Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1509

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007

OJ L 224, 31.8.2017, p. 1–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj

31.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/1509

z 30. augusta 2017

o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada OSN (ďalej len „BR OSN“) prijala 14. októbra 2006 rezolúciu č. 1718 (2006), v ktorej odsúdila jadrovú skúšku, ktorú Kórejská ľudovodemokratická republika („KĽDR“) vykonala 9. októbra 2006, a v ktorej uviedla, že táto jadrová skúška predstavuje jasnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, a uložila všetkým členským štátom OSN povinnosť uplatňovať voči KĽDR celý rad reštriktívnych opatrení. Následnými rezolúciami BR OSN č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) a č. 2371 (2017) sa uvedené reštriktívne opatrenia ďalej rozšírili.

(2)

V súlade s týmito rezolúciami BR OSN sa v rozhodnutí (SZBP) 2016/849 stanovujú najmä obmedzenia na dovoz a vývoz určitého tovaru, služieb a technológií, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia (ďalej len „programy zbraní hromadného ničenia (ZHN)“), embargo na dovoz luxusného tovaru, ako aj zmrazenie aktív voči osobám, subjektom a orgánom, ktoré sú spojené s programami ZHN. Ďalšie opatrenia sú zamerané na odvetvie dopravy vrátane kontroly nákladu a zákazov, ktoré sa vzťahujú na plavidlá a lietadlá KĽDR, finančný sektor, ako napríklad poskytovanie niektorých finančných služieb, a oblasť diplomacie s cieľom zamedziť zneužívaniu výsad a imunít.

(3)

Rada okrem toho prijala niekoľko ďalších reštriktívnych opatrení EÚ, ktoré dopĺňajú a posilňujú reštriktívne opatrenia uložené zo strany OSN. Rada na tento účel rozšírila zbrojné embargo, obmedzenia dovozu a vývozu, rozšírila zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, a zaviedla zákazy vzťahujúce sa na prevody finančných prostriedkov a investície.

(4)

Prijatie nariadenia v zmysle článku 215 zmluvy na úrovni Únie je nevyhnutné na to, aby sa zaistila účinnosť uvedených reštriktívnych opatrení, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 (2) bolo niekoľkokrát zmenené. Vzhľadom na rozsah zavedených zmien je vhodné skonsolidovať všetky opatrenia do nového nariadenia, ktorým sa zruší a nahradí nariadenie (ES) č. 329/2007.

(6)

Komisia by mala byť splnomocnená uverejniť zoznam tovaru a technológií, ktorý prijme výbor BR OSN zriadený podľa bodu 12 rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006) (ďalej len „sankčný výbor“) alebo BR OSN, a v prípade potreby doplniť číselné znaky z kombinovanej nomenklatúry, ako sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

(7)

Komisia by mala byť tiež splnomocnená zmeniť zoznam luxusného tovaru, ak je to potrebné vzhľadom na akékoľvek vymedzenie alebo usmernenia, ktoré môže sankčný výbor uverejniť s cieľom uľahčiť vykonávanie obmedzení týkajúcich sa luxusného tovaru, pričom do úvahy vezme zoznamy luxusného tovaru zostavené inými jurisdikciami.

(8)

Vzhľadom na konkrétne ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti, ktoré predstavuje KĽDR a s cieľom zabezpečiť súlad s postupom zmeny a preskúmania príloh I, II, III, IV a V k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849, by právomoc zmeniť zoznamy v prílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII k tomuto nariadeniu mala mať Rada.

(9)

Komisia by mala byť splnomocnená meniť zoznam služieb, pričom zohľadní informácie poskytnuté členskými štátmi, ako aj akékoľvek vymedzenie alebo usmernenia, ktoré môže vydať Štatistická komisia Organizácie Spojených národov, alebo doplniť referenčné čísla prevzaté zo systému ústrednej klasifikácie produkcie pre tovar a služby, ako ich uverejnila Štatistická komisia Organizácie Spojených národov.

(10)

V rezolúcii BR OSN č. 2270 (2016) sa pripomína, že Finančná akčná skupina (ďalej len „FATF“) vyzvala krajiny, aby uplatňovali dôkladnejšiu hĺbkovú analýzu a účinné protiopatrenia na ochranu svojich jurisdikcií pred nezákonnou finančnou činnosťou KĽDR, a členské štáty OSN sa vyzývajú, aby uplatňovali odporúčanie FATF č. 7, jeho výkladovú poznámku a súvisiace usmernenia na účinné vykonávanie cielených finančných sankcií týkajúcich sa šírenia zbraní.

(11)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s uvedenými právami.

(12)

Na účely vykonávania tohto nariadenia a na zabezpečenie najvyššej úrovne právnej istoty v rámci Únie by sa mali zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje týkajúce sa fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje majú byť zmrazené v súlade s týmto nariadením. Akékoľvek spracúvanie osobných údajov fyzických osôb podľa tohto nariadenia by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Vymedzenie pojmov

Článok 1

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Únie;

b)

na palube všetkých lietadiel alebo plavidiel podliehajúcich jurisdikcii niektorého členského štátu;

c)

na všetky osoby nachádzajúce sa na území Únie alebo mimo neho, ktoré sú štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu;

d)

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e)

na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„pobočka“ finančnej alebo úverovej inštitúcie je miesto podnikania, ktoré tvorí právne závislú súčasť finančnej alebo úverovej inštitúcie a ktoré priamo vykonáva všetky alebo niektoré transakcie, ktoré sú charakteristické pre podnikanie finančných alebo úverových inštitúcií;

2.

„sprostredkovateľské služby“ sú:

a)

rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb, a to aj z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny, alebo

b)

predaj alebo nákup tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny;

3.

„nárok“ je každý nárok bez ohľadu na to, či je uplatnený v súdnom konaní alebo nie, na základe zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi, a zahŕňa najmä:

a)

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie alebo súvisiaceho s nimi;

b)

nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančnej záruky alebo sľubu odškodnenia v akejkoľvek forme;

c)

nárok na kompenzáciu v súvislosti so zmluvou alebo transakciou;

d)

protinárok;

e)

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek;

4.

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe I;

5.

„zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva, či už pozostáva z jednej, alebo viacerých zmlúv alebo podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo odškodnenie, najmä finančnej povahy, a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

6.

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (6) vrátane jej pobočiek v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 17 uvedeného nariadenia, ktoré sa nachádzajú v Únii, a to bez ohľadu na to, či jej ústredie sídli v Únii alebo v tretej krajine;

7.

„diplomatické misie, konzulárne úrady a ich členovia“ majú rovnaký význam ako vo Viedenskom dohovore z roku 1961 o diplomatických stykoch a vo Viedenskom dohovore z roku 1963 o konzulárnych stykoch a zahŕňajú aj misie KĽDR pri medzinárodných organizáciách v členských štátoch a členov KĽDR v týchto misiách;

8.

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, skutočné alebo potenciálne, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb vrátane plavidiel, ako sú napríklad námorné plavidlá;

9.

„finančná inštitúcia“ je

a)

podnik iný než úverová inštitúcia, ktorý uskutočňuje jednu alebo viacero činností uvedených v bodoch 2 až 12, 14 a 15 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (7) vrátane činností zmenární (bureaux de change);

b)

poisťovňa v zmysle vymedzenia v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (8) v rozsahu, v akom vykonáva činnosti životného poistenia patriace do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice;

c)

investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (9);

d)

podnik kolektívneho investovania ponúkajúci na trhu svoje podielové listy alebo akcie;

e)

sprostredkovateľ poistenia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES (10), keď koná v súvislosti so životným poistením a inými službami súvisiacimi s investíciami, s výnimkou viazaného sprostredkovateľa poistenia v zmysle vymedzenia v bode 7 uvedeného článku;

f)

pobočky finančných inštitúcií uvedených v písmenách a) až e), nachádzajúce sa v Únii, či už majú ústredie v členskom štáte alebo v tretej krajine;

10.

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;

11.

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie každému pohybu, prevodu, zmene, použitiu, prístupu k finančným prostriedkom alebo zaobchádzaniu s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k zmene ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, miesta určenia alebo k inej zmene, ktorá by umožnila použitie týchto finančných prostriedkov, vrátane správy portfólia;

12.

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

a)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

b)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

c)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlhopisov s fixným výnosom a zmlúv o derivátoch;

d)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

e)

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky;

f)

akreditívy, nákladné listy, dodacie listy;

g)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

13.

„poistenie“ je záruka alebo záväzok, na základe ktorého sú jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb povinné za úhradu poskytnúť inej osobe alebo osobám v prípade vzniku poistnej udalosti náhradu škody alebo iné poistné plnenie, ako sa ustanovuje v záruke alebo záväzku;

14.

„investičné služby“ sú tieto služby a činnosti:

a)

prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,

b)

vykonávanie pokynov v mene klientov;

c)

obchodovanie na vlastný účet;

d)

riadenie portfólia;

e)

investičné poradenstvo;

f)

upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku;

g)

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku;

h)

akákoľvek služba súvisiaca s prijatím na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obchodovanie v mnohostrannom obchodnom systéme;

15.

„príjemca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamýšľaným príjemcom prevodu finančných prostriedkov;

16.

„príkazca“ je osoba, ktorá je majiteľom platobného účtu a ktorá povoľuje prevod finančných prostriedkov z tohto platobného účtu, alebo, ak platobný účet neexistuje, ktorá dáva príkaz na prevod finančných prostriedkov;

17.

„poskytovateľ platobných služieb“ je poskytovateľ platobných služieb, ktorý patrí do niektorej z kategórií uvedených v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES (11), fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa článku 26 smernice 2007/64/ES, a právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (12), poskytujúce služby prevodu finančných prostriedkov;

18.

„zaistenie“ je činnosť spočívajúca v prijatí rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaisťovňou, alebo v prípade združenia upisovateľov známeho ako Lloyd's činnosť spočívajúca v prijatí rizík postúpených akýmkoľvek členom Lloyd's poisťovňou alebo zaisťovňou inou ako združenie upisovateľov známe ako Lloyd's;

19.

„služby súvisiace s“ sú služby poskytované za poplatok alebo na zmluvnom základe jednotkami, ktoré pôsobia najmä v oblasti výroby prepravovateľného tovaru, ako aj služby zvyčajne súvisiace s výrobou takéhoto tovaru;

20.

„vlastník lode“ je registrovaný vlastník námornej lode alebo akákoľvek iná osoba ako napríklad nájomca lode, ktorá je zodpovedná za prevádzku lode;

21.

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže mať formu napríklad inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb; technická pomoc zahŕňa aj verbálne formy pomoci;

22.

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru;

23.

„prevod finančných prostriedkov“ je:

a)

každá transakcia vykonávaná aspoň čiastočne elektronickými prostriedkami v mene príkazcu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorej cieľom je sprístupniť finančné prostriedky prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb príjemcovi bez ohľadu na to, či je príkazca a príjemca tá istá osoba, a bez ohľadu na to, či je poskytovateľ platobných služieb príkazcu a poskytovateľ platobných služieb príjemcu jedna a tá istá osoba, vrátane transakcií, ktorými sú:

i)

úhrada, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (13);

ii)

inkaso, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 260/2012;

iii)

vnútroštátne alebo cezhraničné poukázanie peňazí, ako sa vymedzuje v článku 4 bode 13 smernice 2007/64/ES;

iv)

prevod vykonaný prostredníctvom použitia platobnej karty, platobného prostriedku elektronických peňazí alebo mobilného telefónu či iného predplateného alebo následne plateného digitálneho zariadenia alebo zariadenia informačných technológií s podobnými charakteristickými znakmi a

b)

každá transakcia vykonaná inými ako elektronickými prostriedkami, akými sú napríklad hotovosť, šeky či zúčtovacie príkazy, ktorej cieľom je sprístupniť príjemcovi finančné prostriedky, bez ohľadu na to, či je príkazca a príjemca tá istá osoba;

24.

„plavidlo, ktorého posádku zabezpečuje KĽDR“ je:

a)

plavidlo, o zložení posádky ktorého rozhoduje:

i)

fyzická osoba so štátnou príslušnosťou KĽDR alebo

ii)

právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva KĽDR;

b)

plavidlo, ktorého posádku tvoria výhradne štátni príslušníci KĽDR.

KAPITOLA II

Obmedzenia vývozu a dovozu

Článok 3

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať tovar a technológie vrátane softvéru, ktoré sú uvedené v prílohe II, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR;

b)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať do KĽDR letecké palivo uvedené v prílohe III, alebo prepravovať do KĽDR letecké palivo na palube plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členských štátov alebo lietadlami zaregistrovanými v členských štátoch, a to bez ohľadu na to, či má alebo nemá pôvod na územiach členských štátov;

c)

priamo alebo nepriamo dovážať, nakupovať alebo prevádzať z KĽDR tovar a technológie, ktoré sú uvedené v prílohe II, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v KĽDR;

d)

priamo alebo nepriamo dovážať, nakupovať alebo prevádzať z KĽDR zlato, titánovú rudu, vanádiovú rudu a minerály prvkov vzácnych zemín uvedené v prílohe IV bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v KĽDR;

e)

priamo alebo nepriamo dovážať, nakupovať alebo prevádzať z KĽDR uhlie, železo a železnú rudu, ktoré sú uvedené v prílohe V, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v KĽDR;

f)

priamo alebo nepriamo dovážať, nakupovať alebo prevádzať z KĽDR ropné produkty, ktoré sú uvedené v prílohe VI, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v KĽDR; a

g)

priamo alebo nepriamo dovážať, nakupovať alebo prevádzať z KĽDR meď, nikel, striebro a zinok, ktoré sú uvedené v prílohe VII, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v KĽDR;

2.   Časť I prílohy II zahŕňa všetky položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie vrátane softvéru, ktoré sú položkami alebo technológiami s dvojakým použitím, ako sú vymedzené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 (14).

Časť II prílohy II zahŕňa ďalšie položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

Časť III prílohy II zahŕňa určité kľúčové súčasti v sektore balistických rakiet.

Časť IV prílohy II zahŕňa položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie v oblasti zbraní hromadného ničenia, ktoré sú označené podľa bodu 25 rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016).

Časť V prílohy II zahŕňa položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie v oblasti zbraní hromadného ničenia, ktoré sú označené podľa bodu 4 rezolúcie BR OSN č. 2321 (2016).

Príloha III zahŕňa letecké palivo uvedené v odseku 1 písm. b).

Príloha IV zahŕňa zlato, titánovú rudu, vanádiovú rudu a minerály vzácnych zemín uvedené v odseku 1 písm. d).

Príloha V zahŕňa uhlie, železo a železnú rudu uvedené v odseku 1 písm. e).

Príloha VI zahŕňa ropné produkty uvedené v odseku 1 písm. f).

Príloha VII zahŕňa meď, nikel, striebro a zinok uvedené v odseku 1 písm. g).

3.   Zákaz uvedený v odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na predaj alebo dodávku leteckého paliva pre civilné lietadlá na prepravu osôb mimo územia KĽDR výlučne na spotrebu počas ich letu do KĽDR a ich návratu na letisko pôvodu.

Článok 4

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. b) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť predaj, dodávku alebo prevod leteckého paliva za predpokladu, že tento členský štát získal výnimočne a na základe individuálneho posúdenia predchádzajúci súhlas sankčného výboru na prevod takýchto produktov do KĽDR na pokrytie overených základných humanitárnych potrieb a s výhradou osobitných opatrení na efektívne monitorovanie ich dodávky a použitia.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. e) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť:

a)

dovoz, nákup alebo prevod uhlia za predpokladu, že príslušné orgány členských štátov na základe dôveryhodných informácií dospeli k záveru, že zásielka má pôvod mimo KĽDR a bola prepravená cez KĽDR výlučne na vývoz z prístavu Rajin (Rason), príslušný členský štát vopred oznámil takéto transakcie sankčnému výboru a tieto transakcie nesúvisia s vytváraním príjmov pre programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo pre iné činnosti zakázané podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) alebo č. 2321 (2016) alebo podľa tohto nariadenia;

b)

transakcie so železom a železnou rudou, v prípade ktorých sa dospelo k záveru, že sú určené výlučne na účely obživy a nesúvisia s vytváraním príjmov pre programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo pre iné činnosti zakázané podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) alebo č. 2321 (2016) alebo podľa tohto nariadenia, a

c)

transakcie s uhlím, ktoré sú určené výlučne na účely obživy, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

transakcie nesúvisia s vytváraním príjmov pre jadrový program alebo program balistických rakiet KĽDR alebo pre iné činnosti zakázané podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) alebo č. 2321 (2016);

ii)

transakcie nezahŕňajú fyzické osoby alebo subjekty, ktoré sú spojené s jadrovým programom alebo programom balistických rakiet KĽDR alebo inými činnosťami zakázanými podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) alebo č. 2321 (2016) vrátane osôb, subjektov a orgánov uvedených v prílohe V alebo osôb alebo subjektov, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré sú nimi vlastnené alebo ovládané, priamo alebo nepriamo, alebo osobám alebo subjektom, ktoré pomáhajú pri obchádzaní sankcií, a

iii)

sankčný výbor neoznámil členským štátom, že sa dosiahol súhrnný ročný limit.

3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom v zmysle odsekov 1 a 2.

Článok 5

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo do KĽDR predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať akékoľvek položky, okrem potravín alebo liekov, ak vývozca vie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že:

a)

položka je priamo alebo nepriamo určená pre ozbrojené sily KĽDR alebo

b)

vývozom položky by sa mohli podporiť alebo zlepšiť operačné spôsobilosti ozbrojených síl iného štátu, než je KĽDR.

2.   Zakazuje sa z KĽDR dovážať, nakupovať alebo prepravovať položky uvedené v odseku 1, ak dovozca alebo prepravca vie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že existuje jeden z dôvodov uvedených v písmene a) alebo b) odseku 1.

