Help Print this page 

Document 32017R0699

Title and reference
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/699 z 18. apríla 2017, ktorým sa stanovuje spoločná metodika výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvádzaných na trh každého členského štátu a spoločná metodika výpočtu hmotnostného množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorý bol vyprodukovaný v každom členskom štáte (Text s významom pre EHP )

C/2017/2299
  • In force
OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/699

z 18. apríla 2017,

ktorým sa stanovuje spoločná metodika výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvádzaných na trh každého členského štátu a spoločná metodika výpočtu hmotnostného množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorý bol vyprodukovaný v každom členskom štáte

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na výpočet minimálnych ročných podielov zberu OEEZ členskými štátmi v súlade so smernicou 2012/19/EÚ je potrebné stanoviť spoločnú metodiku, ktorú majú členské štáty používať na výpočet podielov zberu vychádzajúcich z hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvedených na ich príslušné trhy, ako aj spoločnú metodiku na výpočet celkového hmotnostného množstva OEEZ vyprodukovaného v každom členskom štáte, ktorá sa má uplatniť, ak sa táto možnosť sprístupní pre členské štáty v súlade so smernicou 2012/19/EÚ.

(2)

Je vhodné, aby sa v tomto nariadení vymedzili špecifické parametre vrátane „hmotnosti EEZ“ a „vyprodukovaného OEEZ“ s cieľom umožniť harmonizované používanie spoločnej metodiky výpočtu hmotnosti EEZ uvedených na trh a výpočtu celkového množstva vyprodukovaného OEEZ.

(3)

Pri uplatňovaní spoločnej metodiky výpočtu hmotnosti EEZ uvedených na trh a výpočtu celkového množstva vyprodukovaného OEEZ v členskom štáte je potrebné, aby tieto metodiky zahŕňali nástroj na výpočet prispôsobený pre každý členský štát.

(4)

Ak údaje, ktoré majú výrobcovia alebo ich splnomocnení zástupcovia oznamovať podľa článku 16 a časti B prílohy X k smernici 2012/19/EÚ, nie sú k dispozícii, alebo nie sú úplné, členské štáty môžu vykonať spoľahlivé odhady množstva EEZ uvedených na ich príslušné trhy. Pokiaľ sa tieto odhady musia vykonať, mala by sa použiť spoločná metodika s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie údajov.

(5)

Spoločná metodika výpočtu spoľahlivých odhadov množstva EEZ uvedených na trh by mala zohľadňovať, že množstvo EEZ uvedených na trh na území členského štátu by sa malo vykázať ako hmotnosť EEZ dostupných na jeho trhu s výnimkou EEZ, ktoré opustili jeho územie po uvedení na trh. Z tohto dôvodu a vzhľadom na dostupné štatistické informácie by sa mal výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh opierať o údaje o domácej výrobe EEZ v príslušnom členskom štáte, ako aj o údaje o dovoze EEZ, ktoré pochádzajú z iných členských štátov alebo z tretích krajín, do tohto členského štátu a o vývoze EEZ, ktoré opúšťajú územie tohto členského štátu a smerujú do iného členského štátu alebo tretej krajiny. Údaje by sa mali získavať pomocou databázy Eurostatu (Eurobase), v ktorej je v rámci systému výroby Spoločenstva (pod kódmi PRODCOM) evidovaná najmä domáca výroba EEZ. Tieto kódy sú prepojené aj s číselnými znakmi v obchodných štatistikách (číselné znaky kombinovanej nomenklatúry). Štatistickými údajmi o obchode s tovarom sa meria množstvo tovaru, ktorý bol predmetom obchodu medzi členskými štátmi (obchod vnútri Únie), a tovaru, ktorý bol predmetom obchodu medzi členskými štátmi a tretími krajinami (obchod mimo Únie).

(6)

Vnútroštátne údaje o domácej výrobe EEZ, dovoze a vývoze sa vykazujú v rámci systému výroby Spoločenstva pomocou kódov PRODCOM a nie podľa kategórií stanovených v prílohách I a III k smernici 2012/19/EÚ. Ak však členské štáty vykonávajú odhady množstva EEZ uvedených na trh, je dôležité, aby použili spoločnú metódu klasifikácie, aby sa štatistické údaje o domácej výrobe, dovoze a vývoze prepočítali na údaje zodpovedajúce hmotnosti EEZ uvedených na ich príslušné trhy podľa kategórií EEZ stanovených v smernici 2012/19/EÚ.

