Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2172

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2172 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/670/EÚ, pokiaľ ide o použitie nevyplatených výnosov z prvého kola výziev na predloženie návrhov [oznámené pod číslom C(2017) 7656]

C/2017/7656

OJ L 306, 22.11.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2172/oj

22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/24


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2172

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/670/EÚ, pokiaľ ide o použitie nevyplatených výnosov z prvého kola výziev na predloženie návrhov

[oznámené pod číslom C(2017) 7656]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 10a ods. 8,

keďže:

(1)

V článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES sa stanovuje mechanizmus financovania komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2 (ďalej len „demonštračné projekty CCS“), ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „demonštračné projekty RES“), s použitím 300 miliónov kvót zo systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Únie („EU ETS“), ktoré boli vyčlenené pre nových účastníkov, ale zatiaľ neboli pridelené.

(2)

Vo svojom rozhodnutí 2010/670/EÚ (2) Komisia stanovila pravidlá a kritériá výberu a realizácie týchto projektov a základné princípy speňažovania kvót a riadenia výnosov.

(3)

Do polovice roku 2014 boli v nadväznosti na prvú a druhú výzvu na predloženie návrhov poskytnuté finančné prostriedky na podporu realizácie 39 demonštračných projektov RES a CCS v 20 členských štátoch EÚ. Avšak vzhľadom na náročné hospodárske prostredie na celom svete a v EÚ bolo pre okolo 20 projektov, ktoré boli vybrané v prvej výzve na predloženie návrhov, ťažké získať dostatočný kapitál alebo prilákať ďalších investorov. V dôsledku toho sa do 31. decembra 2016 prijalo konečné investičné rozhodnutie v súlade s článkom 9 rozhodnutia 2010/670/EÚ pre 14 projektov, pričom zostalo nevyužitých najmenej 436 miliónov EUR určených pre vybrané projekty v rámci tejto prvej výzvy na predloženie návrhov.

(4)

Nevyplatené finančné prostriedky by sa mali použiť na priame financovanie projektov v rozsahu vymedzenom v článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES. Vzhľadom na špecifickú situáciu pri vysoko inovačných demonštračných projektoch RES a CCS by sa časť finančných prostriedkov mala poskytnúť vo forme grantov.

(5)

S cieľom zvýšiť investície do týchto vysoko inovačných projektov v odvetví energetiky v EÚ, čo je priorita uznaná Komisiou v jej oznámení o urýchlení inovácie v oblasti čistej energie (3), nevyplatené výnosy z prvej výzvy na predloženie návrhov by mali byť bezodkladne použité, prednostne s využitím nástroja InnovFin Energy Demo Projects v rámci programu Horizont 2020 (4). Táto podpora bude dopĺňať existujúcu a budúcu finančnú podporu, ako sú napríklad granty v rámci programu Horizont 2020.

(6)

S cieľom zvýšiť investície do týchto vysoko inovačných projektov v odvetví dopravy, oprávnené projekty by mali podporovať len inovačné, opakovateľné a škálovateľné využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, pričom by sa mal využiť dlhový nástroj v odvetví dopravy v rámci Nástroja na prepájanie Európy (5).

(7)

Vybrané projekty v rámci prvej alebo druhej výzvy na predloženie návrhov, v súvislosti s ktorými sa prijalo konečné investičné rozhodnutie a ktoré sa realizujú, sa budú považovať za oprávnené na podanie žiadosti v rámci príslušného finančného nástroja.

(8)

S cieľom zvyšovať povedomie širokej verejnosti o príslušných finančných nástrojoch budú Komisia a Európska investičná banka naďalej pravidelne organizovať špecializované technické semináre pre členské štáty a sponzorov projektov.

(9)

Komisia bude v dostatočnom predstihu informovať Výbor pre zmenu klímy o vývoji príslušných dohôd o delegovaní medzi Komisiou a Európskou investičnou bankou, najmä pokiaľ ide o súvisiace kritériá oprávnenosti, ako aj o uplatňovaní príslušných finančných nástrojov, predovšetkým o charakteristikách projektov a hodnotení projektových žiadostí, a v neposlednom rade bude informovať aj o použití prerozdelených výnosov, pričom náležite zohľadní názory členských štátov.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/670/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 2 sa vkladá tento odsek 4:

„4.   Všetky nevyplatené výnosy z prvého kola výziev na predloženie návrhov sa sprístupnia na podporu priekopníckych inovačných, opakovateľných a na demonštratívne predvedenie vo veľkom pripravených demonštračných projektov CCS a RES, s využitím príslušných finančných nástrojov riadených skupinou Európskej investičnej banky, prednostne s využitím nástroja InnovFin Energy Demo Projects a dlhového nástroja v odvetví dopravy v rámci Nástroja na prepájanie Európy.

Predchádzajúci odsek, články 6 a 8, článok 11 ods. 1 až 5, článok 11 ods. 6 prvý a druhý pododsek a článok 13 sa na použitie týchto výnosov neuplatňujú.

Komisia v dostatočnom predstihu informuje Výbor pre zmenu klímy o vývoji príslušných dohôd o delegovaní medzi Komisiou a Európskou investičnou bankou, najmä pokiaľ ide o súvisiace kritériá oprávnenosti, ako aj o uplatňovaní príslušných finančných nástrojov, predovšetkým o charakteristikách projektov a hodnotení projektových žiadostí, a v neposlednom rade bude informovať aj o použití prerozdelených výnosov, pričom náležite zohľadní názory členských štátov.“

2.

V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:

„Komisia pravidelne predkladá správy Výboru pre zmenu klímy o používaní výnosov uvedených v článku 2 ods. 4 vrátane predbežných informácií o plánovanej podpore projektov a časti podpory, ktorá má byť poskytnutá vo forme grantov, geografickom rozdelení projektov, rozsahu projektov a technologickom pokrytí, ex post informácií o postupe realizácie projektov, zamedzení emisiám CO2, finančnej páke, zvyšovaní povedomia a získaných poznatkoch v relevantných prípadoch.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Komisiu

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/670/EÚ z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).


Top