EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1777

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1777 z 29. septembra 2017, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600, ílovitého drevného uhlia, dichlórpropu-P, etefónu, etridiazolu, flonikamidu, fluazifopu-P, peroxidu vodíka, metaldehydu, penkonazolu, spinetoramu, tau-fluvalinátu a Urtica spp. v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP )

C/2017/6466

OJ L 253, 30.9.2017, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1777/oj

30.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1777

z 29. septembra 2017,

ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600, ílovitého drevného uhlia, dichlórpropu-P, etefónu, etridiazolu, flonikamidu, fluazifopu-P, peroxidu vodíka, metaldehydu, penkonazolu, spinetoramu, tau-fluvalinátu a Urtica spp. v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) dichlórpropu-P, etefónu, flonikamidu, fluazifopu-P a metaldehydu boli stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005. Pokiaľ ide o penkonazol, MRL boli stanovené v prílohe II a v časti B prílohy III k uvedenému nariadeniu. MRL etridiazolu, spinetoramu a tau-fluvalinátu boli stanovené v časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu. V prípade Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24, Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600, ílovitého drevného uhlia, peroxidu vodíka a Urtica spp. neboli stanovené žiadne konkrétne MRL, ani neboli tieto látky zahrnuté do prílohy IV k uvedenému nariadeniu, preto sa uplatňuje štandardná hodnota 0,01 mg/kg stanovená v článku 18 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola v rámci postupu povoľovania použitia prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dichlórpropu-P na citrusových plodoch podaná žiadosť o úpravu existujúcich MRL.

(3)

Pokiaľ ide o etefón, takáto žiadosť bola podaná v prípade ebenovníka rajčiakového. Pokiaľ ide o etridiazol, takáto žiadosť bola podaná v prípade tekvicovitých s jedlou šupou. Pokiaľ ide o flonikamid, takáto žiadosť bola podaná v prípade marhúľ, hlávkovej kapusty, fazule a hrachu (so strukmi) a koreňov cukrovej repy. Pokiaľ ide o fluazifop-P, takáto žiadosť bola podaná v prípade mrkvy a cukety. Pokiaľ ide o metaldehyd, takáto žiadosť bola podaná v prípade póru. Pokiaľ ide o penkonazol, takáto žiadosť bola podaná v prípade hrozna. Pokiaľ ide o spinetoram, takáto žiadosť bola podaná v prípade čerešní, krovitých ovocných druhov, „iného drobného a bobuľového ovocia“, „šalátu a podobných plodín“, „špenátu a podobných plodín (listov)“, „byliniek a jedlých kvetov“, póru a bylinných nálevov z listov a bylín. Pokiaľ ide o tau-fluvalinát, takáto žiadosť bola podaná v prípade citrusových plodov.

(4)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty dané žiadosti vyhodnotili a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) tieto žiadosti a hodnotiace správy posúdil, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov, v relevantných prípadoch aj pre zvieratá, a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Tieto stanoviská zaslal žiadateľom, Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(6)

Úrad vo svojom odôvodnenom stanovisku týkajúcom sa spinetoramu dospel k záveru, že pokiaľ ide o jeho používanie na čakanke štrbákovej širokolistej, riziko pre spotrebiteľa nemožno vylúčiť. Existujúce MRL by sa preto mali zachovať.

(7)

Pokiaľ ide o flonikamid, úrad odporučil zvýšiť existujúce MRL pre viaceré produkty živočíšneho pôvodu, s cieľom vyhovieť požiadavkám pre zamýšľané spôsoby použitia tejto účinnej látky na cukrovej repe.

(8)

V prípade etridiazolu úrad nemohol vyvodiť záver, pokiaľ ide o posúdenie rizika pre spotrebiteľov súvisiaceho s príjmom potravy, pretože niektoré informácie neboli k dispozícii a bolo vyžiadané ďalšie posúdenie manažérmi rizík. Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá na svojom zasadnutí 29. mája 2015 poznamenal, že príslušná látka neprodukuje relevantné metabolity, ktorých toxicita by bola významná alebo ktorých množstvá by viedli k vyššej než zanedbateľnej expozícii (3). Preto je vhodné stanoviť MRL v prípade tekvicovitých s jedlou šupou v nariadení (ES) č. 396/2005 na úrovni 0,4 mg/kg, čo zodpovedá správnej poľnohospodárskej praxi.

