Help Print this page 

Document 32017D0179

Title and reference
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/179 z 1. februára 2017, ktorým sa stanovujú procesné opatrenia potrebné na fungovanie skupiny pre spoluprácu podľa článku 11 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

C/2017/0438
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/179/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/73


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/179

z 1. februára 2017,

ktorým sa stanovujú procesné opatrenia potrebné na fungovanie skupiny pre spoluprácu podľa článku 11 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (1), a najmä na jej článok 11 ods. 5,

keďže:

(1)

Strategická spolupráca medzi členskými štátmi a výmena informácií, skúseností a najlepších postupov v súvislosti s bezpečnosťou sietí a informačnými systémami je nevyhnutná na účinné reagovanie na výzvy v oblasti incidentov a rizík súvisiacich s bezpečnosťou týchto systémov v Únii.

(2)

S cieľom podporiť a uľahčiť strategickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi a rozvíjať dôveru medzi nimi sa v článku 11 smernice (EÚ) 2016/1148 zriaďuje skupina pre spoluprácu zložená zo zástupcov členských štátov, Komisie a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť.

(3)

Podľa článku 11 smernice (EÚ) 2016/1148 sa od skupiny pre spoluprácu vyžaduje, aby vykonávala svoje úlohy na základe dvojročných pracovných programov, pričom prvý z nich sa musí stanoviť do 9. februára 2018. Medzi úlohy skupiny pre spoluprácu patrí poskytovanie strategického usmernenia pre činnosti siete jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov, výmena informácií a najlepších postupov a diskusia o spôsobilostiach a pripravenosti členských štátov. Od skupiny pre spoluprácu sa takisto vyžaduje, aby do 9. augusta 2018 a potom každý rok a pol pripravila správu, v ktorej posúdi skúsenosti získané v rámci strategickej spolupráce prebiehajúcej podľa tohto článku.

(4)

Podľa článku 24 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/1148 v období od 9. februára 2017 do 9. novembra 2018 a s cieľom podporiť členské štáty, aby zaujímali jednotný prístup k identifikácii prevádzkovateľov základných služieb, skupina pre spoluprácu prerokuje procesný rámec, podstatu a typ vnútroštátnych opatrení, ktoré umožnia identifikáciu prevádzkovateľov základných služieb v konkrétnom odvetví. Skupina pre spoluprácu na žiadosť členského štátu tiež prerokuje konkrétne návrhy vnútroštátnych opatrení daného členského štátu týkajúce sa identifikácie prevádzkovateľov základných služieb v konkrétnom odvetví.

(5)

V zmysle článku 14 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/1148 môžu príslušné orgány konajúce spoločne v rámci skupiny pre spoluprácu vypracovať a prijať usmernenia týkajúce sa okolností, za akých sú prevádzkovatelia základných služieb povinní oznamovať incidenty vrátane parametrov určovania závažnosti vplyvu incidentu.

(6)

Komisia podľa článku 11 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/1148 zabezpečí sekretariát skupiny pre spoluprácu. Komisia by takisto mala zabezpečovať sekretariát pre podskupiny vytvorené v súlade s týmto rozhodnutím.

(7)

Skupine pre spoluprácu by mal predsedať zástupca členského štátu, ktorý predsedá Rade Európskej únie. Zástupcovia členského štátu, ktorý Rade Európskej únie predsedal pred ním, a štátu, ktorý predsedníctvo prevezme, by predsedovi mali pomáhať pri plnení jeho úloh. Predseda môže spresniť, v súvislosti s ktorými úlohami môže byť takáto pomoc potrebná. Ak sa členský štát, ktorý predsedá Rade Európskej únie, vzdá predsedníctva v skupine, mal by sa zvoliť náhradný predseda, a to dvojtretinovou väčšinou všetkých členov skupiny.

(8)

Práca predsedu by sa mala riadiť zásadami inkluzívnosti, angažovanosti, rešpektovania rozmanitosti a dosahovania konsenzu. Predseda skupiny pre spoluprácu by mal najmä uľahčovať angažovanie všetkých členov, pričom by mal umožniť vyjadrenie rôznych názorov a stanovísk a usilovať sa o nájdenie riešení, ktoré majú v rámci skupiny pre spoluprácu čo najširšiu podporu.