Článok 6

1.   Odchylne od článku 5 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť predaj, dodávku, prevod alebo vývoz položky do KĽDR, alebo dovoz, nákup alebo prepravu položky z KĽDR, ak:

a)

sa položka netýka výroby, vývoja, údržby alebo používania vojenského tovaru ani rozvoja alebo udržiavania vojenského personálu a príslušný orgán dospel k záveru, že daná položka priamo neprispieva k rozvoju operačných spôsobilostí ozbrojených síl KĽDR alebo k vývozom, ktoré podporujú alebo zlepšujú operačné spôsobilosti ozbrojených síl tretej krajiny inej než KĽDR;

b)

sankčný výbor dospel k záveru, že konkrétna dodávka, predaj alebo prevod nie sú v rozpore s cieľmi rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) alebo č. 2321 (2016); alebo

c)

príslušný orgán členského štátu je ubezpečený o tom, že činnosť je určená výlučne na humanitárne účely alebo na účely obživy, ktoré osoby, subjekty alebo orgány KĽDR nevyužijú na vytváranie príjmov, a nesúvisí so žiadnou činnosťou zakázanou v rezolúciách BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) alebo č. 2321 (2016), za predpokladu, že členský štát vopred upovedomí sankčný výbor o takomto určení a informuje ho o opatreniach, ktoré prijal s cieľom predísť zneužitiu tejto položky na zakázané účely.

2.   Dotknutý členský štát upovedomí ostatné členské štáty a Komisiu o svojom úmysle udeliť povolenie podľa tohto článku aspoň jeden týždeň pred udelením povolenia.

Článok 7

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc a sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohe II a v súvislosti s obstarávaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohe II, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohe II, predovšetkým granty, úvery a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie pre akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR;

c)

priamo alebo nepriamo prijímať technickú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohe II a v súvislosti s obstarávaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo prílohe II, a to od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR;

d)

priamo alebo nepriamo prijímať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ alebo v prílohe II, predovšetkým granty, úvery a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, a to od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR.

2.   Zákazy stanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na nebojové vozidlá, ktoré boli vyrobené alebo vybavené materiálmi poskytujúcimi balistickú ochranu a ktoré sú určené výlučne na ochranu personálu Únie a jej členských štátov v KĽDR.

Článok 8

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 a článku 7 ods. 1 môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť priamu alebo nepriamu dodávku, predaj, prevod alebo vývoz položiek a technológií vrátane softvéru, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) a b), alebo poskytnutie pomoci alebo sprostredkovateľských služieb, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1, za predpokladu, že tento tovar a technológie a pomoc alebo sprostredkovateľské služby sú určené na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) a článku 7 ods. 1 písm. a) a b) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť transakcie stanovené v uvedených ustanoveniach za podmienok, ktoré považujú za vhodné, a za predpokladu, že žiadosť schválila BR OSN.

3.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každej žiadosti o schválenie, ktorú predložil BR OSN podľa odseku 3.

4.   Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povoleniach udelených podľa tohto článku.

Článok 9

1.   Popri povinnosti poskytnúť príslušným colným orgánom informácie pred príchodom a pred odchodom, ako sa stanovuje v príslušných ustanoveniach o predbežných colných vyhláseniach o vstupe a výstupe, ako aj o colných vyhláseniach v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (15), v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 (16) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 (17), osoba poskytujúca informácie uvedené v odseku 2 predloží vyhlásenie o tom, či sa na tovar vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ alebo toto nariadenie, a ak vývoz tohto tovaru podlieha povoleniu, uvedie údaje o tovare a technológií, na ktoré sa udelená vývozná licencia vzťahuje.

2.   Požadované doplňujúce informácie sa predkladajú podľa potreby prostredníctvom colného vyhlásenia alebo, ak takéto vyhlásenie neexistuje, v akejkoľvek inej písomnej forme.

Článok 10

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo do KĽDR predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať luxusný tovar uvedený v prílohe VIII;

b)

priamo alebo nepriamo dovážať, nakupovať alebo prevádzať z KĽDR luxusný tovar uvedený v prílohe VIII bez ohľadu na to, či má alebo nemá pôvod v KĽDR.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na osobné veci cestujúcich ani na tovar neobchodnej povahy určený na osobné použitie cestujúcich, ktorý sa nachádza v ich batožine.

3.   Zákazy uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na tovar, ktorý je potrebný na úradné účely diplomatických alebo konzulárnych misií členských štátov v KĽDR alebo medzinárodných organizácií požívajúcich výsady v súlade s medzinárodným právom, ani na osobné veci ich zamestnancov.

4.   Príslušné orgány členských štátov môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť transakciu v súvislosti s tovarom uvedeným v bode 17 prílohy VIII, ak je tento tovar určený na humanitárne účely.

Článok 11

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať zlato, vzácne kovy a diamanty uvedené v prílohe IX bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, vláde KĽDR alebo pre túto vládu, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, centrálnej banke KĽDR a akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo akémukoľvek subjektu alebo orgánu, ktoré vlastnia alebo ovládajú;

b)

priamo alebo nepriamo dovážať, nakupovať alebo prepravovať zlato, vzácne kovy a diamanty uvedené v prílohe IX bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v KĽDR, od vlády KĽDR, jej verejných orgánov, podnikov a agentúr, od centrálnej banky KĽDR a od akejkoľvek osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo od akéhokoľvek subjektu alebo orgánu, ktoré vlastnia alebo ovládajú;

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom uvedeným v písmenách a) a b) vláde KĽDR, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, centrálnej banke KĽDR a akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo akémukoľvek subjektu alebo orgánu, ktoré vlastnia alebo ovládajú.

Článok 12

Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať novo vytlačené alebo do obehu nevydané bankovky a vyrazené mince KĽDR centrálnej banke KĽDR alebo v jej prospech.

Článok 13

Zakazuje sa priamo alebo nepriamo dovážať, nakupovať alebo prevádzať z KĽDR sochy uvedené v prílohe X bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v KĽDR.

Článok 14

Odchylne od zákazu uvedeného v článku 13 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť takýto dovoz, nákup alebo prevod za predpokladu, že dotknutý členský štát získal na základe individuálneho posúdenia predchádzajúci súhlas sankčného výboru.

Článok 15

Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať do KĽDR vrtuľníky a plavidlá uvedené v prílohe XI.

Článok 16

Odchylne od zákazu uvedeného v článku 15 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť takýto predaj, dodávku, prevod alebo vývoz za predpokladu, že dotknutý členský štát získal na základe individuálneho posúdenia predchádzajúci súhlas sankčného výboru.

KAPITOLA III

Obmedzenia určitých obchodných činností

Článok 17

1.   Zakazuje sa na území Únie prijať alebo schváliť investíciu do akejkoľvek obchodnej činnosti, ak takúto investíciu realizujú:

a)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány vlády KĽDR;

b)

Kórejská strana pracujúcich;

c)

štátni príslušníci KĽDR;

d)

právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva KĽDR;

e)

fyzické osoby alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány konajúce v mene alebo podľa pokynov osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmenách a) až d); a

f)

fyzické osoby alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmenách a) až d) alebo ovládané takýmito osobami, subjektmi alebo orgánmi.

2.   Zakazuje sa:

a)

založiť spoločný podnik s akoukoľvek fyzickou či právnickou osobou, subjektom alebo orgánom uvedenými v odseku 1, ktoré sú zapojené do činností alebo programov KĽDR v oblasti jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo do činností v ťažobnom, rafinérskom, chemickom, metalurgickom a kovospracujúcom priemysle, v leteckom a kozmickom priemysle alebo v odvetví konvenčných zbraní, alebo nadobudnúť či rozšíriť vlastnícky podiel, vrátane úplného nadobudnutia alebo nadobudnutia akcií a iných podielových cenných papierov, v takýchto fyzických či právnických osobách, subjektoch alebo orgánoch;

b)

poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odseku 1 písm. d) až f) alebo na dokumentované účely financovania takýchto fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov;

c)

poskytovať investičné služby priamo alebo nepriamo súvisiace s činnosťami uvedenými v písmenách a) a b) tohto odseku; a

d)

mať priamu alebo nepriamu účasť v spoločných podnikoch alebo akýchkoľvek iných obchodných dohodách so subjektmi uvedenými v prílohe XIII, ako aj s fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov.

Článok 18

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať akékoľvek služby súvisiace s ťažbou alebo akékoľvek služby súvisiace s výrobou v chemickom, ťažobnom a rafinérskom priemysle, na ktoré sa odkazuje v časti A prílohy XII, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR; a

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať počítačové a súvisiace služby, na ktoré sa odkazuje v časti B prílohy XII, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje na počítačové a súvisiace služby, pokiaľ sa takéto služby majú použiť výlučne na úradné účely diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie, ktoré požívajú imunity v KĽDR v súlade s medzinárodným právom.

3.   Zákaz uvedený v odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje na počítačové a súvisiace služby poskytované verejnoprávnymi inštitúciami alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, ktoré dostávajú od Únie alebo členských štátov verejné finančné prostriedky na poskytovanie uvedených služieb na rozvojové účely, ktoré priamo riešia potreby civilného obyvateľstva, alebo na podporu denuklearizácie.

Článok 19

1.   Odchylne od článku 18 ods. 1 písm. a) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť poskytovanie služieb súvisiacich s ťažbou a poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou v chemickom, ťažobnom a rafinérskom priemysle, pokiaľ sa takéto služby majú použiť výlučne na rozvojové účely, ktoré priamo riešia potreby civilného obyvateľstva, alebo na podporu denuklearizácie.

2.   V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje článok 18 ods. 3, a odchylne od článku 18 ods. 1 písm. b) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť poskytovanie počítačových a súvisiacich služieb, pokiaľ sa takéto služby majú použiť výlučne na rozvojové účely, ktoré priamo riešia potreby civilného obyvateľstva, alebo na podporu denuklearizácie.

Článok 20

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo prenajímať alebo inak sprístupňovať nehnuteľnosti osobám, subjektom alebo orgánom vlády KĽDR na akékoľvek iné účely než diplomatické alebo konzulárne činnosti, v súlade s Viedenským dohovorom z roku 1961 o diplomatických stykoch a Viedenským dohovorom z roku 1963 o konzulárnych stykoch;

b)

priamo alebo nepriamo prenajímať nehnuteľnosti od osôb, subjektov alebo orgánov vlády KĽDR a

c)

vykonávať akúkoľvek činnosť spojenú s využívaním nehnuteľností, ktoré osoby, subjekty alebo orgány vlády KĽDR vlastnia, prenajímajú alebo sú inak oprávnené využívať, s výnimkou poskytovania tovaru a služieb, ktoré:

i)

sú nevyhnutné na fungovanie diplomatických misií alebo konzulárnych úradov podľa Viedenských dohovorov z rokov 1961 a 1963 a

ii)

nemôžu sa priamo alebo nepriamo použiť na vytváranie príjmu alebo zisku pre vládu KĽDR.

2.   Na účely tohto článku „nehnuteľnosť“ znamená pozemky, budovy a ich časti, ktoré sa nachádzajú mimo územia KĽDR.

KAPITOLA IV

Obmedzenia týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov a finančných služieb

Článok 21

1.   Zakazujú sa prevody finančných prostriedkov do KĽDR a z KĽDR.

2.   Úverovým a finančným inštitúciám sa zakazuje začínať akékoľvek transakcie, pokračovať v transakciách alebo sa zúčastňovať na transakciách s:

a)

úverovými a finančnými inštitúciami so sídlom v KĽDR;

b)

pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami úverových a finančných inštitúcií so sídlom v KĽDR, na ktoré sa vzťahuje článok 1;

c)

pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami úverových a finančných inštitúcií so sídlom v KĽDR, na ktoré sa nevzťahuje článok 1;

d)

úverovými a finančnými inštitúciami, ktoré nemajú sídlo v KĽDR, na ktoré sa nevzťahuje článok 1 a ktoré sú kontrolované osobami, subjektmi alebo orgánmi so sídlom v KĽDR;

e)

úverovými a finančnými inštitúciami, ktoré nemajú sídlo v KĽDR alebo na ktoré sa nevzťahuje článok 1, ale ktoré sú kontrolované osobami, subjektmi a orgánmi so sídlom v KĽDR.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na prevody finančných prostriedkov alebo transakcie, ktoré sú potrebné na úradné účely diplomatickej alebo konzulárnej misie členského štátu v KĽDR alebo medzinárodnej organizácie, ktorá má imunity v KĽDR v súlade s medzinárodným právom.

4.   Zákazy podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na žiadnu z nižšie uvedených transakcií, pokiaľ sa týkajú prevodu finančných prostriedkov v sumách, ktoré sa rovnajú alebo sú nižšie ako 15 000 EUR alebo ekvivalent tejto sumy:

a)

transakcie týkajúce sa potravín, zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckeho vybavenia alebo transakcie na poľnohospodárske alebo humanitárne účely;

b)

transakcie týkajúce sa osobných remitencií;

c)

transakcie týkajúce sa uplatňovania výnimiek stanovených v tomto nariadení;

d)

transakcie súvisiace s konkrétnou obchodnou zmluvou, ktorá nie je zakázaná podľa tohto nariadenia;

e)

transakcie potrebné výlučne na vykonávanie projektov financovaných Úniou alebo jej členskými štátmi na rozvojové účely, ktoré sú priamou reakciou na potreby civilného obyvateľstva alebo podporujú denuklearizáciu, a

f)

transakcie týkajúce sa diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie, ktorá požíva výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto transakcie majú použiť na oficiálne účely diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie.

Článok 22

1.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 21 ods. 1 a 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť transakcie podľa článku 21 ods. 4 písm. a) až f), ak je ich hodnota vyššia ako 15 000 EUR alebo ekvivalent tejto sumy.

2.   Požiadavka na predchádzajúce povolenie uvedená v odseku 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či sa prevod finančných prostriedkov uskutočnil v rámci jednej operácie alebo v rámci viacerých operácií, ktoré sa zdajú prepojené. Na účely tohto nariadenia „operácie, ktoré sa zdajú prepojené“ zahŕňajú:

a)

sériu následných prevodov z tej istej alebo do tej istej úverovej či finančnej inštitúcie, na ktorú sa vzťahuje článok 21 ods. 2, tej istej osobe, subjektu alebo orgánu KĽDR či od tej istej osoby, subjektu alebo orgánu KĽDR, ktoré sa uskutočňujú v súvislosti s jedinou povinnosťou uskutočniť prevod finančných prostriedkov, pričom výška každého jednotlivého prevodu je nižšia ako 15 000 EUR, ale súhrnná suma týchto prevodov spĺňa kritériá pre vyžadovanie povolenia, a

b)

reťazec prevodov zahŕňajúci rôznych poskytovateľov platobných služieb alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré súvisia s jedinou povinnosťou uskutočniť prevod finančných prostriedkov.

3.   Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 1.

4.   Odchylne od zákazov uvedených v článku 21 ods. 1 a 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť transakcie týkajúce sa platieb na uspokojenie pohľadávok voči KĽDR, jej štátnym príslušníkom alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom založeným alebo zriadeným podľa práva KĽDR a transakcie podobného charakteru, ktoré neprispievajú k činnostiam zakázaným podľa tohto nariadenia, a to na individuálnom základe a ak dotknutý členský štát informoval ostatné členské štáty a Komisiu o udelení povolenia aspoň desať dní vopred.

Článok 23

1.   Úverové a finančné inštitúcie v rámci svojich činností vykonávaných s úverovými a finančnými inštitúciami uvedenými v článku 21 ods. 2:

a)

uplatňujú opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovené podľa článkov 13 a 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (18);

b)

zaisťujú súlad s postupmi na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu stanovenými podľa smernice 2015/849 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 (19);

c)

vyžadujú, aby informácie o príkazcoch, ako aj informácie o príjemcoch sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov boli poskytované podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) 2015/847, a odmietnu spracovať transakciu, ak akékoľvek z týchto informácií chýbajú alebo sú neúplné;

d)

uchovávajú záznamy o transakciách v súlade s článkom 40 písm. b) smernice (EÚ) 2015/849;

e)

ak existujú opodstatnené dôvody, ktoré vzbudzujú podozrenie, že finančné prostriedky by mohli prispieť k programom alebo činnostiam KĽDR v oblasti jadrových zbraní, balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia (ďalej len „financovanie šírenia“), bezodkladne informujú príslušnú jednotku finančnej polície („FIU“) vymedzenú v smernici (EÚ) 2015/849 alebo akýkoľvek iný príslušný orgán určený dotknutým členským štátom bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 1 alebo článok 33 tohto nariadenia;

f)

bezodkladne oznámia všetky podozrivé transakcie vrátane pokusov o ne;

g)

zdržia sa vykonania transakcií, v prípade ktorých majú dôvodné podozrenie, že by mohli súvisieť s financovaním šírenia, dovtedy, kým nedokončia potrebné úkony v súlade s písmenom e) a nesplnia všetky pokyny príslušnej FIU alebo príslušného orgánu.

2.   Na účely odseku 1 FIU alebo akýkoľvek iný príslušný orgán, ktorý slúži ako národné centrum pre prijímanie a analyzovanie hlásení o podozrivých transakciách, prijíma správy týkajúce sa potenciálneho financovania šírenia a musí mať priamo alebo nepriamo včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám a informáciám z oblasti presadzovania práva, ktoré potrebuje na riadny výkon svojej funkcie, vrátane možnosti analyzovať správy o podozrivých transakciách.

Článok 24

Úverovým a finančným inštitúciám sa zakazuje:

a)

otvoriť účet v úverovej alebo finančnej inštitúcii uvedenej v článku 21 ods. 2;

b)

nadviazať korešpondenčný bankový vzťah s úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 21 ods. 2;

c)

otvoriť zastúpenie v KĽDR alebo zriadiť novú pobočku alebo dcérsku spoločnosť v KĽDR a

d)

založiť spoločný podnik s úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 21 ods. 2 alebo v nich nadobudnúť vlastnícky podiel.

