EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0853

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Text s významom pre EHP )

Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, p. 22–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2021; Zrušil 32021L0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj

24.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/22


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/853

zo 17. mája 2017,

ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 91/477/EHS (3) zaviedla sprievodné opatrenie vnútorného trhu. Nastolila rovnováhu medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Únie na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu bezpečnostnými zárukami primeranými daným výrobkom.

(2)

Niektoré aspekty smernice 91/477/EHS je potrebné primeraným spôsobom ďalej zlepšovať s cieľom zamedziť zneužívaniu strelných zbraní na trestnú činnosť a vzhľadom na nedávne teroristické činy. Komisia v tejto súvislosti vyzvala vo svojom oznámení z 28. apríla 2015 s názvom Európsky program v oblasti bezpečnosti na revíziu uvedenej smernice a na spoločný prístup k deaktivácii strelných zbraní, aby sa zabránilo ich reaktivácii a použitiu zo strany zločincov.

(3)

V prípade zákonného nadobudnutia a držby strelných zbraní v súlade so smernicou 91/477/EHS by sa mali uplatňovať vnútroštátne ustanovenia o nosení zbraní, o držaní zbrane na poľovné a športové účely.

(4)

Na účely smernice 91/477/EHS by sa vymedzenie pojmu „sprostredkovateľ“ malo vzťahovať na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu vrátane partnerstiev a pojem „dodanie“ by sa mal chápať tak, že zahŕňa požičiavanie a prenajímanie. Keďže sprostredkovatelia poskytujú služby podobné službám poskytovaných podnikateľmi v oblasti zbraní, mala by sa na nich taktiež vzťahovať smernica 91/477/EHS, pokiaľ ide o tie povinnosti podnikateľov v oblasti zbraní, ktoré sú relevantné pre činnosti sprostredkovateľov, a to do tej miery, do akej sú schopní tieto povinnosti plniť, a pokiaľ ich vo vzťahu k tej istej príslušnej transakcii neplní podnikateľ v oblasti zbraní.

(5)

Medzi činnosti podnikateľa v oblasti zbraní patrí nielen výroba, ale aj zmena alebo úprava strelných zbraní, hlavných častí a streliva, ako je skrátenie celej strelnej zbrane, pričom táto zmena alebo úprava vedie k zmene ich zaradenia do kategórie alebo podkategórie. Čisto súkromné, nekomerčné činnosti, napríklad ručné prebíjanie a prebíjanie streliva z komponentov streliva na súkromné použitie, alebo úpravy strelných zbraní alebo hlavných častí vlastnených dotknutou osobou, ako sú zmeny na mieridlách alebo pažbách, či údržba kvôli opotrebovaniu hlavných častí a súčastí, by sa nemali považovať za činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať iba podnikateľ v oblasti zbraní.

(6)

Na zvýšenie vysledovateľnosti všetkých strelných zbraní a hlavných častí a na uľahčenie ich voľného pohybu by sa všetky strelné zbrane alebo ich hlavné časti mali označiť jasným, neodstrániteľným a jedinečným spôsobom a mali by byť evidované v informačných systémoch údajov členských štátov.

(7)

Záznamy obsiahnuté v informačných systémoch údajov by mali zahŕňať všetky informácie, ktoré umožnia spojiť strelnú zbraň s jej majiteľom, a mali by obsahovať názov výrobcu alebo značku, krajinu alebo miesto výroby, druh, značku, typ, kaliber a výrobné číslo strelnej zbrane alebo akékoľvek jedinečné označenie umiestnené na ráme alebo tele strelnej zbrane. Iné hlavné časti, než sú rám alebo telo zbrane, by sa mali zaznamenať do informačného systému údajov v rámci záznamu týkajúceho sa strelnej zbrane, na ktorú majú byť pripevnené.

(8)

S cieľom predísť jednoduchému odstráneniu označení a spresniť, na ktoré hlavné časti by malo byť umiestnené označenie, mali by sa zaviesť spoločné pravidlá Únie týkajúce sa označovania. Uvedené pravidlá by sa mali vzťahovať iba na strelné zbrane alebo hlavné časti, ktoré sú vyrobené alebo dovezené do Únie k 14. septembru 2018 alebo po tomto dátume, ak sú uvedené na trh, pričom na strelné zbrane a časti vyrobené alebo dovezené do Únie pred uvedeným dátumom by sa naďalej mali vzťahovať požiadavky týkajúce sa označovania a evidencie podľa smernice 91/477/EHS, ktoré sú v platnosti do uvedeného dátumu.

(9)

Vzhľadom na nebezpečnú povahu a trvácnosť strelných zbraní a hlavných častí a s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány dokázali vysledovať strelné zbrane a hlavné časti na účel správnych a trestných konaní, a vzhľadom na vnútroštátne procesnoprávne predpisy je potrebné, aby sa záznamy v informačných systémoch údajov uchovávali po dobu 30 rokov od zničenia predmetných strelných zbraní alebo hlavných častí. Prístup k týmto záznamom a všetkým súvisiacim osobným údajom by sa mal obmedziť na príslušné orgány a mal by byť povolený iba do 10 rokov po zničení predmetnej strelnej zbrane alebo hlavnej časti na účel udelenia alebo odňatia povolení alebo colného konania vrátane prípadného uloženia správnych sankcií, a až do 30 rokov po zničení predmetnej strelnej zbrane alebo hlavnej časti, ak je prístup potrebný na presadzovanie trestného práva.

(10)

Efektívna výmena informácií medzi podnikateľmi v oblasti zbraní a sprostredkovateľmi na jednej strane a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na strane druhej je dôležitá z hľadiska účinnej prevádzky informačného systému údajov. Podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia by preto mali príslušným vnútroštátnym orgánom poskytovať informácie bez zbytočného odkladu. V záujme uľahčenia uvedenej skutočnosti by príslušné vnútroštátne orgány mali ustanoviť prostriedok elektronického spojenia, ku ktorému budú mať prístup podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia a ktorý môže zahŕňať podávanie tejto informácie elektronickou poštou alebo priamo prostredníctvom databázy alebo iného registra.

(11)

Pokiaľ ide o povinnosť členských štátov zaviesť monitorovací systém s cieľom zabezpečiť, aby boli podmienky na povoľovanie strelných zbraní splnené počas jeho platnosti, by členské štáty mali rozhodnúť, či má posúdenie zahŕňať predbežné lekárske alebo psychologické vyšetrenie alebo nie.

(12)

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy upravujúce profesijnú zodpovednosť, uvedené posúdenie relevantných lekárskych alebo psychologických informácií by nemalo predpokladať vznik zodpovednosti lekárskeho personálu alebo iných osôb poskytujúcich takéto informácie, ak dôjde k zneužitiu strelných zbraní držaných v súlade so smernicou 91/477/EHS.

(13)

Strelné zbrane a strelivo by sa mali skladovať bezpečným spôsobom, ak nie sú pod bezprostredným dohľadom. Ak sa neskladujú v trezore, strelné zbrane a strelivo by sa mali skladovať oddelene od seba. Keď sa strelná zbraň a strelivo majú odovzdať dopravcovi na prepravu, za riadny dohľad a uskladnenie by mal byť zodpovedný tento dopravca. Kritériá riadneho uskladnenia a bezpečnej prepravy by mali byť vymedzené vnútroštátnymi právnymi predpismi a zohľadňovať množstvo a kategóriu predmetných strelných zbraní a streliva.