(9)

Podľa článku 11 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/1148 skupina pre spoluprácu môže vo vhodných prípadoch pozvať zástupcov príslušných zainteresovaných strán na zasadnutia skupiny. S cieľom zabezpečiť, aby pristupujúce krajiny dodržiavali požiadavky smernice (EÚ) 2016/1148 odo dňa pristúpenia, je primerané, aby boli zástupcovia týchto krajín pozývaní na zasadnutia skupiny pre spoluprácu odo dňa podpísania zmluvy o pristúpení. Rozhodnutie pozvať na zasadnutie alebo časť zasadnutia skupiny pre spoluprácu zástupcov príslušných zainteresovaných strán alebo expertov by mal urobiť predseda, pokiaľ skupina nebude jednoduchou väčšinou všetkých svojich členov namietať proti účasti príslušného zástupcu alebo experta na zasadnutí alebo na jeho časti.

(10)

Podľa článku 13 smernice (EÚ) 2016/1148 Únia môže v súlade s článkom 218 ZFEÚ uzatvárať medzinárodné dohody s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, ktorými sa povolí a zorganizuje ich účasť na niektorých činnostiach skupiny pre spoluprácu.

(11)

V záujme efektívnosti by skupina pre spoluprácu mala mať možnosť vytvárať podskupiny.

(12)

V záujme zjednodušenia by skupina pre spoluprácu mala prijať podrobnejší rokovací poriadok, ktorý sa bude okrem iného týkať spôsobov rozosielania dokumentácie, písomného postupu alebo vypracovania súhrnných zápisníc zo zasadnutí.

(13)

Diskusie v rámci skupiny by zo zásady nemali byť prístupné verejnosti, pretože ich zverejnenie by mohlo mať negatívny vplyv na budovanie dôvery medzi jej členmi, keďže vec, ktorá je predmetom diskusie, sa často týka verejnej bezpečnosti. Skupina však so súhlasom predsedu môže rozhodnúť o tom, že sprístupní diskusiu o určitých záležitostiach v rámci skupiny verejnosti a umožní zverejnenie príslušných dokumentov.

(14)

S úmyslom zaručiť bezproblémové fungovanie skupiny od dátumu, ktorý je uvedený v článku 24 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/1148, by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť odo dňa nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť sietí a informačných systémov zriadeného podľa článku 22 smernice (EÚ) 2016/1148,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľ

Týmto rozhodnutím sa stanovujú procesné opatrenia potrebné na fungovanie skupiny pre spoluprácu (ďalej len „skupina“) zriadenej článkom 11 smernice (EÚ) 2016/1148.

Článok 2

Predseda skupiny

1.   Skupine predsedá zástupca členského štátu, ktorý predsedá Rade Európskej únie. Zástupcovia členského štátu, ktorý predsedal Rade Európskej únie pred ním, a štátu, ktorý predsedníctvo prevezme, by mali predsedovi pomáhať pri plnení jeho úloh.

2.   Odchylne od odseku 1 a na základe žiadosti zástupcu členského štátu, ktorý predsedá Rade Európskej únie a chce sa vzdať predsedníctva v skupine, môže skupina rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých členov zvoliť do obdobia nástupu nového predsedu v zmysle odseku 1 náhradného predsedu z radov členských štátov.

Článok 3

Zvolanie zasadnutia

1.   Zasadnutia skupiny zvoláva predseda, a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť jednoduchej väčšiny členov. Predseda poskytne predbežný harmonogram zasadnutí počas svojho funkčného obdobia, pričom zohľadní pracovný program skupiny.

2.   Zasadnutia skupiny sa v zásade konajú v priestoroch Komisie.

Článok 4

Pracovné metódy

Skupina vykonáva svoju prácu, ktorá je kombináciou fyzických alebo virtuálnych zasadnutí a písomného postupu.