Článok 25

1.   Odchylne od zákazov stanovených v článku 24 písm. b) a d) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť transakcie, ak ich vopred schválil sankčný výbor.

2.   Dotknutý členský štát bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení podľa odseku 1.

Článok 26

V súlade s požiadavkami rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016) úverové a finančné inštitúcie musia najneskôr 31. mája 2016:

a)

zrušiť každý účet v úverovej alebo finančnej inštitúcii uvedenej v článku 21 ods. 2;

b)

ukončiť všetky korešpondenčné bankové vzťahy s úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 21 ods. 2;

c)

zavrieť zastúpenia, pobočky a dcérske spoločnosti v KĽDR;

d)

ukončiť spoločné podniky s úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 21 ods. 2 a

e)

vzdať sa akéhokoľvek vlastníckeho podielu v úverovej alebo finančnej inštitúcii uvedenej v článku 21 ods. 2.

Článok 27

1.   Odchylne od článku 26 písm. a) a c) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť pokračovanie fungovania určitých zastupiteľských kancelárií, dcérskych spoločností alebo účtov, a to za predpokladu, že sankčný výbor na základe individuálneho posúdenia stanovil, že tieto zastupiteľské kancelárie, dcérske spoločnosti alebo bankové účty sú nevyhnutné na poskytovanie humanitárnych činností alebo činnosti diplomatických misií v KĽDR alebo činností Organizácie Spojených národov alebo jej špecializovaných agentúr alebo súvisiacich organizácií, alebo na akékoľvek iné účely v súlade s cieľmi rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) alebo č. 2371 (2017).

2.   Dotknutý členský štát bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 1.

Článok 28

1.   Úverovým a finančným inštitúciám sa zakazuje otvárať účet pre diplomatické misie alebo konzulárne úrady KĽDR a ich členov.

2.   Úverové a finančné inštitúcie najneskôr do 11. apríla 2017 zrušia akýkoľvek účet, ktorý vlastní alebo kontroluje diplomatická misia alebo konzulárny úrad KĽDR a ich členovia.

Článok 29

1.   Odchylne od článku 28 ods. 1 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť na žiadosť diplomatickej misie KĽDR, konzulárneho úradu KĽDR alebo jedného z ich členov otvorenie jedného účtu pre každú misiu, úrad a člena za predpokladu, že daná misia alebo úrad sú v uvedenom členskom štáte alebo člen misie alebo úradu je akreditovaný v uvedenom členskom štáte.

2.   Odchylne od článku 28 ods. 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť na žiadosť misie KĽDR, úradu KĽDRalebo ich člena, aby účet ostal otvorený, ak tento členský štát stanovil, že:

i)

misia alebo úrad sú v uvedenom členskom štáte alebo člen takejto misie alebo úradu je akreditovaný v uvedenom členskom štáte a

ii)

misia, úrad alebo jej člen nemajú v tomto členskom štáte žiadny iný účet.

V prípade, že misia, resp. úrad KĽDR alebo ich člen má viac ako jeden účet v danom členskom štáte, táto misia, úrad alebo člen môže uviesť, ktorý účet sa zachová.

3.   S výhradou platných pravidiel Viedenského dohovoru z roku 1961 o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru z roku 1963 o konzulárnych stykoch členské štáty najneskôr do 13. marca 2017 oznámia ostatným členským štátom a Komisii mená a identifikačné údaje všetkých členov KĽDR v diplomatických misiách a konzulárnych úradoch, ktorí sú akreditovaní v tomto členskom štáte, ako aj následné aktualizácie, a to do jedného týždňa.

4.   Príslušné orgány členských štátov môžu informovať úverové a finančné inštitúcie v tomto členskom štáte o totožnosti ktoréhokoľvek člena KĽDR v diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade, ktorý je akreditovaný v tomto alebo ktoromkoľvek inom členskom štáte.

5.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odsekov 1 a 2.

Článok 30

Zakazuje sa:

a)

povoliť v Únii otvorenie zastúpenia alebo zriadenie pobočky alebo dcérskej spoločnosti úverovej alebo finančnej inštitúcie uvedenej v článku 21 ods. 2;

b)

uzatvárať dohody, ktoré sa týkajú otvorenia zastúpenia alebo zriadenia pobočky alebo dcérskej spoločnosti v Únii, pre akúkoľvek úverovú alebo finančnú inštitúciu uvedenú v článku 21 ods. 2 alebo v jej mene;

c)

udeliť povolenie na začatie a vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie alebo akejkoľvek inej obchodnej činnosti, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie, zastúpením, pobočkou alebo dcérskou spoločnosťou úverovej alebo finančnej inštitúcie uvedenej v článku 21 ods. 2, ak zastúpenie, pobočka alebo dcérska spoločnosť nezačali fungovať pred 19. februárom 2013;

d)

nadobudnúť alebo rozšíriť účasť alebo nadobudnúť akýkoľvek iný vlastnícky podiel v úverovej alebo finančnej inštitúcii, na ktorú sa vzťahuje článok 1, akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 21 ods. 2, a

e)

prevádzkovať alebo uľahčovať prevádzku zastúpenia, pobočky alebo dcérskej spoločnosti úverovej alebo finančnej inštitúcie uvedenej v článku 21 ods. 2.

Článok 31

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať štátne dlhopisy alebo dlhopisy garantované štátom, ktoré boli vydané po 19. februári 2013, niektorému z týchto subjektov alebo ich priamo alebo nepriamo nakupovať od niektorého z týchto subjektov:

i)

KĽDR alebo jej vláda, jej verejné orgány, spoločnosti a agentúry;

ii)

centrálna banka KĽDR;

iii)

akákoľvek úverová alebo finančná inštitúcia uvedená v článku 21 ods. 2;

iv)

fyzická osoba alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúce v mene alebo podľa pokynov právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bode i) alebo ii);

v)

právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú vlastnené alebo ovládané osobou, subjektom alebo orgánom uvedenými v bode i), ii) alebo iii);

b)

poskytovať sprostredkovateľské služby týkajúce sa štátnych dlhopisov alebo štátom garantovaných dlhopisov, ktoré boli vydané po 19. februári 2013, osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v písmene a);

c)

pomáhať osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v písmene a) pri vydávaní štátnych dlhopisov alebo štátom garantovaných dlhopisov poskytovaním sprostredkovateľských služieb, reklamy alebo akýchkoľvek iných služieb týkajúcich sa takýchto dlhopisov.

Článok 32

Zakazuje sa poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc obchodu s KĽDR vrátane poskytovania vývozných úverov, záruk alebo poistenia fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom zapojeným do takéhoto obchodu.

Článok 33

1.   Odchylne od článku 32 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť finančnú podporu obchodu s KĽDR za predpokladu, že dotknutý členský štát získal na základe individuálneho posúdenia predchádzajúci súhlas sankčného výboru.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

KAPITOLA V

Zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov

Článok 34

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohách XIII, XV, XVI a XVII alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú.

2.   Zadržia sa všetky plavidlá uvedené v prílohe XIV.

3.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách XIII, XV, XVI a XVII sa nesmú priamo ani nepriamo a ani v ich prospech sprístupniť žiadne finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje.

4.   Príloha XIII zahŕňa osoby, subjekty a orgány, ktoré označil sankčný výbor alebo BR OSN v súlade s bodom 8 písm. d) rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006) a bodom 8 rezolúcie BR OSN č. 2094 (2013).

Príloha XIV zahŕňa plavidlá, ktoré označil sankčný výbor v súlade s bodom 12 rezolúcie BR OSN č. 2321 (2016).

Príloha XV zahŕňa osoby, subjekty a orgány, ktoré nie sú uvedené v prílohách XIII a XIV a ktoré Rada v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b) rozhodnutia (SZBP) 2016/849 alebo v súlade s akýmkoľvek rovnocenným následným ustanovením označila za osoby, subjekty alebo orgány:

a)

zodpovedné, a to aj prostredníctvom podporovania alebo propagovania, za programy KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia, alebo osoby, subjekty alebo orgány konajúce v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo osoby, subjekty, alebo orgány nimi vlastnené alebo ovládané, a to aj nedovolenými prostriedkami;

b)

poskytujúce finančné služby alebo vykonávajúce prevody akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia, na územie Únie, cez toto územie alebo z tohto územia, alebo do ktorých sú zapojení štátni príslušníci členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich právu, alebo osoby či finančné inštitúcie nachádzajúce sa na území Únie, alebo osoby, subjekty alebo orgány, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo osoby, subjekty alebo orgány, ktoré vlastnia alebo ovládajú, alebo

c)

zapojené, a to aj poskytovaním finančných služieb, do dodávok zbraní a súvisiaceho materiálu každého typu, alebo položiek, materiálov, zariadenia, tovaru a technológie do KĽDR alebo z KĽDR, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

5.   Príloha XVI zahŕňa osoby, subjekty alebo orgány, na ktoré sa nevzťahuje príloha XIII, XIV alebo XV a ktoré pracujú v mene alebo podľa pokynov osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe XIII, XIV alebo XV, alebo osoby, ktoré pomáhajú pri obchádzaní sankcií alebo porušovaní ustanovení tohto nariadenia.

6.   Príloha XVII obsahuje subjekty alebo orgány vlády KĽDR alebo Kórejskej strany pracujúcich, osoby, subjekty alebo orgány konajúce v ich mene alebo podľa ich pokynov a subjekty alebo orgány nimi vlastnené alebo ovládané, ktoré sú spojené s jadrovým programom alebo programom balistických rakiet KĽDR alebo s inými činnosťami zakázanými podľa rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) alebo č. 2371 (2017), a na ktoré sa nevzťahuje príloha XIII, XIV, XV alebo XVI.

7.   Prílohy XV, XVI a XVII sa pravidelne preskúmavajú, a to aspoň raz za 12 mesiacov.

8.   V prílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII sa uvedú dôvody zaradenia dotknutých osôb, subjektov, orgánov a plavidiel do zoznamu.

9.   V prílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII sa uvedú podľa dostupnosti aj informácie potrebné na určenie totožnosti dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov, orgánov a plavidiel. Pokiaľ ide o fyzické osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane aliasov, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a číslo preukazu tožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. Pokiaľ ide o právnické osoby, subjekty a orgány, takéto informácie môžu zahŕňať názov, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

10.   Zákaz uvedený v odsekoch 1 a 3, v rozsahu, v akom sa vzťahuje na osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe XVII, sa neuplatňuje, ak sú finančné prostriedky a hospodárske zdroje potrebné na vykonávanie úloh misií KĽDR pri OSN a jej špecializovaných agentúr a súvisiacich organizácií alebo iných diplomatických a konzulárnych misií KĽDR alebo ak príslušný orgán členského štátu získal predchádzajúci súhlas sankčného výboru, ktorý na základe individuálneho posúdenia stanovil, že finančné prostriedky, finančné aktíva alebo hospodárske zdroje sú potrebné na účely dodávok humanitárnej pomoci, denuklearizácie alebo na akýkoľvek iný účel, ktorý je v súlade s cieľmi rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016).

11.   Odsek 3 nebráni finančným alebo úverovým inštitúciám v Únii, aby na zmrazené účty pripisovali finančné prostriedky, ktoré boli na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v zozname prevedené tretími stranami, pod podmienkou, že všetky sumy pripísané na takéto účty sa takisto zmrazia. Dotknutá finančná alebo úverová inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány o takýchto transakciách.

12.   Pod podmienkou, že sa všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazia v súlade s odsekom 1, odsek 3 sa neuplatňuje na pripisovanie na zmrazené účty:

a)

úrokov alebo iných príjmov z týchto účtov a

b)

platieb splatných podľa zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dňom označenia osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v tomto článku.

Článok 35

1.   Odchylne od článku 34 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

ak dospeli k záveru, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohe XIII, XV, XVI alebo XVII a nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických osôb, vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhradu daní, poistného a poplatkov za verejné služby, a že sú určené výhradne na:

i)

primerané honoráre a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb alebo

ii)

poplatky alebo náklady na služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov a

b)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe XIII, dotknutý členský štát oznámil sankčnému výboru uvedené rozhodnutie a svoj úmysel udeliť povolenie a sankčný výbor voči tomuto postupu do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia nevzniesol námietky.

2.   Odchylne od článku 34 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak rozhodli, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, pod podmienkou, že:

a)

v prípade, ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe XIII, dotknutý členský štát oznámil toto rozhodnutie sankčnému výboru a tento výbor ho schválil;

b)

v prípade, ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe XV, XVI alebo XVII, dotknutý členský štát oznámil ostatným členským štátom a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa malo udeliť osobitné povolenie, a to aspoň dva týždne pred jeho udelením.

3.   Dotknutý členský štát bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odsekov 1 a 2.

Článok 36

1.   Odchylne od článku 34 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, administratívne alebo arbitrážne rozhodnutie, resp. súdne, administratívne alebo arbitrážne opatrenie, ktoré boli vydané pred dňom označenia osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v článku 34;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné takýmto opatrením v rámci obmedzení stanovených platnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sú upravené práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

rozhodnutie alebo opatrenie nie sú v prospech osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe XIII, XV, XVI alebo XVII;

d)

uznanie rozhodnutia alebo opatrenia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte;

e)

dotknutý členský štát oznámil rozhodnutie alebo opatrenie týkajúce sa osôb, subjektov a orgánov uvedených v prílohe XIII sankčnému výboru.

2.   Odchylne od článku 34 a za predpokladu, že platba, ktoré má uskutočniť osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe XV, XVI alebo XVII, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktorú dotknutá osoba, subjekt alebo orgán uzavreli pred dňom, kedy bola táto osoba, subjekt alebo orgán označené, alebo na základe záväzku, ktorý dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu vznikol pred týmto dátumom, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že:

a)

zmluva sa netýka žiadnych položiek, operácií, služieb ani transakcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a), článku 3 ods. 3 alebo článku 7 a

b)

platbu priamo ani nepriamo nedostane osoba, subjekt alebo orgánuvedené v prílohe XV, XVI alebo XVII.

3.   Dotknutý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii uvedené rozhodnutie a svoj úmysel udeliť povolenie podľa odseku 2 aspoň desať dní pred udelením každého povolenia.

Článok 37

Zákazy stanovené v článku 34 ods. 1 a 3 sa nevzťahujú na finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria alebo sú k dispozícii banke Foreign Trade Bank alebo spoločnosti Korean National Insurance Company (KNIC), pokiaľ sú tieto finančné prostriedky a hospodárske zdroje určené výlučne na úradné účely diplomatickej alebo konzulárnej misie v KĽDR, alebo na činnosti humanitárnej pomoci, ktoré vykonáva Organizácia Spojených národov, alebo ktoré sú vykonávané v koordinácii s Organizáciou Spojených národov.

KAPITOLA VI

Obmedzenia dopravy

Článok 38

1.   Náklad vrátane osobnej batožiny a podanej batožiny nachádzajúci sa na území Únie alebo tranzitujúci cez územie Únie vrátane letísk, prístavov a slobodných pásiem, ktoré sú uvedené v článkoch 243 až 249 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, podlieha kontrole s cieľom zaistiť, aby neobsahoval položky zakázané rezolúciou BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2371 (2017) alebo týmto nariadením, ak:

a)

má náklad pôvod v KĽDR;

b)

je náklad určený pre KĽDR;

c)

je náklad sprostredkovaný alebo dojednaný KĽDR alebo jej štátnymi príslušníkmi či jej osobami, alebo subjektmi konajúcimi v ich mene alebo podľa ich pokynov alebo subjektmi, ktoré sú nimi vlastnené alebo ovládané;

d)

je náklad sprostredkovaný alebo dojednaný osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v prílohe XIII;

e)

je náklad prepravovaný na palube plavidla plaviaceho sa pod vlajkou KĽDR alebo lietadlom zaregistrovaným v KĽDR alebo na palube plavidla alebo lietadlom bez štátnej príslušnosti.

2.   Ak náklad nachádzajúci sa na území Únie alebo tranzitujúci cez územie Únie vrátane letísk, prístavov a slobodných pásiem nespadá do pôsobnosti odseku 1, takýto náklad v prípade, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že môže obsahovať položky, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz sú podľa tohto nariadenia zakázané, podlieha kontrole za týchto okolností:

a)

náklad má pôvod v KĽDR;

b)

náklad je určený pre KĽDR alebo

c)

náklad bol sprostredkovaný alebo dojednaný KĽDR alebo jej štátnymi príslušníkmi alebo osobami či subjektmi konajúcimi v ich mene.

3.   Odsekmi 1 a 2 nie je dotknutá nedotknuteľnosť a ochrana diplomatickej a konzulárnej pošty stanovená vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch z roku 1961 a vo Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch z roku 1963.

4.   Zakazuje sa poskytovať služby v oblasti zásobovania lodným palivom, služby zásobovania lodí alebo akékoľvek iné služby plavidlám KĽDR, ak majú poskytovatelia služieb informácie, a to aj od príslušných colných orgánov na základe informácií poskytnutých pred príchodom a odchodom uvedených v článku 9 ods. 1, na základe ktorých existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tieto plavidlá prepravujú položky, ktorých dodávka, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto nariadenia zakázaný, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne účely.

