EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0584

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Text s významom pre EHP )

C/2016/4387

OJ L 87, 31.3.2017, p. 350–367 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/584/oj

31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/350


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/584

zo 14. júla 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 48 ods. 12 písm. a) c) a g),

keďže:

(1)

Je dôležité zabezpečiť, aby obchodné miesta, ktoré umožňujú algoritmické obchodovanie, mali dostatočné systémy a mechanizmy kontroly.

(2)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať nielen na regulované trhy, ale aj na multilaterálne obchodné systémy a organizované obchodné systémy, ako sa vyžaduje v článku 18 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ.

(3)

Vplyv technologického rozvoja a osobitne rozvoja algoritmického obchodovania je jedným z hlavných dôvodov stanovenia kapacít a opatrení na správu obchodných miest. Riziká vyplývajúce z algoritmického obchodovania sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek type systému obchodovania, ktorý je podporovaný elektronickými prostriedkami. Z tohto dôvodu by sa mali zaviesť osobitné organizačné požiadavky vo vzťahu k regulovaným trhom, multilaterálnym obchodným systémom a organizovaným obchodným systémom, ktoré prostredníctvom svojich systémov povoľujú alebo umožňujú algoritmické obchodovanie. Ide o systémy obchodovania, v rámci ktorých sa môže vykonávať algoritmické obchodovanie, na rozdiel od systémov obchodovania, v rámci ktorých algoritmické obchodovanie nie je povolené, vrátane systémov obchodovania, kde sa transakcie uskutočňujú prostredníctvom hlasového vyjednávania.

(4)

Ako súčasť organizačných požiadaviek na zabezpečenie odolnosti elektronických systémov obchodovania by sa mali regulovať opatrenia správy a riadenia, úloha funkcie dodržiavania súladu, personálne zaistenie a využívanie externých zdrojov.

(5)

Mali by sa stanoviť požiadavky na systémy obchodných miest, ktoré povoľujú alebo umožňujú algoritmické obchodovanie. Ich konkrétne uplatňovanie by malo byť spojené so samohodnotením, ktoré by sa malo vykonať na každom obchodnom mieste, keďže nie všetky obchodné modely vykazujú rovnaké riziká. Niektoré organizačné požiadavky preto nemusia byť primerané pre určité obchodné modely, hoci ich systémy obchodovania by mohli byť do istej miery podporované elektronickými prostriedkami. Osobitne by sa mali zvážiť konkrétne požiadavky, ktoré sa majú stanoviť vo vzťahu k systémom žiadostí o kotácie alebo k hybridným systémom, a to na základe povahy, rozsahu a zložitosti vykonávanej algoritmickej obchodnej činnosti. Rovnako by aj obchodné miesta mali v prípade potreby stanoviť prísnejšie požiadavky.

(6)

Mali by sa starostlivo zvážiť riziká vyplývajúce z algoritmického obchodovania, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať tým, ktoré môžu ovplyvniť základné prvky systému obchodovania vrátane hardvéru, softvéru a súvisiacich komunikačných liniek, ktoré používajú obchodné miesta a členovia, účastníci alebo klienti obchodných miest („členovia“) na vykonávanie svojej činnosti, a akékoľvek typy vykonávacích systémov alebo systémov správy pokynov prevádzkovaných obchodnými miestami vrátane párovacích algoritmov.

(7)

Osobitné organizačné požiadavky pre obchodné miesta sa musia určovať prostredníctvom dôkladného samohodnotenia, v rámci ktorého sa musí posúdiť viacero parametrov. Samohodnotenie by malo zahŕňať všetky iné okolnosti, ktoré nie sú vyslovene stanovené a ktoré môžu mať vplyv na ich organizáciu.

(8)

Minimálny čas uchovávania záznamov o samohodnotení a náležitej starostlivosti členov by mal byť na účel tohto nariadenia rovnaký, ako sú všeobecné povinnosti týkajúce sa uchovávania záznamov stanovené v smernici 2014/65/EÚ.

(9)

Keď sú obchodné miesta povinné vykonávať monitorovanie v reálnom čase, na to, aby toto monitorovanie bolo účinné, je potrebné, aby sa generovanie výstrah na základe tohto monitorovania vykonalo čo najskôr, ako je to technicky možné, teda nie neskôr ako do piatich sekúnd. Z toho istého dôvodu by sa mali akékoľvek činnosti na základe tohto monitorovania vykonať čo najskôr pri zachovaní rozumnej miery efektívnosti a výdavkov na systémy zo strany dotknutých osôb.

(10)

Testovacie zariadenia poskytované obchodnými miestami by nemali ohrozovať riadne obchodovanie. Na tento účel by mali obchodné miesta zriadiť primeranú politiku spravodlivého používania zabezpečiť prísne oddelenie testovacieho prostredia od výrobného prostredia alebo povoliť testovanie len mimo obchodných hodín.

(11)

Skúškou zhody by sa malo zabezpečiť, aby najzákladnejšie prvky systému alebo algoritmy používané členmi fungovali správne a podľa požiadaviek obchodného miesta, a to vrátane schopnosti podľa predpokladov vzájomne interagovať s párovacou logikou obchodného miesta a primeraného spracovania tokov údajov z obchodného miesta a na obchodné miesto. malo by sa navrhnúť testovanie pri narušených podmienkach obchodovania s cieľom osobitne riešiť reakciu algoritmu alebo stratégie na podmienky, ktoré môžu spôsobiť narušenie trhu.

(12)

Ak obchodné miesta ponúkajú opatrenia na testovanie algoritmov prostredníctvom poskytnutia testovacích symbolov, ich povinnosť poskytnúť zariadenia na skúšanie pri narušených podmienkach obchodovania by sa mala považovať za splnenú. S cieľom umožniť členom účinne využívať takéto testovacie symboly by obchodné miesta mali uverejňovať špecifikácie a vlastnosti testovacích symbolov rovnako podrobne ako pri uverejňovaní skutočných produkčných zmlúv.

(13)

Obchodné miesta by mali podliehať povinnosti poskytovať prostriedky na uľahčenie testovania pri narušených podmienkach obchodovania. Od ich členov by sa však využívanie týchto prostriedkov nemalo vyžadovať. Za dostatočnú záruku by sa malo považovať, ak obchodné miesta dostanú vyhlásenie od svojich členov, v ktorom potvrdia, že takéto testovanie sa uskutočnilo, pričom sa v ňom uvedú prostriedky použité na toto testovanie, ale obchodné miesta by nemali byť povinné validovať primeranosť takýchto prostriedkov alebo výsledok takéhoto testovania.

(14)

Od obchodných miest a ich členov by sa malo vyžadovať, aby boli primerane vybavené na zrušenie nevykonaných pokynov ako núdzové opatrenie v prípade nastania neočakávaných okolností.

