EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0269

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/269 zo 16. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o zoznam účinných látok (Text s významom pre EHP )

C/2017/0776

OJ L 40, 17.2.2017, p. 4–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/269/oj

17.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/269

zo 16. februára 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o zoznam účinných látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1185/2009 sa vytvára spoločný rámec pre tvorbu porovnateľnej európskej štatistiky predaja a používania pesticídov.

(2)

Komisia by mala pravidelne, najmenej však každých päť rokov, upraviť zoznam sledovaných látok a ich klasifikáciu do kategórií prípravkov a chemických tried, ako je uvedené v prílohe III. Keďže zoznam v prílohe k uvedenému nariadeniu bol naposledy aktualizovaný v roku 2011 nariadením Komisie (EÚ) č. 656/2011 (2), treba ho aktualizovať tak, aby zahŕňal roky 2016 až 2020.

(3)

Vzhľadom na počet príslušných látok a zložitý proces identifikácie a klasifikácie príslušných zlúčenín je pre národné štatistické úrady ťažké získať nástroje potrebné na zber informácií o používaní a uvádzaní pesticídov na trh. Preto by sa mali do zoznamu zaradiť len tie látky, ktorým pridelila identifikačné číslo jedna alebo obe hlavné medzinárodne uznávané inštitúcie pre registráciu chemických zlúčenín alebo pesticídov – Chemical Abstracts Service Americkej chemickej spoločnosti a Rada pre spoluprácu pri medzinárodných analýzach pesticídov.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1185/2009 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s.1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 656/2011 zo 7. júla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov a zoznam účinných látok (Ú. v. EÚ L 180, 8.7.2011, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

HARMONIZOVANÁ KLASIFIKÁCIA LÁTOK

Hlavné skupiny

Kategórie prípravkov

Kód

Chemická trieda

Látky – bežné názvy

Spoločná nomenklatúra

CAS (1)

CIPAC (2)

Fungicídy a baktericídy

 

PES_F

 

 

 

 

 

Anorganické fungicídy

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

ZLÚČENINY MEDI

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

ZMES BORDEAUX

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

HYDROXID MEĎNATÝ

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OXID MEĎNATÝ

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OXICHLORID MEĎNATÝ

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

TRIBÁZICKÝ SÍRAN MEĎNATÝ

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06

 

OSTATNÉ MEĎNATÉ SOLI

 

44

 

 

F01_02

ANORGANICKÁ SÍRA

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SÍRA

7704-34-9

18

 

 

F01_99

OSTATNÉ ANORGANICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

SÍROVÉ VÁPNO (POLYSULFID VÁPENATÝ)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_03

 

FOSFONÁTY DRASELNÉ (PREDTÝM HYDROGENFOSFORITAN DRASELNÝ)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_06

 

HYDROGENFOSFORITAN SODNÝ

 

808

 

 

F01_99_07

 

HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ

298-14-6

853

 

 

F01_99_99

 

OSTATNÉ ANORGANICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

Fungicídy na báze karbamátov a ditiokarbamátov

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FUNGICÍDY NA BÁZE KARBANILÁTOV

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

KARBAMÁTOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTIAVALIKARB-IZOPROPYL

413615-35-7

177406-68-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

DITIOKARBAMÁTOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

TIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTOV A DITIOKARBAMÁTOV

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTOV A DITIOKARBAMÁTOV

 

 

 

Fungicídy na báze benzimidazolov

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

BENZIMIDAZOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

KARBENDAZÍM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

METYL-TIOFANÁT

23564-05-8

262

 

 

F03_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE BENZIMIDAZOLOV

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE BENZIMIDAZOLOV

 

 

 

Fungicídy na báze imidazolov a triazolov

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

KONAZOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F04_01_02

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPKONAZOL

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MYKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

 

F04_02

IMIDAZOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

KYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDÓN

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

 

 

F04_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE IMIDAZOLOV A TRIAZOLOV

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOKTRADÍN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBRÓM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICYKLAZOL

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE IMIDAZOLOV A TRIAZOLOV

 

 

 

Fungicídy na báze morfolínov

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

MORFOLÍNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE MORFOLÍNOV

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE MORFOLÍNOV

 

 

 