(14)

Smernica 91/477/EHS by nemala mať vplyv na predpisy členských štátov, ktoré umožňujú, aby zákonné transakcie týkajúce sa strelných zbraní, hlavných častí a streliva prebiehali prostredníctvom zásielkového predaja, internetu alebo zmlúv uzavretých na diaľku, ako sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (4), napríklad prostredníctvom katalógov online dražieb či riadkovej inzercie, telefónu alebo elektronickej pošty. Je však rozhodujúce, aby bolo možné overiť totožnosť strán takýchto transakcií a ich zákonnú spôsobilosť zúčastňovať sa na takýchto transakciách a aby toto overenie skutočne prebiehalo. Pokiaľ ide o nadobúdateľov, je preto vhodné zabezpečiť, aby ich totožnosť a prípadne ich povolenie na nadobudnutie strelnej zbrane, hlavných častí alebo streliva overil najneskôr pri dodaní licencovaný alebo poverený podnikateľ v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľ alebo orgán verejnej moci či zástupca takéhoto orgánu.

(15)

Pre najnebezpečnejšie strelné zbrane by sa mali zaviesť v smernici 91/477/EHS prísnejšie pravidlá, aby sa zabezpečilo, že tieto strelné zbrane nebude povolené držať, vlastniť ani s nimi obchodovať, a to s istými obmedzenými a náležite opodstatnenými výnimkami. Ak uvedené pravidlá nebudú dodržiavané, mali by členské štáty prijať všetky vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať zabavenie týchto zbraní.

(16)

Členské štáty by však mali mať možnosť povoliť nadobúdanie a držanie strelných zbraní, hlavných častí a streliva zaradených do kategórie A, ak je to potrebné na vzdelávacie účely, kultúrne účely vrátane filmu a divadla, na výskumné alebo historické účely. Medzi oprávnené osoby by mohli patriť okrem iného zbrojári, skúšobne strelných zbraní, výrobcovia, certifikovaní experti, forenzní vedeckí pracovníci a v určitých prípadoch osoby pôsobiace vo filmovej a televíznej tvorbe. Členské štáty by tiež mali mať možnosť povoliť jednotlivcom nadobúdať a držať strelné zbrane, hlavné časti a strelivo zaradené do kategórie A v záujme národnej obrany, a to napríklad v kontexte dobrovoľného vojenského výcviku poskytovaného podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(17)

Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o udelení povolenia na nadobudnutie a držbu strelných zbraní, hlavných častí a streliva zaradených do kategórie A uznaným múzeám a zberateľom v prípadoch, keď je to potrebné na historické, kultúrne, vedecké, technické, vzdelávacie alebo pamiatkové účely pod podmienkou, že tieto múzeá a zberatelia pred udelením tohto povolenia preukážu, že prijali potrebné opatrenia, aby zabránili rizikám súvisiacim s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, a to i prostredníctvom riadneho uskladnenia. Pri každom takomto udelení povolenia by sa mala vziať do úvahy a zohľadniť konkrétna situácia vrátane povahy zbierky a jej účelu a členské štáty by mali zabezpečiť zavedenie systému na monitorovanie zberateľov a zbierok.

(18)

Podnikateľom v oblasti zbraní a sprostredkovateľom by sa nemalo brániť v nakladaní so strelnými zbraňami, hlavnými časťami a strelivom zaradenými do kategórie A v prípadoch, keď je nadobúdanie a držanie týchto strelných zbraní, hlavných častí a streliva výnimočne povolené v prípade, keď je nakladenie s nimi potrebné na účely deaktivácie alebo úpravy, alebo kedykoľvek je to inak povolené podľa smernice 91/477/EHS v znení tejto smernice. Smernicou 91/477/EHS by sa tiež nemalo podnikateľom v oblasti zbraní a sprostredkovateľom brániť v nakladaní s takýmito strelnými zbraňami, hlavnými časťami a strelivom v prípadoch, na ktoré sa smernica 91/477/EHS v znení tejto smernice nevzťahuje, ako napríklad v prípade strelných zbraní, hlavných častí a streliva, ktoré sa majú vyviezť mimo územie Únie, alebo zbraní, ktoré majú nadobudnúť ozbrojené sily, polícia alebo orgány verejnej moci.

(19)

Podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia by mali mať možnosť odmietnuť realizáciu akejkoľvek podozrivej transakcie, ktorej účelom je nadobudnutie kompletných nábojov či zápalných komponentov streliva. Transakciu možno považovať za podozrivú, ak napríklad zahŕňa množstvá, ktoré sú nezvyčajné pre zamýšľanú súkromnú spotrebu, ak nákupca zjavne nie je oboznámený s používaním streliva alebo ak trvá na platbe v hotovosti, pričom nie je ochotný preukázať svoju totožnosť. Podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia by mali mať tiež možnosť nahlásiť takéto podozrivé transakcie príslušným orgánom.

(20)

Riziko úpravy akustických zbraní a iných typov strelných zbraní na streľbu nábojkami na skutočné strelné zbrane je vysoké. Preto je nevyhnutné riešiť problém takýchto upravených strelných zbraní používaných pri páchaní trestnej činnosti, najmä prostredníctvom ich začlenenia do rozsahu pôsobnosti smernice 91/477/EHS. Navyše v záujme toho, aby sa zabránilo riziku, že poplašné a signálne zbrane budú vyrobené takým spôsobom, ktorý umožní, aby boli upravené na vystreľovanie strely, náboja alebo projektilu pôsobením okamžitého uvoľnenia nahromadenej energie, by Komisia mala prijať technické špecifikácie s cieľom zabezpečiť, že nebude možné ich takto upraviť.

(21)

Vzhľadom na vysoké riziko reaktivácie nenáležite deaktivovaných strelných zbraní a v záujme zvýšenia bezpečnosti v celej Únii, by sa smernica 91/477/EHS mala vzťahovať na takéto zbrane. Malo by sa stanoviť vymedzenie pojmu „deaktivácia strelných zbraní“ podľa všeobecných zásad deaktivácie strelných zbraní v zmysle Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, pripojeného k rozhodnutiu Rady 2014/164/EÚ (5), ktorým sa transponuje do právneho rámca Únie.

(22)

Strelné zbrane určené na vojenské použitie, ako je AK47 a M16, ktoré sú vybavené tak, že je možné meniť režim paľby, v ktorých možno manuálne prepínať medzi automatickým a poloautomatickým režimom paľby, by sa mali zaradiť do kategórie A strelných zbraní, a preto by mali byť pre civilné používanie zakázané. V prípade ich úpravy na poloautomatické strelné zbrane by sa mali zaradiť do bodu 6 kategórie A.

(23)

Niektoré poloautomatické strelné zbrane možno ľahko upraviť na automatické strelné zbrane, a preto predstavujú hrozbu pre bezpečnosť. Avšak aj v prípade absencie takejto úpravy môžu byť určité poloautomatické zbrane veľmi nebezpečné, pokiaľ je kapacita ich zásobníka vysoká. Preto by sa na civilné používanie mali zakázať poloautomatické strelné zbrane s pevným nabíjacím zariadením, ktoré umožňuje vystreliť vysoký počet nábojov, ako aj poloautomatické strelné zbrane kombinované s odnímateľným nabíjacím zariadením s vysokým počtom nábojov. Samotná možnosť montáže nabíjacieho zariadenia s kapacitou viac ako 10 nábojov do dlhých strelných zbraní a 20 nábojov do krátkych strelných zbraní neurčuje zaradenie strelnej zbrane do určitej kategórie.

