EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1413

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1413 z 3. augusta 2017, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (Text s významom pre EHP )

C/2017/5338

OJ L 203, 4.8.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1413/oj

4.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1413

z 3. augusta 2017,

ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Oxid zinočnatý je povolený ako farbivo v kozmetických výrobkoch v položke 144 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009.

(2)

Vo svojom stanovisku z 18. septembra 2012 (2), ktoré bolo revidované 23. septembra 2014 (3), Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS) dospel k záveru, že používanie oxidu zinočnatého je bezpečné, keď sa vo svojej neobalenej forme inej ako nanoforma používa ako farbivo v kozmetických výrobkoch určených na pokožku. VVBS sa však takisto nazdáva, že také používanie oxidu zinočnatého v kozmetických výrobkoch, pri ktorom môže vdychovaním dôjsť k vystaveniu pľúc spotrebiteľa oxidu zinočnatému, vyvoláva obavy vzhľadom na to, že častice oxidu zinočnatého po vdýchnutí spôsobuje zápal pľúc.

(3)

Na základe stanovísk VVBS by sa používanie oxidu zinočnatého ako farbiva v kozmetických výrobkoch v jeho neobalenej forme inej ako nanoforma malo obmedziť na tie použitia, pri ktorých nemôže dôjsť vdychovaním k vystaveniu pľúc koncového používateľa oxidu zinočnatému.

(4)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Odvetviu by sa mala poskytnúť primeraná lehota na uskutočnenie potrebných zmien v zložení výrobkov s cieľom uviesť ich na trh a na stiahnutie nevyhovujúcich výrobkov z trhu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Od 24. februára 2018 sa na trh Únie môžu uvádzať len tie kozmetické výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Od 24. mája 2018 môžu byť na trhu Únie sprístupnené len tie kozmetické výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Revízia VVBS/1489/12 z 11. decembra 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf.

(3)  Revízia VVBS/1539/14 z 25. júna 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


PRÍLOHA

Položka 144 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa nahrádza takto:

Referenčné číslo

Identifikácia látky

Podmienky

Znenie podmienok použitia a upozornení

Chemický názov

Indexové číslo farby Číslo/názov v jednotnom zozname zložiek

CAS číslo

EC číslo

Farba

Typ výrobku, časti tela

Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku

Iné

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

„144

Oxid zinočnatý (*1)

77947

1314-13-2

215-222-5

Biela

 

 

Nepoužívať v aplikáciách, ktoré by mohli viesť k expozícii pľúc koncového používateľa pri vdychovaní.

 


(*1)  Na použitie ako UV filter, pozri prílohu VI, č. 30 a č. 30a.“


Top