Fungicídy mikrobiologického alebo botanického pôvodu

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

MIKROBIOLOGICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS, KMEŇ AQ10

 

589

 

 

F06_01_02

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (KMENE DSM 14940-1)

 

809, 810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS SUBTILIS, KMEŇ QST 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS

 

614

 

 

F06_01_05

 

GLIOCLADIUM CATENULATUM, KMEŇ J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, KMEŇ MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_11

 

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) (ITEM 908)

 

816

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA, KMEŇ O

 

946

 

 

F06_01_14

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (VIACERO KMEŇOV)

 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP., KMEŇ DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES K61 (K61) (PREDTÝM STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

 

937

 

 

F06_01_18

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (PREDTÝM T. HARZIANUM)

 

938, 939, 940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (KMEŇ T34)

 

941

 

 

F06_01_20

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (PREDTÝM TRICHODERMA HARZIANUM)

 

942, 943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE, KMEŇ I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (PREDTÝM T. VIRIDE) (ICC080)

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (PREDTÝM VERTICILLIUM DAHLIAE)

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MBI 600

 

 

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, KMEŇ FZB24

 

 

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE, KMEŇ LAS02

 

 

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE, KMEŇ SC1

 

 

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS PODDRUH PLANTARUM D747

 

 

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST 2808

 

 

 

 

F06_02

BOTANICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGENOL

97-53-0

 

 

 

F06_02_02

 

GERANIOL

106-24-1

 

 

 

F06_02_03

 

TYMOL

89-83-8

900

 

 

F06_02_04

 

VÝŤAŽOK Z ČAJOVNÍKA

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARÍN

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560

 

858

 

 

F06_02_07

 

VÝŤAŽOK Z RASTLINY REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY MIKROBIOLOGICKÉHO ALEBO BOTANICKÉHO PÔVODU

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISAN

 

980

 

Baktericídy

F07

 

 

 

 

 

 

F07_01

ANORGANICKÉ BAKTERICÍDY

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

CHLÓRNAN SODNÝ

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SÍRAN HLINITÝ

10043-01-3

849

 

 

F07_99

OSTATNÉ BAKTERICÍDY

 

 

 

 

Ostatné fungicídy a baktericídy

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

FUNGICÍDY NA BÁZE ALIFATICKÉHO DUSÍKA

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODÍN

2439-10-3

101

 

 

F99_02

AMIDOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CYFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPIKOLID

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTIOPYRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

IZOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBÍN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

ANILIDOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

KARBOXÍN

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXYL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFÉN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

IZOPYRAZAM

881685-58-1

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFÉN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAXÁN

874967-67-6

833

 

 

F99_05

AROMATICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CHLÓRTALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_03

 

METYLESTER KYSELINY 2,5-DICHLÓRBENZOOVEJ

2905-69-3

686

 

 

F99_06

DIKARBOXIMIDOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODIÓN

36734-19-7

278

 

 

F99_07

DINITROANILÍNOVE FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

DINITROFENOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_08_02

 

MEPTYLDINOKAP

131-72-6

811

 

 

F99_09

ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

ALUMÍNIUM-FOSETYL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLKLOFOS-METYL

57018-04-9

479

 

 

F99_10

OXAZOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADÓN

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_11

FENYLPYROLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FTALIMIDOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

KAPTÁN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

PYRIMIDÍNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMÁT

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PYRIMETANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

CHINOLÍNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-HYDROXYCHINOLÍN SULFÁT

134-31-6

677

 

 

F99_14_02

 

CHINOXYFÉN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

CHINÓNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITIANÓN

3347-22-6

153

 

 

F99_16

STROBILURÍNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOXYSTROBÍN

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOXYSTROBÍN

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBÍN

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KREZOXÍM-METYL

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PIKOXYSTROBÍN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRAKLOSTROBÍN

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOXYSTROBÍN

141517-21-7

617

 

 

F99_17

MOČOVINOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCYKURÓN

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

MOČOVINA

57-13-6

913

 

Nezaradené fungicídy

F99_99

NEZARADENÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENYLFENOL

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METYL

126448-41-7

597

 

 

F99_99_04

 

KYSELINA ASKORBOVÁ

 

774

 