(9)

V prípade všetkých ostatných žiadostí úrad dospel k záveru, že boli splnené všetky požiadavky na údaje a že na základe posúdenia expozície spotrebiteľov v rámci 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín sú úpravy MRL požadované žiadateľmi z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov prijateľné. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Celoživotná expozícia spotrebiteľov účinkom týchto látok konzumáciou všetkých potravinárskych produktov, ktoré ich môžu obsahovať, ani krátkodobá expozícia spôsobená zvýšenou konzumáciou predmetných produktov nepreukázali, že by existovalo riziko prekročenia prípustného denného príjmu alebo akútnej referenčnej dávky.

(10)

V prípade Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24 a Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600 úrad predložil závery z partnerského preskúmania hodnotenia rizika pesticídov uvedených účinných látok (4). V prípade všetkých týchto látok úrad nemohol vyvodiť záver, pokiaľ ide o posúdenie rizika pre spotrebiteľov súvisiaceho s príjmom potravy, pretože niektoré informácie neboli k dispozícii a bolo vyžiadané ďalšie posúdenie manažérmi rizík. Takéto ďalšie posúdenie sa uvádza v príslušných revíznych správach (5), v ktorých sa konštatuje, že riziko pre ľudí vyplývajúce z metabolitov týchto látok je zanedbateľné. S ohľadom na uvedené závery sa Komisia domnieva, že je vhodné zahrnúť dané látky do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(11)

Ílovité drevné uhlie bolo ako základná látka schválené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/428 (6), peroxid vodíka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/409 (7)Urtica spp. vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/419 (8). Očakáva sa, že používanie uvedených účinných látok za stanovených podmienok nepovedie k prítomnosti takých rezíduí v potravinových alebo krmivových komoditách, ktoré môžu predstavovať riziko pre spotrebiteľa. Je preto vhodné uvedené látky zaradiť do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(12)

Na základe odôvodnených stanovísk a záverov úradu a s ohľadom na faktory týkajúce sa zvažovanej skutočnosti spĺňajú primerané úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(13)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA sú k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí dichlórpropu-P v citrusových plodoch. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(4):4834 [24 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí etefónu v ebenovníkoch rajčiakových. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4747 [17 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí etridiazolu v rôznych plodinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4736 [19 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí flonikamidu v rôznych komoditách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4748 [20 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fluazifopu-P v mrkve, rajčiakoch a cuketách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(5):4831 [32 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí metaldehydu v póre. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4740 [15 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí penkonazolu v hrozne. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(4):4768 [15 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí spinetoramu v rôznych plodinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(5):4867 [34 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL tau-fluvalinátu v rôznych plodinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(1):3548 [49 s].

(3)  Revízna správa o účinnej látke etridiazol (SANCO/13145/2010 final).

(4)  Záver z partnerského preskúmania účinnej látky Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24 z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(6):4494 [18 s].

Záver z partnerského preskúmania účinnej látky Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600, z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(1):4359 [37 s].

(5)  Revízna správa o účinnej látke Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1).

Revízna správa o účinnej látke Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (SANTE/10008/2016 Rev. 2).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/428 z 10. marca 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka ílovité drevné uhlie a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2017, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/409 z 8. marca 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka peroxid vodíka a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 63, 9.3.2017, s. 95).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/419 z 9. marca 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka Urtica spp. a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2017, s. 4).


PRÍLOHA

Prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa dichlórpropu-P, etefónu, flonikamidu, fluazifopu-P, metaldehydu a penkonazolu nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Dichlórprop: [suma dichlórpropu (vrátane dichlórpropu-P), jeho solí, esterov a konjugátov, vyjadrená ako dichlórprop] (R)

Etefón

Flonikamid: suma flonikamidu, TFNA a TFNG vyjadrená ako flonikamid (R)

Fluazifop-P (suma všetkých konštitučných izomérov fluazifopu, jeho esterov a jeho konjugátov, vyjadrená ako fluazifop)

