Help Print this page 

Document 32017D0176

Title and reference
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/176 z 25. januára 2017, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu [oznámené pod číslom C(2017) 303] (Text s významom pre EHP )

C/2017/0303
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 44–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/176/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/44


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/176

z 25. januára 2017,

ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu

[oznámené pod číslom C(2017) 303]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 možno environmentálnu značku EÚ udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že sa musia určiť špecifické kritériá environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2010/18/ES (2) sa stanovili ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie pre drevené podlahové krytiny, ktoré platia do 31. decembra 2016.

(4)

S cieľom lepšie zohľadniť sortiment podlahových krytín na báze dreva, korku a bambusu na trhu, aktuálny stav na trhu s týmito produktmi a inovácie posledných rokov sa považuje za vhodné zmeniť názov a rozsah tejto skupiny produktov a stanoviť revidovaný súbor kritérií environmentálnej značky EÚ.

(5)

Revidované kritériá environmentálnej značky EÚ sú zamerané na používanie materiálov vyrobených udržateľnejším spôsobom na základe koncepcie analýzy životného cyklu, na obmedzenie spotreby energie a používania nebezpečných zlúčenín, na zníženie úrovní nebezpečných rezíduí, podielu podlahových krytín na znečistení vzduchu v interiéroch, ako aj na podporu trvácnych a vysokokvalitných produktov. Vzhľadom na inovačný cyklus tejto skupiny produktov by revidované kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, mali platiť šesť rokov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

(6)

Kód zodpovedajúci skupine produktov je neoddeliteľnou súčasťou registračných čísel environmentálnej značky EÚ. Na to, aby príslušné orgány mohli prideliť registračné číslo environmentálnej značky EÚ podlahovým krytinám na báze dreva, korku a bambusu, ktoré spĺňajú kritériá environmentálnej značky EÚ, je potrebné priradiť tejto skupine produktov číselný kód.

(7)

Rozhodnutie 2010/18/ES by sa preto malo zrušiť.

(8)

Je vhodné, aby sa výrobcom, ktorých produktom sa udelila environmentálna značka EÚ pre drevené podlahové krytiny na základe ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2010/18/ES, poskytlo prechodné obdobie s cieľom poskytnúť im dostatok času na prispôsobenie ich produktov požiadavkám revidovaných kritérií. Výrobcom by sa tiež malo povoliť, aby mohli počas dostatočne dlhého obdobia predkladať žiadosti vypracované na základe ekologických kritérií uvedených v rozhodnutí 2010/18/ES.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupina produktov „podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu“ zahŕňa interiérové podlahové krytiny vrátane drevených podláh, laminátových podláh, korkových podlahových krytín a bambusových podláh, v prípade ktorých viac ako 80 % hmotnosti konečného produktu tvorí drevo, korok, bambus, materiály alebo vlákna na báze dreva, korku a bambusu, pričom žiadna z jeho vrstiev neobsahuje syntetické vlákna.

Nezahŕňa tapety, krycí materiál na steny, krytiny na vonkajšie použitie, krytiny sa štrukturálnou funkciou alebo stierkovacie hmoty.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„drevená podlaha“ je zostava drevených prvkov, vopred zmontovaných dosiek alebo parkiet, ktoré tvoria nosnú povrchovú vrstvu podlahy;

2.

„korkové podlahové krytiny“ sú podlahové krytiny vyrobené z granulovaného korku zmiešaného so spojivom a následne ošetreného alebo z niekoľkých vrstiev korku, aglomerovaného alebo dyhového, ktoré môžu byť stlačené lepidlom a sú určené na použitie s náterom;

3.

„náter“ je prípravok v zmysle článku 2 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (3);

4.

„bambusové podlahové krytiny“ sú podlahové krytiny vyrobené z bambusu v pevných kusoch alebo v aglomerátoch zmiešaných so spojivom;

5.

„laminátová podlaha“ je pevná podlahová krytina s povrchovou vrstvou zloženou z jedného alebo viacerých tenkých listov vláknitého materiálu (obyčajne papier) impregnovaného aminoplastickými živicami tvrdenými za tepla (obyčajne melamín), lisovaného alebo lepeného na substrát, obyčajne upraveného s podložkou;

6.

„poloprchavá organická zlúčenina“ (SVOC) je každá organická zlúčenina, ktorá na kapilárnej kolóne potiahnutej 5 % fenyl- polysiloxánom a 95 % metyl-polysiloxánom eluuje v rámci retenčného rozsahu od (a okrem) n-hexadekánu po n-dokosan (vrátane);

7.

„hodnota R“ je súčet všetkých hodnôt Ri, kde Ri je pomer Ci/LCIi, kde Ci je komorová hmotnostná koncentrácia zlúčeniny i, a LCIi je LCI (najnižšia požadovaná koncentrácia) zlúčeniny I vymedzená v rámci Európskeho projektu spolupráce v súvislosti so správami o mestskom ovzduší, vnútornom prostredí a expozícii ľudí (European Collaborative Action on Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure Reports) (4);

8.

„látka“ je látka v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 (5);

9.

„zmes“ je zmes v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

10.

„biocídny výrobok“ je biocídny výrobok v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (6);

11.

„prostriedok na konzerváciu“ je akýkoľvek výrobok patriaci medzi výrobky typu 8 (Prostriedky na konzerváciu dreva), ako sa uvádza v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012, vrátane výrobkov používaných na konzerváciu korku alebo bambusu;

12.

„účinná látka“ je účinná látka v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012;

13.

„recyklovaný materiál“ je materiál, ktorý bol opätovne zaradený do výrobného procesu z opätovne získaného alebo regenerovaného materiálu v rámci výrobného procesu a z ktorého sa vyrobil konečný produkt alebo komponent na zapracovanie do produktu, s výnimkou dreveného odpadu, štiepkov a vláken z ťažby a rezania dreva, ako sa vymedzuje v norme ISO 14021;

14.

„materiál na báze dreva“ je materiál vyrobený z drevných vláken, drevných štiepkov alebo dreva jedným z niekoľkých rozličných procesov, pri ktorých môže dôjsť k použitiu zvýšených teplôt, tlakov a spojovacích živíc alebo lepidiel. Materiály na báze dreva zahŕňajú: tvrdé drevovláknité dosky, drevovláknité dosky, drevovláknité dosky strednej a vysokej hustoty, drevotrieskové dosky, dosky z orientovaných triesok, preglejované dosky a dosky z prírodného dreva. Počas výrobného procesu podlahovej krytiny môžu byť potiahnuté povrchovou úpravou;

15.

„materiál na báze korku“ je materiál vyrobený z korkových vláken, korkových štiepkov alebo korku jedným z niekoľkých rozličných procesov, pri ktorých môže dôjsť k použitiu zvýšených teplôt, tlakov a spojovacích živíc alebo lepidiel;

16.

„materiál na báze bambusu“ je materiál vyrobený z bambusových vláken, bambusových štiepkov alebo bambusu jedným z niekoľkých rozličných procesov, pri ktorých môže dôjsť k použitiu zvýšených teplôt, tlakov a spojovacích živíc alebo lepidiel;

17.

„syntetické vlákna“ sú všetky polymérové vlákna;

18.

„energia z obnoviteľných zdrojov“ je energia z obnoviteľných zdrojov v zmysle článku 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (7);

19.

„potvrdenie o pôvode“ je potvrdenie o pôvode v zmysle článku 2 písm. j) smernice 2009/28/ES.

Článok 3

Na to, aby sa produktu mohla udeliť environmentálna značka EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, musí patriť do skupiny produktov „podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu“ podľa vymedzenia v článku 1 tohto rozhodnutia a spĺňať kritériá environmentálnej značky EÚ, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá environmentálnej značky EÚ pre skupinu produktov „podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu“ a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia šesť rokov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine produktov „podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu“ prideľuje číselný kód „035“.

Článok 6

Rozhodnutie 2010/18/ES sa zrušuje.

Článok 7

Odchylne od článku 6 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „drevené podlahové krytiny“, ktoré sa predložia do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, môžu predložiť v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2010/18/ES alebo kritériami stanovenými v tomto rozhodnutí.

