Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0574

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/574 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín (Text s významom pre EHP )

C/2016/3316

OJ L 87, 31.3.2017, p. 148–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/574/oj

31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/148


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/574

zo 7. júna 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 50 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Synchronizácia hodín priamo ovplyvňuje mnohé oblasti. Prispieva najmä k zabezpečeniu toho, aby údaje o poobchodnej transparentnosti mohli jednoducho byť súčasťou spoľahlivého konsolidovaného informačného systému. Je rovnako dôležitá pre vykonávanie monitorovania pokynov naprieč obchodnými miestami a odhaľovanie prípadov zneužitia trhu a umožňuje jasnejšie porovnanie transakcie s trhovými podmienkami prevládajúcimi v čase vykonania pokynov.

(2)

Počet pokynov, ktoré obchodné miesto prijíma každú sekundu, môže byť veľmi vysoký a oveľa vyšší než počet vykonaných transakcií. V závislosti od obchodného miesta, typu členov, účastníkov či klientov daného obchodného miesta a volatility a likvidity finančných nástrojov môže narásť až na niekoľko tisíc pokynov za sekundu. Výsledkom je, že časová podrobnosť na úrovni jednej sekundy by nebola na účely účinného dohľadu nad manipuláciou trhu v prípade určitých druhov obchodných činností dostatočná. Preto je nevyhnutné stanoviť požiadavky na minimálnu podrobnosť pre zaznamenávanie dátumu a času udalostí, ktoré podliehajú oznamovaniu, organizátormi obchodných miest a ich členmi alebo účastníkmi.

(3)

Príslušné orgány musia byť schopné rekonštruovať všetky udalosti súvisiace s pokynom počas životnosti každého pokynu v presnom časovom slede. Príslušné orgány musia byť schopné rekonštruovať tieto udalosti na úrovni viacerých obchodných miest na konsolidovanej úrovni, aby boli schopné účinne monitorovať zneužívanie trhu naprieč obchodnými miestami. Je preto potrebné zaviesť spoločný referenčný čas a pravidlá týkajúce sa maximálnej odchýlky od spoločného referenčného času s cieľom zabezpečiť, aby všetci organizátori obchodných miest a ich členovia alebo účastníci zaznamenávali dátum a čas na základe rovnakého zdroja času a v súlade s jednotnými normami. Takisto je potrebné stanoviť presnosť časových pečiatok, aby príslušné orgány mohli rozlišovať medzi rôznymi udalosťami, ktoré podliehajú oznamovaniu a v prípade ktorých sa môže inak zdať, že sa uskutočnili v rovnakom čase.

(4)

Existujú však modely obchodovania, v prípade ktorých väčšia presnosť nemusí byť relevantná či uskutočniteľná. Na systémy hlasového obchodovania alebo systémy žiadostí o kotácie, v prípade ktorých si odpoveď vyžaduje zásah človeka alebo v prípade ktorých nie je možné algoritmické obchodovanie, alebo systémy, ktoré sa používajú na uzatváranie dohodnutých transakcií, by sa mali vzťahovať odlišné normy na presnosť. V prípade obchodných miest prevádzkujúcich uvedené systémy obchodovania zvyčajne nejde o vysoký počet udalostí, ktoré sa môžu udiať v rámci tej istej sekundy, čo znamená, že nie je potrebné uložiť pre časové pečiatky uvedených udalostí väčšiu podrobnosť, keďže je menej pravdepodobné, že by v rovnakom čase došlo k viacerým udalostiam. Okrem toho sa obchody na uvedených obchodných miestach môžu dohodnúť pomocou manuálnych metód, čo si môže vyžadovať čas na ich dohodnutie. Na uvedených obchodných miestach taktiež nevyhnutne dochádza k oneskoreniu medzi momentom vykonania obchodu a momentom zaznamenania obchodu v systéme obchodovania, čo znamená, že uplatňovanie prísnejších požiadaviek na presnosť by nemuselo viesť k zmysluplnejšiemu a presnejšiemu vedeniu záznamov zo strany organizátora obchodného miesta, jeho členov alebo účastníkov.

(5)

Príslušné orgány musia pochopiť, ako obchodné miesta a ich členovia alebo účastníci zabezpečujú nadväznosť na koordinovaný svetový čas (UTC). Dôvodom je zložitosť rôznych systémov a počet alternatívnych metód, ktoré sa môžu používať na synchronizáciu s UTC. Vzhľadom na to, že posun hodín môže byť ovplyvnený viacerými rôznymi prvkami, je takisto vhodné určiť úroveň akceptácie pre maximálnu odchýlku od UTC.

(6)

Z dôvodu konzistentnosti a s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a súvisiace vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od rovnakého dátumu.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(8)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Referenčný čas

Organizátori obchodných miest a ich členovia alebo účastníci musia synchronizovať obchodné hodiny, ktoré používajú na zaznamenávanie dátumu a času každej udalosti, ktorá podlieha oznamovaniu, s koordinovaným svetovým časom (UTC), ktorý vydávajú a udržujú časové centrá uvedené v najnovšej výročnej správe Medzinárodného úradu pre miery a váhy o činnostiach v oblasti času. Organizátori obchodných miest a ich členovia alebo účastníci môžu synchronizovať obchodné hodiny, ktoré používajú na zaznamenávanie dátumu a času každej udalosti, ktorá podlieha oznamovaniu, taktiež s UTC, ktorý šíri satelitný systém, za predpokladu, že každá odchýlka od UTC sa zachytí a odstráni z časovej pečiatky.

