EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0821

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

OJ L 130, 19.5.2017, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj

19.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 130/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/821

zo 17. mája 2017,

ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Napriek tomu, že zdroje prírodných nerastných surovín v oblastiach zasiahnutých konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach majú veľký potenciál pre rozvoj, môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu a podkopávajú tak snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre zabezpečenie mieru, rozvoja a stability v uvedených oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastných surovín.

(2)

Výzvu zabrániť financovaniu ozbrojených skupín a bezpečnostných síl v oblastiach bohatých na zdroje prevzali vlády a medzinárodné organizácie spolu s hospodárskymi subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti, vrátane organizácií žien, ktoré najviac upozorňujú na vykorisťovanie zo strany týchto skupín a síl, ako aj na znásilňovanie a násilie používané na kontrolu miestneho obyvateľstva.

(3)

Porušovanie ľudských práv je v oblastiach bohatých na zdroje a zasiahnutých konfliktom a vo vysoko rizikových oblastiach bežné a môže zahŕňať detskú prácu, sexuálne násilie, miznutie ľudí, nútené vysťahovanie a ničenie rituálne alebo kultúrne významných pamiatok.

(4)

Únia sa aktívne angažuje v iniciatíve Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorej cieľom je presadzovanie zodpovedného získavania nerastných surovín z konfliktných oblastí. Táto iniciatíva vyústila do vládou podporovaného procesu s viacerými zainteresovanými stranami, ktorý viedol k prijatiu usmernenia OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí (ďalej len„usmernenie OECD o náležitej starostlivosti“) vrátane jeho príloh a dodatkov. Ministerská rada OECD odporučila v máji 2011 aktívne presadzovanie dodržiavania uvedeného usmernenia.

(5)

Pojem zodpovedné získavanie zdrojov sa uvádza v aktualizovaných usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky (2) a je v súlade s usmerňujúcimi zásadami OSN týkajúcimi sa podnikania a ľudských práv (3). Uvedené dokumenty sú zamerané na presadzovanie postupov náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci v prípade, že podniky získavajú nerastné suroviny z oblastí zasiahnutých konfliktom a nestabilitou. Na najvyššej medzinárodnej úrovni sa v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1952 (2010), ktorá je osobitne zameraná na Konžskú demokratickú republiku (KDR) a jej susedné krajiny v strednej Afrike, vyzýva k dodržiavaniu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V nadväznosti na uvedenú rezolúciu skupina expertov OSN pre KDR tiež podporuje dodržiavanie usmernenia OECD o náležitej starostlivosti.

(6)

Okrem viacstranných iniciatív prijali 15. decembra 2010 v Lusake hlavy štátov a predsedovia vlád africkej oblasti Veľkých jazier politický záväzok bojovať proti nelegálnej ťažbe prírodných zdrojov v danom regióne a okrem iného schválili regionálny mechanizmus certifikácie založený na usmernení OECD o náležitej starostlivosti.

(7)

Toto nariadenie je prostredníctvom kontroly obchodu s nerastnými surovinami z konfliktných oblastí jedným zo spôsobov, ako odstrániť financovanie ozbrojených skupín. Kroky v oblasti zahraničnej a rozvojovej politiky Únie tiež prispievajú k boju proti miestnej korupcii, k posilňovaniu hraníc a k zabezpečovaniu vzdelávania miestnych obyvateľov a ich zástupcov s cieľom pomôcť im pri upozorňovaní na porušovanie práv.

(8)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. novembra 2008 nazvanom „Iniciatíva v oblasti surovín – zabezpečovanie našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe“ uznala, že zabezpečenie spoľahlivého a nenarušeného prístupu k surovinám je dôležitým faktorom pre konkurencieschopnosť Únie. Iniciatíva v oblasti surovín, ktorá sa nachádza v uvedenom oznámení, je integrovanou stratégiou, ktorej cieľom je reagovať na rôzne výzvy týkajúce sa prístupu k neenergetickým a nepoľnohospodárskym surovinám. V uvedenej iniciatíve sa uznáva a presadzuje finančná transparentnosť, ako aj transparentnosť dodávateľského reťazca, a uplatňovanie noriem pre spoločenskú zodpovednosť podnikov.

(9)

Európsky parlament vo svojich uzneseniach zo 7. októbra 2010, z 8. marca 2011, z 5. júla 2011 a z 26. februára 2014 vyzval Úniu, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastných surovinách z konfliktných oblastí, oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa. Komisia vo svojich oznámeniach z 2. februára 2011 nazvaných „Riešenie problémov na komoditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami“ a z 27. januára 2012„Obchod, rast a rozvoj: Prispôsobovanie obchodnej a investičnej politiky potrebám krajín v najväčšej núdzi“ oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na ministerskej rade OECD v máji 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.

(10)

Občania Únie a aktéri občianskych spoločností poukazujú na to, že hospodárske subjekty v Únii nepreberajú zodpovednosť za svoje potenciálne prepojenie s nelegálnou ťažbou nerastných surovín z konfliktných oblastí a obchodom s nimi. Prostredníctvom takýchto nerastných surovín, ktoré sú potenciálne prítomné v spotrebiteľských výrobkoch, vzniká väzba medzi spotrebiteľmi a konfliktami, ktoré sa odohrávajú mimo Únie. Spotrebitelia sú tak nepriamo spájaní s konfliktami, ktoré majú vážny vplyv na ľudské práva, najmä na práva žien, pretože ozbrojené skupiny často používajú hromadné znásilňovanie ako úmyselnú stratégiu na zastrašovanie a ovládanie miestneho obyvateľstva na sledovanie svojich záujmov. Z tohto dôvodu občania Únie, najmä prostredníctvom petícií, žiadali, aby Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh, podľa ktorého by boli hospodárske subjekty zodpovedné v zmysle príslušných usmernení stanovených zo strany OSN a OECD.

(11)

V kontexte tohto nariadenia a podľa vymedzenia v usmernení OECD o náležitej starostlivosti je náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom, prostredníctvom ktorého hospodárske subjekty monitorujú a spravujú svoj nákup a predaj s cieľom zabezpečiť, aby neprispievali ku konfliktu alebo jeho negatívnym vplyvom.

(12)

Externý audit postupov hospodárskeho subjektu týkajúcich sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zabezpečuje dôveryhodnosť v prospech hospodárskych subjektov dolnej časti dodávateľského reťazca a prispieva k zlepšovaniu postupov náležitej starostlivosti v hornej časti dodávateľského reťazca.

(13)

Uverejňovanie správ hospodárskym subjektom o politikách a postupoch náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci poskytuje potrebnú transparentnosť na vybudovanie verejnej dôvery v opatrenia, ktoré hospodárske subjekty prijímajú.