Článok 39

1.   Zakazuje sa poskytnúť prístup do prístavov na území Únie každému plavidlu:

a)

ktoré vlastní, prevádzkuje alebo ktorého posádku zabezpečuje KĽDR;

b)

ktoré sa plaví pod vlajkou KĽDR;

c)

v prípade ktorého existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že je priamo alebo nepriamo vo vlastníctve alebo pod kontrolou osoby alebo subjektu uvedených v prílohe XIII, XV, XVI alebo XVII;

d)

v prípade ktorého existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že obsahuje položky, ktorých dodávka, predaj, prevod alebo vývoz sú podľa tohto nariadenia zakázané;

e)

ktoré odmietlo kontrolu po tom, čo vlajkový štát alebo štát registrácie tohto plavidla takúto kontrolu povolili;

f)

ktoré je bez štátnej príslušnosti a odmietlo kontrolu podľa článku 38 ods. 1 alebo

g)

ktoré je uvedené v prílohe XIV.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje:

a)

v prípade núdze;

b)

ak sa plavidlo vracia do prístavu pôvodu;

c)

v prípade plavidla plávajúceho do prístavu na kontrolu, ak ide o plavidlo patriace do rozsahu pôsobnosti odseku 1 písm. a) až e).

Článok 40

1.   Odchylne od zákazu uvedeného v článku 39 ods. 1, pokiaľ ide o plavidlo patriace do rozsahu pôsobnosti písmen a) až e), príslušné orgány členských štátov môžu tomuto plavidlu povoliť vstup do prístavu, ak:

a)

sankčný výbor vopred rozhodol, že je to potrebné na humanitárne účely alebo akýkoľvek iný účel v súlade s cieľmi rezolúcie BR OSN č. 2270 (2016); alebo

b)

členský štát vopred rozhodol, že je to potrebné na humanitárne účely alebo akýkoľvek iný účel v súlade s cieľmi tohto nariadenia.

2.   Odchylne od zákazu uvedeného v článku 39 ods. 1 písm. f) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť plavidlu vstup do prístavu, ak to nariadil sankčný výbor.

Článok 41

1.   Všetkým lietadlám prevádzkovaným dopravcami KĽDR alebo s pôvodom v KĽDR sa zakazuje vzlietať z územia Únie, pristávať na území Únie alebo prelietať ponad územie Únie.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje:

a)

ak lietadlo pristáva na účely kontroly;

b)

v prípade núdzového pristátia.

Článok 42

Odchylne od článku 41 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť lietadlu vzlet z územia Únie, pristátie na území Únie alebo prelet nad územím Únie, ak tieto príslušné orgány vopred rozhodli, že je to potrebné na humanitárne účely alebo akýkoľvek iný účel v súlade s cieľmi tohto nariadenia.

Článok 43

Zakazuje sa:

a)

prenajímať alebo najímať plavidlá alebo lietadlá alebo poskytovať služby posádky KĽDR, osobám alebo subjektom uvedeným v prílohe XIII, XV, XVI alebo XVII, akýmkoľvek iným subjektom KĽDR, akýmkoľvek iným osobám alebo subjektom, ktoré sa podieľali na porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) alebo č. 2371 (2017), alebo akejkoľvek osobe či subjektu konajúcim v mene alebo podľa pokynov ktorejkoľvek takejto osoby alebo subjektu, ako aj subjektom, ktoré vlastnia alebo ovládajú;

b)

obstarávať služby posádky plavidiel alebo lietadiel z KĽDR;

c)

vlastniť, prenajímať, prevádzkovať alebo poisťovať akékoľvek plavidlo plaviace sa pod vlajkou KĽDR alebo takémuto plavidlu poskytovať služby klasifikácie plavidiel alebo súvisiace služby;

d)

zaregistrovať alebo ponechať v registri akékoľvek plavidlo, ktoré vlastní, kontroluje alebo prevádzkuje KĽDR alebo štátni príslušníci KĽDR, alebo ktorému bola zrušená registrácia iným štátom v súlade s bodom 24 rezolúcie BR OSN č. 2321 (2016), alebo

e)

poskytovať poisťovacie alebo zaisťovacie služby plavidlám vlastneným, kontrolovaným alebo prevádzkovaným KĽDR.

Článok 44

1.   Odchylne od zákazu uvedeného v článku 43 písm. a) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť lízing, prenájom alebo poskytovanie služieb posádky za predpokladu, že dotknutý členský štát získal na základe individuálneho posúdenia predchádzajúci súhlas sankčného výboru.

2.   Odchylne od zákazov uvedených v článku 43 písm. b) a c) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť vlastníctvo, prenájom, prevádzku alebo poskytovanie služieb klasifikácie plavidiel alebo súvisiacich služieb pre akékoľvek plavidlo plaviace sa pod vlajkou KĽDR, resp. registráciu alebo ponechanie v registri pre akékoľvek plavidlo, ktoré vlastní, kontroluje alebo prevádzkuje KĽDR alebo štátni príslušníci KĽDR, za predpokladu, že dotknutý členský štát získal na základe individuálneho posúdenia predchádzajúci súhlas sankčného výboru.

3.   Odchylne od zákazu uvedeného v článku 43 písm. e) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť poskytovanie poisťovacích a zaisťovacích služieb za predpokladu, že sankčný výbor na základe individuálneho posúdenia vopred stanovil, že plavidlo vykonáva činnosti výlučne na účely obživy, ktoré nebudú využité osobami alebo subjektmi KĽDR na vytváranie príjmov, alebo výlučne na humanitárne účely.

4.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odsekov 1, 2 a 3.

KAPITOLA VII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 45

Odchylne od zákazov, ktoré vyplývajú z rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2070 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2016) alebo č. 2371 (2017) môžu príslušné orgány členských štátov povoliť akékoľvek činnosti, ak sankčný výbor, na základe individuálneho posúdenia, stanovil, že sú potrebné na uľahčenie práce medzinárodných a mimovládnych organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti pomoci a podpory v KĽDR v prospech civilného obyvateľstva v KĽDR podľa bodu 46 rezolúcie BR OSN č. 2321 (2016).

Článok 46

Komisia je splnomocnená:

a)

meniť prílohu I na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

b)

meniť časti II, III, IV a V prílohy II a prílohy VI, VII, IX, X a XI na základe rozhodnutí sankčného výboru alebo BR OSN alebo aktualizovať číselné kódy kombinovanej nomenklatúry uvedené v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87;

c)

meniť prílohu VIII s cieľom spresniť alebo upraviť zoznam tovaru, ktorý je v nej uvedený, zohľadňujúc akékoľvek vymedzenie alebo usmernenia, ktoré môže vyhlásiť sankčný výbor, alebo aktualizovať číselné kódy kombinovanej nomenklatúry uvedené v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87;

d)

meniť prílohy III, IV a V na základe rozhodnutí sankčného výboru alebo BR OSN, alebo rozhodnutí prijatých v súvislosti s týmito prílohami v rozhodnutí (SZBP) 2016/849;

e)

meniť prílohu XII s cieľom spresniť alebo upraviť zoznam služieb, ktorý obsahuje, pričom zohľadní informácie poskytnuté členskými štátmi, ako aj akékoľvek vymedzenie alebo usmernenia, ktoré môže vydať Štatistická komisia Organizácie Spojených národov, alebo doplniť referenčné čísla prevzaté zo systému ústrednej klasifikácie produkcie pre tovar a služby, ako ich zverejnila Štatistická komisia Organizácie Spojených národov.

Článok 47

1.   Ak Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor zaradí fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do zoznamu, Rada takúto fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zaradí do prílohy XIII a XIV.

2.   Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 34 ods. 1, 2 alebo 3, zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohy XV, XVI a XVII.

3.   Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odsekoch 1 a 2, a to buď priamo, ak je adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak tejto fyzickej alebo právnickej osobe, tomuto subjektu alebo orgánu možnosť predložiť pripomienky.

4.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada svoje rozhodnutie preskúma a zodpovedajúcim spôsobom informuje fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán.

5.   Ak sa Organizácia Spojených národov rozhodne vyradiť fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zo zoznamu alebo zmeniť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú zaradené do zoznamu, Rada zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohy XIII a XIV.

Článok 48

Komisia a členské štáty sa navzájom bezodkladne informujú o opatreniach prijatých na základe tohto nariadenia a poskytujú si navzájom všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré majú v súvislosti s týmto nariadením k dispozícii, najmä informácie o porušeniach, problémoch s presadzovaním a o rozsudkoch vynesených vnútroštátnymi súdmi.

Článok 49

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uverejnia odkaz na ne na webových sídlach uvedených v prílohe I alebo ich prostredníctvom.

2.   Členské štáty oznámia Komisii bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia svoje príslušné orgány a informujú ju o všetkých následných zmenách.

Článok 50

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

okamžite poskytnú príslušným orgánom členských štátov, v ktorých majú pobyt alebo sídlo, všetky informácie, ktoré by uľahčili plnenie tohto nariadenia, napríklad údaje o účtoch a sumách zmrazených v súlade s článkom 34, a bezodkladne odovzdajú tieto informácie priamo alebo prostredníctvom príslušných členských štátov Komisii, a

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi pri overovaní uvedených informácií.

2.   Všetky dodatočné informácie, ktoré Komisia získala priamo, sa bezodkladne sprístupnia dotknutému členskému štátu.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.

Článok 51

Komisia spracúva osobné údaje v rámci svojich úloh, ktoré jej prislúchajú podľa tohto nariadenia, a v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001.

Článok 52

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v tomto nariadení.

Článok 53

1.   Nebudú uspokojené žiadne nároky vyplývajúce z akejkoľvek zmluvy alebo transakcie, ktorých plnenie alebo uskutočnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne dotknuté opatreniami uloženými týmto nariadením, a to vrátane nároku na náhradu škody alebo akéhokoľvek iného nároku takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo nárok vyplývajúci zo záruky, najmä nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo sľubu odškodnenia, najmä finančnej záruky alebo sľubu finančného odškodnenia, v akejkoľvek forme, ak ich vznesú:

a)

označené osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe XIII, XV, XVI alebo XVII, alebo vlastník plavidiel uvedených v prílohe XIV;

b)

akákoľvek iná osoba, subjekt alebo orgán KĽDR vrátane vlády KĽDR, jej verejných orgánov, podnikov a agentúr;

c)

akákoľvek osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene jednej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmenách a) a b).

2.   Plnenie zmluvy alebo uskutočnenie transakcie sa považuje za dotknuté opatreniami uloženými týmto nariadením, ak existencia alebo obsah nároku vyplýva priamo alebo nepriamo z týchto opatrení.

3.   Vo všetkých konaniach o uplatnení nároku nesie dôkazné bremeno, pokiaľ ide o preukázanie toho, že uspokojenie nároku nie je zakázané podľa odseku 1, osoba, ktorá nárok uplatňuje.

4.   Týmto článkom nie je dotknuté právo osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 54

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej ani právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré ho vykonávajú, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa zmrazili alebo zadržiavali v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom nevzniká ich konaním zodpovednosť žiadneho druhu, ak nevedeli a nemali primeraný dôvod predpokladať, že konajú v rozpore s opatreniami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 55

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty oznámia uvedené pravidlá Komisii bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a informujú ju o všetkých následných zmenách.

Článok 56

Nariadenie (ES) č. 329/2007 sa preto zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 57

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. augusta 2017

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(17)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1).


PRÍLOHA I

Webové lokality s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článkoch 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 a 50 a adresa Európskej komisie na účely zasielania oznámení

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

Európska komisia

Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brusel, Belgicko

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


PRÍLOHA II

Tovar a technológie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) a článku 7

ČASŤ I

Všetok tovar a všetky technológie uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

ČASŤ II

Ostatné položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo iných zbraní hromadného ničenia.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

„Referenčné číslo v stĺpci,Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým použitím, na ktorý sa odkazuje.

Vymedzenia pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Účel zákazov obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadneho nezakázaného tovaru (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero zakázaných súčastí, ak zakázaná súčasť alebo súčasti sú základným prvkom tovaru a dajú sa ľahko odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.: Pri posudzovaní, či zakázanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť množstvo, hodnotu a obsiahnuté technologické know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť zo zakázanej súčasti alebo súčastí základný prvok dodávaného tovaru.

Medzi tovar uvedený v tejto prílohe patrí nový aj použitý tovar.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

(Vykladá sa v spojení s časťou C.)

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológie“, ktorá je „vyžadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru, ktorého predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je zakázaný v časti A (Tovar) uvedenej nižšie, je zakázaný na základe ustanovení časti B.

„Technológia“, ktorá je „vyžadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zakázaného tovaru, zostáva predmetom zákazu aj vtedy, keď sa vzťahuje na nezakázaný tovar.

Zákazy sa nevzťahujú na tú „technológiu“, ktorá je nevyhnutným minimom na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu tovaru, ktorý nie je zakázaný.

Zákazy prevodu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, na „základný vedecký výskum“, ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

A.   TOVAR

JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

II.A0.

Tovar

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A0.001

Tieto výbojky s dutou katódou:

a.

jódové výbojky s dutou katódou s otvormi z čistého kremíka alebo kremeňa;

b.

uránové výbojky s dutou katódou.

 

II.A0.002

Faradayove izolátory v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm.

 

II.A0.003

Optické mriežky v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm.

 

II.A0.004

Optické vlákna v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm potiahnuté antireflexnými vrstvami v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm s priemerom jadra väčším ako 0,4 mm, ale nepresahujúcim 2 mm.

 

II.A0.005

Tieto súčasti nádoby jadrového rektora a skúšobné zariadenia okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001:

a.

uzávery;

b.

vnútorné súčasti;

c.

zariadenie na uzavretie, testovanie a meranie.

0A001

II.A0.006

Jadrové detekčné systémy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001.j alebo 1A004.c, na detekciu, identifikáciu alebo kvantifikáciu rádioaktívnych materiálov alebo žiarenia jadrového pôvodu a ich špeciálne navrhnuté súčasti.

Pozn.: Pre osobné vybavenie pozri položku I.A1.004 uvedenú nižšie.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vlnovcové ventily s tesnením okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.c.6., 2A226 alebo 2B350, vyrobené zo zliatiny hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele typu 304, 304L alebo 316L.

0B001.c.6

2A226

2B350

II.A0.008

Laserové zrkadlá okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 10-6 K-1 pri 20 °C (napr. kremenné sklo alebo zafír).

Táto položka sa nevzťahuje na optické systémy osobitne navrhnuté na použitie v astronómii, pokiaľ zrkadlá neobsahujú kremenné sklo.

0B001.g.5

6A005.e

II.A0.009

Laserové šošovky okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e.2, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 10-6 K-1 pri 20 °C (napr. kremenné sklo).

0B001.g

6A005.e.2

II.A0.010

Rúrky, potrubia, obruby, armatúry vyrobené z niklu alebo ním potiahnuté alebo zo zliatiny niklu s obsahom väčším ako 40 hmotnostných percent niklu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Tieto vákuové vývevy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.f.2 alebo 2B231:

a.

turbomolekulárne vývevy s prietokom väčším ako 400 l/s;

b.

Rootsove vývevy na predvákuum s objemovým prietokom odsávania väčším ako 200 m3/h;

c.

suchý špirálový kompresor s vlnovcovým utesnením a suché špirálové vákuové vývevy s vlnovcovým utesnením.

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Uzatvorené priestranstvo na manipuláciu, skladovanie a zaobchádzanie s rádioaktívnymi látkami (horúce komory).

0B006

II.A0.013

„Prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a akýkoľvek iný materiál obsahujúci jednu alebo viacero uvedených zložiek, okrem tých, ktoré sú uvedené v 0C001.

0C001

II.A0.014

Výbuchové komory s absorpčnou kapacitou viac ako ekvivalent 2,5 kg TNT.

 

OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE ZARIADENIA

II.A1.

Tovar

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-etylhexyl)-hydrogen-fosfát (HDEHP alebo D2HPA) registračné číslo CAS: [CAS 298-07-7] rozpustný v akomkoľvek množstve s čistotou väčšou ako 90 %.

 

II.A1.002

Plynný fluór CAS: [7782-41-4] s čistotou väčšou ako 95 %.

 

II.A1.003

Okrúhle upchávky a tesnenia s vnútorným priemerom najviac 400 mm vyrobené z týchto materiálov:

a.

kopolyméry vinylidénfluoridu, ktoré majú 75 % alebo viac betakryštalickej štruktúry bez predlžovania;

b.

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 hmotnostných % kombinovaného fluóru;

c.

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 hmotnostných % kombinovaného fluóru;

d.

polychlórtrifluóretylén (PCTFE, napr. Kel-F ®);

e.

fluórelastoméry (napr. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polytetrafluóretylén (PTFE).

1A001

II.A1.004

Osobné zariadenie na zisťovanie žiarenia jadrového pôvodu vrátane osobných dozimetrov okrem zariadenia uvedeného v 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Elektrolytické články na výrobu fluóru okrem tých, ktoré sú uvedené v 1B225, s výkonom nad 100 g fluóru za hodinu.

1B225

II.A1.006

Katalyzátory okrem tých, ktoré sú uvedené v 1A225 alebo 1B231, obsahujúce platinu, paládium alebo ródium, použiteľné na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1A225

1B231

II.A1.007

Hliník a jeho zliatiny okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002b.4 alebo 1C202a, v surovej alebo poloopracovanej forme, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

a.

dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C) alebo

b.

s pevnosťou v ťahu minimálne 415 MPa pri 298 K (25 °C).

Pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“, sa myslia zliatiny pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Magnetické kovy všetkých druhov a foriem okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C003.a, s „počiatočnou relatívnou permeabilitou“ najmenej 120 000 a hrúbkou medzi 0,05 a 0,1 mm.

„Počiatočná relatívna permeabilita“ sa musí merať na úplne vyžíhaných materiáloch.

1C003.a

II.A1.009

„Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a alebo 1C210.b, a to:

a.

‚vláknité alebo vláknové materiály‘ z aromatických polyamidov s jednou z týchto vlastností:

1.A

„špecifický modul“ väčší ako 10 × 106 m alebo

2.A

„špecifická pevnosť v ťahu“ väčšia ako 17 × 104 m;

b.

sklené' vláknité alebo vláknové materiály', ktoré sa vyznačujú ktoroukoľvek z týchto vlastností:

1.A

„špecifický modul“ väčší ako 3,18 × 106 m alebo

2.A

„špecifická pevnosť v ťahu“ väčšia ako 76,2 × 103 m;

c.

nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom, so šírkou najviac 15 mm (kedysi predimpregnované lamináty) vyrobené zo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ okrem tých, ktoré sú uvedené v IA1.010.a;

d.

