Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0342

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/342 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy

OJ L 50, 28.2.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/342/oj

28.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/53


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/342

zo 14. decembra 2016

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nástroj flexibility je zavedený s cieľom umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré sa nemohli financovať v rámci limitov stropov dostupných pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)

Strop ročnej sumy pre nástroj flexibility je 471 miliónov EUR (ceny roku 2011), ako sa stanovuje v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2).

(3)

Vzhľadom na naliehavé potreby treba mobilizovať významné dodatočné sumy na financovanie opatrení, ktorých cieľom je zmierniť migračnú, utečeneckú a bezpečnostnú krízu.

(4)

Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) sa ukazuje, že z nástroja flexibility treba mobilizovať 530,0 miliónov EUR nad rámec stropu v okruhu 3 s cieľom doplniť finančné prostriedky dostupné vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2017 na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti.

(5)

Na základe očakávaného profilu platieb by sa platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility mali rozdeliť na niekoľko rozpočtových rokov podľa nasledujúceho odhadu: 238,3 milióna EUR na rok 2017, 91,0 miliónov EUR na rok 2018, 141,9 milióna EUR na rok 2019 a 58,8 milióna EUR na rok 2020.

(6)

S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu nástroja flexibility by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od začiatku rozpočtového roku 2017,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa nástroj flexibility zmobilizuje na poskytnutie sumy vo výške 530,0 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

Táto suma sa použije na financovanie opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy.

2.   Na základe očakávaného profilu platieb budú platobné rozpočtové prostriedky na mobilizáciu nástroja flexibility pridelené takto:

a)

238,3 milióna EUR v roku 2017,

b)

91,0 miliónov EUR v roku 2018,

c)

141,9 milióna EUR v roku 2019,

d)

58,8 milióna EUR v roku 2020.

Konkrétne sumy na jednotlivé rozpočtové roky budú schválené v súlade s ročným rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

V Štrasburgu 14. decembra 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


Top