(14)

Dovozcovia Únie sú naďalej individuálne zodpovední za dodržiavanie povinností náležitej starostlivosti stanovených v tomto nariadení. Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia by však mohli prispieť viaceré existujúce i budúce schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (ďalej len „schémy náležitej starostlivosti“). Schémy náležitej starostlivosti, ktoré sa zameriavajú na prerušenie spojitosti medzi konfliktom a získavaním cínu, tantalu, volfrámu a zlata, už existujú. Takéto schémy využívajú nezávislé externé audity, aby certifikovali taviarne a rafinérie, ktoré už majú schémy na zabezpečenie zodpovedného získavania nerastných surovín. Malo by byť možné uznať uvedené schémy v systéme Únie týkajúcom sa náležitej starostlivosť v dodávateľskom reťazci (ďalej len „systém Únie“). Metodika a kritériá, podľa ktorých budú takéto schémy uznané za ekvivalentné s požiadavkami tohto nariadenia, by mali byť stanovené v delegovanom akte s cieľom umožniť dodržiavanie tohto nariadenia jednotlivými hospodárskymi subjektmi, ktoré sú členmi uvedených schém, a zabrániť zdvojeniu auditov. Takéto schémy by mali zahŕňať všeobecné zásady náležitej starostlivosti a zabezpečovať, aby požiadavky boli prispôsobené konkrétnym odporúčaniam usmernenia OECD o náležitej starostlivosti a spĺňali formálne náležitosti, akými sú zapojenie zainteresovaných strán, mechanizmy podávania sťažností a schopnosť reagovať.

(15)

Hospodárske subjekty Únie prostredníctvom verejných konzultácií vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastných surovín a informovali o súčasných schémach náležitej starostlivosti, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele spoločenskej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť ich dodávok. Hospodárske subjekty Únie však oznámili aj nespočetné ťažkosti a praktické výzvy pri výkone náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre dlhé a zložité globálne dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet hospodárskych subjektov, ktoré často nie sú dostatočne informované alebo o toto etické hľadisko nemajú záujem. Komisia by mala preskúmať náklady na zodpovedné získavanie zdrojov a na externé audity, administratívne dôsledky takéhoto získavania zdrojov a auditov a ich potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť, najmä v súvislosti s malými a strednými podnikmi (MSP), a mala by svoje zistenia oznamovať Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala v záujme vykonávania tohto nariadenia zabezpečiť, aby mikropodniky a malé a stredné podniky mali primeranú technickú a finančnú pomoc, a mala by uľahčovať výmenu informácií. Mikropodniky a malé a stredné podniky usadené v Únii, ktoré dovážajú nerastné suroviny a kovy, by preto mali mať prospech z programu COSME zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 (4).

(16)

Taviarne a rafinérie sú dôležitou fázou v globálnom dodávateľskom reťazci nerastných surovín, keďže väčšinou ide o poslednú fázu, v ktorej možno účinne zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa zhromaždia, zverejnia a overia informácie o pôvode nerastných surovín a ich vysledovateľnosti. Po tejto fáze transformácie sa často považuje za nemožné vystopovať pôvod nerastných surovín. To isté platí pre recyklované kovy, pri ktorých sa dokonca uplatnili ďalšie kroky v rámci transformačného postupu. Zoznam globálnych zodpovedných taviarní a rafinérií Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu hospodárskym subjektom v dolnej časti dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti by hospodárske subjekty v hornej časti dodávateľského reťazca, ako sú taviarne a rafinérie, mali prejsť nezávislým externým auditom, pokiaľ ide o ich postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, a to preto, aby boli tiež zaradené do zoznamu globálnych zodpovedných taviarní a rafinérií.

(17)

Je nevyhnutné, aby dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny a kovy, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, dodržiavali jeho ustanovenia, vrátane taviarní a rafinérií Únie, ktoré dovážajú a spracúvajú nerastné suroviny a ich koncentráty.

(18)

Na zabezpečenie riadneho fungovania systému Únie a súčasne toho, aby prevažná väčšina nerastných surovín a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia dovážaných do Únie podliehala jeho požiadavkám, by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na prípady, keď sú ročné objemy dovozcov Únie pre dovoz každej príslušnej nerastnej suroviny alebo kovu nižšie ako prahové hodnoty uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(19)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému Únie a uľahčiť posudzovanie schém náležitej starostlivosti, ktoré môžu byť uznané na základe tohto nariadenia, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu prílohy I k tomuto nariadeniu, stanovením a zmenou prahových hodnôt objemu nerastných surovín a kovov, a pokiaľ ide o stanovenie metodiky a kritérií, ktoré sa majú použiť na toto posúdenie, pričom sa v tomto smere uzná práca OECD. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (5). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(20)

Príslušné orgány členských štátov by mali byť zodpovedné za zabezpečenie jednotného dodržiavania tohto nariadenia zo strany dovozcov Únie dovážajúcich nerastné suroviny alebo kovy, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, tým, že vykonávajú primerané následné kontroly. Záznamy o takýchto kontrolách by sa mali uchovávať aspoň päť rokov. Členské štáty by mali byť povinné ustanoviť pravidlá, ktoré sa uplatňujú na porušenia tohto nariadenia.

(21)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisii preniesť vykonávacie právomoci. Vykonávacie právomoci týkajúce sa uznávania schém náležitej starostlivosti za rovnocenné, odňatia rovnocennosti v prípade nedostatkov, ako aj vytvorenia zoznamu globálnych zodpovedných taviarní a rafinérií by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6). S prihliadnutím na povahu uvedených vykonávacích aktov a vzhľadom na obmedzenú diskrečnú právomoc Komisie, nakoľko uvedené akty by sa mali zakladať na metodike a kritériách, ktoré majú byť prijaté prostredníctvom delegovaného aktu na uznanie schém náležitej starostlivosti zo strany Komisie, za vhodný postup na prijímanie uvedených vykonávacích aktov sa považuje konzultačný postup.

(22)

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia by sa malo prijať ustanovenie na prechodné obdobie, ktoré umožní, aby sa okrem iného vytvorili príslušné orgány členských štátov, aby Komisia uznala schémy náležitej starostlivosti a aby sa hospodárske subjekty oboznámili so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z tohto nariadenia.

(23)

Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku by mali pravidelne posudzovať svoju finančnú pomoc a politické záväzky týkajúce sa oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, v ktorých sa ťaží cín, tantal, volfrám a zlato, najmä v africkej oblasti Veľkých jazier, s cieľom zabezpečiť súdržnosť politík a podnietiť a posilniť dodržiavanie zásad dobrej správy, právneho štátu a etiky v baníctve.