(24)

Bez toho, aby bolo dotknuté obnovenie povolení v súlade so smernicou 91/477/EHS, poloautomatické strelné zbrane, ktoré využívajú okrajový zápal vrátane tých s kalibrom.22 alebo menším, by sa nemali zaradiť do kategórie A, pokiaľ neboli upravené z automatických strelných zbraní.

(25)

Ustanovenia smernice 91/477/EHS týkajúce sa európskeho zbrojného pasu ako hlavného dokladu, ktorý na svoje príslušné činnosti potrebujú športoví strelci a iné osoby, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s uvedenou smernicou, by sa mali vylepšiť tým, že sa do jej príslušných ustanovení začlení odkaz na strelné zbrane zaradené do kategórie A bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov zvoliť si uplatňovanie prísnejších pravidiel.

(26)

Smernica 91/477/EHS by sa nemala vzťahovať na predmety, ktoré majú fyzický vzhľad strelnej zbrane (repliky), ale sú vyrobené tak, aby sa nemohli upraviť na vystreľovanie striel, nábojov alebo projektilov pôsobením okamžitého uvoľnenia nahromadenej energie.

(27)

V prípade, že členské štáty majú vnútroštátne právne predpisy, ktoré regulujú starožitné zbrane, na takéto zbrane sa nevzťahuje smernica 91/477/EHS. Reprodukciám starožitných zbraní sa však neprikladá rovnaký historický význam alebo záujem a môžu byť vyrobené za použitia moderných techník, ktoré môžu zlepšiť ich trvanlivosť a presnosť. Takéto reprodukcie by preto mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice 91/477/EHS. Smernica 91/477/EHS sa nevzťahuje na iné predmety, napríklad airsoftové zariadenia, ktoré nezodpovedajú vymedzeniu pojmu strelnej zbrane a nie sú preto upravené uvedenou smernicou.

(28)

S cieľom zlepšiť fungovanie výmeny informácií medzi členskými štátmi by bolo užitočné, ak by Komisia mohla posúdiť nevyhnutné prvky systému na podporu takejto výmeny informácií obsiahnutých v počítačových informačných systémoch údajov zavedených v členských štátoch vrátane toho, či sa dá prístup do tohto systému umožniť každému členskému štátu. Tento systém môže využívať modul informačného systému o vnútornom trhu (Internal Market Information System – systém IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 (6), ktorý bol osobitne upravený pre strelné zbrane. Takáto výmena informácií medzi členskými štátmi by mala prebiehať v súlade s pravidlami o ochrane údajov stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (7). Ak príslušný orgán potrebuje mať prístup k registru trestov osoby, ktorá sa uchádza o povolenie nadobudnúť alebo držať strelnú zbraň, daný orgán by mal mať možnosť získať tieto informácie na základe rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV (8). K hodnoteniu Komisie by sa v prípade potreby mohol pripojiť legislatívny návrh, ktorý zohľadní existujúce nástroje, pokiaľ ide o výmenu informácií.

(29)

S cieľom zabezpečiť náležitú elektronickú výmenu informácií medzi členskými štátmi o povoleniach udelených na prepravu strelných zbraní do iného členského štátu a o zamietnutých povoleniach na nadobudnutie alebo 'držbu strelnej zbrane by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijatie ustanovení, ktoré členským štátom umožnia vytvoriť takýto systém výmeny informácií. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (9). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(30)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (10).

(31)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva najmä Charta základných práv Európskej únie.

(32)

Na spracúvanie osobných údajov v rámci smernice 91/477/EHS by sa malo vzťahovať nariadenie (EÚ) 2016/679. Keď sa osobné údaje zozbierané podľa smernice 91/477/EHS spracúvajú na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo na výkon trestov, mali by orgány, ktoré tieto údaje spracúvajú, dodržiavať pravidlá prijaté podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (11).

(33)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(34)

Smernica 91/477/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(35)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, táto smernica a smernica 91/477/EHS predstavujú vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (12), ktoré patria do oblastí uvedených v článku 1 rozhodnutia Rady 1999/437/ES (13).

(36)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, táto smernica a smernica 91/477/EHS predstavujú vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (14), ktoré patria do oblastí uvedených v článku 1 rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (15).

(37)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, táto smernica a smernica 91/477/EHS predstavujú vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (16), ktoré patria do oblastí uvedených v článku 1 rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (17),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 91/477/EHS sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„strelná zbraň“ je akákoľvek prenosná zbraň s hlavňou, v ktorej sa strela, náboj alebo projektil uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, alebo zbraň, ktorá je na tento účel vyrobená alebo ktorú je možné na tento účel upraviť, okrem prípadov, keď je vylúčená z tejto definície na základe jedného z dôvodov uvedených v prílohe I časti III. Strelné zbrane sú rozdelené do kategórií v prílohe I časti II.

Predmet sa považuje za schopný úpravy na uvedenie strely, náboja alebo projektilu do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, ak:

a)

má vzhľad strelnej zbrane a

b)

v dôsledku jeho konštrukcie alebo materiálu, z ktorého je vyrobený, môže byť takto upravený;

2.

„hlavná časť“ je hlaveň, rám, telo, prípadne vrátane hornej i dolnej časti, puzdro záveru, komora, zámok alebo uzáver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované;

3.

„strelivo“ je ostrý náboj alebo jeho časti vrátane nábojníc, zápaliek, strelného prachu, nábojov alebo projektilov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani, pokiaľ tieto komponenty samotné podliehajú schváleniu v dotknutom členskom štáte;

4.

„poplašné a signálne zbrane“ sú zariadenia s držiakom zásobníka, ktoré sú navrhnuté iba na streľbu s použitím nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického signálneho streliva a ktoré nie je možné upraviť na uvedenie strely, náboja alebo projektilu do pohybu uvoľnením nahromadenej energie;

5.

„salutky a akustické zbrane“ sú strelné zbrane osobitne upravené výlučne na streľbu nábojkami napríklad na použitie pri divadelných predstaveniach, fotografovaní, filmovej a televíznej tvorbe, rekonštrukciách historických udalostí, prehliadkach, športových podujatiach a výcviku;

6.

„deaktivované strelné zbrane“ sú strelné zbrane, ktoré boli deaktivované tak, aby boli trvale nepoužiteľné, pričom je zaistené, že všetky hlavné časti predmetnej strelnej zbrane sú trvalo nepoužiteľné a nie je možné ich odstrániť, nahradiť alebo upraviť spôsobom, ktorý by umožnil, aby sa mohla strelná zbraň akýmkoľvek spôsobom reaktivovať;

7.

„múzeum“ je stála inštitúcia, ktorá slúži spoločnosti a jej rozvoju, je otvorená pre verejnosť a ktorá nadobúda, chráni, skúma a vystavuje strelné zbrane, hlavné časti alebo strelivo na historické, kultúrne, vedecké, technické, vzdelávacie, pamiatkové alebo rekreačné účely a ktorú ako takú uznal dotknutý členský štát;

8.

„zberateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa venuje zbieraniu a konzervácii strelných zbraní, hlavných častí alebo streliva na historické, kultúrne, vedecké, technické, vzdelávacie alebo pamiatkové účely a ktorú ako takú uznal dotknutý členský štát;

9.