Článok 5

Program

1.   Predseda s pomocou sekretariátu navrhne program a pošle ho členom skupiny.

2.   Program schvaľuje skupina sna začiatku zasadnutia.

Článok 6

Pravidlá hlasovania a stanoviská vyjadrené členmi skupiny

1.   Pokiaľ sa v tomto rozhodnutí nestanovuje inak, rozhodnutia skupiny sa prijímajú na základe konsenzu.

2.   Po hlasovaní majú členovia, ktorí hlasovali proti alebo sa hlasovania zdržali, právo, aby bolo zhrnutie dôvodov súvisiacich s ich stanoviskom súčasťou dokumentu, o ktorom sa hlasuje.

3.   Skupina prijíma pracovný program dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov.

Článok 7

Tretie strany a experti

1.   Zástupcovia pristupujúcich krajín sú pozývaní na zasadnutia skupiny odo dňa podpísania zmluvy o pristúpení.

2.   Predseda môže rozhodnúť, že z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť člena skupiny pozve na zasadnutie alebo na určitú časť zasadnutia skupiny zástupcov príslušných zainteresovaných strán alebo expertov. Jednoduchá väčšina všetkých členov skupiny však môže vzniesť námietku proti takejto účasti na zasadnutí alebo na niektorých jeho častiach.

3.   Zástupcovia tretích strán, príslušné zainteresované strany a experti v zmysle odsekov 1 a 2 sa nezúčastňujú na hlasovaní skupiny, ani nie sú počas neho prítomní.

Článok 8

Vytváranie podskupín

1.   Skupina môže založiť podskupiny s cieľom preskúmať osobitné otázky spojené s jej prácou.

2.   Skupina vymedzí mandát podskupín. Podskupina podáva skupine správy a po splnení svojho mandátu zanikne.

3.   Komisia poskytne podporu vo forme sekretariátu všetkým podskupinám uvedeným v odseku 1.

4.   Na podskupiny sa vzťahujú pravidlá prístupu k dokumentom a zachovávania dôvernosti uvedené v článku 10, pravidlá ochrany osobných údajov uvedené v článku 11 a pravidlá týkajúce sa výdavkov na zasadnutia uvedené v článku 12.

Článok 9

Rokovací poriadok

1.   Skupina prijme svoj rokovací poriadok dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.

2.   Predseda môže na základe žiadosti člena skupiny alebo z vlastnej iniciatívy navrhnúť zmeny rokovacieho poriadku.

Článok 10

Prístup k dokumentom a zachovávanie dôvernosti

1.   Žiadosti adresované skupine o prístup k dokumentom týkajúcim sa jej činnosti vybavuje Komisia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (2).

2.   Rokovania skupiny nesmú byť prístupné verejnosti. So súhlasom predsedu môže skupina v prípade niektorých záležitostí rozhodnúť o otvorení svojich diskusií pre verejnosť.

3.   Dokumenty predložené členom skupiny, zástupcom tretích strán a expertom sa nesmú poskytovať verejnosti, pokiaľ sa k týmto dokumentom neposkytne prístup podľa odseku 1 alebo pokiaľ ich Komisia nezverejní iným spôsobom.

4.   Bezpečnostné pravidlo Komisie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností Únie podľa rozhodnutí Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (3) a (EÚ, Euratom) 2015/444 (4) sa uplatňuje na všetky informácie, ktoré skupina získa, vytvorí alebo používa. Informácie používane skupinou, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva, musia byť náležite chránené.

5.   Členovia skupiny, ako aj zástupcovia tretích strán a experti sú povinní dodržiavať povinnosti týkajúce sa dôvernosti stanovené v tomto článku. Predseda zabezpečí, aby boli zástupcovia tretích strán a experti oboznámení s požiadavkami na zachovávanie dôvernosti, ktoré sa im ukladajú.

Článok 11

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov skupinou je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

Článok 12

Výdavky na zasadnutia

1.   Komisia neodmeňuje osoby zapojené do činnosti skupiny za ich služby.

2.   Cestovné výdavky, ktoré účastníkom vzniknú v súvislosti so zasadnutiami skupiny, im môže uhradiť Komisia. Takáto úhrada sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie a do výšky dostupných prostriedkov pridelených útvarom Komisie v rámci každoročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(3)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(4)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


Top