Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1084

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov (Text s významom pre EHP )

C/2017/4213

OJ L 156, 20.6.2017, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1084/oj

20.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1084

zo 14. júna 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) bod xiv) a článok 1 ods. 1 písm. b),

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014 (2) sú určité kategórie pomoci vyhlásené za zlučiteľné s vnútorným trhom a oslobodené od požiadavky notifikovať ich Komisii pred ich poskytnutím. V nariadení (EÚ) č. 651/2014 bolo oznámené, že Komisia má v úmysle preskúmať rozsah pôsobnosti uvedeného nariadenia s cieľom zahrnúť do tohto rozsahu ďalšie kategórie pomoci, najmä pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, keď sa nadobudnú dostatočné skúsenosti z praxe.

(2)

V nadväznosti na skúsenosti Komisie a s cieľom zjednodušiť a objasniť pravidlá štátnej pomoci, ako aj znížiť administratívnu záťaž spojenú s oznamovaním nesporných opatrení štátnej pomoci a umožniť Komisii zamerať sa na tie prípady pomoci, ktoré môžu najviac narušiť hospodársku súťaž, by sa mala pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru zahrnúť do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

(3)

Investičná pomoc pre regionálne letiská s priemernou ročnou prepravou do troch miliónov cestujúcich môže zlepšiť tak dostupnosť určitých regiónov, ako aj miestny rozvoj v závislosti od osobitostí každého letiska. Takáto investičná pomoc teda podporuje priority stratégie Európa 2020, čím sa prispieva k ďalšiemu hospodárskemu rastu a cieľom v spoločnom záujme EÚ. Skúsenosti nadobudnuté pri uplatňovaní Usmernení o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (3) ukazujú, že investičná pomoc pre regionálne letiská nespôsobuje neprípustné narušenie obchodu ani hospodárskej súťaže, ak sú splnené určité podmienky. Za predpokladu ich splnenia by sa preto na investičnú pomoc pre regionálne letiská mala vzťahovať skupinová výnimka podľa nariadenia (EÚ) č. 651/2014. Nebolo by vhodné stanoviť strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť ako výšku pomoci, keďže vplyv opatrenia pomoci na hospodársku súťaž závisí hlavne od veľkosti letiska, nie od objemu pomoci.

(4)

Podmienky oslobodenia investičnej pomoci od notifikačnej povinnosti by mali byť zamerané na obmedzenie narušenia hospodárskej súťaže, ktoré by oslabovalo rovnaké podmienky na vnútornom trhu, a to najmä zabezpečením primeranosti výšky pomoci. Aby bola investičná pomoc primeraná, mala by spĺňať dve podmienky. Intenzita pomoci by nemala prekročiť maximálnu prípustnú intenzitu pomoci, ktorá sa líši v závislosti od veľkosti letiska. Výška pomoci by okrem toho nemala presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Pri veľmi malých letiskách do 200 000 cestujúcich ročne by sa malo vyžadovať len to, aby investičná pomoc spĺňala jednu z uvedených podmienok. Podmienky zlučiteľnosti by mali zabezpečiť otvorený a nediskriminačný prístup k infraštruktúre. Oslobodenie by sa nemalo vzťahovať na investičnú pomoc poskytovanú letiskám nachádzajúcim sa v blízkosti existujúceho letiska, z ktorého sa poskytujú pravidelné letecké služby, pretože pomoc poskytovaná takýmto letiskám predstavuje vyššie riziko narušenia hospodárskej súťaže, a preto by mala byť notifikovaná Komisii, a to okrem pomoci poskytovanej veľmi malým letiskám s prepravou do 200 000 cestujúcich ročne, v prípade ktorých je značné narušenie hospodárskej súťaže nepravdepodobné.

(5)

Pri splnení určitých podmienok nespôsobuje prevádzková pomoc pre veľmi malé letiská s prepravou do 200 000 cestujúcich ročne neprípustné narušenie obchodu ani hospodárskej súťaže. Podmienky zlučiteľnosti by mali najmä zabezpečiť, aby výška pomoci nepresahovala prevádzkové straty a primeraný zisk a aby bol prístup k infraštruktúre otvorený a nediskriminačný. Okrem toho by sa poskytnutie pomoci nemalo podmieňovať tým, že prevádzkovateľ letiska uzavrie s jednou alebo viacerými leteckými spoločnosťami dohody o letiskových poplatkoch, marketingových platbách či iných finančných aspektoch pôsobenia príslušnej leteckej spoločnosti na danom letisku. Dohody medzi letiskom, ktoré má k dispozícii verejné zdroje, a leteckou spoločnosťou môžu za určitých okolností predstavovať štátnu pomoc pre príslušnú leteckú spoločnosť (4) a takáto pomoc by mala naďalej v plnej miere podliehať notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

(6)

Námorné prístavy sú strategicky dôležité pre dosiahnutie hladkého fungovania vnútorného trhu a posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako sa okrem iného uvádza v stratégii Európa 2020 a v bielej knihe Komisie s názvom „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“ (5). Ako sa zdôraznilo v oznámení „Prístavy: motor rastu“ (6), účinná prevádzka prístavov vo všetkých námorných regiónoch Únie si vyžaduje efektívnu realizáciu verejných a súkromných investícií. Investície sú potrebné najmä na prispôsobenie prístavnej prístupovej infraštruktúry a prístavnej infraštruktúry väčším rozmerom a komplexnosti flotily, využívaniu infraštruktúr pre alternatívne palivá a prísnejším požiadavkám na environmentálne správanie. Chýbajúca vysokokvalitná prístavná infraštruktúra má za následok preťaženie a dodatočné náklady pre odosielateľov, prevádzkovateľov dopravy a spotrebiteľov.

(7)

Hlavným cieľom dopravnej politiky EÚ je rozvoj vnútrozemských prístavov a ich integrácia do multimodálnej dopravy. Výslovným cieľom pravidiel Únie je posilňovanie dopravnej intermodality a posun smerom k ekologickejším druhom dopravy, ako sú napríklad železničná a námorná/vnútrozemská vodná doprava.

