Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0752

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/752 z 28. apríla 2017, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Text s významom pre EHP )

C/2017/2635

OJ L 113, 29.4.2017, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/752/oj

29.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 113/18


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/752

z 28. apríla 2017,

ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 písm. a), c), d), e), h), i) a j) a na článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 10/2011 (2) (ďalej len „nariadenie“) sa stanovujú špecifické pravidlá, pokiaľ ide o plastové materiály a predmety určené na styk s potravinami.

(2)

Od poslednej zmeny nariadenia Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) zverejnil ďalšie správy o určitých látkach, ktoré možno používať v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami, ako aj o povolenom používaní látok, ktoré už boli povolené. Okrem toho sa zistili určité textové chyby a nejednoznačnosti. S cieľom zabezpečiť, aby uvedené nariadenie zohľadňovalo najnovšie zistenia úradu, a s cieľom odstrániť akékoľvek pochybnosti týkajúce sa jeho správneho uplatňovania by sa uvedené nariadenie malo zmeniť a opraviť.

(3)

Pri povolení niektorých látok v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu sa uvádza odkaz na poznámku č. (1) v tabuľke 3 uvedenej prílohy. Súlad sa preto overuje podľa reziduálnych zvyškov pripadajúcich na povrchovú plochu prichádzajúcu do styku s potravinou (QMA), kým bude k dispozícii analytická metóda na určenie špecifickej migrácie. Keďže sú k dispozícii primerané metódy pre skúšku migrácie a boli stanovené špecifické migračné limity, možnosť overenia súladu podľa reziduálnych zvyškov by sa mala vypustiť z položiek týkajúcich sa látok s číslami FCM 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 a 779.

(4)

Úrad prijal kladné vedecké stanovisko (3) k používaniu látky dietyl-[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]metyl]fosfonát s číslom CAS 976-56-7 a číslom FCM 1007. Úrad dospel k záveru, že uvedená látka nevzbudzuje obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov, ak sa v procese polymerizácie na výrobu polyetyléntereftalátu (PET) určeného na styk so všetkými typmi potravín za akýchkoľvek kontaktných podmienok, pokiaľ ide o čas a teplotu, používa v koncentrácii do 0,2 hmot. % konečného polyméru. Preto by sa uvedená látka mala doplniť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že ju možno používať len v procese polymerizácie na výrobu PET a v koncentrácii do 0,2 hmot. %. Keďže úrad uviedol, že látka sa používa v procese polymerizácie a stáva sa súčasťou hlavného reťazca konečného polyméru, mala by sa uvádzať ako východisková látka.

(5)

Úrad prijal kladné vedecké stanovisko (4) k používaniu látky (kyselina metakrylová, etyl-akrylát, n-butyl-akrylát, metyl-metakrylát a butadién) kopolymér s nanoštruktúrou s číslom FCM 1016. Úrad dospel k záveru, že uvedená látka nevzbudzuje obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov, ak sa používa ako prísada v koncentrácii do 10 hmot. % v nemäkčenom PVC alebo do 15 hmot. % v nemäkčenom PLA, ktoré sa používajú v styku so všetkými typmi potravín pri izbovej alebo nižšej teplote na dlhodobé skladovanie. Preto by sa táto prísada mala zahrnúť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že sa musia splniť uvedené špecifikácie.

(6)

Úrad prijal kladné vedecké stanovisko (5) k používaniu prísady montmorillonitový íl modifikovaný dimetyl(dialkyl)(C16-C18)chloridom amónnym s číslom FCM 1030. Úrad dospel k záveru, že používanie zmesi nevzbudzuje obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť, ak sa látka používa v koncentrácii do 12 hmot. % v polyolefínoch určených na suché potraviny, ktorým je v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 pridelený simulátor E, pri izbovej alebo nižšej teplote, a ak migrácia látok 1-chlórhexadekán a 1-chlóroktadekán, ktoré môžu byť prítomné ako nečistoty alebo produkty rozkladu, neprekračuje 0,05 mg/kg potraviny. Úrad skonštatoval, že častice môžu vytvárať doštičky, ktorých jeden rozmer môže patriť do nanoškály, ale migrácia takýchto doštičiek sa neočakáva, ak sú orientované rovnobežne s povrchom fólie a keď sú úplne vnorené do polyméru. Preto by sa uvedená prísada mala zahrnúť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že sa musia splniť uvedené špecifikácie.

(7)

Úrad prijal kladné vedecké stanovisko (6) k používaniu prísady α-tokoferyl-acetát s číslom FCM 1055 a číslami CAS 7695-91-2 a 58-95-7. Úrad dospel k záveru, že používanie tejto látky ako antioxidantu v polyolefínoch nevzbudzuje obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť. Úrad skonštatoval, že látka hydrolyzuje na α-tokoferol a kyselinu octovú, ktoré sú obe povolené prídavné látky v potravinách podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (7). Z toho vyplýva riziko, že by mohli byť prekročené obmedzenia stanovené v nariadení (ES) č. 1333/2008, ktoré sa vzťahujú na tieto dva produkty hydrolýzy. Preto by sa uvedená prísada mala zahrnúť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že sa môže používať len ako antioxidant v polyolefínoch, a mala by sa doplniť poznámka, že musia byť dodržané obmedzenia stanovené v nariadení (ES) č. 1333/2008.

