Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0716

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre určené na informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamov uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov (Text s významom pre EHP)

C/2017/2233

OJ L 109, 26.4.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/716/oj

26.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/716

z 10. apríla 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre určené na informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamov uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012 sa stanovuje, že členské štáty majú vypracovať a priebežne aktualizovať zoznam chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, ktoré ich príslušné orgány uznali v súlade s článkom 4 ods. 3 uvedeného nariadenia a ktoré vykonávajú aspoň jeden šľachtiteľský program, ktorý bol schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 uvedeného nariadenia. Okrem toho sa v nariadení (EÚ) 2016/1012 stanovuje, že členské štáty uvedený zoznam sprístupnia verejnosti.

(2)

V článku 7 ods. 2 a článku 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1012, ako aj v časti 1 kapitole III bode 2 prílohy II k uvedenému nariadeniu sa spresňujú informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamu uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov.

(3)

Okrem toho sa v článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012 stanovuje, že členské štáty majú do zoznamu uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov zahrnúť taktiež každý príslušný orgán, ktorý vykonáva šľachtiteľský program v súlade s článkom 38 uvedeného nariadenia.

(4)

Preto je potrebné stanoviť vzorové formuláre, ktoré majú členské štáty používať pri zostavovaní zoznamov chovateľských organizácií pre čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých, a zoznamov chovateľských podnikov pre hybridné plemenné ošípané, ktoré uznali ich príslušné orgány v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1012.

(5)

Vzhľadom na úlohu, ktorú členské štáty zohrávajú pri uznávaní plemena ako ohrozeného plemena v súlade s jeho vymedzením v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012, je potrebné zahrnúť uvedené informácie do zoznamov uznaných chovateľských organizácií stanovených v uvedenom nariadení.

(6)

S cieľom uľahčiť obchodovanie s plemennými zvieratami a vykonávanie úradných kontrol príslušnými orgánmi je takisto potrebné uviesť v zozname uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, ktorý je stanovený v článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/1012, dátumy uznania alebo zrušenia uznania s ohľadom na ustanovenia článku 64 ods. 4 uvedeného nariadenia, alebo dátumy, keď bolo vydané, pozastavené či zrušené schválenie šľachtiteľského programu.

(7)

Toto nariadenie by malo byť uplatniteľné od 1. novembra 2018 v súlade s dátumom uplatňovania stanoveným v nariadení (EÚ) 2016/1012.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho zootechnického výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamov uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2016/1012, sa predkladajú v súlade so vzorovými formulármi stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66.


PRÍLOHA

I.   Chovateľské organizácie, ktoré vedú plemenné knihy čistokrvných plemenných zvierat

a)   Čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka

Úradný jazyk/

Členský štát

(vložte názov)

Úradný jazyk/

Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012

Úradný jazyk/

Znenie

(vložte dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

Úradný jazyk/

Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán

Úradný jazyk/

Šľachtiteľský program (1)

Úradný jazyk/

Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie

Úradný jazyk/

Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu

Kontaktné údaje

Dátum uznania chovateľskej organizácie

Úradný jazyk/

Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program

Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) (2)

Úradný jazyk/

Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu

Úradný jazyk/

Výnimky (3)

Úradný jazyk/

Dátum schválenia šľachtiteľského programu

(dd.mm.rrrr)

Úradný jazyk/

Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie (4)

Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu (4)

Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené (4)

Názov

Image

Image

Image

Image

www (2)

Dátum uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 

b)   Čistokrvné plemenné ošípané

Úradný jazyk/

Členský štát

(vložte názov)

Úradný jazyk/

Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné ošípané, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012

Úradný jazyk/

Znenie

(vložte dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

Úradný jazyk/

Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán

Úradný jazyk/

Šľachtiteľský program (5)

Úradný jazyk/

Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie

Úradný jazyk/

Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu

Kontaktné údaje

Dátum uznania chovateľskej organizácie

Úradný jazyk/

Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program

Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) (6)

Úradný jazyk/

Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu

Úradný jazyk/

Výnimky (7)

Úradný jazyk/

Dátum schválenia šľachtiteľského programu

(dd.mm.rrrr)

