Help Print this page 

Document 32017D0175

Title and reference
Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/175 z 25. januára 2017, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia [oznámené pod číslom C(2017) 299] (Text s významom pre EHP )

C/2017/0299
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/9


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/175

z 25. januára 2017,

ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia

[oznámené pod číslom C(2017) 299]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť službám, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 sa uvádza, že špecifické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ sa stanovia pre jednotlivé skupiny produktov.

(3)

Rozhodnutiami Komisie 2009/564/ES (2) a 2009/578/ES (3) sa stanovili ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie kempingových služieb a turistickej ubytovacej služby, ktoré sú platné do 31. decembra 2016.

(4)

V záujme lepšieho zohľadnenia spoločných znakov kempingových služieb a turistických ubytovacích služieb a s cieľom dosiahnuť synergie zo spoločného prístupu pre tieto skupiny produktov a zabezpečiť maximálnu efektívnosť pri správe týchto kritérií sa považuje za primerané zlúčiť obidve skupiny produktov do jednej skupiny produktov s názvom „turistické ubytovacie zariadenia“.

(5)

Cieľom prepracovaných kritérií je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ušetriť energiu a vodu, znížiť produkciu odpadu a zlepšiť miestne životné prostredie. Revidované kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie by mali byť platné päť rokov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, pričom sa zohľadňuje inovačný cyklus tejto skupiny produktov.

(6)

Kód zodpovedajúci skupine produktov je neoddeliteľnou súčasťou registračných čísel environmentálnej značky EÚ. Na to, aby mohli príslušné orgány udeliť registračné číslo environmentálnej značky EÚ turistickým ubytovacím zariadeniam, ktoré spĺňajú kritériá pre environmentálnu značku EÚ, je potrebné tejto skupine produktov priradiť číselný kód.

(7)

Rozhodnutia 2009/564/ES a 2009/578/ES by sa preto mali zrušiť.

(8)

Žiadateľom, ktorých turistickým ubytovacím službám alebo kempingovým službám sa udelila environmentálna značka EÚ pre kempingové služby a turistické ubytovacie služby na základe kritérií stanovených v rozhodnutiach 2009/564/ES a 2009/578/ES, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich produktov revidovaným kritériám a požiadavkám. Žiadateľom by sa tiež malo povoliť, aby mohli počas dostatočne dlhého obdobia predkladať žiadosti vypracované na základe ekologických kritérií uvedených v rozhodnutiach 2009/564/ES a 2009/578/ES.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina produktov „turistické ubytovacie zariadenia“ obsahuje poskytovanie turistických ubytovacích služieb a kempingových služieb a ktorýchkoľvek z týchto pomocných služieb pod vedením prevádzkovateľa turistického ubytovacieho zariadenia:

(1)

stravovacie služby;

(2)

zariadenia zamerané na voľný čas alebo fitnes;

(3)

zelené plochy;

(4)

priestory pre špecifické udalosti, ako napríklad obchodné konferencie, stretnutia alebo podujatia odbornej prípravy;

(5)

sanitárne zariadenia, zariadenia na pranie a varenie alebo informačné zariadenia pre kempingových turistov, cestujúcich a nocľažníkov na spoločné využitie.

2.   Dopravné služby a výletné plavby sú zo skupiny produktov „turistické ubytovacie zariadenie“ vylúčené.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„turistické ubytovacie služby“ sú spoplatnené poskytovanie nocľahu v krytých ubytovacích zariadeniach, v izbách, ktoré sú vybavené aspoň posteľou a majú súkromné alebo spoločné hygienické zariadenia, turistom, cestujúcim a nocľažníkom;

2.

„kempingové služby“ sú spoplatnené poskytovanie kempingových miest vybavených pre ktorúkoľvek z týchto štruktúr: stany, karavany, mobilné domy, maringotky, bungalovy a apartmány, ako aj súkromné alebo spoločné hygienické zariadenia, turistom, cestujúcim a nocľažníkom;

3.

„stravovacie služby“ sú poskytovanie raňajok alebo iných jedál;

4.

„zariadenia zamerané na voľný čas alebo fitnes“ sú sauny, bazény, športové zariadenia a wellness centrá prístupné hosťom alebo iným osobám, alebo obidvom skupinám;

5.

„zelené plochy“ sú parky, záhrady alebo iné oblasti, ktoré sú otvorené pre turistov, cestujúcich a nocľažníkov.

Článok 3

Na to, aby sa turistickému ubytovaciemu zariadeniu mohla udeliť environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, musí patriť do skupiny produktov „turistické ubytovacie zariadenia“ podľa vymedzenia v článku 1 tohto rozhodnutia a spĺňať tieto požiadavky, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu:

a)

spĺňa všetky kritériá stanovené v oddiele A prílohy k tomuto rozhodnutiu;

b)

spĺňa dostatočný počet kritérií uvedených v oddiele B prílohy k tomuto rozhodnutiu, aby získalo požadovaný počet bodov, ako sa požaduje podľa článkov 4 a 5.

Článok 4

1.   Na účely článku 3 písm. b) musí turistická ubytovacia služba získať aspoň 20 bodov.

2.   Minimálny počet bodov požadovaných v súlade s odsekom 1 sa zvýši o:

a)

3 body, ak vedenie alebo majiteľ turistickej ubytovacej služby poskytuje stravovacie služby;

b)

3 body, ak vedenie alebo majiteľ turistickej ubytovacej služby sprístupňuje hosťom zelené plochy;

c)

3 body, ak vedenie alebo majiteľ turistickej ubytovacej služby ponúka zariadenia zamerané na voľný čas alebo fitnes, alebo 5 bodov, ak sú tieto zariadenia v rámci wellness centra prístupné iným osobám než hosťom.