(8)

Úrad prijal kladné vedecké stanovisko (8) k používaniu prísady mleté šupky semien slnečnice s číslom FCM 1060. Úrad dospel k záveru, že používanie látky nevzbudzuje obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť, ak sa používa ako prísada v plastoch určených na styk so suchými potravinami, pokiaľ sa používajú pri izbovej alebo nižšej teplote. Šupky semienok by sa mali získavať zo semien slnečnice, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu, a plast obsahujúci prísadu by sa mal vystaviť teplotám spracovania najviac 240 °C. Preto by sa prísada mala zahrnúť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že ju možno používať iba v styku s potravinami, ktorým je v tabuľke 2 prílohy III pridelený potravinový simulátor E, a ak sa získava zo semien slnečnice vhodných na ľudskú spotrebu a výsledný plast obsahujúci prísadu nebol vystavený vyšším teplotám spracovania ako 240 °C.

(9)

Úrad prijal kladné vedecké stanovisko (9) k používaniu definovanej zmesi s číslom FCM 1062, ktorá je zložená z 97 % tetraetoxysilánu (TEOS) s číslom CAS 78-10-4 a 3 % 1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazánu (HMDS) s číslom CAS 999-97-3. Úrad dospel k záveru, že táto zmes nevzbudzuje obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť, ak sa používa ako východisková látka počas recyklácie PET v koncentrácii do 0,12 hmot. %. Preto by sa uvedená zmes mala ako východisková látka doplniť do zoznamu povolených látok Únie s obmedzením, že sa môže používať len počas recyklácie PET a v koncentrácii do 0,12 hmot. %.

(10)

Úrad prijal stanovisko k rizikám pre verejné zdravie súvisiacim s prítomnosťou niklu v potravinách a pitnej vode (10). V stanovisku sa stanovuje prípustný denný príjem 2,8 μg Ni na kilogram telesnej hmotnosti na deň a uvádza sa, že priemerné chronické vystavenie Ni prostredníctvom stravy prekračuje tento prípustný denný príjem, a to najmä u mladej populácie. V dôsledku toho je vhodné na konvenčne stanovený migračný limit uplatňovať alokačný koeficient 10 % Preto je vhodné na migráciu niklu z plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami uplatňovať migračný limit 0,02 mg/kg potraviny. Tento limit by sa mal preto doplniť do špecifikácie pre migráciu kovov v prílohe II k nariadeniu.

(11)

V bode 4 prílohy III k nariadeniu sa prideľujú kombinácie simulátorov reprezentatívnych pre rozličné typy potravín, ktoré by sa mali používať pri skúške celkovej migrácie. Znenie bodu 4 nie je dosť jasné, a preto by sa malo objasniť.

(12)

V bode 8iii) prílohy IV k nariadeniu sa stanovuje, že vo vyhlásení o zhode vydanom prevádzkovateľom podniku by sa mohol uvádzať pomer povrchovej plochy prichádzajúcej do styku s potravinami a objemu použitý na dosiahnutie súladu materiálu alebo predmetu s predpismi. Prevádzkovateľovi, ktorý prijíma materiál alebo predmet, však nie je vždy jasné, či by tento pomer bol aj najvyšším pomerom, pri ktorom by boli splnené požiadavky článkov 17 a 18 nariadenia. V iných prípadoch nemusí mať uvedenie pomeru povrchovej plochy a objemu zmysel pre pochopenie toho, či možno predpokladať súlad pri množstve konečného materiálu alebo rozmeroch konečného predmetu. V týchto prípadoch by bola potrebná rovnocenná informácia, napríklad minimálny objem obalu v prípade viečok a uzáverov. Preto by sa bod 8iii) prílohy IV k nariadeniu mal objasniť uvedením najväčšieho pomeru povrchovej plochy a objemu, pri ktorom bol dosiahnutý súlad podľa článkov 17 a 18, alebo rovnocennej informácie.

(13)

Nariadenie (EÚ) č. 10/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

S cieľom obmedziť administratívnu záťaž a poskytnúť prevádzkovateľom podnikov dostatočný čas na to, aby prispôsobili svoje postupy požiadavkám tohto nariadenia, by sa mali stanoviť prechodné opatrenia.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II, III a IV k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Plastové materiály a predmety, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011 v znení platnom pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, možno umiestňovať na trh do 19. mája 2018 a môžu zostať na trhu až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 2 prílohy sa uplatňuje od 19. mája 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(7):4536.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(2):4008.

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4285.

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4412.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

(8)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(7):4534.

(9)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(1):4337.