(7)

Je dôležité, aby členské štáty používali na výpočet celkového množstva OEEZ vyprodukovaného v danom roku na ich území spoločnú metodiku, ktorá by mala zohľadňovať údaje týkajúce sa množstva EEZ uvedených na trh každého členského štátu v minulosti, údaje o životnosti jednotlivých EEZ podľa ich typu, miery nasýtenia vnútroštátneho trhu a rozdielnych životných cyklov EEZ v členských štátoch. Nástroj na výpočet OEEZ na základe tejto metodiky by sa mal sprístupniť členským štátom a mal by byť automaticky vopred vyplnený potrebnými údajmi s cieľom umožniť jeho priame uplatnenie. Členské štáty by mali mať možnosť aktualizovať údaje použité v nástroji týkajúce sa EEZ uvedených na trh v predchádzajúcich rokoch a/alebo údaje o životnosti, a to na základe príslušných údajov a dôkazov na podporu týchto aktualizácií.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje spoločná metodika výpočtu hmotnosti elektrických a elektronických zariadení (EEZ) uvedených na trh v každom členskom štáte a spoločná metodika výpočtu celkového hmotnostného množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyprodukovaného v každom členskom štáte, ktoré majú členské štáty v príslušných prípadoch použiť na výpočet podielov zberu OEEZ. Na tento účel sa ním stanovuje aj dostupnosť nástroja na výpočet OEEZ prispôsobeného pre každý členský štát, ktorý zriaďuje a sprístupňuje Komisia ako neoddeliteľnú súčasť týchto metodík.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„hmotnosť EEZ“ je hrubá (prepravná) hmotnosť akýchkoľvek EEZ patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2012/19/EÚ vrátane všetkého elektrického a elektronického príslušenstva, avšak bez obalov, batérií/akumulátorov, pokynov, manuálov, neelektrického/elektronického príslušenstva a spotrebných materiálov;

b)

„OEEZ vyprodukovaný“ v členskom štáte je celková hmotnosť OEEZ vzniknutého z EEZ patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2012/19/EÚ, ktoré boli uvedené na trh daného členského štátu pred akoukoľvek činnosťou, ako je zber, príprava na opätovné použitie, spracovanie, zhodnocovanie odpadu vrátane recyklácie alebo vývozu.

Článok 3

Výpočet hmotnosti EEZ uvedených na trh členského štátu

1.   Ak členský štát vypočíta podiely zberu na základe priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh, daný členský štát vypočíta hmotnosť EEZ uvedených na jeho trh v danom roku na základe informácií, ktoré poskytli výrobcovia EEZ alebo ich splnomocnení zástupcovia prípadne v súlade s článkom 16 ods. 2 písm. c) smernice 2012/19/EÚ a časťou B prílohy X k uvedenej smernici.

2.   Ak členský štát nie je schopný vypočítať hmotnosť EEZ uvedených na trh v súlade s odsekom 1, namiesto toho vykoná spoľahlivé odhady hmotnosti EEZ uvedených na jeho trh v príslušnom roku na základe údajov o domácej výrobe a dovoze EEZ na jeho území a vývoze EEZ z jeho územia. Členský štát na tento účel použije metodiku stanovenú v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Výpočet celkového množstva OEEZ vyprodukovaného v členskom štáte

Ak členský štát vypočíta podiely zberu na základe množstva OEEZ vyprodukovaného na jeho území, daný členský štát vypočíta celkové množstvo OEEZ vyprodukovaného na jeho území v danom roku na základe metodiky stanovenej v prílohe II.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).


PRÍLOHA I

Metodika výpočtu spoľahlivých odhadov hmotnosti EEZ uvedených na trh členského štátu

1.

Spoľahlivé odhady hmotnosti EEZ uvedených na trh členského štátu v referenčnom roku sa vypočítajú pomocou metódy zrejmej spotreby, ktorá vychádza z tejto rovnice:

EEZ uvedené na trh (t) = domáca výroba (t) + dovoz (t) – vývoz (t)

kde:

Domáca výroba (t)

=

hmotnosť (v tonách) dokončených EEZ vyrobených v referenčnom roku t v členskom štáte.

