EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0715(01)

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2017 o členoch poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín zriadenej rozhodnutím 2004/613/ES

C/2017/4870

OJ C 230, 15.7.2017, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

15.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 230/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. júla 2017

o členoch poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín zriadenej rozhodnutím 2004/613/ES

(2017/C 230/05)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/613/ES zo 6. augusta 2004 (1) týkajúce sa zriadenia poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín, a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Poradná skupina pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín bola zriadená rozhodnutím 2004/613/ES s účinnosťou od 25. augusta 2004. Komisia konzultuje s touto skupinou o svojom pracovnom programe týkajúcom sa bezpečnosti potravín a krmív, označovania a prezentácie potravín a krmív, výživy ľudí vo vzťahu k právnym predpisom o potravinách, zdravia a dobrých podmienok zvierat, zdravia rastlín a takisto akýchkoľvek opatrení, ktoré Komisia musí prijať alebo navrhnúť v týchto oblastiach.

(2)

Podľa článku 3 ods. 3 rozhodnutia 2004/613/ES Komisia vyberie reprezentatívne európske orgány, ktoré najúčinnejšie spĺňajú kritériá uvedené v článku 3 ods. 1 uvedeného rozhodnutia a ktoré odpovedali na výzvu na predloženie žiadostí.

(3)

Komisia pôvodne vybrala 36 členov poradnej skupiny. Zoznam pôvodných členov bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie v roku 2005 (2).

(4)

Počet členov poradnej skupiny bol zvýšený rozhodnutím 2011/242/EÚ (3).

(5)

Komisia v súčasnosti zrevidovala počet členov poradnej skupiny predovšetkým s cieľom vyhovieť požiadavkám stanoveným v revidovaných horizontálnych pravidlách týkajúcich sa expertných skupín Komisie (4). Na základe výzvy na predloženie žiadostí bolo vybraných 45 členov.

(6)

Všetci členovia poradnej skupiny majú rovnaký status,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Komisia vymenúva za členov poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín subjekty uvedené v prílohe.

Článok 2

Vymenovanie

Členovia sa vymenúvajú na obdobie piatich rokov. Ich funkčné obdobie môže byť predĺžené.

Článok 3

Zrušenie

Rozhodnutie 2011/242/EÚ sa zrušuje.

Článok 4

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie je uplatniteľné odo dňa jeho prijatia.

V Bruseli 14. júla 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.8.2004, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ C 97, 21.4.2005, s. 2.

(3)  Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 126.

(4)  Rozhodnutie Komisie C (2016) 3301.


PRÍLOHA

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

AIPCE-CEP

European Fish Processors & Traders Association

AVEC

Association de l’Aviculture, de l’Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l’Union Européenne

BEUC

Bureau Européen des Unions de Consommateurs

CEFIC

European Chemical Industry Council

CELCAA

European Liaison Committee for Agriculture and agri-food trade

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l’UE

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’UE

Cogeca

European agri-cooperatives

COPA

European farmers

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors & Renderers Association

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

ELO

European Landowners‘ Organization asbl

ENA

European Nurserystock Association

EOCC

European Organic Certifiers Council

EPBA

European Professional Beekeepers Association

EU specialty food ingredients

Federation of European Specialty Food Ingredients Industries (predtým známa ako ELC)

EUROCOMMERCE

EuroCommerce

EUROCOOP

European Community of Consumer Co-operatives

EUROGROUP FOR ANIMALS

Eurogroup for Animals

FACE

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

FEAP

Federation of European Aquaculture Producers

FEDIAF

Fédération européenne des industries des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FESASS

Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire

FoEE

Friends of the Earth Europe

FoodDrinkEurope

FoodDrinkEurope

FoodServiceEurope

FoodServiceEurope

FRESHFEL

Freshfel Europe – the forum for the European fresh fruits and vegetables chain

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health-Europe AISBL

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements EU Regional Group

Independent Retail Europe

Independent Retail Europe (predtým UGAL) – Union of Groups of Independent Retailers of Europe

IPIFF

International Platform of Insects for Food & Feed Association

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food (NA)

SNE

Specialised Nutrition Europe

UEAPME

Union européenne de l’Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UECBV

Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande


Top