EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0479

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/479 z 8. decembra 2016 o podpise, v mene Únie, a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

OJ L 75, 21.3.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/479/oj

Related international agreement

21.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/479

z 8. decembra 2016

o podpise, v mene Únie, a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 (1) sa stanovuje, že krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis sa majú podieľať na nástroji v súlade s jeho ustanoveniami a že sa majú dohodnúť mechanizmy týkajúce sa ich finančných príspevkov a dodatočných pravidiel potrebných na takúto účasť vrátane ustanovení, ktorými sa zaisťuje ochrana finančných záujmov Únie a právomoc Dvora audítorov vykonávať audit.

(2)

Rada 14. júla 2014 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Nórskym kráľovstvom, Islandskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom týkajúce sa dohody o podmienkach ich účasti na nástroji Fondu pre vnútornú bezpečnosť pre hranice a víza na obdobie rokov 2014 až 2020. Rokovania s Nórskym kráľovstvom boli úspešne ukončené parafovaním dohody 5. júla 2016.

(3)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto rozhodnutí, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (2); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (3); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(7)

V súlade s článkom 19 ods. 4 dohody by sa táto dohoda, s výnimkou jej článku 5, mala vykonávať predbežne odo dňa nasledujúceho po jej podpise,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020, s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Dohoda sa s výnimkou jej článku 5 vykonáva predbežne v súlade s jej článkom 19 ods. 4 odo dňa nasledujúceho po jej podpise (4) do ukončenia postupov potrebných na jej uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 8. decembra 2016

Za Radu

predsedníčka

L. ŽITŇANSKÁ


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

(2)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(3)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(4)  Dátum, od ktorého sa bude dohoda predbežne vykonávať, uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top