(8)

Podmienky oslobodenia pomoci pre prístavy od notifikačnej povinnosti by mali byť zamerané na obmedzenie narušení hospodárskej súťaže, ktoré by oslabovali rovnaké podmienky na vnútornom trhu, a to najmä zabezpečením primeranosti výšky pomoci. Aby bola pomoc primeraná, mala by spĺňať dve podmienky. Intenzita pomoci by nemala prekročiť maximálnu prípustnú intenzitu pomoci, ktorá sa v prípade námorných prístavov líši v závislosti od veľkosti investičného projektu. Výška pomoci by okrem toho nemala presahovať rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície, s výnimkou veľmi nízkych súm pomoci, pre ktoré je vhodný zjednodušený prístup, aby sa znížilo administratívne zaťaženie. Podmienky zlučiteľnosti by zároveň mali zaručovať, že akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany výstavbou, modernizáciou, prevádzkou alebo prenájmom prístavnej infraštruktúry, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa uskutoční na konkurenčnom, transparentnom, nediskriminačnom a bezpodmienečnom základe bez toho, aby boli dotknuté prípadne uplatniteľné pravidlá Únie o verejnom obstarávaní a koncesiách. Zároveň by sa mal zabezpečiť aj rovnocenný a nediskriminačný prístup k infraštruktúre.

(9)

Investície zahrnuté do pracovných plánov pre koridory základnej siete stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 (7) sú projektmi spoločného záujmu s osobitným strategickým záujmom Únie. Námorné prístavy, ktoré sú súčasťou týchto sietí, predstavujú miesta vstupu a výstupu tovaru prepravovaného do Únie a z Únie. Vnútrozemské prístavy, ktoré sú súčasťou týchto sietí, sú kľúčovými faktormi umožňujúcimi multimodalitu siete. Na investície zamerané na zlepšenie výkonnosti uvedených prístavov by sa mal preto uplatňovať vyšší strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť.

(10)

V nadväznosti na skúsenosti získané pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 651/2014 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 (8) je zároveň vhodné upraviť určité ustanovenia uvedených nariadení.

(11)

Najmä v prípade schém regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny sa ukázalo, že v praxi je uplatňovanie rozličných pravidiel v prípade kompenzácie dodatočných nákladov na dopravu a kompenzácie iných dodatočných nákladov ťažké a nevhodné na riešenie štrukturálnych znevýhodnení uvedených v článku 349 zmluvy, a to odľahlosti a ostrovnej polohy, malej rozlohy, obťažných topografických a klimatických podmienok, hospodárskej závislosti na malom množstve výrobkov, ktorých pretrvávanie a kombinácia vážnym spôsobom obmedzujú ich rozvoj, a predmetné ustanovenia by sa preto mali nahradiť metódou, ktorá sa uplatní na všetky dodatočné náklady. Vykonávanie opatrení regionálnej investičnej a prevádzkovej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, ktoré okrem iného prospievajú podnikom pôsobiacim v odvetví rybolovu, by malo byť v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd, ktorých je stranou. Takéto opatrenia regionálnej investičnej a prevádzkovej pomoci by preto nemali podporovať plavidlá zapojené do nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu, ani prispievať k nadmernému lovu alebo k zvyšovaniu rybolovnej kapacity plavidiel.

(12)

Keďže pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru negatívne ovplyvňuje hospodársku súťaž iba v obmedzenej miere, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť v prípade pomoci poskytovanej v týchto oblastiach by sa mali zvýšiť.

(13)

V záujme zjednodušenia výpočtu oprávnených nákladov podľa nariadenia (EÚ) č. 651/2014 a nariadenia (EÚ) č. 702/2014 pri operáciách, ktoré sú aspoň čiastočne financované z niektorého fondu Únie, ktorý umožňuje zjednodušené vykazovanie nákladov, by sa mali prispôsobiť ustanovenia o oprávnených nákladoch.

(14)

V rámci nástroja na podporu MSP z programu Horizont 2020 uvedeného v článku 22 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (9) môžu projekty od Komisie získať známku excelentnosti za kvalitu. Keďže výška pomoci na projekt je v tejto súvislosti obmedzená na maximum 2,5 milióna EUR a projekty sa zameriavajú výlučne na MSP, tieto projekty možno oslobodiť od notifikačnej povinnosti v súlade s pravidlami nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

(15)

Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 a nariadenie (EÚ) č. 702/2014 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa mení takto:

i)

písmená k) a l) sa nahrádzajú takto:

„k)

pomoc na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru;

l)

pomoc na miestne infraštruktúry;“;

ii)

dopĺňajú sa tieto písmená m) a n):

„m)

pomoc pre regionálne letiská;

n)

pomoc pre prístavy.“;

b)

v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

pomoc poskytovanú v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (*1) s výnimkou pomoci na podporu vzdelávania, pomoci pre MSP na uľahčenie prístupu k financovaniu, pomoci v oblasti výskumu a vývoja, pomoci na inovácie pre MSP, pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím, regionálnej investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch a schém regionálnej prevádzkovej pomoci;

b)

pomoc poskytovanú v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby s výnimkou regionálnej investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, schém regionálnej prevádzkovej pomoci, pomoci pre MSP na poradenské služby, pomoci vo forme rizikového financovania, pomoci na výskum a vývoj, pomoci na inovácie pre MSP, pomoci na ochranu životného prostredia, pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím;

c)

pomoc poskytovanú v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:

i)

ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo umiestnených na trh príslušnými podnikmi;

ii)

ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;

d)

pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v zmysle rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ (*2);

e)

kategórie regionálnej pomoci uvedené v článku 13.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1)."

(*2)  Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 24).“;"

c)

odsek 4 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci podniku, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá tým istým členským štátom označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, s výnimkou schém pomoci na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami;“;

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

pomoc pre podniky v ťažkostiach, s výnimkou schém pomoci na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami, schém pomoci pre začínajúce podniky a schém regionálnej prevádzkovej pomoci, a to za predpokladu, že v rámci týchto schém nie sú podniky v ťažkostiach oproti iným podnikom zvýhodnené.“

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

odsek 39 sa nahrádza takto:

„39.

‚prevádzkový zisk‘ je rozdiel medzi diskontovanými príjmami a diskontovanými prevádzkovými nákladmi počas ekonomickej životnosti investície, ak je tento rozdiel kladný. Prevádzkové náklady zahŕňajú náklady, ako napr. náklady na personál, materiál, zmluvné služby, komunikácie, energiu, údržbu, nájom a administratívu, ale vylúčené sú náklady na odpisy a na financovanie, ak sa na ne vzťahovala investičná pomoc. Diskontovaním príjmov a prevádzkových nákladov vhodnou diskontnou sadzbou sa umožní dosiahnuť primeraný zisk;“;

b)

odsek 42 sa nahrádza takto:

„42.