(15)

Poskytovanie služby priameho elektronického prístupu neurčitému počtu osôb môže pre predstavovať riziko pre poskytovateľa tejto služby, ako aj riziko pre odolnosť a kapacitu obchodného miesta, kam sa pokyny zasielajú. S cieľom reagovať na takéto riziká v prípadoch, keď obchodné miesta umožňujú subdelegovanie, by poskytovateľ služby priameho elektronického prístupu mal byť schopný identifikovať rôzne toky pokynov od používateľov subdelegovania.

(16)

Ak obchodné miesto umožní sponzorovaný prístup, potenciálni klienti so sponzorovaným prístupom by mali prejsť procesom schvaľovania zo strany obchodného miesta. Obchodné miesta by takisto mali mať možnosť rozhodnúť sa, či je poskytovanie služieb priameho prístupu ich členmi predmetom schválenia.

(17)

Obchodné miesta by mali podrobne uviesť požiadavky, ktoré majú ich členovia splniť na to, aby mohli poskytovať priamy elektronický prístup, a stanoviť minimálne normy, ktoré majú potenciálni klienti priameho elektronického prístupu splniť v rámci procesu náležitej starostlivosti. Takéto požiadavky a normy by sa mali prispôsobiť rizikám vyplývajúcim z povahy, rozsahu a zložitosti očakávaného obchodovania a poskytovanej službe. Mali by najmä obsahovať posúdenie úrovne očakávaného obchodovania, objemu pokynov a typu ponúkaného spojenia.

(18)

Z dôvodu konzistentnosti a s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a súvisiace vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od rovnakého dátumu.

(19)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(20)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY NA OBCHODNÉ MIESTA, KTORÉ PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH SYSTÉMOV UMOŽŇUJÚ ALEBO POVOĽUJÚ ALGORITMICKÉ OBCHODOVANIE

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

(článok 48 smernice 2014/65/EÚ)

1.   V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa organizačných požiadaviek na systémy obchodných miest, ktoré umožňujú alebo povoľujú algoritmické obchodovanie, a to vo vzťahu k ich odolnosti a kapacite, ako aj požiadavky na obchodné miesta vo vzťahu k zabezpečeniu primeraného testovania algoritmov a požiadavky vo vzťahu ku kontrolám priameho elektronického prístupu v zmysle článku 48 ods. 12 písm. a), b) a g) smernice 2014/65/EÚ.

2.   Na účely tohto nariadenia sa usudzuje, že obchodné miesto povoľuje alebo umožňuje algoritmické obchodovanie, ak sa predkladanie alebo párovanie pokynov uľahčuje elektronickými prostriedkami.

3.   Na účely tohto nariadenia sa všetky opatrenia alebo systémy, ktoré povoľujú alebo umožňujú algoritmické obchodovanie, považujú za „systémy algoritmického obchodovania“.

Článok 2

Samohodnotenia dodržiavania súladu s článkom 48 smernice 2014/65/EÚ

(článok 48 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Pred zavedením systému obchodovania a minimálne raz ročne obchodné miesta vykonávajú samohodnotenie dodržiavania súladu s článkom 48 smernice 2014/65/EÚ, pričom berú do úvahy povahu, rozsah a zložitosť ich činnosti. Samohodnotenie zahŕňa analýzu všetkých parametrov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Obchodné miesta uchovávajú záznam o svojom samohodnotení počas najmenej piatich rokov.

Článok 3

Správa a riadenie obchodných miest

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Ako súčasť celkového rámca pre správu, riadenie a rozhodovanie obchodné miesta zriaďujú a monitorujú svoje systémy obchodovania prostredníctvom jasných a formalizovaných opatrení správy a riadenia, v ktorých sa stanovuje:

a)

ich analýza technických aspektov, aspektov rizika a dodržiavania súladu pri prijímaní zásadných rozhodnutí;

b)

jasné vymedzenie zodpovednosti vrátane postupov schvaľovania vývoja, použitia a následných aktualizácií systémov obchodovania a postupov riešenia problémov zistených pri monitorovaní systémov obchodovania;

c)

účinné postupy na oznamovanie informácií, ktoré umožnia vyhľadávať a vykonávať inštrukcie účinným a včasným spôsobom;

d)

oddelenie úloh od zodpovednosti, s cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad dodržiavaním súladu zo strany obchodných miest.

2.   Riadiaci orgán alebo vrcholový manažment obchodných miest schvaľuje:

a)

samohodnotenie dodržiavania súladu podľa článku 2;

b)

opatrenia na prípadné rozšírenie kapacity obchodného miesta s cieľom dodržiavať ustanovenia článku 11;

c)

činnosti na nápravu všetkých podstatných nedostatkov zistených počas ich monitorovania v súlade s článkami 12 a 13 a po pravidelnom preskúmaní výkonu a kapacity systémov obchodovania v súlade s článkom 14.

Článok 4

Funkcia dodržiavania súladu v rámci opatrení správy a riadenia

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby ich funkcia dodržiavania súladu bola zodpovedná za:

a)

zabezpečenie, aby boli právne povinnosti obchodných miest vo vzťahu k algoritmickému obchodovaniu zrozumiteľné pre všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na takomto obchodovaní;

b)

tvorbu a udržiavanie politík a postupov na zabezpečenie, aby systémy algoritmického obchodovania spĺňali uvedené povinnosti.

2.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby mali zamestnanci zodpovední za dodržiavanie súladu aspoň všeobecné poznatky o tom, akým spôsobom fungujú systémy algoritmického obchodovania a algoritmy.

Zamestnanci zodpovední za dodržiavanie súladu musia byť v neustálom kontakte s tými osobami, ktoré majú v rámci obchodného miesta podrobné technické znalosti o systémoch algoritmického obchodovania alebo algoritmoch daného obchodného miesta.

Obchodné miesta takisto zabezpečujú, aby mali zamestnanci zodpovední za dodržiavanie súladu neustály priamy kontakt s osobami, ktoré majú prístup k funkcii uvedenej v článku 18 ods. 2 písm. c) („funkcia okamžitého zastavenia“) alebo prístup k tejto funkcii okamžitého zastavenia, ako aj s osobami zodpovednými za systém algoritmického obchodovania.

3.   Ak funkciu dodržiavania súladu, alebo jej častí, zabezpečuje externe tretia strana, obchodné miesta musia tejto tretej strane poskytnúť taký istý prístup k informáciám, aký by poskytli svojim vlastným zamestnancom zodpovedným za dodržiavanie súladu. Obchodné miesta musia uzavrieť dohodu s týmito konzultantmi v oblasti dodržiavania súladu s cieľom zabezpečiť, aby:

a)

bola zaručená ochrana údajov;

b)

sa nebránilo auditu funkcie dodržiavania súladu internými a externými audítormi alebo príslušnými orgánmi.