Licencie na environmentálnu značku EÚ udelené v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2010/18/ES sa môžu používať 12 mesiacov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. januára 2017

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/18/ES z 26. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie európskej environmentálnej značky Spoločenstva dreveným podlahovým krytinám (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2010, s. 32).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).


PRÍLOHA

RÁMEC

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ podlahovým krytinám na báze dreva, korku a bambusu

Kritérium 1.

Opis výrobku

Kritérium 2.

Materiály na báze dreva, korku a bambusu

Kritérium 3.

Všeobecné požiadavky na nebezpečné látky a zmesi

Kritérium 4.

Osobitné požiadavky na látky

Kritérium 5.

Spotreba energie vo výrobnom procese

Kritérium 6.

Emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) z podlahových krytín

Kritérium 7.

Emisie formaldehydu z podlahových krytín a latovky

Kritérium 8.

Funkčná spôsobilosť

Kritérium 9.

Opraviteľnosť a predĺžená záruka

Kritérium 10.

Informácie pre spotrebiteľov

Kritérium 11.

Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Dodatok I.

Usmernenia na výpočet množstva použitých VOC

Dodatok II.

Usmernenia na výpočet spotreby energie vo výrobnom procese

Dodatok III.

Zoznam noriem

POSUDZOVANIE A OVEROVANIE

Osobitné požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkaz potvrdzujúci splnenie kritérií, tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa (žiadateľov) atď. alebo jeho dodávateľov.

Príslušné orgány prednostne uznávajú osvedčenia, ktoré vydávajú orgány akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre skúšobné a kalibračné laboratóriá, a overenia, ktoré vykonali orgány akreditované v súlade s príslušnou harmonizovanou normou pre orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb. Akreditácia sa vykonáva v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (1).

V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, ako sú metódy uvedené pre každé kritérium, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

V prípade potreby si môžu príslušné orgány vyžiadať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overenie alebo prehliadku na mieste.

Podmienkou je, aby výrobok spĺňal všetky príslušné právne požiadavky krajiny (krajín), kde sa plánuje jeho uvedenie na trh. Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade výrobku s touto požiadavkou.

Ak dodávateľ nechce informovať žiadateľa o látkach tvoriacich zmes, tieto informácie môže zaslať priamo príslušnému orgánu.

Kritérium 1.   Opis výrobku

Príslušnému orgánu sa poskytne technický opis podlahovej krytiny vrátane výkresov, na ktorých sú znázornené časti alebo materiály tvoriace finálnu podlahovú krytinu, jej rozmery a opis výrobného procesu. Spoločne s opisom sa predloží zoznam materiálov na výrobok s uvedením celkovej hmotnosti samotného výrobku a podielu týchto materiálov vo výrobku.

Je potrebné preukázať dodržanie rozsahu skupiny produktov, ako sa vymedzuje v článku 1.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode podložené týmito informáciami o podlahovej krytine:

ochranná známka/obchodný názov (2),

opis výrobku vrátane technických výkresov, na ktorých sú znázornené časti alebo materiály použité v konečnom výrobku,

zoznam materiálov: percentuálne zloženie surovín, látok alebo zmesí v konečnom výrobku na základe hmotnosti vrátane všetkých prísad a povrchových úprav, ak je to relevantné,

zoznam všetkých častí (3) výrobku a príslušná hmotnosť,

opis výrobného procesu. Pri dodávateľoch surovín alebo látok sa uvedie ich registrovaný názov, výrobná prevádzka, kontaktné údaje a opis výrobných krokov, ktoré vykonávajú alebo ktorých sú súčasťou.

Kartu údajov o výrobku, vyhlásenie o environmentálnych vlastnostiach výrobku alebo rovnocenný dokument možno prijať ako dôkaz splnenia tohto kritéria za predpokladu, že obsahuje uvedené informácie.

Kritérium 2.   Materiály na báze dreva, korku a bambusu

Táto požiadavka sa vzťahuje na drevo, korok, bambus a materiály na báze dreva, korku a bambusu, ktoré tvoria viac ako 1 % hmotnosti konečného výrobku.

Drevo, korok, bambus a materiály na báze dreva, korku a bambusu nesmú pochádzať z geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a vzťahujú sa na ne certifikáty vysledovateľnosti vydané systémom certifikácie nezávislej tretej strany, ako sú organizácia Forest Stewardship Council (FSC), Program na podporu systémov certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) alebo rovnocenný systém.

Na všetko primárne drevo, korok a bambus sa vzťahujú platné certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov vydané systémom certifikácie nezávislej tretej strany, ako sú FSC, PEFC alebo rovnocenný systém.

Ak systém certifikácie pripúšťa miešanie necertifikovaného materiálu s certifikovaným a/alebo recyklovaným materiálom vo výrobku alebo v sérii výrobkov, aspoň 70 % dreva, korku a/alebo bambusu musí pochádzať z certifikovaného udržateľného primárneho materiálu a/alebo recyklovaného materiálu.

Necertifikovaný materiál musí prejsť overovacím systémom, čím sa zabezpečí, že materiál pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa všetky ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány vydávajúce certifikáty o udržateľnom obhospodarovaní lesov a/alebo o vysledovateľnosti musia byť akreditované alebo uznané v rámci daného systému certifikácie.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode podložené platným, nezávisle potvrdeným certifikátom vysledovateľnosti výrobcu pre všetok materiál z dreva, korku, bambusu alebo na báze dreva, korku alebo bambusu použitý vo výrobku alebo v sérii výrobkov a preukáže, že žiadny primárny materiál nepochádza z GMO. Žiadateľ predloží auditované účtovné doklady, ktorými preukáže, že aspoň 70 % materiálov pochádza z lesov alebo oblastí obhospodarovaných v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo z recyklovaných zdrojov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v príslušnom nezávislom systéme certifikácie vysledovateľnosti. FSC, PEFC alebo rovnocenné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou.

Ak sa vo výrobku alebo sérii výrobkov nachádza necertifikovaný materiál, musí sa poskytnúť dôkaz o tom, že obsah necertifikovaného primárneho materiálu nepresahuje 30 % a že sa naň vzťahuje overovací systém, čím sa zabezpečí, že materiál pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa všetky ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Kritérium 3.   Všeobecné požiadavky na nebezpečné látky a zmesi

V prípade látok, ktoré boli určené podľa článku 59 ods. 1 nariadenia č. 1907/2006 ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (substances of very high concern, ďalej len „SVHC“), alebo látok alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie, označovania a balenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4) v prípade nebezpečenstiev uvedených v tabuľke 3.1 tohto rozhodnutia, sa ich prítomnosť vo výrobku a akýchkoľvek jeho súčastiach obmedzuje v súlade s bodmi 3. a a 3.b. Na účely tohto kritéria sú zoznam kandidátskych látok SVHC a klasifikácie nebezpečnosti podľa CLP zoskupené v tabuľke 3.1 podľa ich nebezpečných vlastností.

Tabuľka 3.1.

Zoskupenie obmedzených nebezpečenstiev

Skupina nebezpečnosti 1 – SVHC a CLP

Nebezpečenstvá, podľa ktorých sa látky zaraďujú do skupiny 1:

látky, ktoré sa nachádzajú na kandidátskom zozname látok SVHC

karcinogénne, mutagénne a/alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) kategórie 1A alebo 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Skupina nebezpečnosti 2 – CLP

Nebezpečenstvá, podľa ktorých sa látky zaraďujú do skupiny 2:

CMR kategórie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

toxicita pre vodné prostredie kategórie 1: H400, H410

akútna toxicita kategórie 1 a 2: H300, H310, H330, H304

aspiračná toxicita kategórie 1: H304

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) kategórie 1: H370, H372

kožný senzibilizátor kategórie 1: H317

Skupina nebezpečnosti 3 – CLP

Nebezpečenstvá, podľa ktorých sa látky zaraďujú do skupiny 3:

toxicita pre vodné prostredie kategórie 2, 3 a 4: H411, H412, H413

akútna toxicita kategórie 3: H301, H311, H331, EUH070

STOT kategórie 2: H371, H373

3.a.   Obmedzenie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Výrobok a akékoľvek jeho súčasti nesmú obsahovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentráciách vyšších ako 0,10 % (hmotnostného podielu).

