EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1430

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1430 z 18. mája 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/96

C/2017/3212

OJ L 205, 8.8.2017, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2018; Zrušil 32018R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1430/oj

8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1430

z 18. mája 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/96

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (1), a najmä na jej článok 42a, článok 43 ods. 3, článok 57a, článok 65a, článok 77 ods. 4, článok 78 ods. 6, článok 79 ods. 5, článok 79b ods. 2, článok 79c ods. 5, článok 80 ods. 3, článok 82a ods. 3, článok 93a, článok 136b, článok 154a ods. 3 a článok 156 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/94 (2), ktoré bolo kodifikované ako nariadenie (ES) č. 207/2009, sa vytvoril pre Úniu špecifický systém na získanie ochrany ochranných známok na úrovni Únie na základe prihlášky podanej na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad“).

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 (3), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 207/2009, sa zosúlaďujú právomoci prenesené v uvedenom nariadení na Komisiu s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V záujme dosiahnutia zhody s novým právnym rámcom vyplývajúcim z tohto zosúladenia by sa prostredníctvom delegovaných a vykonávacích aktov mali prijať určité pravidlá. Nové pravidlá by sa mali uplatňovať namiesto existujúcich pravidiel stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 2868/95 (4) a nariadení Komisie (ES) č. 216/96 (5) a zamerať sa na vykonávanie nariadenia (ES) č. 207/2009. Nariadenie (ES) č. 2868/95 a nariadenie (ES) č. 216/96 by sa preto mali zrušiť.

(3)

Procesné pravidlá týkajúce sa námietok by mali zabezpečovať účinné, efektívne a urýchlené preskúmanie prihlášok a zápis ochranných známok EÚ úradom s použitím postupov, ktoré sú transparentné, dôkladné, spravodlivé a nestranné. S cieľom zvýšiť právnu istotu a zrozumiteľnosť by sa v pravidlách týkajúcich sa námietok mali zohľadniť rozšírené relatívne dôvody zamietnutia podľa nariadenia (ES) č. 207/2009, najmä pokiaľ ide o podmienky prípustnosti a odôvodnenie námietkového konania, a tieto pravidlá by sa mali upraviť tak, aby lepšie odrážali judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a kodifikovali súčasnú prax úradu.

(4)

S cieľom umožniť pružnejší, jednotný a moderný systém ochranných známok v Únii a zároveň zabezpečiť právnu istotu je vhodné znížiť administratívnu záťaž pre účastníkov konania inter partes, a to zmiernením požiadaviek na preukázanie starších práv v prípadoch, keď obsah relevantných dôkazov je prístupný on-line zo zdroja uznávaného úradom, ako aj zmierniť požiadavku predložiť dôkaz v jazyku konania.

(5)

V záujme zrozumiteľnosti a právnej istoty je dôležité, aby sa jednoznačným a taxatívnym spôsobom bližšie určili požiadavky týkajúce sa zmeny prihlášky ochrannej známky EÚ.

(6)

Procedurálne pravidlá, ktorými sa riadi zrušenie a vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ, by mali zabezpečovať, aby ochranná známka EÚ mohla byť zrušená alebo vyhlásená za neplatnú účinným a efektívnym spôsobom, prostredníctvom transparentného, dôkladného, spravodlivého a nestranného konania. V záujme väčšej jasnosti, konzistentnosti a efektívnosti a právnej istoty by sa procesné pravidlá, ktorými sa riadi zrušenie a vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ, mali zladiť s pravidlami, ktorými sa riadi námietkové konanie, pričom by mali zostať zachované len tie rozdiely, ktoré sú potrebné z dôvodu osobitnej povahy konania o zrušenie a vyhlásenie neplatnosti. Okrem toho by sa žiadosti o prevod ochrannej známky EÚ zapísanej na meno neoprávneného obchodného zástupcu, ktoré v praxi fungujú ako alternatíva k zneplatneniu ochrannej známky, mali riadiť rovnakým procesným postupom ako konanie o vyhlásenie neplatnosti.

(7)

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora (6), pokiaľ nie je stanovené inak, má úrad diskrečnú právomoc pri preskúmaní dôkazov predložených oneskorene buď na účely odôvodnenia námietok alebo poskytnutia dôkazu o skutočnom používaní staršej ochrannej známky v rámci námietkového konania alebo konania o vyhlásenie neplatnosti. S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa mali v pravidlách upravujúcich námietkové konanie alebo konanie o vyhlásenie neplatnosti ochranných známok EÚ presne zohľadniť príslušné hranice tejto diskrečnej právomoci.

(8)

S cieľom umožniť účinné, efektívne a, v rozsahu vymedzenom účastníkmi, úplné preskúmanie rozhodnutí prijatých úradom na prvom stupni prostredníctvom transparentného, dôkladného, spravodlivého a nestranného odvolacieho konania prispôsobeného osobitnej povahe práva duševného vlastníctva a pri zohľadnení zásad stanovených v nariadení (ES) č. 207/2009, je vhodné posilniť právnu istotu a predvídateľnosť tým, že sa objasnia a špecifikujú procesné pravidlá a procesné záruky účastníkov konania, a to najmä v prípade, že odporca využije právo podať protiodvolanie.

(9)

S cieľom zaistiť účinnú a efektívnu organizáciu odvolacích senátov by mali predseda, predsedovia odvolacích senátov a ich členovia pri plnení svojich úloh, ktoré im boli zverené nariadením (ES) č. 207/2009 a týmto nariadením, mať povinnosť zabezpečiť vysokú kvalitu a konzistentnosť rozhodnutí, ktoré prijímajú nezávisle senáty o odvolaní, ako aj efektívnosť odvolacích konaní.

(10)

V záujme zabezpečenia nezávislosti predsedu, predsedov odvolacích senátov a ich členov v súlade s článkom 136 nariadenia (ES) č. 207/2009 správna rada zohľadní uvedený článok pri prijímaní príslušných pravidiel na vykonanie Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie v súlade s článkom 110 tohto Služobného poriadku a Podmienok zamestnávania.

(11)

S cieľom zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť odvolacích konaní by sa mal rokovací poriadok odvolacích senátov, ktorý sa v súčasnosti stanovuje v nariadení (ES) č. 2868/95 a nariadení (ES) č. 216/96, stanoviť v jedinom texte, pričom by mal byť riadne prepojený s procesnými pravidlami uplatniteľnými na tie útvary úradu, proti rozhodnutiam ktorých sa podáva odvolanie.

(12)

V záujme jasnosti a právnej istoty je nutné kodifikovať a objasniť určité procesné pravidlá pre ústne konanie, najmä pravidlá týkajúce sa jazyka konania. Ďalej je vhodné na zabezpečenie väčšej efektívnosti a pružnosti zaviesť možnosť zúčastniť sa na ústnom konaní technickými prostriedkami a nahradiť zápisnice z ústneho konania ich zaznamenávaním.

(13)

S cieľom ešte viac zjednodušiť konania a zabezpečiť ich súdržnosť je vhodné stanoviť základnú štruktúru a formu dôkazov, ktoré sa musia predložiť úradu v každom konaní, ako aj dôsledky nepredloženia dôkazov v súlade s touto štruktúrou a formou.

(14)

S cieľom zmodernizovať systém ochranných známok v Únii prispôsobením ho ére internetu je ďalej vhodné vymedziť pojem „elektronické prostriedky“ v kontexte oznámení a pre formy oznámení, ktoré nie sú zastarané.

(15)

V záujme efektívnosti, transparentnosti a užívateľskej ústretovosti by mal úrad sprístupniť štandardné formuláre vo všetkých úradných jazykoch úradu pre komunikáciu v rámci konaní pred úradom, ktoré by bolo možné vyplniť on-line.

(16)

Na účely väčšej jasnosti, konzistentnosti a efektívnosti by sa malo zaviesť ustanovenie o pozastavení námietkového konania, konania o zrušenie, konania o vyhlásenie neplatnosti a odvolacieho konania, pričom by sa malo takisto stanoviť aj maximálne trvanie pozastavenia požadované oboma účastníkmi.

(17)

Pravidlá, ktorými sa riadi výpočet a trvanie lehôt, postupy na zrušenie rozhodnutia alebo na zrušenie zápisu do registra, podrobné pravidlá pre pokračovanie v konaní a podrobnosti o zastupovaní pred úradom musia zabezpečiť hladké, účinné a efektívne fungovanie systému ochrannej známky EÚ.

(18)

Je nevyhnutné zabezpečiť účinný a efektívny zápis medzinárodných ochranných známok spôsobom, ktorý je v úplnom súlade s pravidlami Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok.

(19)

Pravidlá stanovené v tomto nariadení dopĺňajú ustanovenia nariadenia (ES) č. 207/2009, ktoré bolo zmenené nariadením (EÚ) 2015/2424 s účinnosťou od 1. októbra 2017. Preto je potrebné odložiť uplatňovanie uvedených pravidiel do toho istého dátumu.

(20)

Bez ohľadu na zrušenie nariadení (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 je potrebné, aby sa určité ustanovenia uvedených nariadení uplatňovali na niektoré konania, ktoré sa začali pred uvedeným dátumom, a to až do ich ukončenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá s cieľom bližšie určiť:

a)

podrobnosti postupu na vznesenie a preskúmanie námietok proti zápisu ochrannej známky EÚ na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (úrad);

b)

podrobnosti postupu pri zmene prihlášky ochrannej známky EÚ;

c)

podrobnosti týkajúce sa zrušenia ochrannej známky EÚ a vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky EÚ, ako aj prevodu ochrannej známky EÚ zapísanej na meno neoprávneného obchodného zástupcu;

d)

formálny obsah odvolania a postupu na podanie a preskúmanie odvolania, formálny obsah a formu rozhodnutí odvolacích senátov a vrátenia poplatku za odvolanie, podrobnosti týkajúce sa organizácie odvolacích senátov, a podmienky, za ktorých rozhodnutia o odvolaní prijíma jeden člen;

e)

podrobnú úpravu ústneho konania a vykonávania dôkazov;

f)

podrobnú úpravu pre oznamovanie zo strany úradu a pravidlá týkajúce sa prostriedkov komunikácie s úradom;

g)

podrobnosti týkajúce sa výpočtu lehôt a ich trvania;

h)

postup na zrušenie rozhodnutia alebo výmaz zápisu v registri ochranných známok EÚ;

i)

podrobnú úpravu pokračovania v konaní pred úradom;

j)

podmienky a postup vymenovania spoločného zástupcu, podmienky, za ktorých predkladajú splnomocnenie zamestnanci a oprávnení zástupcovia a obsah tohto splnomocnenia a podmienky, za ktorých možno určitú osobu vyradiť zo zoznamu schválených oprávnených zástupcov;

k)

podrobnosti postupu týkajúceho sa medzinárodných zápisov na základe základnej prihlášky alebo základného zápisu v súvislosti s kolektívnou známkou, certifikačnou známkou alebo garančnou známkou, a postup na podanie a preskúmanie námietok voči medzinárodnému zápisu.

HLAVA II

NÁMIETKOVÉ KONANIE A DÔKAZ O POUŽÍVANÍ

Článok 2

Námietky

1.   Námietky môžu byť vznesené na základe jednej alebo viacerých starších ochranných známok, alebo iných práv v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 207/2009, pod podmienkou, že majitelia alebo oprávnené osoby vznášajúce námietky podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 207/2009 sú oprávnení tak urobiť v prípade všetkých starších ochranných známok alebo práv. Ak má staršia ochranná známka viac ako jedného majiteľa (spoluvlastníctvo) alebo ak staršie právo môže vykonávať viac ako jedna osoba, námietky podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 207/2009 môže podať ktorýkoľvek z majiteľov alebo oprávnených osôb, resp. všetci majitelia alebo všetky oprávnené osoby.

2.   Námietky musia obsahovať:

a)

spisové číslo prihlášky, voči ktorej sa vznášajú námietky a meno prihlasovateľa ochrannej známky EÚ;

b)

jednoznačné označenie staršej známky alebo staršieho práva, na ktorých sa námietky zakladajú, najmä:

i)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršej známke v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 207/2009, údaj o spisovom čísle alebo čísle zápisu staršej známky, údaj o tom, či je staršia známka zapísaná, resp. či je prihlásená na zápis, ako aj údaj o tom, v ktorých členských štátoch či pre ktoré členské štáty (v prípade potreby vrátane Beneluxu), je staršia známka chránená, resp. prípadne údaj, že ide o ochrannú známku EÚ;

ii)

v prípade, že sa námietky zakladajú na všeobecne známej známke v zmysle článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009, údaj o členskom štáte, v ktorom, resp. o členských štátoch v ktorých, je známka všeobecne známa a vyjadrenie známky;

iii)

v prípade, že sa námietky zakladajú na chýbajúcom súhlase majiteľa, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, údaj o území, na ktorom je staršia ochranná známka chránená, vyjadrenie známky a v prípade potreby údaj o tom, či v súvislosti s touto staršou známkou bola podaná prihláška, resp. či je zapísaná, a ak áno, potom aj podacie číslo resp. číslo zápisu;

iv)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršej známke alebo inom označení v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, údaje o jeho druhu alebo charaktere, vyjadrenie staršej známky alebo označenia, údaj o tom, či toto právo k staršej známke alebo označeniu existuje v celej Únii alebo v jednom či vo viacerých členských štátoch, a ak áno, identifikáciu týchto členských štátov;

v)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršom označení pôvodu alebo zemepisnom označení v zmysle článku 8 ods. 4a nariadenia (ES) č. 207/2009, údaje o jeho charaktere, vyjadrenie staršieho označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, údaj o tom, či je chránené v celej Únii alebo v jednom či vo viacerých členských štátoch, a ak áno, identifikáciu týchto členských štátov;

c)

dôvody, na základe ktorých sa námietky vznášajú, a to vo forme vyhlásenia, že sú splnené požiadavky stanovené v článku 8 ods. 1, 3, 4, 4a alebo 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, pokiaľ ide o každú zo starších známok alebo práv, na ktoré sa namietateľ odvoláva;

d)

v prípade, že ide o staršiu ochrannú známku, v súvislosti s ktorou bola podaná prihláška, resp. ktorá bola zapísaná, deň podania a prípadne deň zápisu a deň práva prednosti staršej známky;

e)

v prípade starších práv podľa článku 8 ods. 4a nariadenia (ES) č. 207/2009, deň podania prihlášky alebo, ak tento deň nie je k dispozícii, deň, od ktorého sa poskytuje ochrana;

f)

v prípade, že ide o staršiu ochrannú známku, v súvislosti s ktorou bola podaná prihláška, resp. ktorá bola zapísaná, vyjadrenie staršej známky vo forme, v akej bola zapísaná alebo prihlásená na zápis; ak je staršia známka farebná, musí byť farebné aj jej vyjadrenie;

g)

označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa zakladá každý z dôvodov námietok;

h)

pokiaľ ide o namietateľa:

i)

identifikačné údaje namietateľa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1431 (7);

ii)

v prípade, že namietateľ určil svojho zástupcu, resp. v prípadoch, keď je zastúpenie podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 povinné, meno a obchodnú adresu zástupcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

iii)

ak námietky vznáša držiteľ licencie alebo osoba, ktorá je oprávnená vykonávať staršie právo na základe príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, vyhlásenie v tomto zmysle a údaje týkajúce sa splnomocnenia alebo oprávnenia na podanie námietok;

i)

označenie tovarov alebo služieb, voči ktorým sa vznášajú námietky; ak takéto označenie chýba, vychádza sa z toho, že námietky sa týkajú všetkých tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom namietanej prihlášky ochrannej známky EÚ.