‚regionálna prevádzková pomoc‘ je pomoc na zníženie bežných výdavkov podniku. Sem sú zahrnuté kategórie nákladov, ako sú náklady na personál, materiál, zmluvné služby, komunikácie, energiu, údržbu, nájom, administratívu, ale vylúčené sú náklady na odpisy a na financovanie, ak boli zahrnuté do oprávnených nákladov pri poskytnutí investičnej pomoci;“;

c)

odsek 48 sa nahrádza takto:

„48.

‚riedko osídlené oblasti‘ sú regióny NUTS 2 s menej než 8 obyvateľmi na km2 alebo regióny NUTS 3 s menej než 12,5 obyvateľmi na km2 alebo oblasti, ktoré Komisia uznala za také oblasti v individuálnom rozhodnutí o mape regionálnej pomoci účinnom v čase udelenia pomoci;“;

d)

vkladá sa tento odsek 48a:

„48a

‚veľmi riedko osídlené oblasti‘ sú regióny NUTS 2 s menej než 8 obyvateľmi na km2 alebo oblasti, ktoré Komisia uznala za také oblasti v individuálnom rozhodnutí o mape regionálnej pomoci účinnom v čase udelenia pomoci;“;

e)

odsek 55 sa nahrádza takto:

„55.

‚oblasti oprávnené na prevádzkovú pomoc‘ sú najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 zmluvy, riedko osídlené oblasti alebo veľmi riedko osídlené oblasti.“;

f)

vkladá sa tento odsek 61a:

„61a.

‚premiestnenie‘ je presun rovnakej alebo podobnej činnosti alebo jej časti z prevádzkarne na území jednej zmluvnej strany Dohody o EHP (pôvodná prevádzkareň) do prevádzkarne, v ktorej sa uskutočňuje podporená investícia na území inej zmluvnej strany Dohody o EHP (podporovaná prevádzkareň). K presunu dochádza, ak výrobok alebo služba v pôvodnej a podporenej prevádzkarni slúži aspoň čiastočne na rovnaký účel a spĺňa nároky alebo napĺňa potreby rovnakého typu zákazníkov a strácajú sa pracovné miesta v rovnakej alebo podobnej činnosti v jednej z pôvodných prevádzkarní príjemcu v EHP;“;

g)

za odsek 143 sa dopĺňajú tieto nadpisy a odseky 144 až 165:

„Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci pre regionálne letiská

144.

‚letisková infraštruktúra‘ je infraštruktúra a vybavenie na poskytovanie letiskových služieb letiskom leteckým spoločnostiam a rôznym poskytovateľom služieb vrátane vzletových a pristávacích dráh, terminálov, odbavovacích plôch, rolovacích dráh, centralizovanej infraštruktúry pozemnej obsluhy a ostatných zariadení, ktoré priamo podporujú letiskové služby, okrem infraštruktúry a vybavenia, ktoré sú v prvom rade potrebné na vykonávanie neleteckých činností;

145.

‚letecká spoločnosť‘ je akákoľvek letecká spoločnosť s platným povolením na prevádzku vydaným členským štátom alebo členom Spoločného európskeho leteckého priestoru v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (*3);

146.

‚letisko‘ je subjekt alebo skupina subjektov vykonávajúca hospodársku činnosť poskytovania letiskových služieb leteckým spoločnostiam;

147.

‚letiskové služby‘ sú služby, ktoré letisko alebo ktorákoľvek z jeho dcérskych spoločností poskytuje leteckým spoločnostiam na zaručenie odbavovania lietadiel (od pristátia po vzlietnutie), cestujúcich a nákladu, čím sa leteckým spoločnostiam umožňuje poskytovať služby leteckej dopravy vrátane poskytovania služieb pozemnej obsluhy a poskytovania centralizovanej infraštruktúry pozemnej obsluhy;

148.

‚priemerný ročný objem cestujúcich‘ je údaj určený na základe objemu cestujúcich (prilietajúcich aj odlietajúcich) počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc poskytnutá;

149.

‚centralizovaná infraštruktúra pozemnej obsluhy‘ je infraštruktúra, ktorej prevádzku zvyčajne zabezpečuje prevádzkovateľ letiska a ktorá je daná k dispozícii rôznym poskytovateľom služieb pozemnej obsluhy na letisku za poplatok, s výnimkou vybavenia vlastneného alebo prevádzkovaného poskytovateľmi služieb pozemnej obsluhy;

150.

‚vysokorýchlostný vlak‘ je vlak schopný dosiahnuť rýchlosť viac než 200 km/h;

151.

‚služby pozemnej obsluhy‘ sú služby poskytované používateľom letísk na letiskách podľa opisu v prílohe k smernici Rady 96/67/ES (*4);

152.

‚neletecké činnosti‘ sú komerčné služby leteckým spoločnostiam alebo iným používateľom letiska vrátane pomocných služieb cestujúcim, nákladným prepravcom alebo iným poskytovateľom služieb, prenájmu kancelárií a obchodov, parkovania a hotelov;

153.

‚regionálne letisko‘ je letisko s priemerným ročným objemom do 3 miliónov cestujúcich;

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa pomoci pre prístavy

154.

‚prístav‘ je územie pevniny a vody pozostávajúce z takej infraštruktúry a zariadení, ktoré umožňujú prijímanie plavidiel, ich nakladanie a vykladanie, uskladňovanie tovaru, preberanie a dodávanie tohto tovaru alebo nalodenie a vylodenie cestujúcich, posádky a iných osôb, a z akejkoľvek inej infraštruktúry, ktorá je potrebná pre prevádzkovateľov dopravy v prístave;

155.

‚námorný prístav‘ je prístav v zásade umožňujúci prijímanie námorných plavidiel;

156.

‚vnútrozemský prístav‘ je prístav iný než námorný prístav, ktorý umožňuje prijímanie vnútrozemských plavidiel;

157.

‚prístavná infraštruktúra‘ je infraštruktúra a zariadenia na poskytovanie prístavných služieb súvisiacich s prepravou, napríklad prístaviská používané na zakotvenie lodí, kolmé hrany, móla a plávajúce pontónové rampy v prílivových oblastiach, prístavné bazény, násypy a rekultivované plochy, infraštruktúra pre alternatívne palivá a infraštruktúra na zber lodného odpadu a zvyškov nákladu;

158.

‚prístavná superštruktúra‘ sú povrchové úpravy (napríklad na účely skladovania), pevné zariadenia (napríklad sklady a budovy terminálov), ako aj mobilné zariadenia (napríklad žeriavy) v prístave, ktoré súvisia priamo s dopravnou funkciou prístavu;

159.