(10)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(2):4002.


PRÍLOHA

Nariadenie (EÚ) č. 10/2011 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

V bode 1 sa tabuľka 1 mení takto:

i)

v stĺpci 11 pri položkách týkajúcich sa látok s číslami FCM 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 a 779 sa vypúšťa odkaz na poznámku č. „(1)“;

ii)

v číselnom poradí podľa čísiel FCM sa do tabuľky vkladajú tieto položky:

„1007

 

976-56-7

dietyl-[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]metyl]fosfonát

nie

áno

nie

 

 

Používať len v procese polymerizácie na výrobu polyetyléntereftalátu (PET) v koncentrácii do 0,2 hmot. % konečného polyméru.“

 

„1016

 

 

(kyselina metakrylová, etyl-akrylát, n-butyl-akrylát, metyl-metakrylát a butadién) kopolymér s nanoštruktúrou

áno

nie

nie

 

 

Používať len do:

a)

10 hmot. % v nemäkčenom PVC;

b)

15 hmot. % v nemäkčenom PLA.

Konečný materiál sa používa pri izbovej alebo nižšej teplote.“

 

„1030

 

 

montmorillonitový íl modifikovaný dimetyl(dialkyl)(C16-C18)chloridom amónnym

áno

nie

nie

 

 

Používať v koncentrácii len do 12 hmot. % v polyolefínoch v styku so suchými potravinami, ktorým bol v tabuľke 2 prílohy III pridelený simulátor E, pri izbovej alebo nižšej teplote.

Špecifická migrácia 1-chlórhexadekánu a 1-chlóroktadekánu spolu neprekračuje 0,05 mg/kg potraviny.

Môže obsahovať doštičky s nanoštruktúrou, ktoré sú len v jednom rozmere tenšie ako 100 nm. Takéto doštičky musia byť orientované rovnobežne s povrchom polyméru a musia byť doňho úplne vnorené.“

 

„1055

 

7695-91-2

58-95-7

α-tokoferyl-acetát

áno

nie

nie

 

 

Používať len ako antioxidant v polyolefínoch.

(24)“

„1060

 

 

mleté šupky semien slnečnice

áno

nie

nie

 

 

Používať len pri izbovej alebo nižšej teplote v styku s potravinami, ktorým je v tabuľke 2 prílohy III pridelený potravinový simulátor E.

Šupky semien sa musia získať zo semien slnečnice, ktoré sú vhodné na ľudskú spotrebu.

Teplota spracovania plastu obsahujúceho prísadu nesmie prekročiť 240 °C.“

 

„1062

 

 

zmes zložená z 97 % tetraetoxysilánu (TEOS) s číslom CAS 78-10-4 a 3 % 1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazánu (HMDS) s číslom CAS 999-97-3

nie

áno

nie

 

 

Používať len na výrobu recyklovaného PET a v koncentrácii do 0,12 hmot. %.“

 

b)

V bode 3 v tabuľke 3 sa dopĺňa táto položka:

„(24)

Látka alebo produkty jej hydrolýzy sú povolené prídavné látky v potravinách a overí sa súlad s článkom 11 ods. 3“

2.

V bode 1 prílohy II sa za mangánom dopĺňa tento riadok:

„nikel = 0,02 mg/kg potraviny alebo potravinového simulátora,“.

3.

V prílohe III sa bod 4 nahrádza takto:

„4.   Pridelenie potravinových simulátorov na účely skúšky celkovej migrácie

Na skúšky na preukázanie súladu s celkovým migračným limitom sa vyberú potravinové simulátory, ako je uvedené v tabuľke 3:

Tabuľka 3

Pridelenie potravinových simulátorov na preukázanie súladu s celkovým migračným limitom

Dotknuté potraviny

Potravinové simulátory, na ktorých sa vykoná skúška

všetky typy potravín

1.

destilovaná voda alebo voda rovnocennej kvality alebo potravinový simulátor A;

2.

potravinový simulátor B a

3.

potravinový simulátor D2

všetky typy potravín okrem kyslých potravín

1.

destilovaná voda alebo voda rovnocennej kvality alebo potravinový simulátor A a

2.

potravinový simulátor D2

všetky vodnaté a alkoholické potraviny a mliečne výrobky

potravinový simulátor D1

všetky vodnaté, kyslé a alkoholické potraviny a mliečne výrobky

1.

potravinový simulátor D1 a

2.

potravinový simulátor B

všetky vodnaté a alkoholické potraviny s obsahom alkoholu do 20 %

potravinový simulátor C

všetky vodnaté a kyslé potraviny a alkoholické potraviny s obsahom alkoholu do 20 %

1.

potravinový simulátor C a

2.

potravinový simulátor B.“

4.

V prílohe IV sa bod 8iii) nahrádza takto:

„iii)

najväčší pomer povrchovej plochy a objemu, pri ktorom bol overený súlad podľa článkov 17 a 18, alebo rovnocenná informácia,“.


Top