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“;

e.

nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom, vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“;

f.

polyakrylonitrilové (PAN) nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“;

g.

para-aramidové „vláknité alebo vláknové materiály“ (Kevlar® a iné materiály podobné ako Kevlar®).

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predformy) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“:

a.

vyrobené z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených vyššie v II.A1.009;

b.

‚uhlíkové vláknité alebo vláknové materiály‘ (predimpregnované lamináty) impregnované ‚matricou‘ z epoxidovej živice, uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, určené na opravu konštrukcií lietadiel alebo laminátov, pri ktorých veľkosť jednotlivých listov neprekračuje rozmery 50 cm × 90 cm;

c.

predimpregnované lamináty uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, ktoré majú teplotu skleného prechodu (Tg) nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu ako teplotu skleného prechodu.

1C010

1C210

II.A1.011

Keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka použiteľné na hroty predných častí, hlavice a klapky dýz „rakiet“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C107.

1C107

II.A1.012

Nepoužíva sa.

 

II.A1.013

Tantal, karbid tantalu, volfrám, karbid volfrámu a ich zliatiny okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C226, vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a.

v tvaroch s dutou valcovitou alebo sférickou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 50 mm až 300 mm a

b.

hmotnosť väčšia ako 5 kg.

1C226

II.A1.014

„Elementárne prášky“ kobaltu, neodýmu, samária alebo ich zliatiny alebo zmesi s obsahom minimálne 20 hmotnostných % kobaltu, neodýmu alebo samária, s veľkosťou častíc menšou ako 200 μm.

„Elementárny prášok“ je prášok jedného prvku s vysokou čistotou.

 

II.A1.015

Čistý tributylfosfát (TBP) [číslo CAS 126-73-8] alebo akákoľvek zmes s obsahom TBP viac ako 5 hmotnostných %.

 

II.A1.016

Ocele s vysokou pevnosťou okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C116 alebo 1C216.

1.

Pod pojmom ocele s vysokou pevnosťou ‚dosahujúce‘ sa myslia ocele s vysokou pevnosťou v ťahu pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

2.

Ocele s vysokou pevnosťou sú zliatiny železa, pre ktoré je vo všeobecnosti charakteristický vysoký obsah niklu, veľmi nízky obsah uhlíka a použitie substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie spevnenia zliatiny a jej vytvrdenia starnutím.

1C116

1C216

II.A1.017

Kovy, kovové prášky a materiál:

a.

volfrám a volfrámové zliatiny okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm a obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných %;

b.

molybdén a zliatiny molybdénu okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm a obsahom molybdénu najmenej 97 hmotnostných %;

c.

materiály z volfrámu v tuhom stave okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C226, s týmto zložením:

1.

volfrám a zliatiny s obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných %;

2.

volfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných % volfrámu alebo

3.

volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom volfrámu najmenej 80 hmotnostných %.

1C117

1C226

II.A1.018

Magneticky mäkké zliatiny okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C003, s týmto chemickým zložením:

a.

obsah železa od 30 % do 60 % a

b.

obsah kobaltu od 40 % do 60 %.

1C003

II.A1.019

Nepoužíva sa.

 

II.A1.020

Grafit okrem toho, ktorý je uvedený v 0C004 alebo 1C107.a, navrhnutý alebo určený na použitie v strojoch na elektroerozívne obrábanie (EDM)

0C004

1C107.a

II.A1.021

Zliatiny ocele vo forme plechu alebo plátov vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a.

zliatiny ocele, ktoré ‚dosahujú‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 200 MPa pri 293 K (20 °C) alebo

b.

dusíkom stabilizovaná zdvojená nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka: pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“, sa myslia zliatiny pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

Technická poznámka: „Dusíkom stabilizovaná zdvojená nehrdzavejúca oceľ“ má dvojfázovú mikroštruktúru, ktorá sa skladá zo zŕn feritickej a austenitickej ocele s prínosom dusíka na stabilizáciu jej mikroštruktúry.

1C116

1C216

II.A1.022

Kompozitný materiál s obsahom väzby uhlík – uhlík.

1A002.b.1

II.A1.023

Zliatiny niklu v surovej alebo poloopracovanej forme s obsahom niklu najmenej 60 hmotnostných %.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Zliatiny titánu vo forme plechu alebo plátov, ktoré „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293 K (20 °C).

Poznámka: Pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“, sa myslia zliatiny pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C002.b.3

II.A1.025

Zliatiny titánu okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002 a 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirkónium a zliatiny zirkónia okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C011, 1C111 a 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Výbušné materiály okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C239 v zozname vojenského vybavenia alebo materiálov či zmesí, ktoré obsahujú viac než 2 hmotnostné % takýchto výbušných materiálov, s kryštalickou hustotou vyššou než 1,5 g/cm3 a rýchlosťou detonácie vyššou než 5 000  m/s.

1C239

SPRACOVANIE MATERIÁLOV

II.A2.

Tovar

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A2.001

Systémy na vibračné skúšky, ich zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B116:

a.

systémy na vibračné skúšky používajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka schopná rozvibrovať systém pri zrýchlení najmenej 0,1 g rms v celom rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú sily s veľkosťou najmenej 50 kN, merané na „holom stole“;

b.

digitálne riadiace jednotky kombinované so špeciálne navrhnutým „softvérom“ pre vibračné skúšky, so „šírkou riadiaceho pásma v reálnom čase“ viac ako 5 kHz, navrhnuté na používanie v systémoch pre vibračné skúšky, ktoré sú uvedené v písmene a);

„Šírka riadiaceho pásma v reálnom čase“ je maximálna rýchlosť, pri ktorej vie riadiaca jednotka vykonať celý cyklus pozostávajúci zo zberu údajov, ich spracovania a zaslania ovládacích signálov.

c.

vibračné natriasacie zariadenia (natriasacie jednotky) s pripojenými zosilňovačmi alebo bez nich, schopné prenášať sily najmenej 50 kN, merané na „holom stole“, a použiteľné v systémoch na vibračné skúšky uvedených v písmene a);

d.

nosné konštrukcie pre testované vzorky a elektronické jednotky navrhnuté s cieľom zlúčiť rad natriasacích zariadení do systému schopného vyvinúť účinnú kombinovanú silu najmenej 50 kN meranú na ‚holom stole‘, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v písmene a).

„Holý stôl“ je plochý stôl alebo plocha bez akéhokoľvek príslušenstva.

2B116

II.A2.002

Obrábacie stroje okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B001 alebo 2B201 a ich ľubovoľná kombinácia na odstraňovanie alebo (rezanie) kovov, keramických materiálov alebo ‚kompozitných materiálov‘, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na ‚numerické riadeni‘, s presnosťou polohovania, ktorá sa rovná alebo je nižšia (lepšia) než 30 μm pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi podľa ISO 230/2 (1988) (1) alebo jej národných ekvivalentov.

2B001

2B201

II.A2.002a

Súčasti a numerické riadenia špeciálne navrhnuté pre obrábacie stroje uvedené vyššie v položkách 2B001, 2B201 alebo I.A2.002.

 

II.A2.003

Vyvažovacie stroje a príbuzné zariadenia:

a.

vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre stomatologické alebo iné lekárske zariadenia, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

nie sú schopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg;

2.

schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500  ot/min;

3.

schopné korigovať nevyváženosť vo dvoch alebo viacerých rovinách a

4.

sú schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g mm na kg hmotnosti rotora;

b.

indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených v písmene a).

„Indikačné hlavy“ sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.

2B119

II.A2.004

Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri operáciách rádiochemickej separácie alebo v horúcich komorách, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B225, ktoré majú jednu z týchto vlastností:

a.

schopnosť preniknúť stenou horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia cez stenu) alebo

b.

schopnosť preklenúť horný okraj horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia vykonávaná ponad stenu).

Diaľkové manipulátory zabezpečujú prenos úkonov ľudského operátora na diaľkovo ovládané rameno a upínací prostriedok na jeho konci. Môžu byť typu „pán/otrok“ (master/slave) alebo ovládané pákovým ovládačom (joystickom) alebo klávesnicou.

2B225

II.A2.005

Pece s riadenou atmosférou na tepelné spracovanie alebo oxidačné pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C.

Táto položka nezahŕňa tunelové pece s valčekovým alebo vozíkovým dopravníkom, tunelové pece s pásovým dopravníkom, posunovacie pece (tzv. pusher type kilns) alebo mobilné pece osobitne navrhnuté na výrobu skla, keramického riadu alebo štruktúrovanej keramiky.

2B226

2B227

II.A2.006

Nepoužíva sa.

 

II.A2.007

„Prevodníky tlaku“, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B230, schopné merať absolútny tlak v ktoromkoľvek bode v rozsahu od 0 do 200 kPa a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a.

snímače sú vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej hexafluoridom uránu UF6“ alebo sú nimi chránené a

b.

vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

1.

merací rozsah menší ako 200 kPa a „presnosť“ lepšia ako ±1 % celkového rozsahu stupnice alebo

2.

merací rozsah 200 kPa alebo viac a „presnosť“ lepšia ako 2 kPa.

Na účely 2B230 „presnosť“ zahŕňa nelinearitu, hysterézu a opakovateľnosť pri teplote okolia.

2B230

II.A2.008

Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontaktory); a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a.

zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných % niklu a 20 hmotnostných % chrómu;

b.

fluóropolyméry;

c.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

d.

grafit alebo „uhlíkový grafit“;

e.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %;

f.

tantal alebo zliatiny tantalu;

g.

titán alebo zliatiny titánu;

h.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia alebo

i.

nehrdzavejúca oceľ.

„Uhlíkový grafit“ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je najmenej 8 hmotnostných %.

2B350.e

II.A2.009

Tieto priemyselné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d.:

Výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou väčšou ako 0,05 m2, ale menšou ako 30 m2; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s kvapalinou sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a.

zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných % niklu a 20 hmotnostných % chrómu;

b.

fluóropolyméry;

c.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

d.

vgrafit alebo „uhlíkový grafit“;

e.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %;

f.

tantal alebo zliatiny tantalu;

g.

titán alebo zliatiny titánu;

h.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

i.

karbid kremičitý;

j.

karbid titánu alebo

k.

nehrdzavejúca oceľ.

Táto položka sa nevzťahuje na chladiče vozidiel.

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly výmenníka tepla.

2B350.d

II.A2.010

Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.i, vhodné pre korozívne kvapaliny, alebo vákuové vývevy a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a.

zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných % niklu a 20 hmotnostných % chrómu;

b.

keramické materiály;

c.

ferosilícium;

d.

fluóropolyméry;

e.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

f.

grafit alebo „uhlíkový grafit“;

g.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %;

h.

tantal alebo zliatiny tantalu;

i.

titán alebo zliatiny titánu;

j.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

k.

niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu;

l.

nehrdzavejúca oceľ;

m.

zliatiny hliníka alebo

n.

kaučuk.

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly čerpadla. Pojem „kaučuk“ zahŕňa všetky druhy prírodného a syntetického kaučuku.

2B350.i

II.A2.011

„Odstredivé separátory“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B352.c., schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov a vyrobené z/zo:

a.

zliatin s obsahom viac ako 25 hmotnostných % niklu a 20 hmotnostných % chrómu;

b.

fluóropolymérov;

c.

skla (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

d.

niklu alebo zliatin s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %;

e.

tantalu alebo zliatin tantalu;

f.

titánu alebo zliatin titánu alebo

g.

zirkónia alebo zliatin zirkónia.

„Odstredivé separátory“ zahŕňajú aj dekantéry.

2B352.c

II.A2.012

Spekané kovové filtre okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B352.d., vyrobené z niklu alebo zo zliatiny niklu s obsahom niklu najmenej 40 hmotnostných percent.

2B352.d

II.A2.013

Stroje na prietokové tvárnenie a stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B009, 2B109 alebo 2B209, a špeciálne navrhnuté súčiastky pre tieto stroje.

Na účely tejto položky sa stroje kombinujúce funkcie tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia považujú za stroje na prietokové tvárnenie.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Tieto zariadenia a činidlá okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350 alebo 2B352:

a.

fermentory schopné kultivácie patogénnych „mikroorganizmov“ alebo vírusov, alebo schopné produkcie toxínov, bez šírenia aerosólov, s celkovým objemom 10 l alebo viac;

b.

agitátory pre fermentory uvedené v odseku a);

Medzi fermentory sa zaraďujú bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálnym prietokom.

c.

laboratórne vybavenie:

1.

zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR);

2.

zariadenie na genetické sekvencovanie;

3.

genetické syntetizátory;

4.

zariadenie na elektroporáciu;

5.

špecifické činidlá spojené so zariadením uvedeným v bode I.A2.014.c číslach 1 až 4;

d.

filtre, mikrofiltre, nanofiltre alebo ultrafiltre použiteľné v priemyselnej a laboratórnej biológii na nepretržitú filtráciu, okrem filtrov špeciálne navrhnutých alebo upravených na lekárske účely alebo na získavanie čistej vody a využívaných v rámci projektov oficiálne podporovaných zo strany EÚ alebo OSN;

e.

ultracentrifugy, rotory a adaptéry pre ultracentrifugy;

f.

zariadenie na sublimačné sušenie.

2B350

2B352

II.A2.015

Zariadenie na nanášanie kovových vrstiev a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo, okrem zariadenia uvedeného v 2B005, 2B105 alebo 3B001.d:

a.

výrobné zariadenie na chemické vylučovanie plynnej fázy (CVD);

b.

výrobné zariadenie na fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár (PVD);

c.

výrobné zariadenie na nanášanie prostredníctvom induktívneho alebo odolného zahrievania.

2B005

2B105

3B001.d

II.A2.016

Otvorené nádrže alebo kontajnery, s miešadlami alebo bez nich, s celkovým vnútorným (geometrickým) objemom viac ako 0,5 m3 (500 litrov), kde všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracovávanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a.

zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných % niklu a 20 hmotnostných % chrómu;

b.

fluóropolyméry;

c.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

d.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %;

e.

tantal alebo zliatiny tantalu;

f.

titán alebo zliatiny titánu;

g.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

h.

niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu;

i.

nehrdzavejúca oceľ;

j.

drevo alebo

k.

kaučuk.

Pojem „kaučuk“ zahŕňa všetky druhy prírodného a syntetického kaučuku.

2B350

ELEKTRONIKA

II.A3.

Tovar

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A3.001

Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.j.5 alebo 3A227, ktoré majú obe tieto vlastnosti:

a.

počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať napätie minimálne 10 kV pri výkone minimálne 5 kW vychýlením aj bez neho a

b.

počas 4 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.

0B001.j.5

3A227

II.A3.002

Hmotnostné spektrometre okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.g alebo 3A233, schopné merať ióny s hmotnosťou 200 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 2 častice v 200, a príslušné iónové zdroje:

a.

hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS);

b.

hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS);

c.

hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS);

d.

hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním so zdrojovou komorou vyrobenou z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi obloženou alebo oplátovanou;

e.

hmotnostné spektrometre s molekulovým lúčom vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

zdrojová komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo molybdénu, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná, a je vybavená vymrazovacou jednotkou schopnou ochladzovať na teplotu 193 K (– 80 °C) alebo nižšiu, alebo

2.

komora žiariča je skonštruovaná z materiálov odolných proti UF6, nimi vystlaná alebo oplátovaná;

f.

hmotnostné spektrometre s mikrofluorizačným iónovým zdrojom určeným pre aktinidy alebo fluoridy aktinidov.

0B002.g

3A233

II.A3.003

Meniče alebo generátory frekvencie okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.b.13. alebo 3A225, ktoré majú všetky ďalej uvedené vlastnosti, a ich špeciálne navrhnuté súčiastky a softvér:

a.

viacfázový výstup schopný poskytovať výkon najmenej 40 W;

b.

schopné pracovať vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000  Hz a

c.

regulácia frekvencie lepšia (menšia) ako 0,1 %.

1.

Meniče frekvencie sú známe aj ako konvertory alebo invertory, generátory, elektronické skúšobné zariadenie, sieťové adaptéry AC, pohon s variabilným nastavením rýchlosti alebo pohon s frekvenčným meničom.

2.

Funkčnosť určenú v tejto položke môžu spĺňať niektoré zariadenia predávané ako: elektronické skúšobné zariadenie, sieťové adaptéry AC, pohon s variabilným nastavením rýchlosti alebo pohon s frekvenčným meničom.

0B001.b.13

3A225

II.A3.004

Spektrometre a difraktometre určené na indikatívny test alebo kvantitatívnu analýzu elementárneho zloženia kovov alebo zliatin bez chemickej dekompozície látky.

 

SNÍMAČE A LASERY

II.A6.

Tovar

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A6.001

Tyčinky z ytriovo-hlinitého granátu (YAG).

 

II.A6.002

Tieto optické zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A002 alebo 6A004.b:

infračervená optika v rozmedzí vlnovej dĺžky 9 μm – 17 μm a jej súčasti vrátane súčastí z teluridu kadmia (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Systémy na korekciu čelnej vlny okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A004.a, 6A005.e alebo 6A005.f., pre lasery, ktoré majú lúč s priemerom presahujúcim 4 mm, a ich osobitne navrhnuté súčasti vrátane kontrolných systémov, snímačov čelnej fázy a,deformovateľných zrkadiel', vrátane bimorfných zrkadiel.

6A004.a

6A005.e

6A005.f

II.A6.004

„Lasery“ na báze iónov argónu okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.g.5, 6A005.a.6 a/alebo 6A205.a, s priemerným výkonom 5 W alebo väčším.