(24)

Komisia by mala pravidelne podávať Európskemu parlamentu a Rade správy o účinkoch systému Únie stanoveného týmto nariadením. Do 1. januára 2023 a následne každé tri roky by mala Komisia preskúmať fungovanie a účinnosť systému Únie a jeho vplyv na mieste, pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastných surovín patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, a vplyv na hospodárske subjekty v Únii vrátane MSP, a mala by predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade. K uvedeným správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať ďalšie povinné opatrenia.

(25)

Vo svojom spoločnom oznámení z 5. marca 2014 nazvanom o „Zodpovednom získavaní nerastných surovín s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: Smerom k integrovanému prístupu EÚ“ (ďalej len „spoločné oznámenie z 5. marca 2014“) sa Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zaviazali vykonávať sprievodné opatrenia vedúce k integrovanému prístupu Únie k zodpovednému získavaniu surovín súbežne s týmto nariadením, nielen s cieľom dosiahnuť vysokú mieru účasti hospodárskych subjektov na systéme Únie stanovenom v tomto nariadení, ale aj na zabezpečenie globálneho, súdržného a komplexného prístupu na podporu zodpovedného získavania surovín z oblastí zasiahnutých konfliktami a vysokorizikových oblastí.

(26)

Zabránenie tomu, aby sa zisky z obchodovania s nerastnými surovinami a kovmi používali na financovanie ozbrojených konfliktov, prostredníctvom náležitej starostlivosti a transparentnosti podporí dobrú správu vecí verejných a udržateľný hospodársky rozvoj. Toto nariadenie preto okrem svojej hlavnej oblasti pôsobnosti, ktorá patrí do spoločnej obchodnej politiky Únie, zahŕňa zhodou okolností aj oblasti, ktoré patria do pôsobnosti politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa zriaďuje systém Únie týkajúci sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (ďalej len „systém Únie“) s cieľom obmedziť príležitosti ozbrojených skupín a bezpečnostných síl na obchod s cínom, tantalom a volfrámom a ich rudami a zlatom. Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o dodávateľské postupy dovozcov Únie a taviarní a rafinérií získavajúcich zdroje z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.

2.   Týmto nariadením sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre dovozcov Únie dovážajúcich nerastné suroviny alebo kovy, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám alebo zlato, alebo z nich pozostávajú, stanovených v prílohe I.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na dovozcov Únie dovážajúcich nerastné suroviny alebo kovy, ak ich ročný objem dovozu každej z dotknutých nerastných surovín či kovov je nižší ako prahové hodnoty objemu stanovené v prílohe I.

Všetky prahové hodnoty objemu sú stanovené na úrovni, ktorá zaisťuje, že prevažná väčšina, ale nie menej ako 95 %, celkových objemov dovezených do Únie každej nerastnej suroviny a kovu podľa kódu kombinovanej nomenklatúry, podlieha povinnostiam dovozcov Únie stanoveným v tomto nariadení.

4.   Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkami 18 a 19, pokiaľ možno do 1. apríla 2020, ale najneskôr do 1. júla 2020, s cieľom zmeniť prílohu I stanovením prahových hodnôt objemu rúd a koncentrátov tantalu alebo nióbu, zlatej rudy a koncentrátov, oxidov a hydroxidov cínu, tantalátov a karbidov tantalu.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkami 18 a 19 s cieľom zmeniť existujúce prahové hodnoty uvedené v prílohe I každé tri roky od 1. januára 2021.

6.   S výnimkou článku 7 ods. 4 sa toto nariadenie nevzťahuje na recyklované kovy.

7.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na zásoby, ak dovozca Únie preukáže, že uvedené zásoby boli vytvorené v súčasnej podobe v overiteľný deň pred 1. februárom 2013.

8.   Toto nariadenie sa vzťahuje na nerastné suroviny a kovy uvedené v prílohe I, ktoré sa získavajú ako vedľajšie produkty podľa vymedzenia v článku 2 písm. t).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„nerastné suroviny“ sú:

rudy a koncentráty, ktoré obsahujú cín, tantal alebo volfrám a

zlato,

ako sú uvedené v prílohe I časti A;

b)

„kovy“ sú kovy, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám alebo zlato alebo z nich pozostávajú, ako sú uvedené v prílohe I časti B;

c)

„dodávateľský reťazec nerastných surovín“ je systém činností, organizácií, aktérov, technológie, informácií, zdrojov a služieb zapojených do presúvania nerastných surovín z miesta ťažby a ich spracúvania do podoby konečného výrobku;

d)

„náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci“ sú povinnosti dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato v súvislosti s ich systémom riadenia, riadením rizík, nezávislým externým auditom a so zverejňovaním informácií, pokiaľ ide o identifikovanie a riešenie aktuálnych a potenciálnych rizík spojených s oblasťami zasiahnutými konfliktom a vysokorizikovými oblasťami s cieľom predísť negatívnym vplyvom spojeným s ich činnosťami získavania nerastných surovín alebo tieto riziká zmierniť;

e)

„vysledovateľnosť alebo systém vystopovateľnosti dodávateľského reťazca“ je záznam poradia hospodárskych subjektov, v držbe ktorých sa nerastné suroviny a kovy nachádzajú v procese presúvania sa v dodávateľskom reťazci;

f)

„oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave ozbrojeného konfliktu alebo nestabilné oblasti po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú slabú alebo neexistujúcu správu a bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty, v ktorých dochádza k rozsiahlemu a systematickému porušovaniu medzinárodného práva vrátane zneužívania ľudských práv;

g)

„ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“ sú skupiny uvedené v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;

h)

„taviareň a rafinéria“ je každá fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca formy extraktnej metalurgie, ktorých súčasťou sú postupy spracovania s cieľom vyrobiť z nerastnej suroviny kov;

i)

„globálne zodpovedné taviarne a rafinérie“ sú taviarne a rafinérie vnútri alebo mimo Únie, ktoré sa považujú za taviarne alebo rafinérie spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia;

j)

„horná časť dodávateľského reťazca“ je časť dodávateľského reťazca nerastných surovín od miesta ťažby po taviarne a rafinérie (vrátane nich);

k)

„dolná časť dodávateľského reťazca“ je časť dodávateľského reťazca kovov nasledujúca po taviarňach a rafinériách až po konečný výrobok;

l)

„dovozca Únie“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá deklaruje nerastné suroviny alebo kovy, s cieľom prepustiť ich do voľného obehu v zmysle článku 201 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (7) alebo akákoľvek fyzická či právnická osoba, v ktorej mene je takéto colné vyhlásenie podané, ako sa uvádza v údajových prvkoch 3/15 a 3/16 v súlade s prílohou B delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (8);

m)