Článok 5

Personálne zaistenie

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta zamestnávajú dostatočný počet zamestnancov s potrebnými zručnosťami na správu systémov algoritmického obchodovania a algoritmov obchodovania, ktorí majú dostatočné znalosti o:

a)

príslušných systémoch obchodovania a algoritmoch;

b)

monitorovaní a testovaní takýchto systémov a algoritmov;

c)

typy obchodovania uskutočňovaného členmi, účastníkmi alebo klientmi obchodného miesta obchodovania („členovia“);

d)

právnych povinnostiach obchodného miesta.

2.   Obchodné miesta vymedzujú potrebné zručnosti, ktoré sa uvádzajú v odseku 1. Zamestnanci uvedení v odseku 1 musia mať uvedené potrebné zručnosti v čase prijatia alebo ich musia nadobudnúť po prijatí v rámci odbornej prípravy. Obchodné miesta zabezpečujú, aby boli zručnosti zamestnancov aktuálne, pričom tieto zručnosti pravidelne vyhodnocujú.

3.   Odborná príprava zamestnancov uvedená v odseku 2 musí byť prispôsobená skúsenostiam a povinnostiam zamestnancov, a to s ohľadom na povahu, rozsah a zložitosť ich činností.

4.   Zamestnanci uvedení v odseku 1 zahŕňajú zamestnancov s dostatočne vysokým postavením, aby mohli účinne vykonávať svoje úlohy v rámci obchodného miesta.

Článok 6

Využívanie externých zdrojov a verejné obstarávanie

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta, ktoré využívajú externé zdroje na zabezpečenie všetkých alebo niektorých prevádzkových funkcií vo vzťahu k systémom povoľujúcim alebo umožňujúcim algoritmické obchodovanie, musia zabezpečiť, aby:

a)

sa dohoda o využívaní externých zdrojov vzťahovala výhradne na prevádzkové funkcie a aby sa nemenili povinnosti vrcholového manažmentu a riadiaceho orgánu;

b)

sa nemenili vzťahy a povinnosti obchodného miesta vo vzťahu k jeho členom, príslušným orgánom alebo akýmkoľvek tretím stranám, napríklad klientom služieb dátového prístupu;

c)

spĺňali požiadavky potrebné na získanie povolenia podľa hlavy III smernice 2014/65/EÚ.

2.   Na účely tohto článku prevádzkové funkcie zahŕňajú všetky priame činnosti súvisiace s výkonom systémov obchodovania a dohľadom nad nimi, ktoré podporujú tieto prvky:

a)

odosielacia (upstream) konektivita, kapacita predkladania pokynov, spomaľovacie kapacity a schopnosť vyvážiť vstup pokynov zákazníkov cez rôzne brány;

b)

obchodovacie zariadenie na párovanie pokynov;

c)

sťahovacia (downstream) konektivita, úprava pokynov a transakcií a všetky iné typy prístupov k trhovým údajom;

d)

infraštruktúra na monitorovanie výkonu prvkov uvedených v písmenách a) b) a c).

3.   Obchodné miesta dokumentujú proces výberu poskytovateľa služby, ktorý má externe zabezpečovať prevádzkové funkcie („poskytovateľ služby“). Pred uzavretím dohody o využívaní externých zdrojov a počas celého obdobia jej trvania zabezpečia vykonanie potrebných krokov tak, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

poskytovateľ služby je schopný spoľahlivo a odborne vykonávať externe vykonávané funkcie a je držiteľom povolení vyžadovaných na tento účel právnymi predpismi;

b)

poskytovateľ služby vykonáva riadny dohľad nad vykonávaním externe zabezpečovaných funkcií a primeraným spôsobom riadi riziká spojené s dohodou o využívaní externých zdrojov;

c)

externe vykonávané služby sa poskytujú v súlade s vymedzením v dohode o využívaní externých zdrojov, ktoré je založené na vopred stanovených metódach na posudzovanie úrovne výkonnosti poskytovateľa služby vrátane ukazovateľov merania poskytnutej služby a špecifikácie požiadaviek, ktoré sa majú splniť;

d)

obchodné miesto má potrebnú odbornosť na účinný dohľad nad externe vykonávanými činnosťami a na riadenie rizík spojených s dohodou o využívaní externých zdrojov;

e)

obchodné miesto je schopné rýchlo zasiahnuť v prípade, ak poskytovateľ služby nevykonáva funkcie účinne a v súlade s platnými právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami;

f)

poskytovateľ služby oznamuje obchodnému miestu všetky skutočnosti, ktoré môžu mať podstatný vplyv na jeho schopnosť vykonávať externe vykonávané funkcie účinne a v súlade s jeho právnymi povinnosťami;

g)

obchodné miesto môže ukončiť dohodu o využívaní externých zdrojov bez negatívneho vplyvu na kontinuitu a kvalitu svojich služieb klientom;

h)

poskytovateľ služby v súvislosti s externe vykonávanými činnosťami spolupracuje s príslušnými orgánmi obchodného miesta;

i)

obchodné miesto má účinný prístup k údajom týkajúcim sa externe vykonávaných činností a k prevádzkovým priestorom poskytovateľa služby a audítori obchodného miesta a príslušné orgány majú účinný prístup k údajom týkajúcim sa externe vykonávaných činností;

j)

obchodné miesto stanovuje požiadavky, ktoré majú poskytovatelia služby splniť s cieľom chrániť dôverné informácie týkajúce sa obchodného miesta a jeho členov, ako aj chránených informácií a softvéru obchodného miesta;

k)

poskytovateľ služby spĺňa požiadavky uvedené v písmene j);

l)

obchodné miesto a poskytovateľ služby musia zaviesť, vykonávať a dodržiavať pohotovostný plán na obnovu pri haváriách systému a pravidelné testovanie systému zálohovania, ak je to potrebné vzhľadom na prevádzkovú funkciu, ktorá sa vykonáva externe;

m)

v dohode o využívaní externých zdrojov sa stanovia povinnosti poskytovateľa služby v prípade, ak nebude môcť poskytovať služby, vrátane poskytovania služby náhradnou spoločnosťou;

n)

obchodné miesto má prístup k informáciám týkajúcim sa opatrení poskytovateľa služby na zabezpečenie kontinuity činností, ako sa uvádza v článku 16.

