EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0569

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/569 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa pozastavenia obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenia finančných nástrojov z obchodovania (Text s významom pre EHP )

C/2016/3014

OJ L 87, 31.3.2017, p. 122–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/569/oj

31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/122


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/569

z 24. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa pozastavenia obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenia finančných nástrojov z obchodovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 32 ods. 2 desiaty pododsek a článok 52 ods. 2 desiaty pododsek,

keďže:

(1)

Cieľ pozastavenia obchodovania finančného nástroja alebo vylúčenia finančného nástroja z obchodovania nebude možné v niektorých prípadoch dosiahnuť, pokiaľ sa nepozastaví aj obchodovanie s druhom derivátu uvedeným v bodoch 4 až 10 oddielu C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ktorý súvisí s týmto finančným nástrojom alebo pre ktorý je tento finančný nástroj referenciou, alebo pokiaľ sa uvedený druh derivátu nevylúči z obchodovania.

(2)

Pri určovaní prípadov, pri ktorých je väzba takého druhu, že je nevyhnutné pozastaviť alebo vylúčiť súvisiace deriváty, by sa mala zvážiť pevnosť väzby medzi derivátom a finančným nástrojom, ktorého obchodovanie je pozastavené alebo ktorý je vylúčený z obchodovania. V tejto súvislosti by sa malo rozlišovať medzi derivátmi, ktorých stanovovanie ceny alebo hodnoty závisí od ceny alebo hodnoty jediného podkladového finančného nástroja, a derivátmi, ktorých cena alebo hodnota závisí od viacerých cenových vstupov, ako sú napríklad deriváty súvisiace s indexom alebo košom finančných nástrojov.

(3)

Neschopnosť riadne oceniť súvisiace deriváty, čo vedie k narúšaniu fungovania trhu, by sa mala považovať za najväčšiu v prípadoch, keď derivát súvisí iba s jedným finančným nástrojom alebo keď je preň referenciou iba jeden finančný nástroj. Ak derivát súvisí s košom finančných nástrojov alebo s indexom, z ktorých pozastavený finančný nástroj predstavuje len jednu časť, alebo ak sú tieto pre derivát referenciou, bola by schopnosť účastníkov trhu určiť správnu cenu menej ovplyvnená. Preto by sa pri zvažovaní celkového cieľa pozastavenia alebo vylúčenia mali vziať do úvahy vlastnosti väzby medzi derivátom a podkladovým nástrojom.

(4)

Malo by sa zohľadniť, že organizátor trhu musí zabezpečiť, aby obchodovanie na jeho trhu prebiehalo spravodlivo, riadne a efektívne. Organizátor trhu bude musieť mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia posúdiť, či pozastavenie obchodovania podkladového finančného nástroja alebo vylúčenie podkladového finančného nástroja z obchodovania ohrozuje spravodlivé a riadne obchodovanie s derivátmi na jeho obchodnom mieste, a z vlastnej iniciatívy bude musieť prijať aj príslušné opatrenia, ako je pozastavenie obchodovania súvisiacich derivátov alebo vylúčenie súvisiacich derivátov z obchodovania.

(5)

Na rôzne druhy obchodných miest by sa mal dôsledne uplatňovať článok 32 ods. 2 a článok 52 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ. Tieto články sú úzko previazané, keďže sa zaoberajú so spresnením pozastavenia a vylúčenia na rôznych druhoch obchodných miest. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto ustanovení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom umožniť zainteresovaným stranám, a to najmä tým, na ktoré sa uvedené povinnosti vzťahujú, komplexný pohľad, je potrebné skonsolidovať regulačné technické predpisy vypracované podľa článku 32 ods. 2 a článku 52 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ do jedného nariadenia.

(6)

Z dôvodov konzistentnosti a s cieľom zabezpečiť bezproblémové fungovanie finančných trhov je potrebné, aby sa ustanovenia stanovené v tomto nariadení a v príslušných vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od toho istého dátumu.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(8)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Väzba medzi derivátom, ktorý súvisí s finančným nástrojom, obchodovanie ktorého bolo pozastavené alebo ktorý bol vylúčený z obchodovania, alebo pre ktorý je takýto finančný nástroj referenciou, a pôvodným finančným nástrojom

Organizátor regulovaného trhu a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém (MTF) alebo organizovaný obchodný systém (OTF) pozastaví obchodovanie s derivátom uvedeným v bodoch 4 až 10 oddielu C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ alebo takýto derivát vylúči z obchodovania, ak tento derivát súvisí iba s jedným finančným nástrojom alebo pre ktorý je iba jeden finančný nástroj referenciou, a obchodovanie s uvedeným finančným nástrojom sa pozastavilo alebo sa uvedený finančný nástroj vylúčil z obchodovania.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top