Metaldehyd

Penkonazol (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0110000

Citrusové plody

0,3

0,05 (*1)

0,15 (+)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0110010

grapefruity

 

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

 

 

 

0120000

Orechy stromové

0,02 (*1)

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0120010

mandle

 

0,1

 

 

 

 

0120020

para orechy

 

0,1

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

0,1

 

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

0,1

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

0,1

 

 

 

 

0120060

lieskovce

 

0,2

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

0,1

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

0,1

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

0,1

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

0,1

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

0,5

 

 

 

 

0120990

iné

 

0,1

 

 

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,02 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

 

0,2

0130010

jablká

 

0,8

 

 

 

 

0130020

hrušky

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0130030

dule

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0130040

mišpule

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0130990

iné

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

marhule

 

0,05 (*1)

0,3

 

 

0,1

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

5

0,4 (+)

 

 

0,05 (*1)

0140030

broskyne

 

0,05 (*1)

0,4

 

 

0,1

0140040

slivky

 

0,05 (*1)

0,3 (+)

 

 

0,05 (*1)

0140990

iné

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

0151000

a)

hrozno

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,4

0151010

stolové hrozno

 

1

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

2

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

0,05 (*1)

 

0,2 (+)

 

0,5

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0153010

ostružiny

 

 

 

 

 

0,1

0153020

ostružina ožinová

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

 

 

 

0,1

0153990

iné

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

0,1

 

 

0154010

čučoriedky

 

20

 

 

 

0,05 (*1)

0154020

brusnice

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,5

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0154050

šípky

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154070

plody hlohu azarolského

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154080

plody bazy čiernej

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154990

iné

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

 

 

 

0161010

datle

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0161020

figy

 

3

 

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

7

 

 

 

 

0161040

kumkváty

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0161050

karambola

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0,3

 

 

 

 (*2)

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0161990

iné

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

 

 

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

 

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

 

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

 

 

 

 (*2)

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

 

 

 (*2)

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

 

 

 (*2)

0162990

iné

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

 

 

0163010

avokáda

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163020

banány

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163030

mangá

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163040

papáje

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163050

granátové jablká

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163060

cherimoya

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163070

guavy

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163080

ananásy

 

2

 

 

 

 

0163090

plody chlebovníka

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163100

duriany

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163990

iné

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0211000

a)

zemiaky

 

 

0,09

0,15

0,15 (+)

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

jamy

 

 

 

0,15

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0212990

iné

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0,03 (*1)

 

(+)

 

0213010

repa obyčajná

 

 

 

0,5

0,3

 

0213020

mrkva

 

 

 

0,4

0,3

 

0213030

zeler

 

 

 

0,5

0,3

 

0213040

chren

 

 

 

0,5

0,3

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

 

0,5

0,3

 

0213060

paštrnák

 

 

 

0,5

0,3

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

0,5

0,3

 

0213080

reďkovka

 

 

 

0,5

0,3

 

0213090

kozia brada

 

 

 

0,5

0,3

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

 

0,5

0,05 (*1)

 

0213110

okrúhlica

 

 

 

0,5

0,3

 

0213990

iné

 

 

 

0,5

0,05 (*1)

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0220010

cesnak

 

 

 

0,3

 

 

0220020

cibuľa

 

 

 

0,3

 

 

0220030

šalotka

 

 

 

0,3

 

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

iné

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Plodová zelenina

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky

 

2

0,5 (+)

0,01 (*1)

0,15 (+)

0,1

0231020

sladká paprika

 

0,05 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,2

0231030

baklažán

 

0,05 (*1)

0,5 (+)

1

0,15 (+)

0,1

0231040

okra/ibištek jedlý

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0231990

iné

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0,05 (*1)

0,5

0,03

0,05 (*1)

0,1

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

0232030

cukety

 

 

(+)

 

 

 

0232990

iné

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0,05 (*1)

0,4 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0233010

melóny

 

 

 

 

 

 

0233020

tekvica

 

 

 

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

 

 

 

0233990

iné

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

0,05 (*1)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

0,03 (*1)

 

0,4

 

0241010

brokolica

 

 

 

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

 

0241990

iné

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

 

0,4

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0,6

 

 

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

0,5

 

 

 