0B001.g.5

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Tieto polovodičové „lasery“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.g.5., 0B001.h.6. alebo 6A005.b, a ich súčasti:

a.

samostatné polovodičové „lasery“ s výkonom väčším ako 200 mW za každý laser v množstvách väčších ako 100;

b.

polovodičové „laserové“ polia s výkonom väčším ako 20 W.

1.

„Polovodičové lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na „laserové“ diódy s vlnovou dĺžkou v rozsahu 1,2μm – 2,0 μm.

0B001.g.5

0B001.h.6

6A005.b

II.A6.006

Laditeľné polovodičové „lasery“ a laditeľné polovodičové „laserové“ polia okrem tých, ktoré sú stanovené v 0B001.h.6. alebo 6A005.b., s vlnovou dĺžkou medzi 9 μm a 17 μm, ako aj skupiny polí polovodičových „laserov“ obsahujúcich aspoň jedno laditeľné polovodičové „laserové“ pole takejto vlnovej dĺžky.

„Polovodičové lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.

0B001.h.6

6A005.b

II.A6.007

Tuhofázové „laditeľné“„lasery“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.g.5., 0B001.h.6. alebo 6A005.c.1, a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

a.

titán-zafírové lasery;

b.

alexandritové lasery.

0B001.g.5

0B001.h.6

6A005.c.1

II.A6.008

„Lasery“ (iné ako sklené) s prímesou neodýmu okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.c.2.b., s výstupnou vlnovou dĺžkou prekračujúcou 1,0 μm, ale kratšou ako 1,1 μm a výstupnou energiou presahujúcou 10 J na pulz.

6A005.c.2.b

II.A6.009

Akusticko-optické súčasti:

a.

elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s opakovacím kmitočtom rovným 1 kHz alebo vyšším;

b.

príslušenstvo pre opakovací kmitočet;

c.

Pockelsove články.

6A203.b.4

II.A6.010

Radiačne vytvrdené kamery alebo ich šošovky, iné ako uvedené v 6A203.c, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako radiačne vytvrdené, aby odolali celkovej dávke žiarenia väčšej ako 50 × 103 Gy (kremík), [5 × 106 rad (kremík)] bez toho, aby počas prevádzky došlo k degradácii ich vlastností.

Pojem Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia.

6A203.c

II.A6.011

Zosilňovače a oscilátory laditeľných impulzových laserov na báze farbiva okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.g.5, 6A005 alebo 6A205.c., so všetkými týmito vlastnosťami:

a.

pracujú pri vlnových dĺžkach 300 nm až 800 nm;

b.

priemerný výkon je vyšší ako 10 W, ale neprekračuje 30 W;

c.

opakovací kmitočet viac ako 1 kHz a

d.

šírka impulzu je menšia ako 100 ns.

Táto položka sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime.

0B001.g.5

6A005

6A205.c

II.A6.012

Impulzné „lasery“ na báze oxidu uhličitého okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B001.h.6, 6A005.d alebo 6A205.d., vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

pracujú pri vlnových dĺžkach 9 μm až 11 μm;

b.

opakovací kmitočet viac ako 250 Hz;

c.

priemerný výkon je vyšší ako 100 W, ale neprekračuje 500 W a

d.

šírka impulzu je menšia ako 200 ns.

0B001.h.6

6A005.d

6A205.d

II.A6.013

Lasery okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005 alebo 6A205.

6A005

6A205

NAVIGÁCIA A LETECKÁ ELEKTRONIKA

II.A7.

Tovar

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A7.001

Inerciálne navigačné systémy a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

a.

inerciálne navigačné systémy, ktoré sú certifikované na používanie v „civilných lietadlách“ civilnými orgánmi štátu zúčastňujúceho sa na Wassenaarskej dohode, a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

1.

inerciálne navigačné systémy (INS) (na kardanovom závese alebo pevnom uchytení (strapdown)) a inerciálne zariadenie navrhnuté na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie „lietadiel“, pozemných vozidiel, plavidiel (hladinových alebo podmorských) alebo „vesmírnych lodí“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a.

navigačná chyba (voľná inerciálna) po bežnom nastavení 0,8 námornej míle za hodinu (nm/h) – „pravdepodobná kruhová odchýlka“ (CEP) – alebo menšia (lepšia), alebo

b.

určené tak, aby fungovali pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 10 g;

2.

hybridné inerciálne navigačné systémy so zabudovaným globálnym navigačným satelitným systémom (systémami) (GNSS) alebo so „systémom referenčnej navigácie na základe údajov“ („DBRN“) na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie, po normálnom nastavení, s navigačnou presnosťou polohy INS, po strate GNSS alebo DBRN počas najviac štyroch minút, s „pravdepodobnou kruhovou odchýlkou“ (CEP) menšou (lepšou) ako 10 metrov;

3.

inerciálne zariadenie na stanovenie azimutu, smeru alebo severu, ktoré má jednu z nižšie uvedených vlastností, ako aj ich osobitne navrhnuté súčasti:

a.

navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru alebo severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky, alebo

b.

navrhnuté pre neoperačnú nárazovú hladinu 900 g alebo viac, po dobu najmenej 1 msec;

b.

teodolitové systémy obsahujúce inerciálne navigačné systémy osobitne navrhnuté na účely civilného pozorovania a navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru alebo severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky a ich osobitne navrhnuté súčasti;

c.

inerciálne alebo iné zariadenia obsahujúce merače zrýchlenia uvedené v položke 7A001 alebo 7A101, v ktorej sú takéto merače zrýchlenia špeciálne navrhnuté a vyvinuté ako snímače MWD (systém merania vŕtacích prác) na použitie pri hlbinných vrtoch.

Parametre a.1 a a.2 sú uplatniteľné v každej z nasledujúcich podmienok prostredia:

1.

Vstupné náhodné vibrácie celkovej veľkosti 7,7 g rms počas prvej polhodiny – celková doba trvania skúšky 1,5 hodiny pre každú os v každej z troch kolmých osí, ak náhodné vibrácie vyhovujú týmto podmienkam:

a.

konštantná hodnota výkonovej spektrálnej hustoty (PSD) 0,04 g2/Hz v intervale frekvencií 15 až 1 000  Hz a

b.

výkonová spektrálna hustota slabne s frekvenciou z hodnoty 0,04 g2/Hz na hodnotu 0,01 g2/Hz v intervale frekvencií od 1 000 do 2 000  Hz;

2.

Uhlová rýchlosť naklonenia a zatočenia je rovná alebo vyššia ako + 2,62 radiánov/s (150°/s); alebo

3.

Podľa národných noriem rovnocenných s podmienkami uvedenými v bode 1 alebo 2.

1.

a.2. sa vzťahuje na systémy, v ktorých sú INS a iné nezávislé navigačné pomôcky zabudované do jedného celku (zapustené) na dosiahnutie lepšieho výkonu.

2.

„Pravdepodobná kruhová odchýlka“ (CEP) – Pri kruhovom normálnom rozdelení polomer kruhu obsahujúceho 50 percent jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50-percentná pravdepodobnosť lokalizácie výskytu.

7A001

7A003

7A101

7A103

LETECTVO, KOZMONAUTIKA A POHON

II.A9.

Tovar

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A9.001

Výbušné svorníky.

 

II.A9.002

Motory s vnútorným spaľovaním (t. j. axiálne piestové motory alebo piestové rotačné motory) navrhnuté alebo upravené na pohon „lietadiel“ alebo „vozidiel ľahších ako vzduch“ a ich špeciálne navrhnuté súčasti.

 

II.A9.003

Nákladné vozidlá okrem tých, ktoré sú uvedené v 9A115, ktoré majú viac než jednu hnaciu nápravu a užitočné zaťaženie vyššie ako 5 ton.

Táto položka zahŕňa výklopné prívesy, návesy a ostatné prívesy.

9A115

B.   SOFTVÉR

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.B.001

Softvér potrebný na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti A (Tovar).

 

C.   TECHNOLÓGIE

Číslo

Opis Položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.C.001

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti A (Tovar).

 

ČASŤ III

Niektoré kľúčové súčasti v sektore balistických rakiet.

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších právnych predpisov.

7601

Neopracovaný (surový) hliník

7602

Hliníkový odpad a šrot

7603

Hliníkový prášok a hliníkové vločky

7604

Hliníkové tyče, prúty a profily

7605

Hliníkové drôty

7606

Hliníkové dosky, plechy a pásy s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm

7608

Hliníkové rúry a rúrky

7609

Hliníkové príslušenstvo k rúram a rúrkam (napr. spojky, kolená, nátrubky)

7614

Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované

ČASŤ IV

Položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie v oblasti zbraní hromadného ničenia, ktoré sú určené a označené podľa odseku 25 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2270 (2016).

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších predpisov.

a)   Predmety použiteľné pre jadrové zbrane a/alebo rakety

1.   Kruhové magnety

Permanentné magnety, ktoré majú obe tieto vlastnosti:

i.

magnet prstencového tvaru, ktorého vonkajší a vnútorný priemer je menší alebo rovný 1,6:1 a

ii.

sú vyrobené z niektorého z týchto magnetických materiálov: hliník-nikel-kobalt, ferity, samárium-kobalt alebo neodým-železo-bór.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2.   Oceľ s vysokou pevnosťou

Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu, ktorá má obe tieto vlastnosti:

i.

„dosahuje“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 1 500 MPa pri 293 K (20 °C);

ii.

vo forme tyče alebo rúry s vonkajším priemerom najmenej 75 mm.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3.   Magnetické zliatinové materiály vo forme plechu alebo tenkých pásov, ktoré majú obe tieto vlastnosti:

a)

hrúbku 0,05 mm alebo menej; alebo výšku 25 mm alebo menej a

b)

sú vyrobené z niektorého z týchto magnetických zliatinových materiálov: železo-chróm-kobalt, železo-kobalt-vanád, železo-chróm-kobalt-vanád alebo železo-chróm.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4.   Meniče frekvencie (známe aj pod názvom konvertory alebo invertory)

Meniče frekvencie okrem tých, ktoré sú uvedené v položkách 0B001.b.13 alebo 3A225 prílohy II, ktoré majú všetky ďalej uvedené vlastnosti, a ich osobitne navrhnutý softvér:

i.

viacfázový výstup;

ii.

schopný poskytovať výkon najmenej 40 W a

iii.

schopný pracovať kdekoľvek (v akomkoľvek bode alebo viacerých) vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz.

Technické poznámky:

1.

Meniče frekvencie sú známe aj pod názvom konvertory alebo invertory.

2.

Funkčnosť určenú v tejto položke môžu spĺňať niektoré zariadenia opísané alebo uvedené na trh ako elektronické skúšobné zariadenie, sieťové adaptéry AC, pohony s variabilným nastavením rýchlosti alebo pohony s premenlivou frekvenciou.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5.   Vysokopevnostné zliatiny hliníka

Zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

i.

‚dosahujú‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 415 MPa pri 293 K (20 °C) a

ii.

vo forme tyče alebo rúry s vonkajším priemerom najmenej 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“, sa myslia zliatiny hliníka pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6.   Vláknité alebo vláknové materiály

„Vláknité alebo vláknové materiály“ a predimpregnované lamináty:

i.

uhlíkové, aramidové alebo sklené „vláknité alebo vláknové materiály“ vyznačujúce sa niektorými z týchto vlastností:

1.

„špecifický modul“ nad 3,18 × 106 m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ väčšia ako 76,2 × 103 m;

ii.

predimpregnované lamináty: termosetickou živicou impregnované kontinuitne „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“ so šírkou najviac 30 mm vyrobené z uhlíkových, aramidových alebo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ kontrolované podľa písmena a).

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7.   Stroje na navíjanie vlákien a príbuzné zariadenia

Stroje na navíjanie vlákien a príbuzné zariadenia:

i.

stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými v dvoch alebo viacerých osiach;

2.

sú osobitne navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“, a

3.

sú schopné navíjať valcovité rúrky s priemerom najmenej 75 mm;

ii.

riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedené v písmene a) vyššie;

iii.

tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v písmene a) vyššie.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8.   Stroje na prietokové tvárnenie

Ako sa uvádza v dokumentoch INFCIRC/254/Rev.9/Part2 a S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9.   Laserové zváracie zariadenia

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10.   4-osé a 5-osé číslicovo riadené obrábacie stroje

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11.   Plazmové rezné zariadenia

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12.   Hydridy kovov ako napríklad hydrid zirkónia

ex 2850 00 20

b)   Položky použiteľné v chemických/biologických zbraniach

1.

Ďalšie chemické látky vhodné na výrobu bojových chemických látok:

Opis výrobku

 

Číselný znak KN

kovový sodík (7440-23-5)

 

2805 11 00

oxid sírový (7446-11-9)

ex

2811 29 10

chlorid hlinitý (7446-70-0)

 

2827 32 00

bromid draselný (7758-02-3)

 

2827 51 00

bromid sodný (7647-15-6)

 

2827 51 00

dichlórometán (75-09-2)

 

2903 12 00

brómpropán (75-26-3)

ex

2903 39 19

diizopropyléter (108-20-3)

ex

2909 19 90

izopropylamín (75-31-0)

ex

2921 19 99

trimetylamín (75-50-3)

ex

2921 11 00

tributylamín (102-82-9)

ex

2921 19 99

trietylamín (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-Dimetylanilín (121-69-7)

ex

2921 42 00

pyridín (110-86-1)

ex

2933 31 00

2.

Reakčné nádoby, reaktory, miešadlá, výmenníky tepla, chladiče, čerpadlá, ventily, skladovacie nádrže, kontajnery, nádrže a destilačné alebo absorpčné kolóny, ktoré spĺňajú výkonnostné parametre uvedené v dokumentoch S/2006/853 a S/2006/853/korig.1.

Čerpadlá bez upchávok, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod. a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou alebo uchovávanou chemikáliou (chemikáliami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a)

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %;

b)

zliatiny s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných % a obsahom chrómu viac ako 20 hmotnostných %;

c)

fluóropolyméry (polyméry alebo elastoméry s viac ako 35 hmotnostnými % fluóru);

d)

sklo alebo sklený poťah (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov);

e)

grafit alebo uhlíkový grafit;

f)

tantal alebo zliatiny tantalu;

g)

titán alebo zliatiny titánu;

h)

zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

i)

keramické materiály;

j)

ferosilícium (zliatiny železa s vysokým obsahom kremíka) alebo

k)

niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu;

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3.

Konvenčné komory alebo komory s turbulentným prúdením čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorom s filtrom HEPA, ktoré možno použiť pre ochranné zariadenia typu P3 alebo P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

ČASŤ V

Položky, materiály, zariadenia, tovar a technológie v oblasti zbraní hromadného ničenia, ktoré sú určené a označené podľa odseku 4 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2321 (2016).

VYSVETLIVKA

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 alebo z časti II prílohy II“ k tomuto nariadeniu (tovar a technológie) znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise tovaru a technológií, na ktoré sa odkazuje.

Predmety použiteľné pre jadrové zbrane a/alebo rakety

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 alebo z časti II prílohy II k tomuto nariadeniu

Izokyanáty (toluéndiizokyanáty), MDI (metyléndifenyldiizokyanát), IPDI (izoforón diizkokyanát), HNMDI alebo HDI (hexametylén diizokyanát), DDI (dimeryl-diizokyanát) a výrobné zariadenia.

 

Dusičnan amónny, chemicky čistý alebo fázovo stabilizovaný (PSAN).

 

Komory na nedeštruktívne skúšanie s kritickým vnútorným rozmerom najmenej 1 m.

 

Turbočerpadlá pre raketové motory na kvapalné alebo hybridné palivo

9A006

Polymérne látky [hydroxylom zakončený polyéter (HTPE), hydroxylom zakončený kaprolaktónéter (HTCE), polypropylénglykol (PPG), polydietylénglykoladipát (PGA) a polyetylénglykol (PEG)].

 

Subsystémy na protiopatrenia a pomôcky na preniknutie (napr. rušičky, metalické pásiky na rušenie radaru, klamné ciele) navrhnuté na zahltenie, oklamanie alebo vyhnutie sa protiraketovej obrane.

 

Mangánové kovové fólie na spájkovanie.

 

Hydraulické stroje na tvarovanie.

 

Pece na tepelné spracovanie – teploty nad 850 °C a jeden rozmer nad 1 m.

II.A2.005, 2B226, 2B227

Stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM)

2B001.d

Stroje na trecie premiešavacie zváranie.

 

Softvér na modelovanie a navrhovanie týkajúci sa modelovania aerodynamickej a termodynamickej analýzy rakiet alebo systémov bezpilotných vzdušných prostriedkov.

 

Vysokorýchlostné zobrazovacie kamery okrem tých, ktoré sa používajú v lekárskych zobrazovacích systémoch.

6A003.a.2

Podvozky nákladných áut so 6 alebo viacerými hnacími nápravami

9A115 a II.A9.003

Položky použiteľné v chemických/biologických zbraniach

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 alebo z časti II prílohy II k tomuto nariadeniu

1.

Digestory montované na podlahu (walk-in-style) s minimálnou vlastnou šírkou 2,5 metra.

2B352

2.

Odstredivky s kapacitou rotora 4 L a viac, použiteľné na biologické materiály.

II.A2.014.e, 2B350, 2B352

3.

Fermentory s vnútorným objemom 10 až 20 L (0,1 až 0,2 m3), použiteľné na biologické materiály.

2B352 a II.A2.014.a


(1)  Výrobcovia, ktorí vypočítavajú presnosť polohovania podľa ISO 230/2 (1997) musia konzultovať príslušné orgány členského štátu, v ktorom sú usadení.