4.   Dohody o využívaní externých zdrojov sa uzatvárajú písomne a stanovuje sa v nich:

a)

pridelenie práv a povinností medzi poskytovateľa služby a obchodné miesto;

b)

zrozumiteľný opis:

i)

prevádzkových funkcií, ktoré sa vykonávajú externe;

ii)

prístupu obchodného miesta k účtovníctvu a k záznamom poskytovateľa služby;

iii)

postupu zisťovania a riešenia možných konfliktov záujmov;

iv)

zodpovednosti, ktorú preberá každá strana;

v)

postupu pri zmene a ukončení dohody.

c)

prostriedky na zabezpečenie, aby obchodné miesto aj poskytovateľ služby akýmkoľvek potrebným spôsobom uľahčili príslušnému orgánu výkon činností dohľadu.

5.   Obchodné miesta oznamujú príslušným úradom svoj zámer externe zabezpečovať prevádzkové funkcie v týchto prípadoch:

a)

ak poskytovateľ služby poskytuje rovnakú službu iným obchodným miestam;

b)

ak sa externe vykonávajú rozhodujúce prevádzkové funkcie potrebné na zabezpečenie kontinuity činností, pričom v tomto prípade si obchodné miesta vyžiadajú predchádzajúce schválenie zo strany príslušného orgánu.

6.   Na účely odseku 5 písm. b) kritické prevádzkové funkcie zahŕňajú funkcie potrebné na dodržanie povinností stanovených v článku 47 ods. 1 písm. b) c) a e) smernice 2014/65/EÚ.

7.   Obchodné miesta informujú príslušné orgány o akýchkoľvek dohodách podliehajúcich predchádzajúcemu schváleniu okamžite po podpise dohody.

KAPITOLA II

KAPACITA A ODOLNOSŤ OBCHODNÝCH MIEST

Článok 7

Náležitá starostlivosť pre členov obchodných miest

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta stanovujú podmienky na používanie svojich systémov elektronického predkladania pokynov. Uvedené podmienky sa stanovujú so zreteľom na obchodný model obchodného miesta a musia obsahovať aspoň tieto prvky:

a)

predobchodné kontroly týkajúce sa ceny, objemu a hodnoty pokynov a používania systému a poobchodné kontroly týkajúce sa obchodných aktivít členov;

b)

požadovanú kvalifikáciu zamestnancov v kľúčových pozíciách v rámci členov;

c)

technické a funkčné skúšky zhody;

d)

politiku využívania funkcie okamžitého zastavenia;

e)

ustanovenia o tom, či člen môže vlastným klientom poskytnúť priamy elektronický prístup do systému, a ak áno, podmienky uplatniteľné na týchto klientov.

2.   Obchodné miesta vykonávajú posúdenie náležitej starostlivosti svojich potenciálnych členov za podmienok uvedených v odseku 1 a stanovujú postupy na takéto posúdenie.

3.   Obchodné miesta raz ročne vykonajú posúdenie dodržiavania podmienok uvedených v odseku 1 svojimi klientmi, ktoré je založené na rizikách, a skontrolujú, či sú ich členovia stále registrovaní ako investičné spoločnosti. V posúdení založenom na rizikách sa zohľadňuje rozsah a potenciálny vplyv obchodovania realizovaného každým členom, ako aj čas, ktorý uplynul od posledného posúdenia založeného na rizikách.

4.   Obchodné miesta po každoročnom posúdení založenom na rizikách uvedenom v odseku 3 vykonajú v prípade potreby ďalšie posúdenia dodržiavania podmienok uvedených v odseku 1 svojimi členmi.

5.   Obchodné miesta stanovujú kritériá a postupy na ukladanie sankcií členovi nedodržujúcemu podmienky. Tieto sankcie zahŕňajú pozastavenie prístupu k obchodnému miestu a zánik členstva.

6.   Obchodné miesta musia aspoň päť rokov uchovávať záznamy o:

a)

podmienkach a postupoch na posúdenie náležitej starostlivosti;

b)

kritériách a postupoch na ukladanie sankcií;

c)

počiatočnom posúdení náležitej starostlivosti svojich členov;

d)

ročnom posúdení svojich členov, založenom na rizikách;

e)

členoch, ktorí neprešli ročným posúdením založenom na rizikách, a sankciách uložených týmto členom.

Článok 8

Testovanie systémov obchodovania

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta musia pred zavedením alebo aktualizáciou systému obchodovania využiť jednoznačne vymedzené metodiky vývoja a testovania, ktorými sa zabezpečuje aspoň to, že:

a)

systém obchodovania sa nespráva neželaným spôsobom;

b)

kontroly dodržiavania súladu a riadenia rizík, ktoré sú súčasťou systémov, fungujú podľa očakávania vrátane automatického generovania chybových hlásení;

c)

systém obchodovania dokáže aj naďalej fungovať účinne v prípade významného nárastu počtu správ spravovaných systémom.

2.   Obchodné miesta musia byť schopné kedykoľvek preukázať, že prijali všetky primerané kroky s cieľom zabrániť tomu, aby ich systémy obchodovania prispievali k narušeniu podmienok obchodovania.

Článok 9

Skúška zhody

(článok 48 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta požadujú od svojich členov, aby pred zavedením alebo významnou aktualizáciou vykonali skúšku zhody:

a)

prístupu k systému obchodného miesta;

b)

systému obchodovania, algoritmu obchodovania alebo stratégie obchodovania člena.

2.   Skúškou zhody sa zabezpečuje, že základné fungovanie systému, algoritmu a stratégie obchodovania člena spĺňa podmienky daného obchodného miesta.

3.   Skúškou zhody sa overuje fungovanie:

a)

schopnosti systému alebo algoritmu podľa predpokladov vzájomne interagovať s párovacou logikou obchodného miesta a primeraného spracovania tokov údajov z obchodného miesta a na obchodné miesto;

b)

základných funkcií ako predkladanie, zmena alebo zrušenie pokynu alebo prejavu záujmu, sťahovanie statických a trhových údajov a všetky toky obchodných údajov;

c)

konektivity vrátane príkazu na zrušenie pri odpojení, straty a spomalenia prístupov k trhovým údajom a obnova vrátane obnovenia obchodovania počas dňa a zaobchádzania s pozastavenými nástrojmi alebo neaktualizovanými trhovými údajmi.

4.   Obchodné miesta poskytujú súčasným a potenciálnym členom prostredie na skúšku zhody, ktoré:

a)

je prístupné za podmienok rovnocenných s podmienkami uplatňovanými na ostatné testovacie služby obchodného miesta;

b)

obsahuje zoznam finančných nástrojov, ktoré možno testovať a ktoré zastupujú všetky triedy nástrojov dostupných vo výrobnom prostredí;

c)

je k dispozícii počas všeobecných obchodovacích hodín alebo, ak je k dispozícii len mimo obchodovacích hodín, na vopred naplánovanom pravidelnom základe;

d)

podporujú zamestnanci, ktorí majú dostatočné znalosti.