 

F99_99_05

 

KYSELINA BENZOOVÁ

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDÍN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENÓN

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFENÓN

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMÍN

118134-30-8

572

 

 

F99_99_12

 

PROCHINAZID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALÁT (PREDTÝM VALIFENAL)

 

857

 

 

F99_99_14

 

DIMETYLDISULFID

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPYRAZAMÍN

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

OSTATNÉ NEZARADENÉ FUNGICÍDY

 

 

Herbicídy, desikanty a prípravky na ničenie machu

 

PES_H

 

 

 

 

 

Herbicídy na báze fenoxy-fytohormónov

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

FENOXY HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICHLÓRPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE FENOXY-FYTOHORMÓNOV

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE FENOXY-FYTOHORMÓNOV

 

 

 

Herbicídy na báze triazínov a triazinónov

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

TRIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTYLAZÍN

5915-41-3

234

 

 

H02_03

TRIAZINÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRÓN

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZÍN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE TRIAZÍNOV A TRIAZINÓNOV

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE TRIAZÍNOV A TRIAZINÓNOV

 

 

 

Herbicídy na báze amidov a anilidov

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

AMIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

IZOXABÉN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETOXAMID

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

ANILIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENIKÁN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACHLÓR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_03

CHLÓRACETANILIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H03_03_02

 

DIMETACHLÓR

50563-36-5

688

 

 

H03_03_04

 

S-METOLACHLÓR

87392-12-9

607

 

 

H03_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE AMIDOV A ANILIDOV

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE AMIDOV A ANILIDOV

 

 

 

Herbicídy na báze karbamátov a bis-karbamátov

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

BIS-KARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CHLÓRPROFAM

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

 

H04_02

KARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H04_02_02

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

 

 

H04_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTOV A BIS-KARBAMÁTOV

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTOV A BIS-KARBAMÁTOV

 

 

 

Herbicídy na báze derivátov dinitroanilínu

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

DINITROANILÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALÍN

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETALÍN

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORYZALÍN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE DERIVÁTOV DINITROANILÍNU

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE DERIVÁTOV DINITROANILÍNU

 

 

 

Herbicídy na báze derivátov močoviny, uracilu alebo sulfonylmočoviny

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

SULFONYLMOČOVINOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURÓN

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURÓN

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURÓN-METYL

99283-01-9

83055-99-6

502

 

 

H06_01_04

 

CHLÓRSULFURÓN

64902-72-3

391

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURÓN

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPYRSULFURÓN-METYL

150315-10-9

144740-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURÓN

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURÓN

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

SODNÁ SOĽ JODOSULFRÓN-METYLU

144550-36-7

634.501

 

 

H06_01_11

 

MEZOSULFURÓN-METYL

400852-66-6

208465-21-8

663

 

 

H06_01_12

 

METSULFURÓN-METYL

74223-64-6

441

 

 

H06_01_13

 

NIKOSULFURÓN

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURÓN

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURÓN

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURÓN

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURÓN

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

TIFENSULFURÓN-METYL

79277-67-1

79227-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURÓN

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON-METYL

106040-48-6

101200-48-0

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURÓN

135990-29-3

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURÓN

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTOSULFAMURÓN

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETAMETSULFURÓN-METYL

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURÓN-METYL

100784-20-1

785

 

 

H06_02

URACILOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACIL

2164-08-1

163

 

 

H06_03

MOČOVINOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CHLÓRTOLURÓN

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURÓN

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURÓN

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

IZOPROTURÓN

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURÓN

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURÓN

3060-89-7

168

 

 

H06_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE DERIVÁTOV MOČOVINY, URACILU ALEBO SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE DERIVÁTOV MOČOVINY, URACILU ALEBO SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

Ostatné herbicídy

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

ARYLOXYFENOXY PROPIÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

KLODINAFOP-PROPARGYL

114420-56-3

105512-06-9

683

 

 

H99_01_02

 

CYHALOFOP-BUTYL

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DIKLOFOP-METYL

40843-25-2

257-141-8

358

 

 

H99_01_04

 

FENOXAPROP-P-ETYL

113158-40-0

71283-80-2

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

467

 

 

H99_01_06

 

