Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0040

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

C/2016/6853

OJ L 5, 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

10.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/40

z 3. novembra 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 24 a článok 223 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 64 ods. 6 písm. a) a článok 106 ods. 5,

keďže:

(1)

V oddiele I kapitoly II hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú dva programy pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach. Prvý program sa týka dodávania ovocia a zeleniny, výrobkov zo spracovaného ovocia, zeleniny a banánov (program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách) a druhý sa týka dodávania mlieka a mliečnych výrobkov (program na podporu konzumácie mlieka v školách). Tieto dva programy sa nahrádzajú jednotným programom, ktorý sa zavádza nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 (3) s účinnosťou od školského roka 2017/2018. V tomto jednotnom programe sa stanovuje nový spoločný rámec pre pomoc Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, ako aj čerstvých výrobkov zo sektora banánov (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) a na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len „školské mlieko“) deťom vo vzdelávacích zariadeniach (ďalej len „školský program“). Na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zmeneného nariadením (EÚ) 2016/791 sa Komisia zároveň splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov. S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie školského programu v súlade s novým rámcom je potrebné prijať určité pravidlá prostredníctvom takýchto aktov. Týmito aktmi by sa mali nahradiť delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1047/2014 (4) a (EÚ) 2016/247 (5), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/248 (6) a nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 (7). Tieto akty by sa preto mali zrušiť, ale mali by sa naďalej uplatňovať až do ukončenia súčasného programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a programu na podporu konzumácie mlieka v školách.

(2)

V súlade s článkom 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 majú členské štáty pod podmienkou účasti na školskom programe vypracovať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu vykonávania školského programu ešte pred účasťou na programe. Nová stratégia sa má vypracúvať každých šesť rokov. Ak sa členské štáty rozhodnú vykonávať školský program na regionálnej úrovni, vypracujú stratégiu pre každý región a stanovia koordinačný rámec v súlade so svojimi ustanoveniami alebo postupmi. Zriadia jednotné kontaktné miesto na výmenu informácií s Komisiou, aby jej uľahčili prácu pri posudzovaní stratégií, ako aj pri monitorovaní a hodnotení vykonávania v dotknutom členskom štáte. Okrem toho je vhodné prijať ustanovenia s vymedzením lehôt, v rámci ktorých sa stratégia a akékoľvek následné zmeny majú predložiť Komisii.

(3)

Mali by sa stanoviť osobitné podmienky pre vypracovanie a uplatňovanie sprievodných vzdelávacích opatrení, najmä pokiaľ ide o potrebu podporovať distribúciu výrobkov. Mala by sa povoliť možnosť zapojenia učiteľov a rodičov do vykonávania opatrení, a to s cieľom zvýšiť účinnosť týchto opatrení a celkovú účinnosť školského programu.

(4)

V záujme právnej istoty je vhodné vymedziť náklady vzniknuté pri vykonávaní školského programu, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie.

(5)

V záujme dobrej správy vecí verejných, rozpočtového hospodárenia a dohľadu by sa mali vymedziť podmienky prideľovania pomoci, ako aj výberu a schvaľovania žiadateľov o pomoc.

(6)

Mali by sa stanoviť osobitné podmienky na pozastavenie a odobratie schválenia, ako aj na správne sankcie, ktoré sa majú ukladať žiadateľom o pomoc, ktorí si neplnia povinnosti stanovené v rámci školského programu.

(7)

S cieľom posúdiť účinnosť školského programu a umožniť partnerské hodnotenie a výmenu osvedčených postupov by členské štáty mali pravidelne monitorovať a hodnotiť vykonávanie školského programu a zasielať Komisii svoje výsledky. Na tento účel by sa mala vymedziť povaha a druh informácií v monitorovacích správach. Okrem toho, ak by členské štáty nedodržiavali požiadavky na monitorovanie a hodnotenie, mohlo by to ohroziť hodnotenie účinnosti školského programu a zabezpečenie správneho hospodárenia s pomocou Únie. Preto by sa mali zaviesť aj ustanovenia pre odrádzajúce zníženie pomoci, ktoré by mala Komisia uplatňovať, ak členský štát mešká s predložením hodnotiacej správy.

(8)

Vzhľadom na účinné monitorovanie a hodnotenie školského programu by sa mala vymedziť povaha a druh informácií, ktoré majú členské štáty oznamovať Komisii.