Článok 5

1.   Na účely článku 3 písm. b) musí kempingová služba získať aspoň 20 bodov, alebo ak sa poskytujú kolektívne služby, aspoň 24 bodov.

2.   Minimálny počet bodov požadovaných v súlade s odsekom 1 sa zvýši o:

a)

3 body, ak vedenie alebo majiteľ kempingovej služby poskytuje stravovacie služby;

b)

3 body, ak vedenie alebo majiteľ kempingovej služby sprístupňuje hosťom zelené plochy;

c)

3 body, ak vedenie alebo majiteľ kempingovej služby ponúka zariadenia zamerané na voľný čas alebo fitnes, alebo 5 bodov, ak sú tieto zariadenia prístupné iným osobám než hosťom.

Článok 6

Kritériá na udelenie environmentálnej značky pre skupinu produktov „turistické ubytovacie zariadenia“ a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia päť rokov odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 7

Na administratívne účely sa skupine produktov „turistické ubytovacie zariadenia“ prideľuje číselný kód „051“.

Článok 8

Rozhodnutia 2009/564/ES a 2009/578/ES sa zrušujú.

Článok 9

Odchylne od článku 8 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom, ktoré patria do skupiny produktov „turistické ubytovacie služby“ alebo „kempingové služby“, predložené do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia, môžu predkladať v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutiach 2009/578/ES a 2009/564/ES alebo s kritériami stanovenými v tomto rozhodnutí.

Licencie na environmentálnu značku EÚ udelené v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutiach 2009/564/ES alebo 2009/578/ES sa môžu používať 20 mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 10

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. januára 2017

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2009/564/ES z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva kempingovým službám (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 36).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2009/578/ES zo 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe (Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 57).


PRÍLOHA

RÁMEC

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ turistickým ubytovacím zariadeniam

Povinné kritériá

Kritériá celkového systému riadenia

Kritérium 1

Základ systému environmentálneho riadenia

Kritérium 2

Odborná príprava zamestnancov

Kritérium 3

Informácie pre hostí

Kritérium 4

Všeobecná údržba

Kritérium 5

Monitorovanie spotreby

Energetické kritériá

Kritérium 6

Energeticky účinné zariadenia na vykurovanie priestoru a ohrev vody

Kritérium 7

Energeticky účinné klimatizačné zariadenia a vzduchové tepelné čerpadlá

Kritérium 8

Energeticky účinné osvetlenie

Kritérium 9

Termoregulácia

Kritérium 10

Automatické vypnutie klimatizácie a osvetlenia

Kritérium 11

Vonkajšie vykurovacie a klimatizačné zariadenia

Kritérium 12

Obstarávanie elektrickej energie od dodávateľa elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Kritérium 13

Uhlie a vykurovacie oleje

Kritériá týkajúce sa vody

Kritérium 14

Účinné vodoinštalačné zariadenia: kúpeľňové kohútiky a sprchy

Kritérium 15

Účinné vodoinštalačné zariadenia: záchody a pisoáre

Kritérium 16

Zníženie množstva bielizne na pranie opätovným používaním uterákov a posteľnej bielizne

Kritériá týkajúce sa odpadu a odpadovej vody

Kritérium 17

Predchádzanie vzniku odpadu: plán znižovania odpadu zo stravovacích služieb

Kritérium 18

Predchádzanie vzniku odpadu: predmety na jedno použitie

Kritérium 19

Triedenie odpadu a jeho odosielanie na recykláciu

Ďalšie kritériá

Kritérium 20

Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch

Kritérium 21

Podpora ekologickejších dopravných prostriedkov

Kritérium 22

Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

Nepovinné kritériá

Kritériá celkového systému riadenia

Kritérium 23

Registrácia v schéme EMAS a certifikácia turistického ubytovacieho zariadenia podľa normy ISO (najviac 5 bodov)

Kritérium 24

Registrácia v schéme EMAS alebo certifikácia dodávateľov podľa normy ISO (najviac 5 bodov)

Kritérium 25

Služby s environmentálnou značkou (najviac 4 body)

Kritérium 26

Komunikácia a vzdelávanie v environmentálnej a sociálnej oblasti(najviac 2 body)

Kritérium 27

Monitorovanie spotreby: čiastkové meranie spotreby energie a vody (najviac 2 body)

Energetické kritériá

Kritérium 28

Energeticky účinné zariadenia na vykurovanie priestoru a ohrev vody (najviac 3 body)

Kritérium 29

Energeticky účinné klimatizačné zariadenia a vzduchové tepelné čerpadlá (najviac 3,5 bodu)

Kritérium 30

Vzduchové tepelné čerpadlá s tepelným výkonom do 100 kW (3 body)

Kritérium 31

Energeticky účinné domáce spotrebiče a osvetlenie (najviac 4 body)

Kritérium 32

Rekuperácia tepla (najviac 3 body)

Kritérium 33

Termoregulácia a izolácia okien (najviac 4 body)

Kritérium 34

Automatické vypnutie spotrebičov/zariadení (najviac 4,5 bodu)

Kritérium 35

Diaľkové vykurovanie/chladenie a chladenie vyrobené kogeneráciou (najviac 4 body)

Kritérium 36

Elektrické sušiče rúk so snímačom vzdialenosti (1 bod)

Kritérium 37

Emisie ohrievača priestoru (1,5 bodu)

Kritérium 38

Obstarávanie elektrickej energie od dodávateľa elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (najviac 4 body)