„schéma náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci“ alebo „schéma náležitej starostlivosti“ je kombinácia postupov, nástrojov a mechanizmov dobrovoľnej náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, vrátane nezávislého externého auditu, ktoré vypracovali a na ktoré dohliadajú vlády, priemyselné združenia alebo zoskupenia zainteresovaných organizácií;

n)

„príslušné orgány členského štátu“ sú orgány určené členskými štátmi v súlade s článkom 10 s odbornými znalosťami, pokiaľ ide o suroviny, priemyselné procesy a audit;

o)

„usmernenie OECD o náležitej starostlivosti“ je dokument usmernenia OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí (druhé vydanie, OECD 2013) vrátane všetkých jeho príloh a dodatkov;

p)

„mechanizmus sťažností“ je mechanizmus včasného varovania a informovanosti o rizikách, ktorý všetkým zainteresovaným stranám vrátane informátorov umožní vyjadrovať svoje obavy v súvislosti s okolnosťami ťažby nerastných surovín, obchodovania a zaobchádzania s nimi a vývozu nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí;

q)

„modelová politika dodávateľského reťazca“ je politika dodávateľského reťazca, ktorá sa zhoduje s prílohou II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti, v ktorej sa uvádzajú riziká významných negatívnych vplyvov, ktoré môžu súvisieť s ťažbou nerastných surovín, obchodom a zaobchádzaním s nimi a s vývozom nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí;

r)

„plán riadenia rizík“ je písomná reakcia dovozcu Únie na zistené riziká v dodávateľskom reťazci podľa prílohy III k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;

s)

„recyklované kovy“ sú regenerované výrobky od koncových používateľov alebo spotrebiteľov alebo spracované odpadové kovy vytvorené v priebehu výroby výrobku, vrátane nadbytočných, zastaraných, chybných a odpadových kovových materiálov obsahujúcich rafinované alebo spracované kovy, ktoré sú vhodné na recykláciu pri výrobe cínu, tantalu, volfrámu alebo zlata. Na účely tohto vymedzenia sa čiastočne spracované a nespracované nerastné suroviny a vedľajšie produkty z inej rudy nepovažujú za recyklované kovy;

t)

„vedľajší produkt“ sú nerastné suroviny alebo kovy patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré boli získané zo spracovania nerastných surovín alebo kovov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a ktoré by nebolo možné získať bez spracovania primárnej nerastnej suroviny alebo kovu, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

u)

„overiteľný deň“ je dátum, ktorý možno overiť kontrolou fyzickej dátumovej pečiatky na produktoch alebo inventárnych zoznamoch.

Článok 3

Dodržiavanie povinností náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcami Únie

1.   Dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny alebo kovy musia dodržiavať povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci stanovené v tomto nariadení a viesť dokumentáciu preukazujúcu ich zodpovedajúce dodržanie týchto povinností vrátane výsledkov nezávislého externého auditu.

2.   Príslušné orgány členského štátu sú zodpovedné za vykonávanie primeraných následných kontrol podľa článku 11.

3.   Podľa článku 8 ods. 1 môžu zainteresované strany predložiť schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci na uznanie Komisiou s cieľom uľahčiť dodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v článkoch 4 až 7 dovozcami Únie.

Článok 4

Povinnosti týkajúce sa systému riadenia

Dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny alebo kovy:

a)

prijmú aktuálne informácie o politike dodávateľského reťazca pre nerastné suroviny a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne ich oznámia dodávateľom a verejnosti;

b)

začlenia do svojej politiky dodávateľského reťazca normy, podľa ktorých sa má vykonávať náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci a ktoré sú v súlade s normami stanovenými v modelovej politike dodávateľského reťazca v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;

c)

zabezpečia takú štruktúru svojich príslušných vnútorných systémov riadenia, aby sa ich prostredníctvom podporovala náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci, a to tak, že v prípadoch, keď dovozca Únie nie je fyzická osoba, pridelia vedúcim pracovníkom zodpovednosť za dohľad nad procesom náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ako aj za uchovávanie záznamov o týchto systémoch za obdobie minimálne päť rokov;

d)

posilnia svoju angažovanosť vo vzťahu k dodávateľom tým, že začlenia svoju politiku dodávateľského reťazca do zmlúv a dohôd s dodávateľmi v súlade s prílohou II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;

e)

zriadia mechanizmus sťažností ako systém včasného varovania a informovanosti o rizikách alebo zabezpečia takýto mechanizmus prostredníctvom dojednaní o spolupráci s inými hospodárskymi subjektmi či organizáciami, alebo tým, že umožnia obrátiť sa na externého experta alebo orgán, ako napríklad ombudsman;

f)

pokiaľ ide o nerastné suroviny, prevádzkujú systém vysledovateľnosti alebo systém vystopovateľnosti dodávateľského reťazca, ktorý, podložený dokumentáciou, poskytuje tieto informácie:

i)

opis nerastnej suroviny vrátane obchodného mena a druhu;

ii)

názov a adresa dodávateľa dovozcu Únie;

iii)

krajina pôvodu nerastnej suroviny;

iv)

množstvá a dátumy vyťaženia, ak sú dostupné, vyjadrené objemom alebo váhou;

v)

ak majú nerastné suroviny pôvod v oblasti zasiahnutej konfliktom a vo vysokorizikovej oblasti, alebo ak dovozca Únie zistil iné riziká v dodávateľskom reťazci, ako sa uvádza v usmernení OECD o náležitej starostlivosti, dodatočné informácie v súlade s konkrétnymi odporúčaniami pre hospodárske subjekty v hornej časti dodávateľského reťazca, ako sa stanovuje v usmernení OECD o náležitej starostlivosti, ako napríklad baňa, v ktorej sa nerastná surovina vyťažila, miesta, kde sa nerastné suroviny konsolidujú, kde sa s nimi obchoduje a kde sa spracúvajú, a zaplatené dane, poplatky a odmeny;

g)

pokiaľ ide o kovy, prevádzkujú systém vysledovateľnosti alebo systém vystopovateľnosti dodávateľského reťazca, ktorý, podložený dokumentáciou, poskytuje tieto informácie:

i)

opis kovu vrátane obchodného mena a druhu;

ii)

názov a adresa dodávateľa dovozcu Únie;

iii)

názov a adresa taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcu Únie;

iv)

ak sú k dispozícii, záznamy externých audítorských správ taviarní a rafinérií, alebo dôkaz o zhode so schémou náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci uznanou Komisiou podľa článku 8;

v)

ak záznamy uvedené v bode iv) nie sú k dispozícii:

krajiny pôvodu nerastných surovín v dodávateľskom reťazci taviarní a rafinérií;

ak kovy vznikli z nerastných surovín s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach, alebo dovozca Únie zistil iné riziká v dodávateľskom reťazci, ako sa uvádza v usmernení OECD o náležitej starostlivosti, dodatočné informácie v súlade s konkrétnymi odporúčaniami pre hospodárske subjekty v dolnej časti dodávateľského reťazca stanovené v tomto usmernení;

h)

v súvislosti s vedľajšími produktmi poskytnú informácie podložené dokumentáciou od miesta pôvodu týchto vedľajších produktov, konkrétne od miesta, v ktorom sa vedľajší produkt po prvýkrát oddelil od svojej hlavnej nerastnej suroviny alebo kovu mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 5

