EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2374

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2374 z 15. decembra 2017, ktorým sa stanovujú podmienky pohybu, skladovania a spracovania určitých ovocných plodov a ich hybridov s pôvodom v tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu určitých škodlivých organizmov do Únie [oznámené pod číslom C(2017) 8395]

C/2017/8395

OJ L 337, 19.12.2017, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2374/oj

19.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/60


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2374

z 15. decembra 2017,

ktorým sa stanovujú podmienky pohybu, skladovania a spracovania určitých ovocných plodov a ich hybridov s pôvodom v tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu určitých škodlivých organizmov do Únie

[oznámené pod číslom C(2017) 8395]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na časť A oddiel I bod 16.2 písm. e) a bod 16.4 písm. e) jej prílohy IV,

keďže:

(1)

V prílohe IV k smernici 2000/29/ES sa stanovujú osobitné požiadavky, ktoré musia byť splnené na zavedenie a pohyb rastlín a rastlinných produktov do členských štátov a v rámci členských štátov.

(2)

Vykonávacou smernicou Komisie (EÚ) 2017/1279 (2) sa zaviedol bod 16.2 písm. e) a bod 16.4 písm. e) v časti A oddiele I prílohy IV k smernici 2000/29/ES. V týchto bodoch sa stanovujú osobitné požiadavky, pokiaľ ide o určité ovocné plody (plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a ich hybridy) určené na priemyselné spracovanie (ďalej len „špecifikované ovocné plody“). Podľa uvedených bodov Komisia prijme podmienky pre pohyb v rámci Únie, skladovanie a spracovanie týchto ovocných plodov.

(3)

S cieľom umožniť zodpovedným úradným orgánom a profesionálnym prevádzkovateľom dodržať podmienky uplatniteľné na špecifikované ovocné plody je vhodné požadovať oznámenie s podrobnosťami o špecifikovaných ovocných plodoch pred tým, než sa povolí pohyb daných ovocných plodov v rámci Únie.

(4)

Pohyb špecifikovaných ovocných plodov v rámci Únie by mal podliehať dohľadu zodpovedných úradných orgánov, aby sa zabezpečila účinná kontrola dodržiavania príslušných podmienok.

(5)

Mali by sa stanoviť osobitné podmienky pre priemyselné spracovanie špecifikovaných ovocných plodov na zabezpečenie fytosanitárnej ochrany územia Únie pred škodlivými organizmami. Tieto podmienky by mali zahŕňať ustanovenia o priestoroch, odpade a vedľajších produktoch a o vedení záznamov.

(6)

V záujme zabezpečenia fytosanitárnej ochrany Únie a, v prípade potreby, kontroly skladovacej činnosti sa špecifikované ovocné plody musia skladovať v registrovanom zariadení schválenom na tento účel členským štátom, v ktorom sa zariadenie nachádza, a spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek potenciálnemu riziku šírenia špecifikovaných organizmov. Mali by sa stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa skladovania, aby sa zabezpečila účinná vysledovateľnosť týchto produktov, kontrola uvedenej činnosti a fytosanitárna ochrana územia Únie.

(7)

Keďže členské štáty majú uplatňovať svoje vnútroštátne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou (EÚ) 2017/1279 od 1. januára 2018, toto rozhodnutie by sa malo začať uplatňovať v ten istý deň.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú podmienky pre pohyb, skladovanie a spracovanie ovocných plodov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr. a ich hybridov s pôvodom v tretích krajinách na účely časti A oddielu I bodu 16.2 písm. e) a bodu 16.4 písm. e) prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„špecifikované organizmy“ sú Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii;

b)

„špecifikované ovocné plody“ sú plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr. a ich hybridy s pôvodom v tretích krajinách.

Článok 3

Pohyb špecifikovaných ovocných plodov v rámci Únie

1.   Pohyb špecifikovaných ovocných plodov sa v rámci Únie sa povoľuje iba pod podmienkou, že dovozca oznámi podrobnosti o každom kontajneri zodpovednému úradnému orgánu v členskom štáte, v ktorom sa nachádza miesto vstupu, a prípadne aj zodpovednému úradnému orgánu členského štátu, v ktorom sa uskutoční priemyselné spracovanie.

Uvedené oznámenie musí obsahovať tieto informácie:

a)

objem špecifikovaných ovocných plodov;

b)

identifikačné čísla kontajnerov;

c)

očakávaný dátum zavedenia a miesto vstupu do Únie;

d)

názvy, adresy a miesta, kde sa nachádzajú priestory uvedené v článku 4.

2.   Dovozcovia informujú zodpovedné úradné orgány uvedené v odseku 1 o všetkých zmenách informácií uvedených v danom oznámení, hneď ako sú známe.

3.   Špecifikované ovocné plody sa môžu premiestniť do iného členského štátu, ako je členský štát, cez ktorý boli zavedené do Únie, ak sa zodpovedné úradné orgány dotknutých členských štátov dohodnú, že sa takýto pohyb môže uskutočniť.

4.   Špecifikované ovocné plody sa priamo a bezodkladne prepravia do spracovateľských zariadení uvedených v článku 4 alebo do skladu uvedeného v článku 5. Pohyb špecifikovaných ovocných plodov musí byť pod dohľadom zodpovedného úradného orgánu členského štátu, v ktorom sa tento pohyb uskutočňuje.

5.   Členské štáty, ktorých sa tento pohyb týka, musia spolupracovať tak, aby zabezpečili súlad s týmto článkom.

Článok 4

Požiadavky týkajúce sa priemyselného spracovania špecifikovaných ovocných plodov

1.   Špecifikované ovocné plody sa spracúvajú v priestoroch, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde sa neprodukujú špecifikované ovocné plody. Priestory musia byť úradne registrované a schválené na daný účel zodpovedným úradným orgánom členského štátu, v ktorom sa priestory nachádzajú.

2.   Odpad a vedľajšie produkty zo špecifikovaných ovocných plodov sa použijú alebo zlikvidujú v oblasti, kde sa neprodukujú žiadne špecifikované ovocné plody, nachádzajúcej sa na území členského štátu, v ktorom sa uvedené plody spracovali.

3.   Odpad a vedľajšie produkty sa zlikvidujú akýmkoľvek technicky odôvodneným spôsobom schváleným zodpovedným úradným orgánom členského štátu, v ktorom sa špecifikované ovocné plody spracovali, a pod dohľadom uvedeného úradného orgánu tak, aby sa zabránilo potenciálnemu riziku šírenia špecifikovaných organizmov.

4.   Spracovatelia uchovávajú záznamy o spracovaných špecifikovaných ovocných plodoch aspoň tri roky a sprístupnia ich na požiadanie zodpovednému úradnému orgánu členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje spracovanie. Uvedené záznamy musia obsahovať čísla a identifikačné označenia kontajnerov, objemy dodaných špecifikovaných ovocných plodov a objemy a ďalšie podrobné informácie o použití alebo likvidácii odpadu a vedľajších produktov.

Článok 5

Požiadavky týkajúce sa skladovania špecifikovaných ovocných plodov

1.   Ak sa špecifikované ovocné plody nespracúvajú hneď, musia sa skladovať v zariadení, ktoré na daný účel zaregistroval a schválil zodpovedný úradný orgán členského štátu, v ktorom sa zariadenie nachádza.

2.   Šarže špecifikovaných ovocných plodov musia ostať samostatne identifikovateľné.

3.   Špecifikované ovocné plody sa musia skladovať spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek potenciálnemu riziku šírenia špecifikovaných organizmov.

Článok 6

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2018.

Článok 7

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. decembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1279 zo 14. júla 2017, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2017, s. 33).


Top