Kritérium 39

Vlastná výroba elektrickej energie na mieste z obnoviteľných zdrojov energie (najviac 5 bodov)

Kritérium 40

Tepelná energia z obnoviteľných zdrojov (najviac 3,5 bodu)

Kritérium 41

Vykurovanie bazénov (najviac 1,5 bodu)

Kritériá týkajúce sa vody

Kritérium 42

Účinné vodoinštalačné zariadenia: kúpeľňové vodovodné kohútiky a sprchy (najviac 4 body)

Kritérium 43

Účinné vodoinštalačné zariadenia: záchody a pisoáre (najviac 4,5 bodu)

Kritérium 44

Spotreba vody v umývačkách riadu (2,5 bodu)

Kritérium 45

Spotreba vody v práčkach (3 body)

Kritérium 46

Uvádzanie tvrdosti vody (najviac 1,5 bodu)

Kritérium 47

Optimalizovaná údržba bazénov (najviac 2,5 bodu)

Kritérium 48

Recyklácia dažďovej vody alebo domácej úžitkovej vody (najviac 3 body)

Kritérium 49

Účinné zavlažovanie (1,5 bodu)

Kritérium 50

Používanie pôvodných alebo neinváznych nepôvodných druhov na výsadbu vonkajších plôch (najviac 2 body)

Kritériá týkajúce sa odpadu a odpadovej vody

Kritérium 51

Papierenské výrobky (najviac 2 body)

Kritérium 52

Trvanlivý tovar (najviac 4 body)

Kritérium 53

Poskytovanie nápojov (2 body)

Kritérium 54

Obstarávanie čistiacich prostriedkov a toaletných potrieb (najviac 2 body)

Kritérium 55

Minimalizácia používania čistiacich prostriedkov (1,5 bodu)

Kritérium 56

Odstraňovanie zľadovateného povrchu (1 bod)

Kritérium 57

Použitý textil a nábytok (najviac 2 body)

Kritérium 58

Kompostovanie (najviac 2 body)

Kritérium 59

Čistenie odpadových vôd (najviac 3 body)

Ďalšie kritériá

Kritérium 60

Zákaz fajčenia na izbách (1 bod)

Kritérium 61

Sociálna politika (najviac 2 body)

Kritérium 62

Údržba vozidiel (1 bod)

Kritérium 63

Ponuka ekologickejších dopravných prostriedkov (najviac 2,5 bodu)

Kritérium 64

Nespevnené povrchy (1 bod)

Kritérium 65

Miestne a ekologické produkty (najviac 4 body)

Kritérium 66

Obmedzenie pesticídov (2 body)

Kritérium 67

Dodatočné environmentálne a sociálne opatrenia (najviac 3 body)

POSUDZOVANIE A OVEROVANIE

Konkrétne požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú pod každým kritériom stanoveným v oddieloch A a B.

Ak sa od žiadateľa požaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkaz potvrdzujúci splnenie kritérií, môžu tieto dokumenty v prípade potreby pochádzať od žiadateľa alebo jeho dodávateľa/dodávateľov atď.

Príslušné orgány prednostne uznávajú osvedčenia, ktoré vydávajú orgány akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre skúšobné a kalibračné laboratóriá, a overenia, ktoré vykonali orgány akreditované v súlade s príslušnou harmonizovanou normou pre orgány vykonávajúce certifikáciu produktov, postupov a služieb. Akreditácia sa vykonáva v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (1).

Informácie získané z environmentálnych vyhlásení predložených v rámci schémy Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (2) sa považujú za dôkazy rovnocenné s osvedčeniami uvedenými v predchádzajúcom odseku.

V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, ako sú metódy uvedené pre každé kritérium, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť akceptuje ich rovnocennosť.

V prípade potreby si môžu príslušné orgány vyžiadať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovanie.

Príslušné orgány vykonajú počiatočnú kontrolu na mieste ešte pred udelením environmentálnej značky EÚ a môžu pravidelne vykonávať následné kontroly na mieste počas obdobia udelenia.

Predpokladom je, aby tieto služby spĺňali všetky príslušné právne požiadavky krajiny (krajín), v ktorých sa nachádza „turistické ubytovacie zariadenie“. Zaručené musia byť najmä tieto skutočnosti:

1.

Fyzická štruktúra spĺňa zákony a právne predpisy Únie, ako aj vnútroštátne a miestne zákony a právne predpisy týkajúce sa energetickej účinnosti a tepelnej izolácie, vodných zdrojov, úpravy vody a zneškodňovania splaškov (vrátane chemických toaliet), zberu a zneškodňovania odpadu, údržby a servisu zariadení, ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia a všetky príslušné zákony alebo predpisy územia, ktoré sa týkajú ochrany krajiny a biodiverzity.

2.

Podnik je v prevádzke a je zaregistrovaný v súlade s vnútroštátnymi alebo miestnymi zákonmi a jeho zamestnanci sú legálne zamestnaní a poistení. Na tento účel majú zamestnanci uzavretú vnútroštátnu zákonnú písomnú zmluvu, vypláca sa im prinajmenšom celoštátna alebo regionálna minimálna mzda stanovená na základe kolektívnych zmlúv (v prípade neexistencie kolektívnych zmlúv sa zamestnancom vypláca aspoň celoštátna alebo regionálna minimálna mzda) a ich pracovný čas je v súlade s vnútroštátnym právom.