„podnikateľ v oblasti zbraní“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť pozostáva úplne alebo čiastočne z jednej z týchto činností:

a)

výroby strelných zbraní alebo hlavných častí, obchodovania s nimi, ich výmeny, požičiavania, opravy, zmeny alebo úpravy,

b)

výroby streliva, obchodovania s ním, jeho výmeny, zmeny alebo úpravy;

10.

„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba iná ako podnikateľ v oblasti zbraní, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť pozostáva úplne alebo čiastočne z jednej z týchto činností:

a)

dojednaní alebo sprostredkovaní transakcií na účel nákupu, predaja alebo dodania strelných zbraní, hlavných častí alebo streliva;

b)

sprostredkovaní prevodu strelných zbraní, hlavných častí alebo streliva v rámci členského štátu, z jedného členského štátu do druhého členského štátu, z členského štátu do tretej krajiny alebo z tretej krajiny do členského štátu;

11.

„nedovolená výroba“ je výroba alebo montáž strelných zbraní, ich hlavných častí a streliva:

a)

z akejkoľvek hlavnej časti takýchto strelných zbraní, s ktorými sa nedovolene obchoduje;

b)

bez povolenia vydaného v súlade s článkom 4 príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje výroba alebo montáž, alebo

c)

bez označenia strelných zbraní počas výroby v súlade s článkom 4;

12.

„nedovolené obchodovanie“ je nadobudnutie, predaj, dodanie, prevoz alebo preprava strelných zbraní, ich hlavných častí alebo streliva z územia alebo cez územie jedného členského štátu na územie druhého členského štátu, ak to ktorýkoľvek z dotknutých členských štátov nepovolí v súlade s touto smernicou, alebo ak strelné zbrane, hlavné časti alebo strelivo nie sú označené v súlade s článkom 4;

13.

„sledovanie“ je systematické sledovanie strelných zbraní a, ak je to možné, aj ich hlavných častí a streliva od výrobcu až po nadobúdateľa s cieľom pomôcť príslušným orgánom členských štátov pri odhaľovaní, vyšetrovaní a analýze nedovolenej výroby a nedovoleného obchodovania.

2.   Na účely tejto smernice sa osoba považuje za osobu s bydliskom v krajine, ktorá je označená ako adresa v úradnom doklade uvádzajúcom miesto jej bydliska, akým je pas alebo národný preukaz totožnosti, ktorý sa predkladá príslušným orgánom členského štátu alebo podnikateľovi v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľovi pri kontrole nadobudnutia alebo držby zbrane. Ak adresa osoby nie je uvedená v jej pase alebo národnom preukaze totožnosti, krajina jej bydliska sa určí na základe akéhokoľvek iného úradného dôkazu o bydlisku uznaného dotknutým členským štátom.

3.   „Európsky zbrojný pas“ vydávajú na žiadosť príslušné orgány členského štátu osobe, ktorá sa legálne stáva držiteľom a používateľom strelnej zbrane. Platí po dobu najviac päť rokov, pričom táto doba platnosti sa môže predĺžiť, a musí obsahovať informácie stanovené v prílohe II. Je neprenosný a musí v ňom byť uvedená strelná zbraň alebo strelné zbrane, ktoré má držiteľ tohto pasu v držbe a užívaní. Osoba používajúca strelnú zbraň musí mať tento pas vždy pri sebe a uvedú sa v ňom všetky zmeny v držbe alebo charakteristických vlastnostiach strelnej zbrane, ako aj jej strata alebo krádež.“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení o nosení zbraní, o držaní zbrane na poľovné alebo športové účely pomocou zbraní zákonne nadobudnutých a držaných v súlade s touto smernicou.

2.   Táto smernica sa v súlade s vnútroštátnym právom neuplatňuje na nadobúdanie alebo držbu zbraní a streliva ozbrojenými silami, políciou alebo orgánmi verejnej moci. Nevzťahuje sa ani na prevody, ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES (*1).

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).“"

3.

Článok 4 sa mení takto:

a)

odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Pokiaľ ide o strelné zbrane vyrobené alebo dovezené do Únie k 14. septembru 2018 alebo po tomto dátume, členské štáty zabezpečia, aby každá takáto strelná zbraň alebo hlavná časť uvedená na trh bola:

a)

označená jasným, trvalým a jedinečným označením, a to bezodkladne po výrobe a najneskôr pred jej uvedením na trh, alebo bezodkladne po dovoze do Únie; a

b)

zaregistrovaná v súlade s touto smernicou bezodkladne po výrobe a najneskôr pred jej uvedením na trh alebo bezodkladne po dovoze do Únie.

2.   Jedinečné označenie uvedené v odseku 1 písm. a) zahŕňa názov výrobcu alebo značku, krajinu alebo miesto výroby, výrobné číslo a rok výroby, ak už nie je súčasťou výrobného čísla, a v rámci možnosti aj typ. Takéto označovanie nemá vplyv na umiestnenie ochrannej známky výrobcu. Ak je hlavná časť príliš malá na to, aby bola označená v súlade s týmto článkom, označí sa aspoň výrobným číslom alebo alfanumerickým či číselným kódom.

Požiadavky na označovanie strelných zbraní alebo hlavných častí, ktoré majú osobitný historický význam, sa stanovia v súlade s vnútroštátnym právom.

Členské štáty zabezpečia, aby bol každý kus balenia streliva označený tak, aby označenie obsahovalo názov výrobcu, identifikačné číslo výrobnej dávky (distribučnej šarže), kaliber a druh streliva.

Na účely odseku 1 a tohto odseku sa členské štáty môžu rozhodnúť uplatniť ustanovenia Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných zbraní z 1. júla 1969.

Okrem toho členské štáty zabezpečia v prípade prevodu strelnej zbrane alebo jej hlavných častí z vládnych zásob do trvalého civilného používania jedinečné označenie, ako sa stanovuje v odseku 1, umožňujúce identifikáciu prevádzajúceho subjektu.

2a.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví technické špecifikácie pre označenie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2

3.   Každý členský štát vytvorí systém na reguláciu činností podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov. Takéto systémy musia zahŕňať aspoň tieto opatrenia:

a)

registráciu podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov pôsobiacich na území daného členského štátu;

b)

udelenie licencie alebo povolenia na činnosť podnikateľov v oblasti zbraní a sprostredkovateľov v rámci územia daného členského štátu a

c)

kontrolu osobnej a profesijnej bezúhonnosti a príslušnej spôsobilosti dotknutého podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa. V prípade právnickej osoby sa kontrola týka právnickej osoby, ako aj fyzickej osoby alebo osôb, ktoré riadia podnik.“;

b)

odsek 4 sa mení takto:

i)

v prvom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Tento informačný systém údajov zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní, ktoré sú potrebné na vysledovanie a identifikáciu týchto strelných zbraní vrátane:

a)

druhu, značky, typu, kalibru a výrobného čísla každej strelnej zbrane a značky umiestnenej na jej ráme alebo tele ako jedinečného označenia v súlade s odsekom 1, ktoré slúži ako jedinečný identifikačný kód každej strelnej zbrane;

b)

výrobného čísla alebo jedinečného označenia umiestneného na hlavné časti, ak sa líši od označenia na ráme alebo tele každej strelnej zbrane;

c)

názvu a adresy dodávateľov a nadobúdateľov alebo držiteľov strelnej zbrane, spolu s príslušným dátumom alebo dátumami; a

d)

akýchkoľvek úprav či zmien strelnej zbrane, ktoré vedú k zmene jej zaradenia do kategórie alebo podkategórie, vrátane jej osvedčenej deaktivácie alebo zničenia a príslušného dátumu alebo dátumov.

