EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0627

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/627 z 3. apríla 2017, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fénpyroximátu, triadimenolu a triadimefónu v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP )

C/2017/2076

OJ L 96, 7.4.2017, p. 44–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/627/oj

7.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/44


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/627

z 3. apríla 2017,

ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fénpyroximátu, triadimenolu a triadimefónu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a), článok 17, článok 18 ods. 1 písm. b) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) fénpyroximátu sa stanovili v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade triadimenolu a triadimefónu boli MRL stanovené v prílohe II a časti B prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

V prípade fénpyroximátu predložil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (2). Navrhol zmeniť definíciu rezídua a dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade citrusových plodov, jabĺk, hrušiek, dúl, mišpúľ, plodov mišpuľníka japonského/lokvátu, marhúľ, čerešní, broskýň, sliviek, stolového hrozna, muštového hrozna, jahôd, ostružín, plodov ostružiny ožinovej, malín, čučoriedok, brusníc, ríbezlí (červených, čiernych a bielych), egrešov, šípok, moruší, plodov hlohu azarolského, plodov bazy čiernej, rajčiakov, papriky, baklažánov, uhoriek šalátových, uhoriek nakladačiek, cukiet, fazule (čerstvej, so strukmi), chmeľu, hovädzej pečene a obličiek, pečene a obličiek oviec, ako aj pečene a obličiek kôz, niektoré informácie nie sú k dispozícii, a preto je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. Keďže neexistuje riziko pre spotrebiteľov, MRL by sa v prípade uvedených produktov mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade stromových orechov, kumkvátov, avokád, zemiakov, zeleru, okry, melónov, tekvíc a fazule (čerstvej, bez strukov), nie sú k dispozícii žiadne informácie, a preto je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. MRL by sa v prípade týchto produktov mali stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie. S ohľadom na dodatočné informácie o správnej poľnohospodárskej praxi, ktoré poskytli Spojené štáty americké po uverejnení odôvodneného stanoviska, by sa MRL v prípade citrusových plodov, mandlí, jabĺk, hrušiek, čerešní a brusníc mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(3)

V prípade triadimenolu predložil úrad odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (3). Navrhol zmeniť definíciu rezídua a dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade jabĺk, stolového hrozna, muštového hrozna, jahôd, čučoriedok, ríbezlí, egrešov, kapusty repkovej kvakovej/kvaky, okrúhlice, rajčiakov, paprík, baklažánov, uhoriek šalátových, uhoriek nakladačiek, cukiet, melónov, tekvíc, dyne červenej (vodového melóna), artičoky pravej, semien repky, zŕn jačmeňa, zŕn ovsa, zŕn raže, zŕn pšenice, chmeľu, cukrovej repy, svaloviny, tukového tkaniva, pečene a obličiek ošípaných, svaloviny, tukového tkaniva, pečene a obličiek hovädzieho dobytka, svaloviny, tukového tkaniva, pečene a obličiek oviec, svaloviny, tukového tkaniva, pečene a obličiek kôz, svaloviny, tukového tkaniva, pečene a obličiek hydiny, mlieka hovädzieho dobytka, oviec, kôz a koní a vtáčích vajec, niektoré informácie nie sú k dispozícii, a preto je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. Keďže neexistuje riziko pre spotrebiteľov, MRL by sa v prípade uvedených produktov mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom. Tieto MRL sa preskúmajú; pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné počas dvoch rokov od uverejnenia tohto nariadenia. Úrad dospel k záveru, že pokiaľ ide o MRL v prípade banánov, ananásov, okry, ružičkového kelu, póru, zŕn pohánky, zŕn prosa siateho, zŕn ciroku a kávových zŕn, nie sú k dispozícii žiadne informácie, a preto je potrebné, aby manažéri rizík vykonali ďalšie posúdenie. MRL by sa v prípade týchto produktov mali stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2004/129/ES (4) sa stanovilo nezaradenie triadimefónu do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Všetky existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky triadimefón boli zrušené. Preto by sa v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 396/2005 v spojení s jeho článkom 14 ods. 1 písm. a) mali vypustiť MRL stanovené pre uvedenú účinnú látku v prílohe II a časti B prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(5)