Žiadateľ uvedie a preukáže súlad služby s týmito požiadavkami, pričom použije nezávislé overenie alebo listinné dôkazy bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy na ochranu údajov (napr. stavebné povolenie/oprávnenie, vyhlásenie odborných technikov s vysvetlením, akým spôsobom sú splnené požiadavky vnútroštátnych a miestnych právnych predpisov týkajúcich sa uvedených aspektov výstavby, kópiu písomne formulovanej sociálnej politiky, kópie zmlúv, vyhlásenia o evidencii zamestnanca vo vnútroštátnom systéme poistenia, úradné dokumenty/záznamy z registra s evidenciou mien a počtu zamestnancov poskytnuté inšpektorátom práce miestnej samosprávy alebo jeho zástupcom), a okrem toho možno počas návštevy na mieste vykonať priamy rozhovor so zamestnancami.

ODDIEL A

KRITÉRIÁ UVEDENÉ V ČLÁNKU 3 PÍSM. a)

CELKOVÝ SYSTÉM RIADENIA

Kritérium 1   Základ systému environmentálneho riadenia

V turistických ubytovacích zariadeniach sa musí stanoviť základ systému environmentálneho riadenia zavedením týchto postupov:

environmentálnej politiky, v rámci ktorej sa stanovia najdôležitejšie environmentálne aspekty týkajúce sa energie, vody a odpadu v súvislosti s ubytovacím zariadením;

presného akčného programu, v ktorom sa stanovia ciele environmentálneho správania vzhľadom na zistené environmentálne aspekty, ktoré sa stanovujú prinajmenšom raz za dva roky, so zreteľom na požiadavky stanovené týmto rozhodnutím o environmentálnej značke EÚ;

Ak sa v rámci tejto environmentálnej značky EÚ nebudú riešiť zistené environmentálne aspekty, ciele by mali byť prednostne založené na ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti stanovených v referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva pre odvetvie cestovného ruchu (3) (EMAS);

postupu vnútorného hodnotenia, ktorý umožňuje aspoň raz ročne overiť výkon organizácie so zreteľom na ciele vymedzené v akčnom programe a stanoviť nápravné opatrenia, ak sú potrebné.

Informácie o postupoch uvedených v predchádzajúcom odseku musia byť hosťom a zamestnancom k dispozícii na nahliadnutie.

Pripomienky a spätná väzba hostí získané prostredníctvom dotazníkov uvedených v kritériu 3 sa vyhodnocujú v rámci postupu vnútorného hodnotenia a v akčnom programe, ak je to potrebné.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria, spolu s:

výtlačkom environmentálnej politiky,

akčným programom a

hodnotiacou správou, ktorá sa sprístupní príslušnému orgánu do dvoch rokov po podaní žiadosti, pričom každé dva roky sa dodáva jej aktualizovaná verzia.

Žiadatelia, ktorí sú zaregistrovaní v EMAS alebo sú certifikovaní podľa normy ISO 14001, sa považujú za vyhovujúcich. V tomto prípade sa certifikácia podľa ISO 14001 alebo registrácia v EMAS predloží ako forma dôkazu. V prípade certifikácie podľa ISO 14001 sa k žiadosti priloží správa so súhrnom výkonov v súvislosti s cieľmi stanovenými v akčnom programe.

Kritérium 2   Odborná príprava zamestnancov

a)

V turistickom ubytovacom zariadení sa musia zamestnancom (aj subdodávateľským externým zamestnancom) poskytnúť informácie o odbornej príprave vrátane písomných postupov alebo príručiek na zabezpečenie uplatňovania environmentálnych opatrení a na zvýšenie informovanosti o environmentálne zodpovednom správaní v súlade s povinnými a nepovinnými kritériami uplatniteľnými pri tejto environmentálnej značke EÚ. Súčasťou odbornej prípravy zamestnancov sú najmä tieto aspekty:

i)

environmentálna politika a akčný plán turistického ubytovacieho zariadenia a informovanosť o environmentálnej značke EÚ pre turistické ubytovacie zariadenie;

ii)

opatrenia na úsporu energie v súvislosti s osvetlením, klimatizačnými a vykurovacími systémami, keď zamestnanci opustia miestnosť alebo sú otvorené okná;

iii)

opatrenia na úsporu vody týkajúce sa kontroly únikov, zavlažovania, frekvencie výmeny posteľnej bielizne a uterákov, ako aj postupu umývania bazénov;

iv)

opatrenia na minimalizáciu používania chemických látok v súvislosti s chemickými produktmi na čistenie, umývanie riadu, dezinfekciu, pranie a inými špeciálnymi čistiacimi prostriedkami (napr. na umývanie bazénov), ktoré sa používajú iba vtedy, ak je to nevyhnutné, a v prípade dostupných informácií o dávkovaní sú hranice spotreby uvedených produktov uvedené na obale alebo v odporúčaní výrobcu;

v)

opatrenia na znižovanie množstva odpadu a na jeho triedenie týkajúce sa produktov na jedno použitie a kategórie odpadu;

vi)

ekologickejšie dopravné prostriedky prístupné zamestnancom;

vii)

podľa kritéria 3, relevantné informácie, ktoré sú zamestnanci povinní poskytovať hosťom.

b)

Všetkým novým zamestnancom sa poskytuje primeraná odborná príprava do štyroch týždňov od uzatvorenia pracovného pomeru a všetkým ostatným zamestnancom sa o uvedených aspektoch poskytnú aspoň raz ročne aktualizované informácie.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s podrobnosťami o programe odbornej prípravy a jej obsahu a uvedie, ktorým zamestnancom bola poskytnutá odborná príprava a kedy. Dátumy a druhy odbornej prípravy zamestnancov sa zaznamenávajú ako dôkaz toho, že sa táto aktualizácia odbornej prípravy uskutočnila.