(9)

S cieľom zaručiť, aby výrobky distribuované v rámci školského programu spĺňali ciele podpory zdravých stravovacích návykov a zabezpečenia toho, aby si deti privykli na prirodzenú chuť týchto výrobkov, je vhodné stanoviť, že maximálny obsah pridaného cukru vo výrobkoch, na ktoré sa odkazuje v článku 23 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, v prípade ktorých nie je pridaný cukor z technického hľadiska potrebný na prípravu alebo výrobu, by mal byť nulový.

(10)

S cieľom zaručiť, aby výrobky distribuované v rámci školského programu spĺňali ciele podpory zdravých stravovacích návykov, je vhodné spresniť maximálny obsah pridaného cukru a/alebo medu vo výrobkoch, ktoré sa uvádzajú v prílohe V nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý môže členský štát povoliť. Členské štáty môžu stanoviť nižšie limity.

(11)

Mali by sa stanoviť osobitné podmienky s cieľom zabezpečiť pridanú hodnotu a viditeľnosť školského programu Únie, ak sa výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc Únie v rámci školského programu, distribuujú v rámci riadnych školských jedál vo vzdelávacích zariadeniach.

(12)

Členské štáty v súlade s článkom 23a ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 uverejnia informácie o tom, že sa zapájajú do školského programu a že ho Únia finančne podporuje. Na tento účel by mali mať členské štáty možnosť využiť plagát, ktorý sa vyvesí v zapojenom vzdelávacom zariadení. Tento plagát by sa mal vytvoriť v súlade s určitými minimálnymi požiadavkami.

(13)

V kapitole V delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (8) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa určujúcej skutočnosti pre výmenný kurz uplatniteľný na sumy a platby pomoci Únie. Je preto potrebné zahrnúť pravidlá týkajúce sa pomoci v súvislosti s vykonávaním školského programu. Delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA ŠKOLSKÉHO PROGRAMU

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny a čerstvých výrobkov zo sektora banánov (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) a na dodávanie a distribúciu mlieka a mliečnych výrobkov (ďalej len „školské mlieko“) deťom vo vzdelávacích zariadeniach, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a na určité súvisiace náklady v rámci programu, ktorý sa uvádza v článku 23 uvedeného nariadenia (ďalej len „školský program“).

2.   Na účely tohto nariadenia sa bude používať vymedzenie školského roka, ktoré sa stanovuje v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39. (9).

Článok 2

Stratégia členských štátov

1.   Pri vypracúvaní stratégie, ktorá sa uvádza v článku 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, si členské štáty môžu vybrať správnu úroveň, na ktorej chcú vykonávať školský program. Ak sa členský štát rozhodne vykonávať školský program na regionálnej úrovni, vypracuje stratégiu pre každý región a sprievodný koordinačný rámec na úrovni členského štátu. Členský štát zriadi jednotné kontaktné miesto na výmenu informácií s Komisiou.

2.   Ak členský štát nesprístupní výrobky v rámci školského programu bezplatne, vo svojej stratégii vysvetlí opatrenia, ktoré zaviedol s cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc Únie v rámci školského programu premietla do ceny, za ktorú sa výrobky sprístupňujú.

3.   Členské štáty, ktoré majú záujem o účasť na školskom programe, oznámia Komisii svoju stratégiu do 30. apríla roku, ktorý predchádza prvému školskému roku, na ktorý sa vzťahuje stratégia. Členské štáty však musia Komisiu informovať o svojej stratégii, ktorá sa vzťahuje na šesťročné obdobie so začiatkom v školskom roku 2017/2018, do 1. augusta 2017.

4.   Členský štát môže zmeniť svoju stratégiu. Členský štát musí Komisiu informovať o svojej zmenenej stratégii do dvoch mesiacov od zmeny.

Článok 3

Sprievodné vzdelávacie opatrenia

1.   Sprievodné vzdelávacie opatrenia uvedené v článku 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musia byť priamo prepojené s cieľmi školského programu.

2.   Sprievodné vzdelávacie opatrenia musia podporovať distribúciu školského ovocia a zeleniny a školského mlieka a v prípade, že zahŕňajú iné poľnohospodárske výrobky, ako sú výrobky uvedené v článku 23 ods. 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, musí sa v týchto opatreniach stanovovať ochutnávka týchto iných výrobkov.