5.   Obchodné miesta poskytujú správu o výsledkoch skúšky zhody len príslušnému súčasnému alebo potenciálnemu členovi.

6.   Obchodné miesta od svojich súčasných a potenciálnych členov požadujú, aby používali ich zariadenia na skúšku zhody.

7.   Obchodné miesta zabezpečujú účinné oddelenie testovacieho prostredia od výrobného prostredia na skúšku zhody uvedenú v odsekoch 1 až 3.

Článok 10

Testovanie algoritmov členov na zabránenie narušeniu podmienok obchodovania

(článok 48 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta od svojich členov požadujú, aby osvedčili, že zavedené algoritmy boli pred zavedením alebo významnou aktualizáciou algoritmu obchodovania alebo stratégie obchodovania testované tak, že neprispievajú k narušovaniu podmienok obchodovania ani takéto podmienky nevytvárajú, a aby vysvetlili prostriedky používané na takéto testovanie.

2.   Obchodné miesta poskytujú svojim členom prístup k testovaciemu prostrediu, ktoré sa skladá z ktoréhokoľvek z týchto prvkov:

a)

simulačných zariadení, ktoré čo najrealistickejšie reprodukujú výrobné prostredie vrátane narušenia podmienok obchodovania a ktoré poskytujú funkcie, protokoly a štruktúru umožňujúce členom testovať širokú škálu scenárov, ktoré považujú za relevantné pre ich činnosť,

b)

testovacích symbolov, ako sú vymedzené u udržiavané obchodným miestom.

3.   Na testy uvedené v odseku 1 zabezpečujú obchodné miesta zabezpečujú účinné oddelenie testovacieho prostredia od výrobného prostredia.

Článok 11

Kapacita obchodných miest

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby ich systémy obchodovania mali dostatočnú kapacitu na vykonávanie ich funkcií bez zlyhaní, výpadkov alebo chýb systémov pri párovacích transakciách prinajmenšom pri najvyššom počte správ za sekundu zaznamenanom v danom systéme počas predchádzajúcich piatich rokov vynásobenom dvomi.

Na účely stanovenia najvyššieho počtu správ sa berú do úvahy tieto správy:

a)

všetky vstupy vrátane pokynov a zmien alebo zrušení pokynov;

b)

všetky výstupy vrátane reakcie systému na vstupy, zobrazenia údajov týkajúcich sa knihy objednávok a šírenia údajov po obchodovaní, ktoré predpokladá nezávislé používanie systému kapacity systému obchodovania.

2.   Prvky systému obchodovania, ktoré sa berú do úvahy na účely odseku 1, sú tie, ktoré podporujú tieto činnosti:

a)

odosielacia (upstream) konektivita, kapacita predkladania pokynov, spomaľovacie kapacity a schopnosť vyvážiť vstup pokynov zákazníkov cez rôzne brány;

b)

obchodovacie zariadenie, ktoré obchodnému miestu umožňuje párovať pokyny s primeranou latenciou;

c)

sťahovacia (downstream) konektivita, úprava pokynov a transakcií a všetky iné typy prístupov k trhovým údajom;

d)

infraštruktúra na monitorovanie výkonu uvedených prvkov.

3.   Obchodné miesta posudzujú, či kapacita ich systémov obchodovania zostáva dostatočná, keď počet správ prekročí najvyšší počet správ za sekundu zaznamenaný v danom systéme počas predchádzajúcich piatich rokov. Po tomto posúdení obchodné miesta informujú príslušný orgán o akýchkoľvek plánovaných opatreniach s cieľom rozšíriť svoju kapacitu a o čase vykonania týchto opatrení.

4.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby ich systémy dokázali zvládať rastúce toky správ bez významného zhoršenia výkonu ich systémov. Návrh systému obchodovania musí predovšetkým umožňovať rozšírenie kapacity v primeranom čase vždy, keď je to potrebné.

5.   Obchodné miesta bezodkladne uverejňujú a ohlasujú príslušnému orgánu a členom akékoľvek závažné prerušenie obchodovania, ku ktorému nedošlo z dôvodu volatility trhu, a akékoľvek iné závažné prerušenia konektivity.

Článok 12

Všeobecné povinnosti monitorovania

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby ich systémy algoritmického obchodovania boli neustále prispôsobené činnostiam, ktoré sa prostredníctvom nich uskutočňujú, aby boli dostatočne stabilné na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti výkonu trhov, na ktorých pôsobia, bez ohľadu na použitý obchodný model.

2.   Obchodné miesta vykonávajú monitorovanie svojich systémov algoritmického obchodovania v reálnom čase vo vzťahu k:

a)

ich výkonu a ich kapacite, ktoré sú uvedené v článku 11 ods. 4;

b)

pokynom zaslaným ich členmi na individuálnej aj súhrnnej úrovni.

Obchodné miesta predovšetkým prevádzkujú spomaľovacie limity a monitorujú koncentračný tok pokynov, aby odhalili potenciálne ohrozenia riadneho fungovania trhu.

3.   Výstrahy v reálnom čase sa generujú do piatich sekúnd po príslušnej udalosti.

Článok 13

Priebežné monitorovanie

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta musia byť schopné kedykoľvek preukázať svojmu príslušnému orgánu, že v reálnom čase monitorujú výkon a používanie prvkov svojich systémov obchodovania uvedených v článku 11 ods. 2 vo vzťahu k týmto parametrom:

a)

percentuálnemu podielu maximálnej kapacity správ využitému za sekundu;

b)

celkovému počtu správ spravovaných systémom obchodovania rozpísanému podľa jednotlivých prvkov systému obchodovania vrátane:

i)

počtu prijatých správ za sekundu;

ii)

počtu odoslaných správ za sekundu;

iii)

počtu správ zamietnutých systémom za sekundu;

c)

času medzi prijatím správy na ktorejkoľvek vonkajšej bráne systému obchodovania a odoslaním súvisiacej správy z tej istej brány po spracovaní pôvodnej správy párovacím zariadením;

d)

výkonu párovacieho zariadenia.

2.   Obchodné miesta prijímajú všetky primerané opatrenia vo vzťahu ku všetkým problémom zisteným v systéme obchodovania počas priebežného monitorovania ihneď, ako je to odôvodnene možné, v poradí priority, a musia byť v prípade potreby schopné upraviť, obmedziť alebo vypnúť systém obchodovania.

Článok 14

Pravidelné preskúmanie výkonu a kapacity systémov algoritmického obchodovania

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta v kontexte samohodnotenia, ktoré sa má vykonať podľa článku 2, vyhodnocujú výkon a kapacitu svojich systémov algoritmického obchodovania a súvisiacich procesov riadenia, zodpovednosti, schvaľovania a opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti.

