EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1354

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1354 z 20. júla 2017, ktorým sa stanovuje spôsob uvádzania informácií uvedených v článku 10 ods. 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (Text s významom pre EHP )

C/2017/5058

Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2017, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1354/oj

21.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 190/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1354

z 20. júla 2017,

ktorým sa stanovuje spôsob uvádzania informácií uvedených v článku 10 ods. 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (1), a najmä na jej článok 10 ods. 10 a článok 45 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 10 smernice 2014/53/EÚ sa stanovuje, že v prípadoch obmedzení uvádzania do prevádzky alebo požiadaviek na povolenie používania informácie na obale musia umožniť identifikáciu členských štátov alebo geografickej oblasti v členskom štáte, kde jestvujú obmedzenia uvádzania do prevádzky alebo požiadavky na povolenie používania a že takéto informácie musia byť doplnené v návode, ktorý je pripojený k rádiovému zariadeniu.

(2)

V súlade s článkom 10 ods. 10 smernice 2014/53/EÚ Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa spresní, v akej podobe je potrebné uvádzať informácie uvedené v článku 10 ods. 10

(3)

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 45 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre posudzovanie zhody a pre dozor nad trhom v oblasti telekomunikácií zriadeného v súlade s článkom 45 smernice 2014/53/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovuje spôsob uvádzania informácií uvedených v článku 10 ods. 10 smernice 2014/53/EÚ a toto nariadenie sa uplatňuje len na rádiové zariadenia, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia uvádzania do prevádzky alebo požiadavky na povolenie používania v aspoň jednom členskom štáte.

Článok 2

1.   Ak sa na rádiové zariadenia vzťahujú obmedzenia uvádzania do prevádzky alebo požiadavky na povolenie používania, ako je stanovené v článku 10 ods. 10 smernice 2014/53/EÚ, musí byť na obale tohto rádiového zariadenia viditeľne a čitateľne:

a)

uvedený piktogram, ako sa uvádza v prílohe I, alebo

b)

uvedené slová „Obmedzenia alebo požiadavky na“, v jazyku, ktorému koncoví užívatelia ľahko rozumejú a ktorý určuje dotknutý členský štát, pričom za nimi nasledujú kódy členských štátov, ako je predpísané v prílohe II, kde takéto obmedzenia alebo požiadavky jestvujú.

2.   Ak sa na rádiové zariadenia vzťahujú obmedzenia uvádzania do prevádzky alebo požiadavky na povolenie používania, ako je stanovené v článku 10 ods. 10 smernice 2014/53/EÚ, musí byť v návode priloženom k rádiovému zariadeniu v jazyku, ktorému koneční užívatelia ľahko rozumejú a ktorý určí dotknutý členský štát, uvedený zoznam členských štátov a zemepisných oblastí v rámci členských štátov, kde takéto obmedzenia alebo požiadavky jestvujú, ako aj druhy obmedzení alebo požiadaviek platné v každom členskom štáte a v každej geografickej oblasti v rámci členského štátu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa od 9. augusta 2018.

Rádiové zariadenia, ktoré sú uvedené na trh po 8. auguste 2017 a ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, sa považujú za rádiové zariadenia, ktoré sú v súlade s článkom 10 ods. 10 smernice 2014/53/EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62.


PRÍLOHA I

Piktogram

1.

Piktogram musí byť vo forme tabuľky.

2.

Piktogram musí obsahovať tento znak:

Image

3.

V piktograme sa pod znakom uvedenom v odseku 2 alebo vedľa neho musia uviesť aj kódy členských štátov, ako je stanovené v prílohe II, ak existujú akékoľvek obmedzenia uvádzania do prevádzky alebo požiadavky na povolenie používania.

4.

Piktogram a jeho obsah môžu mať rôzne varianty (napr. farba, s výplňou alebo bez nej, hrúbka čiar) za predpokladu, že zostane viditeľný a čitateľný.

5.

Príklady piktogramu:

Image

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

Image

BG

EE

BE


PRÍLOHA II

Kódy

Kódy pre členské štáty sú tieto:

Belgicko (BE) Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR) Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE) a Spojené kráľovstvo (UK).


Top