3.   Ak sa námietky zakladajú na viac než jednej staršej známke, resp. na viac než jednom staršom práve, použije sa odsek 2 na každú z týchto známok a každé z týchto označení, označení pôvodu alebo zemepisných označení.

4.   Námietky takisto môžu obsahovať aj odôvodnené prehlásenie o dôvodoch, v ktorom sa uvedú skutočnosti a argumenty, na ktorých sa tieto námietky zakladajú, a dôkazy na ich podporu.

Článok 3

Používanie jazykov v námietkovom konaní

Namietateľ alebo prihlasovateľ môže pred dňom, ktorý sa považuje za začiatok kontradiktórnej časti námietkového konania podľa článku 6 ods. 1, informovať úrad, že sa prihlasovateľ a namietateľ dohodli na inom jazyku na účely námietkového konania podľa článku 119 ods. 7 nariadenia (ES) č. 207/2009. Ak námietky neboli vznesené v tomto jazyku, prihlasovateľ môže požadovať, aby namietateľ predložil preklad do tohto jazyka. Takáto žiadosť sa musí úradu doručiť najneskôr v deň, ktorý sa považuje za začiatok kontradiktórnej časti námietkového konania Úrad stanoví namietateľovi lehotu, v ktorej má predložiť tento preklad. Ak sa preklad neposkytne alebo sa poskytne neskoro, jazyk konania určený v súlade s článkom 119 nariadenia (ES) č. 207/2009 (ďalej len „jazyk konania“), ostáva nezmenený.

Článok 4

Informácie pre účastníkov námietkového konania

Námietky a všetky dokumenty, ktoré predloží namietateľ, ako aj akúkoľvek komunikáciu úradu s jedným z účastníkov pred zistením prípustnosti zašle úrad druhému účastníkovi na účely poskytnutia informácie o vznesení námietok.

Článok 5

Prípustnosť námietok

1.   V prípade, že nebol v lehote na podanie námietok stanovenej v článku 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 zaplatený poplatok za podanie námietok, námietky sa považujú za nevznesené. V prípade, že bol poplatok za podanie námietok zaplatený po uplynutí lehoty na podanie námietok, vráti sa namietateľovi.

2.   V prípade, že námietky sa podali po uplynutí lehoty na podanie námietok, úrad ich zamietne ako neprípustné.

3.   V prípade, že námietky boli vznesené v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, ako sa to vyžaduje podľa článku 119 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, alebo ak nie je v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. a), b) alebo c) tohto nariadenia, a ak tieto nedostatky neboli odstránené pred uplynutím lehoty na podanie námietok, úrad ich zamietne ako neprípustné.

4.   Ak namietateľ nepredloží preklad požadovaný podľa článku 119 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009, námietky sa zamietnu ako neprípustné. Ak namietateľ predloží neúplný preklad, tá časť námietok, ktorá nie je preložená, sa pri skúmaní prípustnosti nebude brať do úvahy.

5.   V prípade, že námietky nie sú v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 2 písm. d) až h), úrad o tom informuje namietateľa a vyzve ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote do dvoch mesiacov. Ak sa nedostatky neodstránia pred uplynutím lehoty, úrad zamietne námietky ako neprípustné.

6.   Úrad prihlasovateľovi oznámi akékoľvek zistenie podľa odseku 1 o tom, že sa námietky považujú za nevznesené, ako aj akékoľvek rozhodnutie o zamietnutí námietok z dôvodu neprípustnosti podľa odsekov 2, 3, 4 alebo 5. Ak sa námietky zamietnu ako neprípustné podľa odsekov 2, 3, 4 alebo 5 v celom rozsahu pred oznámením podľa článku 6 ods. 1, neprijme sa žiadne rozhodnutie o trovách konania.

Článok 6

Začatie kontradiktórnej časti námietkového konania a predčasné ukončenie konania

1.   V prípade, že bola podľa článku 5 zistená prípustnosť námietok, úrad zašle účastníkom konania oznámenie o tom, že kontradiktórna časť námietkového konania sa bude považovať za začatú dva mesiace od prijatia tohto oznámenia. Túto lehotu možno predĺžiť maximálne na 24 mesiacov, ak obaja účastníci konania požiadajú o predĺženie pred uplynutím tejto dvojmesačnej lehoty.

2.   V prípade, že je prihláška v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 vzatá späť alebo sa zúži na tovary alebo služby, na ktoré sa námietky nevzťahujú, alebo úrad dostane informáciu o dosiahnutí dohody medzi účastníkmi, alebo sa prihláška zamietne v súbežnom konaní, námietkové konanie sa ukončí.

3.   Ak v lehote uvedenej v odseku 1 prihlasovateľ zúži prihlášku vypustením niektorých tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú námietky, úrad vyzve namietateľa, aby sa v lehote stanovenej úradom vyjadril, či zotrváva na svojich námietkach, a ak áno, voči ktorým zo zostávajúcich tovarov alebo služieb. V prípade, že namietateľ vezme svoje námietky späť v kontexte uvedeného obmedzenia, námietkové konanie sa ukončí.

4.   V prípade, že sa pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 ukončí námietkové konanie podľa odseku 2 alebo 3, neprijme sa žiadne rozhodnutie o trovách konania.

5.   V prípade, že sa pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 ukončí námietkové konanie na základe vzatia späť podľa odseku 2 alebo zúženia prihlášky podľa odseku 3, poplatok za podanie námietky sa vráti.

Článok 7

Odôvodnenie námietok

1.   Úrad umožní namietateľovi predložiť skutočnosti, dôkazy a argumenty na podporu jeho námietok, resp. doplniť akékoľvek skutočnosti, dôkazy a argumenty, ktoré už boli predložené podľa článku 2 ods. 4 Na tento účel úrad určí lehotu, ktorá musí byť aspoň dva mesiace a ktorá sa začína dňom, kedy sa v súlade s článkom 6 ods. 1 považuje za začatú kontradiktórna časť námietkového konania.

2.   V lehote uvedenej v odseku 1 namietateľ predloží aj dôkaz existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej staršej známky alebo práva, ako aj dôkaz svojho oprávnenia na vznesenie námietok. Namietateľ predloží najmä tieto dôkazy:

a)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršej ochrannej známke v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) a písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009, ktorá nie je ochrannou známkou EÚ, dôkaz o podaní jej prihlášky alebo o jej zápise, a to predložením

i)

kópie príslušného osvedčenia o podaní prihlášky alebo rovnocenného dokumentu od orgánu, na ktorom bola podaná prihláška ochrannej známky, ak ochranná známka ešte nie je zapísaná, alebo

ii)

v prípade, že je ochranná známka už zapísaná, kópiu príslušného osvedčenia o zápise a v príslušných prípadoch kópiu posledného potvrdenia o obnove, z ktorých vyplýva, že obdobie ochrany ochrannej známky je dlhšie ako lehota uvedená v odseku 1 alebo jej akékoľvek predĺženia, resp. rovnocenné dokumenty vydané orgánom, ktorý ochrannú známku zapísal;

b)

v prípade, že sa námietky zakladajú na všeobecne známej známke podľa článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz o tom, že táto známka je všeobecne známa na príslušnom území pre tovary a služby uvedené v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. g) tohto nariadenia;

c)

v prípade, že sa námietky zakladajú na chýbajúcom súhlase majiteľa v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz namietateľa o vlastníctve skoršej ochrannej známky a jeho vzťahu k obchodnému zástupcovi alebo zástupcovi;

d)

V prípade, že sa námietky zakladajú na staršom práve v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz preukazujúci používanie tohto práva v obchodnom styku, ktorý má väčší než len miestny dosah, ako aj dôkaz o nadobudnutí, trvaní a rozsahu ochrany tohto staršieho práva, a to vrátane, v prípade, keď sa to staršie právo uplatňuje podľa právnych predpisov členského štátu, jednoznačného vymedzenia obsahu dovolávaných sa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom odcitovania uverejnených znení príslušných ustanovení alebo judikatúry;

e)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršom označení pôvodu alebo zemepisnom označení v zmysle článku 8 ods. 4a nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz o jeho nadobudnutí, pretrvávajúcej existencii a rozsahu ochrany, a to vrátane, v prípade, že sa toto staršie označenie pôvodu alebo zemepisné označenie uplatňuje podľa právnych predpisov členského štátu, jednoznačného vymedzenia obsahu dovolávaných sa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom odcitovania uverejnených znení príslušných ustanovení alebo judikatúry;

f)

v prípade, že sa námietky zakladajú na známke s dobrým menom podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, popri dôkazoch uvedených v písm. a) tohto odseku, aj dôkaz o tom, že známka má dobré meno v Únii, resp. v príslušnom členskom štáte, pokiaľ ide o tovary a služby uvedené v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. g) tohto nariadenia, ako aj dôkazy alebo argumenty, z ktorých vyplýva, že by používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

3.   Ak je dôkaz týkajúci sa prihlášky alebo zápisu starších práv podľa odseku 2 písm. a), resp. odseku 2 písm. d) alebo e), resp. dôkaz týkajúci sa obsahu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov prístupný on-line zo zdroja uznávaného úradom, môže namietateľ predložiť takýto dôkaz tým, že uvedie odkaz na tento zdroj.

4.   Akékoľvek osvedčenia o podaní prihlášky, zápise alebo obnove, resp. rovnocenné dokumenty v zmysle odseku 2 písm. a), d) alebo e), ako aj všetky ustanovenia uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich nadobúdanie práv a rozsah ich ochrany v zmysle odseku 2 písm. d) a e), vrátane dôkazov prístupných on-line podľa odseku 3, musia byť predložené v jazyku konania alebo k nim musí byť pripojený preklad do tohto jazyka. Preklad predkladá z vlastného podnetu namietateľ v lehote stanovenej na predloženie pôvodného dokumentu. Akýkoľvek iný dôkaz predložený namietateľom na odôvodnenie námietky podlieha článku 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431. Preklady predložené po uplynutí príslušnej lehoty sa nezohľadnia.

5.   Úrad nezohľadní písomne predložené dokumenty alebo ich časti, ktoré neboli predložené v jazyku konania, resp. neboli preložené v jazyku konania, v lehote, ktorú stanovil v súlade s odsekom 1.

Článok 8

Preskúmanie námietok

1.   V prípade, že do uplynutia lehoty uvedenej v článku 7 ods. 1 namietateľ nepredložil nijaký dôkaz, resp. v prípade, že predložené dôkazy sú zjavne irelevantné alebo zjavne nedostatočné na to, aby spĺňali požiadavky stanovené v článku 7 ods. 2 pre ktorékoľvek zo starších práv, námietky sa zamietnu ako neopodstatnené.

2.   V prípade, že sa námietky nezamietnu podľa odseku 1, úrad postúpi podanie namietateľa prihlasovateľovi a vyzve ho, aby v lehote stanovenej úradom poskytol svoje vyjadrenie.

3.   V prípade, že prihlasovateľ neposkytne nijaké vyjadrenie, úrad založí svoje rozhodnutie o námietkach na dôkazoch, ktoré má k dispozícii.

4.   Vyjadrenie, ktoré poskytol prihlasovateľ, sa oznámi namietateľovi, ktorého úrad, ak to považuje za potrebné, vyzve, aby sa k nemu vyjadril, a to v lehote, ktorú úrad určí.

5.   V prípade, že po uplynutí lehoty uvedenej v článku 7 ods. 1 namietateľ predloží skutočnosti alebo dôkazy, ktoré dopĺňajú relevantné skutočnosti alebo dôkazy už predložené v uvedenej lehote a týkajú sa tej istej požiadavky stanovenej v článku 7 ods. 2, úrad uplatní svoju diskrečnú právomoc podľa článku 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 pri rozhodovaní o tom, či uznať tieto doplňujúce skutočnosti alebo dôkazy. Na tento účel úrad predovšetkým zohľadní štádium konania a to, či sa tieto skutočnosti alebo dôkazy zdajú na prvý pohľad relevantné z hľadiska vyriešenia sporu a či sú oprávnené dôvody, pre ktoré tieto skutočnosti alebo dôkazy neboli predložené včas.

6.   Úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil ďalšie vyjadrenie, ak to bude so zreteľom na okolnosti vhodné.

7.   Ak námietky neboli zamietnuté podľa odseku 1 a dôkazy predložené namietateľom nie sú dostatočné na odôvodnenie námietok v súlade s článkom 7 pre ktorékoľvek zo starších práv, námietky sa zamietnu ako neopodstatnené.

8.   Články 6 ods. 2 a 3 sa uplatnia mutatis mutandis po dni, odkedy sa kontradiktórna časť námietkového konania považuje za začatú. V prípade, že prihlasovateľ chce vziať späť alebo zúžiť napadnutú prihlášku, urobí tak formou samostatného podania.

9.   Úrad v príslušných prípadoch môže vyzvať účastníkov, aby obmedzili svoje vyjadrenia len na niektoré konkrétne otázky; v takomto prípade umožní účastníkom vyjadriť sa k ostatným otázkam v neskoršom štádiu konania. Úrad nie je povinný informovať účastníka o možnosti predložiť určité relevantné skutočnosti alebo dôkazy, ktoré tento účastník predtým opomenul predložiť.

Článok 9

Viaceré námietky

1.   V prípade, že bolo voči tej istej prihláške ochrannej známky EÚ vznesených viacero námietok, úrad ich môže preskúmať v jednom súbore konaní. Úrad môže následne rozhodnúť o tom, že tieto námietky preskúma samostatne.

2.   V prípade, že sa predbežným preskúmaním jednej alebo viacerých námietok zistí, že ochranná známka EÚ, pre ktorú bola podaná prihláška, môže byť nespôsobilá na zápis, pokiaľ ide o niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa o zápis žiada, úrad môže pozastaviť ostatné námietkové konania týkajúce sa rovnakej prihlášky. Úrad informuje namietateľov dotknutých týmto pozastavením o akýchkoľvek príslušných rozhodnutiach prijatých v kontexte tých konaní, ktoré ďalej pokračujú.

3.   Keď sa rozhodnutie o zamietnutí prihlášky uvedené v odseku 1 stane konečným, tak sa budú považovať námietky, konanie o ktorých bolo pozastavené v súlade s odsekom 2, za vybavené, pričom o tom budú informovaní príslušní namietatelia. Takéto vybavenie sa bude v zmysle článku 85 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 považovať za prípad, v ktorom sa nepristúpilo k rozhodnutiu.

4.   Úrad vráti 50 % poplatku uhradeného za podanie námietok každému namietateľovi, ktorého námietky sa považujú za vybavené v súlade s odsekom 3, a to pod podmienkou, že k pozastaveniu konania týkajúceho sa predmetných námietok došlo pred začatím kontradiktórnej časti konania.

Článok 10

Preukázanie používania

1.   Žiadosť o preukázanie používania staršej ochrannej známky podľa článku 42 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 je prípustná, ak je predložená ako bezpodmienečná žiadosť v samostatnom dokumente v lehote stanovenej úradom podľa článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   V prípade, že prihlasovateľ podal žiadosť o preukázanie používania staršej ochrannej známky, ktorá spĺňa požiadavky článku 42 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, úrad vyzve namietateľa, aby v lehote, ktorú úrad určí, predložil požadovaný dôkaz. V prípade, že namietateľ neposkytne pred uplynutím tejto lehoty žiadne dôkazy alebo dôvody nepoužívania staršej ochrannej známky, resp. ak sú poskytnuté dôkazy alebo dôvody zjavne nedostatočné alebo irelevantné, úrad zamietne námietky v rozsahu, v akom sa zakladajú na tejto staršej ochrannej známke.