‚prístupová infraštruktúra‘ je akýkoľvek druh infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie prístupu a vstupu používateľov z pevniny alebo mora či rieky do prístavu alebo v rámci prístavu, ako napríklad cesty, železničné trate, kanály a plavebné komory;

160.

‚bagrovanie‘ je odstraňovanie usadenín z dna prístupovej vodnej cesty do prístavu alebo v prístave;

161.

‚infraštruktúra pre alternatívne palivá‘ je pevná, mobilná alebo príbrežná prístavná infraštruktúra umožňujúca prístavu zásobovať plavidlá zdrojmi energie ako elektrina, vodík, biopalivá v zmysle definície v článku 2 písm. i) smernice 2009/28/ES, syntetické a parafinické palivá, zemný plyn vrátane biometánu v plynnej forme [stlačený zemný plyn (CNG)] a skvapalnenej forme [skvapalnený zemný plyn (LNG)], a skvapalnený ropný plyn (LPG), ktoré slúžia aspoň čiastočne ako náhrada za fosílne zdroje ropy pri dodávke energie na prepravu a ktoré majú potenciál prispieť k jej dekarbonizácii a zlepšiť environmentálne výsledky sektora dopravy;

162.

‚plavidlá‘ sú plávajúce konštrukcie so samostatným pohonom alebo bez neho, s jedným alebo viacerými povrchovými výtlakovými trupmi;

163.

‚námorné plavidlá‘ sú plavidlá iné než plavidlá, ktoré sa plavia výlučne alebo najmä po vnútrozemských vodných cestách alebo vo vodách nachádzajúcich sa v chránených vodách alebo v ich bezprostrednej blízkosti;

164.

‚vnútrozemské plavidlá‘ sú plavidlá určené výlučne alebo najmä na plavbu po vnútrozemských vodných cestách alebo vo vodách nachádzajúcich sa v chránených vodách alebo v ich bezprostrednej blízkosti;

165.

‚infraštruktúra na zber lodného odpadu a zvyškov nákladu‘ je pevné, plávajúce alebo mobilné prístavné zariadenie, ktoré dokáže prijímať lodný odpad alebo zvyšky nákladu v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES (*5).

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3)."

(*4)  Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36)."

(*5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81).“"

3.

Článok 4 sa mení takto:

a)

písmeno z) sa nahrádza takto:

„z)

pre investičnú pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva: 150 mil. EUR na jeden projekt; pre prevádzkovú pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva: 75 mil. EUR na jeden podnik za rok;“;

b)

písmeno bb) sa nahrádza takto:

„bb)

pre investičnú pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry: 30 mil. EUR alebo celkové náklady presahujúce 100 mil. EUR na jeden projekt; pre prevádzkovú pomoc na športovú infraštruktúru: 2 mil. EUR na jednu infraštruktúru za rok;“;

c)

dopĺňajú sa tieto písmená dd), ee) a ff):

„dd)

pre pomoc pre regionálne letiská: intenzity a výšky pomoci stanovené v článku 56a;

ee)

pre pomoc pre námorné prístavy: oprávnené náklady vo výške 130 mil. EUR na jeden projekt [alebo 150 mil. EUR na jeden projekt v námornom prístave zahrnutý do pracovného plánu koridoru základnej siete v zmysle článku 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 (*6)]; pokiaľ ide o bagrovanie, projekt je vymedzený ako všetko bagrovanie vykonané v priebehu jedného kalendárneho roka;

ff)

pre pomoc pre vnútrozemské prístavy: oprávnené náklady vo výške 40 mil. EUR na jeden projekt [alebo 50 mil. EUR na jeden projekt vo vnútrozemskom prístave zahrnutý do pracovného plánu koridoru základnej siete v zmysle článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013]; pokiaľ ide o bagrovanie, projekt je vymedzený ako všetko bagrovanie vykonané v priebehu jedného kalendárneho roka.

(*6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).“"

4.

V článku 5 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno k):

„k)

pomoc vo forme predaja alebo lízingu hmotných aktív pod úrovňou trhových sadzieb, ak je hodnota stanovená buď na základe odhadu nezávislého znalca pred transakciou, alebo odkazom na verejne dostupnú, pravidelne aktualizovanú a všeobecne akceptovanú referenčnú hodnotu.“

5.

V článku 6 sa odsek 5 mení takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

regionálna prevádzková pomoc a regionálna pomoc na rozvoj miest, ak sú splnené relevantné podmienky stanovené v článkoch 15 a 16;“;

b)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím a pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom, ak sú splnené príslušné podmienky stanovené v článkoch 34 a 35;“.

6.

Článok 7 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

„Výška oprávnených nákladov sa môže vypočítať v súlade s možnosťami zjednodušeného vykazovania nákladov stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (*7) za predpokladu, že operácia je aspoň čiastočne financovaná z niektorého fondu Únie, takže je možné použiť uvedené možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, a že predmetná kategória nákladov je oprávnená podľa príslušného ustanovenia o oslobodení od notifikačnej povinnosti.

(*7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).“;"

b)

v odseku 3 sa prvá veta nahrádza takto:

„Pomoc splatná v budúcnosti vrátane pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej hodnotu v čase jej poskytnutia.“;

c)

odsek 4 sa vypúšťa.

7.

V článku 8 sa dopĺňa tento odsek 7:

„7.   Odchylne od odsekov 1 až 6 sa pri určovaní toho, či sú dodržané stropy pre regionálnu prevádzkovú pomoc v najvzdialenejších regiónoch v zmysle článku 15 ods. 4, zohľadňuje iba regionálna prevádzková pomoc v najvzdialenejších regiónoch poskytnutá podľa tohto nariadenia.“

8.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Monitorovanie

1.   Aby mohla Komisia monitorovať pomoc oslobodenú od notifikačnej povinnosti týmto nariadením, členské štáty – alebo alternatívne, v prípade pomoci poskytnutej na projekty Európskej územnej spolupráce, členský štát, v ktorom sídli riadiaci orgán – uchovávajú podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou potrebnou na zistenie toho, či boli splnené všetky podmienky stanovené v tomto nariadení. Takéto záznamy sa uchovávajú 10 rokov odo dňa poskytnutia ad hoc pomoci alebo poslednej pomoci poskytnutej na základe schémy.