2.   Ako súčasť hodnotenia uvedeného v odseku 1 musia obchodné miesta vykonávať záťažové testy, počas ktorých simulujú nepriaznivé scenáre na overenie výkonu hardvéru, softvéru a komunikačných prostriedkov a určujú scenáre, pri ktorých systém obchodovania alebo jeho časti vykonávajú svoje funkcie so systémovými zlyhaniami, výpadkami alebo chybami pri párovacích transakciách.

3.   Záťažové testy zahŕňajú všetky fázy obchodovania, obchodné segmenty a druhy nástrojov, s ktorými sa na obchodnom mieste obchoduje, a simulujú činnosti členov s existujúcim nastavením konektivity.

4.   Nepriaznivé scenáre uvedené v odseku 2 vychádzajú z týchto predpokladov:

a)

zvýšený počet prijatých správ od najvyššieho počtu správ spravovaných systémom obchodného miesta počas predchádzajúcich piatich rokov;

b)

neočakávané správanie prevádzkových funkcií obchodného miesta;

c)

náhodná kombinácia záťažových a bežných trhových podmienok a neočakávaného správania prevádzkových funkcií obchodného miesta.

5.   Hodnotenie výkonu a kapacity obchodného miesta uvedené v odsekoch 1 až 4 vykoná nezávislý posudzovateľ alebo oddelenie v rámci obchodného miesta iné než to, ktoré je zodpovedné za skúmanú funkciu.

6.   Obchodné miesta prijímajú opatrenia na rýchlu a účinnú nápravu všetkých nedostatkov zistených pri hodnotení výkonu a kapacity obchodného miesta uvedených v odsekoch 1 až 4 a uchovajú záznamy o preskúmaní a nápravných opatreniach prijatých v tejto súvislosti počas aspoň piatich rokov.

Článok 15

Opatrenia na kontinuitu činnosti

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta musia byť schopné kedykoľvek preukázať, že ich systémy majú dostatočnú stabilitu, a to tým, že majú účinné opatrenia na zabezpečenie kontinuity činnosti na riešenie rušivých situácií.

2.   Opatreniami na zabezpečenie kontinuity činností sa zabezpečí, aby sa obchodovanie mohlo obnoviť do dvoch hodín alebo približne do dvoch hodín od rušivej situácie a že maximálny objem údajov, ktorý sa môže stratiť z ktorejkoľvek IT služby obchodného miesta po rušivej situácii, je blízky nule.

Článok 16

Plán na zabezpečenie kontinuity činnosti

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta v kontexte svojho rámca pre správu, riadenie a rozhodovanie v súlade s článkom 3 vypracúvajú plán na zabezpečenie kontinuity činnosti, ktorým sa budú vykonávať účinné opatrenia na zabezpečenie kontinuity činnosti stanovené v článku 15. V pláne na zabezpečenie kontinuity činnosti sa stanovujú postupy a opatrenia na riadenie rušivých situácií.

2.   Plán na zabezpečenie kontinuity činnosti obsahuje aspoň:

a)

niekoľko možných nepriaznivých scenárov týkajúcich sa prevádzky systémov algoritmického obchodovania vrátane nedostupnosti systémov, zamestnancov, pracovných priestorov, externých dodávateľov alebo dátových centier alebo straty či pozmenenia kritických údajov a dokumentov;

b)

postupy, ktorými sa treba riadiť v prípade rušivej situácie;

c)

maximálny čas na obnovenie obchodovania a objem údajov, ktorý sa môže stratiť v informačnom systéme;

d)

postupy na premiestnenie systému obchodovania na záložné miesto a prevádzkovanie systému obchodovania z tohto miesta;

e)

zálohovanie kritických obchodných údajov vrátane aktualizovaných informácií o kontaktoch potrebných na zabezpečenie komunikácie v rámci obchodného miesta, medzi obchodným miestom a jeho členmi, ako aj medzi obchodným miestom a infraštruktúrami zúčtovania a vyrovnania;

f)

odborná príprava zamestnancov o používaní opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti;

g)

pridelenie úloh a zriadenie osobitného tímu bezpečnostných operácií pripraveného zareagovať okamžite po rušivej situácii;

h)

priebežný program testovania, hodnotenia a preskúmania opatrení vrátane postupov zmeny opatrení vzhľadom na výsledky tohto programu.

3.   Súčasťou plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti je aj synchronizácia hodín po rušivej situácii.

4.   Obchodné miesta zabezpečujú vykonanie a pravidelné preskúmavanie posúdenia vplyvu, v ktorom sa určia riziká a dôsledky narušenia. Na tento účel sa všetky rozhodnutia obchodného miesta nebrať do úvahy identifikované riziko nedostupnosti systému obchodovania v rámci plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti primerane zdokumentujú a výslovne ich schváli riadiaci orgán obchodného miesta.

5.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby ich vrcholový manažment:

a)

stanovil jasné ciele a stratégie, pokiaľ ide o kontinuitu činnosti;

b)

vyhradil dostatočné ľudské, technologické a finančné zdroje na dosiahnutie cieľov a stratégií podľa písmena a);

c)

schválil plán na zabezpečenie kontinuity činnosti a všetky jeho zmeny potrebné následkom organizačných, technických a právnych zmien;

d)

bol aspoň raz ročne informovaný o výsledku posúdenia vplyvu alebo jeho preskúmania a o všetkých zisteniach týkajúcich sa primeranosti plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti;

e)

zriadil v rámci organizácie pracovné miesto so zodpovednosťou za kontinuitu činnosti.

6.   V pláne na zabezpečenie kontinuity činnosti sa stanovujú postupy na riešenie akýchkoľvek narušení externe vykonávaných kritických prevádzkových funkcií vrátane toho, keď sa tieto kritické prevádzkové funkcie stanú nedostupnými.

Článok 17

Pravidelné preskúmanie opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta v kontexte samohodnotenia v súlade s článkom 2 testujú na základe realistických scenárov fungovanie plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti a overujú schopnosť obchodného miesta zotaviť sa z rušivých situácií a obnoviť obchodovanie, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2

2.   Keď sa to považuje za potrebné a so zreteľom na výsledky pravidelného preskúmania v súlade s odsekom 1, obchodné miesta zabezpečujú, aby preskúmanie plánu a opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti vykonal buď nezávislý posudzovateľ alebo oddelenie v rámci obchodného miesta iné než to, ktoré je zodpovedné za skúmanú funkciu. Výsledky testovania sa musia písomne zdokumentovať, uložiť a predložiť vrcholovému manažmentu obchodného miesta, ako aj prevádzkovým jednotkám zahrnutým do plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti.