3.   Údaje a dôkazy o používaní preukazujú miesto, čas, rozsah a charakter použitia namietanej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sa zakladajú predmetné námietky.

4.   Dôkazy podľa odseku 3 sa poskytnú v súlade článkom 55 ods. 2 a článkami 63 a 64 a obmedzia sa na predloženie podporných dokumentov a dôkazov, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia a písomné vyjadrenia v zmysle článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 207/2009.

5.   Žiadosť o o preukázanie používania môže byť podaná súčasne s vyjadrením sa k dôvodom, na ktorých sa námietka zakladá. Toto vyjadrenie možno poskytnúť aj s vyjadrením v reakcii na dôkaz o používaní.

6.   Ak namietateľ poskytne dôkaz, ktorý nie je v jazyku námietkového konania, úrad môže požadovať, aby namietateľ predložil preklad tohto dôkazu do takéhoto jazyka podľa článku 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431.

7.   V prípade, že po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, namietateľ predloží informácie alebo dôkazy, ktoré dopĺňajú relevantné informácie alebo dôkazy už predložené v uvedenej lehote a týkajú sa tej istej požiadavky stanovenej v odseku 3, úrad uplatní svoju diskrečnú právomoc podľa článku 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 pri rozhodovaní o tom, či uznať tieto doplňujúce informácie alebo dôkazy. Na tento účel úrad predovšetkým zohľadní štádium konania a to, či sa tieto informácie alebo dôkazy zdajú na prvý pohľad relevantné z hľadiska vyriešenia sporu a či sú oprávnené dôvody, pre ktoré tieto informácie alebo dôkazy neboli predložené včas.

HLAVA III

ZMENA PRIHLÁŠKY

Článok 11

Zmena prihlášky

1.   Žiadosť o zmenu prihlášky podľa článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 musí obsahovať:

a)

spisové číslo prihlášky;

b)

meno a adresu prihlasovateľa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

c)

označenie prvku prihlášky, ktorý sa má zmeniť, a tento prvok vo svojej zmenenej podobe;

d)

v prípade, že sa zmena týka vyjadrenia známky, zmenené vyjadrenie známky, a to v súlade s článkom 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431.

2.   V prípade, že nie sú splnené požiadavky na zmenu prihlášky, úrad oznámi nedostatok prihlasovateľovi a stanoví lehotu na odstránenie tohto nedostatku. V prípade, že prihlasovateľ nedostatok neodstráni v stanovenej lehote, úrad žiadosť o zmenu prihlášky zamietne.

3.   V prípade, že sa podľa článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 zverejňuje zmenená prihláška ochrannej známky, uplatnia sa mutatis mutandis články 2 až 10 tohto nariadenia.

4.   O zmenu rovnakého prvku v dvoch alebo viacerých prihláškach môže ten istý prihlasovateľ požiadať aj prostredníctvom jednej žiadosti.

5.   Na žiadosti o opravu mena alebo obchodnej adresy zástupcu vymenovaného prihlasovateľom sa uplatnia mutatis mutandis odseky 1, 2 a 4.

HLAVA IV

ZRUŠENIE A VYHLÁSENIE NEPLATNOSTI ALEBO PREVOD

Článok 12

Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti

1.   Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti podľa článku 56 nariadenia (ES) č. 207/2009, ktorý sa predkladá úradu, musí obsahovať:

a)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ, ktorej zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, a meno jej majiteľa;

b)

dôvody, na ktorých sa zakladá návrh, vo forme vyhlásenia, že sú splnené príslušné požiadavky stanovené v článkoch 51, 52, 53, 73, 74, 74i alebo 74j nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

pokiaľ ide o navrhovateľa,

i)

identifikačné údaje navrhovateľa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

ii)

v prípade, že navrhovateľ určil svojho zástupcu, resp. v prípadoch, keď je zastúpenie podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 povinné, meno a obchodnú adresu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

d)

označenie tovarov alebo služieb, v súvislosti s ktorými sa zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti navrhuje, pričom ak toto označenie chýba, vychádza sa z toho, že návrh sa týka všetkých tovarov alebo služieb, ktoré sú pokryté napadnutou ochrannou známkou EÚ.

2.   Okrem požiadaviek stanovených v odseku 1 musí návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na relatívnych dôvodoch obsahovať:

a)

v prípade žiadosti podľa článku 53 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 označenie staršieho práva, na ktorom sa návrh zakladá, a to v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia, ktorý sa na takúto žiadosť uplatní mutatis mutandis;

b)

v prípade žiadosti podľa článku 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, údaj o charaktere staršieho práva, na ktorom sa návrh zakladá, jeho vyjadrenie a údaj o tom, či toto staršie právo existuje v celej Únii alebo v jednom či viacerých členských štátoch, a ak áno, identifikáciu týchto členských štátov;

c)

údaje podľa článku 2 ods. 2 písm. d) až g), ktorý sa na takýto návrh uplatňuje mutatis mutandis;

d)

v prípade, že návrh podáva držiteľ licencie alebo osoba, ktorá je oprávnená na základe príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov vykonávať staršie právo, údaje týkajúce sa splnomocnenia alebo oprávnenia na podanie návrhu.

3.   V prípade, že sa návrh na vyhlásenie neplatnosti podľa článku 53 nariadenia (ES) č. 207/2009 zakladá na viac než jednej staršej známke alebo staršom práve, odsek 1 písm. b) a odsek 2 tohto článku sa uplatňujú na každú z týchto známok alebo na každé z týchto práv.

4.   Návrh môže obsahovať odôvodnené prehlásenie o dôvodoch, v ktorom sa uvedú skutočnosti a argumenty, na ktorých sa tento návrh zakladá, a dôkazy na jeho podporu.

Článok 13

Jazyky používané v konaní o zrušenie alebo o vyhlásenie neplatnosti

Účastník navrhujúci zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, resp. majiteľ ochrannej známky EÚ môže informovať úrad pred uplynutím lehoty dvoch mesiacov odo dňa, kedy bolo majiteľovi ochrannej známky EÚ doručené oznámenie podľa článku 17 ods. 1 o tom, že bol podľa článku 119 ods. 7 nariadenia (ES) č. 207/2009 dohodnutý iný jazyk konania. Ak návrh nebol vznesený v tomto jazyku, majiteľ môže požadovať, aby navrhovateľ predložil preklad do tohto jazyka. Takáto žiadosť sa musí úradu doručiť pred uplynutím lehoty dvoch mesiacov odo dňa, kedy bolo majiteľovi ochrannej známky EÚ doručené oznámenie podľa článku 17 ods. 1 Úrad stanoví navrhovateľovi lehotu, v ktorej má predložiť tento preklad. Ak sa preklad neposkytne alebo sa poskytne neskoro, jazyk konania ostáva nezmenený.

Článok 14

Informácie pre účastníkov o návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti a všetky dokumenty, ktoré predloží navrhovateľ, ako aj akúkoľvek komunikáciu úradu s jedným z účastníkov pred zistením prípustnosti zašle úrad druhému účastníkovi na účely poskytnutia informácie o podaní návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.

Článok 15

Prípustnosť návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   V prípade, že poplatok požadovaný podľa článku 56 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 nebol zaplatený, úrad vyzve navrhovateľa zaplatiť ho v lehote, ktorú určí. Ak požadovaný poplatok nebol zaplatený v určenej lehote, úrad oznámi navrhovateľovi, že návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa považuje za nepodaný. V prípade, že bol poplatok zaplatený po uplynutí stanovenej lehoty, vráti sa navrhovateľovi.

2.   V prípade, že návrh bol podaný v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, ako sa to vyžaduje podľa článku 119 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, alebo ak nie je v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) alebo b) a v príslušných prípadoch s článkom 12 ods. 2 písm. a) alebo b) tohto nariadenia, úrad ho zamietne ako neprípustný.

3.   V prípade, že sa preklad požadovaný podľa článku 119 ods. 6 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 207/2009 nepredloží v lehote jedného mesiaca odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, úrad návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti zamietne ako neprípustný.

4.   V prípade, že návrh nie je v súlade s ustanoveniami článku 12 ods. 1 písm. c), článku 12 ods. 2 písm. c) alebo d), úrad o tom informuje navrhovateľa a vyzve ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote do dvoch mesiacov. Ak sa nedostatky neodstránia pred uplynutím lehoty, úrad zamietne návrh ako neprípustný.

5.   Úrad navrhovateľovi a majiteľovi ochrannej známky EÚ oznámi akékoľvek zistenie podľa odseku 1 o tom, že sa návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti považuje za nepodaný, ako aj akékoľvek rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu neprípustnosti podľa odsekov 2, 3, alebo 4. Ak sa návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti zamietne ako neprípustný podľa odsekov 2, 3 alebo 4 v celom rozsahu pred oznámením podľa článku 17 ods. 1, neprijme sa žiadne rozhodnutie o trovách konania.

Článok 16

Odôvodnenie návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   Navrhovateľ musí predložiť skutočnosti, dôkazy a argumenty na podporu návrhu najneskôr do ukončenia kontradiktórnej časti konania o zrušenie alebo o vyhlásenie neplatnosti. Navrhovateľ predloží najmä tieto dôkazy

a)

v prípade návrhu podľa článku 51 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo článku 52 nariadenia (ES) č. 207/2009 skutočnosti, argumenty a dôkazy na podporu dôvodov, na ktorých je návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti založený;

b)

v prípade návrhu podľa článku 53 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 sa dôkaz požadovaný podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia a ustanovení článku 7 ods. 3 uplatňuje mutatis mutandis;

c)

v prípade návrhu podľa článku 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz o nadobudnutí, pretrvávajúcej existencii a rozsahu ochrany príslušného staršieho práva, ako aj dôkaz, že navrhovateľ je oprávnený na podanie návrhu, a to vrátane, v prípade, keď sa to staršie právo uplatňuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, jednoznačného vymedzenia obsahu dovolávaných sa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom odcitovania uverejnených znení príslušných ustanovení alebo judikatúry. ak je dôkaz týkajúci sa prihlášky alebo zápisu starších práv podľa článku 53 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. dôkaz týkajúci sa obsahu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov prístupný on-line zo zdroja uznávaného úradom, môže navrhovateľ predložiť takýto dôkaz tým, že uvedie odkaz na tento zdroj.

2.   Dôkazy týkajúce sa podania prihlášky, zápisu alebo obnovy starších práv, resp. prípadne obsahu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov vrátane dôkazov prístupných on-line, uvedených v 1 písm. b) a c), musia byť predložené v jazyku konania alebo k nim musí byť pripojený preklad do tohto jazyka. Preklad predkladá na vlastný podnet navrhovateľ, a to v lehote jedného mesiaca od predloženia takýchto dôkazov. Akékoľvek iné dôkazy predložené navrhovateľom na odôvodnenie návrhu, resp. v prípade žiadosti o zrušenie podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009, majiteľom napadnutej ochrannej známky EÚ, podliehajú článku 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431. Preklady predložené po uplynutí príslušnej lehoty sa nezohľadnia.

Článok 17

Preskúmanie vecnej stránky návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   V prípade, že o návrhu bolo podľa článku 15 zistené, že je prípustný, úrad pošle účastníkom oznámenie o začatí kontradiktórnej časti konania o zrušení alebo o vyhlásení neplatnosti a vyzve majiteľa ochrannej známky EÚ, aby v stanovenej lehote poskytol vyjadrenie.

2.   V prípade, že úrad vyzval účastníka v súlade s článkom 57 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, aby v stanovenej lehote poskytol vyjadrenie a tento účastník v rámci tejto lehoty žiadne vyjadrenie neposkytol, úrad ukončí kontradiktórnu časť konania a založí svoje rozhodnutie o zrušení alebo o vyhlásení neplatnosti na dôkazoch, ktoré má k dispozícii.

3.   V prípade, že navrhovateľ nepredložil skutočnosti, argumenty alebo dôkazy potrebné na odôvodnenie návrhu, tento návrh sa zamietne ako neopodstatnený.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 62, sa všetky vyjadrenia účastníkov zašlú ostatným dotknutým účastníkom.

5.   V prípade, že sa majiteľ vzdá ochrannej známky EÚ po návrhu uvedenom v článku 12 tak, aby sa vzťahovala len na tie tovary alebo služby, na ktoré sa návrh nevzťahuje, resp. ak je ochranná známka EÚ zrušená v súbežnom konaní, alebo uplynie, konanie sa ukončí, a to s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje článok 50 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. ak navrhovateľ preukáže oprávnený záujem na získaní rozhodnutia o veci samej.

6.   V prípade, že sa majiteľ vzdá ochrannej známky EÚ sčasti, a to vypustením niektorých tovarov alebo služieb, na ktoré vzťahuje návrh, úrad vyzve navrhovateľa, aby sa v lehote stanovenej úradom vyjadril, či zotrváva na svojom návrhu, a ak áno, voči ktorým zo zostávajúcich tovarov alebo služieb. V prípade, že navrhovateľ vezme späť prihlášku vzhľadom na vzdanie sa, alebo úrad dostane informáciu o dosiahnutí dohody medzi účastníkmi, konanie sa ukončí.

7.   V prípade, že majiteľ sa chce vzdať napadnutej ochrannej známky EÚ, urobí tak formou samostatného podania.

8.   Článok 8 ods. 9 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 18

Viaceré návrhy na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   V prípade, že bolo v súvislosti s tou istou ochrannou známkou EÚ podaných viacero návrhov na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, úrad ich môže preskúmať v jednom súbore konaní. Úrad môže následne rozhodnúť o tom, že tieto návrhy preskúma samostatne.

2.   Článok 9 ods. 2, 3 a 4 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 19

Preukázanie používania v súvislosti s návrhom na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   V prípade návrhu na zrušenie, ktorý sa zakladá na článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009, úrad vyzve majiteľa ochrannej známky EÚ, aby preukázal skutočné používanie tejto známky alebo náležité dôvody nepoužívania, v lehote, ktorú stanoví úrad. V prípade, že majiteľ neposkytne pred uplynutím tejto lehoty takýto dôkaz alebo dôvody nepoužívania staršej ochrannej známky, resp. ak sú poskytnuté dôkazy alebo dôvody zjavne nedostatočné alebo irelevantné, daná ochranná známka EÚ sa zruší. Články 10 ods. 3, 4, 6 a 7 tohto nariadenia sa uplatnia mutatis mutandis.

2.   Žiadosť o preukázanie používania podľa článku 57 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 je prípustná, ak ju majiteľ ochrannej známky EÚ predloží ako bezpodmienečnú žiadosť v samostatnom dokumente v lehote stanovenej úradom podľa článku 17 ods. 1 tohto nariadenia. V prípade, že majiteľ ochrannej známky EÚ podal žiadosť o preukázanie používania staršej ochrannej známky alebo o náležitých dôvodoch nepoužívania, ktorá spĺňa požiadavky článku 57 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, úrad vyzve navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti, aby v lehote, ktorú úrad určí, preukázal požadované používanie. V prípade, že navrhovateľ vyhlásenia pred uplynutím tejto lehoty používanie nepreukáže alebo neposkytne dôvody nepoužívania staršej ochrannej známky, resp. ak sú poskytnuté dôkazy alebo dôvody zjavne nedostatočné alebo irelevantné, úrad zamietne návrh na vyhlásenie neplatnosti v rozsahu, v akom sa zakladá na tejto staršej ochrannej známke. Článok 10 ods. 3 až 7 tohto nariadenia sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 20

Žiadosť o prevod

1.   V prípade, že namiesto vyhlásenia neplatnosti majiteľ ochrannej známky žiada v súlade s článkom 18 ods. 1 a 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 o prevod, uplatnia sa články 12 až 19 tohto nariadenia mutatis mutandis.