Povinnosti týkajúce sa riadenia rizík

1.   Dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny:

a)

identifikujú a posúdia riziká negatívnych vplyvov vo svojom dodávateľskom reťazci nerastných surovín na základe informácií poskytnutých podľa článku 4 vzhľadom na normy politiky svojho dodávateľského reťazca, ktoré sú v súlade s prílohou II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti, ako aj s odporúčaniami týkajúcimi sa náležitej starostlivosti stanovenými v tomto usmernení;

b)

implementujú stratégiu, ktorou budú reagovať na zistené riziká, ktorá bude navrhnutá tak, aby sa jej prostredníctvom predchádzalo negatívnym vplyvom alebo aby sa jej prostredníctvom znižovali negatívne vplyvy:

i)

podávaním správ o zisteniach v posúdení rizika dodávateľského reťazca vyššiemu manažmentu určenému na tento účel, v prípadoch, keď dovozca Únie nie je fyzickou osobou;

ii)

prijímaním opatrení v oblasti riadenia rizík, ktoré sú v súlade s prílohou II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti, ako aj s odporúčaniami týkajúcimi sa náležitej starostlivosti stanovenými v tomto usmernení, vzhľadom na ich schopnosť ovplyvňovať, a v prípade potreby podniknúť kroky v snahe vyvinúť nátlak na dodávateľov, ktorí sú schopní najúčinnejšie predísť zistenému riziku alebo ho zmierniť tým, že umožnia buď, aby:

obchod pokračoval, pričom zároveň vyvíjajú úsilie o merateľné zmiernenie rizika,

sa obchod dočasne pozastavil, pričom naďalej vyvíjajú existujúce úsilie o merateľné zmiernenie rizika, alebo

aby sa obchod s dodávateľom po neúspešných pokusoch o zmiernenie rizika zrušil,

iii)

implementovaním plánu riadenia rizík; monitorovaním a sledovaním výkonnosti úsilia o zmiernenie rizika; podávaním správ vyššiemu manažmentu určenému na tento účel v prípadoch, keď dovozca Únie nie je fyzickou osobou; a zvážením pozastavenia alebo zrušenia obchodného vzťahu s dodávateľom po neúspešných pokusoch o zmiernenie;

iv)

dodatočným posúdením skutočností a rizík, ktoré si vyžadujú zmiernenie alebo v súvislosti s ktorými došlo ku zmene situácie.

2.   Ak dovozca Únie dovážajúci nerastné suroviny vyvíja úsilie o zmiernenie rizika, pričom v obchode pokračuje alebo ho dočasne pozastaví, konzultuje s dodávateľmi a dotknutými zainteresovanými stranami, vrátane miestnych a ústredných vládnych orgánov, medzinárodných organizácií alebo organizácií občianskej spoločnosti a dotknutých tretích strán, a dohodne sa na stratégii pre merateľné zmiernenie rizika v pláne riadenia rizík.

3.   Dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny sa, v záujme navrhnutia stratégií na zistenie konfliktu a vysokého rizika určených na zmiernenie rizika v pláne riadenia rizík, spoliehajú na opatrenia a ukazovatele uvedené v prílohe III k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti a merajú postupné zlepšovanie.

4.   Dovozcovia Únie dovážajúci kovy identifikujú a posúdia, v súlade s prílohou II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti a osobitnými odporúčaniami stanovenými v uvedenom usmernení, riziká vo svojom dodávateľskom reťazci na základe dostupných externých audítorských správ týkajúcich sa taviarní a rafinérií v uvedenom reťazci, a prípadne posúdením postupov náležitej starostlivosti týchto taviarní a rafinérií,. Uvedené audítorské správy sú v súlade s článkom 6 ods. 1 tohto nariadenia. V prípade neexistencie takýchto externých audítorských správ týkajúcich sa taviarní a rafinérií v ich dodávateľskom reťazci dovozcovia Únie dovážajúci kovy identifikujú a posúdia riziká vo svojom dodávateľskom reťazci ako súčasť svojho systému riadenia rizík. V takýchto prípadoch dovozcovia Únie dovážajúci kovy vykonajú audity náležitej starostlivosti vo svojom dodávateľskom reťazci prostredníctvom nezávislej tretej strany v súlade s článkom 6 tohto nariadenia.

5.   V prípadoch, keď dovozcovia Únie dovážajúci kovy nie sú fyzickými osobami, oznamujú výsledky posúdenia rizík uvedeného v odseku 4 svojmu vyššiemu manažmentu určenému na tento účel a realizujú stratégiu reakcie zameranú na zabránenie nepriaznivým vplyvov alebo ich zmiernenie, v súlade s prílohou II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti a s osobitnými odporúčaniami stanovenými v uvedenom usmernení.

Článok 6

Povinnosti týkajúce sa externého auditu

1.   Dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny alebo kovy vykonávajú audity prostredníctvom nezávislej tretej strany (ďalej len „externý audit“).

Uvedený externý audit:

a)

zahrnie do svojho rozsahu všetky činnosti dovozcu Únie, všetky jeho postupy a systémy, ktoré sa používajú na vykonávanie náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, pokiaľ ide o nerastné suroviny alebo kovy, vrátane systému riadenia a riadenia rizík dovozcu Únie, ako aj zverejňovania informácií zo strany zodpovedného dovozcu v súlade s článkami 4, 5 a 7;

b)

má za cieľ určiť zhodu postupov náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcu Únie s článkami 4, 5 a 7;

c)

odporúča dovozcovi Únie ako zlepšiť jeho postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci; a

d)

dodržiava zásady auditu, ktorými sú nezávislosť, kompetencia a zodpovednosť, ako sa stanovuje v usmernení OECD o náležitej starostlivosti.