Dovoz (t)

=

hmotnosť (v tonách) EEZ, ktoré boli do členského štátu dovezené v referenčnom roku t z iného členského štátu alebo tretej krajiny na účely distribúcie, spotreby alebo použitia.

Vývoz (t)

=

hmotnosť (v tonách) EEZ, ktoré boli z členského štátu vyvezené v referenčnom roku t do iného členského štátu alebo tretej krajiny na účely distribúcie, spotreby alebo použitia.

2.

Členské štáty musia použiť hmotnostné údaje o domácej výrobe EEZ vykázané podľa klasifikácie systému výroby Spoločenstva (pod kódmi PRODCOM).

Členské štáty musia použiť hmotnostné údaje o dovoze a vývoze EEZ vykázané podľa číselných znakov kombinovanej nomenklatúry (číselné znaky KN).

3.

Členské štáty musia použiť nástroj na výpočet OEEZ uvedený v článku 1 tohto nariadenia na prepočet množstiev EEZ z domácej výroby, dovozu a vývozu, ktoré sú vykázané podľa číselných znakov KN, na množstvá EEZ uvedených na trh podľa kategórií EEZ stanovených v prílohách I a III k smernici 2012/19/EÚ.


PRÍLOHA II

Metodika výpočtu celkového množstva OEEZ vyprodukovaného v členskom štáte

1.

Celkové množstvo OEEZ vyprodukovaného v členskom štáte v danom roku sa vypočíta na základe množstva EEZ uvedených na trh daného členského štátu v predchádzajúcich rokoch a zodpovedajúcej životnosti výrobku odhadnutej na základe miery vyradenia jednotlivých výrobkov podľa tejto rovnice:

Formula

kde:

W(n)

=

množstvo (v tonách) OEEZ vyprodukovaného v roku hodnotenia n;

POM(t)

=

množstvo (v tonách) EEZ uvedených na trh v ktoromkoľvek roku t;

t 0

=

prvý rok, v ktorom boli EEZ uvedené na trh;

L (p) (t, n)

=

profil životnosti podľa do vyradenia EEZ uvedených na trh v roku t, ktorý zodpovedá jeho miere pravdepodobnosti jeho vyradenia v roku hodnotenia n (vyradené zariadenia v percentuálnom pomere k celkovému objemu predaja v roku n) a ktorý sa vypočíta pomocou Weibullovej distribučnej funkcie vymedzenej časovo premenným parametrom tvaru α(t) a parametrom škály β(t) takto:

Formula

Ak sa v čase uplatňujú rovnaké parametre životnosti, rozdelenie životnosti EEZ sa zjednodušuje do tohto vzorca:

Formula

kde:

α (alfa)

=

„parameter tvaru“ rozdelenia pravdepodobnosti

β (beta)

=

„parameter škály“ rozdelenia pravdepodobnosti

2.

Členské štáty musia použiť nástroj na výpočet OEEZ uvedený v článku 1 tohto nariadenia a vypracovaný na základe metodiky opísanej v bode 1 na výpočet celkového množstva OEEZ vyprodukovaného na ich území v danom roku.

3.

Nástroj na výpočet OEEZ je automaticky vopred vyplnený údajmi o množstve EEZ uvedených na trh v období rokov 1980 – 2014 pre každý členský štát, ktoré bolo vypočítané na základe metódy zrejmej spotreby opísanej v prílohe I, a údajmi o životnosti výrobku za obdobie rokov 1980 – 2030. Parametre tvaru a škály rozdelenia pravdepodobnosti uvedené v bode 1 a stanovené pre každý členský štát sú začlenené v nástroji ako predvolené hodnoty.

4.

Členské štáty zapíšu do nástroja na výpočet OEEZ ročné údaje o EEZ uvedených na trh od roku 2015 do roku, ktorý predchádza referenčnému roku, s cieľom umožniť výpočet hmotnosti OEEZ vyprodukovaného v danom roku.

5.

Členské štáty môžu aktualizovať údaje o EEZ uvedených na trh alebo údaje o životnosti výrobku použité v nástroji na výpočet OEEZ, ako sa stanovuje v bode 3. Pred tým, než členské štáty vykonajú takéto aktualizácie, informujú o tom Komisiu a náležite tieto aktualizácie odôvodnia poskytnutím oficiálnych prieskumov trhu, výsledkov auditu alebo analyzovaných a spoľahlivých údajov vyplývajúcich z konzultácií so zainteresovanými stranami.


Top