2.   V prípade, že úrad alebo súd EÚ pre ochranné známky žiadosti o prevod podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 čiastočne alebo úplne vyhovie a rozhodnutie alebo rozsudok sa stanú konečnými, úrad zabezpečí, aby bol výsledný čiastočný alebo úplný prevod ochrannej známky EÚ zapísaný do registra a zverejnený.

HLAVA V

ODVOLANIA

Článok 21

Odvolanie

1.   Odvolanie podané v súlade s článkom 60 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

meno a adresu odvolávajúceho sa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

b)

v prípade, že odvolávajúci sa určil svojho zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

c)

v prípade, keď je zastúpenie odvolávajúceho sa podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 povinné, meno a obchodnú adresu zástupcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

d)

jasné a jednoznačné označenie rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje, a to s uvedením dátumu, kedy bolo vydané a spisového čísla konania, ktorého sa odvolaním napadnuté rozhodnutie týka;

e)

v prípade, že rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, je napadnuté len v časti, jasné a jednoznačné označenie tovarov alebo služieb, v súvislosti s ktorými sa rozhodnutie odvolaním napáda.

2.   V prípade, že sa odvolanie podalo v inom úradnom jazyku Únie ako je jazyk konania, odvolávajúci sa musí predložiť preklad tohto odvolania do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje.

3.   V prípade, že v konaní ex parte bolo rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, prijaté v inom úradnom jazyku, než v jazyku konania, môže odvolávajúci sa podať odvolanie buď v jazyku konania, alebo v jazyku, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje; v každom prípade sa jazyk, ktorý sa použil na podanie odvolania, stane jazykom odvolacieho konania a odsek 2 sa neuplatní.

4.   Hneď ako je v konaní inter partes podané odvolanie, oznámi sa odporcovi.

Článok 22

Odôvodnenie

1.   Vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú dôvody odvolania podaného podľa článku 60 ods. 1 štvrtej vety nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje jasné a jednoznačné označenie:

a)

odvolacieho konania, ktorého sa týka, a to buď uvedením príslušného čísla odvolania alebo rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje, a to v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 21 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia;

b)

odvolacích dôvodov, na základe ktorých sa požaduje zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu označenom v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia;

c)

skutočností, dôkazov a argumentov na podporu uvádzaných odvolacích dôvodov, predložených v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 55 ods. 2.

2.   Odôvodnenie sa podáva v jazyku odvolacieho konania určenom v súlade s článkom 21 ods. 2 a 3. V prípade, že sa odôvodnenie podáva v inom úradnom jazyku Únie, odvolávajúci sa musí predložiť jeho preklad do jedného mesiaca odo dňa predloženia pôvodného odôvodnenia.

Článok 23

Prípustnosť odvolania

1.   Odvolací senát odvolanie zamietne ako neprípustné v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

v prípade, že odvolanie nebolo podané v lehote do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje;

b)

v prípade, že odvolanie nie je v súlade s článkami 58 a 59 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. požiadavkami stanovenými v článku 21 ods. 1 písm. d) a článku 21 ods. 2 a 3 tohto nariadenia, ibaže by tieto nedostatky boli odstránené v lehote štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje;

c)

v prípade, že odvolanie nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 21 ods. 1 písm. a), b), c) a e) a odvolávajúci sa aj napriek upozorneniu zo strany odvolacieho senátu na nedostatky tieto v lehote na tento účel stanovej odvolacím senátom neodstránil;

d)

v prípade, že odôvodnenie nebolo podané v lehote do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje;

e)

v prípade, že odôvodnenie nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 22 ods. 1 písm. a), a b) a odvolávajúci sa aj napriek upozorneniu zo strany odvolacieho senátu na nedostatky tieto v lehote na tento účel stanovej odvolacím senátom neodstránil, resp. nepredložil preklad odôvodnenia do jedného mesiaca odo dňa predloženia pôvodného odôvodnenia v súlade s článkom 22 ods. 2.

2.   V prípade, že sa odvolanie javí ako neprípustné, predseda odvolacieho senátu, ktorému bola predmetná vec pridelená podľa článku 35 ods. 1 môže požiadať odvolací senát, aby bezodkladne rozhodol o prípustnosti odvolania pred tým, ako sa odporcovi oznámi odvolanie, resp. odôvodnenie.

3.   Odvolací senát musí vyhlásiť, že odvolanie sa považuje za nepodané, ak bol poplatok za odvolanie uhradený po uplynutí lehoty stanovenej v článku 60 ods. 1 prvej vete nariadenia (ES) č. 207/2009. V takom prípade sa uplatní odsek 2 tohto článku.

Článok 24

Vyjadrenie

1.   V konaní inter partes môže odporca podať vyjadrenie v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia odôvodnenia predloženého odvolávajúcim sa. Vo výnimočných prípadoch možno túto lehotu na základe odôvodnenej žiadosti odporcu predĺžiť.

2.   Vyjadrenie musí obsahovať meno a adresu odporcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431 a musí mutatis mutandis spĺňať podmienky stanovené v článku 21 ods. 1 písm. b), c) a d), článku 22 ods. 1 písm. a) a c) a v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 25

Protiodvolanie

1.   V prípade, že odporca žiada vydanie rozhodnutia, ktorým sa zruší alebo zmení napadnuté rozhodnutie v bode, ktorý nebol vznesený v odvolaní v zmysle článku 60 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, toto protiodvolanie sa musí podať v lehote na podanie vyjadrenia podľa článku 24 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Protiodvolanie sa musí predložiť prostredníctvom samostatného podania, oddeleného od vyjadrenia.

3.   Protiodvolanie musí obsahovať meno a adresu odporcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431 a musí mutatis mutandis spĺňať podmienky stanovené v článku 21 ods. 1 písm. b) až e) a článku 22 tohto nariadenia.

4.   Protiodvolanie sa zamietne ako neprípustné v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

v prípade, že nebolo podané v lehote stanovenej v odseku 1;

b)

v prípade, že nebolo podané v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 2 alebo v článku 21 ods. 1 písm. d);

c)

v prípade, že protiodvolanie nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 3 a odporca aj napriek upozorneniu zo strany odvolacieho senátu na nedostatky tieto v lehote na tento účel stanovej odvolacím senátom neodstránil, resp. nepredložil preklad protiodvolania a príslušného odôvodnenia do jedného mesiaca odo dňa predloženia pôvodných dokumentov.

5.   Odvolávajúci sa bude vyzvaný na predloženie vyjadrenia k protiodvolaniu odporcu v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia odvolávajúcemu sa. Vo výnimočných prípadoch môže odvolací senát túto lehotu na základe odôvodnenej žiadosti odvolávajúceho sa predĺžiť. Článok 26 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 26

Replika a duplika v konaní inter partes

1.   Odvolací senát môže podľa článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 na základe odôvodnenej žiadosti odvolávajúceho sa podanej v lehote dvoch týždňov odo dňa oznámenia vyjadrenia povoliť odvolávajúcemu sa doplnenie odôvodnenia o repliku, a to v lehote, ktorú odvolací senát stanoví.

2.   Odvolací senát v takom prípade takisto povolí odporcovi doplnenie vyjadrenia o dupliku, a to v lehote, ktorú odvolací senát stanoví.

Článok 27

Preskúmanie odvolania

1.   V konaní ex parte a pokiaľ ide o tie tovary alebo služby, ktoré tvoria súčasť predmetu odvolania, odvolací senát v súlade s článkom 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 postupuje v súlade s článkom 37 nariadenia (ES) č. 207/2009, ak vznáša dôvod na zamietnutie prihlášky ochrannej známky, ktorý ešte nebol vznesený v rozhodnutí, voči ktorému smeruje odvolanie, pri uplatnení uvedeného ustanovenia.

2.   V konaní inter partes sa preskúmanie odvolania a prípadne protiodvolania obmedzí na dôvody uvádzané v odôvodnení a prípadne v protiodvolaní. Právne okolnosti, ktoré účastníci nevzniesli, odvolací senát skúma, len ak sa týkajú podstatných procesných náležitostí, resp. len ak ich je nutné vyriešiť na účely zabezpečenia správneho uplatňovania nariadenia (ES) č. 207/2009 so zreteľom na skutočnosti, dôkazy a argumenty predložené účastníkmi.

3.   Preskúmanie odvolania bude zahŕňať aj nasledujúce návrhy alebo žiadosti, pod podmienkou, že boli vznesené v odôvodnení odvolania, resp. protiodvolania, a že boli vznesené včas v konaní pred útvarom úradu, ktorý rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, prijal:

a)

rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním v zmysle článku 7 ods. 3 a článku 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009;

b)

uznanie staršej ochrannej známky na trhu získané prostredníctvom používania na účely článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

preukázanie používania podľa článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 alebo článku 57 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č.207/2009.

4.   V súlade s článkom 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 môže odvolací senát akceptovať skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mu boli predložené prvýkrát, len ak tieto skutočnosti alebo dôkazy spĺňajú tieto požiadavky:

a)

zdajú sa na prvý pohľad relevantné z hľadiska vyriešenia sporu a

b)

neboli predložené včas z oprávnených dôvodov, najmä ak len dopĺňajú relevantné skutočnosti a dôkazy, ktoré boli predložené včas, resp. ak sa predkladajú na spochybnenie zistení uskutočnených alebo preskúmaných na prvom stupni na vlastný podnet príslušného orgánu v rámci rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje.

5.   Odvolací senát najneskôr vo svojom rozhodnutí o odvolaní a prípadne o protiodvolaní rozhodne o žiadostiach o obmedzenie, rozdelenie alebo čiastočné vzdanie sa napadnutej ochrannej známky na základe vyhlásenia prihlasovateľa alebo majiteľa v priebehu odvolacieho konania v súlade s článkami 43, 44 alebo 50 nariadenia (ES) č. 207/2009. Ak odvolací senát súhlasí s obmedzením, rozdelením alebo čiastočným vzdaním sa, bezodkladne o tom informuje oddelenie zodpovedné za register a oddelenia, ktoré sa zaoberajú súbežnými konaniami, ktoré sa týkajú rovnakej známky.

Článok 28

Oznámenia odvolacieho senátu

1.   Oznámenia odvolacieho senátu v priebehu preskúmania odvolania, resp. s cieľom umožniť urovnanie sporu zmierom vypracúva spravodajca a podpisuje ich spravodajca v mene senátu, a to po dohode s predsedom odvolacieho senátu.

2.   Ak odvolací senát komunikuje s účastníkmi v súvislosti so svojim predbežným stanoviskom k skutkovým alebo právnym okolnostiam, uvedie, že touto komunikáciou nie je viazaný.

Článok 29

Pripomienky k otázkam všeobecného záujmu

Odvolací senát môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomne odôvodnenej žiadosti výkonného riaditeľa úradu vyzvať výkonného riaditeľa úradu, aby pripomienkoval otázky všeobecného záujmu, ktoré vyvstávajú v rámci prebiehajúceho konania pred senátom. Účastníci konania sú oprávnení predkladať svoje stanoviská k pripomienkam výkonného riaditeľa.

Článok 30

Obnovené preskúmanie absolútnych dôvodov

1.   V prípade, že sa odvolací senát v konaní ex parte domnieva, že na tovary alebo služby uvedené v prihláške ochrannej známky, ktoré netvoria súčasť predmetu odvolania, sa môže vzťahovať absolútny dôvod na zamietnutie, informuje o tom prieskumového pracovníka zodpovedného za preskúmanie predmetnej prihlášky, ktorý môže rozhodnúť o obnovení preskúmania podľa článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, pokiaľ ide o tieto tovary alebo služby.

2.   Ak odvolanie smeruje voči rozhodnutiu námietkového oddelenia, odvolací senát môže prostredníctvom odôvodneného dočasného rozhodnutia a bez toho, aby bol dotknutý článok 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 pozastaviť odvolacie konanie a postúpiť napadnutú prihlášku prieskumovému pracovníkovi zodpovednému za preskúmanie predmetnej prihlášky s odporúčaním, aby obnovil preskúmanie podľa článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, ak sa domnieva, že na niektoré alebo všetky tovary alebo služby uvedené v prihláške ochrannej známky sa uplatňuje absolútny dôvod na zamietnutie.

3.   V prípade, že bola napadnutá prihláška postúpená podľa odseku 2, prieskumový pracovník bezodkladne informuje odvolací senát o tom, či bolo preskúmanie napadnutej prihlášky obnovené, alebo nie. V prípade, že preskúmanie bolo obnovené, odvolacie konanie zostane pozastavené dovtedy, kým prieskumový pracovník neprijme rozhodnutie, a v prípade, že bola napadnutá prihláška úplne alebo sčasti zamietnutá, dovtedy, kým sa rozhodnutie prieskumového pracovníka o tom nestane konečným.

Článok 31

Prednostné preskúmanie odvolania

1.   Na základe odôvodnenej žiadosti odvolávajúceho sa alebo odporcu a po vypočutí druhého účastníka môže odvolací senát rozhodnúť, pri zohľadnení osobitnej naliehavosti a okolností prípadu, že odvolanie preskúma prednostne, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 23 a 26, a to vrátane ustanovení týkajúcich sa lehôt.

2.   Žiadosť o prednostné preskúmanie odvolania sa môže podať kedykoľvek počas odvolacieho konania. Predkladá sa v samostatnom dokumente a musí byť podložená dôkazmi o naliehavosti a osobitných okolnostiach prípadu.

Článok 32

Formálny obsah rozhodnutia odvolacieho senátu

Rozhodnutie odvolacieho senátu musí obsahovať:

a)

vyhlásenie, že bolo prijaté odvolacím senátom;

b)

deň prijatia rozhodnutia;

c)

mená účastníkov a ich zástupcov;

d)

číslo odvolania, ktorého sa týka, a označenie rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smerovalo v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 21 ods. 1 písm. d);

e)

údaj o zložení odvolacieho senátu;

f)

meno, a bez toho, aby bol dotknutý článok 39 ods. 5, podpis predsedu a členov, ktorí sa zúčastnili na prijatí rozhodnutia, ako aj označenie, kto v danej veci plnil funkciu spravodajcu, resp. ak rozhodnutie vydáva jeden člen, meno a podpis člena, ktorý prijal rozhodnutie;

g)

meno a podpis registrátora, resp. meno a podpis člena registratúry podpisujúceho v mene registrátora;

h)

zhrnutie skutočností a argumentov predložených účastníkmi;

i)

vyhlásenie o dôvodoch, na základe ktorých bolo rozhodnutie prijaté;

j)

príkaz odvolacieho senátu vrátane prípadného rozhodnutia o trovách konania.

Článok 33

Vrátenie poplatku za odvolanie

Poplatok za odvolanie sa vráti príkazom odvolacieho senátu v každej z týchto situácií:

a)

v prípade, že sa odvolanie považuje za nepodané v súlade s článkom 60 ods. 1 druhou vetou nariadenia (ES) č. 207/2009;

b)

v prípade, že rozhodovací útvar úradu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, povolí preskúmanie podľa článku 61 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 alebo zruší napadnuté rozhodnutie podľa článku 80 nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

v prípade, že po obnovení preskúmania v zmysle článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 na základe odporúčania odvolacieho senátu podľa článku 30 ods. 2 tohto nariadenia bola napadnutá prihláška konečným rozhodnutím prieskumového pracovníka zamietnutá a odvolanie sa v dôsledku toho stalo zbytočným;

d)

v prípade, že odvolací senát považuje takéto vrátenie vzhľadom na podstatné porušenie postupu za spravodlivé.