HALOXYFOP-P

95977-29-0

526

 

 

H99_01_07

 

PROPACHIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

CHIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

CHIZALOFOP-P-ETYL

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

CHIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

BENZOFURÁNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETOFUMEZÁT

26225-79-6

233

 

 

H99_03

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY BENZOOVEJ

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_04

BIPYRIDÝLIOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIKVÁT

85-00-7

55

 

 

H99_05

CYKLOHEXÁNDIÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

KLETODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CYKLOXYDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOXYDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

DIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PYRIDÁT

55512-33-9

447

 

 

H99_07

DIKARBOXIMIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOXAZÍN

103361-09-7

578

 

 

H99_08

DIFENYLÉTEROVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

AKLONIFÉN

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXYFLUÓRFÉN

42874-03-3

538

 

 

H99_09

IMIDAZOLINÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

ANORGANICKÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SÍRAN ŽELEZNATÝ

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

IZOXAZOLOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

IZOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZÓN

210631-68-8

800

 

 

H99_13

NITRILOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOXYNIL OKTANOÁT A/ALEBO HEPTANOÁT

1689-84-5

1689-99-2

56634-95-8

87

 

 

H99_13_03

 

IOXYNIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

ORGANOFOSFOROVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOSINÁT AMÓNNY

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLYFOZÁT

1071-83-6

284

 

 

H99_15

FENYLPYRAZOLOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADÉN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PYRAFLUFÉN-ETYL

129630-19-9

605

 

 

H99_16

PYRIDAZÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CHLÓRIDAZÓN

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMÓN

96525-23-4

569

 

 

H99_17

PYRIDÍNKARBOXAMIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PIKOLINAFÉN

137641-05-5

639

 

 

H99_18

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY PYRIDÍNKARBOXYLOVEJ

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

KLOPYRALID

1702-17-6

57754-85-5

455

 

 

H99_18_02

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUXIFÉN-METYL

943831-98-9

970

 

 

H99_18_04

 

AMINOPYRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_19

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY PYRIDYLOXYOCTOVEJ

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRIKLOPYR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

CHINOLÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

CHINMERAK

90717-03-6

563

 

 

H99_21

TIADIZÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZÓN

25057-89-0

366

 

 

H99_22

TIOKARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRIALÁT

2303-17-5

97

 

 

H99_23

TRIAZOLOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROL

61-82-5

90

 

 

H99_24

TRIAZOLINÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

KARFENTRAZÓN-ETYL

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

TRIAZOLÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOXYKARBAZÓN-NÁTRIUM

145026-81-9

181274-15-7

655

 

 

H99_25_02

 

TIÉNKARBAZÓN-METYL

936331-72-5

317815-83-1

797

 

 

H99_26

TRIKETÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MEZOTRIÓN

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULKOTRIÓN

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRIÓN

335104-84-2

790

 

Nezaradené herbicídy

H99_99

NEZARADENÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

KYSELINA OCTOVÁ

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAK-NÁTRIUM

125401-92-5

748.011

 

 

H99_99_03

 

KLOMAZÓN

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCHLÓRIDÓN

61213-25-0

430

 

 

H99_99_06

 

OXADIAZÓN

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

KYSELINA NONÁNOVÁ (KYSELINA PELARGÓNOVÁ)

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

CHINOKLAMÍN

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY, DESIKANTY A PRÍPRAVKY NA NIČENIE MACHU

 

 

Insekticídy a akaricídy

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insekticídy na báze pyretroidov

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

PYRETROIDOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

AKRINATRÍN

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALFA-CYPERMETRÍN

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CYFLUTRÍN

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTRÍN

82657-04-3

415

 

 

I01_01_06

 

CYPERMETRÍN

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETRÍN

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMA-CYHALOTRÍN

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CYHALOTRÍN

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTRÍN

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CYPERMETRÍN

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-CYPERMETRÍN

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE PYRETROIDOV

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE PYRETROIDOV

 

 

 

Insekticídy na báze chlórovaných uhľovodíkov

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

INSEKTICÍDY NA BÁZE DIAMIDU KYSELINY ANTRANILOVEJ

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

KYANTRANILIPROL

 

 

 

 