2.   V prípade schém, v rámci ktorých sa fiškálna pomoc poskytuje automaticky – ako napríklad schémy založené na daňových priznaniach príjemcov – a pri ktorých neexistuje overovanie ex ante, či sú v prípade každého príjemcu splnené všetky podmienky zlučiteľnosti, členské štáty pravidelne overujú – aspoň ex post a na základe vzorky, či sú splnené všetky podmienky zlučiteľnosti, a vyvodzujú potrebné závery. Členské štáty uchovávajú podrobné záznamy o overovaniach počas obdobia aspoň 10 rokov odo dňa kontroly.

3.   Komisia si môže od každého členského štátu vyžiadať všetky informácie a podpornú dokumentáciu, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia, a to vrátane informácií uvedených v odsekoch 1 a 2. Dotknutý členský štát poskytne Komisii požadované informácie a podpornú dokumentáciu v lehote 20 pracovných dní od prijatia žiadosti alebo v dlhšej lehote, ak je stanovená v žiadosti.“

9.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Rozsah regionálnej pomoci

Tento oddiel sa neuplatňuje na:

a)

pomoc v prospech činností v oceliarskom odvetví, odvetví ťažby uhlia, odvetví lodného staviteľstva alebo odvetví syntetických vlákien;

b)

pomoc pre odvetvie dopravy, ako aj na súvisiacu infraštruktúru, a pomoc na výrobu energie, jej distribúciu a súvisiacu infraštruktúru, s výnimkou regionálnej investičnej pomoci v najvzdialenejších regiónoch a schém regionálnej prevádzkovej pomoci;

c)

regionálnu pomoc vo forme schém zameraných na obmedzený počet osobitných odvetví hospodárskej činnosti; schémy zamerané na činnosti v oblasti cestovného ruchu, širokopásmové infraštruktúry alebo spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov sa nepovažujú za zamerané na osobitné odvetvia hospodárskej činnosti;

d)

regionálnu prevádzkovú pomoc poskytnutú podnikom, ktorých hlavná činnosť patrí do oddielu K “Finančné a poisťovacie činnosti“ klasifikácie NACE Rev. 2, alebo podnikom, ktoré vykonávajú činnosti v rámci skupiny, ktorej hlavná činnosť patrí do triedy 70.10 “Vedenie firiem“ alebo 70.22 “Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia“ NACE Rev. 2.“

10.

Článok 14 sa mení takto:

a)

v odseku 6 druhom pododseku sa prvá veta nahrádza takto:

„V prípade nadobudnutia aktív prevádzkarne v zmysle článku 2 ods. 49 alebo ods. 51 sa zohľadňujú len náklady na nákup aktív od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči nadobúdateľovi.“;

b)

v odseku 7 sa prvá veta nahrádza takto:

„V prípade pomoci pre veľké podniky na zásadnú zmenu výrobného procesu musia oprávnené náklady prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky 16 a 17:

„16.   Príjemca potvrdí, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o pomoc neuskutočnil premiestnenie do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú sa pomoc žiada, a zaviaže sa, že tak neurobí ani do dvoch rokov od dokončenia počiatočnej investície, na ktorú sa pomoc žiada.

17.   V sektore rybolovu a akvakultúry sa neposkytne pomoc podnikom, ktoré sa dopustili jedného alebo viacerých porušení stanovených v článku 10 ods. 1 písm. a) až d) a článku 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (*8), ani na operácie uvedené v článku 11 daného nariadenia.

(*8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).“"

11.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Regionálna prevádzková pomoc

1.   Schémy regionálnej prevádzkovej pomoci v najvzdialenejších regiónoch, riedko osídlených oblastiach a veľmi riedko osídlených oblastiach sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.

2.   V riedko osídlených oblastiach kompenzujú schémy regionálnej prevádzkovej pomoci dodatočné náklady na dopravu tovaru vyrobeného v oblastiach oprávnených na prevádzkovú pomoc, ako aj dodatočné náklady na dopravu tovaru ďalej spracúvaného v týchto oblastiach, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

pomoc je objektívne kvantifikovateľná vopred na základe fixnej sumy alebo tonokilometrov alebo inej relevantnej jednotky;

b)

dodatočné náklady na dopravu sa vypočítajú na základe trasy prepravy tovaru v rámci štátnych hraníc príslušného členského štátu s použitím dopravných prostriedkov, ktoré majú za následok najnižšie náklady pre príjemcu.

Intenzita pomoci nesmie presiahnuť 100 % dodatočných nákladov na dopravu stanovených v tomto odseku.

3.   Vo veľmi riedko osídlených oblastiach musia schémy regionálnej prevádzkovej pomoci predchádzať vyľudňovaniu alebo ho znižovať, a to za týchto podmienok:

a)

príjemcovia vykonávajú svoju hospodársku činnosť v dotknutej oblasti;

b)

ročná výška pomoci na jedného príjemcu v rámci všetkých schém prevádzkovej pomoci nepresahuje 20 % ročných nákladov práce, ktoré príjemcovi vznikli v dotknutej oblasti.

4.   V najvzdialenejších regiónoch kompenzujú schémy prevádzkovej pomoci dodatočné prevádzkové náklady, ktoré vznikli v týchto regiónoch v priamom dôsledku jedného alebo viacerých trvalých znevýhodnení uvedených v článku 349 zmluvy, ak príjemcovia vykonávajú svoju hospodársku činnosť v najvzdialenejšom regióne za predpokladu, že ročná výška pomoci na jedného príjemcu v rámci všetkých schém prevádzkovej pomoci vykonávaných na základe tohto nariadenia nepresahuje nijaký z týchto percentuálnych podielov:

a)

35 % ročnej hrubej pridanej hodnoty vytvorenej príjemcom v dotknutom najvzdialenejšom regióne;

b)

40 % ročných nákladov práce, ktoré vznikli príjemcovi v dotknutom najvzdialenejšom regióne;

c)

30 % ročného obratu príjemcu, ktorý dosiahol v dotknutom najvzdialenejšom regióne.“

12.

V článku 21 sa odsek 16 mení takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Opatrenie rizikového financovania poskytujúce záruky alebo úvery oprávneným podnikom alebo kvázi kapitálové investície, ktoré majú štruktúru ako dlh, do oprávnených podnikov musí spĺňať tieto podmienky:“;

b)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

v prípade úverov a kvázi kapitálových investícií, ktoré majú štruktúru ako dlh, sa pri výpočte maximálnej výšky investície na účely odseku 9 zohľadňuje nominálna suma nástroja;“.

13.

V článku 22 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Oprávnený podnik je akýkoľvek nekótovaný malý podnik, ktorý bol zapísaný do obchodného registra pred najviac piatimi rokmi, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

neprebral činnosť iného podniku;

b)

ešte neprerozdeľoval zisky;

c)

nevznikol v dôsledku koncentrácie.