2.   Dovozcovia Únie dovážajúci kovy sú oslobodení od povinnosti vykonávať externé audity podľa odseku 1, ak poskytnú vecné dôkazy vrátane externých audítorských správ, ktoré preukážu, že všetky taviarne a rafinérie v ich dodávateľskom reťazci sú v súlade s týmto nariadením.

Požiadavka vecných dôkazov sa považuje za splnenú, keď dovozcovia Únie dovážajúci kovy preukážu, že nakupujú výlučne od taviarní a rafinérií uvedených Komisiou v zozname podľa článku 9.

Článok 7

Povinnosti týkajúce sa zverejňovania

1.   Dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny alebo kovy sprístupnia príslušným orgánom členského štátu správy akéhokoľvek externého auditu uskutočneného v súlade s článkom 6 alebo dôkazy o súlade so schémou náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci uznanou Komisiou podľa článku 8.

2.   Dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny alebo kovy sprístupnia svojim bezprostredným odberateľom v dolnej časti dodávateľského reťazca všetky informácie, ktoré získali a uschovali podľa náležitej starostlivosti vo svojom dodávateľskom reťazci s náležitým zreteľom na obchodné tajomstvo a iné obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže.

3.   Dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny alebo kovy podávajú každoročne verejne správu v čo najširšom možnom meradle, a to aj na internete, o svojich politikách náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci a postupoch týkajúcich sa zodpovedného získavania zdrojov. Uvedená správa obsahuje kroky, ktoré dovozcovia Únie podnikli v záujme implementácie povinností, pokiaľ ide o ich systém riadenia podľa článku 4 a ich riadenie rizík podľa článku 5, ako aj súhrnnú správu externých auditov vrátane mena audítora, a to s náležitým zreteľom na obchodné tajomstvo a iné obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže.

4.   Ak dovozca Únie môže odôvodnene urobiť záver, že kovy pochádzajú len z recyklovaných zdrojov alebo zo šrotu, s náležitým zreteľom na obchodné tajomstvo a iné záujmy týkajúce sa hospodárskej súťaže:

a)

zverejní svoj záver a

b)

primerane podrobne opíše opatrenia týkajúce sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré vykonal, keď dospel k tomuto záveru.

Článok 8

Uznávanie schém náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci

1.   Vlády, priemyselné združenia a iné zoskupenia zainteresovaných organizácií, ktoré majú zavedené schémy náležitej starostlivosti (ďalej len „vlastníci schémy“), môžu požiadať Komisiu, aby uznala schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré vypracovali a na ktoré dohliadajú. Takéto žiadosti musia byť podložené primeranými dôkazmi a informáciami.

2.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 19, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením metodiky a kritérií umožňujúcich Komisii posúdiť, či schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci uľahčujú hospodárskym subjektom dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia a umožňujú Komisii uznať tieto schémy.

3.   Ak Komisia na základe dôkazov a informácií predložených podľa odseku 1 a v súlade s metodikou a kritériami na uznávanie stanovenými podľa odseku 2, určí, že schéma náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktorú účinne vykonáva dovozca Únie dovážajúci nerastné suroviny alebo kovy, umožňuje tomuto dovozcovi dodržiavať toto nariadenie, prijme vykonávací akt, ktorým sa uvedená schéma uzná za rovnocennú s požiadavkami tohto nariadenia. Pred prijatím takýchto vykonávacích aktov Komisia podľa potreby konzultuje so sekretariátom OECD.

Pri prijímaní rozhodnutia o uznaní schémy náležitej starostlivosti Komisia zohľadní rôznu prax odvetví, na ktoré sa táto schéma vzťahuje, a prihliada aj na rizikovo orientovaný prístup a metódy, ktoré táto schéma používa na identifikáciu oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, ako aj uvedené výsledky. Tieto uvedené výsledky vlastník schémy zverejní.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

4.   Komisia takisto podľa potreby pravidelne overuje, či uznané schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci naďalej spĺňajú kritériá, ktoré viedli k uznaniu rozhodnutia o rovnocennosti prijatého podľa odseku 3.

5.   Vlastník schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, pre ktorú bolo udelené uznanie o rovnocennosti v súlade s odsekom 3, bezodkladne informuje Komisiu o všetkých zmenách alebo aktualizáciách tejto schémy.

6.   Ak existujú dôkazy o opakovaných alebo závažných prípadoch, keď hospodárske subjekty vykonávajúce schému uznanú v súlade s odsekom 3 nesplnili požiadavky tohto nariadenia, Komisia preskúma po porade s vlastníkom uznanej schémy, či takéto prípady nepoukazujú na nedostatky schémy.

7.   Ak Komisia zistí nedodržiavanie podmienok stanovených v tomto nariadení alebo nedostatky v uznanej schéme náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, môže vlastníkovi schémy poskytnúť primeraný čas na vykonanie nápravných opatrení.

Ak vlastník schémy neprijme nevyhnutné nápravné opatrenia alebo ich odmietne prijať, a ak Komisia zistí, že nedodržanie alebo nedostatky uvedené v prvom pododseku tohto odseku oslabujú schopnosť dovozcu Únie vykonávajúceho schému dodržiavať toto nariadenie, alebo ak opakované alebo závažné prípady neplnenia požiadaviek zo strany hospodárskych subjektov vykonávajúcich schému súvisia s nedostatkami v schéme, Komisia prijme vykonávací akt v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2, ktorým sa uznanie schémy odníme.

8.   Komisia zriadi a aktualizuje register uznaných schém náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Uvedený register sa sprístupní verejnosti na internete.

Článok 9

Zoznam globálnych zodpovedných taviarní a rafinérií

1.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa vytvorí alebo zmení zoznam názvov a adries globálnych zodpovedných taviarní a rafinérií.

Uvedený zoznam je vypracovaný tak, že zohľadňuje globálne zodpovedné taviarne a rafinérie, na ktoré sa vzťahujú schémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci uznané Komisiou podľa článku 8 a informácie predložené členskými štátmi podľa článku 17 ods. 1.

2.   Komisia vynaloží všetko úsilie, aby identifikovala tie taviarne a rafinérie zahrnuté na zozname uvedenom v odseku 1 tohto článku, ktoré aspoň čiastočne získavajú nerastné suroviny z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí, najmä na základe informácií poskytnutých vlastníkmi schém náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci uznaných podľa článku 8.

3.   Komisia vytvorí alebo zmení zoznam s použitím vzoru uvedeného v prílohe II a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2. Pred prijatím tohto zoznamu sa podľa potreby konzultuje so sekretariátom OECD.