Pokiaľ ide o produkty, v prípade ktorých nie je povolené použitie príslušného prípravku na ochranu rastlín a v prípade ktorých neexistujú dovozné tolerancie ani maximálne hladiny rezíduí podľa kódexu (ďalej len „CXL“), MRL by sa mali stanoviť na úrovni špecifického limitu detekcie alebo by sa mali uplatňovať štandardné MRL, ako sa stanovuje v článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(6)

Komisia sa radila/konzultovala s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov o potrebe upraviť určité limity detekcie. V prípade viacerých látok dospeli uvedené laboratóriá k záveru, že pokiaľ ide o určité komodity, technický rozvoj si vyžaduje stanovenie špecifických limitov detekcie.

(7)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s prihliadnutím na faktory relevantné pre predmetnú záležitosť spĺňajú príslušné úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(8)

V rámci Svetovej obchodnej organizácie sa uskutočnili konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie a ich pripomienky boli zohľadnené.

(9)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s produktmi, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení malo stanoviť prechodné opatrenie pre produkty vyprodukované pred úpravou MRL a v prípade ktorých z informácií vyplýva zachovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(11)

Predtým ako sa začnú uplatňovať upravené MRL, mala by sa poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z úpravy MRL.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Pokiaľ ide o účinné látky fénpyroximát, triadimenol a triadimefón vo všetkých produktoch a na nich, nariadenie (ES) č. 396/2005 v znení pred zmenou týmto nariadením sa naďalej uplatňuje v prípade produktov, ktoré boli vyprodukované pred 27. októbrom 2017.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 27. októbra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpyroximate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Preskúmanie existujúcich maximálnych hladín rezíduí (MRL) fénpyroximátu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 14(1):4382.

(3)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Preskúmanie existujúcich maximálnych hladín rezíduí (MRL) triadimenolu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(1):4377.

(4)  Rozhodnutie Komisie 2004/129/ES z 30. januára 2004 o nezaradení určitých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušení povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce takéto látky (Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2004, s. 37).


PRÍLOHA

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

dopĺňajú sa tieto stĺpce týkajúce sa fénpyroximátu a triadimenolu:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Fénpyroximát (A) (F) (R)

Triadimenol (akýkoľvek pomer konštitučných izomérov)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,5 (+)

0,01  (*1)

0110010

grapefruity

 

 

0110020

pomaranče

 

 

0110030

citróny

 

 

0110040

limety

 

 

0110050

mandarínky

 

 

0110990

iné

 

 

0120000

Orechy stromové

 

0,01  (*1)

0120010

mandle

0,05  (*1) (+)

 

0120020

para orechy

0,01  (*1)

 

0120030

kešu orechy

0,01  (*1)

 

0120040

gaštany jedlé

0,01  (*1)

 

0120050

kokosové orechy

0,01  (*1)

 

0120060

lieskovce

0,01  (*1)

 

0120070

makadamové orechy

0,01  (*1)

 

0120080

pekanové orechy

0,01  (*1)

 

0120090

píniové oriešky

0,01  (*1)

 

0120100

pistáciové orechy

0,01  (*1)

 

0120110

vlašské orechy

0,01  (*1)

 

0120990

iné

0,01  (*1)

 

0130000

Jadrové ovocie

 

 

0130010

jablká

0,3 (+)

0,2 (+)

0130020

hrušky

0,3 (+)

0,01  (*1)

0130030

dule

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130040

mišpule

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130990

iné

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Kôstkové ovocie

 

0,01  (*1)

0140010

marhule

0,3 (+)

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

2 (+)

 

0140030

broskyne

0,3 (+)

 

0140040

slivky

0,1 (+)

 

0140990

iné

0,01  (*1)

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

0151000

a)

hrozno

0,3

0,3 (+)

0151010

stolové hrozno

 (+)

 

