Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0339

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/339 zo 14. decembra 2016 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016

OJ L 50, 28.2.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/339/oj

28.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/47


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/339

zo 14. decembra 2016

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 14 druhý pododsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2) sa ustanovuje rezerva na nepredvídané udalosti do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie.

(2)

V súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia Komisia vypočítala absolútnu výšku rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2016 (3).

(3)

Po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reagovania na nepredvídané okolnosti v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) viacročného finančného rámca a po mobilizácii nástroja flexibility v plnej výške 1 530 miliónov EUR, ktorá je k dispozícii na rok 2016, sa javí byť potrebné mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti v záujme riešenia potrieb vyplývajúcich z migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy, a to zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2016 nad rámec stropu týchto prostriedkov v okruhu 3.

(4)

So zreteľom na túto veľmi špecifickú situáciu je splnená podmienka poslednej možnosti stanovená v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2016 sa nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 viacročného finančného rámca mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 240,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Suma 240,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch uvedená v článku 1 sa plne kompenzuje rezervou v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov okruhu 5 (Administratíva) viacročného finančného rámca na rozpočtový rok 2016.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 14. decembra 2016.

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 22. mája 2015 o technických úpravách finančného rámca na rok 2016 podľa vývoja HND, [COM(2015) 320].


Top