4.   Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu odstráni zo zoznamu názvy a adresy taviarní a rafinérií, ktoré už nie sú uznávané ako zodpovedné na základe informácií získaných podľa článku 8 a článku 17 ods. 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

5.   Komisia včas aktualizuje a sprístupňuje verejnosti, a to aj na internete, informácie zahrnuté v uvedenom zozname globálnych zodpovedných taviarní a rafinérií.

Článok 10

Príslušné orgány členského štátu

1.   Každý členský štát určí jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie tohto nariadenia.

Členské štáty informujú Komisiu o názvoch a adresách príslušných orgánov do 9. decembra 2017. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek zmenách v názvoch alebo adresách príslušných orgánov.

2.   Komisia sprístupní verejnosti, a to aj na internete, zoznam príslušných orgánov s použitím vzoru uvedeného v prílohe III. Komisia uvedený zoznam aktualizuje.

3.   Príslušné orgány členských štátov sú zodpovedné za zabezpečenie účinného a jednotného vykonávania tohto nariadenia v celej Únii.

Článok 11

Následné kontroly dovozcov Únie

1.   Príslušné orgány členského štátu sú zodpovedné za vykonávanie primeraných následných kontrol, aby zabezpečili, že dovozcovia Únie dovážajúci nerastné suroviny alebo kovy dodržiavajú povinnosti stanovené v článkoch 4 až 7.

2.   Následné kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na základe prístupu založeného na riziku, ako aj v prípadoch, ak príslušný orgán disponuje relevantnými informáciami, ako aj na základe opodstatnených obáv tretích strán, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto nariadenia zo strany dovozcu Únie.

3.   Následné kontroly uvedené v odseku 1 okrem iného zahŕňajú:

a)

preskúmanie implementácie povinností dovozcu Únie týkajúcich sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci podľa tohto nariadenia vrátane systému riadenia, riadenia rizík, nezávislého externého auditu a zverejňovania;

b)

preskúmanie dokumentácie a záznamov, ktoré preukazujú riadne dodržiavanie povinností uvedených v písmene a);

c)

preskúmanie povinností týkajúcich sa auditu v súlade s rozsahom, cieľom a zásadami stanovenými v článku 6.

Následné kontroly uvedené v odseku 1 by mali zahŕňať inšpekcie na mieste, a to aj v priestoroch dovozcu Únie.

4.   Dovozcovia Únie poskytujú akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie vykonávania následných kontrol uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o prístup do priestorov a predloženie dokumentácie a záznamov.

5.   S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť úloh a konzistentnosť činností medzi príslušnými orgánmi členského štátu, Komisia vypracuje nezáväzné pokyny vo forme príručky s podrobným uvedením krokov, ktorými sa majú riadiť príslušné orgány členského štátu vykonávajúce následné kontroly uvedené v odseku 1. Uvedené usmernenia obsahujú podľa potreby vzory dokumentov uľahčujúce uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 12

Záznamy o následných kontrolách dovozcov Únie

Príslušné orgány členského štátu vedú záznamy o následných kontrolách uvedených v článku 11 ods. 1, v ktorých uvádzajú najmä charakter a výsledky takýchto kontrol, ako aj záznamy o akomkoľvek oznámení o nápravných opatreniach vydanom podľa článku 16 ods. 3.

Záznamy o následných kontrolách uvedené v článku 11 ods. 1 sa uchovávajú aspoň päť rokov.

Článok 13

Spolupráca a výmena informácií

1.   Príslušné orgány členského štátu si vymieňajú informácie, a to aj s príslušnými colnými orgánmi v súvislosti s náležitou starostlivosťou v dodávateľskom reťazci a vykonanými následnými kontrolami.

2.   Príslušné orgány členského štátu si s príslušnými orgánmi iných členských štátov a s Komisiou vymieňajú informácie o nedostatkoch, ktoré sa zistili pri následných kontrolách uvedených v článku 11 ods. 1, ako aj o pravidlách uplatniteľných na porušenie v súlade s článkom 16.

3.   Spolupráca podľa odsekov 1 a 2 v plnej miere rešpektuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10), pokiaľ ide o ochranu údajov a nariadenie (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o zverejnenie dôverných informácií.

Článok 14

Usmernenia

1.   V záujme zabezpečenia prehľadnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti medzi postupmi hospodárskych subjektov, najmä MSP, vypracuje Komisia na základe konzultácií s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a OECD nezáväzné usmernenia vo forme príručky pre hospodárske subjekty, v ktorej bude vysvetlené, ako najlepšie uplatňovať kritériá na identifikovanie oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí. Uvedená príručka bude vychádzať z vymedzenia oblastí zasiahnutých konfliktom a vysoko rizikových oblastí stanoveného v článku 2 písm. f) tohto nariadenia a zohľadní usmernenie OECD o náležitej starostlivosti v tejto oblasti vrátane iných rizík v dodávateľskom reťazci, ktoré sú varovným signálom vymedzeným v príslušných dodatkoch k uvedenému usmerneniu.

2.   Komisia si vyžiada externý znalecký posudok, ktorý poskytne indikatívny, neúplný a pravidelne aktualizovaný zoznam oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí. Uvedený zoznam bude vychádzať z analýzy príručky uvedenej v odseku 1 externými expertmi a z existujúcich informácií okrem iného z akademickej obce a zo schém náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Dovozcovia Únie z oblastí, ktoré nie sú uvedené na tomto zozname, sú tiež zodpovední za plnenie povinností náležitej starostlivosti podľa tohto nariadenia.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

Článok 16

Pravidlá uplatniteľné na porušenie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa porušení tohto nariadenia.

2.   Členské štáty oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1 a bezodkladne jej oznámia všetky ich následné zmeny.

3.   V prípade porušenia tohto nariadenia vydajú príslušné orgány členského štátu oznámenie o nápravných opatreniach, ktoré má dovozca Únie prijať.

Článok 17

Podávanie správ a preskúmanie

1.   Členské štáty predkladajú Komisii každoročne do 30. júna správu o vykonávaní tohto nariadenia, a najmä o oznámeniach o nápravných opatreniach vydaných ich príslušnými orgánmi podľa článku 16 ods. 3 a o správach externého auditu sprístupnených podľa článku 7 ods. 1.