Látkam zo zoznamu kandidátskych látok SVHC prítomným vo výrobku alebo akejkoľvek jeho súčasti v koncentráciách vyšších ako 0,10 % (hmotnostného podielu) sa neposkytuje nijaká výnimka z tejto požiadavky.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ musí zostaviť vyhlásenia o neprítomnosti látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy nad úrovňou konkrétneho koncentračného limitu pre výrobok a akékoľvek jeho súčasti použité vo výrobku. Vyhlásenia musia obsahovať odkaz na najnovšiu verziu zoznamu kandidátskych látok, ktorý zverejňuje Európska chemická agentúra (ECHA) (5).

3.b.   Obmedzenie látok alebo zmesí klasifikovaných podľa nariadenia CLP, ktoré boli použité v podlahovej krytine

Látky alebo zmesi, ktoré výrobca podlahovej krytiny alebo jeho dodávatelia používajú počas prípravy surovín, výroby, montáže alebo akejkoľvek inej úpravy podlahovej krytiny, nesmú byť klasifikované ako nebezpečné látky/zmesi podľa nariadenia CLP, ktoré sú uvedené v tabuľke 3.1. Medzi obmedzené látky alebo zmesi patria lepidlá, farby, podkladové nátery, laky, moridlá, živice, biocídne výrobky, náterové tmely, vosky, oleje, škárové výplne, farbivá a tesniace materiály.

Použitie týchto zakázaných látok je však povolené, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

obmedzená látka alebo zmes sa použila v množstve, ktoré predstavuje menej ako 0,10 % celkovej hmotnosti podlahovej krytiny a jej akejkoľvek súčasti,

obmedzená látka pri spracovaní zmení svoje vlastnosti (napr. prestane byť biologicky dostupná alebo dôjde k chemickej reakcii), takže obmedzené nebezpečenstvá podľa nariadenia CLP už nepretrvávajú a všetok nezreagovaný zvyškový obsah obmedzenej látky je nižší ako 0,10 % celkovej hmotnosti podlahovej krytiny a jej akejkoľvek súčasti.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ a/alebo jeho dodávatelia predložia príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode s kritériom 3.b podložené v prípade potreby zoznamom použitých relevantných látok alebo zmesí spolu s informáciami o tom, či boli alebo neboli klasifikované ako nebezpečné, ich pridanými množstvami a prípadne vyhláseniami, či látky alebo zmesi pri spracovaní menia svoje vlastnosti, takže obmedzené nebezpečenstvá podľa nariadenia CLP by už nepretrvávali. V takom prípade sa uvedie množstvo akéhokoľvek nezreagovaného zvyškového obsahu obmedzenej látky.

V súvislosti s klasifikáciou alebo neklasifikáciou nebezpečnosti každej látky sa poskytnú tieto informácie:

i)

číslo CAS (6), Európskeho spoločenstva (ES) (7) pre látku alebo iné číslo v zozname (ak existuje v prípade zmesí);

ii)

fyzikálne skupenstvo a stav, v akých sa látka alebo zmes používa;

iii)

harmonizovaná klasifikácia nebezpečnosti podľa nariadenia CLP;

iv)

položky samoklasifikácie v databáze registrovaných látok REACH agentúry ECHA (8) (ak nie je k dispozícii harmonizovaná klasifikácia);

v)

klasifikácie zmesí podľa kritérií stanovených v nariadení (ES) č. 1272/2008.

Pri uvažovaní o položkách samoklasifikácie v databáze registrovaných látok REACH sa musia uprednostniť položky zo spoločných predkladaní.

Ak je pri klasifikácii uvedený záznam „chýbajúce údaje“ alebo „nepresvedčivé údaje“ podľa databázy registrovaných látok REACH alebo ak látka ešte nebola registrovaná v systéme REACH, musia sa poskytnúť toxikologické údaje spĺňajúce požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, ktoré sú dostatočné na podloženie presvedčivej samoklasifikácie v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a podpornými usmerneniami agentúry ECHA. V prípade záznamov „chýbajúce údaje“ alebo „nepresvedčivé údaje“ v databáze sa samoklasifikácia musí overiť. Na tento účel sa uznávajú tieto zdroje informácií:

i)

toxikologické štúdie a posúdenia nebezpečnosti vypracované partnerskými regulačnými agentúrami ECHA (9), regulačnými orgánmi členských štátov alebo medzivládnymi orgánmi;

ii)

karta bezpečnostných údajov, ktorá je riadne vyplnená v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

iii)

zdokumentovaný znalecký posudok odborníka na toxikológiu, ktorý musí byť založený na preskúmaní vedeckej literatúry a existujúcich skúšobných údajov, ktoré sú v prípade potreby podložené výsledkami nových skúšaní vykonaných v nezávislých laboratóriách pomocou metód schválených agentúrou ECHA;

iv)

atestácia, v prípade potreby vychádzajúca z odborného posudku, ktorú vydal akreditovaný orgán posudzovania zhody, ktorý vykonáva posúdenia nebezpečnosti podľa globálneho harmonizovaného systému alebo systémov klasifikácie nebezpečnosti podľa CLP.

Informácie o nebezpečných vlastnostiach látok možno v súlade s prílohou XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 vytvoriť inými prostriedkami než skúškami, napríklad prostredníctvom alternatívnych metód, ako sú metódy in vitro, kvantitatívnymi modelmi štruktúry a aktivity alebo použitím zoskupovania či krížového prístupu.

Kritérium 4.   Osobitné požiadavky na látky

4.a.   Znečisťujúce látky v recyklovanom dreve, korku a bambuse

Akékoľvek recyklované vlákna alebo štiepky používané pri výrobe konečnej podlahovej krytiny sa skúšajú v súlade s normou Európskej federácie výrobcov dosiek (European Panel Federation – EPF) pre podmienky dodávania recyklovaného dreva (10) alebo inou rovnocennou normou, v ktorej sú stanovené rovnaké alebo prísnejšie limity, a musia spĺňať limity pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke 4.1.

Tabuľka 4.1.

Limity pre znečisťujúce látky v recyklovanom dreve, korku, bambuse a ich vláknach alebo štiepkoch (mg/kg suchého recyklovaného materiálu)

Znečisťujúce látky

Limitné hodnoty

Znečisťujúce látky

Limitné hodnoty

arzén (As)

25

ortuť (Hg)

25

kadmium (Cd)

50

fluór (F)

100

chróm (Cr)

25

chlór (Cl)

1 000

meď (Cu)

40

pentachlórfenol (PCP)

5

olovo (Pb)

90

dechtové oleje (benzo[a]pyrén)

0,5

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne príslušnému orgánu:

vyhlásenie výrobcu alebo dodávateľa dosiek, podľa vhodnosti, že v podlahovej krytine nebolo použité žiadne recyklované drevo, korok, bambus alebo ich vlákna alebo štiepky, alebo

vyhlásenie výrobcu alebo dodávateľa dosiek, podľa vhodnosti, že všetko použité recyklované drevo, korok, bambus alebo ich vlákna alebo štiepky boli reprezentatívne skúšané v súlade s normou EPF pre podmienky dodávania recyklovaného dreva alebo inou rovnocennou normou, v ktorej sú stanovené rovnaké alebo prísnejšie limity, podložené protokolmi o skúškach, ktoré preukazujú súlad vzoriek recyklovaného materiálu s limitmi uvedenými v tabuľke 4.1.

4.b.   Biocídne výrobky

Ošetrenie dreva, korku a/alebo bambusu v podlahových krytinách biocídnymi výrobkami nie je povolené.