3.   Sprievodné vzdelávacie opatrenia môžu zahŕňať aj účasť rodičov a učiteľov.

Článok 4

Oprávnené náklady

1.   Na pomoc Únie sú oprávnené tieto náklady:

a)

náklady na výrobky, ktoré sa dodávajú v rámci školského programu a distribuujú sa deťom vo vzdelávacích zariadeniach podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vrátane nákladov na nákup, prenájom a lízing zariadenia používaného na dodávanie a distribúciu výrobkov, ako sa stanovuje v stratégii členského štátu;

b)

náklady na sprievodné vzdelávacie opatrenia vrátane:

i)

nákladov na organizovanie ochutnávok, zriadenie a údržbu školských záhrad, organizovanie návštev fariem a podobných činností zameraných na opätovné vybudovanie vzťahu detí k poľnohospodárstvu;

ii)

nákladov na opatrenia zamerané na vzdelávanie detí v oblasti poľnohospodárstva, zdravých stravovacích návykoch, miestnych potravinových reťazcov, ekologickej výroby a trvalo udržateľnej výroby, ako aj boja proti plytvaniu potravinami;

c)

náklady na propagáciu školského programu, ktoré sa priamo zameriavajú na informovanie širokej verejnosti o školskom programe, vrátane:

i)

nákladov na plagát uvedený v článku 12 tohto nariadenia;

ii)

nákladov na informačné kampane prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, elektronickej komunikácie, tlače a podobných komunikačných prostriedkov;

iii)

nákladov na informačné stretnutia, konferencie, semináre a pracovné semináre venované informovaniu širokej verejnosti o školskom programe a podobné podujatia;

iv)

nákladov na informačné a propagačné materiály, ako sú listy, letáky, brožúry, drobné predmety a podobne;

d)

náklady na opatrenia na prepojenie v záujme výmeny skúseností a najlepších postupov v súvislosti s vykonávaním školského programu;

e)

náklady týkajúce sa povinnosti členských štátov monitorovať a hodnotiť účinnosť ich školských programov;

f)

náklady na dopravu a distribúciu výrobkov dodávaných v rámci školského programu, pokiaľ sa na ne nevzťahuje písmeno a) tohto odseku.

2.   Náklady uvedené v odseku 1 nemožno financovať v rámci žiadnych iných schém, programov, opatrení ani operácií pomoci Únie.

3.   Daň z pridanej hodnoty (DPH) nie je oprávnená na pomoc Únie.

4.   Výdavky súvisiace s nákladmi na zamestnancov nie sú oprávnené na pomoc Únie, pokiaľ sa tieto náklady na zamestnancov financujú z verejných finančných prostriedkov členského štátu.

Článok 5

Všeobecné podmienky poskytovania pomoci a výberu žiadateľov o pomoc

1.   Pomoc, ktorá sa poskytuje členskému štátu v rámci školského programu, sa rozdelí medzi tých žiadateľov o pomoc, ktorých schválil príslušný orgán členského štátu v súlade s článkom 6 a ktorých žiadosť sa týka vykonávania jednej alebo viacerých z týchto činností:

a)

dodávanie alebo distribúcia výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci školského programu;

b)

sprievodné vzdelávacie opatrenia;

c)

monitorovacie alebo hodnotiace opatrenia;

d)

propagácia.

2.   Členské štáty vyberajú žiadateľov o pomoc spomedzi týchto orgánov:

a)

vzdelávacie zariadenia;

b)

orgány školstva;

c)

dodávatelia alebo distribútori výrobkov;

d)

organizácie, ktoré pôsobia v mene jedného alebo viacerých vzdelávacích zariadení alebo jedného či viacerých orgánov školstva a sú osobitne zriadené na účely riadenia a poskytovania ktorejkoľvek z činností uvedených v odseku 1;

e)

akýkoľvek iný verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je zapojený do riadenia a poskytovania ktorejkoľvek z činností uvedených v odseku 1.

Článok 6

Podmienky schválenia žiadateľov o pomoc

1.   Žiadateľov o pomoc musí schváliť príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza vzdelávacie zariadenie, do ktorého sa výrobky dodávajú a/alebo distribuujú. Schválenie je podmienené týmito písomnými záväzkami žiadateľov:

a)

zabezpečiť, aby sa výrobky, ktoré Únia financuje v rámci školského programu, použili na konzumáciu žiakmi vo vzdelávacom zariadení alebo zariadeniach, pre ktoré sa o pomoc žiada;

b)

použiť pridelenú pomoc na sprievodné vzdelávacie opatrenia, monitorovanie, hodnotenie a propagáciu v súlade s cieľmi školského programu;

c)

vrátiť akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na príslušné množstvá, ak sa zistilo, že tieto výrobky sa nedistribuovali deťom alebo že nie sú oprávnené na pomoc Únie;

d)

vrátiť akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na sprievodné vzdelávacie opatrenia, monitorovanie, hodnotenie a propagačné opatrenia, ak sa zistilo, že uvedené opatrenia alebo činnosti neboli vykonané správne;

e)

na požiadanie sprístupniť podporné dokumenty príslušnému orgánu;

f)

povoliť príslušnému orgánu vykonávať všetky potrebné kontroly, najmä preskúmanie záznamov a fyzickú kontrolu.