I02_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE CHLÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE CHLÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV

 

 

 

Insekticídy na báze karbamátov a oxim-karbamátu

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

OXIM-KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METOMYL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOXYKARB

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANÁT-HYDROCHLORID

22259-30-9

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

 

 

I03_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTU A OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTU A OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

Insekticídy na báze organofosfátov

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CHLÓRPYRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CHLÓRPYRIFOS-METYL

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETOÁT

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATIÓN

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

FOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIFOS-METYL

29232-93-7

239

 

 

I04_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE ORGANOFOSFÁTOV

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE ORGANOFOSFÁTOV

 

 

 

Insekticídy mikrobiologického alebo rastlinného pôvodu

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

MIKROBIOLOGICKÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GV, KMEŇ BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS PODDRUH ISRAELENSIS (AM65-52)

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM VAR. ANISOPLIAE, KMEŇ BIPESCO 5F/52

 

784

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS, KMEŇ FE9901

 

778

 

 

I05_01_08

 

BACILLUS THURINGIENSIS PODDRUH AIZAWAI (ABTS-1857 A GC-91)

 

949, 950

 

 

I05_01_09

 

BACILLUS THURINGIENSIS PODDRUH KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 A EG 2348)

 

951, 952, 953, 954, 955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS PODDRUH TENEBRIONIS (NB 176)

 

956

 

 

I05_01_11

 

BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 A GHA)

 

957, 958

 

 

I05_01_12

 

CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) (PREDTÝM VERTICILLIUM LECANII)

 

961

 

 

I05_01_15

 

SPODOPTERA LITTORALIS NUCLEOPOLYHEDROVIRUS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA, KMEŇ 147

 

 

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA, KMEŇ NPP11B005

 

 

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA, KMEŇ APOPKA 97 (PREDTÝM PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

SPODOPTERA EXIGUA NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS

 

592

 

 

I05_02

BOTANICKÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

POMARANČOVÝ OLEJ

 

902

 

 

I05_02_02

 

AKSAMIETNICOVÝ OLEJ

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRACHTÍN

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PYRETRÍNY

8003-34-7

32

 

 

I05_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY MIKROBIOLOGICKÉHO ALEBO BOTANICKÉHO PÔVODU

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY MIKROBIOLOGICKÉHO ALEBO BOTANICKÉHO PÔVODU

 

 

 

Akaricídy

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

PYRAZOLOVÉ AKARICÍDY

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPYROXIMÁT

134098-61-6

695

 

 

I06_02

TETRAZÍNOVÉ AKARICÍDY

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

KLOFENTEZÍN

74115-24-5

418

 

 

I06_99

OSTATNÉ AKARICÍDY

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACECHINOCYL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CYFLUMETOFÉN

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

OSTATNÉ AKARICÍDY

 

 

 

Ostatné insekticídy

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSEKTICÍDY VZNIKNUTÉ KVASENÍM

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMEKTÍN

71751-41-2

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMEKTÍN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMEKTÍN

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

187166-40-1

802

 

 

I99_03

BENZOYLMOČOVINOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURÓN

35367-38-5

339

 

 

I99_03_03

 

LUFENURÓN

103055-07-8

704

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURÓN

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURÓN

64628-44-0

548

 

 

I99_04

KARBAZÁTOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

 

I99_05

DIAZYLHYDRAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CHROMAFENOZID

143807-66-3

775

 

 

I99_06

REGULÁTORY RASTU HMYZU

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CYROMAZÍN

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZÍN

69327-76-0

681

 

 

I99_06_03

 

HEXYTIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_08

NITROGUANIDÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

KLOTIANIDÍN

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

TIAMETOXAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

ORGANOCÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_10

OXADIAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

 

I99_11

FENYLÉTEROVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PYRIPROXYFÉN

95737-68-1

715

 

 

I99_12

PYRAZOLOVÉ (FENYL-) INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFÉNPYRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CHLORANTRANILIPROL

500008-45-7

794

 

 

I99_13

PYRIDÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PYMETROZÍN

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONIKAMID

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

PYRIDYLMETYLAMÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPYRADIFURÓN

951659-40-8

 

 

 

I99_15

INSEKTICÍDY NA BÁZE ESTEROV KYSELINY SIRIČITEJ

 