Tieto účinné látky nie sú povolené na uchovávanie zmesí na vodnej báze v plechových obaloch, ako sú lepidlá alebo laky:

zmesi (3:1) chlórmetylizotiazolinónu a metylizotiazolinónu (CMIT/MIT CAS č. 55965-84-9) v koncentrácii vyššej ako 15 ppm,

metylizotiazolinón v koncentrácii vyššej ako 200 ppm,

ostatné izotiazolinóny v koncentrácii vyššej ako 500 ppm.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o nepoužívaní biocídnych výrobkov alebo, ak je to vhodné, vyhlásenie podložené kartou bezpečnostných údajov od dodávateľov zmesí na vodnej báze, v ktorom uvedie, aké účinné látky boli použité na uchovávanie zmesí na vodnej báze v plechových obaloch.

4.c.   Ťažké kovy vo farbách, v podkladových náteroch a lakoch

Farby, podkladové nátery alebo laky používané na drevo, korok, bambus alebo materiály na báze dreva, korku alebo bambusu nesmú obsahovať látky na báze týchto kovov: kadmium, olovo, šesťmocný chróm, ortuť, arzén alebo selén v koncentráciách prekračujúcich 0,010 % hmotnostného podielu pre každý jednotlivý kov v zložení farby, podkladového náteru alebo laku pri skladovaní v plechovom obale.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ alebo jeho dodávateľ (podľa vhodnosti) poskytne príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode s týmto kritériom a predloží príslušné karty bezpečnostných údajov od dodávateľov použitých farieb, podkladových náterov a lakov.

4.d.   Obsah VOC v povrchovej úprave

V prípade výrobkov na povrchovú úpravu používaných na drevo, korok, bambus alebo materiály na báze dreva, korku alebo bambusu musí byť splnená jedna z týchto podmienok:

celkový obsah VOC predstavuje menej ako 5 % hmotnostného podielu alebo je rovný 5 % hmotnostného podielu (koncentrácia látok v plechových obaloch),

celkový obsah VOC je vyšší ako 5 % hmotnostného podielu, ak sa preukáže, že sa používajú v množstvách, ktoré predstavujú menej ako 10 g/m2 ošetreného povrchu.

Kritérium sa týka celkového obsahu VOC vo výrobkoch na povrchovú úpravu s chemickým zložením, ktoré majú v mokrej forme. Ak je výrobky potrebné pred použitím zriediť, výpočet by mal byť založený na obsahu v zriedenom výrobku.

Na účely tohto kritéria je VOC prchavá organická zlúčenina podľa vymedzenia v článku 2 ods. 5 smernice 2004/42/ES.

Toto kritérium sa nevzťahuje na zmesi používané na opravu (napr. hrče, trhliny, vrypy atď.) počas výrobného procesu.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode s týmto kritériom podložené kartou bezpečnostných údajov všetkých látok alebo zmesí použitých na povrchovú úpravu dreva, korku, bambusu, resp. materiálov na báze dreva, korku a/alebo bambusu. Ak sa v karte bezpečnostných údajov uvádza, že obsah VOC v látkach alebo zmesiach použitých na povrchovú úpravu predstavuje najviac 5 % hmotnostného podielu, nie je potrebné žiadne ďalšie overovanie.

Ak sa v karte bezpečnostných údajov neuvádzajú informácie o obsahu VOC, tento obsah sa vypočíta na základe zoznamu látok v zmesi povrchových úprav. Koncentrácia každej zložky VOC sa uvedie ako percentuálny podiel hmotnosti.

V prípade, že obsah VOC je vyšší ako 5 % hmotnostného podielu, žiadateľ predloží výpočet, ktorým preukáže, že účinné množstvo VOC použité na m2 ošetrovaného povrchu podlahovej krytiny je menšie ako 10 g/m2 v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe I.

4.e.   Obsah VOC v ostatných používaných látkach a zmesiach

Obsah VOC musí byť menší ako:

3 % hmotnostného podielu v lepidlách a živiciach v plechových obaloch používaných pri výrobe podlahových krytín,

1 % hmotnostného podielu v iných látkach okrem lepidiel a živíc v plechových obaloch a povrchovej úpravy (kritérium 4.d) používaných pri výrobe podlahových krytín.

Obsah voľného formaldehydu v kvapalných aminoplastových živiciach používaných pri výrobe podlahových krytín musí byť menší ako 0,2 % hmotnostného podielu.

Kritérium sa týka celkového obsahu VOC v látkach s chemickým zložením, ktoré majú v mokrej forme. Ak je zmesi potrebné pred použitím zriediť, výpočet by mal byť založený na obsahu v zriedenom výrobku.

Na účely tohto kritéria je VOC prchavá organická zlúčenina podľa vymedzenia v článku 2 ods. 5 smernice 2004/42/ES.

Toto kritérium sa nevzťahuje na zmesi používané na opravu (napr. hrče, trhliny, vrypy atď.) počas výrobného procesu.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode s týmto kritériom podložené kartou bezpečnostných údajov všetkých použitých lepidiel, živíc alebo iných látok v plechových obaloch alebo rovnocennou dokumentáciou, ktorou podloží vyhlásenie o zhode, spolu s kompletnou receptúrou s uvedením množstiev a čísel CAS.

Ak sa v karte bezpečnostných údajov uvádza, že obsah VOC predstavuje menej ako 3 % hmotnostného podielu použitých lepidiel alebo živíc v plechových obaloch alebo menej ako 1 % hmotnostného podielu ostatných použitých látok, nie je potrebné žiadne ďalšie overovanie.

Ak sa v karte bezpečnostných údajov neuvádzajú informácie o obsahu VOC, tento obsah sa vypočíta na základe zoznamu látok. Koncentrácia každej zložky VOC sa uvedie ako percentuálny podiel hmotnosti.

Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach, ktorými preukáže, že obsah voľného formaldehydu v kvapalných aminoplastových živiciach je menší ako 0,2 % hmotnostného podielu v súlade s normou EN1243.

4.f.   Plastifikátory

Lepidlá, živice alebo látky a zmesi na povrchovú úpravu nesmú obsahovať žiadne ftalátové plastifikátory, ktoré sú uvedené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006. O neprítomnosti týchto ftalátov možno hovoriť vtedy, ak celkové množstvo uvedených ftalátov predstavuje menej ako 0,10 % hmotnosti lepidla, živice alebo látky alebo zmesi na povrchovú úpravu (1 000 mg/kg).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne príslušnému orgánu buď:

vyhlásenie o zhode s kritériom od dodávateľa alebo výrobcu podlahovej krytiny, v ktorom sa uvádza, že sa nepoužili ftalátové plastifikátory, alebo

vyhlásenie o zhode s kritériom od dodávateľa alebo výrobcu podlahovej krytiny, v ktorom sa uvádza, že boli použité ftalátové plastifikátory a že v lepidle, živici alebo látke alebo zmesi na povrchovú úpravu sa nepoužil žiadny z ftalátov, na ktoré sa vzťahujú kritériá uvedené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Ak sa neposkytne vhodné vyhlásenie, na lepidle, živici alebo látke alebo zmesi na povrchovú úpravu sa musí vykonať skúška na prítomnosť týchto ftalátov v súlade s normou ISO 8214-6.

4.g.   Halogenované organické zlúčeniny

Halogenované organické zlúčeniny nie sú povolené v látkach používaných pri výrobe podlahových krytín (napr. ako spojivá, lepidlá, nátery atď.).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode podložené vyhlásením o nepoužívaní halogénovaných organických zlúčenín od výrobcu látok. Okrem toho sa predloží aj príslušná karta bezpečnostných údajov látok.

4.h.   Spomaľovače horenia

Spomaľovače horenia nie sú povolené v látkach používaných pri výrobe podlahových krytín.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode podložené vyhlásením o nepoužívaní spomaľovačov horenia od výrobcu látok. Okrem toho sa predloží aj príslušná karta bezpečnostných údajov látok.

4.i.   Aziridín a polyaziridín

Aziridín a polyaziridín nie sú povolené v látkach používaných pri výrobe podlahových krytín (napr. ako povrchová úprava, nátery atď.)

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode podložené vyhlásením o nepoužívaní aziridínu a polyaziridínu od výrobcu látok. Okrem toho sa predloží aj príslušná karta bezpečnostných údajov látok.