Pri oprávnených podnikoch, na ktoré sa nevzťahuje povinný zápis do obchodného registra, sa za začiatok päťročnej lehoty týkajúcej sa oprávnenosti môže považovať buď okamih, keď podnik začne vykonávať svoju hospodársku činnosť, alebo keď mu vzniká daňová povinnosť z hospodárskej činnosti.

Odchylne od prvého pododseku písm. c) sa podniky, ktoré vznikli v dôsledku koncentrácie medzi podnikmi oprávnenými získať pomoc podľa tohto článku, takisto považujú za oprávnené podniky, a to až do piatich rokov od dátumu zápisu do obchodného registra najstaršieho z podnikov, ktorý sa zúčastnil koncentrácie.“

14.

V článku 25 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pomoc na projekty výskumu a vývoja vrátane projektov, ktoré získali v rámci nástroja na podporu MSP z programu Horizont 2020 známku excelentnosti za kvalitu, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a v kapitole I.“

15.

V článku 31 ods. 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

prevádzkové náklady na školiteľov a účastníkov vzdelávania týkajúce sa priamo vzdelávacieho projektu, ako sú cestovné výdavky, náklady na ubytovanie, náklady na materiál a dodávky priamo súvisiace s projektom, odpisy nástrojov a vybavenia, ak sa používajú výlučne na daný projekt vzdelávania;“

16.

V článku 52 sa vkladá tento odsek 2a:

„2a.   Namiesto stanovenia oprávnených nákladov podľa odseku 2 možno maximálnu výšku pomoci na projekt alternatívne stanoviť na základe súťažného výberového konania v zmysle odseku 4.“

17.

Článok 53 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie;“;

b)

odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.   Pre pomoc, ktorá nepresahuje 2 mil. EUR, možno maximálnu výšku pomoci stanoviť na úrovni 80 % oprávnených nákladov, pričom alternatívou je použitie metódy uvedenej v odsekoch 6 a 7.“;

c)

v odseku 9 sa prvá veta nahrádza takto:

„V prípade činností vymedzených v odseku 2 písm. f) nesmie maximálna výška pomoci presahovať ani rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a diskontovanými príjmami projektu, ani 70 % oprávnených nákladov.“

18.

V článku 54 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V obidvoch prípadoch platí, že maximálne výdavky, ktoré sú predmetom povinnosti územnej viazanosti, v žiadnom prípade nesmú presiahnuť 80 % celkového rozpočtu na produkciu.

Aby projekty boli oprávnené na pomoc, členský štát môže vyžadovať aj to, aby sa na dotknutom území uskutočňovala určitá minimálna úroveň výrobnej činnosti, no táto úroveň nesmie presahovať 50 % celkového rozpočtu na produkciu.“

19.

V článku 55 sa odsek 12 nahrádza takto:

„12.   Pre pomoc, ktorá nepresahuje 2 mil. EUR, možno maximálnu výšku pomoci stanoviť na úrovni 80 % oprávnených nákladov, pričom alternatívou je použitie metódy uvedenej v odsekoch 10 a 11.“

20.

Za článok 56 sa vkladajú tieto oddiely 14 a 15:

ODDIEL 14

Pomoc pre regionálne letiská

Článok 56a

Pomoc pre regionálne letiská

1.   Investičná pomoc pre letiská je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 3 až 14 tohto článku a v kapitole I.

2.   Prevádzková pomoc pre letiská je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 3, 4, 10 a 15 až 18 tohto článku a v kapitole I.

3.   Letisko musí byť otvorené pre všetkých potenciálnych používateľov. V prípade fyzického obmedzenia kapacity sa prideľovanie uskutočňuje na základe vecných, objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií.

4.   Pomoc sa neposkytuje na premiestnenie existujúcich letísk alebo na vznik nového letiska prevádzkujúceho osobnú dopravu (vrátane prestavby existujúceho malého letiska na letisko prevádzkujúce osobnú dopravu).

5.   Dotknutá investícia nesmie presahovať to, čo je na základe primeraných odhadov objemu cestujúcich nevyhnutné na splnenie strednodobého očakávaného objemu cestujúcich.

6.   Investičná pomoc sa neposkytne letisku nachádzajúcemu sa vo vzdialenosti do 100 km alebo 60 minút jazdy autom, autobusom, vlakom alebo vysokorýchlostným vlakom od existujúceho letiska, z ktorého sa poskytujú pravidelné letecké dopravné služby v zmysle článku 2 ods. 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

7.   Odseky 5 a 6 sa nevzťahujú na letiská s priemerným ročným objemom do 200 000 cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá, ak sa od investičnej pomoci neočakáva, že na letisku povedie k zvýšeniu priemerného ročného objemu nad 200 000 cestujúcich. Investičná pomoc poskytnutá takýmto letiskám musí spĺňať buď podmienky odseku 11 alebo odsekov 13 a 14.

8.   Odsek 6 sa neuplatňuje, ak sa investičná pomoc poskytuje letisku situovanému do 100 km od existujúcich letísk, z ktorých sa poskytujú pravidelné letecké dopravné služby v zmysle článku 2 ods. 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008, pokiaľ si presun medzi každým z týchto iných existujúcich letísk a letiskom, ktorému sa poskytuje pomoc, nevyhnutne vyžaduje buď celkový cestovný čas námornou dopravou aspoň 90 minút, alebo leteckú dopravu.

9.   Investičná pomoc sa neposkytuje letiskám s priemerným ročným objemom nad tri milióny cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá. Od investičnej pomoci sa nesmie očakávať, že na letisku povedie k zvýšeniu priemerného ročného objemu prepravy nad tri milióny cestujúcich v priebehu dvoch finančných rokov nasledujúcich po poskytnutí pomoci.

10.   Táto pomoc sa neposkytuje letiskám s priemerným ročným objemom prepravy viac než 200 000 ton nákladu počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá. Od pomoci sa nesmie očakávať, že na letisku povedie k zvýšeniu priemerného ročného objemu prepraveného nákladu nad 200 000 ton v priebehu dvoch finančných rokov nasledujúcich po poskytnutí pomoci.

11.   Výška investičnej pomoci nesmie presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.

12.   Oprávnené náklady sú náklady súvisiace s investíciami do letiskovej infraštruktúry vrátane nákladov na plánovanie.

13.   Výška investičnej pomoci nesmie presiahnuť:

a)

50 % oprávnených nákladov v prípade letísk s priemerným ročným objemom prepravy od jedného milióna do troch miliónov cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá;

b)

75 % oprávnených nákladov v prípade letísk s priemerným ročným objemom prepravy do jedného milióna cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá.