0242990

iné

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0,03 (*1)

 

0,4

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

0,03 (*1)

 

0,15

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0251010

valeriánka poľná

 

 

 

 

 

 

0251020

hlávkový šalát

 

 

 

 

 

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

 

 

 

 

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

 

 

 

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

 

 

 

 (*2)

0251060

rukola/eruka

 

 

 

 

 

 

0251070

červená horčica

 

 

 

 

 

 (*2)

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

 

 

 

 

 

0251990

iné

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0252010

špenát

 

 

 

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

 

 

 

 (*2)

0252030

listová repa, špenátová repa

 

 

 

 

 

 

0252990

iné

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,05 (*1)

 

6

0,02

2

 

0256010

trebuľka

 

 

 

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

 

 

 

 

0256040

petržlen

 

 

 

 

 

 

0256050

šalvia

 

 

 

 

 

 (*2)

0256060

rozmarín

 

 

 

 

 

 (*2)

0256070

tymian

 

 

 

 

 

 (*2)

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 (*2)

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

 

 

 

 (*2)

0256100

estragón

 

 

 

 

 

 (*2)

0256990

iné

 

 

 

 

 

 

0260000

Strukoviny

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

 

1,5

1,5

0,4

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

 

1,5

1,5

0,4

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

 

0,7

1,5

0,3

 

0260050

šošovica

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0260990

iné

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0270000

Stonková zelenina

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0270010

špargľa

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270030

zeler

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270040

fenikel obyčajný

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270050

artičoky pravé

 

 

 

0,9

0,07 (+)

0,2

0270060

pór

 

 

 

0,01 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0270070

rebarbora

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270080

bambusové výhonky

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0270090

rastový vrchol paliem

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0270990

iné

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280010

pestované huby

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0300000

STRUKOVINY

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

4

0,2

0,05 (*1)

0300010

fazuľa

 

 

 

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

 

 

 

0300030

hrach

 

 

 

 

 

 

0300040

lupiny

 

 

 

 

 

 

0300990

iné

 

 

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401020

arašidy

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0401030

mak siaty

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401040

sezamové semená

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401050

slnečnicové semená

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,1

0,6

 

0401060

semená repky

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401070

sója fazuľová

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

15

0,6

 

0401080

horčicové semená

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 

0401090

semená bavlníka

 

6

0,2

0,01 (*1)

0,6

 

0401100

semená tekvice

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

5

0,6

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 (*2)

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 (*2)

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 (*2)

0401140

semená konopy siatej

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0401990

iné

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

10

 

 

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402030

plody palmy olejnej

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402040

kapok

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402990

iné

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0500000

OBILNINY

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0500010

jačmeň

0,1

1

0,4

 

 

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500030

kukurica

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500040

proso siate

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500050

ovos

0,1

0,05 (*1)

0,4

 

 

 

0500060

ryža

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500070

raž

0,1

1

2 (+)

 

 

 

0500080

cirok

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500090

pšenica

0,1

1

2 (+)

 

 

 

0500990

iné

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0610000

Čaje

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0620000

Kávové bôby

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 

 

 

 (*2)

0631000

a)

kvetov

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

 

 

 (*2)

0631020

ibištek

 

 

 

 

 

 (*2)

0631030

ruža

 

 

 

 

 

 (*2)

0631040

jazmín

 

 

 

 

 

 (*2)

0631050

lipa

 

 

 

 

 

 (*2)

0631990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0632000

b)

listov a bylín

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

0632010

jahoda

 

 

 

 

 

 (*2)

0632020

rooibos

 

 

 

 

 

 (*2)

0632030

mate/maté

 

 

 

 

 

 (*2)

0632990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0633000

c)

koreňov

 

 

 

4 (+)

 

 (*2)

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

 

 

 (*2)

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

 

 

 (*2)

0633990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0640000

Kakaové bôby

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0700000

CHMEĽ

0,1 (*1)

0,1 (*1)

3 (+)

0,05 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,5

0800000

KORENINY

 

 

 

 

 

 (*2)

0810000

Koreniny zo semien

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

 (*2)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

 

 

 (*2)

0810020

černuška siata

 

 

 

 

 

 (*2)

0810030

zeler

 