 

 

 

 

I99_17

INSEKTICÍDY NA BÁZE KYSELINY TETRONOVEJ

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODIKLOFÉN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMEZIFÉN

283594-90-1

747

 

 

I99_18

ATRAKTANTY HMYZU LINEÁRNE MOTÝLIE FEROMÓNY (SCLPS)

 

 

895

 

 

I99_18_01

 

(8E,10E)-DODEKA-8,10-DIÉN-1-OL

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

(Z)-DODEC-9-ÉN-1-YL ACETÁT

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

(Z)-DODEC-8-ÉN-1-YL ACETÁT

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

(2E,13Z)-OKTADEKA-2,13-DIÉN-1-YL-ACETÁT

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

(7E,9E)-DODEKA-7,9-DIÉN-1-YL-ACETÁT

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

(7E,9Z)-DODEKA-7,9-DIÉN-1-YL-ACETÁT

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

(7Z,11E)-HEXADEKA-7,11-DIÉN-1-YL-ACETÁT

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

(7Z,11Z)-HEXADEKA-7,11-DIÉN-1-YL-ACETÁT

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

(9Z,12E)-TETRADEKA-9,12-DIÉN-1-YL-ACETÁT

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

(E)-TETRADEC-11-ÉN-1-YL-ACETÁT

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-DEC-5-ÉN-1-OL

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

(E)-DEC-5-ÉN-1-YL-ACETÁT

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

(E)-DODEC-8-ÉN-1-YL-ACETÁT

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

(E/Z)-DODEC-8-ÉN-1-YL-ACETÁT

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-HEXADEC-11-ÉN-1-OL

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

(Z)-HEXADEC-11-ÉN-1-YL-ACETÁT

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-HEXADEC-11-ENÁL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

(Z)-TETRADEC-11-ÉN-1-YL-ACETÁT

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-OKTADEC-13-ENÁL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-TETRADEC-7-ENÁL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-DODEC-8-ÉN-1-OL

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-HEXADEC-9-ENÁL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

(Z)-TETRADEC-9-ÉN-1-YL-ACETÁT

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

DODECYL ACETÁT

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADEKÁN-1-OL

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODEKÁN-1-OL

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

(E/Z)-DODEC-9-ÉN-1-YL-ACETÁT

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

(E,Z,Z)-TETRADEKA-3,8,11-TRIÉN-1-YL ACETÁT

 

 

 

 

I99_18_29

 

(E,Z)-TETRADEKA-3,8-TRIÉN-1-YL ACETÁT

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADECYLACETÁT

 

 

 

 

I99_18_31

 

(Z,E)-TETRADEKA-9,11-DIÉN-1-YL ACETÁT

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

(E,Z)-OKTADEKA-3,13-DIÉN-YL ACETÁT

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

(Z,Z)-OKTADEKA-3,13-DIÉN-YL ACETÁT

53120-26-7

 

 

 

I99_19

OSTATNÉ ATRAKTANTY HMYZU

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

AMÓNIUM-ACETÁT

631-61-8

842

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCÍN (BUTÁN-1, 4-DIAMÍN)

110-60-1

854

 

 

I99_19_03

 

TRIMETYLAMÓNIUM-CHLORID

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

(Z)-HEXADEC-13-ÉN-11-ÍN-1-YL-ACETÁT

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

(Z,Z,Z,Z)-DOKOZATETRA-7,13,16,19-ÉN-1-YL-IZOBUTANOÁT

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESKALUR

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

HYDROLYZOVANÉ PROTEÍNY

 

901

 

Nezaradené insekticídy-akaricídy

I99_99

NEZARADENÉ INSEKTICÍDY-AKARICÍDY

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

MASTNÉ KYSELINY C7 – C18 A C18 NENASÝTENÉ DRASELNÉ SOLI (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

MASTNÉ KYSELINY C8 – C10 METYLESTERY (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZACHÍN

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KREMELINA (DIATOMOVÁ ZEMINA)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