Kritérium 5.   Spotreba energie vo výrobnom procese

Priemerná ročná spotreba energie pri výrobe podlahových krytín sa vypočíta podľa tabuľky 5.1 a dodatku II a nesmie prekročiť tieto limity (E skóre):

Výrobok

E skóre

Masívne drevené podlahy

> 11,0

Viacvrstvové drevené podlahy

Drevené dyhové podlahové krytiny

Korkové podlahové krytiny a korkové dlažby

Bambusové podlahové krytiny

Laminátové podlahy

> 8,0


Tabuľka 5.1.

Výpočet E skóre

Vzorec

 

Environmentálny parameter

Požiadavky na maximálnu hodnotu

Formula

A

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej ročnej spotrebe energie

%

B

Ročný nákup elektrickej energie

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Ročná spotreba paliva

kWh/m2

35 kWh/m2

 

Kde A = pomer medzi energiou pochádzajúcou z obnoviteľných zdrojov a celkovou energiou.

Čitateľ pomeru A predstavuje nakúpené palivá z obnoviteľných zdrojov energie (množstvo paliva × štandardná hodnota) plus teplo vyrobené na mieste z nepalivových obnoviteľných zdrojov energie plus 2,5 × elektrická energia vyrobená na mieste z nepalivových obnoviteľných zdrojov energie a plus 2,5 × nákup elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Menovateľ pomeru A predstavuje nakúpené palivá z obnoviteľných zdrojov energie (množstvo paliva × štandardná hodnota) plus nakúpené palivá z neobnoviteľných zdrojov energie (množstvo paliva × štandardná hodnota) plus teplo vyrobené na mieste z nepalivových obnoviteľných zdrojov energie plus 2,5 × elektrická energia vyrobená na mieste z nepalivových obnoviteľných zdrojov energie plus 2,5 × nákup elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie a plus 2,5 × nákup elektrickej energie z neobnoviteľných zdrojov energie.

 

B = ročný nákup elektrickej energie predstavuje súčet elektrickej energie nakúpenej od externého dodávateľa. Ak nakúpená elektrická energia pochádza z obnoviteľných zdrojov energie, použije sa faktor 0,8.

 

C = ročná spotreba paliva predstavuje súčet všetkých palív nakúpených alebo získaných ako vedľajšie produkty pri výrobe podlahových krytín a používaných na výrobu energie na mieste.

 

E skóre sa vypočíta na m2 vyrobenej podlahy a zohľadní sa v ňom priama spotreba energie pri výrobe podlahy. Nepriama spotreba energie sa nezohľadňuje.

Nižšie je uvedený orientačný zoznam činností, ktoré sa majú alebo nemajú zahrnúť do výpočtov spotreby energie. Činnosti prebiehajú od prijatia výrubu (kmeňov), korku a bambusu v zariadení výrobcu alebo jeho dodávateľov až do konca výrobného procesu.

Výrobok

Podmienky na spotrebu elektrickej energie a paliva (orientačný zoznam)

Zahrnuté

Nezahrnuté

Masívne drevené podlahy

sušenie, brúsenie a pílenie

meranie veľkosti a orezávanie

pieskovanie

náter

balenie

a akékoľvek iné činnosti potrebné na výrobu

výroba lakov alebo akéhokoľvek iného prípravku v plechovom obale

spotreba energie pri činnostiach kontroly kvality

nepriama spotreba energie (napr. vykurovanie, osvetlenie, vnútorná doprava atď.).

Viacvrstvové drevené podlahy

sušenie, brúsenie a pílenie

meranie veľkosti a orezávanie

pieskovanie

lisovanie

náter

balenie

a akékoľvek iné činnosti potrebné na výrobu

Korkové podlahové krytiny a korkové dlažby

sušenie, brúsenie a pílenie

meranie veľkosti a orezávanie

pieskovanie

lisovanie

výroba latovky, ak sa používa v štruktúre

náter

balenie

a akékoľvek iné činnosti potrebné na výrobu

Bambusové podlahové krytiny

Laminátové podlahy

výroba latovky

impregnácia dekóru, krycej vrstvy a podkladového papiera

lisovanie

meranie veľkosti

balenie

a akékoľvek iné činnosti potrebné na výrobu

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ uvedie a preukáže:

typ a množstvo elektrickej energie, ktorá sa v priemere nakúpila od externého dodávateľa za rok. V prípade nákupu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa v súlade so smernicou 2009/28/ES predložia potvrdenia o pôvode. Ak sa smernica 2009/28/ES neuplatňuje v krajine, kde sa podlahová krytina vyrába, predloží sa rovnocenný dôkaz,

typy) paliva a množstvá, ktoré boli použité pri výrobe podlahových krytín na základe zmlúv, účtov alebo rovnocennej dokumentácie, v ktorej sa uvádzajú dátumy, dodané/nakúpené množstvá a špecifikácie paliva (napr. fyzikálno-chemické vlastnosti, dolná výhrevnosť atď.). V súlade so smernicou 2009/28/ES sa predloží vyhlásenie o tom, ktoré z týchto používaných palív pochádzajú z obnoviteľných zdrojov energie,

množstvo energie, ktoré sa použilo vo výrobných krokoch, zahrnuté do výpočtu E skóre spolu s dokladmi (napr. merania energie v rôznych výrobných fázach, energetická spotreba zariadenia podľa údajov uvedených v produktových listoch atď.),

typ a množstvo predanej energie. Výpočty zahŕňajú typ a množstvo palív, ktoré sa použili na výrobu predávanej energie, dátumy alebo časové úseky, kedy sa energia vyrábala, a dátumy predaja,

vyhlásenie o priemernej ročnej produkcii podlahy, ktorá sa uchádza o environmentálnu značku EÚ (v m2).

Na preukázanie zhody s týmto kritériom možno predložiť dokumenty používané na informovanie o spotrebe energie, nákupe palív a výrobe energie, ako aj dokumenty na informovanie vnútroštátnych orgánov o výrobe podláh.

Kritérium 6.   Emisie VOC z podlahových krytín

Podlahové krytiny nesmú prekročiť hodnoty emisií uvedené v tabuľke 6.1 merané v skúšobnej komore v súlade so skúšobnou normou CEN/TS16516. Balenie a dodávka vzoriek odoslaných na skúšanie, zaobchádzanie s nimi a ich upravovanie sa riadia postupmi opísanými v CEN/TS 16516.

Tabuľka 6.1.

Emisné požiadavky

Výrobky

Emisné požiadavky

Zlúčenina

Limitná hodnota po 28 dňoch skladovania vo vetranej skúšobnej komore (pozri CEN/TS 16516) v mg/m3 vzduchu (d)

Masívne drevené podlahy

Viacvrstvové drevené podlahy

Drevené dyhové podlahové krytiny

Celkové množstvo VOC bez kyseliny octovej

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Korkové podlahové krytiny

Bambusové podlahové krytiny

Celkové množstvo VOC

Laminátové podlahy

Celkové množstvo VOC

< 0,16

Všetky podlahové krytiny

Celkové množstvo SVOC

< 0,1

Masívne drevené podlahy

Viacvrstvové drevené podlahy

Drevené dyhové podlahové krytiny

Hodnota R pre látky s najnižšou požadovanou koncentráciou bez kyseliny octovej (CAS 64-19-7)

≤ 1

Korkové podlahové krytiny

Bambusové podlahové krytiny

Laminátové podlahy

Hodnota R pre látky s najnižšou požadovanou koncentráciou

≤ 1

Všetky podlahové krytiny

Karcinogénne látky

< 0,001

Na účely tohto kritéria je VOC každá prchavá organická zlúčenina, ktorá na plynovej chromatografickej kolóne eluuje od (a vrátane) n-hexánu po n-hexadekán s teplotou varu v rozmedzí približne od 68 °C do 287 °C, ak sa meranie uskutočnilo s použitím kapilárnej kolóny potiahnutej 5 % fenyl-polysiloxánom a 95 % metyl-polysiloxánom.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode podložené protokolmi o skúškach v komore vykonaných v súlade s normou CEN/TS16516 alebo rovnocennou metódou preukazujúce, že boli dodržané limity uvedené v tabuľke 6.1. Protokoly o skúške musia obsahovať:

použitú skúšobnú metódu,

výsledky skúšok a potrebné výpočty preukazujúce dodržanie limitov uvedených v tabuľke 6.1.