Úradný jazyk/

Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie (8)

Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu (8)

Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené (8)

Názov

Image

Image

Image

Image

www (6)

Dátum uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 

c)   Čistokrvné plemenné ovce

Úradný jazyk/

Členský štát

(vložte názov)

Úradný jazyk/

Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné ovce, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012

Úradný jazyk/

Znenie

(vložte dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

Úradný jazyk/

Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán

Úradný jazyk/

Šľachtiteľský program (9)

Úradný jazyk/

Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie

Úradný jazyk/

Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu

Kontaktné údaje

Dátum uznania chovateľskej organizácie

Úradný jazyk/

Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program

Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) (10)

Úradný jazyk/

Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu

Úradný jazyk/

Výnimky (11)

Úradný jazyk/

Dátum schválenia šľachtiteľského programu

(dd.mm.rrrr)

Úradný jazyk/

Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie (12)

Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu (12)

Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené (12)

Názov

Image

Image

Image

Image

www (10)

Dátum uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 

d)   Čistokrvné plemenné kozy

Úradný jazyk/

Členský štát

(vložte názov)

Úradný jazyk/

Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné kozy, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012

Úradný jazyk/

Znenie

(vložte dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

Úradný jazyk/

Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán

Úradný jazyk/

Šľachtiteľský program (13)

Úradný jazyk/

Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie

Úradný jazyk/

Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu

Kontaktné údaje

Dátum uznania chovateľskej organizácie

Úradný jazyk/

Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program

Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) (14)

Úradný jazyk/

Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu

Úradný jazyk/

Výnimky (15)

Úradný jazyk/

Dátum schválenia šľachtiteľského programu

(dd.mm.rrrr)

Úradný jazyk/

Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie (16)

Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu (16)

Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené (16)

Názov

Image

Image

Image

Image

www (14)

Dátum uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 

e)   Čistokrvné plemenné zvieratá čeľade koňovité

Úradný jazyk/

Členský štát

(vložte názov)

Úradný jazyk/

Zoznam chovateľských organizácií uznaných príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3 a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy zamerané na čistokrvné plemenné zvieratá čeľade koňovité, ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1012

Úradný jazyk/

Znenie

(vložte dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

7

Úradný jazyk/

Chovateľská organizácia alebo príslušný orgán

Úradný jazyk/

Šľachtiteľský program (17)

Úradný jazyk/

Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie

Úradný jazyk/

Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu

Kontaktné údaje

Dátum uznania chovateľskej organizácie

Úradný jazyk/

Názov plemena, na ktoré sa vzťahuje schválený šľachtiteľský program

Internetový prístup k informáciám o šľachtite ľskom(-ých) prog rame(-och) (18)

Úradný jazyk/

Zemepisné územie každého schváleného šľachtiteľského programu

Úradný jazyk/

Výnimky (19)

Úradný jazyk/

Dátum schválenia šľachtiteľského programu

(dd.mm.rrrr)

Úradný jazyk/

Pôvodná plemenná kniha plemena (20)

Názov chovateľskej organizácie/príslušného orgánu

Kontaktné údaje

Úradný jazyk/

Dátum zrušenia uznania chovateľskej organizácie (21)

Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu (21)

Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené (21)

Názov

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Dátum uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

Názov

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Chovateľské podniky vedúce plemenné registre hybridných plemenných ošípaných

Úradný jazyk/

Členský štát

(vložte názov)

Úradný jazyk/

Zoznam chovateľských podnikov vykonávajúcich šľachtiteľské programy zamerané na hybridné plemenné ošípané (23), ako sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012, ktoré sú uznané príslušnými orgánmi v súlade s článkom 4 ods. 3

Úradný jazyk/

Znenie

(vložte dd.mm.rrrr)

1

2

3

4

5

6

7

Úradný jazyk/

Chovateľský podnik

Úradný jazyk/Šľachtiteľský program (24)

Úradný jazyk/

Pozastavenie, zrušenie a časové obmedzenie

Úradný jazyk/

Názov chovateľského podniku

Kontaktné údaje

Dátum schválenia šľachtiteľského programu

Úradný jazyk/

Názov plemena(-ien), línie(-ií) alebo hybridu(-ov), na ktoré sa vzťahuje schválený(-é) šľachtiteľský(-é) program(-y)/