KYSELINA DODEKÁNOVÁ (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZÓN

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

METYL-DEKANOÁT (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

METYL-OKTANOÁT (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

KYSELINA OLEJOVÁ (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

DESTILÁTY (ROPNÉ) (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

DESTILÁTY (ROPNÉ) (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

DESTILÁTY (ROPNÉ) (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

DESTILÁTY (ROPNÉ) (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

FOSFÁN

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PYRIDABÉN

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PYRIDALYL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

SULFURYL-FLUORID

2699-79-8

757

 

 

I99_99_23

 

MASTNÉ KYSELINY C7 AŽ C20

 

891

 

 

I99_99_27

 

FOSFID HLINITÝ

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

FOSFID HOREČNATÝ

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

OXID UHLIČITÝ

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODEXTRÍN

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

TERPENOIDNÁ ZMES QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMID

272451-65-7

788

 

 

I99_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY-AKARICÍDY

 

 

Moluskocídy

 

PES_M

 

 

 

 

 

Moluskocídy

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLUSKOCÍDY

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

 

M01_01_99

 

OSTATNÉ MOLUSKOCÍDY

 

 

Regulátory rastu rastlín

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Fyziologické regulátory rastu rastlín

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-METYLCYKLOPROPÉN

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

CHLÓRMEKVÁT

999-81-5

143

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETEFÓN

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_07

 

ETYLÉN

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCHLÓRFENURÓN

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

KYSELINA GIBERELÍNOVÁ

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBERELÍN

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZACHÍN

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

HYDRAZID KYSELINY MALEÍNOVEJ

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIKVÁT

24307-26-4

440

 

 

PGR01_01_14

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

PROHEXADIÓN-KALCIUM

127277-53-6

567.02

 

 

PGR01_01_16

 

NÁTRIUM-5-NITROGUAJAKOLÁT

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

NÁTRIUM-O-NITROFENOLÁT

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

NÁTRIUM-P-NITROFENOLÁT

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAK-ETYL

95266-40-3

732.202

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMETRALÍN

62924-70-3

971

 

 

PGR01_99

OSTATNÉ FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

DEKÁN-1-OL

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

2-(1-NAFTYL)ACETAMID (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZYLADENÍN

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_07

 

KYSELINA 4-(INDOL-3-YL)BUTÁNOVÁ

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFÉN (AJ AKO CINTOFÉN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMETYLNAFTALÉN

 

822

 

 

PGR01_99_10

 

TIOSÍRAN SODNÝ

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

KYSELINA S-ABSCISOVÁ

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

OSTATNÉ FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

 

Prípravky proti klíčeniu

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

PRÍPRAVKY PROTI KLÍČENIU

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

KARVÓN

99-49-0

602

 

 

PGR02_99

OSTATNÉ PRÍPRAVKY PROTI KLÍČENIU

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

OSTATNÉ PRÍPRAVKY PROTI KLÍČENIU

 

 

 

Ostatné regulátory rastu rastlín

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

OSTATNÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

VÝŤAŽOK Z MORSKÝCH RIAS (PREDTÝM VÝŤAŽOK Z MORSKÝCH RIAS A CHALÚH)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

OSTATNÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

Ostatné prípravky na ochranu rastlín

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Minerálne oleje

ZR01

 

 

 

 

 

 

ZR01_01

MINERÁLNE OLEJE

 

 

 

 

 

ZR01_01_01

 

MINERÁLNE OLEJE

 

 

 

Rastlinné oleje

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

RASTLINNÉ OLEJE

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

RASTLINNÉ OLEJE/CITRONELOVÝ OLEJ

 

905

 

 

ZR02_01_02

 

RASTLINNÉ OLEJE/KLINČEKOVÝ OLEJ

 

906

 

 

ZR02_01_03

 

RASTLINNÉ OLEJE/REPKOVÝ OLEJ

 

907

 

 

ZR02_01_04

 

RASTLINNÉ OLEJE/MÄTOVÝ OLEJ

 

908

 

 

ZR02_01_99

 

OSTATNÉ RASTLINNÉ OLEJE

 

 

 

Prípravky na sterilizáciu pôdy (vrátane nematicídov)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_02

BIOLOGICKÉ NEMATICÍDY

 

 

 

 

 

ZR03_02_01

 

PAECILOMYCES LILACINUS, KMEŇ 251

 

753

 

 

ZR03_02_02

 