PRÍLOHA III

Letecké palivo uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b)

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších predpisov. Zoznam osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v článku 34 ods. 1 a 3

Číselný znak

Opis

Od 2710 12 31 do 2710 12 59

Benzín

2710 12 70

Palivo pre tryskové motory naftového typu

2710 19 21

Palivo pre tryskové motory kerozínového typu

2710 19 25

Raketové palivo kerozínového typu


PRÍLOHA IV

Zlato, titánová ruda, vanádová ruda a minerály prvkov vzácnych zemín uvedené v článku 3 ods. 1 písm. d)

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších predpisov.

Číselný znak

Opis

ex ex 2530 90 00

Rudy minerálov prvkov vzácnych zemín

ex ex 26 12

Monazity a ostatné rudy používané výlučne alebo hlavne na ťažbu uránu alebo tória

ex ex 2614 00 00

Titánová ruda

ex ex 2615 90 00

Vanádová ruda

2616 90 00 10

Zlaté rudy a koncentráty


PRÍLOHA V

Uhlie, železo a železná ruda uvedené v článku 3 ods. 1 písm. e)

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších predpisov.

Číselný znak

Opis

ex ex 26 01

Železná ruda

2701

Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia

2702

Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu

2703

Rašelina (vrátane rašelinovej podstielky), tiež aglomerovaná

2704 00 10

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové uhlie

7201

Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch

7202

Ferozliatiny

7203

Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 % hmotnosti v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch

7204 10 00

Odpad a šrot z liatiny

ex ex 7204 30 00

Odpad a šrot z pocínovaného železa alebo ocele

ex ex 7204 41

Ostatný odpad a šrot: triesky po sústružení, hobliny, odrezky, odpad z frézovania, piliny, odstrižky a odpady z razenia, aj v balíkoch

ex ex 7204 49

Ostatný odpad a šrot: Iné

ex ex 7204 50 00

Ostatný odpad a šrot: Pretavený odpad v ingotoch

ex ex 7205 10 00

Granuly

ex ex 7205 29 00

Prášky iné ako z legovanej ocele

ex ex 7206 10 00

Ingoty

ex ex 7206 90 00

Iné

ex ex 72 07

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele

ex ex 72 08

Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou 600 mm alebo väčšou, valcované za tepla, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté

ex ex 72 09

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou 600 mm alebo väčšou, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté

ex ex 72 10

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou 600 mm alebo väčšou, plátované, pokovované alebo potiahnuté

ex ex 72 11

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté

ex ex 72 12

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté

ex ex 72 14

Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené

ex ex 72 15

Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele

ex ex 72 16

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

ex ex 72 17

Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele


PRÍLOHA VI

Ropné produkty uvedené v článku 3 ods. 1 písm. f)

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších predpisov.

 

2707

Oleje a ostatné výrobky z destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné produkty, ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevláda nad hmotnosťou nearomatických zložiek.

 

2709

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

 

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

 

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

 

2712 10

Vazelína

 

2712 20

Parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 hmotnostného % oleja

Ex

2712 90

Iné

 

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

Ex

2714

Prírodný bitúmen a prírodný asfalt; bitúmenové alebo olejové bridlice a dechtové piesky; asfaltity a asfaltové horniny

Ex

2715

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly z minerálneho dechtu (napr. bitúmenový tmel, spätné frakcie)

 

 

Prípravky obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

 

3403 11

– –

Prípravky na úpravu textilných materiálov, kože, kožušín alebo ostatných materiálov

 

3403 19

– –

Iné

 

 

Iné

Ex

3403 91

– –

Prípravky na úpravu textilných materiálov, kože, kožušín alebo ostatných materiálov

Ex

3403 99

– –

Iné

 

 

– – – – –

Chemické výrobky alebo prípravky, zložené prevažne z organických zlúčenín, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

ex

3824 99 92

– – – – – –

V tekutej forme pri 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Iné

Ex

3824 99 96

– – – – –

Iné

 

3826 00 10

Mastné kyseliny, mono-alkylestery, s obsahom esterov 96,5 % alebo viac (FAMAE)

 

3826 00 90

Iné


PRÍLOHA VII

Meď, nikel, striebro a zinok uvedené v článku 3 ods. 1 písm. g)

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších predpisov.

Meď

 

2603

Medené rudy a koncentráty

 

74

Meď a predmety z nej

 

8536 90 95 30

Nitové kontakty

medené

plátované zliatinou striebra a niklu AgNi10 alebo striebrom s obsahom 11,2 hmotnostného % (±1,0 %) oxidu cínu a oxidu india spolu

s hrúbkou plátovania 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Medené časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na použitie so zariadeniami položiek 8535 , 8536 alebo 8537

 

8544 11

Medené drôty na navíjanie

 

 

Ostatné medené elektrické vodiče, na napätie nepresahujúce 1 000 V:

ex

8544 42

– –

Vybavené prípojkami

ex

8544 49

– –

Iné

 

 

Ostatné elektrické vodiče, na napätie presahujúce 1 000  V:

 

8544 60 10

– –

S medenými vodičmi

Nikel

 

2604

Niklové rudy a koncentráty

 

 

Ferozliatiny:

 

7202 60

Feronikel

 

 

Drôty z nehrdzavejúcej ocele:

 

7223 00 11

– –

Obsahujúce 28 hmotnostných % alebo viac, ale nie viac ako 31 hmotnostných % niklu, a 20 hmotnostných % alebo viac, ale nie viac ako 22 hmotnostných % chrómu

 

75

Nikel a predmety z neho

 

8105900010

Tyče alebo drôty zo zliatiny kobaltu s obsahom:

35 % (±2 %) hmotnosti kobaltu,

25 % (±1 %) hmotnosti niklu,

19 % (±1 %) hmotnosti chrómu a

7 % (±2 %) hmotnosti železa

v súlade s materiálovými špecifikáciami AMS 5842, druhu používaného v leteckom priemysle

Striebro

 

2616 10

Strieborné rudy a koncentráty

Zinok

 

2608

Zinkové rudy a koncentráty

 

79

Zinok a predmety z neho


PRÍLOHA VIII

Luxusný tovar uvedený v článku 10

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších predpisov.

1.   Plemenné čistokrvné kone

 

0101 21 00

Plemenné čistokrvné zvieratá

ex

0101 29 90

Iné

2.   Kaviár a náhradky kaviáru

 

1604 31 00

Kaviár

 

1604 32 00

Náhradky kaviáru

3.   Hľuzovky a prípravky z nej

 

0709 59 50

Hľuzovky

ex

0710 80 69

Iné

ex

0711 59 00

Iné

ex

0712 39 00

Iné

ex

2001 90 97

Iné

 

2003 90 10

Hľuzovky

ex

2103 90 90

Iné

ex

2104 10 00

Polievky a bujóny a prípravky na ne

ex

2104 20 00

Homogenizované zložené potravinové prípravky

ex

2106 00 00

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

4.   Akostné vína (vrátane šumivých vín), destiláty a alkoholické nápoje

 

2204 10 11

Šampanské

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Iné

ex

2204 10 94

Vína s chráneným zemepisným označením (ChZO)

ex

2204 10 96

Ostatné odrodové vína

ex

2204 10 98

Iné

ex

2204 21 00

V nádobách s objemom 2 litre alebo menej

ex

2204 29 00

Iné

ex

2205 00 00

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

ex

2206 00 00

Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

ex

2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo viac

ex

2208 00 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

5.   Vysokokvalitné cigary a cigarky

ex

2402 10 00

Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak

ex

2402 90 00

Iné

6.   Luxusné parfumy, toaletné vody a kozmetika vrátane líčidiel a prípravkov starostlivosti o pleť

ex

3303 00 00

Parfumy a toaletné vody

ex

3304 00 00

Kozmetické prípravky alebo líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (iné ako lieky), vrátane opaľovacích ochranných prípravkov alebo prípravkov na opaľovanie; prípravky na manikúru alebo pedikúru

ex

3305 00 00

Prípravky na vlasy

ex

3307 00 00

Prípravky používané pred holením, pri alebo po holení, osobné dezodoranty, kúpeľové prípravky, depilátory a ostatné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; pripravené izbové dezodoranty, tiež parfumované alebo s dezinfekčnými vlastnosťami

ex

6704 00 00

Parochne, nepravé fúzy (brady), obočia a mihalnice, príčesky a podobné výrobky, z ľudských vlasov alebo chlpov zvierat alebo textilných materiálov; výrobky z ľudských vlasov inde nešpecifikované ani nezahrnuté

7.   Vysokokvalitná koža, vysokokvalitné sedlárske výrobky a výrobky súvisiace s cestovaním, príručné tašky a podobné výrobky

ex

4201 00 00

Sedlárske a remenárske výrobky pre akékoľvek zviera (vrátane postranníc, vodidiel, nákolenníc, náhubkov, pokrývok pod sedlá, sedlových puzdier, pokrývok na psov a podobných výrobkov), z akéhokoľvek materiálu.

ex

4202 00 00

Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky, aktovky, školské tašky, puzdrá na okuliare, puzdrá na ďalekohľady, puzdrá na divadelné ďalekohľady, puzdrá na fotografické prístroje a kamery, puzdrá na hudobné nástroje, puzdrá na pušky, puzdrá na pištole a revolvery a podobné schránky; cestovné vaky, izolačné tašky na potraviny alebo nápoje, tašky na toaletné potreby, plecniaky, kabely a kabelky, nákupné tašky, náprsné tašky, peňaženky, puzdrá na mapy, puzdrá na cigarety, mešteky na tabak, schránky na náradie a nástroje, športové tašky a vaky, puzdrá na fľaše, šperkovnice, pudrenky, schránky na nože a podobné schránky, z usne alebo kompozitnej usne, plastových fólií, textilných materiálov, vulkanfíbra alebo lepenky, alebo úplne alebo hlavne pokryté týmito materiálmi alebo papierom

ex

4205 00 90

Iné

ex

9605 00 00

Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov

8.   Vysokokvalitné odevy, odevné doplnky a topánky (bez ohľadu na materiál)

ex

4203 00 00

Odevy a odevné doplnky, z usne alebo kompozitnej usne:

ex

4303 00 00

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín:

ex

6101 00 00

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované, iné ako výrobky položky 6103

ex

6102 00 00

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované, iné ako výrobky položky 6104

ex

6103 00 00

Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované

ex

6104 00 00

Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, kabátiky, blejzre, šaty, sukne, nohavicové sukne, nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované

ex

6105 00 00

Pánske alebo chlapčenské košele, pletené alebo háčkované

ex

6106 00 00

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované

ex

6107 00 00

Pánske alebo chlapčenské spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex

6108 00 00

Dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex

6109 00 00

Vrchné tričká (T–shirts), tielka a ostatné tričká, pletené alebo háčkované

ex

6110 00 00

Pulóvre, svetre, vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex

6111 00 00

Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

ex

6112 11 00

Z bavlny

ex

6112 12 00

Zo syntetických vlákien

ex

6112 19 00

Z ostatných textilných materiálov

 

6112 20 00

Lyžiarske odevy

 

6112 31 00

Zo syntetických vlákien

 

6112 39 00

Z ostatných textilných materiálov

 

6112 41 00

zo syntetických vlákien

 

6112 49 00

Z ostatných textilných materiálov

ex

6113 00 10

Z pletených alebo háčkovaných textílií položky 5906

ex

6113 00 90

Iné

ex

6114 00 00

Ostatné odevy, pletené alebo háčkované

ex

6115 00 00

Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a ostatný pančuchový tovar, vrátane pančuchového tovaru s odstupňovanou kompresiou (napr. pančúch na kŕčové žily) a obuvi bez podrážok, pletené alebo háčkované

ex

6116 00 00

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

ex

6117 00 00

Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované časti odevov alebo odevných doplnkov

ex

6201 00 00

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky, iné ako výrobky položky 6203

ex

6202 00 00

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky, iné ako výrobky položky 6204

ex

6203 00 00

Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky)

ex

6204 00 00

Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, kabátiky, blejzre, šaty, sukne, nohavicové sukne, nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky)

ex

6205 00 00

Pánske alebo chlapčenské košele

ex

6206 00 00

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky

ex

6207 00 00

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky

ex

6208 00 00

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky

ex

6209 00 00

Dojčenské odevy a odevné doplnky

ex

6210 10 00

Z textílií položky 5602 alebo 5603

 

6210 20 00

Ostatné odevy, druhov uvedených v podpoložkách 6201 11 až 6201 19

 

6210 30 00

Ostatné odevy, druhov uvedených v podpoložkách 6202 11 až 6202 19

ex

6210 40 00

Ostatné pánske alebo chlapčenské odevy

ex

6210 50 00

Ostatné dámske alebo dievčenské odevy

 

6211 11 00

Pánske alebo chlapčenské

 

6211 12 00

Dámske alebo dievčenské

 

6211 20 00

Lyžiarske odevy

ex

6211 32 00

Z bavlny

ex

6211 33 00

Z chemických vlákien

ex

6211 39 00

Z ostatných textilných materiálov

ex

6211 42 00

Z bavlny

ex

6211 43 00

Z chemických vlákien

ex

6211 49 00

Z ostatných textilných materiálov

ex

6212 00 00

Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

ex

6213 00 00

Vreckovky

ex

6214 00 00

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky

ex

6215 00 00

Viazanky, motýliky a kravaty

ex

6216 00 00

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov

ex

6217 00 00

Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako podložky 6212

ex

6401 00 00

Nepremokavá obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov, ktorej zvršok nie je k podrážke pripevnený ani s ňou spojený šitím, prinitovaním, pribitím klinčekmi, priskrutkovaním, pribitím kolíkmi ani podobným spôsobom

ex

6402 20 00

Obuv so zvrškom z remienkov alebo pásikov pripevnených na podrážku kolíkmi

ex

6402 91 00

Zakrývajúca členok

ex

6402 99 00

Iné

ex

6403 19 00

Iné

ex

6403 20 00

Obuv s podrážkou z usne a zvrškom zhotoveným z remienkov z usne vedených cez priehlavok a okolo palca

ex

6403 40 00

Ostatná obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou

ex

6403 51 00

Zakrývajúca členok

ex

6403 59 00

Iné

ex

6403 91 00

Zakrývajúca členok

ex

6403 99 00

Iné

ex

6404 19 10

Prezuvky a iná domáca obuv

ex

6404 20 00

Obuv s vonkajšou podrážkou z usne alebo kompozitnej usne

ex

6405 00 00

Ostatná obuv

ex

6504 00 00

Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené

ex

6505 00 10

Z plsti z chlpov alebo z plsti z vlny a chlpov, zhotovené z klobúkových šišiakov alebo šišiakových plochých kotúčov (plateaux) položky 6501 00 00

ex

6505 00 30

Čapice so štítkom (šiltom)

ex

6505 00 90

Iné

ex

6506 99 00

Z ostatných materiálov

ex

6601 91 00

So zásuvnou palicou

ex

6601 99 00

Iné

ex

6602 00 00

Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky

ex

9619 00 81

Plienky a prebaly pre deti

9.   Koberce, predložky a tapisérie, tiež ručne tkané, s hodnotou vyššou ako 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, uzlíkovité, tiež celkom dohotovené

ex

5702 10 00

„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ a podobné ručne tkané koberce

ex

5702 20 00

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

ex

5702 31 80

Iné

ex

5702 32 00

Z chemických textilných materiálov

ex

5702 39 00

Z ostatných textilných materiálov

ex

5702 41 90

Iné

ex

5702 42 00

Z chemických textilných materiálov

ex

5702 50 00

Ostatné, bez vlasového povrchu, celkom nedohotovené

ex

5702 91 00

Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

ex

5702 92 00

Z chemických textilných materiálov

ex

5702 99 00

Z ostatných textilných materiálov

ex

5703 00 00

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, všívané, tiež celkom dohotovené

ex

5704 00 00

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z plsti, nevšívané ani nepovločkované, tiež celkom dohotovené

ex

5705 00 00

Ostatné koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, tiež celkom dohotovené

ex

5805 00 00

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné a ihlou vyhotovené tapisérie (napr. stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), dokončené alebo nedokončené

10.   Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perál, klenoty, výrobky zo zlata a striebra

 

7101 00 00

Perly, prírodné alebo umelo pestované, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované ani nezasadené; Perly, prírodné alebo umelo pestované, dočasne navlečené na niť na uľahčenie prepravy

 

7102 00 00

Diamanty, tiež opracované, ale nemontované ani nezasadené

 

7103 00 00

Drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované ani nezasadené; netriedené drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy:

 

7104 20 00

Ostatné, neopracované alebo jednoducho rezané alebo hrubo tvarované

 

7104 90 00

Iné

 

7105 00 00

Drvina a prach z prírodných alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov

 

7106 00 00

Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

 

7107 00 00

Základné kovy plátované striebrom, ale nespracované viac ako na polotovar

 

7108 00 00

Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

 

7109 00 00

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar

 

7110 11 00

Netepané alebo vo forme prachu

 

7110 19 00

Iné

 

7110 21 00

Netepané alebo vo forme prachu

 

7110 29 00

Iné

 

7110 31 00

Netepané alebo vo forme prachu

 

7110 39 00

Iné

 

7110 41 00

Netepané alebo vo forme prachu

 

7110 49 00

Iné

 

7111 00 00

Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar

 

7113 00 00

Klenotnícke predmety a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

 

7114 00 00

Zlatnícky a striebornícky tovar a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

 

7115 00 00

Ostatné predmety z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

 

7116 00 00

Predmety z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)

11.   Mince a bankovky, ktoré nie sú zákonným platidlom

ex

4907 00 30

Bankovky

 

7118 10 00

Mince (iné ako zlaté mince), ktoré nie sú zákonným platidlom

ex

7118 90 00

Iné

12.   Nožiarske predmety z drahých kovov alebo drahými kovmi pokovované alebo pokryté

 

7114 00 00

Zlatnícky a striebornícky tovar a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

 