Členské štáty zabezpečia, aby záznamy o strelných zbraniach a hlavných častiach vrátane súvisiacich osobných údajov príslušné orgány uchovávali v informačných systémoch údajov po dobu 30 rokov po zničení predmetných strelných zbraní alebo hlavných častí.

Záznamy o strelných zbraniach a hlavných častiach uvedené v prvom pododseku tohto odseku a súvisiace osobné údaje musia byť prístupné pre:

a)

príslušné orgány na účely vydania alebo odňatia oprávnenia uvedeného v článku 6 alebo 7 alebo orgány zodpovedné za colné konanie, a to po dobu 10 rokov po zničení predmetnej strelnej zbrane alebo hlavných častí, a

b)

príslušné orgány na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestov, a to po dobu 30 rokov po zničení predmetnej strelnej zbrane alebo hlavných častí.

Členské štáty zabezpečia, aby sa osobné údaje po uplynutí dôb stanovených v druhom a treťom pododseku vymazali z informačných systémov údajov. Touto povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď boli konkrétne osobné údaje zaslané orgánu zodpovednému za predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo výkon trestov a využívajú sa v tomto osobitnom kontexte, alebo iným príslušným orgánom na zlučiteľné účely stanovené vnútroštátnym právom. V uvedených prípadoch spracúvanie takýchto údajov príslušnými orgánmi upravuje vnútroštátne právo dotknutého členského štátu v plnom súlade s právom Únie, najmä predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov.“;

ii)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia sú počas celého času výkonu svojej činnosti povinní viesť evidenciu, v ktorej sa eviduje každá strelná zbraň a každá hlavná časť, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré prijali alebo ktoré vydali, spolu s údajmi, ktoré umožňujú identifikáciu a sledovanie predmetnej strelnej zbrane alebo hlavnej časti, najmä druh, značku, typ, kaliber a výrobné číslo, ako aj názvy a adresy dodávateľov a nadobúdateľov.

Po skončení svojej činnosti odovzdajú podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia túto evidenciu vnútroštátnym orgánom zodpovedným za informačné systémy údajov uvedené v prvom pododseku.

Členské štáty zabezpečia, aby podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia usadení na ich území bez zbytočného odkladu oznamovali transakcie týkajúce sa strelných zbraní alebo hlavných častí vnútroštátnym príslušným orgánom, aby podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia mali elektronické spojenie s uvedenými orgánmi na účely tohto oznamovania, a aby boli informačné systémy údajov aktualizované okamžite po prijatí informácií týkajúcich sa takýchto transakcií.“;

c)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné v každom okamihu zistiť vlastníka každej strelnej zbrane.“

4.

Článok 4a sa nahrádza takto:

„Článok 4a

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, členské štáty povolia nadobudnutie vlastníctva a držanie strelných zbraní iba osobám, ktorým bola udelená licencia, alebo v prípade strelných zbraní zaradených do kategórie C osoby, ktoré sú osobitne oprávnené nadobudnúť a držať takéto strelné zbrani v súlade s vnútroštátnym právom.“

5.

Článok 4b sa vypúšťa.

6.

Články 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„Článok 5

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, členské štáty povolia nadobudnutie vlastníctva a držanie strelných zbraní iba osobám, ktoré na to majú riadny dôvod a ktoré:

a)

dosiahli vek aspoň 18 rokov, okrem prípadov nadobudnutia vlastníctva inak než kúpou a držania strelných zbraní na účely poľovníctva a športovej streľby, pod podmienkou, že v tomto prípade majú osoby mladšie ako 18 rokov povolenie od rodiča alebo sú pod dohľadom rodiča alebo dospelej osoby s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo poľovníckou licenciou, alebo sa nachádzajú v licencovanom výcvikovom stredisku alebo inak akreditovanom výcvikovom stredisku, a že rodič alebo dospelá osoba s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo poľovníckou licenciou preberie zodpovednosť za riadne uskladnenie podľa článku 5a, a

b)

pravdepodobne neohrozia seba alebo ostatných, verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť; odsúdenie za úmyselný násilný trestný čin sa považuje za náznak takéhoto ohrozenia.

2.   Členské štáty zavedú monitorovací systém, ktorý môžu prevádzkovať na kontinuálnom alebo nekontinuálnom základe, s cieľom zabezpečiť, že počas trvania povolenia sú splnené podmienky na udelenie povolenia stanovené vnútroštátnym právom a okrem iného že sa posúdia príslušné lekárske a psychologické informácie. Osobitné dojednania sa určia v súlade s vnútroštátnym právom.

V prípade, že podmienky na udelenie povolenia už nie sú splnené, členské štáty príslušné povolenie odoberú.

Členské štáty nemôžu zakázať osobám s bydliskom na ich území držať strelnú zbraň nadobudnutú v inom členskom štáte okrem prípadov, keď nadobudnutie vlastníctva tohto typu strelnej zbrane na svojom území zakazujú.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenie na nadobudnutie vlastníctva a povolenie na držanie strelnej zbrane zaradenej do kategórie B odobrali, ak sa zistí, že osoba, ktorej sa toto povolenie udelilo, má v držbe nabíjacie zariadenie, ktoré sa môže pripevniť na poloautomatické strelné zbrane so stredovým zápalom alebo na opakovacie strelné zbrane, a ktoré:

a)

môžu pojať viac ako 20 nábojov, alebo

b)

v prípade dlhých strelných zbraní môžu pojať viac ako 10 nábojov,

pokiaľ nebolo danej osobe udelené povolenie podľa článku 6 alebo povolenie nebolo potvrdené, obnovené alebo predĺžené podľa článku 7 ods. 4a.

Článok 5a

S cieľom minimalizovať riziko prístupu neoprávnených osôb k strelným zbraniam a strelivu členské štáty zavedú pravidlá riadneho dohľadu nad strelnými zbraňami a strelivom a pravidlá ich riadneho a bezpečného uskladňovania. Strelné zbrane nesmú byť ľahko prístupné spoločne s príslušným strelivom. Riadny dohľad znamená, že osoba, ktorá má predmetnú strelnú zbraň alebo strelivo v zákonnej držbe, ich má počas ich skladovania, prepravy a používania pod kontrolou. Úroveň kontroly takýchto opatrení týkajúcich sa riadneho skladovania musí zodpovedať počtu a kategórii predmetných strelných zbraní a streliva.

Článok 5b

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade nadobudnutia a predaja strelných zbraní, hlavných častí alebo streliva zaradených do kategórie A, B alebo C prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku, ako sú vymedzené v článku 2 bode 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (*2), pred dodaním strelnej zbrane, hlavných častí alebo streliva alebo najneskôr pri ňom skontrolovala totožnosť a v prípade potreby aj oprávnenie kupujúceho strelnej zbrane alebo hlavnej časti či streliva, a to prostredníctvom:

a)

podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa s licenciou alebo autorizovaného podnikateľa v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľa, alebo

b)

orgánu verejnej moci alebo jeho zástupcu.

Článok 6

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 2, členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby zakázali nadobúdanie a držbu strelných zbraní, hlavných častí a streliva zaradených do kategórie A. Zabezpečia, aby sa tieto strelné zbrane, hlavné časti a strelivo, ktoré sú nezákonne držané v rozpore s týmto zákazom, zabavili.