0151020

muštové hrozno

 (+)

 

0152000

b)

jahody

0,3 (+)

0,5 (+)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0,01  (*1)

0153010

ostružiny

0,7 (+)

 

0153020

ostružina ožinová

0,5 (+)

 

0153030

maliny (červené a žlté)

1,5 (+)

 

0153990

iné

0,01  (*1)

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

0154010

čučoriedky

0,4 (+)

0,9 (+)

0154020

brusnice

0,5 (+)

0,01  (*1)

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

0,4 (+)

0,9 (+)

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

0,4 (+)

0,9 (+)

0154050

šípky

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154060

moruše (čierne a biele)

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154070

plody hlohu azarolského

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154080

plody bazy čiernej

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154990

iné

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

0161010

datle

 

 

0161020

figy

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

0161040

kumkváty

 

 

0161050

karambola

 

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

 

0161990

iné

 

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

0162990

iné

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

0163010

avokáda

 

 

0163020

banány

 

 

0163030

mangá

 

 

0163040

papáje

 

 

0163050

granátové jablká

 

 

0163060

cherimoya

 

 

0163070

guavy

 

 

0163080

ananásy

 

 

0163090

plody chlebovníka

 

 

0163100

duriany

 

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

 

0163990

iné

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (*1)

 

0211000

a)

zemiaky

 

0,01  (*1)

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0,01  (*1)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

0212030

jamy

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

0212990

iné

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0213010

repa obyčajná

 

0,01  (*1)

0213020

mrkva

 

0,01  (*1)

0213030

zeler

 

0,01  (*1)

0213040

chren

 

0,01  (*1)

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0,01  (*1)

0213060

paštrnák

 

0,01  (*1)

0213070

koreň petržlenu

 

0,01  (*1)

0213080

reďkovka

 

0,01  (*1)

0213090

kozia brada

 

0,01  (*1)

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0,3 (+)

0213110

okrúhlica

 

0,3 (+)

0213990

iné

 

0,01  (*1)

0220000

Cibuľová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

cesnak

 

 

0220020

cibuľa

 

 

0220030

šalotka

 

 

0220040

cesnak zimný / cibuľa zimná

 

 

0220990

iné

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

0231010

rajčiaky

0,2 (+)

0,3 (+)

0231020

sladká paprika

0,3 (+)

0,5 (+)

0231030

baklažán

0,2 (+)

0,3 (+)

0231040

okra/ibištek jedlý

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

iné

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,08

0,15

0232010

uhorky šalátové

 (+)

 (+)

0232020

uhorky nakladačky

 (+)

 (+)

0232030

cukety

 (+)

 (+)

0232990

iné

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,01  (*1)

0,2

0233010

melóny

 

 (+)

0233020

tekvica

 

 (+)

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 (+)

0233990

iné

 

 

0234000

d)

kukuricia siata cukrová/cukrová kukurica

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

0241010

brokolica

 

 

0241020

karfiol

 

 

0241990

iné

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

0242990

iné

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

0243020

kel

 

 

0243990

iné

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

valeriánka poľná

 

 

0251020

hlávkový šalát

 

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

0251060

rukola/eruka

 

 

0251070

červená horčica

 

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

 

0251990

iné

 

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

špenát

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

 

0252990

iné

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

trebuľka

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

0256040

petržlen

 

 

0256050

šalvia

 

 

0256060

rozmarín

 

 

0256070

tymian

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

0256100

estragón

 

 

0256990

iné

 

 

0260000

Strukoviny

 

0,01  (*1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

0,7 (+)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,01  (*1)

 

0260030

hrach (so strukmi)

0,01  (*1)

 

0260040

hrach (bez strukov)

0,01  (*1)

 

0260050

šošovica

0,01  (*1)

 

0260990

iné

0,01  (*1)

 

0270000

Stonková zelenina

0,01  (*1)

 

0270010

špargľa

 

0,01  (*1)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0,01  (*1)

0270030

zeler

 

0,01  (*1)

0270040

fenikel obyčajný

 

0,01  (*1)