 

 

 

 

 (*2)

0810040

koriander

 

 

 

 

 

 (*2)

0810050

rasca

 

 

 

 

 

 (*2)

0810060

kôpor

 

 

 

 

 

 (*2)

0810070

fenikel

 

 

 

 

 

 (*2)

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

 

 (*2)

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

 

 (*2)

0810990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0820000

Plodové koreniny

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

 (*2)

0820010

nové korenie

 

 

 

 

 

 (*2)

0820020

sečuánske korenie

 

 

 

 

 

 (*2)

0820030

rasca lúčna

 

 

 

 

 

 (*2)

0820040

kardamon

 

 

 

 

 

 (*2)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

 

 

 (*2)

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

 

 

 

 (*2)

0820070

vanilka

 

 

 

 

 

 (*2)

0820080

tamarinda

 

 

 

 

 

 (*2)

0820990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0830000

Koreniny získané z kôry

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0830010

škorica

 

 

 

 

 

 (*2)

0830990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

(+)

 

 (*2)

0840010

sladké drievko

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840020

zázvor

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840030

kurkuma

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

0840990

iné

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0850000

Koreniny z púčikov

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0850010

klinčeky

 

 

 

 

 

 (*2)

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

 

 

 (*2)

0850990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0860010

šafran

 

 

 

 

 

 (*2)

0860990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0870000

Koreniny z mieška

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

 

 

 (*2)

0870990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0900010

koreň cukrovej repy

 

 

 

0,5

 

 (*2)

0900020

cukrová trstina

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0900030

korene čakanky

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0900990

iné

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

(+)

 

1010000

Tkanivá z

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

ošípaných

 

 

 

 

 

 

1011010

svalovina

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

 

 

1011020

tukové tkanivo

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1011030

pečeň

0,05 (*1) (+)

0,4

0,03

0,03 (+)

 

 

1011040

obličky

0,1 (+)

0,4

0,03

0,06 (+)

 

 

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,1

0,4

0,03

0,06

 

 

1011990

iné

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

 

 

 

 

1012010

svalovina

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1012020

tukové tkanivo

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1012030

pečeň

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1012040

obličky

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1012990

iné

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

oviec

 

 

 

 

 

 

1013010

svalovina

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1013020

tukové tkanivo

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1013030

pečeň

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1013040

obličky

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1013990

iné

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

kôz

 

 

 

 

 

 

1014010

svalovina

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1014020

tukové tkanivo

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1014030

pečeň

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1014040

obličky

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1014990

iné

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 (*2)

1015010

svalovina

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

 (*2)

1015020

tukové tkanivo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

 (*2)

1015030

pečeň

0,06

0,4

0,04

0,03

 

 (*2)

1015040

obličky

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1015990

iné

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 (*2)

1016000

f)

hydiny

 

 

 

 

 

 

1016010

svalovina

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,02 (+)

 

 

1016020

tukové tkanivo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

 

 

1016030

pečeň

0,05 (*1)

0,08

0,05

0,04 (+)

 

 

1016040

obličky

0,05 (*1)

0,08

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05 (*1)

0,08

0,03

0,04

 

 

1016990

iné

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

 

 

 

 (*2)

1017010

svalovina

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

 (*2)

1017020

tukové tkanivo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

 (*2)

1017030

pečeň

0,06

0,4

0,04

0,03

 

 (*2)

1017040

obličky

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1017990

iné

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 (*2)

1020000

Mlieko

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

dobytok

(+)

 

 

(+)

 

 

1020020

ovce

(+)

 

 

(+)

 

 

1020030

kozy

(+)

 

 

(+)

 

 

1020040

kone

 

 

 

 

 

 

1020990

iné

 

 

 

 

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1030010

slepačie

 

 

 

 

 

 

1030020

kačacie

 

 

 

 

 

 (*2)

1030030

husacie

 

 

 

 

 

 (*2)

1030040

prepeličie

 

 

 

 

 

 (*2)

1030990

iné

 

 

 

 

 

 (*2)

1040000

Med a iné včelárske produkty

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

2.