7115 00 00

Ostatné predmety z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

ex

8214 00 00

Ostatné nožiarske predmety (napr. strihače vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáče, kolískové nože na jemné alebo hrubé krájanie, nože na papier); súpravy a náradie na manikúru alebo pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty)

ex

8215 00 00

Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na maslo, klieštiky na cukor a podobný kuchynský alebo jedálenský tovar

ex

9307 00 00

Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy

13.   Stolový riad z porcelánu, jemného porcelánu, kameninový tovar, pórovina alebo jemný hrnčiarsky tovar, s hodnotou vyššou ako 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety, z porcelánu alebo jemného porcelánu

ex

6912 00 23

Kameninový tovar

ex

6912 00 25

Pórovina alebo jemný hrnčiarsky tovar

ex

6912 00 83

Kameninový tovar

ex

6912 00 85

Pórovina alebo jemný hrnčiarsky tovar

ex

6914 10 00

Z porcelánu alebo jemného porcelánu

ex

6914 90 00

Iné

14.   Tovar z olovnatého krištáľu

ex

7009 91 00

Nezarámované

ex

7009 92 00

Zarámované

ex

7010 00 00

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné nádoby zo skla druhov používaných na prepravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváranie; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla

 

7013 22 00

Z olovnatého krištáľu

 

7013 33 00

Z olovnatého krištáľu

 

7013 41 00

Z olovnatého krištáľu

 

7013 91 00

Z olovnatého krištáľu

ex

7018 10 00

Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov alebo polodrahokamov a podobný drobný sklenený tovar

ex

7018 90 00

Iné

ex

7020 00 80

Iné

ex

9405 10 50

Zo skla

ex

9405 20 50

Zo skla

ex

9405 50 00

Neelektrické svietidlá a osvetľovacie zariadenia

ex

9405 91 00

Zo skla

15.   Špičková elektronika na domáce použitie

ex

8414 51 00

Stolové, podlahové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory s vlastným elektrickým motorom a výkonom nepresahujúcim 125 W

ex

8414 59 00

Iné

ex

8414 60 00

Odsávače s najdlhšou vodorovnou stranou nepresahujúcou 120 cm

ex

8415 10 00

Okenného alebo nástenného typu, samostatné alebo delené

ex

8418 10 00

Kombinované chladiace a mraziace zariadenia vybavené samostatnými vonkajšími dverami

ex

8418 21 00

Kompresorového typu

ex

8418 29 00

Iné

ex

8418 30 00

Mrazničky pultového typu s objemom nepresahujúcim 800 litrov

ex

8418 40 00

Mrazničky skriňového typu s objemom nepresahujúcim 900 litrov

ex

8419 81 00

Na výrobu teplých nápojov alebo na varenie alebo ohrievanie jedál

ex

8422 11 00

Pre domácnosť

ex

8423 10 00

Osobné váhy vrátane detských váh; váhy pre domácnosť

ex

8443 12 00

Ofsetové tlačiarenské stroje na hárkovú tlač, kancelárskeho typu (formát hárku nepresahuje 22 × 36 cm v rozloženom stave)

ex

8443 31 00

Stroje vykonávajúce dve alebo viac funkcií ako tlač, kopírovanie alebo faxovanie, schopné pripojenia k stroju na automatické spracúvanie údajov alebo do siete

ex

8443 32 00

Ostatné, schopné pripojenia k stroju na automatické spracúvanie údajov alebo do siete

ex

8443 39 00

Iné

ex

8450 11 00

Plnoautomatické práčky

ex

8450 12 00

Ostatné práčky so vstavanou odstredivou sušičkou

ex

8450 19 00

Iné

ex

8451 21 00

S kapacitou nepresahujúcou 10 kg suchej bielizne

ex

8452 10 00

Šijacie stroje pre domácnosť

ex

8470 10 00

Elektronické kalkulačky pracujúce bez vonkajšieho zdroja energie a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov výpočtovými funkciami

ex

8470 21 00

Vybavené tlačiarňou

ex

8470 29 00

Iné

ex

8470 30 00

Ostatné počítacie stroje

ex

8471 00 00

Stroje na automatické spracúvanie údajov a ich jednotky; magnetické alebo optické snímače, stroje na prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové médiá a stroje spracúvajúce tieto údaje, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

ex

8472 90 40

Stroje na spracovanie textu

ex

8472 90 90

Iné

ex

8479 60 00

Zariadenia na ochladzovanie vzduchu odparovaním

ex

8508 11 00

S výkonom nepresahujúcim 1 500 W a v ktorých objemová kapacita vrecka na prach alebo iného zásobníka nepresahuje 20 l

ex

8508 19 00

Iné

ex

8508 60 00

Ostatné vysávače

ex

8509 40 00

Zariadenia na mletie potravín a mixéry potravín; odšťavovače ovocia alebo zeleniny

ex

8509 80 00

Ostatné zariadenia

ex

8516 31 00

Sušiče vlasov

ex

8516 50 00

Mikrovlnné rúry a pece

ex

8516 60 10

Sporáky (aspoň s rúrou a špirálou)

ex

8516 71 00

Kávovary alebo čajovary

ex

8516 72 00

Opekače hrianok

ex

8516 79 00

Iné

ex

8517 11 00

Linkové telefónne súpravy s bezdrôtovými mikrotelefónmi

ex

8517 12 00

Telefóny pre celulárne siete alebo pre ostatné bezdrôtové siete

ex

8517 18 00

Iné

ex

8517 61 00

Základné stanice

ex

8517 62 00

Prístroje na príjem, konverziu a prenos alebo obnovenie hlasu, obrazu alebo ostatných dát, vrátane prístrojov na prepájanie, spájanie a smerovanie

ex

8517 69 00

Iné

ex

8526 91 00

Pomocné rádionavigačné prístroje

ex

8529 10 31

Na príjem prostredníctvom satelitu

ex

8529 10 39

Iné

ex

8529 10 65

Vnútorné antény na rozhlasové alebo televízne prijímače, vrátane vstavaných typov antén

ex

8529 10 69

Iné

ex

8531 10 00

Poplachové zariadenia na ochranu proti vlámaniu alebo požiaru a podobné prístroje

ex

8543 70 10

Elektrické zariadenia s prekladateľskými alebo slovníkovými funkciami

ex

8543 70 30

Anténové zosilňovače

ex

8543 70 50

Solárne lôžka, solárne svietidlá a podobné opaľovacie zariadenia

ex

8543 70 90

Iné

 

9504 50 00

Konzoly a zariadenia na videohry, iné ako konzoly a zariadenia na videohry podpoložky 9504 30

 

9504 90 80

Iné

16.   Špičkové elektrické/elektronické alebo optické prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

ex

8519 00 00

Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku

ex

8521 00 00

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

ex

8525 80 30

Digitálne fotoaparáty

ex

8525 80 91

Iba na záznam obrazu a zvuku, snímaných televíznou kamerou

ex

8525 80 99

Iné

ex

8527 00 00

Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

ex

8528 71 00

Neurčené na zabudovanie zobrazovacej jednotky alebo obrazovky

ex

8528 72 00

Ostatné, farebné

ex

9006 00 00

Fotografické prístroje (iné ako kinematografické); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na fotografické účely okrem výbojok položky 8539

ex

9007 00 00

Kinematografické kamery a projektory, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam alebo reprodukciu zvuku

17.   Luxusné vozidlá na prepravu osôb po zemi, vo vzduchu alebo na mori, vrátane lanoviek, sedačkových výťahov, lyžiarskych vlekov, trakčných zariadení na pozemné lanovky, ako aj ich príslušenstvo a náhradné diely

ex

4011 10 00

Druhov používaných na osobné automobily (vrátane dodávkových a pretekárskych automobilov)

ex

4011 20 00

Druhov používaných na autobusy alebo nákladné automobily

ex

4011 30 00

Druhov používaných na lietadlá

ex

4011 40 00

Druhov používaných na motocykle

ex

4011 90 00

Iné

ex

7009 10 00

Spätné zrkadielka pre dopravné prostriedky

ex

8407 00 00

Vratné alebo rotačné zážihové piestové spaľovacie motory

ex

8408 00 00

Vznetové piestové spaľovacie motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

ex

8409 00 00

Časti a súčasti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na motory položky 8407 alebo 8408

ex

8411 00 00

Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny

 

8428 60 00

Lanovky, sedačkové výťahy, lyžiarske vleky, trakčné zariadenia na pozemné lanovky

ex

8431 39 00

Časti, súčasti a príslušenstvo lanoviek, sedačkových výťahov, lyžiarskych vlekov, trakčných zariadení na pozemné lanovky

ex

8483 00 00

Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdrá a klzné ložiská; ozubené súkolesie a ozubené prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, prevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti vrátane meničov krútiaceho momentu; zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje; spojky a hriadeľové spojky (vrátane kardanových kĺbov)

ex

8511 00 00

Elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie prístroje a zariadenia na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory (napr. magnetické zapaľovače, magneto-dynamá, zapaľovacie cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťače); generátory (napr. dynamá, alternátory) a regulačné spínače druhov používaných s týmito motormi

ex

8512 20 00

Ostatné svetelné alebo vizuálne signalizačné prístroje

ex

8512 30 10

Poplachové zariadenia na ochranu proti vlámaniu druhov používaných pre motorové vozidlá

ex

8512 30 90

Iné

ex

8512 40 00

Stierače, rozmrazovače a odhmlievače.

ex

8544 30 00

Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov používaných v automobiloch, lietadlách alebo lodiach

ex

8603 00 00

Železničné alebo električkové vozne osobné a nákladné, s vlastným pohonom, iné ako uvedené v položke 8604

ex

8605 00 00

Železničné alebo električkové osobné vozne bez vlastného pohonu; batožinové vozne, poštové a ostatné železničné alebo električkové vozne na osobitné účely, bez vlastného pohonu (okrem vozňov položky 8604 )

ex

8607 00 00

Časti a súčasti železničných alebo električkových lokomotív alebo koľajových vozidiel

ex

8702 00 00

Motorové vozidlá na dopravu desiatich alebo viacerých osôb, vrátane vodiča

ex

8703 00 00

Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (vozidlá iné ako sú uvedené v položke 8702 ), vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov, vrátane snežných skútrov s hodnotou viac ako 1 782 EUR (3)

ex

8706 00 00

Podvozky (chassis) s motorom, pre motorové vozidlá položiek 8701 až 8705

ex

8707 00 00

Karosérie (vrátane kabín pre vodičov), pre motorové vozidlá položiek 8701 až 8705

ex

8708 00 00

Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel položiek 8701 až 8705

ex

8711 00 00

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

ex

8712 00 00

Cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek), bez motora

ex

8714 00 00

Časti, súčasti a príslušenstvo vozidiel položiek 8711 až 8713

ex

8716 10 00

Prívesy a návesy karavánového typu na bývanie alebo kempovanie

ex

8716 40 00

Ostatné prívesy a návesy

ex

8716 90 00

Časti a súčasti

ex

8801 00 00

Balóny a vzducholode; vetrone, závesné klzáky a ostatné bezmotorové prostriedky na lietanie (letúne)

ex

8802 11 00

S vlastnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 000  kg

ex

8802 12 00

S vlastnou hmotnosťou presahujúcou 2 000  kg

ex

8802 20 00

Letúne a ostatné lietadlá s vlastnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 000  kg

ex

8802 30 00

Letúne a ostatné lietadlá s vlastnou hmotnosťou presahujúcou 2 000  kg, ale nepresahujúcou 15 000  kg

ex

8802 40 00

Letúne a ostatné lietadlá s vlastnou hmotnosťou presahujúcou 15 000  kg

ex

8803 10 00

Vrtule a rotory a ich časti a súčasti

ex

8803 20 00

Podvozky a ich časti a súčasti

ex

8803 30 00

Ostatné časti a súčasti lietadiel alebo vrtuľníkov

ex

8803 90 10

Drakov

ex

8803 90 90

Iné

ex

8805 10 00

Letecké katapulty a ich časti a súčasti; palubné lapače alebo podobné zariadenia a ich časti a súčasti

ex

8901 10 00

Lode na osobnú dopravu, turistické lode a podobné plavidlá určené prevažne na prepravu osôb; trajektové lode všetkých druhov

ex

8901 90 00

Ostatné plavidlá na nákladnú dopravu a ostatné plavidlá na prepravu osôb a nákladu súčasne

ex

8903 00 00

Jachty a ostatné plavidlá na zábavu alebo šport; veslové člny a kanoe

18.   Luxusné hodiny a hodinky a ich súčasti

 

9101 00 00

Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek, s puzdrom z drahého kovu alebo z kovu plátovaného drahým kovom

ex

9102 00 00

Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek, iné ako položky 9101

ex

9103 00 00

Hodiny s hodinkovým strojčekom, iné ako hodiny položky 9104

ex

9104 00 00

Hodiny do prístrojových panelov a podobné typy hodín do vozidiel, lietadiel, kozmických lodí alebo plavidiel

ex

9105 00 00

Ostatné hodiny

ex

9108 00 00

Hodinkové strojčeky, úplné a zmontované

ex

9109 00 00

Hodinové strojčeky, úplné a zmontované

ex

9110 00 00

Úplné hodinkové alebo hodinové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinové alebo hodinkové strojčeky, zmontované; nedohotovené hodinkové alebo hodinové strojčeky

ex

9111 00 00

Puzdrá hodiniek a ich časti a súčasti

ex

9112 00 00

Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na iné výrobky tejto kapitoly a ich časti a súčasti

ex

9113 00 00

Hodinkové remienky, hodinkové pásky, hodinkové náramky a ich časti a súčasti

ex

9114 00 00

Ostatné časti a súčasti hodín alebo hodiniek

19.   Vysokokvalitné hudobné nástroje

ex

9201 00 00

Klavíry a pianína, vrátane automatických čembalá a ostatné strunové nástroje s klaviatúrou

ex

9202 00 00

Ostatné strunové hudobné nástroje (napr. gitary, husle, harfy)

ex

9205 00 00

Dychové hudobné nástroje (napr. píšťalové organy s klaviatúrou, akordeóny, klarinety, trúbky, gajdy), iné ako orchestrióny a mechanické hracie skrinky (verklíky)

ex

9206 00 00

Bicie hudobné nástroje (napr. bubny, bubienky, xylofóny, činely, kastanety, marakasy)

ex

9207 00 00

Hudobné nástroje, ktorých zvuk sa tvorí alebo sa musí zosilniť elektricky (napr. organy, gitary, akordeóny)

20.   Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

 

9700 00 00

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

21.   Výrobky a vybavenie určené na športy vrátane lyžovania, golfu, potápania a vodných športov.

ex

4015 19 00

Iné

ex

4015 90 00

Iné

ex

6210 40 00

Ostatné pánske alebo chlapčenské odevy

ex

6210 50 00

Ostatné dámske alebo dievčenské odevy

 

6211 11 00

Pánske alebo chlapčenské

 

6211 12 00

Dámske alebo dievčenské

 

6211 20 00

Lyžiarske odevy

ex

6216 00 00

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov

 

6402 12 00

Lyžiarska obuv, lyžiarska bežecká obuv a obuv na snowboard

ex

6402 19 00

Iné

 

6403 12 00

Lyžiarska obuv, lyžiarska bežecká obuv a obuv na snowboard

 

6403 19 00

Iné

 

6404 11 00

Športová obuv; obuv na tenis, basketbal, gymnastiku, cvičenie a podobne

 

6404 19 90

Iné

ex

9004 90 00

Iné

ex

9020 00 00

Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky, okrem ochranných masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov

 

9506 11 00

Lyže

 

9506 12 00

Viazanie na lyže

 

9506 19 00

Iné

 

9506 21 00

Surfové dosky s plachtou

 

9506 29 00

Iné

 

9506 31 00

Palice, úplné súpravy

 

9506 32 00

Loptičky

 

9506 39 00

Iné

 

9506 40 00

Výrobky a potreby na stolný tenis

 

9506 51 00

Tenisové rakety, tiež bez výpletu

 

9506 59 00

Iné

 

9506 61 00

Tenisové loptičky

 

9506 69 10

Kriketové loptičky a lopty na pólo

 

9506 69 90

Iné

 

9506 70

Korčule a kolieskové korčule vrátane obuvi, na ktorú sú korčule pripevnené

 

9506 91

Výrobky a potreby na telocvik, gymnastiku alebo atletiku

 

9506 99 10

Vybavenie na kriket a pólo, iné ako lopty

 

9506 99 90

Iné

 

9507 00 00

Rybárske prúty, udice, rybárske háčiky a ostatné rybárske potreby na udice; podberáky, sieťky na motýle a podobné sieťky; umelé návnady (iné ako zatriedené v položke 9208 alebo 9705 ) a podobné lovecké alebo strelecké potreby

22.   Výrobky a vybavenie na biliard, automatický bowling, hry v kasíne a hry hrané prostredníctvom mincí alebo bankoviek

 

9504 20 00

Potreby a príslušenstvo pre biliardy všetkých druhov

 

9504 30 00

Ostatné hry fungujúce po vložení mince, bankovky, bankovej karty, žetóny alebo iného platidla, iné ako zariadenia pre automatické kolkárske dráhy

 

9504 40 00

Hracie karty

 

9504 50 00

Konzoly a zariadenia na videohry, iné ako konzoly a zariadenia na videohry podpoložky 9504 30

 

9504 90 80

Iné


(1)  Približná protihodnota 500 USD dňa 30. novembra 2016 [rezolúcia BR OSN č. 2321 (2016)].

(2)  Približná hodnota 100 USD dňa 30. novembra 2016 [rezolúcia BR OSN č. 2321 (2016)].

(3)  Približná protihodnota 2 000 USD dňa 2. marca 2016 [rezolúcia BR OSN č. 2270 (2016)].


PRÍLOHA IX

Zoznam zlata, drahých kovov a diamantov uvedených v článku 11

VYSVETLIVKA

Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších predpisov.

Kód HS

Opis

7102

Diamanty, tiež opracované, ale nemontované ani nezasadené

7106

Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7108

Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7109

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar

7110

Platina, netepaná alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7111

Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar

ex ex 7112

Odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, dru