3.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby testovanie plánu na zabezpečenie kontinuity činnosti nezasahovalo do bežného obchodovania.

Článok 18

Zabránenie narušeniu podmienok obchodovania

(článok 48 ods. 4, 5 a 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta majú na zabránenie narušeniu obchodovania a porušeniu kapacitných limitov zavedené minimálne tieto opatrenia:

a)

limity na člena, pokiaľ ide o počet pokynov odoslaných za sekundu;

b)

mechanizmy na riadenie volatility;

c)

predobchodné kontroly.

2.   Na účely odseku 1 musia byť obchodné miesta schopné:

a)

požadovať informácie od ktoréhokoľvek člena alebo používateľa so sponzorovaným prístupom o jeho organizačných požiadavkách a kontrolách obchodovania;

b)

pozastaviť členovi alebo obchodníkovi prístup k systému obchodovania na podnet obchodného miesta alebo na žiadosť daného člena, zúčtovacieho člena, centrálnej protistrany, ak sa to stanovuje v riadiacich pravidlách centrálnej protistrany, alebo príslušného orgánu;

c)

použiť funkciu okamžitého zastavenia na zrušenie nevykonaných pokynov predložených členom alebo klientom so sponzorovaným prístupom za týchto okolností:

i)

na žiadosť člena alebo klienta so sponzorovaným prístupom, keď člen alebo klient technicky nedokáže odstrániť svoje vlastné pokyny;

ii)

keď kniha objednávok obsahuje chybne duplicitné pokyny;

iii)

po pozastavení na podnet organizátora trhu alebo príslušného orgánu;

d)

zrušiť alebo anulovať transakcie v prípade poruchy mechanizmov obchodného miesta na riadenie volatility alebo prevádzkových funkcií systému obchodovania;

e)

vyvážiť vstup pokynov medzi jednotlivými bránami, keď dané obchodné miesto používa viac než jednu bránu s cieľom predchádzať kolapsu.

3.   Obchodné miesta stanovujú politiky a opatrenia týkajúce sa:

a)

mechanizmov na riadenie volatility v súlade s článkom 19;

b)

predobchodných a poobchodných kontrol používaných na danom mieste a predobchodných a poobchodných kontrol potrebných na prístup svojich členov na trh;

c)

povinnosti členov prevádzkovať vlastnú funkciu okamžitého zastavenia;

d)

požiadaviek na informácie pre členov;

e)

pozastavenia prístupu;

f)

podmienok zrušenia týkajúcich sa pokynov a transakcií vrátane:

i)

načasovania;

ii)

postupov;

iii)

oznamovacích povinností a povinností transparentnosti;

iv)

postupov pri riešení sporov;

v)

opatrení na minimalizáciu chybných obchodov;

g)

opatrení na spomaľovanie pokynov vrátane:

i)

počtu pokynov za sekundu vo vopred stanovených časových intervaloch;

ii)

politiky rovnakého zaobchádzania s členmi, pokiaľ spomalenie nie je namierené na konkrétnych členov;

iii)

opatrení, ktoré sa majú prijať po spomaľujúcej udalosti.

4.   Obchodné miesta zverejňujú svoje politiky a opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3. Táto povinnosť sa nevzťahuje na konkrétny počet pokynov za sekundu vo vopred stanovených časových intervaloch ani na konkrétne parametre mechanizmov na riadenie volatility.

5.   Obchodné miesta uchovávajú úplné záznamy o svojich politikách a opatreniach podľa odseku 3 počas minimálne piatich rokov.

Článok 19

Mechanizmy na riadenie volatility

(článok 48 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby boli primerané mechanizmy na automatické zastavenie alebo obmedzenie obchodovania počas obchodných hodín neustále funkčné.

2.   Obchodné miesta zabezpečujú:

a)

testovanie mechanizmov na zastavenie alebo obmedzenie obchodovania pred ich zavedením a následne pravidelne pri preskúmavaní kapacity a výkonu systémov obchodovania;

b)

vyčlenenie ľudských a IT zdrojov na návrh, údržbu a monitorovanie mechanizmov zavedených na zastavenie alebo obmedzenie obchodovania;

c)

neustále monitorovanie mechanizmov na riadenie volatility trhu.

3.   Obchodné miesta uchovávajú záznamy o pravidlách a parametroch mechanizmov na riadenie volatility a ich zmenách, ako aj záznamy o prevádzke, riadení a zlepšovaní týchto mechanizmov.

4.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby ich pravidlá mechanizmov na riadenie volatility zahŕňali postupy na riešenie situácií, keď musí dôjsť k manuálnej zmene parametrov na zabezpečenie riadneho obchodovania.

Článok 20

Predobchodné a poobchodné kontroly

(článok 48 ods. 4 a 6 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta vykonávajú nasledujúce predobchodné kontroly prispôsobené pre každý finančný nástroj, s ktorým sa na nich obchoduje:

a)

cenové obmedzenia, ktoré automaticky blokujú pokyny, ktoré nespĺňajú vopred stanovené cenové parametre na základe jednotlivých pokynov;

b)

maximálna hodnota pokynu, ktorá automaticky zabraňuje zadaniu pokynov s nezvyčajne vysokou hodnotou do knihy objednávok na základe pomyselných hodnôt na finančný nástroj;

c)

maximálny objem pokynu, ktorý automaticky zabraňuje zadaniu pokynov s nezvyčajne veľkým objemom do knihy objednávok.

2.   Predobchodné kontroly uvedené v odseku 1 sa navrhujú tak, aby sa zabezpečilo, že:

a)

ich automatizované uplatňovanie dokáže upraviť limit počas intervalu obchodovania a vo všetkých jeho fázach;

b)

ich monitorovanie má oneskorenie najviac päť sekúnd;

c)

v prípade porušenia limitu sa pokyn zamietne;

d)

sú zavedené postupy a opatrenia na schválenie pokynov nad limity na žiadosť príslušného člena. Takéto postupy a opatrenia sa uplatňujú vo vzťahu ku konkrétnemu pokynu alebo k súboru pokynov na dočasnom základe za výnimočných okolností.

3.   Obchodné miesta môžu zriadiť poobchodné kontroly, ktoré považujú za vhodné na základe posúdenia rizika činnosti ich členov.

Článok 21

Určenie podmienok na poskytovanie priameho elektronického prístupu

(článok 48 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ)

Obchodné miesta umožňujúce priamy elektronický prístup prostredníctvom svojich systémov stanovujú a zverejňujú pravidlá a podmienky, podľa ktorých môžu členovia poskytnúť priamy elektronický prístup svojim vlastným klientom. Tieto pravidlá a podmienky zahŕňajú aspoň osobitné požiadavky stanovené v článku 22 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/589 (3).