Internetový prístup k informáciám o šľachtiteľskom(-ých) programe(-och) (25)

Úradný jazyk/

Zemepisné územie každého vykonávaného šľachtiteľského programu

Úradný jazyk/

Dátum schválenia šľachtiteľského programu (dd.mm.rrrr)

Úradný jazyk/

Dátum zrušenia uznania chovateľského podniku (26)

Dátum pozastavenia platnosti alebo zrušenia schválenia šľachtiteľského programu (26)

Dátum, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené (26)

Názov plemena alebo čistokrvnej línie

Názov hybridu

Názov

Image

Image

Image

Image

www (25)

Dátum uznania: (dd.mm.rrrr)

 

 

 

 

 


(1)  Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky.

(2)  Ak je k dispozícii.

(3)  V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek:

„1“

vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„2“

obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„3“

generačný postup potomstva zvierat zaznamenaných v doplňujúcej časti do hlavnej časti plemennej knihy [časť 1 kapitola III bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012];

„4“

v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012.

(4)  Prípadne uveďte tieto informácie:

„A

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„B

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„C

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„D

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené.

(5)  Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky.

(6)  Ak je k dispozícii.

(7)  V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek:

„1“

vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„2“

obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„3“

generačný postup potomstva zvierat zaznamenaných v doplňujúcej časti do hlavnej časti plemennej knihy [časť 1 kapitola III bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012];

„4“

v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012.

(8)  Prípadne uveďte tieto informácie:

„A

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„B

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„C

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„D

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené.

(9)  Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky.

(10)  Ak je k dispozícii.

(11)  V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek:

„1“

vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„2“

obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„3“

generačný postup potomstva zvierat zaznamenaných v doplňujúcej časti do hlavnej časti plemennej knihy [časť 1 kapitola III bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012];

„4“

v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012.

(12)  Prípadne uveďte tieto informácie:

„A

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„B

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„C

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„D

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené.

(13)  Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky.

(14)  Ak je k dispozícii.

(15)  V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek:

„1“

vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„2“

obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„3“

generačný postup potomstva zvierat zaznamenaných v doplňujúcej časti do hlavnej časti plemennej knihy [časť 1 kapitola III bod 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1012];

„4“

v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012.

(16)  Prípadne uveďte tieto informácie:

„A

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„B

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„C

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„D

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené.

(17)  Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľská organizácia, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky.

(18)  Ak je k dispozícii.

(19)  V príslušných prípadoch uveďte jednu z týchto výnimiek:

„1“

vytvorenie nového plemena [článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„2“

obnovenie určitého plemena [článok 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„3“

v prípade šľachtiteľského programu vykonávaného na ohrozenom plemene, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2016/1012;

„4“

zákaz alebo obmedzenie odberu spermy na umelú insemináciu a/alebo odberu oocytov na produkciu embryí alebo odberu embryí na prenos embryí [článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1012].

(20)  Poskytnite informácie, ak plemennú knihu vedie chovateľská organizácia/príslušný orgán iná(-ý) ako chovateľská organizácia/príslušný orgán v stĺpci 1.

(21)  Prípadne uveďte tieto informácie:

„A

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľskej organizácie [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„B

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„C

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„D

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené.

(22)  Uveďte 3-miestny kód krajiny a 3-miestny kód databázy podľa potreby.

(23)  Podľa vymedzenia v článku 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2016/1012.

(24)  Pre každý šľachtiteľský program, ktorý vykonáva chovateľský podnik, by sa mal vyplniť jeden riadok tabuľky.

(25)  Ak je k dispozícii.

(26)  Prípadne uveďte tieto informácie:

„A

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia uznania chovateľského podniku [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„B

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu pozastavenia platnosti schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„C

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu zrušenia schválenia šľachtiteľského programu [článok 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1012];

„D

dd.mm.rrrr“ v prípade dátumu, do ktorého je schválenie šľachtiteľského programu časovo obmedzené.


Top