Ak koncentračné limity pre skúšku v komore, ktorých dosiahnutie bolo stanovené na 28 dní, možno dosiahnuť tri dni po umiestnení vzorky do komory alebo v inom časovom intervale medzi tromi a 27 dňami po umiestnení vzorky do komory, potom možno vyhlásiť súlad s požiadavkami a skúška sa môže predčasne ukončiť.

Údaje zo skúšok vykonaných do 12 mesiacov pred podaním žiadosti o používanie environmentálnej značky EÚ budú v prípade výrobkov platné, pokiaľ nedošlo k žiadnym zmenám vo výrobnom procese alebo v používanom chemickom zložení, ktoré by sa mohli považovať za zmeny, ktoré povedú k zvýšeniu emisií prchavých organických zlúčenín z konečného výrobku.

Ako dôkaz zhody možno použiť aj platný certifikát od príslušných značiek pre vnútorné prostredie, ak značka pre vnútorné prostredie spĺňa požiadavky tohto kritéria a ak ju príslušný orgán pokladá za rovnocenný dôkaz.

Kritérium 7.   Emisie formaldehydu z podlahových krytín a latovky

Podlahová krytina vyrobená s použitím latoviek na báze formaldehydu, lepidiel, živíc alebo prípravkov na úpravu povrchu a, ak sa použijú, neošetrených latoviek vyrobených s použitím lepidiel alebo živíc na báze formaldehydu, musí spĺňať jednu z týchto podmienok:

emisie formaldehydu sú nižšie ako 50 % prahovej hodnoty, čo umožňuje, aby boli klasifikované ako E1, ako sa vymedzuje v prílohe B normy EN 13986 + A1 (vzťahujúcej sa na všetky podlahové krytiny a latovky iné ako drevovláknité latovky strednej hustoty/vysokej hustoty),

emisie formaldehydu sú nižšie ako 65 % prahovej hodnoty E1, ako sa vymedzuje v prílohe B normy EN 13986 + A1 vzťahujúcej sa na neošetrené drevovláknité latovky strednej hustoty/vysokej hustoty,

emisie formaldehydu sú nižšie ako limitné hodnoty stanovené Kalifornskou radou pre vzdušné zdroje (Californian Air Resources Board – CARB) pre fázu II alebo v japonských normách F-3 star alebo F-4 star.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode s týmto kritériom. Posudzovanie a overovanie podlahových krytín a drevovláknitých latoviek s nízkymi emisiami formaldehydu sa líšia podľa systému certifikácie, do ktorého patria. Požadovaná dokumentácia na účely overovania pre každý systém je opísaná v tabuľke 7.1.

Tabuľka 7.1.

Dokumentácia na účely overovania v prípade podlahových krytín s nízkymi emisiami formaldehydu

Systémy certifikácie

Posudzovanie a overovanie

E1

(ako sa vymedzuje v prílohe B k norme EN 13986+A1)

Vyhlásenie od výrobcu a dodávateľa latovky, ak je to vhodné, v ktorom sa uvádza, že podlahová krytina a neošetrená latovka iná ako drevovláknitá latovka strednej hustoty/vysokej hustoty vyhovuje emisným limitom na úrovni 50 % prahovej hodnoty E1, ako sa vymedzuje v prílohe B normy EN 13986+ A1 (11), alebo v prípade neošetrených drevovláknitých latoviek strednej hustoty/vysokej hustoty na úrovni 65 % prahovej hodnoty E1, ako sa vymedzuje v prílohe B normy EN 13986 + A1, podložené protokolmi o skúškach vykonaných podľa normy EN 120, EN 717-2 alebo EN 717-1 alebo inou rovnocennou metódou.

CARB: limitné hodnoty fázy II

Vyhlásenie od výrobcu a dodávateľa latovky, ak je to vhodné, podložené protokolmi o skúškach vykonaných podľa ASTM E1333 alebo ASTM D6007, v ktorých sa preukazuje súlad podlahovej krytiny s limitnými hodnotami pre emisie formaldehydu fázy II vymedzenými v nariadení štátu Kalifornia č. 93120 pre kompozitné výrobky z dreva (12).

Podlahová krytina a latovka môže byť označená v súlade s oddielom 93120.3 písm. e) a toto označenie bude obsahovať informácie týkajúce sa názvu výrobcu, čísla výrobnej dávky alebo šarže a čísla CARB prideleného nezávislému certifikačnému orgánu (táto časť nie je povinná, ak sa výrobky predávajú mimo Kalifornie alebo ak boli vyrobené bez použitia pridaného formaldehydu alebo pomocou určitých formaldehydových živíc s mimoriadne nízkymi emisiami).

Limitné hodnoty F-3 star alebo F-4 star

Vyhlásenie výrobcu a dodávateľa latovky o súlade dosky s limitnými hodnotami pre emisie formaldehydu podľa JIS A 5905 (pre vláknité dosky) alebo JIS A 5908 2003 (pre trieskové dosky a preglejované dosky) podložené protokolmi o skúškach vykonaných podľa metódy sušičky v súlade s normou JIS A 1460.

Kritérium 8.   Funkčná spôsobilosť

Splnené musia byť iba požiadavky spojené s konkrétnym typom podlahy.

Podlahové krytiny sa skúšajú a klasifikujú v súlade s najnovšími verziami noriem a označení uvedených v tabuľke 8.1.

Tabuľka 8.1.

Normy skúšania a klasifikácie podlahových krytín

Podlaha

Skúšobná metóda

Klasifikácia

Drevená dyhová podlahová krytina (13)

EN 1534 pre odolnosť proti vtlačeniu

EN 13329 pre hrúbku vydutia

Vhodná skúšobná metóda pre odolnosť proti nárazu (14)

Vhodná skúšobná metóda pre odolnosť proti opotrebeniu (14)

ISO 24334 pre pevnosť zaistenia

EN ISO 10874 (1)

Lakované masívne a viacvrstvové drevené podlahy zo závodu

Hrúbka vrchnej vrstvy

Tvrdosť dreva povrchovej vrstvy (2)

EN 685 (2) CTBA

Olejované, nenatierané masívne a nenatierané viacvrstvové drevené podlahy zo závodu

Korkové dlažby

EN 12104

EN ISO 10874

Korkové podlahové krytiny

EN 660-1 pre skupinu opotrebovania

EN 425 pre zisťovanie účinku rolovacieho kolieska stoličky

EN 425 pre simulovaný pohyb nábytkovej nohy

ISO 24343-1 pre reziduálne vrúbkovanie

Bambusové podlahové krytiny

EN 1534 pre odolnosť proti vtlačeniu

EN 13696 pre hrúbku vrchnej alebo nášľapnej vrstvy

Laminátová podlaha

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

Podlahové krytiny musia spĺňať aspoň tieto podmienky:

Podlaha

Limitné hodnoty

Dyhová drevená podlaha

miera využitia triedy 23 v prípade podláh určených na súkromné použitie

miera využitia triedy 32 v prípade podláh určených na obchodné použitie

Lakované pevné a viacvrstvové drevené podlahy zo závodu

miera využitia triedy 23 v prípade podláh určených na súkromné a obchodné použitie

Olejované, nenatierané masívne viacvrstvové drevené podlahy zo závodu

Korkové dlažby

miera využitia triedy 23 v prípade podláh určených na súkromné použitie

miera využitia triedy 32 v prípade podláh určených na obchodné použitie

Korkové podlahové krytiny

Bambusové podlahové krytiny

rovnovážny obsah vlhkosti: 8 % pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti

odolnosť proti vtlačeniu:

≥ 4 kg/mm2 v prípade podlahových krytín lisovaných na výšku a na šírku

≥ 9,5 kg/mm2 v prípade podlahových krytín s vysokou hustotou

Laminátová podlaha

miera využitia triedy 23 v prípade podláh určených na súkromné použitie

miera využitia triedy 32 v prípade podláh určených na obchodné použitie

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode s týmto kritériom. Vyhlásenie musí byť podložené protokolmi o skúškach, v ktorých sa uvedie:

typ podlahy,

vybrané skúšobné metódy,

výsledky skúšok a klasifikácia podlahy podľa výsledkov a príslušnej normy, ak je to vhodné.