14.   V prípade letísk nachádzajúcich sa vo vzdialených regiónoch sa maximálna intenzita pomoci uvedená v odseku 13 môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov.

15.   Prevádzková pomoc sa neposkytuje letiskám s priemerným ročným objemom nad 200 000 cestujúcich počas dvoch finančných rokov predchádzajúcich roku, v ktorom je pomoc skutočne poskytnutá.

16.   Výška prevádzkovej pomoci nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie prevádzkových strát a primeraného zisku za príslušné obdobie. Pomoc sa poskytne buď formou vopred stanovených periodických platieb, ktoré sa nesmú zvyšovať počas obdobia, na ktoré sa pomoc poskytuje, alebo formou súm stanovených ex post na základe pozorovaných prevádzkových strát.

17.   Prevádzková pomoc sa nevyplatí za žiaden kalendárny rok, počas ktorého ročný objem cestujúcich na danom letisku presiahne 200 000 cestujúcich.

18.   Poskytnutie prevádzkovej pomoci sa nesmie podmieňovať uzavretím dohôd s konkrétnymi leteckými spoločnosťami o letiskových poplatkoch, marketingových platbách či iných finančných aspektoch pôsobenia príslušných leteckých spoločností na danom letisku.

ODDIEL 15

Pomoc pre prístavy

Článok 56b

Pomoc pre námorné prístavy

1.   Pomoc pre námorné prístavy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.

2.   Oprávnenými nákladmi sú (vrátane nákladov na plánovanie) náklady na:

a)

investície do výstavby, náhrady alebo modernizácie prístavných infraštruktúr;

b)

investície do výstavby, náhrady alebo modernizácie prístupovej infraštruktúry;

c)

bagrovanie.

3.   Náklady týkajúce sa činností, ktoré nesúvisia s dopravou, vrátane priemyselných výrobných zariadení využívaných v prístave, kancelárií alebo predajní, ani náklady na prístavné superštruktúry nie sú oprávnenými nákladmi.

4.   Výška pomoci nesmie presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície alebo bagrovania. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.

5.   Intenzita pomoci na každú investíciu uvedenú v odseku 2 písm. a) nesmie prekročiť:

a)

100 % oprávnených nákladov, ak sú celkové oprávnené náklady na projekt do 20 mil. EUR;

b)

80 % oprávnených nákladov, ak sú celkové oprávnené náklady na projekt nad 20 mil. EUR a do 50 mil. EUR;

c)

60 % oprávnených nákladov, ak sú celkové oprávnené náklady na projekt nad 50 mil. EUR a do sumy stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. ee).

Intenzita pomoci nesmie prekročiť 100 % oprávnených nákladov stanovených v odseku 2 písm. b) a c) do výšky stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. ee).

6.   Intenzity pomoci stanovené v odseku 5 prvom pododseku písm. b) a c) možno zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade investícií umiestnených v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov v prípade investícií umiestnených v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

7.   Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany výstavbou, modernizáciou, prevádzkou alebo prenájmom prístavnej infraštruktúry, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa uskutočňuje na konkurenčnom, transparentnom, nediskriminačnom a bezpodmienečnom základe.

8.   Prístavná infraštruktúra, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa sprístupňuje používateľom, ktorí o ňu prejavia záujem, a to za trhových podmienok na rovnakom a nediskriminačnom základe.

9.   Pre pomoc, ktorá nepresahuje 5 mil. EUR, možno maximálnu výšku pomoci stanoviť na úrovni 80 % oprávnených nákladov, pričom alternatívou je použitie metódy uvedenej v odsekoch 4, 5 a 6.

Článok 56c

Pomoc pre vnútrozemské prístavy

1.   Pomoc pre vnútrozemské prístavy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku a kapitole I.

2.   Oprávnenými nákladmi sú (vrátane nákladov na plánovanie) náklady na:

a)

investície do výstavby, náhrady alebo modernizácie prístavných infraštruktúr;

b)

investície do výstavby, náhrady alebo modernizácie prístupovej infraštruktúry;

c)

bagrovanie.

3.   Náklady týkajúce sa činností, ktoré nesúvisia s dopravou, vrátane priemyselných výrobných zariadení využívaných v prístave, kancelárií alebo predajní, ani náklady na prístavné superštruktúry nie sú oprávnenými nákladmi.

4.   Výška pomoci nesmie presiahnuť rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prevádzkovým ziskom investície alebo bagrovania. Prevádzkový zisk sa od oprávnených nákladov odpočíta ex ante na základe primeraných odhadov alebo prostredníctvom mechanizmu spätného vymáhania.

5.   Maximálna intenzita pomoci nesmie prekročiť 100 % oprávnených nákladov do výšky stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. ff).

6.   Akákoľvek koncesia alebo iné poverenie tretej strany výstavbou, modernizáciou, prevádzkou alebo prenájmom prístavnej infraštruktúry, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa uskutočňuje na konkurenčnom, transparentnom, nediskriminačnom a bezpodmienečnom základe.

7.   Prístavná infraštruktúra, na ktorú bola poskytnutá pomoc, sa sprístupňuje používateľom, ktorí o ňu prejavia záujem, a to za trhových podmienok na rovnakom a nediskriminačnom základe.

8.   Pre pomoc, ktorá nepresahuje 2 mil. EUR, možno maximálnu výšku pomoci stanoviť na úrovni 80 % oprávnených nákladov, pričom alternatívou je použitie metódy uvedenej v odsekoch 4 a 5.“;

21.

Článok 58 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na individuálnu pomoc poskytnutú pred nadobudnutím účinnosti príslušných ustanovení tohto nariadenia, ak táto pomoc spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto nariadení s výnimkou článku 9.“;

b)

Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.   Akákoľvek individuálna pomoc poskytnutá v období od 1. júla 2014 do 9. júla 2017 v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia platnými v čase poskytnutia pomoci je zlučiteľná s vnútorným trhom a oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy. Akákoľvek individuálna pomoc poskytnutá pred 1. júlom 2014 v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, s výnimkou článku 9, platnými buď pred alebo po 10. júli 2017 je zlučiteľná s vnútorným trhom a oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   Ak sa toto nariadenie zmení, akákoľvek schéma pomoci oslobodená podľa tohto nariadenia v znení účinnom v čase, keď schéma nadobudne účinnosť, zostáva oslobodená počas adaptačného obdobia šiestich mesiacov.“

22.