0270050

artičoky pravé

 

0,7 (+)

0270060

pór

 

0,01  (*1)

0270070

rebarbora

 

0,01  (*1)

0270080

bambusové výhonky

 

0,01  (*1)

0270090

rastový vrchol paliem

 

0,01  (*1)

0270990

iné

 

0,01  (*1)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

pestované huby

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

fazuľa

 

 

0300020

šošovica

 

 

0300030

hrach

 

 

0300040

lupiny

 

 

0300990

iné

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A A PLODY

0,01  (*1)

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

0401010

ľanové semená

 

0,01  (*1)

0401020

arašidy

 

0,01  (*1)

0401030

mak siaty

 

0,01  (*1)

0401040

sezamové semená

 

0,01  (*1)

0401050

slnečnicové semená

 

0,01  (*1)

0401060

semená repky

 

0,05  (*1) (+)

0401070

sója fazuľová

 

0,01  (*1)

0401080

horčicové semená

 

0,01  (*1)

0401090

semená bavlníka

 

0,01  (*1)

0401100

semená tekvice

 

0,01  (*1)

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0,01  (*1)

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0,01  (*1)

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0,01  (*1)

0401140

semená konopy siatej

 

0,01  (*1)

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0,01  (*1)

0401990

iné

 

0,01  (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

0,01  (*1)

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

 

0402030

plody palmy olejnej

 

 

0402040

kapok

 

 

0402990

iné

 

 

0500000

OBILNINY

0,01  (*1)

 

0500010

jačmeň

 

0,05  (*1) (+)

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0,01  (*1)

0500030

kukurica

 

0,01  (*1)

0500040

proso siate

 

0,01  (*1)

0500050

ovos

 

0,05  (*1) (+)

0500060

ryža

 

0,01  (*1)

0500070

raž

 

0,1 (+)

0500080

cirok

 

0,01  (*1)

0500090

pšenica

 

0,1 (+)

0500990

iné

 

0,01  (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

 

0620000

Kávové bôby

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

0631000

a)

kvetov

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

0631020

ibištek

 

 

0631030

ruža

 

 

0631040

jazmín

 

 

0631050

lipa

 

 

0631990

iné

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

0632010

jahoda

 

 

0632020

rooibos

 

 

0632030

mate/maté

 

 

0632990

iné

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

0633990

iné

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

0640000

Kakaové bôby

 

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

0700000

CHMEĽ

15 (+)

15 (+)

0800000

KORENINY

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

0810020

černuška siata

 

 

0810030

zeler

 

 

0810040

koriander

 

 

0810050

rasca

 

 

0810060

kôpor

 

 

0810070

fenikel

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

0810990

iné

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

nové korenie

 

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

0820040

kardamon

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

0820070

vanilka

 

 

0820080

tamarinda

 

 

0820990

iné

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

škorica

 

 

0830990

iné

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

0840010

sladké drievko

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

zázvor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

chren dedinský

(+)

 (+)

0840990

iné

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

klinčeky

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

0850990

iné

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

šafran

 

 

0860990

iné

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

muškátový kvet

 

 

0870990

iné

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01  (*1)

 

0900010

koreň cukrovej repy

 

0,1 (+)

0900020

cukrová trstina

 

0,01  (*1)

0900030

korene čakanky

 

0,01  (*1)

0900990

iné

 

0,01  (*1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

1010000

Tkanivá z

 

 

1011000

a)

ošípaných

0,01 (*1)

 

1011010

svalovina

 

0,01  (*1) (+)

1011020

tukové tkanivo

 

0,05  (*1) (+)

1011030

pečeň

 

0,05  (*1) (+)

1011040

obličky

 

0,05  (*1) (+)

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,05  (*1)

1011990

iné

 

0,05  (*1)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

1012010

svalovina

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1012020

tukové tkanivo

0,01  (*1)

0,05  (*1) (+)

1012030

pečeň

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1012040

obličky

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,09

0,05  (*1)

1012990

iné

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1013000

c)

oviec

 

 