Ak sa podlahová krytina skúšala inou skúšobnou metódou, ako sú metódy uvedené vyššie, môže to byť prípustné, ak sú skúšobné metódy podľa príslušného orgánu porovnateľné.

Kritérium 9.   Opraviteľnosť a predĺžená záruka

Splnené musia byť iba požiadavky spojené s konkrétnym typom podlahy.

Na účely opráv a výmeny opotrebovaných dielov musí podlahová krytina spĺňať tieto požiadavky:

opraviteľnosť: informácie sa uvedú v návode pre spotrebiteľa alebo na webovom sídle výrobcu, aby boli prístupné pre používateľov a montérov.

a)

Dizajn umožňujúci opravu a dokument na účely opravy: v prípade podlahových krytín, ktoré nie sú zlepené, sa podlaha navrhne tak, aby bolo možné ju rozobrať na účely uľahčenia opráv, opätovného použitia a recyklácie. Musia sa poskytnúť jednoduché a ilustrované pokyny týkajúce sa demontáže alebo výmeny poškodených prvkov. Demontáž a výmenu musí byť možné vykonať pomocou bežných a základných manuálnych nástrojov. Poskytnú sa informácie/odporúčania, ako si udržiavať v zásobe náhradné prvky podlahovej krytiny pre prípady opravy;

predĺžená záruka na výrobok

b)

Žiadateľ bez dodatočných nákladov poskytne minimálne päťročnú záruku účinnú odo dňa dodania výrobku. Táto záruka sa poskytuje bez toho, aby boli dotknuté právne záväzky výrobcu a predávajúceho podľa vnútroštátneho práva.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode podložené týmito dokumentmi:

kópia dokumentu na účely opráv alebo akéhokoľvek iného dokumentu, kde sa uvádza informácia o dizajne na účely opráv,

kópia potvrdenia s uvedením podmienok predĺženej záruky na výrobok, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii s informáciami pre spotrebiteľov a ktoré spĺňa minimálne požiadavky stanovené v tomto kritériu.

Kritérium 10.   Informácie pre spotrebiteľov

Výrobok sa predáva spolu s príslušnými informáciami pre spotrebiteľov na obale alebo akoukoľvek inou sprievodnou dokumentáciou k výrobku. Splnené musia byť iba požiadavky spojené s konkrétnym typom podlahy.

Pokyny týkajúce sa týchto aspektov musia byť čitateľné a musia byť uvedené v jazyku krajiny, kde sa výrobok uvádza na trh a/alebo obsahovať grafické znázornenie alebo ikony:

informácie o podskupine, do ktorej výrobok patrí (masívna alebo viacvrstvová drevená podlaha, korková podlaha, korková dlažba, bambusová podlaha, laminátová podlaha atď.), množstvo dreveného, korkového alebo bambusového materiálu v konečnom výrobku ako percento hmotnosti a informácie, či používateľ ešte musí vykonať nejakú povrchovú úpravu, odporúčania pre inštaláciu:

uvedú sa všetky príslušné pokyny týkajúce sa osvedčených postupov pri environmentálne vhodnej inštalácii:

vždy, keď je to možné, sa odporúča plávajúca inštalácia. Uvedú sa informácie o nevyhnutnej príprave podkladovej plochy a potrebných pomocných materiáloch,

ak sa vzhľadom na možné dlhšie trvanie odporúča lepená inštalácia, uvedie sa odporúčanie na použitie lepidla certifikovaného environmentálnou značkou typu I alebo lepidla s nízkymi emisiami spĺňajúceho normu EMICODE EC1 alebo rovnocennú normu,

ilustrované pokyny na montáž a demontáž podľa požiadaviek v kritériu 9.a. (ak je to vhodné).

odporúčanie na povrchovú úpravu v prípade nenatieraných podlahových krytín a podláh, ktoré musia mať naolejovaný povrch:

príslušné informácie o type a množstve náterových produktov (napr. olej alebo lak) potrebných na dosiahnutie plánovanej trvanlivosti,

príslušné informácie o natieraní podláh náterovými produktmi s nízkymi emisiami v súlade so smernicou 2004/42/ES,

informácie o tom, ako možno predĺžiť životnosť podlahy renováciou, napr. pieskovaním a povrchovou úpravou,

odporúčanie na používanie, čistenie a údržbu výrobku:

poskytnú sa príslušné informácie o bežnom čistení, ak je to vhodné pre daný typ podlahovej krytiny, s uvedením čistiacich prostriedkov s environmentálnou značkou typu I,

pokyny na údržbu vrátane produktov na údržbu a produktov na renováciu alebo intenzívne čistenie. Ak je to možné, mali by sa odporučiť produkty na údržbu s environmentálnou značkou typu I,

jasné uvedenie oblastí použitia podlahovej krytiny a vyhlásenie o zhode s príslušnými normami EN pre daný výrobok, ako sa uvádza v kritériu 8.

informácie týkajúce sa opraviteľnosti:

jasné odporúčanie týkajúce sa zabezpečenia náhradných dielov podľa požiadaviek v kritériu 9.a.,

príslušné informácie týkajúce sa podmienok záruky na výrobok podľa požiadaviek v kritériu 9.b.

informácie týkajúce sa skončenia životnosti výrobku:

spotrebiteľovi sa musí poskytnúť podrobný opis najlepších spôsobov zneškodnenia výrobku (t. j. opätovné použitie, recyklácia, energetické zhodnotenie atď.), ktoré sa zoradia podľa ich vplyvu na životné prostredie.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode s kritériom podložené kópiou dokumentácie s informáciami pre spotrebiteľov, ktorá sa má poskytnúť spolu s výrobkom. Kópia musí preukázať súlad s každým bodom uvedeným v tomto kritériu.

Kritérium 11.   Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Logo musí byť viditeľné a čitateľné. Na výrobku sa uvedie registračné číslo/číslo licencie environmentálnej značky EÚ, ktoré musí byť čitateľné a zreteľne viditeľné.

Nepovinná značka s textovým poľom obsahuje tento text:

drevo, korok alebo bambus z udržateľne obhospodarovaných lesov,

nižšia spotreba energie pri výrobe,

výrobok s nízkymi emisiami.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode s kritériom podložené kópiou dokumentácie s informáciami uvedenými na environmentálnej značke EÚ.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Obchodný názov sú všetky názvy, pod ktorými sa látka uvádza na trh Únie.

(3)  Časť je každá samostatná vrstva, z ktorej pozostávajú podlahové krytiny a ktorej materiál, tvar a forma plnia špecifickú funkciu. Zahŕňa napríklad vrstvu odolnú proti opotrebovaniu a oderu, vzor dyhovej vrstvy, vrstvu zo substrátu alebo vrstvu zabezpečujúcu stabilitu a podložkovú vrstvu.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  ECHA, Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(6)  Register CAS: https://www.cas.org/content/chemical-substances.

(7)  Zoznam ES: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory.

(8)  ECHA, databáza registrovaných látok REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(9)  ECHA, Spolupráca s partnerskými regulačnými agentúrami, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  „Norma EPF pre podmienky dodávania recyklovaného dreva“, október 2002, k dispozícii na adrese: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(d)  Skúška v komore sa musí vykonať 28 dní po dokončení povrchovej úpravy. Až do tohto okamihu sa výrobok, ktorý sa má skúšať, uskladní v uzavretom balení na mieste výroby a takto sa dodá do skúšobného laboratória.

(11)  Požiadavky sa vzťahujú na podlahové krytiny s obsahom vlhkosti H = 6,5 %.

(12)  Nariadenie č. 93120 „Opatrenie na kontrolu toxických látok v ovzduší v záujme zníženia emisií formaldehydu z kompozitných výrobkov z dreva“, California Code of Regulations.

(13)  Drevená dyhová podlahová krytina je pevná podlahová krytina pozostávajúca zo substrátu vyrobeného z dosky na báze dreva s vrchnou vrstvou z drevenej dyhy a prípadnou podložkou.