V prílohe II sa časť II nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

23.

Príloha III sa mení takto:

a)

poznámka pod čiarou č. 2 sa nahrádza takto:

„(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).“;

b)

prvá veta poznámky pod čiarou č. 3 sa nahrádza takto:

„Ekvivalent hrubého grantu, alebo pri opatreniach podľa článkov 16, 21, 22 alebo 39 tohto nariadenia výška investície.“

Článok 2

V článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 702/2014 sa dopĺňa táto veta:

„Výška oprávnených nákladov sa môže vypočítať v súlade s možnosťami zjednodušeného vykazovania nákladov stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (*9) za predpokladu, že operácia je aspoň čiastočne financovaná z EPFRV a že predmetná kategória nákladov je oprávnená podľa príslušného ustanovenia o oslobodení od notifikačnej povinnosti.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2017

Za Komisiu

Margrethe VESTAGER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ C 99, 4.4.2014, s. 3.

(4)  Pozri najmä oddiel 3.5 Usmernení o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti.

(5)  KOM(2011) 144.

(6)  COM(2013) 295.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).


PRÍLOHA

„ČASŤ II

Informácie, ktoré sa majú poskytovať prostredníctvom aplikácie IT zriadenej Komisiou, ako sa stanovuje v článku 11

Uveďte, podľa ktorého ustanovenia všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa opatrenie pomoci realizuje.

Primárny účel – všeobecné účely (uveďte)

Účely (uveďte)

Maximálna intenzita pomoci v % alebo ročná maximálna výška pomoci v národnej mene (v plnej výške)

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (1) (čl. 14)

Schéma pomoci

… %

… %

Pomoc ad hoc

… %

… %

Regionálna pomoc – prevádzková pomoc (čl. 15)

Náklady na dopravu tovaru v oprávnených oblastiach [čl. 15 ods. 2 písm. a)]

… %

… %

Dodatočné náklady v najvzdialenejších regiónoch [čl. 15 ods. 2 písm. b)]

… %

… %

Regionálna pomoc na rozvoj miest (čl. 16)

…. v národnej mene

… %

Pomoc pre MSP (čl. 17 – 18 – 19 – 20)

Investičná pomoc pre MSP (čl. 17)

… %

… %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 18)

… %

… %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (čl. 19)

… %

… %

Pomoc na náklady na spoluprácu vzniknuté MSP zúčastneným na projektoch Európskej územnej spolupráce (čl. 20)

… %

… %

Pomoc pre MSP – uľahčenie prístupu MSP k financovaniu (čl. 21 – 22)

Pomoc vo forme rizikového financovania (čl. 21)

… v národnej mene

… %

Pomoc pre začínajúce podniky (čl. 22)

… v národnej mene

… %

Pomoc pre MSP – pomoc na alternatívne obchodné platformy zamerané na MSP (čl. 23)

… %; ak je opatrenie pomoci vo forme pomoci pre začínajúci podnik: … v národnej mene

… %

Pomoc pre MSP – pomoc na náklady na prieskum (čl. 24)

… %

… %

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie (čl. 25 – 30)

Pomoc na výskumné a vývojové projekty (čl. 25)

Základný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. a)]

… %

… %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)]

… %

… %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)]

… %

… %

Štúdie uskutočniteľnosti [čl. 25 ods. 2 písm. d)]

… %

… %

Investičná pomoc na výskumné infraštruktúry (čl. 26)

… %

… %

Pomoc pre inovačné zoskupenia (čl. 27)

… %

… %

Pomoc na inovácie pre MSP (čl. 28)

… %

… %

Pomoc na inováciu procesu a na organizačnú inováciu (čl. 29)

… %

… %

Pomoc na výskum a vývoj v odvetví rybolovu a akvakultúry (čl. 30)

… %

… %

Pomoc na podporu vzdelávania (čl. 31)

… %

… %

Pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím (čl. 32 – 35)

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania vo forme mzdových dotácií (čl. 32)

… %

… %

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií (čl. 33)

… %

… %

Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím (čl. 34)

… %

… %

Pomoc na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom (čl. 35)

… %

… %

Pomoc na ochranu životného prostredia (čl. 36 – 49)

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Únie týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Únie (čl. 36)

… %

… %

Investičná pomoc na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie (čl. 37)

… %

… %

Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti (čl. 38)

… %

… %

Investičná pomoc na projekty energetickej hospodárnosti budov (čl. 39)

… v národnej mene

… %

Investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny (čl. 40)

… %

… %

Investičná pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov (článok 41)

… %

… %

Prevádzková pomoc na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov (čl. 42)

… %

… %

Prevádzková pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov v malých zariadeniach (čl. 43)

… %

… %

Pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach podľa smernice 2003/96/ES (čl. 44)

… %

… %

Investičná pomoc na rekultiváciu znečistených plôch (čl. 45)

… %

… %

Investičná pomoc na energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom (čl. 46)

… %

… %

Investičná pomoc na recykláciu a opätovné použitie odpadu (čl. 47)

… %

… %

Investičná pomoc na energetickú infraštruktúru (čl. 48)

… %

… %

Pomoc na environmentálne štúdie (čl. 49)

… %

… %

Schémy pomoci na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami (čl. 50)

Maximálna intenzita pomoci

… %

… %

Druh prírodnej katastrofy

zemetrasenie

lavína

zosuv pôdy

povodeň

tornádo

hurikán

sopečná erupcia

plošný požiar

Dátum prírodnej katastrofy

od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov (čl. 51)

… %

… %

Pomoc na širokopásmové infraštruktúry (čl. 52)

… v národnej mene

… %

Pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva (čl. 53)

… %

… %

Schémy pomoci na audiovizuálne diela (čl. 54)

 

 

… %

… %

Pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry (čl. 55)

… %

… %

Investičná pomoc na miestne infraštruktúry (čl. 56)

… %

… %

Pomoc pre regionálne letiská (čl. 56a)

… %

… %

Pomoc pre námorné prístavy (čl. 56b)

… %

… %

Pomoc pre vnútrozemské prístavy (čl. 56c)

… %

… %


(1)  V prípade regionálnej pomoci ad hoc dopĺňajúcej pomoc poskytnutú podľa schémy (schém) pomoci uveďte intenzitu pomoci poskytnutej na základe danej schémy aj intenzitu pomoci ad hoc.“


Top