Kritérium 3   Informácie pre hostí

a)

V turistickom ubytovacom zariadení sa musia informácie poskytnúť aj hosťom na zabezpečenie uplatňovania environmentálnych opatrení a na zvýšenie informovanosti o environmentálne zodpovednom správaní v súlade s povinnými a nepovinnými kritériami uplatniteľnými pri tejto environmentálnej značke EÚ. Tieto informácie sa hosťom poskytujú bez vyžiadania v ústnej alebo písomnej forme na recepcii alebo v priestoroch ubytovacieho zariadenia a ich súčasťou sú najmä tieto aspekty:

i)

environmentálna politika turistického ubytovania a informovanosť o environmentálnej značke EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia;

ii)

energeticky úsporné opatrenia v súvislosti s osvetlením, klimatizačnými a vykurovacími systémami, keď hostia opustia miestnosť alebo sú otvorené okná;

iii)

opatrenia na úsporu vody týkajúce sa kontroly únikov a frekvencie výmeny posteľnej bielizne a uterákov;

iv)

opatrenia na znižovanie množstva odpadu a jeho triedenie v súvislosti s produktmi na jedno použitie, kategóriami zneškodňovania a položkami, ktoré sa nemôžu zneškodňovať s odpadovou vodou. Okrem toho sa v miestnosti, kde sa podávajú raňajky, a v jedálňach musí umiestniť plagát alebo akýkoľvek iný informačný materiál s uvedenými odporúčaniami na znižovanie plytvania potravinami;

v)

ekologickejšie dopravné prostriedky prístupné hosťom;

vi)

v turistickom ubytovacom zariadení sa poskytujú hosťom informácie o dostupných miestnych turisticky zaujímavých miestach, miestnych sprievodcoch, miestnych reštauráciách, trhoch a remeselných centrách.

b)

Hostia dostanú dotazník, či už cez internet, alebo priamo v priestoroch zariadenia, v ktorom sa zisťuje ich názor na všeobecné environmentálne aspekty turistického ubytovacieho zariadenia uvedeného v písmene a) a ich celková spokojnosť so zariadeniami a službami turistického ubytovacieho zariadenia. Zavedie sa jasný postup na zaznamenávanie pripomienok, sťažnosti, poskytnutých odpovedí zamestnancov a prijatých nápravných opatrení.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s kópiami informácií poskytnutých hosťom. Žiadateľ uvedie aj zavedené postupy rozširovania a zhromažďovania týchto informácií a dotazníka, ako aj postupy zohľadňovania spätnej väzby.

Kritérium 4   Všeobecná údržba

Preventívna údržba spotrebičov/zariadení sa vykonáva aspoň raz do roka alebo častejšie, ak sa to vyžaduje v právnych predpisoch alebo príslušných pokynoch výrobcu. Údržba zahŕňa kontrolu možných únikov a zabezpečenie riadneho fungovania prinajmenšom energetického vybavenia [napr. spotrebičov na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC), chladiacich systémov atď.] a vodoinštalačných zariadení (napr. vodovodných armatúr, zavlažovacích systémov atď.) v priestoroch ubytovacieho zariadenia.

Spotrebiče používajúce chladivá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 (4), sa kontrolujú a udržiavajú takto:

a)

pre zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve, ale nedosahujú 50 ton ekvivalentu CO2: aspoň každých12 mesiacov, alebo v prípade, že sa nainštaloval systém detekcie úniku, aspoň každých 24 mesiacov;

b)

pre zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 50 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve, ale nedosahujú 500 ton ekvivalentu CO2: aspoň každých šesť mesiacov, alebo v prípade, že sa nainštaloval systém detekcie úniku, aspoň každých 12 mesiacov;

c)

pre zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 500 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve: aspoň každé tri mesiace, alebo v prípade, že sa nainštaloval systém detekcie úniku, aspoň každých 6 mesiacov.

Všetky činnosti údržby musia byť evidované v osobitnom registri údržby, pričom sa uvedie približné množstvo vody unikajúcej zo zariadenia na dodávku vody.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s krátkym opisom programu údržby a podrobnosťami o osobách alebo spoločnostiach, ktoré vykonávajú údržbu a spravujú register.

Kritérium 5   Monitorovanie spotreby

V turistickom ubytovacom zariadení sú zavedené postupy na zhromažďovanie a monitorovanie údajov, ktoré sa vykonávajú raz za mesiac alebo aspoň raz ročne, týkajúce sa minimálne týchto aspektov:

a)

konkrétna spotreba energie [kWh/osoba/noc a/alebo kWh/m2 (v interiéri) ročne];

b)

percentuálny podiel konečnej spotreby energie z obnoviteľnej energie vyrábanej na mieste (v %);

c)

spotreba vody na osobu/noc (litre/osoba/noc) vrátane vody používanej na zavlažovanie (ak je to vhodné) a na akékoľvek iné činnosti spojené so spotrebou vody;

d)

vznik odpadu na osobu/noc (kg/osoba/noc) Potravinový odpad sa monitoruje oddelene (5);

e)

spotreba chemických produktov na čistenie, umývanie riadu, pranie, dezinfekciu a iných špeciálnych čistiacich prostriedkov (napr. na umývanie bazénov) (kg alebo litre/osoba/noc) s uvedením, či sú určené na okamžité použitie alebo či sú nezriedené;

f)

percentuálny podiel produktov s environmentálnou značkou typu I podľa noriem ISO ( %) používaných podľa nepovinných kritérií v tomto rozhodnutí o environmentálnej značke EÚ.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s opisom postupov zhromažďovania a monitorovania. Turistické ubytovacie zariadenie poskytne krátke zhrnutie údajov zhromaždených o uvedených parametroch spotreby spolu s internou hodnotiacou správou uvedenou v kritériu 1, ktorá sa poskytne príslušnému orgánu do dvoch rokov po podaní žiadosti a následne každé dva roky.