Článok 22

Osobitné požiadavky na obchodné miesta poskytujúce sponzorovaný prístup

(článok 48 ods. 7 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta podmieňujú poskytovanie sponzorovaného prístupu ich schváleniu a požadujú, aby sa na spoločnosti so sponzorovaným prístupom uplatňovali minimálne rovnaké kontroly, ako sú kontroly uvedené v článku 18 ods. 3 písm. b).

2.   Obchodné miesta zabezpečujú, aby poskytovatelia sponzorovaného prístupu boli vždy výlučne oprávnení stanoviť alebo upraviť parametre, ktoré sa uplatňujú na kontroly uvedené v odseku 1 na tok pokynov ich klientov so sponzorovaným prístupom.

3.   Obchodné miesta musia byť schopné pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie sponzorovaného prístupu klientom, ktorí porušili smernicu 2014/65/EÚ, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (4) a (EÚ) č. 596/2014 (5) alebo interné pravidlá obchodného miesta.

Článok 23

Zabezpečenie a limity prístupu

(článok 48 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ)

1.   Obchodné miesta musia mať zavedené postupy a opatrenia týkajúce sa fyzického a elektronického zabezpečenia zamerané na ochranu svojich systémov pred zneužitím alebo neoprávneným prístupom a na zabezpečenie integrity údajov, ktoré sú súčasťou systému alebo ním prechádzajú, vrátane opatrení umožňujúcich zabránenie alebo minimalizáciu rizík útokov na informačné systémy, ako sú vymedzené v článku 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ (6).

2.   Obchodné miesta predovšetkým vytvárajú a udržujú opatrenia týkajúce sa fyzického a elektronického zabezpečenia zamerané na rýchlu identifikáciu a prevenciu alebo minimalizáciu rizík súvisiacich s:

a)

neoprávneným prístupom k systému obchodovania alebo jeho časti vrátane neoprávneného prístupu k pracovným priestorom a dátovým centrám;

b)

narušeniami systému, ktoré závažne komplikujú alebo prerušujú fungovanie informačného systému zadávaním údajov, prenosom, poškodzovaním, odstraňovaním, zhoršovaním, pozmeňovaním, potláčaním takýchto údajov alebo tým, že zapríčiňujú ich nedostupnosť;

c)

narušovaním údajov, ktoré odstraňujú, poškodzujú, zhoršujú, menia alebo potláčajú údaje v informačnom systéme, alebo zapríčiňujú ich nedostupnosť;

d)

zachytávaním neverejných prenosov údajov do informačného systému, z neho alebo v rámci neho pomocou technických prostriedkov vrátane elektromagnetického vysielania z informačného systému prenášajúceho takéto údaje.

3.   Obchodné miesta bezodkladne oznámia príslušnému orgánu incidenty zneužitia alebo neoprávneného prístupu rýchlym poskytnutím správy o incidente s uvedením povahy incidentu, opatrení prijatých v reakcii na incident a iniciatív prijatých na zabránenie výskytu podobných incidentov v budúcnosti.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu, ktorý je uvedený v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ ako prvý.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/589 z 19. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania (pozri stranu 417 tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 8).


PRÍLOHA

Parametre, ktoré treba brať do úvahy pri samohodnoteniach obchodných miest, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1

a)

Povaha obchodného miesta z hľadiska:

i)

druhov a regulačného statusu nástrojov, s ktorými sa obchoduje na danom mieste, napríklad či obchodné miesto obchoduje s likvidnými nástrojmi podliehajúcimi povinnému obchodovaniu;

ii)

úlohy obchodného miesta vo finančnom systéme, napríklad či sa s finančnými nástrojmi, s ktorými sa na ňom obchoduje, môže obchodovať inde.

b)

Rozsah z hľadiska potenciálneho vplyvu obchodného miesta na spravodlivé a riadne fungovanie trhov, na základe aspoň týchto prvkov:

i)

počtu algoritmov pôsobiacich na obchodnom mieste;

ii)

kapacít obchodného miesta týkajúcich sa objemu správ;

iii)

objemu obchodovania uskutočňovaného na obchodnom mieste;

iv)

percentuálneho podielu algoritmického obchodovania na celkovom obchodovaní a na celkovom obrate obchodovanom na obchodnom mieste;

v)

percentuálneho podielu vysokofrekvenčného obchodovania na celkovom obchodovaní a na celkovom obrate obchodovanom na obchodnom mieste;

vi)

počtu jeho členov a účastníkov;

vii)

počtu jeho členov poskytujúcich priamy elektronický prístup, prípadne aj vrátane konkrétneho počtu členov poskytujúcich sponzorovaný prístup a podmienok, za ktorých sa ponúka priamy elektronický prístup alebo za ktorých sa môže tento prístup delegovať;

viii)

podielu nevykonaných pokynov na transakciách, ako sa uvádza a určuje podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/566 (1);

ix)

počtu a percentuálneho podielu diaľkových členov;

x)

počtu poskytovaných miest na kolokáciu alebo proximity hosting;

xi)

počtu krajín a regiónov, v ktorých obchodné miesto vykonáva ekonomickú činnosť;

xii)

prevádzkových podmienok mechanizmov na riadenie volatility a to, či sa na zastavenie obchodovania alebo odmietnutie pokynov používajú dynamické alebo statické obchodné limity);

c)

zložitosti, pokiaľ ide o:

i)

triedy finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste;

ii)

obchodný model k dispozícii na obchodnom mieste vrátane rôznych obchodných modelov fungujúcich v rovnakom čase, ako sú aukcie, kontinuálne aukcie a hybridné systémy;

iii)

používanie výnimiek z predobchodnej transparentnosti v kombinácii s prevádzkovaným obchodným modelom;

iv)

rozmanitosť systémov obchodovania používaných obchodným miestom a rozsah kontroly miesta obchodovania v súvislosti s nastavovaním, upravovaním, testovaním a preskúmavaním jeho systémov obchodovania;

v)

štruktúru obchodného miesta z hľadiska vlastníctva a riadenia a jeho organizačného, prevádzkového, technického, fyzického a zemepisného usporiadania;

vi)

rôzne miesta konektivity a technológie obchodného miesta;

vii)

rozmanitosť fyzickej infraštruktúry obchodovania obchodného miesta;

viii)

úroveň využívania externých zdrojov obchodného miesta, a najmä, ak sa externe vykonávajú niektoré prevádzkové funkcie;

ix)

frekvenciu zmien obchodných modelov, systémov IT a členstva v obchodnom mieste.


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/566 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce podiel nevykonaných pokynov na transakciách s cieľom predchádzať narúšajúcim obchodným podmienkam (pozri stranu 84 tohto úradného denníka).


Top