Článok 34

Preskúmanie a zrušenie rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje

1.   V prípade, že sa v konaní ex parte odvolanie nezamietne podľa článku 23 ods. 1, odvolací senát predloží odvolanie a odôvodnenie odvolania tomu útvaru úradu, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie, a to na účely článku 61 nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   V prípade, že sa útvar úradu, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému smeruje odvolanie, rozhodne povoliť preskúmanie podľa článku 61 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, bezodkladne o tom informuje odvolací senát.

3.   V prípade, že útvar úradu, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému smeruje odvolanie, začal konanie o zrušenie rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje, podľa článku 80 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, bezodkladne o tom informuje odvolací senát na účely článku 71 tohto nariadenia. Takisto odvolací senát bezodkladne informuje aj o konečnom výsledku tohto konania.

Článok 35

Pridelenie odvolania odvolaciemu senátu a určenie spravodajcu

1.   Hneď po podaní odvolania pridelí predseda odvolacích senátov vec odvolaciemu senátu na základe objektívnych kritérií, ktoré určí predsedníctvo odvolacích senátov uvedené v článku 136 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   V prípade každej veci pridelenej odvolaciemu senátu podľa odseku 1 jeho predseda určí jedného člena odvolacieho senátu alebo predsedu za spravodajcu.

3.   V prípade, že vec podľa článku 36 ods. 1 spadá do právomoci jedného člena, určí odvolací senát, ktorý sa vecou zaoberá, podľa článku 135 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 spravodajcu za takéhoto jedného člena.

4.   V prípade, že rozhodnutie odvolacieho senátu vo veci bolo zrušené alebo zmenené konečným rozhodnutím Všeobecného súdu, resp. Súdneho dvora, predseda odvolacích senátov, s cieľom dosiahnuť súlad s týmto rozhodnutím v súlade s článkom 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009, znovu predmetnú vec podľa odseku 1 tohto článku pridelí odvolaciemu senátu, ktorý nebude tvorený tými členmi, ktorí prijali zrušené rozhodnutie, s výnimkou prípadov, keď vec bola pridelená rozšírenému odvolaciemu senátu („veľký senát“), resp. ak dané zrušené rozhodnutie prijal veľký senát.

5.   V prípade, že je voči tomu istému rozhodnutiu podaných viacero odvolaní, tieto odvolania sa prerokujú v tom istom konaní. V prípade, že sú proti osobitným rozhodnutiam týkajúcim sa rovnakej známky podané odvolania, ktoré zahŕňajú tých istých účastníkov, resp. ak majú tieto odvolania spoločné iné relevantné skutkové alebo právne okolnosti, môžu sa so súhlasom účastníkov prerokovať v spojených konaniach.

Článok 36

Veci, ktoré spadajú do právomoci jedného člena

1.   Odvolací senát, ktorý sa vecou zaoberá, môže určiť jedného člena v zmysle článku 135 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 na účely týchto rozhodnutí:

a)

rozhodnutia podľa článku 23;

b)

rozhodnutia o ukončení odvolacieho konania po späťvzatí, zamietnutí, vzdaní sa alebo výmaze napadnutej alebo staršej známky;

c)

rozhodnutia o ukončení odvolacieho konania po späťvzatí námietky, žiadosti o zrušenie alebo žiadosti o vyhlásenie neplatnosti, resp. späťvzatí odvolania;

d)

rozhodnutia o opatreniach podľa článku 79d ods. 1 a článku 80 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, a to pod podmienkou, že sa oprava, resp. zrušenie rozhodnutia o odvolaní týka rozhodnutia prijatého jedným členom;

e)

rozhodnutia podľa článku 81 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009;

f)

rozhodnutia podľa článku 85 ods. 3, 4 a 7 nariadenia (ES) č. 207/2009;

g)

rozhodnutia o odvolaniach voči rozhodnutiam v konaniach ex parte, ktoré boli prijaté z dôvodov stanovených v článku 7 nariadenia (ES) č. 207/2009, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo zjavne opodstatnené.

2.   V prípade, že sa jeden člen domnieva, že podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku alebo v článku 135 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 nie sú, resp. prestali byť splnené, tento jeden člen vráti vec odvolaciemu senátu v zložení troch členov, a to prostredníctvom predloženia návrhu rozhodnutia podľa článku 41 tohto nariadenia.

Článok 37

Postúpenie veci veľkému senátu

1.   Bez toho, aby bola dotknutá možnosť postúpiť vec veľkému senátu podľa článku 135 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, odvolací senát postúpi vec, ktorou sa zaoberá, veľkému senátu, ak sa domnieva, že by sa musel odchýliť od výkladu príslušných právnych predpisov podaného v niektorom z predchádzajúcich rozhodnutí veľkého senátu, resp. ak dospeje k stanovisku, že odvolacie senáty vydali odlišné rozhodnutia k určitej právnej otázke, čo môže ovplyvniť výsledok v danej veci.

2.   Vo všetkých rozhodnutiach, ktorými sa veľkému senátu postupujú veci týkajúce sa odvolaní sa musia uviesť dôvody, pre ktoré sa postupujúci odvolací senát, resp. predsedníctvo odvolacích senátov domnieva, že postúpenie je opodstatnené, pričom sa oznámia účastníkom konania a uverejnia v úradnom vestníku úradu.

3.   Veľký senát bezodkladne vráti vec odvolaciemu senátu, ktorému bola vec pôvodne pridelená, ak sa domnieva, že nie sú, resp. prestali byť splnené podmienky pre pôvodné postúpenie.

4.   Žiadosť o odôvodnené stanovisko k právnym otázkam podľa článku 128 ods. 4 písm. l) nariadenia (ES) č. 207/2009 sa postupuje veľkému senátu písomne, pričom sa uvedú právne otázky, ktorých výklad sa žiada, a táto žiadosť môže obsahovať aj názor výkonného riaditeľa na rôzne možné výklady, ako aj na ich príslušné právne a praktické dôsledky. Táto žiadosť sa uverejní v úradnom vestníku úradu.

5.   V prípade, že má odvolací senát v rámci ním prejednávanej veci rozhodnúť o rovnakej právnej otázke, ako už bola vznesená v postúpení veľkému senátu podľa článku 135 ods. 3 alebo článku 128 ods. 4 písm. l) nariadenia (ES) č. 207/2009, odvolací senát svoje konanie pozastaví, a to až dokým veľký senát neprijme svoje rozhodnutie alebo nevydá svoje odôvodnené stanovisko.

6.   Skupiny alebo subjekty zastupujúce výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktoré sú schopné preukázať svoj záujem na výsledku odvolacieho konania alebo na žiadosti o odôvodnené stanovisko predloženej veľkému senátu, môžu predložiť svoje písomné stanoviská do dvoch mesiacov od uverejnenia rozhodnutia o postúpení, resp. žiadosti o odôvodnené stanovisko. Tieto subjekty nebudú účastníkmi konania pred veľkým senátom a znášajú vlastné náklady.

Článok 38

Zmena v zložení senátu

1.   V prípade, že sa po ústnom konaní zmení zloženie odvolacieho senátu podľa článku 43 ods. 2 a 3, všetci účastníci konania budú informovaní o tom, že na požiadanie ktoréhokoľvek účastníka sa uskutoční nové ústne konanie pred odvolacím senátom v jeho novom zložení. Nové ústne konanie sa uskutoční aj vtedy, ak o to požiada nový člen odvolacieho senátu a ostatní členovia odvolacieho senátu s tým súhlasili.

2.   Nový člen odvolacieho senátu je viazaný, a to v rovnakom rozsahu ako ostatní členovia, akýmikoľvek dočasnými rozhodnutiami, ktoré už boli prijaté.

Článok 39

Rokovanie, hlasovanie a podpisovanie rozhodnutí

1.   Spravodajca predloží ostatným členom odvolacieho senátu návrh rozhodnutia, ktoré sa má prijať, a stanoví im primeranú lehotu na vznesenie námietok voči tomuto návrhu alebo na podanie návrhov na jeho zmenu.

2.   Odvolací senát sa zíde, aby prerokoval rozhodnutie, ktoré sa má prijať, pokiaľ sa zdá, že nie všetci členovia senátu sú rovnakého názoru. Na rokovaní sa môžu zúčastniť len členovia odvolacieho senátu; predseda odvolacieho senátu však môže povoliť, aby sa na rokovaní zúčastnili aj iní úradníci, napríklad registrátor alebo tlmočníci. Rokovania sú a zostávajú tajné.

3.   Rokovanie členov odvolacieho senátu prebieha tak, že sa najprv vypočuje stanovisko spravodajcu, a v prípade, že spravodajca nie je zároveň aj predsedom, názor predsedu sa vypočuje ako posledný.

4.   Ak je potrebné hlasovať, hlasy sa odovzdávajú v rovnakom poradí, s tým, že predseda vždy hlasuje ako posledný. Zdržať sa hlasovania nie je dovolené.

5.   Rozhodnutie podpíšu všetci členovia odvolacieho senátu, ktorí ho prijali. Ak však odvolací senát už prijal konečné rozhodnutie a člen nie je spôsobilý, tento člen sa nenahradí a rozhodnutie v mene tohto člena podpíše predseda. V prípade, že je nespôsobilý predseda, podpíše rozhodnutie v mene predsedu služobne najstarší člen odvolacieho senátu, určený v súlade s článkom 43 ods. 1.

6.   Odseky 1 až 5 sa neuplatnia v prípade, že rozhodnutie podľa článku 135 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článku 36 ods. 1 tohto nariadenia prijíma jeden člen. V takýchto prípadoch rozhodnutia podpisuje jeden člen.

Článok 40

Predseda odvolacieho senátu

Predseda predsedá odvolaciemu senátu a plní tieto povinnosti:

a)

určovať v prípade každej veci pridelenej odvolaciemu senátu v súlade s článkom 35 ods. 2 člena odvolacieho senátu alebo seba za spravodajcu;

b)

určovať v mene odvolacieho senátu spravodajcu za jedného člena v zmysle článku 135 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

žiadať odvolací senát, aby rozhodol o prípustnosti odvolania v súlade s článkom 23 ods. 2 tohto nariadenia;

d)

riadiť prípravné preskúmanie veci, ktoré vykonáva spravodajca v súlade s článkom 41 tohto nariadenia;

e)

predsedať ústnym vypočutiam a vykonávaniu dôkazov a podpisovať zápisnice z nich.

Článok 41

Spravodajca odvolacieho senátu

1.   Spravodajca predbežne preštuduje odvolanie, ktoré mu bolo pridelené, pripraví vec na preskúmanie a prerokovanie odvolacím senátom a vypracuje návrh rozhodnutia, ktoré má odvolací senát prijať.

2.   Na tento účel má spravodajca podľa potreby a pod vedením predsedu odvolacieho senátu tieto povinnosti:

a)

vyzvať účastníkov konania na predloženie vyjadrenia v súlade s článkom 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009;

b)

rozhodnúť o žiadostiach o predĺženie lehôt a v príslušných prípadoch stanoviť lehoty v zmysle článku 24 ods. 1, článku 25 ods. 5 a článku 26 tohto nariadenia, a o pozastavení podľa článku 71;

c)

pripravovať oznámenia v súlade s článkom 28 a ústne vypočutia;

d)

podpisovať zápisnice z ústnych konaní a z vykonávania dôkazov.

Článok 42

Registratúra

1.   Pri odvolacích senátoch sa zriadi registratúra. Registratúra nesie zodpovednosť za prijímanie, odosielanie, úschovu a oznamovanie všetkých dokumentov v súvislosti s konaniami pred odvolacími senátmi a za zostavovanie príslušných spisov.

2.   Registratúru vedie registrátor. Registrátor plní úlohy uvedené v tomto článku pod vedením predsedu odvolacích senátov, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3.

3.   Registrátor zabezpečuje, aby boli dodržané všetky formálne požiadavky a lehoty stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009, v tomto nariadení alebo v rozhodnutiach predsedníctva odvolacích senátov prijatých v súlade s článkom 136 ods. 4 písm. c) a d) nariadenia (ES) č. 207/2009. Na tento účel má registrátor tieto povinnosti:

a)

podpisovať rozhodnutia odvolacieho senátu týkajúce sa odvolaní;

b)

vyhotovovať a podpisovať zápisnice z ústnych konaní a z vykonávania dôkazov.

c)

na vlastný podnet alebo na požiadanie odvolacieho senátu poskytovať odvolaciemu senátu odôvodnené stanoviská k procedurálnym a formálnym požiadavkám vrátane nezrovnalostí podľa článku 23 ods. 2 tohto nariadenia;

d)

v súlade s článkom 34 ods. 1 tohto nariadenia predložiť odvolanie tomu útvaru úradu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal;

e)

nariadiť v mene odvolacieho senátu v prípadoch uvedených v článku 33 písm. a) a b) tohto nariadenia vrátenie poplatku za odvolanie.

4.   Registrátor má na základe prenesenia právomoci predsedu odvolacích senátov tieto úlohy:

a)

prideľovať veci v súlade s článkom 35 ods. 1 a 4;

b)

vykonávať podľa článku 136 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 rozhodnutia predsedníctva odvolacích senátov, ktoré sa týkajú vedenia konaní pred odvolacími senátmi.

5.   Registrátor môže na základe prenesenia právomoci predsedníctva odvolacích senátov na návrh predsedu odvolacích senátov plniť aj ďalšie úlohy súvisiace s vedením odvolacích konaní pred odvolacími senátmi a s organizáciou ich práce.

6.   Registrátor môže preniesť úlohy uvedené v tomto článku na člena registratúry.

7.   V prípade prekážky vo výkone funkcie registrátora v zmysle článku 43 ods. 4, alebo v prípade, že miesto registrátora nie je obsadené, predseda odvolacích senátov určí jedného člena registratúry, ktorý bude plniť úlohy registrátora v jeho neprítomnosti.

8.   Členovia registratúry pracujú pod vedením registrátora.

Článok 43

Služobné poradie a nahradzovanie členov a predsedov

1.   Služobné poradie predsedov a členov sa počíta odo dňa ich nástupu do funkcie, ako je uvedené v menovacom dekréte, resp. v prípade, že to nie je možné, služobné poradie stanoví správna rada úradu. Pri rovnakej dĺžke trvania funkcie rozhoduje o ich služobnom poradí vek. Predsedovia a členovia, funkčné obdobie ktorých bolo predĺžené, si zachovávajú svoje doterajšie poradie.

2.   V prípade, že predseda odvolacieho senátu nemôže vykonávať svoju funkciu, nahradí sa na základe služobného poradia určeného v súlade s odsekom 1 služobne najstarším členom odvolacieho senátu, resp. ak nie je k dispozícii žiadny člen tohto odvolacieho senátu, služobne najstarším spomedzi ostatných členov odvolacích senátov.

3.   V prípade, že člen odvolacieho senátu nemôže vykonávať svoju funkciu, nahradí sa na základe služobného poradia určeného v súlade s odsekom 1 služobne najstarším členom odvolacieho senátu, resp. ak nie je k dispozícii žiadny člen tohto odvolacieho senátu, služobne najstarším spomedzi ostatných členov odvolacích senátov.