1013010

svalovina

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1013020

tukové tkanivo

0,01 (*1)

0,05  (*1) (+)

1013030

pečeň

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1013040

obličky

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,09

0,05  (*1)

1013990

iné

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1014000

d)

kôz

 

 

1014010

svalovina

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1014020

tukové tkanivo

0,01 (*1)

0,05  (*1) (+)

1014030

pečeň

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1014040

obličky

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,09

0,05  (*1)

1014990

iné

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

svalovina

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1015020

tukové tkanivo

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1015030

pečeň

0,08

0,05  (*1)

1015040

obličky

0,09

0,05  (*1)

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,09

0,05  (*1)

1015990

iné

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1016000

f)

hydiny

0,01 (*1)

 

1016010

svalovina

 

0,01  (*1) (+)

1016020

tukové tkanivo

 

0,05  (*1) (+)

1016030

pečeň

 

0,05  (*1) (+)

1016040

obličky

 

0,05  (*1) (+)

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,05  (*1)

1016990

iné

 

0,05  (*1)

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

1017010

svalovina

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1017020

tukové tkanivo

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1017030

pečeň

0,08

0,05  (*1)

1017040

obličky

0,09

0,05  (*1)

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,09

0,05  (*1)

1017990

iné

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1020000

Mlieko

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1020010

dobytok

 

 (+)

1020020

ovce

 

 (+)

1020030

kozy

 

 (+)

1020040

kone

 

 (+)

1020990

iné

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1030010

slepačie

 

 

1030020

kačacie

 

 

1030030

husacie

 

 

1030040

prepeličie

 

 

1030990

iné

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty

0,05 (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1060000

suchozemské bezstavovce

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01 (*1)

0,01  (*1)

b)

stĺpec týkajúci sa triadimefónu a triadimenolu sa vypúšťa.

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

v časti A sa stĺpec týkajúci sa fénpyroximátu vypúšťa.

b)

v časti B sa stĺpec týkajúci sa triadimefónu a triadimenolu vypúšťa.

3.

Príloha V sa mení takto:

dopĺňa sa tento stĺpec týkajúci sa triadimefónu.

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Triadimefón (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

0,01  (*2)

0110000

Citrusové plody

 

0110010

grapefruity

 

0110020

pomaranče

 

0110030

citróny

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky

 

0110990

iné

 

0120000

Orechy stromové

 

0120010

mandle

 

0120020

para orechy

 

0120030

kešu orechy

 

0120040

gaštany jedlé

 

0120050

kokosové orechy

 

0120060

lieskovce

 

0120070

makadamové orechy

 

0120080

pekanové orechy

 

0120090

píniové oriešky

 

0120100

pistáciové orechy

 

0120110

vlašské orechy

 

0120990

iné

 

0130000

Jadrové ovocie

 

0130010

jablká

 

0130020

hrušky

 

0130030

dule

 

0130040

mišpule

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0130990

iné

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0140030

broskyne

 

0140040

slivky

 

0140990

iné

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

hrozno

 

0151010

stolové hrozno

 

0151020

muštové hrozno

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružina ožinová

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

0153990

iné

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty

 

0161050

karambola

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0161990

iné

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

 

0163020

banány

 

0163030

mangá

 

0163040

papáje

 

0163050

granátové jablká

 

0163060

cherimoya

 

0163070

guavy

 

0163080

ananásy

 

0163090

plody chlebovníka

 

0163100

duriany

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0163990

iné

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (*2)

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jamy

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

0212990

iné

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa obyčajná

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka

 

0213090

kozia brada

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,01  (*2)

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa

 

0220030

šalotka

 

0220040

cesnak zimný / cibuľa zimná

 

0220990

iné

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*2)

0231000

a)

ľuľkovité

 

0231010

rajčiaky

 

0231020

sladká paprika

 

0231030

baklažán

 

0231040

okra/ibištek jedlý

 

0231990

iné

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety

 

0232990

iné

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny

 

0233020

tekvica

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné

 