ENERGIA

Kritérium 6   Energeticky účinné zariadenia na vykurovanie priestoru a ohrev vody

a)

Ohrievače vody na vykurovanie priestoru nainštalované počas trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ:

i)

predstavujú vysokoúčinnú kogeneračnú jednotku podľa vymedzenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (6); alebo

ii)

majú sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru a/alebo limitné hodnoty emisií GHG v súlade s hodnotami uvedenými v nasledujúcich tabuľkách, vypočítanými podľa rozhodnutia Komisie 2014/314/EÚ (7):

Typ ohrievača vody na vykurovanie priestoru

Ukazovateľ účinnosti

Všetky spotrebiče na vykurovanie priestorov okrem kotlov na tuhé palivo z biomasy a ohrievačov s tepelným čerpadlom

Minimálna energetická sezónna účinnosť vykurovania priestoru

s) ≥ 98 %

Kotly na tuhé palivo z biomasy

Minimálna energetická sezónna účinnosť vykurovania priestoru

s) ≥ 79 %

Ohrievače s tepelným čerpadlom (pre tepelné čerpadlá používajúce chladivá s GWP ≤ 2 000 platia dve možnosti, možnosť 2 je povinná pre tepelné čerpadlá používajúce chladivá s GWP ≤ 2 000 )

Možnosť 1Minimálna energetická sezónna účinnosť vykurovania priestoru/hodnoty GWP chladiva

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/[500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/[1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

Možnosť 2Limitné hodnoty emisií GHG

150 g ekvivalentu CO2/kWh tepelného výkonu

b)

Miestne spotrebiče na vykurovanie priestoru nainštalované počas trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ musia spĺňať minimálnu hodnotu energetickej sezónnej účinnosti na vykurovanie priestoru stanovenú v nariadení Komisie (EÚ) 2015/1185 (8) alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2015/1188 (9).

c)

Inštalované spotrebiče na ohrev vody počas trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ musia mať aspoň tieto relevantné ukazovatele energetickej účinnosti:

Typ ohrievača vody

Ukazovateľ energetickej účinnosti

Všetky ohrievače vody s deklarovaným záťažovým profilom ≤ S

Energetická trieda A (b)

Všetky ohrievače vody okrem ohrievačov s tepelným čerpadlom s deklarovaným záťažovým profilom > S a ≤ XXL

Energetická trieda A (b)

Ohrievače s tepelným čerpadlom s deklarovaným záťažovým profilom > S a ≤ XXL

Energetická trieda A+ (b)

Všetky ohrievače vody s deklarovaným záťažovým profilom ≤ XXL (3XL a 4XL)

Energetická účinnosť ohrevu vody ≥ 131 % (c)

d)

Existujúce kogeneračné jednotky vyhovujú vymedzeniu vysokej účinnosti uvedenému v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (10) alebo v prílohe II k smernici 2012/27/EÚ, ak sa inštalovalo po 4. decembri 2012.

e)

Existujúce kotly na teplú vodu, vykurované kvapalným alebo plynným palivom v zmysle vymedzenia v smernici Rady 92/42/EHS (11) spĺňajú normy účinnosti, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné trom hviezdičkám, ako sa uvádza v tejto smernici. Účinnosť kotlov vylúčených zo smernice 92/42/EHS je v súlade s pokynmi výrobcu a vnútroštátnymi a miestnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa účinnosti, ale v prípade takýchto existujúcich kotlov (s výnimkou kotlov na biomasu) sa neakceptuje účinnosť nižšia ako 88 %.

Posudzovanie a overovanie

V prípade požiadaviek uvedených v písmenách a), b) a c) držiteľ licencie informuje príslušný orgán o novej inštalácii zariadenia v priebehu trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ príslušných spotrebičov a poskytne technické špecifikácie od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj alebo údržbu ohrievačov vody a priestoru, v ktorých sa uvádza spôsob plnenia požadovanej účinnosti. Environmentálna značka EÚ pre produkty z kategórie ohrievačov vody sa považuje za vyhovujúcu požiadavke v zmysle písmena a) bodu ii). Produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, ktoré spĺňajú ktorékoľvek z požiadaviek uvedených v písmenách a) až e), sa považujú za vyhovujúce príslušnému písmenu tohto kritéria. V prípadoch, keď sa používajú produkty z kategórie ohrievačov vody s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ predloží kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale so znázornením, že bol udelený v súlade s rozhodnutím 2014/314/EÚ. Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, predloží žiadateľ kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale a označí požiadavky pre značku typu I podľa noriem ISO uvedené v písmenách a) až e). V prípade požiadaviek uvedených v písmenách d) a e) žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj alebo údržbu priestoru alebo ohrievačov vody, v ktorej sa uvádza spôsob plnenia požadovanej účinnosti.