2.   Do 1. januára 2023 a potom každé tri roky Komisia preskúma fungovanie a účinnosť tohto nariadenia. Pri tomto preskúmaní sa zohľadní vplyv tohto nariadenia na mieste, a to aj pokiaľ ide o podporu a náklady zodpovedného získavania nerastných surovín v rozsahu jeho pôsobnosti z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí a vplyv tohto nariadenia na hospodárske subjekty Únie vrátane MSP, ako aj sprievodné opatrenia načrtnuté v spoločnom oznámení z 5. marca 2014. Komisia konzultuje správu o preskúmaní s Európskym parlamentom a Radou. Preskúmanie zahŕňa nezávislé hodnotenie pomerného zastúpenia hospodárskych subjektov Únie v dolnej časti dodávateľského reťazca s cínom, tantalom, volfrámom alebo zlatom v ich dodávateľskom reťazci, ktoré majú zavedené schémy náležitej starostlivosti. V rámci preskúmania sa posudzuje vhodnosť a vykonávanie týchto schém náležitej starostlivosti a vplyv systému Únie na mieste, ako aj potreba dodatočných záväzných opatrení s cieľom zabezpečiť dostatočný pákový efekt celkového trhu Únie na zodpovedný globálny dodávateľsky reťazec nerastných surovín.

3.   Na základe zistení preskúmania podľa odseku 2 Komisia posúdi, či by príslušné orgány členských štátov mali mať právomoc ukladať sankcie dovozcom Únie v prípade pretrvávajúceho neplnenia povinností stanovených v tomto nariadení. Môže v prípade potreby v tejto súvislosti predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh.

Článok 18

Metodika výpočtu prahových hodnôt

Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, na základe colných informácií, ktoré na požiadanie poskytnú členské štáty Komisii, o ročných objemoch dovozu podľa dovozcu Únie a kódov kombinovanej nomenklatúry uvedených v prílohe I na ich príslušných územiach, Komisia zvolí najväčší ročný objem dovozu na dovozcu Únie a na kód kombinovanej nomenklatúry zodpovedajúci najmenej 95 % celkového ročného objemu dovozu do Únie pre daný kód kombinovanej nomenklatúry za novú prahovú hodnotu, ktorá sa vloží do prílohy I. Komisia sa pritom opiera o dovozné údaje za každého dovozcu Únie poskytnuté členskými štátmi za predchádzajúce dva roky.

Článok 19

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 4 a 5 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 8. júna 2017. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 5 a článku 8 ods. 2 sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 4 a 5 a článku 8 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 4 a 5 a článku 8 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   S výnimkou ustanovení uvedených v odseku 3 sa toto nariadenie uplatňuje od 9. júla 2017.

3.   Článok 1 ods. 5, článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 2, články 4 až 7, článok 8 ods. 6, článok 8 ods. 7, článok 10 ods. 3, článok 11 ods. 1, článok 11 ods. 2, článok 11 ods. 3, článok 11 ods. 4, články 12 a 13, článok 16 ods. 3 a článok 17 sa uplatňujú od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 17. mája 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

C. ABELA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. marca 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. apríla 2017.

(2)  Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, OECD 2011.

(3)  Usmerňujúce zásady týkajúce sa podnikania a ľudských práv: Implementácia rámca Organizácie Spojených národov „Chrániť, rešpektovať a naprávať“, podporované Radou OSN pre ľudské práva v jej rezolúcii č. 17/4 zo 6. júla 2011 (A/HRC/RES/17/4).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).

(5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam nerastných surovín a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2017/821, klasifikovaných podľa kombinovanej nomenklatúry

Časť A: Nerastné suroviny

Opis

Kód KN

Podpoložka TARIC

Prahová hodnota objemu (kg)

Cínové rudy a koncentráty

2609 00 00

 

5 000

Volfrámové rudy a koncentráty

2611 00 00

 

250 000

Tantalové alebo nióbové rudy a koncentráty

ex 2615 90 00

10

uplatňuje sa článok 1 ods. 4 a článok 18

Zlaté rudy a koncentráty

ex 2616 90 00

10

uplatňuje sa článok 1 ods. 4 a článok 18

Zlato, netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu s koncentráciou zlata nižšou ako 99,5 %, ktoré neprešlo fázou rafinácie

ex 7108  (*1)

 

100

Časť B: Kovy

Opis

Kód KN

Podpoložka TARIC

Prahová hodnota objemu (kg)

Oxidy a hydroxidy volfrámu

2825 90 40

 

100 000

Oxidy a hydroxidy cínu

ex 2825 90 85

10

uplatňuje sa článok 1 ods. 4 a článok 18

Chloridy cínu

2827 39 10

 

10 000

Volfrámany

2841 80 00

 

100 000

Tantaláty

ex 2841 90 85

30

uplatňuje sa článok 1 ods. 4 a článok 18

Karbidy volfrámu

2849 90 30

 

10 000

Karbidy tantalu

ex 2849 90 50

10

uplatňuje sa článok 1 ods. 4 a článok 18

Zlato, netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu s koncentráciou zlata najmenej 99,5 %, ktoré prešlo fázou rafinácie

ex 7108  (*2)

 

100

Ferovolfrám a ferosilikovolfrám

7202 80 00

 

25 000

Neopracovaný (surový) cín

8001

 

100 000

Cínové tyče, prúty, profily a drôty

8003 00 00

 

1 400

Ostatné predmety z cínu

8007 00

 

2 100

Volfrám, prášok

8101 10 00

 

2 500

Neopracovaný (surový) volfrám, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým spekaním

8101 94 00

 

500

Volfrámové drôty

8101 96 00

 

250

Volfrámové tyče a prúty, iné ako získané jednoduchým spekaním, profily, dosky, plechy, pásy a fólie a ostatné

8101 99

 

350

Neopracovaný (surový) tantal, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým spekaním; prášok

8103 20 00

 

2 500

Tantalové tyče a prúty, iné ako získané jednoduchým spekaním, profily, drôty, dosky, plechy, pásy a fólie a ostatné

8103 90

 

150


(*1)  Na účely zmeny tejto prahovej hodnoty sa objem dovozu získaný uplatnením metodiky a kritérií článku 18 stanoví ako prahová hodnota pre obe tarifné položky ex 7108 uvedené v prílohe I.

(*2)  Na účely zmeny tejto prahovej hodnoty sa objem dovozu získaný uplatnením metodiky a kritérií článku 18 stanoví ako prahová hodnota pre obe tarifné položky ex 7108 uvedené v prílohe I.


PRÍLOHA II

Vzor zoznamu globálnych zodpovedných taviarní a rafinérií uvedeného v článku 9

Stĺpec A:

Názov taviarní a rafinérií v abecednom poradí

Stĺpec B:

Adresa taviarne alebo rafinérie

Stĺpec C:

* ukazovateľ, či taviareň alebo rafinéria získava nerastné suroviny s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach


A

B

C


PRÍLOHA III

Vzor zoznamu príslušných orgánov členských štátov uvedený v článku 10

Stĺpec A:

Názvy členských štátov v abecednom poradí

Stĺpec B:

Názov príslušného orgánu

Stĺpec C:

Adresa príslušného orgánu


A

B

C


Top