0234000

d)

kukuricia siata cukrová/cukrová kukurica

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01  (*2)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

0241010

brokolica

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta

 

0242990

iné

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

0243020

kel

 

0243990

iné

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,01  (*2)

0251010

valeriánka poľná

 

0251020

hlávkový šalát

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola/eruka

 

0251070

červená horčica

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

0251990

iné

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01  (*2)

0252010

špenát

 

0252020

portulaka zeleninová

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0252990

iné

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01  (*2)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01  (*2)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01  (*2)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02  (*2)

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať

 

0256040

petržlen

 

0256050

šalvia

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymian

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

0256100

estragón

 

0256990

iné

 

0260000

Strukoviny

0,01  (*2)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné

 

0270000

Stonková zelenina

0,01  (*2)

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel obyčajný

 

0270050

artičoky pravé

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

0270990

iné

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*2)

0280010

pestované huby

 

0280020

divorastúce huby

 

0280990

machy a lišajníky

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*2)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*2)

0300010

fazuľa

 

0300020

šošovica

 

0300030

hrach

 

0300040

lupiny

 

0300990

iné

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A A PLODY

0,01  (*2)

0401000

Olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

 

0401020

arašidy

 

0401030

mak siaty

 

0401040

sezamové semená

 

0401050

slnečnicové semená

 

0401060

semená repky

 

0401070

sója fazuľová

 

0401080

horčicové semená

 

0401090

semená bavlníka

 

0401100

semená tekvice

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0401140

semená konopy siatej

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0401990

iné

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0402030

plody palmy olejnej

 

0402040

kapok

 

0402990

iné

 

0500000

OBILNINY

0,01  (*2)

0500010

jačmeň

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0500030

kukurica

 

0500040

proso siate

 

0500050

ovos

 

0500060

ryža

 

0500070

raž

 

0500080

cirok

 

0500090

pšenica

 

0500990

iné

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (*2)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávové bôby

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

0631000

a)

kvetov

 

0631010

rumanček kamilkový

 

0631020

ibištek

 

0631030

ruža

 

0631040

jazmín

 

0631050

lipa

 

0631990

iné

 

0632000

b)

listov a bylín

 

0632010

jahoda

 

0632020

rooibos

 

0632030

mate/maté

 

0632990

iné

 

0633000

c)

koreňov

 

0633010

valeriána lekárska

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

0633990

iné

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0640000

Kakaové bôby

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

0700000

CHMEĽ

0,05  (*2)

0800000

KORENINY

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (*2)

0810010

aníz/anízové semeno

 

0810020

černuška siata

 

0810030

zeler

 

0810040

koriander

 

0810050

rasca

 

0810060

kôpor

 

0810070

fenikel

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (*2)

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

0820070

vanilka

 

0820080

tamarinda

 

0820990

iné

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (*2)

0830010

škorica

 

0830990

iné

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

0840010

sladké drievko

0,05  (*2)

0840020

zázvor

0,05  (*2)

0840030

kurkuma

0,05  (*2)

0840040

chren dedinský

(+)

0840990

iné

0,05  (*2)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (*2)

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (*2)

0860010

šafran

 

0860990

iné

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (*2)

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01  (*2)

0900010

koreň cukrovej repy

 

0900020

cukrová trstina

 

0900030

korene čakanky

 

0900990

iné

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

Tkanivá z

 

1011000

a)

ošípaných

 

1011010

svalovina

0,01  (*2)

1011020

tukové tkanivo

0,05  (*2)

1011030

pečeň

0,05  (*2)

1011040

obličky

0,05  (*2)

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*2)

1011990

iné

0,05  (*2)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

1012010

svalovina

0,01  (*2)

1012020

tukové tkanivo

0,05  (*2)

1012030

pečeň

0,05  (*2)

1012040

obličky

0,05  (*2)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*2)

1012990

iné

0,05  (*2)

1013000

c)

oviec

 

1013010

svalovina

0,01  (*2)

1013020

tukové tkanivo

0,05  (*2)

1013030

pečeň

0,05  (*2)

