EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2379

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2379 z 18. decembra 2017 o uznaní správy Kanady obsahujúcej typické emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES [oznámené pod číslom C(2017) 8801]

C/2017/8801

OJ L 337, 19.12.2017, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2379/oj

19.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/86


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2379

z 18. decembra 2017

o uznaní správy Kanady obsahujúcej typické emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES

[oznámené pod číslom C(2017) 8801]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), a najmä na jej článok 19 ods. 4,

keďže:

(1)

Kanada predložila 14. marca 2016 správu s výsledkami výpočtov emisií skleníkových plynov z pestovania repky olejky za kanadské regióny podobné regiónom NUTS 2 v EÚ.

(2)

Po preskúmaní správy predloženej Kanadou sa Komisia domnieva, že je v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 2009/28/ES s cieľom umožniť tretej krajine použiť typické hodnoty pre menšiu zemepisnú oblasť (kanadské regióny) ako tú, ktorá sa používa pri výpočte štandardných hodnôt: údaje v tejto správe sa vzťahujú na emisie z pestovania poľnohospodárskych surovín (repky olejky); možno očakávať, že typické emisie skleníkových plynov z pestovania repky olejky budú nižšie alebo rovnaké ako emisie, ktoré boli predpokladané pri výpočte príslušných štandardných hodnôt; a tieto typické emisie skleníkových plynov boli oznámené Komisii.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia sa domnieva, že správa, ktorú Kanada predložila na uznanie 14. marca 2016, obsahuje presné údaje na meranie emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním repky olejky v kanadských regiónoch ako regiónoch rovnocenných regiónom NUTS 2 na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES. Zhrnutie údajov uvedených v správe sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je platné na obdobie piatich rokov. Ak sa obsah alebo okolnosti vypracovania správy predloženej na uznanie Komisii 14. marca 2016 zmenia tak, že by to mohlo ovplyvniť podmienky uznania uvedeného v článku 1, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či sa v správe naďalej poskytujú presné údaje.

Článok 3

Komisia môže toto rozhodnutie zrušiť, ak sa jasne preukáže, že správa už neobsahuje presné údaje na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním repky olejky v Kanade.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


PRÍLOHA

Emisie skleníkových plynov z pestovania repky olejky v kanadských regiónoch

Jednorazová emisia

(kg ekvivalentu CO2/tona v suchom stave)

Celkové emisie

Región

Siatie

Výroba hnojív

Emisie N2O na poli

Výroba pesticídov

Prevádzka na poli

(kg ekvivalentu CO2/tona v suchom stave)

kg ekvivalentu CO2/MJ FAME

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Poznámka: RU je najmenšia priestorová jednotka, prostredníctvom ktorej je možné zharmonizovať údaje o činnosti z rôznych zdrojov (napr. AAFC – Agriculture and AgriFood – Canada, kanadská vláda a Canadian Forest Service). RU sú zóny AAFC s povinnosťou podávať správy rozčlenené hranicami jednotlivých provincií. Každá RU sa preto nachádza v jednej provincii. RU v Kanade spĺňajú administratívne požiadavky a požiadavky na počet obyvateľov podľa NUTS 2.


Top