V časti A prílohy III sa stĺpce týkajúce sa etridiazolu, spinetoramu a tau-fluvalinátu nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Etridiazol

Spinetoram (XDE-175)

Tau-fluvalinát (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,05 (*3)

0,2

0,4

0110010

grapefruity

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

0110990

iné

 

 

 

0120000

Orechy stromové

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0120010

mandle

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

0120060

lieskovce

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

0120990

iné

 

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,05 (*3)

0,2

0,3

0130010

jablká

 

 

 

0130020

hrušky

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

0130040

mišpule

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 

0130990

iné

 

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,05 (*3)

 

 

0140010

marhule

 

0,2

0,3

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

2

0,5

0140030

broskyne

 

0,3

0,3

0140040

slivky

 

0,05 (*3)

0,3

0140990

iné

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

0151000

a)

hrozno

0,05 (*3)

0,5

1

0151010

stolové hrozno

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,1

0,2

0,5

0153000

c)

krovité ovocné druhy

0,05 (*3)

1

0,5

0153010

ostružiny

 

 

 

0153020

ostružina ožinová

 

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

 

0153990

iné

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,05 (*3)

0,4

0,5

0154010

čučoriedky

 

 

 

0154020

brusnice

 

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

 

 

0154050

šípky

 

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

 

 

0154990

iné

 

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

0161010

datle

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

0161040

kumkváty

 

 

 

0161050

karambola

 

 

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

 

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

 

 

0161990

iné

 

 

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

0162990

iné

 

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0163010

avokáda

 

 

 

0163020

banány

 

 

 

0163030

mangá

 

 

 

0163040

papáje

 

 

 

0163050

granátové jablká

 

 

 

0163060

cherimoya

 

 

 

0163070

guavy

 

 

 

0163080

ananásy

 

 

 

0163090

plody chlebovníka

 

 

 

0163100

duriany

 

 

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

 

 

0163990

iné

 

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0211000

a)

zemiaky

 

 

0,01 (*3)

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0,01 (*3)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

 

0,02

0213020

mrkva

 

 

0,02

0213030

zeler

 

 

0,01 (*3)

0213040

chren

 

 

0,01 (*3)

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

0,01 (*3)

0213060

paštrnák

 

 

0,01 (*3)

0213070

koreň petržlenu

 

 

0,01 (*3)

0213080

reďkovka

 

 

0,01 (*3)

0213090

kozia brada

 

 

0,01 (*3)

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

0,01 (*3)

0213110

okrúhlica

 

 

0,01 (*3)

0213990

iné

 

 

0,01 (*3)

0220000

Cibuľová zelenina

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0220010

cesnak

 

0,05 (*3)

 

0220020

cibuľa

 

0,05 (*3)

 

0220030

šalotka

 

0,05 (*3)

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

0,8

 

0220990

iné

 

0,05 (*3)

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

0,5

 

0231010

rajčiaky

0,05 (*3)

 

0,1

0231020

sladká paprika

0,1

 

0,01 (*3)

0231030

baklažán

0,05 (*3)

 

0,15

0231040

okra/ibištek jedlý

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0231990

iné

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,4

0,2

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

0,05

0232020

uhorky nakladačky

 

 

0,01 (*3)

0232030

cukety

 

 

0,01 (*3)

0232990

iné

 

 

0,01 (*3)

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0233010

melóny

 

 

0,09

0233020

tekvica

 

 

0,01 (*3)

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

0,01 (*3)

0233990

iné

 

 

0,01 (*3)

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

 

0241010

brokolica

 

 

0,4

0241020

karfiol

 

 

0,1

0241990

iné

 

 

0,01 (*3)

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0,1

0242020

hlávková kapusta

 

 

0,2

0242990

iné

 

 

0,01 (*3)

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0,01 (*3)

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

0,07

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

0,05 (*3)

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

 

0,7

0251010

valeriánka poľná

 

4

 

0251020

hlávkový šalát

 

10

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

0,05 (*3)

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

4

 

0251050

barborka jarná

 

4

 

0251060

rukola/eruka

 

4

 

0251070

červená horčica

 

4

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

4

 

0251990

iné

 

4

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

 

1,5

0,01 (*3)

0252010

špenát

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

 

 

0252990

iné

 

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0254000

d)

potočnica lekárska