1013040

obličky

0,05  (*2)

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*2)

1013990

iné

0,05  (*2)

1014000

d)

kôz

 

1014010

svalovina

0,01  (*2)

1014020

tukové tkanivo

0,05  (*2)

1014030

pečeň

0,05  (*2)

1014040

obličky

0,05  (*2)

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*2)

1014990

iné

0,05  (*2)

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

svalovina

0,01  (*2)

1015020

tukové tkanivo

0,05  (*2)

1015030

pečeň

0,05  (*2)

1015040

obličky

0,05  (*2)

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*2)

1015990

iné

0,05  (*2)

1016000

f)

hydiny

 

1016010

svalovina

0,01  (*2)

1016020

tukové tkanivo

0,05  (*2)

1016030

pečeň

0,05  (*2)

1016040

obličky

0,05  (*2)

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*2)

1016990

iné

0,05  (*2)

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

1017010

svalovina

0,01  (*2)

1017020

tukové tkanivo

0,05  (*2)

1017030

pečeň

0,05  (*2)

1017040

obličky

0,05  (*2)

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05  (*2)

1017990

iné

0,05  (*2)

1020000

Mlieko

0,01  (*2)

1020010

dobytok

 

1020020

ovce

 

1020030

kozy

 

1020040

kone

 

1020990

iné

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01  (*2)

1030010

slepačie

 

1030020

kačacie

 

1030030

husacie

 

1030040

prepeličie

 

1030990

iné

 

1040000

Med a iné včelárske produkty

0,05  (*2)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01  (*2)

1060000

suchozemské bezstavovce

0,01  (*2)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01  (*2)


(*1)  Označuje dolnú hranicu analytického stanovenia.

(**)

ombinácia pesticíd – kód, na ktorú sa uplatňuje MRL stanovená v časti B prílohy III.

(F)

=

Rozpustný v tukoch.

Fénpyroximát (A) (F) (R)

(A) Referenčné laboratóriá EÚ zistili, že referenčný štandard v prípade metabolitu M-3 nie je komerčne dostupný. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní komerčnú dostupnosť referenčného štandardu uvedeného v prvej vete do 7. apríla 2018, alebo v prípade, že tento referenčný štandard nebude do uvedeného dátumu komerčne dostupný, zohľadní skutočnosť, že nie je k dispozícii.

(R)

=

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd – číslo kódu:

Fénpyroximát – kód 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: Fénpyroximát [metabolit M-3 vyjadrený ako fénpyroximát (F)]

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0110000

Citrusové plody

0110010

grapefruity

0110020

pomaranče

0110030

citróny

0110040

limety

0110050

mandarínky

0110990

iné

0120010

mandle

0130010

jablká

0130020

hrušky

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0130030

dule

0130040

mišpule

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0140010

marhule

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0140030

broskyne

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0140040

slivky

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0151010

stolové hrozno

0151020

muštové hrozno

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0152000

b)

jahody

0153010

ostružiny

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá, o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0153020

ostružina ožinová

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0153030

maliny (červené a žlté)

0154010

čučoriedky

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá, o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0154020

brusnice

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

0154050

šípky

0154060

moruše (čierne a biele)

0154070

plody hlohu azarolského

0154080

plody bazy čiernej

0231010

rajčiaky

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá, o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0231020

sladká paprika

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0231030

baklažán

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá, o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0232010

uhorky šalátové

0232020

uhorky nakladačky

0232030

cukety

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0260010

fazuľa (so strukmi)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o metabolizme, analytických metódach, metabolizme následných plodín a charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0700000

CHMEĽ

(+)

Uplatniteľná maximálna hladina rezíduí pre chren dedinský (Armoracia rusticana) v skupine korenín (kód 0840040) zodpovedá MRL stanovenej pre chren (Armoracia rusticana) v kategórii zeleniny, skupine koreňovej a hľuzovej zeleniny (kód 0213040), pričom sa zohľadňujú zmeny hladín spracovaním (sušením) podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005.