4.   Na účely odsekov 2 a 3 platí domnienka, že predsedovia a členovia odvolacích senátov nemôžu vykonávať svoju funkcie v prípade dovolenky, choroby, nevyhnutných záväzkov a vylúčenia podľa článku 137 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článku 35 ods. 4 tohto nariadenia. V prípade predsedu domnienka, že nemôže vykonávať svoju funkciu, platí aj v prípade, že predseda je ad interim predsedom odvolacích senátov podľa článku 47 ods. 2 tohto nariadenia. V prípade, že funkcia predsedu alebo člena nie je obsadená, ich povinnosti sa vykonávajú ad interim v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku týkajúcimi sa nahradzovania.

5.   V prípade, že sa ktorýkoľvek člen domnieva, že nemôže vykonávať svoju funkciu, bezodkladne informuje predsedu príslušného odvolacieho senátu. V prípade, že sa ktorýkoľvek predseda domnieva, že nemôže vykonávať svoju funkciu, bezodkladne a súbežne informuje svojho náhradníka určeného v súlade s odsekom 2 a predsedu odvolacích senátov.

Článok 44

Vylúčenie a namietnutie

1.   Pred prijatím rozhodnutia odvolacieho senátu podľa článku 137 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 sa príslušný predseda alebo člen vyzve, aby predniesol svoje stanovisko, či je dôvod na jeho vylúčenie alebo na namietnutie.

2.   V prípade, že odvolací senát získa z iného zdroja, než je príslušný člen alebo účastník konania, vedomosť o možnom dôvode na vylúčenie alebo namietnutie podľa článku 137 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, uplatní sa postup stanovený v článku 137 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009.

3.   Konanie zostane pozastavené dovtedy, kým sa neprijme rozhodnutie o krokoch, ktoré treba vykonať podľa článku 137 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 45

Veľký senát

1.   Na základe služobného poradia určeného v súlade s článkom 43 ods. 1 tohto nariadenia sa na účely výberu členov veľkého senátu na princípe rotácie podľa článku 136a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 vypracuje zoznam obsahujúci mená všetkých členov odvolacích senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov jednotlivých odvolacích senátov. V prípade, že veľkému senátu bolo podľa článku 135 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 postúpené odvolanie, veľký senát zahŕňa aj spravodajcu určeného pred týmto postúpením.

2.   Na predsedu odvolacích senátov vykonávajúceho funkciu predsedu veľkého senátu sa uplatní článok 40. Na spravodajcu veľkého senátu sa uplatní článok 41.

3.   V prípade, že predseda odvolacích senátov nemôže vykonávať funkciu predsedu veľkého senátu, nahradí sa v tejto funkcii a prípadne ako spravodaj veľkého senátu na základe služobného poradia určeného v súlade s článkom 43 ods. 1 služobne najstarším predsedom odvolacích senátov. V prípade, že svoju funkciu nemôže vykonávať člen veľkého senátu, nahradí sa iným členom odvolacích senátov, ktorý sa určí podľa článku 136a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a podľa odseku 1 tohto článku. Ustanovenia článku 43 ods. 4 a 5 tohto nariadenia sa uplatnia mutatis mutandis.

4.   Veľký senát rokuje a hlasuje o veciach a aj ústne konanie pred ním sa uskutoční, len ak je prítomných aspoň sedem jeho členov vrátane predsedu veľkého senátu a spravodajcu.

5.   Na rokovanie a hlasovanie veľkého senátu sa uplatní článok 39 ods. 1 až 5. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

6.   Na rozhodnutia veľkého senátu sa uplatní článok 32 a mutatis mutandis sa uplatní aj na jeho odôvodnené stanoviská v zmysle článku 128 ods. 4 písm. l) nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 46

Predsedníctvo odvolacích senátov

1.   Predsedníctvo odvolacích senátov má tieto povinnosti:

a)

rozhodovať o vytvorení odvolacích senátov;

b)

určiť objektívne kritériá na prideľovanie odvolacích vecí odvolacím senátom a rozhodovať o akýchkoľvek sporoch v súvislosti s uplatňovaním týchto kritérií;

c)

na návrh predsedu odvolacích senátov stanoviť výdavkové požiadavky odvolacích senátov s cieľom vypracovať odhady výdavkov úradu;

d)

stanoviť svoje vnútorné pravidlá;

e)

stanoviť pravidlá postupu pri vylúčení a namietnutí členov podľa článku 137 nariadenia (ES) č. 207/2009;

f)

stanoviť pracovné pokyny pre registratúru;

g)

prijať akékoľvek iné opatrenie na účely vykonávania svojej funkcie spočívajúcej v stanovovaní pravidiel a organizovaní práce odvolacích senátov podľa článku 135 ods. 3 písm. a) a článku 136 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jeho členov vrátane predsedu predsedníctva a polovice predsedov odvolacích senátov, v prípade potreby zaokrúhlené smerom nahor. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú väčšinovým hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3.   Rozhodnutia, ktoré predsedníctvo prijalo podľa článku 43 ods. 1, článku 45 ods. 1 a odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa uverejnia v úradnom vestníku úradu.

Článok 47

Predseda odvolacích senátov

1.   V prípade, že predseda odvolacích senátov nemôže vykonávať svoju funkciu v zmysle článku 43 ods. 4, vykonáva riadiace a organizačné povinnosti zverené predsedovi odvolacích senátov na základe článku 136 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, a to na základe služobného poradia určeného v súlade s článkom 43 ods. 1 tohto nariadenia, služobne najstarší predseda odvolacích senátov.

2.   V prípade, že funkcia predsedu odvolacích senátov nie je obsadená, funkciu predsedu, vykonáva ad interim, a to na základe služobného poradia určeného v súlade s článkom 43 ods. 1, služobne najstarší predseda odvolacích senátov.

Článok 48

Uplatniteľnosť ustanovení týkajúcich sa iných konaní než odvolacích konaní na odvolacie konania

Pokiaľ nie je v tejto hlave stanovené inak, ustanovenia, ktoré sa týkajú konania pred útvarom úradu, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, sa uplatňujú na odvolacie konania mutatis mutandis.

HLAVA VI

ÚSTNE KONANIE A VYKONÁVANIE DÔKAZOV

Článok 49

Predvolanie na ústne konanie

1.   Účastníkov možno predvolať na ústne konanie stanovené v článku 77 nariadenia (ES) č. 207/2009, pričom musia byť upozornení na odsek 3 tohto článku.

2.   Pri vydávaní predvolania úrad v prípade potreby účastníkov požiada, aby pred vypočutím poskytli všetky relevantné informácie a dokumenty. Úrad môže účastníkov vyzvať, aby sa v rámci ústneho konania sústredili na jednu alebo viacero konkrétnych otázok. Úrad môže takisto účastníkom ponúknuť možnosť zúčastniť sa na ústnom konaní prostredníctvom videokonferencie alebo inými technickými prostriedkami.

3.   Ak sa účastník konania, ktorý bol riadne predvolaný na ústne konanie pred úradom, nedostaví v čase, na ktorý bol predvolaný, konanie môže pokračovať bez neho.

4.   Úrad zabezpečí, aby, pokiaľ neexistujú žiadne mimoriadne dôvody proti, bola vec pripravená na rozhodnutie na konci ústneho konania.

Článok 50

Jazyky ústnych konaní

1.   Ústne konanie sa uskutoční v jazyku konania, pokiaľ sa účastníci nedohodnú na tom, že sa použije iný úradný jazyk Únie.

2.   Úrad môže v rámci ústneho konania komunikovať v inom úradnom jazyku Únie a takisto to môže povoliť na základe žiadosti aj účastníkovi, pod podmienkou, že je možné zabezpečiť simultánne tlmočenie do jazyka konania. Náklady na zabezpečenie simultánneho tlmočenia znáša účastník, ktorý takúto požiadavku predložil, alebo v príslušných prípadoch úrad.

Článok 51

Ústne dôkazy účastníkov, svedkov alebo znalcov a inšpekcia

1.   V prípade, že úrad považuje za potrebné vypočuť ústny dôkaz účastníkov alebo svedkov či znalcov alebo vykonať inšpekciu, prijme o tom dočasné rozhodnutie, v ktorom sa stanovujú prostriedky, ktorými chce dôkaz získať, relevantné skutočnosti, ktoré sa majú dokázať, a deň, čas a miesto vypočutia alebo inšpekcie. V prípade, že ústny dôkaz svedkov alebo znalcov žiada niektorý z účastníkov, úrad vo svojom rozhodnutí určí lehotu, v ktorej tento účastník konania musí oznámiť úradu mená a adresy svedkov alebo znalcov.

2.   Predvolanie účastníkov, svedkov alebo znalcov, aby poskytli dôkazy, musí obsahovať:

a)

výpis z rozhodnutia uvedeného v odseku 1, v ktorom sa uvádza najmä deň, čas a miesto nariadeného vypočutia a skutočnosti, ku ktorým majú byť účastníci, svedkovia a znalci vypočutí;

b)

mená účastníkov konania a podrobnosti o právach, ktorých sa svedkovia alebo znalci môžu dovolávať podľa článku 54 ods. 2 až 5.

V predvolaní sa takisto predvolávaným svedkom alebo znalcom ponúkne možnosť zúčastniť sa na ústnom konaní prostredníctvom videokonferencie alebo inými technickými prostriedkami.

3.   Článok 50 ods. 2 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 52

Získavanie znalcov a znaleckých posudkov

1.   Úrad rozhodne o forme, v akej znalec predkladá svoj posudok.

2.   Mandát znalca obsahuje:

a)

presný opis znalcovej úlohy;

b)

lehotu stanovenú na predloženie znaleckého posudku;

c)

mená účastníkov konania;

d)

podrobnosti o právach, ktorých sa môže znalec dovolávať podľa článku 54 ods. 2, 3 a 4.

3.   V prípade, že je znalec určený, musí byť znalecký posudok predložený v jazyku konania, resp. k nemu musí byť pripojený preklad do tohto jazyka. Kópia akéhokoľvek písomného posudku, a v prípade potreby aj prekladu, sa predloží účastníkom.

4.   Účastníci môžu namietať proti určeniu znalca pre jeho nekompetentnosť, resp. z rovnakých dôvodov ako sú dôvody, na základe ktorých možno namietať voči prieskumovému pracovníkovi, resp. voči členovi oddelenia či odvolacieho senátu na základe článku 137 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009. Akékoľvek namietnutie znalca sa predkladá v jazyku konania, resp. k nemu musí byť pripojený preklad do tohto jazyka. O namietnutí rozhodne príslušné oddelenie úradu.

Článok 53

Zápisnice z ústnych konaní

1.   V zápisniciach z ústneho konania alebo z vykonávania ústnych dôkazov sa uvedie:

a)

číslo prípadu, ktorého sa ústne konanie týka, a dátum konania;

b)

mená prítomných pracovníkov úradu, účastníkov, ich zástupcov, svedkov a znalcov;

c)

podania a žiadosti predložené účastníkmi;

d)

spôsoby poskytnutia alebo získania dôkazu;

e)

prípadne príkazy alebo rozhodnutia, ktoré vydal úrad.

2.   Zápisnice sa vložia do spisu príslušnej prihlášky alebo zápisu ochrannej známky EÚ. Oznamujú sa účastníkom.

3.   V prípade, že sa ústne konanie alebo vykonávanie dôkazov pred úradom zaznamenávajú, záznam nahradí zápisnicu a odsek 2 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 54

Náklady vykonávania dôkazov v ústnom konaní

1.   Vykonanie dôkazov zo strany úradu môže byť podmienené tým, že účastník, ktorý požadoval vykonávanie dôkazov, zloží úradu sumu, ktorej výška sa stanoví odkazom na odhadované náklady.

2.   Svedkovia a znalci, ktorých úrad predvolá a ktorí sa pred úrad dostavia, majú nárok na náhradu primeraných cestovných výdavkov a nákladov na pobyt, ak im vzniknú. Úrad im môže na takéto výdavky a náklady poskytnúť preddavok.

3.   Svedkovia majúci nárok na náhradu podľa odseku 2 majú nárok aj na príslušnú kompenzáciu ušlého zárobku a znalci na odmenu za svoju prácu. Táto kompenzácia sa svedkom a znalcom vyplatí po tom, ako si splnia svoje povinnosti a úlohy, v prípade, že ich úrad predvolal na vlastný podnet.

4.   Sumy a preddavky na výdavky a náklady, ktoré sa majú zaplatiť podľa odsekov 1, 2 a 3, určí výkonný riaditeľ a uverejnia sa v úradnom vestníku úradu. Sumy sa vypočítajú na rovnakom základe, ako je stanovené v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (8) a v prílohe VII k uvedenému nariadeniu.

5.   Zodpovednosť za sumy, ktoré majú byť alebo boli uhradené na základe odsekov 1 až 4 spočíva na:

a)

úrade, v prípade, že predvolal svedkov alebo znalcov na vlastný podnet;

b)

príslušnom účastníkovi, v prípade, že tento účastník požadoval predloženie ústnych dôkazov zo strany svedkov alebo znalcov, a to pri uplatnení rozhodnutia o rozdelení a stanovení nákladov podľa článkov 85 a 86 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článku 18 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431. Tento účastník zaplatí úradu náhradu za všetky riadne uhradené preddavky.

Článok 55

Preskúmanie písomných dôkazov

1.   Úrad preskúma akýkoľvek dôkaz poskytnutý alebo získaný v rámci konania vedeného pred ním, a to v miere potrebnej na prijatie rozhodnutia v danom konaní.

2.   Dokumenty alebo iné dôkazy sa zaraďujú k podaniam ako prílohy, ktoré sú postupne očíslované. Podanie musí obsahovať zoznam, v ktorom sa pre každý priložený dokument alebo dôkaz uvedie:

a)

číslo prílohy;

b)

krátky opis dokumentu alebo dôkazu a v príslušných prípadoch aj počet strán;

c)

číslo strany podania, na ktorej sa spomína predmetný dokument alebo dôkaz.

Účastník predkladajúci podanie môže v zozname príloh takisto uviesť, o ktoré konkrétne časti dokumentu opiera svoje argumenty.

3.   V prípade, že podanie alebo prílohy nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 2, úrad vyzve predkladajúceho účastníka na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorú úrad určí.

4.   V prípade, že nedostatok nie je odstránený v lehote stanovenej úradom, a ak nie je možné, aby úrad jasne ustálil, ku ktorému dôvodu alebo tvrdeniu sa predmetný dokument alebo dôkaz viaže, tento dokument alebo dôkaz sa nezohľadní.

HLAVA VII

OZNAMOVANIE ZO STRANY ÚRADU

Článok 56

Všeobecné ustanovenia o oznamovaní

1.   V konaniach pred úradom musia byť oznámenia, ktoré predkladá úrad, v súlade s článkom 75 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a musia spočívať v zaslaní dokumentu, ktorý sa ma oznámiť účastníkom. Zasielanie sa môže uskutočniť prostredníctvom poskytnutia elektronického prístupu k predmetnému dokumentu.

2.   Oznámenia sa uskutočnia jedným z týchto spôsobov:

a)

elektronickými prostriedkami podľa článku 57;

b)

prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby podľa článku 58;

c)

verejným oznámením podľa článku 59.

3.   V prípade, že adresát uviedol svoje kontaktné údaje na účely komunikácie s ním elektronickými prostriedkami, úrad si môže vybrať medzi týmito prostriedkami a oznámením prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.

Článok 57

Oznamovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov

1.   Oznamovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov zahŕňa prenos po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami vrátane internetu.