Kritérium 7   Energeticky účinné klimatizačné zariadenia a vzduchové tepelné čerpadlá

Domáce klimatizačné zariadenia a spotrebiče z kategórie vzduchových tepelných čerpadiel nainštalované počas trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ majú aspoň tieto relevantné energetické triedy, ako sa stanovuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 626/2011 (12):

Typ

Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vykurovanie)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3 – 4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4 – 5 kW

A+++/A++

Monosplit 5 – 6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6 – 7 kW

A++/A+

Monosplit 7 – 8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multisplit

A++/A+

Poznámka: Toto kritérium sa vzťahuje na klimatizátory napájané z elektrickej siete a vzduchové tepelné čerpadlá s menovitým výkonom ≤ 12 kW pri chladení alebo vykurovaní, ak produkt nemá funkciu chladenia. Toto kritérium sa nevzťahuje na spotrebiče, pri ktorých sa používajú iné než elektrické zdroje energie; a spotrebiče, ktorých kondenzátor alebo výparník, prípadne oboje, nepoužívajú vzduch ako prostriedok na prenos tepla.

Posudzovanie a overovanie

Držiteľ licencie informuje príslušný orgán o novej inštalácii uvedených zariadení v priebehu trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ a poskytne technické špecifikácie od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj alebo údržbu klimatizačného systému, v ktorých sa uvádza spôsob plnenia požadovanej účinnosti.

Kritérium 8   Energeticky účinné osvetlenie

a)

Ku dňu udelenia licencie na používanie environmentálnej značky EÚ:

i)

musí najmenej 40 % všetkých osvetlení v turistickom ubytovacom zariadení patriť minimálne do triedy A, ako sa určuje v súlade s prílohou VI k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 874/2012 (13);

ii)

musí najmenej 50 % všetkých osvetlení, ktoré sa nachádzajú tam, kde lampy pravdepodobne svietia viac ako päť hodín denne, patriť minimálne do triedy A, ako sa určuje v súlade s prílohou VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 874/2012.

b)

Najneskôr do dvoch rokov odo dňa udelenia licencie na používanie environmentálnej značky EÚ:

i)

musí najmenej 80 % všetkých osvetlení v turistickom ubytovacom zariadení patriť minimálne do triedy A, ako sa určuje v súlade s prílohou VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 874/2012;

ii)

musí 100 % všetkých osvetlení, ktoré sa nachádzajú tam, kde lampy pravdepodobne svietia viac ako päť hodín denne, patriť minimálne do triedy A, ako sa určuje v súlade s prílohou VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 874/2012.

Poznámka: Percentá sú stanovené so zreteľom na celkový počet osvetľovacích zariadení vhodných na využívanie energeticky účinného osvetlenia. Uvedené cieľové hodnoty sa nevzťahujú na svetelné zariadenia, ktorých fyzikálne vlastnosti neumožňujú používať v nich energeticky účinné osvetlenie.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu písomné správy o celkovom počet lámp a svietidiel vhodných na použitie energeticky úsporného osvetlenia, prevádzkových hodinách a počte energeticky úsporných lámp a svietidiel, ktoré majú energeticky účinné svetelné žiarovky a svietidlá najmenej triedy A, ako sa určuje v súlade s prílohou VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 874/2012. V správe je zahrnuté aj vysvetlenie, prečo nie je možné nahradiť lampy a svietidlá v prípadoch, keď fyzikálne vlastnosti neumožňujú používanie energeticky úsporných lámp a svietidiel. Predložia sa dve správy, prvá k dátumu žiadosti a druhá najneskôr do dvoch rokov od dátumu udelenia, v tomto poradí.

Fyzikálne vlastnosti, ktoré môžu brániť používaniu energeticky úsporných žiaroviek, môžu zahŕňať: dekoratívne osvetlenie vyžadujúce osobitné lampy a svietidlá; tlmené svetlá; situácie, v ktorých nemusí byť dostupné energeticky úsporné osvetlenie. V takomto prípade sa poskytne dôkaz na preukázanie toho, prečo sa nemôžu použiť energeticky úsporné lampy a svietidlá. Môže ísť napríklad o fotografický dôkaz typu inštalovaného osvetlenia.

Kritérium 9   Termoregulácia

Teplota vo všetkých spoločných priestoroch (napr. v reštauráciách, salónikoch a konferenčných miestnostiach) sa reguluje osobitne v tomto určenom rozsahu:

i)

Stanovená hodnota teploty spoločných priestorov v režime chladenia je počas leta vyššia alebo sa rovná 22 °C (+/– 2 °C na žiadosť zákazníka).

ii)

Stanovená hodnota teploty spoločných priestorov v režime vykurovania je počas zimy nižšia alebo sa rovná 22 °C (+/– 2 °C na žiadosť zákazníka).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o termoregulačných systémoch alebo postupoch, ktoré sa dodržiavali pri stanovovaní určeného rozsahu teplôt.

Kritérium 10   Automatické vypnutie klimatizácie a osvetlenia

a)

Systémy/spotrebiče na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC) nainštalované počas trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ musia byť vybavené automatickým vypínaním pri otvorení okien a v situáciách, keď hostia opustia miestnosť.

b)

Automatické systémy (napr. snímače, centralizovaný kľúč/karta atď.), ktorými sa po odchode hostí z miestnosti vypnú všetky osvetlenia, sa musia nainštalovať počas stavby a/alebo renovácie všetkých nových a/alebo renovovaných prenajímaných ubytovacích zariadení/izieb počas trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ.

Poznámka: Malé ubytovacie zariadenia (najviac päť izieb) sú od tejto povinnosti oslobodené.

Posudzovanie a overovanie

Držiteľ licencie musí informovať príslušný orgán o novej inštalácii v priebehu trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ na automatické vypnutie systému HVAC a systémov osvetlenia alebo svetelných zariadení a poskytne mu technické špecifikácie od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu alebo údržbu týchto systémov/zariadení.