BACILLUS FIRMUS I-1582

 

 

 

 

ZR03_02_99

OSTATNÉ BIOLOGICKÉ NEMATICÍDY

 

 

 

 

 

ZR03_03

ORGANOFOSFOROVÉ NEMATICÍDY

 

 

 

 

 

ZR03_03_01

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

 

ZR03_03_02

 

FOSTIAZÁT

98886-44-3

585

 

 

ZR03_03_99

OSTATNÉ ORGANOFOSFOROVÉ NEMATICÍDY

 

 

 

 

 

ZR03_99

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA STERILIZÁCIU PÔDY

 

 

 

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

NÁTRIUM-METÁM

137-42-8

20

 

 

ZR03_99_99

 

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA STERILIZÁCIU PÔDY

 

 

 

Rodenticídy

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICÍDY

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

FOSFID VÁPENATÝ

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_04

 

FOSFID ZINOČNATÝ

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLÓN

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_99

 

OSTATNÉ RODENTICÍDY

 

 

 

Všetky ostatné prípravky na ochranu rastlín

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

OSTATNÉ DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY

 

 

 

 

ZR99_02

REPELENTY

 

 

 

 

 

ZR99_02_01

 

SÍRAN HLINITOAMÓNNY

7784-26-1

840

 

 

ZR99_02_02

 

KREMIČITAN HLINITÝ (AJ AKO KAOLÍN)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_02_03

 

KRVNÁ MÚČKA

68911-49-9

909

 

 

ZR99_02_04

 

KARBID VÁPENATÝ

75-20-7

910

 

 

ZR99_02_05

 

UHLIČITAN VÁPENATÝ

471-34-1

843

 

 

ZR99_02_06

 

DENATÓNIUM-BENZOÁT

3734-33-6

845

 

 

ZR99_02_07

 

VÁPENEC

1317-65-3

852

 

 

ZR99_02_08

 

METYL(NONYL)KETÓN

112-12-9

846

 

 

ZR99_02_09

 

KREMENNÝ PIESOK

14808-60-7

855

 

 

ZR99_02_10

 

REPELENTY (PODĽA PACHU) ŽIVOČÍŠNEHO ALEBO RASTLINNÉHO PÔVODU/SUROVÝ TALOVÝ OLEJ

8002-26-4

911

 

 

ZR99_02_11

 

REPELENTY (PODĽA PACHU) ŽIVOČÍŠNEHO ALEBO RASTLINNÉHO PÔVODU/DECHT Z TALOVÉHO OLEJA

8016-81-7

912

 

 

ZR99_02_12

 

KREMIČITAN HLINITO-SODNÝ

1344-00-9

850

 

 

ZR99_02_13

 

ZVYŠKY Z DESTILÁCIE TUKOV

 

915

 

 

ZR99_02_14

 

REPELENTY (PODĽA PACHU) ŽIVOČÍŠNEHO ALEBO RASTLINNÉHO PÔVODU/RYBÍ OLEJ

 

918

 

 

ZR99_02_15

 

REPELENTY (PODĽA PACHU) ŽIVOČÍŠNEHO ALEBO RASTLINNÉHO PÔVODU/OVČÍ TUK

 

919

 

 

ZR99_02_16

 

VÝŤAŽOK Z CESNAKU

 

916

 

 

ZR99_02_17

 

KORENIE

 

917

 

 

ZR99_02_99

 

OSTATNÉ REPELENTY

 

 

 

 

ZR99_99

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN

 

 

 

 

 

ZR99_99_07

 

KYSELINA DEKÁNOVÁ

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

KYSELINA OKTÁNOVÁ

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_12

 

HEPTAMALOXYGLUKÁN

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_24

 

VÍRUS ŽLTEJ MOZAIKY CUKETY, SLABÝ KMEŇ

 

618

 

 

ZR99_99_34

 

VÍRUS MOZAIKY PEPINA, KMEŇ CH2 IZOLÁT 1906

 

 

 

 

ZR99_99_99

 

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN

 

 


(1)  Registračné čísla služby CAS (Chemical Abstracts Service).

(2)  Rada pre spoluprácu pri medzinárodných analýzach pesticídov (Collaborative International Pesticides Analytical Council).“


Top