2.   Výkonný riaditeľ stanoví podrobnosti týkajúce sa špecifických elektronických prostriedkov, ktoré sa majú používať, spôsob, akým sa budú používať elektronické prostriedky a lehoty na oznamovanie elektronickými prostriedkami.

Článok 58

Oznamovanie prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby

1.   Bez ohľadu na článok 56 ods. 3, rozhodnutia, voči ktorým sa je možné v stanovenej lehote odvolať, predvolania a iné dokumenty, ktoré určí výkonný riaditeľ úradu, sa oznamujú prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučeným listom, v oboch prípadoch vždy s potvrdenkou o ich prevzatí. Všetky ostatné oznámenia sa uskutočňujú buď prostredníctvom kuriérskej služby, doporučeným listom, či už s potvrdenkou o prevzatí alebo bez nej, alebo bežnou poštou.

2.   Bez ohľadu na článok 56 ods. 3, oznámenia týkajúce sa adresátov, ktorí nemajú ani svoje bydlisko ani svoje hlavné miesto podnikania, resp. skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) a ktorí neurčili zástupcu v súlade s článkom 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, sa uskutočnia zaslaním dokumentu, ktorý si vyžaduje oznámenie, bežnou poštou.

3.   V prípade, že sa oznamovanie uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučeným listom, či už s potvrdenkou o prevzatí alebo bez nej, tak toto oznámenie sa považuje za doručené adresátovi v desiaty deň po jeho odoslaní, ibaže by list adresáta nezastihol, resp. by ho zastihol neskôr. V prípade akéhokoľvek sporu je na úrade, aby stanovil, či list dorazil na svoje miesto určenia, resp. aby stanovil deň, keď bol list adresátovi doručený.

4.   Oznámenie prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučeným listom sa považuje za uskutočnené aj vtedy, keď adresát odmietne list prevziať.

5.   Oznámenie bežnou poštou sa považuje za doručené desiaty deň po jeho odoslaní.

Článok 59

Verejné oznámenie

V prípade, že nie je možné zistiť adresu adresáta, resp. ak sa aspoň po jednom pokuse oznámenie v súlade s článkom 56 ods. 2 písm. a) alebo b) ukázalo ako neuskutočniteľné, oznámenie sa uskutoční prostredníctvom verejného oznámenia.

Článok 60

Oznamovanie zástupcom

1.   V prípade, že bol vymenovaný zástupca, resp. v prípade, že sa za spoločného zástupcu podľa článku 73 ods. 1 považuje prihlasovateľ uvedený na prvom mieste v prihláške, bude oznámenie adresované tomuto vymenovanému alebo spoločnému zástupcovi.

2.   V prípade, že jeden účastník vymenuje viacero zástupcov, oznámenie sa podáva v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431. V prípade, že niekoľko účastníkov vymenovalo spoločného zástupcu, postačuje oznámenie jedného dokumentu tomuto spoločnému zástupcovi.

3.   Oznámenie alebo iná komunikácia, ktoré úrad adresoval riadne splnomocnenému zástupcovi majú taký istý účinok, ako keby boli adresované zastupovanej osobe.

Článok 61

Nezrovnalosti v oznamovaní

V prípade, že dokument zastihol adresáta a úrad nie je schopný dokázať, že tento dokument bol riadne oznámený, resp. v prípade, že neboli dodržané ustanovenia týkajúce sa jeho oznámenia, dokument sa považuje za oznámený v deň, ktorý je stanovený ako deň prevzatia.

Článok 62

Oznamovanie dokumentov v prípade niekoľkých účastníkov

Dokumenty pochádzajúce od jednotlivých účastníkov sa automaticky oznamujú ostatným účastníkom. Od oznámenia možno upustiť v prípade, že dokument neobsahuje žiadne nové vyjadrenia a vec je pripravená na rozhodnutie.

HLAVA VIII

PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA A FORMULÁRE

Článok 63

Komunikácia s úradom písomnou formou alebo inými prostriedkami

1.   Prihlášky ochranných známok EÚ, ako aj akékoľvek iné podania stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009 a všetky ostatné komunikáty určené úradu sa predkladajú takto:

a)

prenosom elektronickými prostriedkami, pričom v takom prípade sa uvedenie mena odosielateľa považuje za rovnocenné podpisu;

b)

predložením podpísaného originálu príslušného dokumentu úradu prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.

2.   V konaniach pred úradom sa deň, keď sa komunikát doručí úradu, považuje za deň podania alebo predloženia.

3.   V prípade, že je komunikát prijatý elektronickými prostriedkami neúplný alebo nečitateľný alebo ak úrad má opodstatnené pochybnosti, pokiaľ ide o presnosť prenosu, informuje o tom odosielateľa a vyzve ho, aby v lehote, ktorú úrad určí, opätovne zaslal originál, resp. aby ho predložil v súlade s odsekom 1 písm. b). V prípade, že sa táto požiadavka v stanovenej lehote splní, považuje sa deň prijatia opätovne zaslaného dokumentu alebo originálu za deň prijatia pôvodného dokumentu. V prípade, že sa nedostatok týka uznania dňa podania prihlášky ochrannej známky, uplatnia sa ustanovenia týkajúce sa dňa podania. V prípade, že sa uvedená požiadavka v stanovenej lehote nesplní, považuje sa komunikát za neprijatý.

Článok 64

Prílohy ku komunikátom zasielaným prostredníctvom pošty alebo kuriérskych služieb

1.   Prílohy ku komunikátom možno predkladať na nosičoch dát v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré určí výkonný riaditeľ.

2.   V prípade, že účastník predkladá komunikát s prílohami v súlade s článkom 63 ods. 1 písm. b) v konaní, ktoré má viac ako jedného účastníka, tento predkladajúci účastník predloží toľko kópií predmetných príloh, koľko je účastníkov v konaní. Prílohy sa uvedú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 55 ods. 2.

Článok 65

Formuláre

1.   Úrad verejnosti bezplatne sprístupní formuláre, ktoré bude možné vyplniť on-line, a to na účely:

a)

podania prihlášky ochrannej známky EÚ, prípadne vrátane žiadostí o rešeršné správy;

b)

podania námietok;

c)

podania návrhu na zrušenie práv;

d)

podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo žiadosti na prevod ochrannej známky EÚ;

e)

podania žiadosti o zápis prevodu a formulár na prevod alebo iný dokument o prevode uvedený v článku 13 ods. 3 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

f)

podania žiadosti o zápis licencie;

g)

podania žiadosti o obnovu ochrannej známky EÚ;

h)

podania odvolania;

i)

splnomocnenia zástupcu, a to vo forme splnomocnenia pre jednotlivý úkon alebo všeobecného splnomocnenia;

j)

podania medzinárodnej prihlášky alebo následného vyznačenia podľa Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatého v Madride 27. júna 1989 (9) na úrad.

2.   Účastníci konania pred úradom môžu takisto používať aj:

a)

formuláre na základe Dohovoru o práve ochrannej známky alebo podľa odporúčaní Zhromaždenia Parížskej únie na ochranu priemyslového vlastníctva;

b)

s výnimkou formulára uvedeného v písmene i) odseku 1 aj formuláre s rovnakým obsahom a formátom ako majú formuláre uvedené v odseku 1.

3.   Úrad sprístupní formuláre uvedené v odseku 1 vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Článok 66

Komunikácia zo strany zástupcov

Akýkoľvek komunikát adresovaný úradu zo strany riadne splnomocneného zástupcu bude mať taký istý účinok, ako keby pochádzal od zastupovanej osoby.

HLAVA IX

LEHOTY

Článok 67

Počítanie lehôt a ich trvanie

1.   Lehota sa začína počítať v deň nasledujúci po dni, keď nastala rozhodná udalosť, t. j. buď procesný úkon alebo uplynutie inej lehoty. Pokiaľ je týmto procesným úkonom oznámenie, rozhodnou udalosťou je prevzatie oznámeného dokumentu, pokiaľ sa nestanovuje inak.

2.   V prípade, že je lehota vyjadrená ako jeden rok alebo určitý počet rokov, uplynie v príslušnom nasledujúcom roku v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, a v deň, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, keď k príslušnej udalosti došlo. V prípade, že príslušný mesiac nemá deň s rovnakým číslom, lehota uplynie v posledný deň tohto mesiaca.

3.   V prípade, že je lehota vyjadrená ako jeden mesiac alebo určitý počet mesiacov, uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci v deň, ktorý má rovnaké číslo ako deň, keď k príslušnej udalosti došlo. V prípade, že príslušný nasledujúci mesiac nemá deň s rovnakým číslom, lehota uplynie v posledný deň tohto mesiaca.

4.   V prípade, že je lehota vyjadrená ako jeden týždeň alebo určitý počet týždňov, uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň, ktorý má rovnaký názov ako deň, keď k príslušnej udalosti došlo.

Článok 68

Predĺženie lehôt

S výhradou pre konkrétne alebo maximálne trvanie lehôt stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009, vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/1431 alebo v tomto nariadení, môže úrad na základe odôvodnenej žiadosti povoliť predĺženie lehoty. Takúto žiadosť predkladá dotknutý účastník pred uplynutím predmetnej lehoty. Pokiaľ ide o dvoch alebo viacerých účastníkov, úrad môže podmieniť predĺženie lehoty súhlasom ostatných účastníkov.

Článok 69

Uplynutie lehôt v osobitných prípadoch

1.   V prípade, že lehota uplynie v deň, keď úrad nie je otvorený na prijímanie dokumentov, resp. v deň, keď sa z iných dôvodov než podľa odseku 2 bežná pošta nedoručuje do miesta, kde úrad sídli, lehota sa predĺži až do prvého dňa po takýchto dňoch, keď bude úrad otvorený na prijímanie dokumentov a v ktorý sa bežná pošta doručuje.

2.   V prípade, že lehota uplynie v deň, keď sa v členskom štáte, kde úrad sídli, pošta všeobecne nedoručuje, resp. ak výkonný riaditeľ podľa článku 79b ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 povolil zasielanie komunikátov elektronickými prostriedkami a v rozsahu tohto povolenia, a lehota uplynie v deň, keď je pripojenie úradu na tieto elektronické komunikačné prostriedky skutočne narušené, lehota sa predĺži až do prvého dňa po takýchto dňoch, keď bude úrad otvorený na prijímanie dokumentov a v ktorý sa bežná pošta doručuje, resp. keď sa obnoví pripojenie úradu na tieto elektronické komunikačné prostriedky.

HLAVA X

ZRUŠENIE ROZHODNUTIA

Článok 70

Zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra

1.   V prípade, že úrad na vlastný podnet alebo na základe zodpovedajúcej informácie poskytnutej účastníkmi konania zistí, že rozhodnutie alebo zápis do registra podlieha podľa článku 80 nariadenia (ES) č. 207/2009 zrušeniu, informuje o zamýšľanom zrušení dotknutého účastníka.

2.   Dotknutý účastník predloží k zamýšľanému zrušeniu svoje stanovisko, a to v lehote, ktorú úrad určí.

3.   V prípade, že dotknutý účastník súhlasí so zamýšľaným zrušením, resp. nepredloží žiadne stanovisko v rámci určenej lehoty, úrad rozhodnutie alebo zápis zruší. V prípade, že dotknutý účastník so zamýšľaným zrušením nesúhlasí, prijme úrad o zamýšľanom zrušení rozhodnutie.

4.   V prípade, že sa zamýšľané zrušenie pravdepodobne dotkne viac ako jedného účastníka, uplatnia sa odseky 1, 2 a 3 mutatis mutandis. V uvedených prípadoch sa stanovisko, ktoré poskytne jeden z účastníkov podľa odseku 3, vždy oznámi druhému účastníkovi či ostatným účastníkom, s tým, aby aj oni predložili svoje stanovisko.

5.   V prípade, že má zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra vplyv na rozhodnutie alebo zápis, ktorý bol uverejnený, uverejní sa aj zrušenie.

6.   Zrušenie podľa odsekov 1 až 4 patrí do pôsobnosti oddelenia, ktoré rozhodnutie vydalo, resp. útvaru, ktorý rozhodnutie vydal.

HLAVA XI

POZASTAVENIE KONANIA

Článok 71

Pozastavenie konania

1.   Pokiaľ ide o námietkové konanie, konanie o zrušenie, konanie o vyhlásenie neplatnosti a odvolacie konanie, príslušné oddelenie alebo odvolací senát môže konanie pozastaviť:

a)

na vlastný podnet, v prípade, že je to vzhľadom na okolnosti prípadu vhodné;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti niektorého z účastníkov v konaní inter partes, v prípade, že je to vzhľadom na okolnosti prípadu vhodné, a to pri zohľadnení záujmov účastníkov a štádia konania.

2.   Na žiadosť obidvoch účastníkov konania inter partes, príslušné oddelenie alebo odvolací senát pozastaví konanie na obdobie, ktoré nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov. Toto pozastavenie možno predĺžiť na základe žiadosti oboch účastníkov na celkové obdobie v trvaní najviac dvoch rokov.

3.   Plynutie akýchkoľvek lehôt týkajúcich sa konania, s výnimkou lehoty na zaplatenie príslušného poplatku, sa s platnosťou odo dňa pozastavenia preruší. Bez toho, aby bol dotknutý článok 137a ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, lehoty sa prepočítajú tak, aby začali plynúť znova odo dňa, keď sa konanie obnoví.

4.   V prípade, že je to vzhľadom na okolnosti prípadu vhodné, môžu byť účastníci vyzvaní, aby predložili svoje stanoviská v otázke pozastavenia konania alebo pokračovania v konaní.

HLAVA XII

PRERUŠENIE KONANIA

Článok 72

Pokračovanie v konaní

1.   V prípade, že konanie pred úradom bolo prerušené podľa článku 82a ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, musí byť úrad informovaný o totožnosti osoby oprávnenej pokračovať v konaní pred ním podľa článku 82a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009. Úrad tejto osobe a akýmkoľvek iným zúčastneným tretím stranám oznámi, že v konaní sa bude pokračovať odo dňa, ktorý úrad určí.

2.   V prípade, že do troch mesiacov po začatí prerušenia konania podľa článku 82a ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 úrad nebol informovaný o vymenovaní nového zástupcu, informuje prihlasovateľa ochrannej známky EÚ alebo jej majiteľa:

a)

v prípade, že sa uplatňuje článok 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, o tom, že prihláška ochrannej známky EÚ sa bude považovať za vzatú späť, ak nebude táto informácia poskytnutá do dvoch mesiacov po oznámení tohto komunikátu;

b)

v prípade, že sa článok 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 neuplatňuje, o tom, že sa bude pokračovať v konaní s prihlasovateľom ochrannej známky EÚ alebo jej majiteľom, a to odo dňa oznámenia tohto komunikátu.

3.   Lehoty, ktoré pre prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ platia v deň prerušenia konania, s výnimkou lehoty na zaplatenie poplatku za obnovu, začnú znova plynúť odo dňa, kedy sa začalo pokračovanie v konaní.

HLAVA XIII

ZASTUPOVANIE

Článok 73

Vymenovanie spoločného zástupcu

1.   V prípade, že existuje viac než jeden prihlasovateľ a v prihláške ochrannej známky EÚ nie je vymenovaný spoločný zástupca, považuje sa za spoločného zástupcu prvý prihlasovateľ uvedený v prihláške, ktorý má svoje bydlisko alebo hlavné miesto podnikania, resp. skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v EHP, resp. zástupca takéhoto prihlasovateľa, ak bol vymenovaný. V prípade, že oprávnených zástupcov boli povinní vymenovať všetci prihlasovatelia, považuje sa za spoločného zástupcu oprávnený zástupca, ktorý je uvedený v prihláške ako prvý. Toto ustanovenie sa uplatní mutatis mutandis na tretie strany konajúce spoločne pri podávaní námietky alebo návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, a na spolumajiteľov ochrannej známky EÚ.