Článok 2

Úroveň presnosti pre organizátorov obchodných miest

1.   Organizátori obchodných miest musia zabezpečiť, aby ich obchodné hodiny dodržiavali úrovne presnosti stanovené v tabuľke 1 prílohy v závislosti od oneskorenia medzi sieťovými priechodmi každého z ich systémov obchodovania.

Oneskorenie medzi sieťovými priechodmi je čas meraný od momentu prijatia správy cez vonkajší sieťový priechod systému obchodného miesta, jej zaslania cez protokol na zadanie pokynu, spracovania párovacím zariadením a následného zaslania späť, dokiaľ sieťový priechod neodošle potvrdenie.

2.   Odchylne od odseku 1 organizátori obchodných miest, ktorí prevádzkujú systém hlasového obchodovania, systém žiadostí o kotácie, v prípade ktorého si odpoveď vyžaduje zásah človeka alebo v prípade ktorého nie je možné algoritmické obchodovanie, alebo systém, ktorým sa formalizujú dohodnuté transakcie v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (3), musia zabezpečiť, aby sa ich obchodné hodiny neodchyľovali od UTC uvedeného v článku 1 tohto nariadenia o viac než jednu sekundu. Organizátor obchodného miesta musí zabezpečiť, aby sa časy zaznamenávali s podrobnosťou aspoň na úrovni jednej sekundy.

3.   Organizátori obchodných miest, ktorí prevádzkujú viaceré druhy systémov obchodovania, musia zabezpečiť, aby každý systém dodržiaval úroveň presnosti, ktorá sa uplatňuje na daný systém, v súlade s odsekmi 1 a 2.

Článok 3

Úroveň presnosti pre členov alebo účastníkov obchodného miesta

1.   Členovia alebo účastníci obchodných miest musia zabezpečiť, aby ich obchodné hodiny používané na zaznamenávanie času udalostí, ktoré podliehajú oznamovaniu, dodržiavali úroveň presnosti stanovenú v tabuľke 2 prílohy.

2.   Členovia alebo účastníci obchodných miest, ktorí sa zapájajú do viacerých druhov obchodných činností, musia zabezpečiť, aby systémy, ktoré používajú na zaznamenávanie udalostí, ktoré podliehajú oznamovaniu, dodržiavali úroveň presnosti, ktorá sa uplatňuje na tieto jednotlivé obchodné činnosti, v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 2 prílohy.

Článok 4

Dodržiavanie požiadaviek na maximálnu odchýlku

Organizátori obchodných miest a ich členovia alebo účastníci musia zaviesť systém nadväznosti na UTC. Nadväznosť na UTC musia byť schopní preukázať dokumentáciou štruktúry, fungovania a špecifikácií systému. Musia byť schopní určiť presný bod, v ktorom sa použila časová pečiatka, a preukázať, že bod v rámci systému, v ktorom sa časová pečiatka použila, sa nemení. Preskúmanie dodržiavania súladu systému nadväznosti s týmto nariadením vykonávajú aspoň raz ročne.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).


PRÍLOHA

Tabuľka 1

Úroveň presnosti pre organizátorov obchodných miest

Čas oneskorenia medzi sieťovými priechodmi systému obchodovania

Maximálna odchýlka od UTC

Podrobnosť časovej pečiatky

> 1 milisekunda

1 milisekunda

1 milisekunda alebo lepšia

≤ 1 milisekunda

100 mikrosekúnd

1 mikrosekunda alebo lepšia


Tabuľka 2

Úroveň presnosti pre členov alebo účastníkov obchodného miesta

Druh obchodnej činnosti

Opis

Maximálna odchýlka od UTC

Podrobnosť časovej pečiatky

Činnosť, pri ktorej sa využíva metóda vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania

Metóda vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania.

100 mikrosekúnd

1 mikrosekunda alebo lepšia

Činnosť, pri ktorej sa využívajú systémy hlasového obchodovania

Systémy hlasového obchodovania v zmysle vymedzenia v článku 5 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583 (1)

1 sekunda

1 sekunda alebo lepšia

Činnosť, pri ktorej sa využívajú systémy žiadostí o kotácie, v prípade ktorých si odpoveď vyžaduje zásah človeka alebo systém neumožňuje algoritmické obchodovanie

Systémy žiadostí o kotácie v zmysle vymedzenia v článku 5 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/583

1 sekunda

1 sekunda alebo lepšia

Činnosť uzatvárania dohodnutých transakcií

Dohodnutá transakcia stanovená v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

1 sekunda

1 sekunda alebo lepšia

Iné obchodné činnosti

Všetky iné obchodné činnosti, ktoré nie sú zahrnuté v tejto tabuľke.

1 milisekunda

1 milisekunda alebo lepšia


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (pozri stranu 229 tohto úradného vestníka).


Top