Ak sa žiadosti o pomoc týkajú činností, ktoré podliehajú postupom verejného obstarávania, členské štáty môžu považovať schválenie za udelené, ak sa záväzky uvedené v prvom pododseku zahrnuli do podmienok účasti na verejnom obstarávaní.

2.   Na žiadosti o pomoc, ktoré sa týkajú iba dodávania a/alebo distribúcie výrobkov, sa nevzťahujú písmená b) a d) odseku 1. Žiadatelia sa musia dodatočne písomne zaviazať, že budú viesť záznamy s názvami a adresami vzdelávacích zariadení alebo orgánov školstva, ktoré prijímajú ich výrobky, ako aj evidenciu množstiev konkrétnych predaných alebo dodaných výrobkov.

3.   Na žiadosti o pomoc, ktoré sa týkajú iba sprievodných vzdelávacích opatrení, sa nevzťahujú písmená a) a c) odseku 1. Príslušné orgány môžu určiť akékoľvek dodatočné písomné záväzky, ktoré musí žiadateľ splniť, najmä pokiaľ ide o:

a)

sprievodné vzdelávacie opatrenia vykonávané na školách, pokiaľ tieto školy nie sú žiadateľmi o pomoc;

b)

sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré zahŕňajú distribúciu výrobkov.

4.   Na žiadosti o pomoc, ktoré sa týkajú iba monitorovania, hodnotenia a propagácie, sa nevzťahujú písmená a) a c) odseku 1.

5.   Členské štáty môžu považovať schválenia udelené v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247 a/alebo v rámci programu na podporu konzumácie mlieka v školách podľa nariadenia (ES) č. 657/2008 za platné, ak sa nezmenili kritériá a podmienky.

Článok 7

Pozastavenie a stiahnutie schválenia

1.   V prípade, že sa v rámci schválenej pomoci nesplnili povinnosti stanovené v školskom programe, príslušný orgán pozastaví schválenie žiadateľa na jeden až dvanásť mesiacov alebo ho stiahne v závislosti od vážnosti nedodržania a v súlade so zásadou proporcionality.

2.   Pozastavenie a stiahnutie sa nepodniknú v prípadoch uvedených v článku 64 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 alebo ak bol nesúlad menej závažný.

3.   Na žiadosť žiadateľa a ak sa dôvody na stiahnutie odstránili, môže príslušný orgán obnoviť schválenie žiadateľa o pomoc po uplynutí najmenej 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému boli odstránené dôvody na stiahnutie.

Článok 8

Správne sankcie

V prípadoch nedodržania povinností stanovených v rámci školského programu, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v článku 64 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, musí žiadateľ okrem vrátenia neoprávnene vyplatených súm zaplatiť správnu sankciu vo výške rozdielu medzi pôvodne požadovanou sumou a sumou, na ktorú má uchádzač nárok.

Článok 9

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Členské štáty stanovia primerané štruktúry a formy na zabezpečenie každoročného monitorovania vykonávania školského programu.

2.   Členské štáty vyhodnocujú vykonávanie školského programu s cieľom posúdiť jeho účinnosť v porovnaní s jeho cieľmi.

3.   Výročné monitorovacie správy členských štátov musia obsahovať informácie o finančných prostriedkoch, ktoré sa použili na dodanie a distribúciu každej zo skupín výrobkov uvedených v článku 23 ods. 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a na sprievodné vzdelávacie opatrenia, o počte vzdelávacích zariadení a detí, ktoré sa na školskom programe zúčastňujú, priemernej veľkosti porcií a priemernej cene za porciu, frekvencii dodávania výrobkov, množstvách dodávaných výrobkov podľa skupín výrobkov a, ak je to vhodné, o iných výrobkoch, ako sú výrobky uvedené v článku 23 ods. 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré sú zahrnuté do sprievodných vzdelávacích opatrení podľa článku 23 ods. 7 uvedeného nariadenia, druhoch komunikácie a vykonávaných sprievodných opatreniach, ako aj o orgánoch a zainteresovaných stranách zapojených do návrhu a vykonávania školského programu.