2.   V záujme ochrany bezpečnosti kritickej infraštruktúry, obchodnej prepravy, konvojov vysokej hodnoty a citlivých priestorov, ako aj v záujme národnej obrany a na vzdelávacie, kultúrne, výskumné a historické účely a bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môžu príslušné vnútroštátne orgány v jednotlivých prípadoch, výnimočne a riadne opodstatneným spôsobom vydať oprávnenia na strelné zbrane, hlavné časti a strelivo zaradené do kategórie A, ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom.

3.   Členské štáty môžu v jednotlivých osobitných prípadoch, výnimočne a riadne opodstatneným spôsobom udeliť zberateľom povolenie na nadobudnutie vlastníctva a držbu strelných zbraní, hlavných častí a streliva zaradených do kategórie A za prísnych bezpečnostných podmienok vrátane toho, že príslušným vnútroštátnym orgánom preukážu, že prijali opatrenia na predchádzanie riziku ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku a že predmetné strelné zbrane, hlavné časti alebo strelivo sú uskladnené na bezpečnostnej úrovni primeranej rizikám súvisiacim s neoprávneným prístupom k takýmto predmetom.

Členské štáty zabezpečia, aby boli zberatelia, ktorým bolo udelené povolenie podľa prvého pododseku tohto odseku, identifikovateľní v rámci informačných systémov údajov uvedených v článku 4. Títo zberatelia, ktorým bolo udelené povolenie, sú povinní viesť evidenciu všetkých strelných zbraní zaradených do kategórie A, ktoré majú v držbe, a k tejto evidencii musia mať prístup príslušné vnútroštátne orgány. Členské štáty zavedú vhodný monitorovací systém zberateľov, ktorým bolo udelené povolenie, pričom zohľadnia všetky relevantné faktory.

4.   Členské štáty môžu podnikateľom v oblasti zbraní alebo sprostredkovateľom v ich príslušnom odbornom postavení povoliť za prísnych bezpečnostných podmienok nadobúdať, vyrábať, deaktivovať, opravovať, dodávať, prepravovať a mať v držbe strelné zbrane, hlavné časti a strelivo zaradené do kategórie A.

5.   Členské štáty môžu múzeám povoliť za prísnych bezpečnostných podmienok nadobúdať a mať v držbe strelné zbrane, hlavné časti a strelivo zaradené do kategórie A.

6.   Členské štáty môžu povoliť športovým strelcom nadobúdanie a držbu poloautomatických strelných zbraní zaradených do bodu 6 alebo 7 kategórie A za týchto podmienok:

a)

uspokojivé posúdenie náležitých informácií vyplývajúcich z uplatňovania článku 5 ods. 2;

b)

predloženie dôkazu o tom, že dotknutý športový strelec aktívne trénuje na strelecké súťaže uznané oficiálne uznanou organizáciou športovej streľby daného členského štátu alebo oficiálne uznanou federáciou športovej streľby na medzinárodnej úrovni alebo sa na nich zúčastňuje, a

c)

predloženie osvedčenia oficiálne uznanej organizácie športovej streľby potvrdzujúceho, že:

i)

športový strelec je členom streleckého klubu a pravidelne sa v ňom venuje športovej streľbe aspoň 12 mesiacov a

ii)

daná strelná zbraň spĺňa špecifikácie požadované na streleckú disciplínu uznanú oficiálne uznanou federáciou športovej streľby na medzinárodnej úrovni.

Pokiaľ ide o strelné zbrane zaradené do bodu 6 kategórie A, členské štáty, ktoré uplatňujú vojenský systém založený na všeobecnej brannej povinnosti a ktoré počas posledných 50 rokov uplatňujú systém prevodu vojenských strelných zbraní osobám odchádzajúcim z armády po splnení vojenských povinností, môžu udeliť týmto osobám povolenie ako športovým strelcom, na základe ktorého si môžu ponechať jednu strelnú zbraň, ktorú používali počas povinnej vojenskej služby. Príslušný orgán verejnej moci tieto strelné zbrane upraví na poloautomatické strelné zbrane a pravidelne kontroluje, či osoby používajúce takéto strelné zbrane nepredstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť. Uplatňujú sa ustanovenia písmen a), b) a c) prvého pododseku.

7.   Povolenia udelené podľa tohto článku sa pravidelne overujú v intervaloch nepresahujúcich päť rokov.“

(*2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64)."

7.

Článok 7 sa mení takto:

a)

v odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Povolenia na držbu strelných zbraní sa pravidelne preskúmavajú, a to v intervaloch, ktoré nepresiahnu päť rokov. Povolenie môže byť obnovené alebo predĺžené, ak sú stále splnené podmienky, na základe ktorých bolo udelené.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa potvrdia, obnovia alebo predĺžia povolenia na poloautomatické strelné zbrane zaradené do bodu 6, 7 alebo 8 kategórie A v prípade strelnej zbrane, ktorá bola zaradená do kategórie B a bola zákonným spôsobom nadobudnutá a zaevidovaná pred 13. júnom 2017, ak sú splnené ďalšie podmienky stanovené v tejto smernici. Členské štáty tiež môžu umožniť nadobudnutie takýchto strelných zbraní ďalším osobám, ktorým bolo udelené povolenie členskými štátmi v súlade s touto smernicou v jej znení zmenenom smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 (*3).

(*3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 22).“"

8.

V článku 8 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak členský štát na svojom území zakazuje nadobúdanie a držbu strelnej zbrane zaradenej do kategórie B alebo C alebo podrobuje takéto nadobúdanie a držbu oprávneniu, informuje o tom ostatné členské štáty, ktoré potom podľa článku 12 ods. 2 do každého európskeho zbrojného pasu vydaného pre takúto strelnú zbraň výslovne zaznamenajú vyhlásenie v tomto zmysle.“

9.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Opatrenia pre nadobúdanie a držbu streliva musia byť také isté ako pre držbu strelných zbraní, pre ktoré je strelivo určené.

Nadobúdanie nabíjacích zariadení pre poloautomatické strelné zbrane so stredovým zápalom, ktoré môžu pojať viac ako 20 nábojov alebo viac než 10 nábojov v prípade dlhých strelných zbraní, sa povolí iba tým osobám, ktorým je udelené povolenie podľa článku 6 alebo povolenie bolo potvrdené, obnovené alebo predĺžené podľa článku 7 ods. 4a.

2.   Podnikatelia v oblasti zbraní a sprostredkovatelia môžu odmietnuť dokončiť akúkoľvek transakciu zameranú na nadobudnutie kompletných nábojov streliva alebo komponentov streliva, ktorú kvôli jej povahe a rozsahu odôvodnene považujú za podozrivú, a akýkoľvek pokus o takúto transakciu nahlásia príslušným orgánom.“

10.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

1.   Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby zariadenia s držiakom zásobníka, ktoré sú určené iba na streľbu s použitím nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického signálneho streliva, nebolo možné upraviť na uvedenie strely, náboja alebo projektilu do pohybu uvoľnením nahromadenej energie.