0840040

chren dedinský

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1012030

pečeň

1012040

obličky

1013030

pečeň

1013040

obličky

1014030

pečeň

1014040

obličky

Triadimenol (akýkoľvek pomer konštitučných izomérov)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní a o skúškach na rezíduá, ktorými sa súčasne analyzuje presadzovanie, a o definíciách rezíduí na účely posúdenia rizika nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0130010

jablká

0151000

a)

hrozno

0151010

stolové hrozno

0151020

muštové hrozno

0152000

b)

jahody

0154010

čučoriedky

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

0213110

okrúhlica

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0231010

rajčiaky

0231020

sladká paprika

0231030

baklažán

0232010

uhorky šalátové

0232020

uhorky nakladačky

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní a o skúškach na rezíduá, ktorými sa súčasne analyzuje presadzovanie, a o definíciách rezíduí na účely posúdenia rizika nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0232030

cukety

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0233010

melóny

0233020

tekvica

0233030

dyňa červená (vodový melón)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní a o skúškach na rezíduá, ktorými sa súčasne analyzuje presadzovanie, a o definíciách rezíduí na účely posúdenia rizika nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0270050

artičoky pravé

0401060

semená repky

0500010

jačmeň

0500050

ovos

0500070

raž

0500090

pšenica

0700000

CHMEĽ

(+)

Uplatniteľná maximálna hladina rezíduí pre chren dedinský (Armoracia rusticana) v skupine korenín (kód 0840040) zodpovedá MRL stanovenej pre chren (Armoracia rusticana) v kategórii zeleniny, skupine koreňovej a hľuzovej zeleniny (kód 0213040), pričom sa zohľadňujú zmeny hladín spracovaním (sušením) podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005.

0840040

chren dedinský

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní a o skúškach na rezíduá, ktorými sa súčasne analyzuje presadzovanie, a o definíciách rezíduí na účely posúdenia rizika nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0900010

koreň cukrovej repy

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o stabilite pri skladovaní nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1011010

svalovina

1011020

tukové tkanivo

1011030

pečeň

1011040

obličky

1012010

svalovina

1012020

tukové tkanivo

1012030

pečeň

1012040

obličky

1013010

svalovina

1013020

tukové tkanivo

1013030

pečeň

1013040

obličky

1014010

svalovina

1014020

tukové tkanivo

1014030

pečeň

1014040

obličky

1016010

svalovina

1016020

tukové tkanivo

1016030

pečeň

1016040

obličky

1020010

dobytok

1020020

ovce

1020030

kozy

1020040

kone

1030000

Vtáčie vajcia

1030010

slepačie

1030020

kačacie

1030030

husacie

1030040

prepeličie

1030990

iné“

(1)  Pokiaľ ide o úplný zoznam výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I.

(F)

=

Rozpustný v tukoch.

Fénpyroximát (A) (F) (R)

(A) Referenčné laboratóriá EÚ zistili, že referenčný štandard v prípade metabolitu M-3 nie je komerčne dostupný. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní komerčnú dostupnosť referenčného štandardu uvedeného v prvej vete do 7. apríla 2018, alebo v prípade, že tento referenčný štandard nebude do uvedeného dátumu komerčne dostupný, zohľadní skutočnosť, že nie je k dispozícii.

(R)

=

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd – číslo kódu:

Fénpyroximát – kód 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: Fénpyroximát [metabolit M-3 vyjadrený ako fénpyroximát (F)]

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0110000

Citrusové plody

0110010

grapefruity

0110020

pomaranče

0110030

citróny

0110040

limety

0110050

mandarínky

0110990

iné

0120010

mandle

0130010

jablká

0130020

hrušky

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0130030

dule

0130040

mišpule

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0140010

marhule

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0140030

broskyne

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0140040

slivky

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0151010

stolové hrozno

0151020

muštové hrozno

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0152000

b)

jahody

0153010

ostružiny

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá, o metabolizme následných plodín a o charaktere rezíduí v spracovaných komoditách nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 7. apríla 2019, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0153020

ostružina ožinová