4.   Výročné kontrolné správy členských štátov o kontrolách vykonaných na mieste a príslušné zistenia musia zahŕňať informácie o výške požadovanej pomoci, vyplatenej pomoci, pomoci podmienenej kontrolami na mieste, znížení pomoci po administratívnych kontrolách, znížení pomoci v dôsledku oneskoreného podania žiadosti, výške vrátenej pomoci po kontrolách na mieste a uplatnených správnych sankciách.

5.   Ak členský štát nepredloží Komisii hodnotiacu správu, ktorá obsahuje výsledky hodnotenia stanovené v odseku 2 tohto článku do lehoty uvedenej v článku 8 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, výška budúceho definitívneho pridelenia finančných prostriedkov sa zníži takto:

a)

o 5 %, ak dôjde k prekročeniu lehoty o 1 až 30 dní;

b)

o 10 %, ak dôjde k prekročeniu lehoty o 31 až 60 dní.

Ak sa lehota prekročí o viac ako 60 dní, definitívne pridelenie finančných prostriedkov sa zníži o 1 % za každý dodatočný deň, čo sa vypočíta z výšky zostatku.

Článok 10

Maximálny obsah pridaných zložiek

1.   Maximálny obsah pridaného cukru, ktorý môže členský štát povoliť v zmysle článku 23 ods. 6 druhého pododseku vo výrobkoch uvedených v článku 23 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sa rovná nule.

2.   Maximálny obsah pridaného cukru a/alebo medu, ktorý môže členský štát povoliť podľa článku 23 ods. 6 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vo výrobkoch uvedených v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, je 7 %. Na účely tohto odseku sa pod pojmom cukor rozumejú položky uvedené pod číselnými znakmi KN 1701 a 1702. Cukor pridaný do ovocia sa musí zahrnúť do pridaného cukru, ktorého celkové množstvo nesmie prekročiť 7 %.

3.   Syr môže obsahovať maximálne 10 % nemliečnych zložiek.

Článok 11

Distribúcia výrobkov v spojení s riadnymi školskými jedlami

V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty povoliť školám distribúciu výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc Únie v rámci školského programu v spojení s riadnymi školskými jedlami, ak to považujú za účinnejší spôsob dosiahnutia cieľov svojej stratégie.

V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia, že tieto výrobky:

a)

sa nepoužívajú na prípravu riadnych školských jedál;

b)

nemôžu nahradiť výrobky, ktoré sú súčasťou riadnych školských jedál, prostredníctvom finančného príspevku od verejných a/alebo súkromných subjektov;

c)

budú vždy jasne rozpoznateľné v rámci školského programu prostredníctvom vhodných komunikačných a propagačných opatrení.

Odsek b) sa neuplatňuje, ak vzdelávacie zariadenia distribuujú riadne školské jedlá bezplatne.

Článok 12

Propagácia

Na účely článku 23a ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty používať plagát, ktorý spĺňa minimálne požiadavky stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu a ktorý sa trvale umiestni na jasne viditeľnom mieste pri hlavnom vchode do zúčastneného vzdelávacieho zariadenia.

KAPITOLA II

ZMENY, ZRUŠENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014

Do delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 sa vkladá tento článok:

„Článok 32a

Výška a platby pomoci spojené s vykonávaním školského programu

V prípade pomoci poskytnutej na vykonávanie školského programu, ktorý sa uvádza v oddiele I kapitoly II hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. január pred začiatkom predmetného školského roka.“

Článok 14

Zrušenia

Zrušuje sa nariadenie (ES) č. 657/2008, delegované nariadenia (EÚ) č. 1047/2014, a (EÚ) 2016/247 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/248. Tieto nariadenia sa však naďalej vzťahujú na program na podporu konzumácie mlieka v školách a program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách na školské roky pred školským rokom 2017/2018 až do ukončenia týchto programov.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na pomoc na školský rok 2017/2018 a nasledujúce školské roky.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2014 z 29. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o národné alebo regionálne stratégie, ktoré majú členské štáty vypracovať na účely programu na podporu konzumácie mlieka v školách (Ú. v. EÚ L 291, 7.10.2014, s. 4).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/247 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2016, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/248 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2016, s. 8).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11.7.2008, s. 17).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka)


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na plagát uvedený v článku 12

Veľkosť plagátu:

A3 alebo viac

Písmená:

1 cm alebo väčšie

Názov:

„Školský program“ Európskej únie

Obsah:

Aspoň v takomto znení:

Naše(-a) [druh vzdelávacieho zariadenia (napr. jasle/predškolské zariadenie/základná alebo stredná škola)] sa zúčastňuje na „Školskom programe“ Európskej únie s finančnou podporou Európskej únie.

Na plagáte je zobrazený znak Európskej únie.


Top