Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0723

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie

C/2017/0805

OJ L 107, 25.4.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/723/oj

25.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 107/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/723

zo 16. februára 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 77 ods. 7,

keďže:

(1)

Vzhľadom na skúsenosti získané po zavedení platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len „ekologizačná platba“) stanovenej v hlave III kapitole 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2) je vhodné zjednodušiť niektoré pravidlá týkajúce sa metódy výpočtu ekologizačnej platby stanovenej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 640/2014 (3).

(2)

V rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému sa výpočet pomoci, na ktorú je príjemca oprávnený, zakladá na koncepte skupiny plodín. Zdá sa však, že tento koncept nie je v osobitnom kontexte ekologizačnej platby potrebný, keďže ekologizačná platba má vychádzať z celkovej plochy poľnohospodárskeho podniku. V záujme zjednodušenia by sa preto mal koncept „skupiny plodín“ v prípade ekologizačnej platby zrušiť.

(3)

V článkoch 24 a 26 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výpočtu zníženia ekologizačnej platby v prípade neplnenia požiadaviek na diverzifikáciu plodín, resp. požiadaviek v oblasti ekologického záujmu. Tieto výpočty zahŕňajú pomer rozdielu a koeficient zníženia vo výške 50 %. V záujme objasnenia a bez toho, aby sa zmenila úroveň znížení, je opodstatnené preformulovať tieto ustanovenia a nahradiť pomer rozdielu a koeficient zníženia vo výške 50 % multiplikátorom.

(4)

S cieľom dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi úrovňou závažnosti týchto znížení a potrebou zachovať primerané a spravodlivé zníženia je vhodné, aby sa zníženia ekologizačných platieb obmedzili v prípade, že sa na účely dodržania povinnosti diverzifikácie plodín vyžaduje pestovať tri rôzne plodiny.

(5)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

S cieľom vyhnúť sa situácii, v ktorej by členské štáty museli prispôsobiť svoje systémy na výpočet platby pre rok nároku 2016 počas platobnej lehoty, a zaručiť predvídateľnosť pre príjemcov, pokiaľ ide o to, ktoré pravidlá sa uplatňujú pri výpočte platby, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 16. októbra 2017, pokiaľ ide o roky nároku počnúc 1. januárom 2017,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014

Delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014 sa mení takto:

1.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Všeobecné zásady

Na účely tohto oddielu, ak sa tá istá plocha určí pre viac ako jeden z poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie uvedených v článku 43 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, táto plocha sa na účely výpočtu platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len ‚ekologizačná platba‘) zohľadňuje pre každý z takýchto postupov zvlášť.“;

2.

V článku 23 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby boli dotknuté administratívne sankcie uplatniteľné v súlade s článkom 28, ak plocha nahlásená v jednotnej žiadosti o základnú platbu alebo o jednotnú platbu na plochu presahuje určenú plochu, na výpočet ekologizačnej platby sa použije určená plocha.“;

3.

Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Zníženie ekologizačnej platby v prípade nespĺňania diverzifikácie plodín

1.   Pokiaľ ide o ornú pôdu, v prípade ktorej sa v súlade s článkom 44 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 stanovuje, že sa na nej majú pestovať aspoň dve rôzne plodiny, a hlavná plodina sa nesmie pestovať na viac ako 75 % celkovej ornej pôdy, ale plocha, ktorá sa určila pre hlavnú plodinu, pokrýva viac než 75 % celkovej určenej plochy ornej pôdy, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o dvojnásobok plochy, o ktorú plocha hlavnej plodiny presahuje 75 % celkovej určenej plochy ornej pôdy.

2.   Pokiaľ ide o ornú pôdu, v prípade ktorej sa v súlade s článkom 44 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 stanovuje, že sa na nej majú pestovať aspoň tri rôzne plodiny, a hlavná plodina sa nesmie pestovať na viac ako 75 % celkovej ornej pôdy, ale plocha, ktorá sa určila pre hlavnú plodinu, pokrýva viac než 75 % celkovej určenej plochy ornej pôdy, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o plochu, o ktorú plocha hlavnej plodiny presahuje 75 % celkovej určenej plochy ornej pôdy.

3.   Pokiaľ ide o ornú pôdu, v prípade ktorej sa v súlade s článkom 44 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 stanovuje, že sa na nej majú pestovať aspoň tri rôzne plodiny, a dve hlavné plodiny sa nesmú pestovať na viac ako 95 % celkovej ornej pôdy, ale plocha, ktorá sa určila pre dve hlavné plodiny, pokrýva viac než 95 % celkovej určenej plochy ornej pôdy, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o päťnásobok plochy, o ktorú plocha dvoch hlavných plodín presahuje 95 % celkovej určenej plochy ornej pôdy.

4.   Pokiaľ ide o poľnohospodárske podniky, v prípade ktorých sa v článku 44 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 stanovuje, že hlavná plodina na zvyšnej ornej pôde nesmie pokrývať viac ako 75 % tejto zvyšnej ornej pôdy, ale plocha, ktorá sa určila pre hlavnú plodinu na zvyšnej určenej ornej pôde, pokrýva viac než 75 %, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o dvojnásobok plochy, o ktorú plocha hlavnej plodiny presahuje 75 % zvyšnej určenej ornej pôdy.

5.   Ak sa zistilo, že príjemca počas troch rokov nespĺňal požiadavku na diverzifikáciu plodín opísanú v tomto článku, plocha, o ktorú sa má zredukovať plocha na výpočet ekologizačnej platby v súlade s odsekmi 1 až 4 na nasledujúce roky, sa vynásobí dvomi.“

4.

V článku 26 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Ak požadovaná oblasť ekologického záujmu presahuje určenú oblasť ekologického záujmu pri zohľadnení váženia oblastí ekologického záujmu stanoveného v článku 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, plocha, ktorá sa má použiť na výpočet ekologizačnej platby v súlade s článkom 23 tohto nariadenia, sa zníži o desaťnásobok nenájdenej oblasti ekologického záujmu.

Na účely prvého pododseku nesmie byť určená oblasť ekologického záujmu väčšia ako podiel oblastí ekologického záujmu nahlásených v rámci celkovej nahlásenej plochy ornej pôdy.

3.   Ak sa zistilo, že príjemca počas troch rokov nespĺňal požiadavky na oblasť ekologického záujmu opísané v tomto článku, plocha, o ktorú sa má zredukovať plocha na výpočet ekologizačnej platby v súlade s odsekom 2 na nasledujúce roky, sa vynásobí dvomi.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. októbra 2017 na žiadosti o pomoc v súvislosti s ekologizačnou platbou a na jednotné žiadosti týkajúce sa rokov nároku počnúc 1. januárom 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 48).


Top