2.   Členské štáty klasifikujú ako strelné zbrane zariadenia s držiakom zásobníka, ktoré sú určené iba na streľbu s použitím nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva a ktoré je možné upraviť na uvedenie strely, náboja alebo projektilu do pohybu uvoľnením nahromadenej energie.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane vyrobené alebo dovezené do Únie k 14. septembru 2018 alebo po tomto dátume s cieľom zabezpečiť, aby ich nebolo možné upraviť na uvedenie náboja, strely alebo projektilu do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2 Komisia prijme prvý takýto vykonávací akt do 14. septembra 2018.

Článok 10b

1.   Členské štáty prijmú opatrenia na overenie deaktivácie strelných zbraní príslušným orgánom, aby tak zabezpečili, že sa vykonanými úpravami strelnej zbrane stali všetky jej hlavné časti trvale nepoužiteľné a nebude možné ich odstrániť, nahradiť alebo zmeniť takým spôsobom, ktorý by umožnil akúkoľvek reaktiváciu strelnej zbrane. V rámci tohto overovania členské štáty zabezpečia vydanie osvedčenia a záznamu potvrdzujúceho deaktiváciu strelnej zbrane a umiestnenie zreteľne viditeľného označenia v tomto zmysle na strelnú zbraň.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce deaktivačné normy a techniky, aby tak zabezpečila trvalú nepoužiteľnosť všetkých hlavných častí strelnej zbrane, ktoré nebude možné odstrániť, obnoviť ani upraviť takým spôsobom, ktorý by umožnil akúkoľvek reaktiváciu strelnej zbrane. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2

3.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 2 sa nevzťahujú na strelné zbrane deaktivované pred dátumom uplatňovania uvedených vykonávacích aktov, pokiaľ tieto strelné zbrane neboli prevedené do iného členského štátu alebo uvedené na trh po tomto dátume.

4.   Členské štáty môžu oznámiť Komisii do dvoch mesiacov po 13. júni 2017 svoje vnútroštátne deaktivačné normy a techniky uplatňované do 8. apríla 2016 a uviesť, z akých dôvodov je bezpečnostná úroveň zabezpečovaná týmito vnútroštátnymi deaktivačnými normami a technikami rovnocenná úrovni zabezpečovanej technickými špecifikáciami pre deaktiváciu strelných zbraní stanovenými v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2403 (*4), ktoré sa uplatňuje od 8. apríla 2016.

5.   Ak členské štáty oznámia Komisii informácie v súlade s odsekom 4 tohto článku, Komisia najneskôr do 12 mesiacov od tohto oznámenia prijme vykonávacie akty, v ktorých rozhodne, či oznámené vnútroštátne deaktivačné normy a techniky zabezpečujú, aby boli strelné zbrane deaktivované na takej bezpečnostnej úrovni, ktorá je rovnocenná úrovni zabezpečenej technickými špecifikáciami pre deaktiváciu strelných zbraní stanovenými v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2403, ktoré sa uplatňuje od 8. apríla 2016. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13b ods. 2

6.   Do dátumu uplatňovania vykonávacích aktov uvedených v odseku 5 musí každá strelná zbraň deaktivovaná v súlade s vnútroštátnymi deaktivačnými normami a technikami uplatňovanými do 8. apríla 2016, pri prevode do iného členského štátu alebo uvedení na trh byť v súlade s technickými špecifikáciami pre deaktiváciu strelných zbraní stanovenými v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2403.

7.   Strelné zbrane deaktivované pred 8. aprílom 2016 v súlade s vnútroštátnymi deaktivačnými normami a technikami, ktoré boli uznané, že zabezpečujú bezpečnostnú úroveň rovnocennú úrovni, ktorú zabezpečujú technické špecifikácie pre deaktiváciu strelných zbraní stanovené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2403, ktoré sa uplatňuje od 8. apríla 2016, sa považujú za deaktivované strelné zbrane, a to aj vtedy, keď sú prevedené do iného členského štátu alebo uvedené na trh po začiatku uplatňovania vykonávacích aktov uvedených v odseku 5.

(*4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní (Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015, s. 62).“"

11.

V názve kapitoly 3 sa slovo „spoločenstva“ nahrádza slovom „Únie“.

12.

V článku 11 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, strelné zbrane sa môžu prevážať z jedného členského štátu do druhého iba podľa postupu stanoveného v tomto článku. Uvedený postup sa uplatňuje aj na prevozy strelných zbraní v nadväznosti na predaj prostredníctvom zmluvy uzavretej na diaľku, ako je vymedzená v článku 2 bode 7 smernice 2011/83/EÚ.“

13.

V článku 12 sa odsek 2 mení takto:

a)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Bez ohľadu na odsek 1 môžu poľovníci a subjekty pôsobiace v oblasti rekonštrukcie historických udalostí v súvislosti so strelnými zbraňami zaradenými do kategórie C a športoví strelci v súvislosti so strelnými zbraňami zaradenými do kategórie B alebo C a strelnými zbraňami zaradenými do kategórie A, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa článku 6 ods. 6 alebo na ktoré bolo povolenie potvrdené, obnovené alebo predĺžené podľa článku 7 ods. 4a, môžu držať bez predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 11 ods. 2 jednu alebo viacero strelných zbraní počas cesty cez dva alebo viaceré členské štáty na účely vykonávania svojej činnosti, pokiaľ:

a)

sú držiteľmi európskeho zbrojného pasu, v ktorom je zapísaná táto strelná zbraň alebo tieto strelné zbrane, a

b)

vedia preukázať dôvody svojej cesty, najmä predložením pozvánky alebo iného dôkazu o ich poľovníckej činnosti, činnosti športovej streľby alebo činnostiach rekonštrukcie historických udalostí v cieľovom členskom štáte.“;

b)

tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Táto odchýlka sa však nepoužije na cesty do členského štátu, ktorý v súlade s článkom 8 ods. 3 buď zakazuje nadobúdanie a držbu príslušnej strelnej zbrane, alebo ktorý to podmieňuje oprávnením. V takomto prípade sa do európskeho zbrojného pasu zaznamená výslovné vyhlásenie v tomto zmysle. Členské štáty môžu tiež zamietnuť žiadosť o túto odchýlku v prípade strelných zbraní zaradených do kategórie A, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa článku 6 ods. 6 alebo pre ktoré bolo povolenie podľa článku 7 ods. 4a potvrdené, obnovené alebo predĺžené.“

14.

V článku 13 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Príslušné orgány členských štátov si elektronickými prostriedkami vymieňajú informácie o povoleniach udelených na prevod strelných zbraní do iného členského štátu a informácie týkajúce sa zamietnutia povolenia v zmysle článkov 6 a 7 z dôvodov bezpečnosti alebo súvisiacich so spoľahlivosťou dotknutej osoby.

5.   Komisia zabezpečí systém na účely výmeny informácií uvedený v tomto článku.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením podrobných postupov systematickej výmeny informácií elektronickými prostriedkami. Komisia prijme prvý takýto delegovaný akt do 14. septembra 2018.“

15.

Článok 13a sa nahrádza takto:

„Článok 13a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 13. júna 2017.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

16.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 13b

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*5).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(*5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

17.

V článku 15 ods. 1 sa slovo „spoločenstva“ nahrádza slovom „Únie“.

18.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Komisia predloží do 14. septembra 2020, a potom každých päť rokov správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice vrátane kontroly vhodnosti jej ustanovení a prípadne k nej pripojí legislatívne návrhy týkajúce sa najmä kategórií strelných zbraní v prílohe I a otázok súvisiacich s vykonávaním systému európskeho zbrojného pasu, označovaním a dopadom nových technológií, ako napríklad 3D tlače, používania kódu QR a používania rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID).“

19.