2.   V prípade, že v priebehu konania dochádza k prevodu na viac ako jednu osobu a tieto osoby nevymenovali spoločného zástupcu, uplatní sa odsek 1. V prípade, že takéto vymenovanie nie je možné, úrad vyzve uvedené osoby, aby vymenovali spoločného zástupcu do dvoch mesiacov. V prípade, že sa tejto výzve nevyhovie, vymenuje spoločného zástupcu úrad.

Článok 74

Splnomocnenie

1.   Zamestnanci, ktorí zastupujú fyzické alebo právnické osoby v zmysle článku 92 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, ako aj právni zástupcovia a oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname vedenom úradom podľa článku 93 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, musia predložiť úradu podpísané splnomocnenie, ktoré sa založí do spisu podľa článku 92 ods. 3 a článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 iba vtedy, keď o to úrad výslovne požiada, resp. keď ide o konanie s viacerými účastníkmi, v ktorom pred úradom koná zástupca, a druhý účastník o to výslovne požiada.

2.   V prípade, že sa podľa článku 92 ods. 3 alebo článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 požaduje predloženie podpísaného splnomocnenia, toto splnomocnenie môže byť predložené v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie. Splnomocnenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viaceré prihlášky alebo zapísané známky, resp. môže mať formu všeobecného splnomocnenia, ktorým sa zástupca splnomocňuje konať vo všetkých konaniach pred úradom, ktorých sa splnomocňujúci účastník zúčastňuje.

3.   Úrad stanoví lehotu, v ktorej sa takéto splnomocnenie musí predložiť. V prípade, že sa splnomocnenie v stanovenej lehote nepredloží, konanie bude pokračovať so zastupovanou osobou. Akékoľvek procesné úkony okrem podania prihlášky, ktoré zástupca urobí, sa považujú za neuskutočnené, ak ich zastúpená osoba neschváli v lehote, ktorú stanoví úrad.

4.   Odseky 1 a 2 sa uplatnia mutatis mutandis aj na odvolanie splnomocnenia.

5.   Každý zástupca, ktorému zaniklo splnomocnenie, sa bude naďalej považovať za zástupcu až dovtedy, kým ukončenie jeho splnomocnenia nebude oznámené úradu.

6.   Pokiaľ sa nestanovuje inak, splnomocnenie neprestáva byť automaticky platné voči úradu v prípade úmrtia osoby, ktorá ho vystavila.

7.   V prípade, že sa úradu oznamuje vymenovanie zástupcu, uvedie sa jeho meno a obchodná adresa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431; V prípade, že sa pred úrad dostaví zástupca, ktorý už bol vymenovaný, uvedie meno a identifikačné číslo, ktoré mu úrad pridelil. Ak jeden účastník vymenuje viacero zástupcov, môžu bez ohľadu na ustanovenia vo svojich splnomocneniach stanovujúce inak konať buď spoločne alebo jednotlivo.

8.   Vymenovanie alebo splnomocnenie združenia zástupcov sa považuje za vymenovanie alebo splnomocnenie ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý vykonáva svoju činnosť v tomto združení.

Článok 75

Zmena zoznamu oprávnených zástupov

1.   Podľa článku 93 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 sa zápis oprávneného zástupcu automaticky vymaže:

a)

v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti oprávneného zástupcu;

b)

v prípade, že oprávnený zástupca už nie je štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov EHP, ibaže by výkonný riaditeľ úradu udelil výnimku podľa článku 93 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

v prípade, že oprávnený zástupca už viac nemá svoje miesto podnikania alebo zamestnania v EHP;

d)

v prípade, že oprávnený zástupca už nedisponuje oprávnením uvedeným v nariadení (ES) č. 207/2009, článku 93 ods. 2 písm. c) prvej vete.

2.   Zápis oprávneného zástupcu sa na vlastný podnet úradu pozastaví, ak oprávnenie tohto zástupcu zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo, resp. pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členského štátu v zmysle nariadenia (ES) č. 207/2009, článku 93 ods. 2 písm. c) prvej vety, bolo pozastavené.

3.   V prípade, že dôvody výmazu pominuli, osoba, ktorej zápis bol vymazaný, bude, a to na základe žiadosti doplnenej o osvedčenie podľa článku 93 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, opätovne zaradená do zoznamu oprávnených zástupcov.

4.   Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo a centrálne úrady priemyselného vlastníctva príslušných členských štátov oznámia úradu akékoľvek relevantné udalosti uvedené v odsekoch 1 a 2, pokiaľ o nich budú mať vedomosť.

HLAVA XIV

POSTUPY PRE MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Článok 76

Kolektívne a certifikačné ochranné známky

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 154 nariadenia (ES) č. 207/2009, ak sa medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, rieši ako kolektívna známka EÚ alebo certifikačná známka EÚ podľa článku 154a ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, vydá sa aj oznámenie o predbežnom odmietnutí ex officio v súlade s článkom 33 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431 v týchto prípadoch:

a)

v prípade, že existuje niektorý spomedzi dôvodov odmietnutia uvedených v článku 68 ods. 1 alebo 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 v spojení s odsekom 3 uvedeného článku, resp. v článku 74c ods. 1 alebo 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 v spojení s odsekom 3 uvedeného článku;

b)

v prípade, že neboli predložené stanovy používania známky v súlade s článkom 154a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   Oznámenie o zmene stanov používania známky podľa článkov 71 a 74f nariadenia (ES) č. 207/2009 sa uverejní vo Vestníku ochranných známok Európskej únie.

Článok 77

Námietkové konanie

1.   V prípade, že sa voči medzinárodnému zápisu s vyznačením Únie podľa článku 156 nariadenia (ES) č. 207/2009 podávajú námietky, musia obsahovať:

a)

číslo medzinárodného zápisu, proti ktorému sa podávajú námietky;

b)

označenie tovarov alebo služieb uvedených v medzinárodnom zápise, proti ktorému sa podáva námietka;

c)

meno majiteľa medzinárodného zápisu;

d)

požiadavky stanovené v článku 2 ods. 2 písm. b) až h) tohto nariadenia.

2.   Článok 2 ods. 1, 3 a 4 a články 3 až 10 tohto nariadenia sa uplatnia na účely námietkového konania týkajúceho sa medzinárodného zápisu s vyznačením Únie za týchto podmienok:

a)

akýkoľvek odkaz na prihlášku na zápis ochrannej známky EÚ sa považuje za odkaz na medzinárodný zápis;

b)

akýkoľvek odkaz na späťvzatie prihlášky na zápis ochrannej známky EÚ sa považuje za odkaz na zrieknutie sa medzinárodného zápisu v súvislosti s Úniou;

c)

akýkoľvek odkaz na prihlasovateľa sa považuje za odkaz na majiteľa medzinárodného zápisu.

3.   V prípade, že námietky boli vznesené pred uplynutím lehoty jedného mesiaca uvedenej v článku 156 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, za deň vznesenia námietok sa považuje prvý deň po uplynutí tejto lehoty jedného mesiaca.

4.   V prípade, že je majiteľ medzinárodného zápisu podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 povinný nechať sa v konaní pred úradom zastupovať, a v prípade, že majiteľ medzinárodného zápisu ešte nevymenoval zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, oznámenie námietok majiteľovi medzinárodného zápisu podľa článku 6 ods. 1 tohto nariadenia musí obsahovať požiadavku vymenovať zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného komunikátu.

V prípade, že majiteľ medzinárodného zápisu nevymenuje zástupcu v tejto lehote, úrad prijme rozhodnutie o odmietnutí ochrany medzinárodného zápisu.

5.   Námietkové konanie sa zastaví v prípade, že bolo vydané predbežné odmietnutie ochrany ex officio podľa článku 154 nariadenia (ES) č. 207/2009. V prípade, že predbežné odmietnutie ex officio viedlo k rozhodnutiu o odmietnutí ochrany známky, ktoré sa stane konečným, úrad nepristúpi k rozhodnutiu a vráti poplatok za vznesenie námietok a ani neprijme rozhodnutie o rozdelení trov.

Článok 78

Oznamovanie predbežných odmietnutí založených na námietkach

1.   V prípade vznesenia námietok proti medzinárodnému zápisu na úrade podľa článku 156 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. ak sa námietky považujú za vznesené podľa článku 77 ods. 3 tohto nariadenia, úrad vydá oznámenie o predbežnom odmietnutí ochrany na základe námietok adresovaných Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „Medzinárodný úrad“).

2.   Oznámenie o predbežnom odmietnutí ochrany na základe námietok obsahuje:

a)

číslo medzinárodného zápisu;

b)

údaj, že odmietnutie je založené na skutočnosti, že boli podané námietky, spolu s odkazom na ustanovenia článku 8 nariadenia (ES) č. 207/2009, o ktoré sa námietky opierajú;

c)

meno a adresu namietateľa.

3.   V prípade, že sú námietky založené na prihláške alebo zápise ochrannej známky, oznámenie uvedené v odseku 2 obsahuje tieto údaje:

a)

deň podania, deň zápisu a deň práva prednosti, ak existuje;

b)

podacie číslo a číslo zápisu, ak sa líšia;

c)

meno a adresu majiteľa;

d)

reprodukciu známky;

e)

zoznam tovarov alebo služieb, na ktorých sa námietky zakladajú.

4.   V prípade, že sa predbežné odmietnutie týka iba časti tovarov alebo služieb, musia byť tieto tovary alebo služby uvedené v oznámení uvedenom v odseku 2.

5.   Úrad informuje Medzinárodný úrad o týchto skutočnostiach:

a)

v prípade, že bolo v dôsledku námietkového konania predbežné odmietnutie vzaté späť, skutočnosť, že známka je chránená v Únii;

b)

v prípade, že sa rozhodnutie o odmietnutí ochrany známky stalo po odvolaní podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. po žalobe podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 207/2009 konečným, skutočnosť, že ochrana známky bola v Únii odmietnutá;

c)

v prípade, že sa odmietnutie uvedené v písm. b) týka iba časti tovarov alebo služieb, tovary alebo služby, pre ktoré je známka chránená v Únii.

6.   V prípade, že pre jeden medzinárodný zápis bolo podľa článku 154 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. podľa odseku 1 tohto článku, vydané viac než jedno predbežné odmietnutie, oznámenie uvedené v odseku 5 tohto článku sa týka úplného alebo čiastočného odmietnutia ochrany známky podľa článkov 154 a 156 nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 79

Vyhlásenie o udelení ochrany

1.   V prípade, že úrad nevydal oznámenie o predbežnom odmietnutí ex officio podľa článku 154 nariadenia (ES) č. 207/2009 a ak neobdržal žiadne námietky v lehote na podanie námietok uvedenej v článku 156 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a ani nevydal predbežné odmietnutie ex officio v dôsledku námietok podaných treťou stranou, úrad zašle vyhlásenie o udelení ochrany Medzinárodnému úradu, pričom uvedie, že známka je chránená v Únii.

2.   Na účely článku 151 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 má vyhlásenie o udelení ochrany uvedené v odseku 1 tohto článku rovnaký účinok ako vyhlásenie úradu o späťvzatí oznámenia o odmietnutí.

HLAVA XV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 80

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenia (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 sa zrušujú. Budú sa však ďalej uplatňovať na prebiehajúce konania, ak sa neuplatní toto nariadenie podľa svojho článku 81, a to až do ich ukončenia.

Článok 81

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. októbra 2017 s týmito výnimkami:

a)

články 2 až 6 sa neuplatnia na námietky vznesené pred uvedeným dátumom;

b)

články 7 a 8 sa neuplatnia na námietkové konania, ktorých kontradiktórne časti sa začali pred uvedeným dátumom;

c)

článok 9 sa neuplatní na pozastavenia uskutočnené pred uvedeným dátumom;

d)

článok 10 sa neuplatní na žiadosti o preukázanie používania podané pred uvedeným dátumom;

e)

hlava III sa neuplatní na žiadosti o zmenu podané pred uvedeným dátumom;

f)

články 12 až 15 sa neuplatnia na návrhy na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti ani na žiadosti o prevod podané pred uvedeným dátumom;

g)

články 16 a 17 sa neuplatnia na konania, ktorých kontradiktórne časti sa začali pred uvedeným dátumom;

h)

článok 18 sa neuplatní na pozastavenia uskutočnené pred uvedeným dátumom;

i)

článok 19 sa neuplatní na žiadosti o preukázanie používania podané pred uvedeným dátumom;

j)

hlava V sa neuplatní na odvolania podané pred uvedeným dátumom;

k)

hlava VI sa neuplatní na ústne konania začaté pred uvedeným dátumom ani na písomné dôkazy, lehota na predloženie ktorých začala plynúť pred uvedeným dátumom;

l)

hlava VII sa neuplatní na oznamovanie realizované pred uvedeným dátumom;

m)

hlava VIII sa neuplatní na komunikáty prijaté a na formuláre sprístupnené pred uvedeným dátumom;

n)

hlava IX sa neuplatní na lehoty stanovené pred uvedeným dátumom;

o)

hlava X sa neuplatní na zrušenia rozhodnutí prijatých alebo zápisov do registra uskutočnených pred uvedeným dátumom;

p)

hlava XI sa neuplatní na pozastavenia, o ktoré účastníci požiadali, resp. ktoré úrad vykonal pred uvedeným dátumom;

q)

hlava XII sa neuplatní na konania prerušené pred uvedeným dátumom;

r)

článok 73 sa neuplatní na prihlášky ochranných známok EÚ prijaté pred uvedeným dátumom;

s)

článok 74 sa neuplatní na zástupcov vymenovaných pred uvedeným dátumom;

t)

článok 75 sa neuplatní na zápisy do zoznamu oprávnených zástupov podané pred uvedeným dátumom;

u)

hlava XIV sa neuplatní na vyznačenia ochrannej známky EÚ realizované pred uvedeným dátumom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 341, 24.12.2015, s. 21).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 216/96 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 28, 6.2.1996, s. 11).

(6)  Rozsudok z 13. marca 2007, vec C-29/05P, ÚHVT/Kaul GmbH (ARCOL/CAPOL), Zb. I-2213, ECLI:EU:C:2007:162, body 42 – 44; rozsudok z 18. júla 2013, vec C-621/11P, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/OHIM, (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), ECLI:EU:C:2013:484, body 28 – 30; rozsudok z 26. septembra 2013, vec C-610/11P, Centrotherm Systemtechnik GmbH/OHIM, (CENTROTHERM), ECLI:EU:C:2013:593, body 85 – 90 a 110 – 113; rozsudok z 3. októbra 2013, vec C-120/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTI SNACK/PROTI), ECLI:EU:C:2013:638, body 32 – a 38 – 39; rozsudok z 3. októbra 2013, vec C-121/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTIVITAL/PROTI), ECLI:EU:C:2013:639, body 33 a 39 – 40; rozsudok z 3. októbra 2013, vec C-122/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTIVITAL/PROTI), ECLI:EU:C:2013:628, body 33 a 39 – 40; rozsudok z 21. júla 2016, vec C-597/14P, EUIPO/Xavier Grau Ferrer, body 26 – 27.

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1431 z 18. mája 2017, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie (pozri stranu 39 tohto úradného vestníka).

(8)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 22.


Top