(14)  Na účely súladu sa merania a výpočty vykonávajú s použitím spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najnovšie metódy merania a výpočtu vrátane harmonizovaných noriem s odkazmi uverejnenými v Úradnom vestníku Európskej únie. Musia spĺňať technické vymedzenie pojmov, podmienky a parametre opísané v používateľskej príručke ku kritériám.

(1)  Uvedie sa skúšobná metóda použitá na meranie odolnosti proti oderu, ako aj hrúbka vrchnej vrstvy, ak je to vhodné.

(2)  Klasifikácia druhov dreva v súvislosti s tvrdosťou dreva a korelácia medzi triedami použitia v norme EN 685 a hrúbkou opotrebovania vrchnej vrstvy a druhom dreva sa uvádza v dokumente CTBA Revetements interiors Parquet 71.01.

DODATOK I.

Usmernenia na výpočet množstva použitých VOC

Požiadavka sa týka celkového obsahu VOC vo výrobkoch na povrchovú úpravu s chemickým zložením, ktoré majú v mokrej forme. Ak bolo výrobky potrebné pred použitím zriediť, výpočet by mal byť založený na obsahu v zriedenom výrobku.

Táto metóda je založená na spôsobe aplikácie, pri ktorom sa počítajú požadované množstvá na m2 povrchu. Na základe toho sa určí obsah organických rozpúšťadiel ako percentuálny podiel použitého množstva povrchovej úpravy.

Použité množstvo VOC sa vypočíta podľa tohto vzorca

Formula

Súčasťou vzorca je:

množstvo výrobku na povrchovú úpravu: za každú nanesenú vrstvu sa množstvo povrchovej úpravy pridanej do systému uvedie v g/m2,

podiel VOC vo výrobkoch na povrchovú úpravu: koncentrácia sa uvedie ako percentuálny podiel hmotnosti,

efektívnosť povrchovej úpravy, ktorá závisí od spôsobu aplikácie. Efektívnosť sa uvedie v súlade s aktuálnym stavom v odbore povrchových úprav, ako sa uvádza v tabuľke 4.2,

súhrn všetkých použitých náterov.

Tabuľka 4.2.

Efektívnosť povrchových úprav

Povrchová úprava

Efektívnosť (%)

Povrchová úprava

Efektívnosť (%)

Automatický nástrek bez recyklácie

50

Navaľovanie

95

Automatický nástrek s recykláciou

70

Náter nanášaný polievaním

95

Nástrek, elektrostatický

65

Vákuovo nanášaný náter

95

Nástrek, zvon/kotúč

80

 

 

DODATOK II.

Usmernenia na výpočet spotreby energie vo výrobnom procese

Spotreba energie na m2 podlahy sa vypočíta ako ročný aritmetický priemer za posledné tri roky. Ak spoločnosť nemá tieto údaje, príslušné orgány posúdia, či je možné akceptovať rovnocenné údaje.

Ak má výrobca nadbytok energií, ktorý sa predá ako elektrina, para alebo teplo, predaný objem je možné odpočítať od spotreby energie. Do výpočtu sa zahrnie iba palivo, ktoré sa skutočne spotrebovalo pri výrobe podlahovej krytiny.

Spotreba energie sa uvádza v kWh/m2, hoci výpočty sa môžu vykonávať aj v MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Obsah energie z paliva sa vypočíta na základe tabuľky 5.2. Ak sa elektrická energia vyrába na mieste, na výpočet spotreby paliva možno použiť jednu z týchto metód:

skutočná ročná spotreba paliva,

spotreba elektrickej energie vyrobenej na mieste vynásobená faktorom 2,5, ak pochádza z nehorľavého obnoviteľného zdroja.

Hodnoty spotreby energie sa vypočítajú pomocou štandardných hodnôt paliva. Obsah energie z rôznych palív sa uvádza v tabuľke 5.2.

Tabuľka 5.2.

Štandardné hodnoty paliva  (1)

Palivo

MJ/kg

Palivo

MJ/kg

Benzín

44,0

Pelety (7 % W)

16,8

Nafta

 

Rašelina

7,8 – 13,8

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

45,2

Slama (15 % W)

 

Olej Eo1

42,3

Bioplyn

 

Olej Eo5

44,0

Drevné štiepky (25 %W)

13,8

Zemný plyn

47,2

Drevný odpad

 

Uhlie z elektrárne

28,5

GJ/t sa rovná MJ/kg

Vzorec na výpočet energetického obsahu drevných štiepkov závisí od obsahu vody. Na odparenie vody z dreva je potrebná energia. Táto energia znižuje výhrevnosť drevných štiepkov. Energetický obsah možno vypočítať ako:

Formula

Faktor 21442 je súčet merného skupenského tepla vyparovania vody (2,442 MJ/kg) a energetického obsahu suchého dreva (19,0 MJ/kg). Ak má žiadateľ laboratórne analýzy výhrevnosti paliva, príslušné orgány môžu zvážiť použitie tejto tepelnej hodnoty na výpočet energetického obsahu.


(1)  Hodnoty sa uvádzajú v prílohe IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

(% W) je percentuálny podiel hmotnosti vody v palive a vo vzorci uvedenom ďalej sa uvádza ako písmeno f. Ak nie je uvedené inak, f = 0 % W a obsah popola je priemerný.

DODATOK III

Zoznam noriem a iných technických špecifikácií

Tabuľka III.1.

Zoznam noriem a iných technických špecifikácií

Norma

Názov

Vymedzenia podlahových krytín

EN 12466

Pružné dlážkoviny – Slovník

EN 13329

Laminátové dlážkoviny – Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy

ISO 14021

Environmentálne značky a vyhlásenia – Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II)

Emisie prchavých organických zlúčenín

CEN/TS 16516

Stavebné výrobky – Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok – Stanovenie emisií do vnútorného ovzdušia

EN 717-1

Dosky na báze dreva – Zisťovanie uvoľňovania formaldehydu – Časť 1: Emisia formaldehydu zisťovaná komorovou metódou

EN 717-2

Dosky na báze dreva – Zisťovanie uvoľňovania formaldehydu – Časť 2: Zisťovanie uvoľneného formaldehydu metódou analýzy plynov

EN 120

Drevné materiály – Zisťovanie obsahu formaldehydu – Extračný postup zvaný „perforátorová metóda“

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Suroviny

EPF

Norma EPF pre podmienky dodávania recyklovaného dreva, október 2002. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Lepidlá – Stanovenie voľného formaldehydu v aminoformaldehydových a amidoformaldehydových kondenzátoch

ISO 8214-6

Bezpečnosť hračiek – Časť 6: Určité ftalátové estery pri výrobe hračiek a výrobkov pre deti

Funkčná spôsobilosť

EN 425

Pružné a laminátové dlážkoviny – Zisťovanie účinku rolovacieho kolieska a stoličky

EN 660-1

Pružné dlážkoviny – Stanovenie odolnosti proti opotrebeniu. Časť 1: Stuttgartova metóda

EN 685

Pružné, textilné a laminátové dlážkoviny – Klasifikácia

EN 1534

Parkety a iné drevené podlahoviny. Stanovenie odolnosti proti vtlačeniu. Skúšobná metóda

EN ISO 10874

Pružné, textilné a laminátové dlážkoviny – Klasifikácia

EN 12104

Pružné dlážkoviny – Korkové dlaždice – Špecifikácia

EN 13329

Laminátové dlážkoviny – Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy

EN 13696

Drevené podlahoviny. Skúšobné metódy na stanovenie pružnosti a odolnosti proti opotrebeniu a nárazu

EN 14978

Laminátové dlážkoviny – Súčasti s akrylátovou povrchovou vrstvou, vytvrdenie prúdom elektrónov – Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy

EN 15468

Laminátové dlážkoviny – Súčasti s priamo nanášanou potlačou a živicovou povrchovou vrstvou – Špecifikácie, požiadavky a skúšobné metódy

ISO 24343-1

Pružné a laminátové dlážkoviny – Stanovenie vrúbkovania a reziduálneho vrúbkovania – Časť 1: Reziduálne vrúbkovanie


Top