Príloha I sa mení takto:

1.

časť II sa mení takto:

a)

úvodná časť sa nahrádza takto:

„Na účely tejto smernice sa strelné zbrane zaraďujú do týchto kategórií:“;

b)

bod A. sa mení takto:

i)

úvodná časť sa vypúšťa;

ii)

v kategórii A sa dopĺňajú tieto body:

„6.

Automatické strelné zbrane, ktoré boli upravené na poloautomatické strelné zbrane bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 4a.

7.

Akákoľvek z týchto poloautomatických strelných zbraní so stredovým zápalom:

a)

krátke strelné zbrane, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak:

i)

je nabíjacie zariadenie s kapacitou presahujúcou 20 nábojov súčasťou strelnej zbrane, alebo

ii)

je do nej vložené odnímateľné nabíjacie zariadenie s kapacitou presahujúcou 20 nábojov;

b)

dlhé strelné zbrane, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak:

i)

je nabíjacie zariadenie s kapacitou presahujúcou 10 nábojov súčasťou strelnej zbrane, alebo

ii)

je do nej vložené odnímateľné nabíjacie zariadenie s kapacitou presahujúcou 10 nábojov.

8.

Poloautomatické dlhé strelné zbrane (napr. strelné zbrane pôvodne navrhnuté na strieľanie z ramena), ktoré možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menej ako 60 cm prostredníctvom sklopnej alebo teleskopickej pažby alebo pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia nástrojov.

9.

Každá strelná zbraň v tejto kategórii, ktorá bola upravená na strieľanie nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva alebo na salutku alebo akustickú zbraň.“;

iii)

kategória B sa nahrádza takto:

„Kategória B – Strelné zbrane podliehajúce oprávneniu

1.

Opakovacie krátke strelné zbrane.

2.

Krátke jednoranové strelné zbrane so stredovým zápalom.

3.

Krátke jednoranové strelné zbrane s okrajovým zápalom s celkovou dĺžkou menej ako 28 cm.

4.

Dlhé poloautomatické strelné zbrane, ktorých nabíjacie zariadenie a komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje v prípade strelných zbraní s okrajovým zápalom a viac ako tri, ale menej ako 12 nábojov v prípade strelných zbraní so stredovým zápalom.

5.

Iné krátke poloautomatické strelné zbrane než zbrane uvedené v bode 7 písm. a) kategórie A.

6.

Dlhé poloautomatické strelné zbrane uvedené v bode 7 písm. b) kategórie A, ktorých nabíjacie zariadenie a komora nemôžu spolu pojať viac ako tri náboje, ak je nabíjacie zariadenie odnímateľné, alebo nie je isté, že táto zbraň sa nedá bežnými nástrojmi upraviť na zbraň, ktorej nabíjacie zariadenie a komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje.

7.

Dlhé opakovacie a poloautomatické strelné zbrane s hladko vyvŕtanými hlavňami nepresahujúcimi dĺžku 60 cm.

8.

Každá strelná zbraň v tejto kategórii, ktorá bola upravená na strieľanie nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva alebo na salutku alebo akustickú zbraň.

9.

Iné poloautomatické strelné zbrane na civilné použitie, ktoré sa podobajú zbraniam s automatickými mechanizmami, než zbrane uvedené v bode 6, 7 alebo 8 kategórie A.“;

iv)

kategória C sa nahrádza takto:

„Kategória C – strelné zbrane a zbrane podliehajúce ohláseniu

1.

Iné dlhé opakovacie strelné zbrane, než tie, ktoré sú zaradené do bodu 7 kategórie B.

2.

Dlhé jednoranové strelné zbrane s vŕtanou hlavňou.

3.

Iné dlhé poloautomatické strelné zbrane, než tie, ktoré sú zaradené do kategórie A alebo B.

4.

Krátke jednoranové strelné zbrane s okrajovým zápalom, ktorých celková dĺžka nie je viac ako 28 cm.

5.

Každá strelná zbraň v tejto kategórii, ktorá bola upravená na strieľanie nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického streliva alebo na salutku alebo akustickú zbraň.

6.

Strelné zbrane zaradené do kategórie A alebo B alebo tejto kategórie, ktoré boli deaktivované v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2403.

7.

Dlhé jednoranové strelné zbrane s hladkou hlavňou uvedené na trh k 14. septembru 2018 alebo po tomto dátume.“;

v)

kategória D sa vypúšťa;

c)

bod B sa vypúšťa.

2.

Časť III sa nahrádza takto:

„III.

Na účely tejto prílohy sa predmety, ktoré zodpovedajú vymedzeniu pojmu „strelná zbraň“, nezahrnú do uvedeného vymedzenia, ak:

a)

sú určené na účel poplachu, signalizácie, záchrany života, porážku zvierat alebo rybolovu harpúnou, alebo na priemyselné alebo technické účely za predpokladu, že sa dajú použiť iba na stanovený účel;

b)

považujú sa za starožitné zbrane, ak neboli zaradené do kategórií uvedených v časti II a vzťahujú sa na ne vnútroštátne právne predpisy.

Pokiaľ sa neuskutoční koordinácia v celej Únii, môžu členské štáty používať svoje vnútroštátne právne predpisy na strelné zbrane uvedené v zozname v tejto časti.“

20.

V prílohe II sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

vyhlásenia:

„Právo cestovať do iného členského štátu s jednou alebo viacerými strelnými zbraňami zaradenými do kategórie A, B alebo C uvedených v tomto pase podlieha jednému alebo niekoľkým predchádzajúcim príslušným povoleniam navštíveného členského štátu. Takéto povolenia sa môžu zaznamenať do pasu.

Vyššie uvedené predchádzajúce povolenie nie je v zásade potrebné na cestu so strelnou zbraňou zaradenou do kategórie C s cieľom účasti na love alebo činnostiach rekonštrukcie historických udalostí, alebo so strelnou zbraňou zaradenou do kategórie A, B alebo C s cieľom účasti na športovej streľbe pod podmienkou, že cestujúci je držiteľom zbrojného pasu a môže preukázať dôvod svojej cesty.“

Keď členský štát informoval ostatné členské štáty v súlade s článkom 8 ods. 3, že držba určitých strelných zbraní zaradených do kategórie B alebo C je zakázaná alebo podlieha povoleniu, doplní sa jedno z týchto vyhlásení:

„Cesta do … (príslušný štát/y) so strelnou zbraňou … (identifikácia) je zakázaná.“

„Cesta do … (príslušný štát/y) so strelnou zbraňou … (identifikácia) podlieha povoleniu.““

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 14. septembra 2018. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 4 ods. 3 a článkom 4 ods. 4 smernice 91/477/EHS v znení zmenenom touto smernicou do 14. decembra 2019. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.

3.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

4.   Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty, pokiaľ ide o strelné zbrane nadobudnuté pred 14. septembrom 2018, pozastaviť povinnosť ohlasovať strelné zbrane zaradené do bodu 5, 6 alebo 6 kategórie C do 14. marca 2021.

5.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 17. mája 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

C. ABELA


(1)  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 77.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. apríla 2017.

(3)  Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

(5)  Rozhodnutie Rady 2014/164/EÚ z 11. februára 2014 o uzavretí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 89, 25.3.2014, s. 7).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23).

(9)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(12)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(13)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(14)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(15)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(16)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(17)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).


Top