EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2078

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2078 z 10. novembra 2017, ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2017) 7391]

C/2017/7391

OJ L 295, 14.11.2017, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2078/oj

14.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/77


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2078

z 10. novembra 2017,

ktorým sa povoľuje rozšírenie použitia kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

[oznámené pod číslom C(2017) 7391]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/762/EÚ (2) sa v súlade s nariadením (ES) č. 258/97 povolilo uvedenie kvasnicových betaglukánov na trh ako novej zložky potravín na použitie v určitých potravinových výrobkoch a potravinách vrátane nápojov, ako aj vo výživových doplnkoch a v potravinách na osobitné lekárske účely a v celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti.

(2)

Príslušnému orgánu Írska bola 25. apríla 2016 doručená žiadosť spoločnosti Leiber GmbH o rozšírenie použitia a zvýšenie prípustných množstiev kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín. Spoločnosť žiadala najmä rozšíriť použitie kvasnicových betaglukánov na ďalšie kategórie potravín a zvýšiť najvyššie prípustné množstvá kvasnicových betaglukánov za deň pre kategórie potravín, ktoré už boli povolené vykonávacím rozhodnutím 2011/762/EÚ.

(3)

Príslušný orgán Írska vydal 7. novembra 2016 svoju prvotnú hodnotiacu správu. V uvedenej správe dospel k záveru, že rozšírenie použitia a navrhované najvyššie prípustné množstvá kvasnicových betaglukánov spĺňajú kritéria novej potraviny stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(4)

Komisia zaslala prvotnú hodnotiacu správu ostatným členským štátom 15. novembra 2016.

(5)

Niektoré členské štáty vzniesli odôvodnené námietky v rámci 60-dňovej lehoty stanovenej v článku 6 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 258/97. Žiadateľ následne upravil žiadosť, pokiaľ ide o navrhované kategórie potravín a prípustné množstvá. Uvedená zmena, ako aj dodatočné vysvetlenia žiadateľa uspokojivo zmiernili obavy členských štátov a Komisie.

(6)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (3) sa stanovujú požiadavky na výživové doplnky. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 (4) sa stanovujú požiadavky týkajúce sa pridávania vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (5) sa stanovujú všeobecné požiadavky na zloženie a informácie týkajúce sa potravín určených pre dojčatá a malé deti, potravín na osobitné lekárske účely a celkovej náhrady stravy na účely regulácie hmotnosti. Uvedené akty sa môžu uplatňovať na kvasnicové betaglukány. Kvasnicové betaglukány by sa preto mali povoliť bez ohľadu na požiadavky uvedených a iných právnych predpisov platných súbežne s nariadením (ES) č. 258/97.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez ohľadu na ustanovenia smernice 2002/46/ES, nariadenia (ES) č. 1925/2006 a nariadenia (EÚ) č. 609/2013 sa kvasnicové (Saccharomyces cerevisiae) betaglukány špecifikované v prílohe I k tomuto rozhodnutiu môžu uvádzať na trh Únie ako nová zložka potravín na vymedzené použitie a v najvyšších prípustných množstvách stanovených v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Označenie kvasnicových (Saccharomyces cerevisiae) betaglukánov povolených týmto rozhodnutím na potravinách je „kvasnicové (Saccharomyces cerevisiae) betaglukány“.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Nemecko.

V Bruseli 10. novembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/762/EÚ z 24. novembra 2011, ktorým sa povoľuje uvedenie kvasnicových betaglukánov ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 41).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti, ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernice Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 12.6.2013, s. 35).


PRÍLOHA I

ŠPECIFIKÁCIE KVASNICOVÝCH (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) BETAGLUKÁNOV

Opis

Betaglukány sú komplexné polysacharidy s veľkou molekulovou hmotnosťou (100 – 200 kDa), ktoré sa nachádzajú v bunkových stenách mnohých kvasníc a obilnín. Chemický názov pre „kvasnicové betaglukány“ je (1-3),(1-6)-β-D-glukány.

Betaglukány tvorí základná štruktúra z glukózových zvyškov viazaných väzbou β-1-3 s rozvetvenými β-1-6 väzbami, na ktorú sa β-1-4 väzbami viaže chitín a mannoproteíny.

Táto nová potravina je vysoko čistý (1,3)-(1,6)-β-D-glukán získaný izoláciou z kvasníc Saccharomyces cerevisiae, nerozpustný vo vode, ale dispergovateľný v mnohých kvapalných matriciach.

Špecifikácie kvasnicových (Saccharomyces cerevisiae) betaglukánov

Parameter

Hodnoty špecifikácií

Rozpustnosť

nerozpustné vo vode, ale dispergovateľné vo viacerých kvapalinových matriciach

Chemické údaje

(1,3)-(1,6)-β-D-glukán

> 80 %

Popol

< 2 %

Vlhkosť

< 6 %

Bielkoviny

< 4 %

Celkový obsah tuku

< 3 %

Mikrobiologické údaje

Celkový počet mikroorganizmov

< 1 000 JTK/g

Enterobacteriaceae

< 100 JTK/g

Celkový obsah koliformných baktérií:

< 10 JTK/g

Kvasnice

< 25 JTK/g

Pleseň

< 25 JTK/g

Salmonella ssp.

neprítomná v 25 g

Escherichia coli

neprítomná v 1 g

Bacillus cereus

< 100 JTK/g

Staphylococcus aureus

neprítomný v 1 g

Ťažké kovy

Olovo

< 0,2 mg/g

Arzén

< 0,2 mg/g

Ortuť

< 0,1 mg/g

Kadmium

< 0,1 mg/g


PRÍLOHA II

POVOLENÉ POUŽITIA KVASNICOVÝCH (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) BETAGLUKÁNOV

Kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvo kvasnicových betaglukánov

Potravinové doplnky vymedzené v smernici 2002/46/ES okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti

1,275 g/deň pre deti staršie ako 12 rokov a bežnú dospelú populáciu

0,675 g/deň pre deti mladšie ako 12 rokov

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti vymedzená v nariadení (EÚ) č. 609/2013

1,275 g/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely vymedzené v nariadení (EÚ) č. 609/2013 okrem potravín na osobitné lekárske účely pre dojčatá a malé deti

1,275 g/deň

Nápoje na báze ovocných a/alebo zeleninových štiav vrátane koncentrovaných a dehydrovaných štiav

1,3 g/kg

Nápoje s ovocnou príchuťou

0,8 g/kg

Prášok na prípravu kakaových nápojov

38,3 g/kg (prášok)

Cereálne tyčinky

6 g/kg

Raňajkové cereálie

15,3 g/kg

Tepelne pripravované instantné raňajkové cereálie celozrnné a s vysokým obsahom vlákniny

1,5 g/kg

Sušienky typu „cookie“

2,2 g/kg

Sušienky typu „krekry“

6,7 g/kg

Nápoje na báze mlieka

3,8 g/kg

Fermentované mliečne výrobky

3,8 g/kg

Náhrady mliečnych výrobkov

3,8 g/kg

Ostatné nápoje

0,8 g/kg (hotové nápoje)

Sušené mlieko/prášok z mlieka

25,5 g/kg

Polievky a polievkové zmesi

0,9 g/kg (hotové jedlá)

1,8 g/kg (zahustené)

6,3 g/kg (práškové)

Čokoláda a cukrovinky

4 g/kg

Proteínové tyčinky a prášky

19,1 g/kg

Džemy, marmelády a iné ovocné nátierky

11,3 g/kg


Top