Kritérium 11   Vonkajšie vykurovacie a klimatizačné zariadenia

V turistickom ubytovacom zariadení sa nesmú používať nijaké vonkajšie vykurovacie alebo klimatizačné spotrebiče.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria. Táto požiadavka sa overuje počas návštevy na mieste.

Kritérium 12   Obstarávanie elektrickej energie od dodávateľa elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

a)

Ak v oblasti, kde sa ubytovanie nachádza, existuje jeden až štyria dodávatelia s individuálnymi ekologickými sadzbami, ktorí ponúkajú 50 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov alebo osobitné potvrdenia o pôvode (PP):

Turistické ubytovacie zariadenie sa zmluvne zaväzuje na odber najmenej 50 % svojej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (14). Na tento účel:

Turistické ubytovacie zariadenie musí prednostne uzavrieť zmluvu s individuálnou sadzbou za elektrickú energiu, ktorá obsahuje najmenej 50 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Táto požiadavka je splnená buď v prípade, že aspoň 50 % z celkovej skladby paliva od uvedeného dodávateľa sa uvádza ako energia z obnoviteľných zdrojov, alebo v prípade, že aspoň 50 % skladby paliva produktu pri zakúpenej sadzbe sa uvádza ako energia z obnoviteľných zdrojov.

alebo

Minimálne 50 % obnoviteľnej energie možno alternatívne získať aj prostredníctvom oddeleného nákupu potvrdení o pôvode (PP), ako sa stanovuje v článku 2 písm. j) smernice 2009/28/ES, ktoré sa predávajú v súlade so zásadami a pravidlami fungovania Európskeho energetického certifikačného systému (EECS). V záujme tejto alternatívy sú splnené tieto podmienky:

i)

Vnútroštátne právne predpisy vyvážajúcej aj dovážajúcej krajiny obsahujú protokoly o oblastiach, ktoré sú akreditované Združením vydávajúcich orgánov (AIB) podľa zásad a pravidiel fungovania systému EECS s cieľom predísť dvojitému započítavaniu v prípade, že si zákazník vyberie oddelený nákup PP.

ii)

Počet PP získaných prostredníctvom oddelených nákupov zodpovedá žiadateľovej spotrebe elektrickej energie počas toho istého obdobia.

b)

Ak v oblasti, kde sa ubytovanie nachádza, existuje aspoň päť dodávateľov s individuálnou sadzbou za elektrickú energiu, ktorí ponúkajú 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, turistické ubytovacie zariadenie uzavrie zmluvu na 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom individuálnej ekologickej sadzby. Táto požiadavka je splnená buď v prípade, že 100 % z celkovej skladby paliva od uvedeného dodávateľa sa uvádza ako energia z obnoviteľných zdrojov, alebo v prípade, že 100 % skladby paliva produktu pri zakúpenej sadzbe sa uvádza ako energia z obnoviteľných zdrojov.

Poznámka: Na turistické ubytovacie zariadenia, ktoré nespadajú pod prípad a) ani pod prípad b), sa toto kritérium neuplatňuje. Do minimálneho počtu dodávateľov uvedených v prípadoch a) a b) sa berú do úvahy len dodávatelia ponúkajúci výkon a napätie požadované daným turistickým ubytovacím zariadením.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie dodávateľa alebo dodávateľov elektrickej energie/potvrdení o pôvode (alebo zmluvu/zmluvy, ktorú/ktoré s ním/s nimi uzavrel), v ktorom sa uvádza povaha obnoviteľného zdroja/obnoviteľných zdrojov energie a percentuálny podiel elektrickej energie, ktorá sa dodáva z obnoviteľných zdrojov, ako aj zoznam dodávateľov s ekologickou sadzbou poskytujúcich ekologickú elektrickú energiu na území, kde sa nachádza ubytovacie zariadenie. Okrem toho žiadatelia, ktorí využívajú oddelený nákup uvedený v písmene a), predložia vyhlásenia od dodávateľa potvrdení o pôvode preukazujúce súlad s podmienkami uvedenými v písmene a).

Žiadatelia, ktorí nemajú prístup k nijakým dodávateľom ponúkajúcim individuálnu sadzbu za elektrickú energiu opísanú vyššie alebo potvrdenia o pôvode v oblasti, kde sa nachádza ubytovacie zariadenie, predložia listinné dôkazy o absencii prístupu k dodávateľom ekologickej sadzby a oddelených PP.

Podľa článku 2 písm. a) smernice 2009/28/ES energia z obnoviteľných zdrojov energie je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov energie, a to veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna, hydrotermálna energia a energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd a z bioplynu.

Kritérium 13   Uhlie a vykurovacie oleje

Ako zdroj energie sa nesmú používať vykurovacie oleje s obsahom síry vyšším ako 0,1 % ani uhlie.

Poznámka: Toto kritérium sa vzťahuje iba na turistické ubytovacie zariadenia, ktoré majú nezávislý systém kúrenia.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení kritéria, v ktorom uvedie druh použitých zdrojov energie. Táto požiadavka sa overuje počas návštevy na mieste.

VODA

Kritérium 14   Účinné vodoinštalačné zariadenia: kúpeľňové kohútiky a sprchy

Bez toho, aby boli dotknuté miestne alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa prietoku vody z kúpeľňových kohútikov a spŕch, priemerný prietok vody z kúpeľňových kohútikov a spŕch nesmie prekročiť 8,5 litra za minútu.

Poznámka: Vane, sprchy s dažďovým efektom a masážne sprchy sú od tejto požiadavky oslobodené.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a príslušnú dokumentáciu vrátane vysvetlenia, akým spôsobom sa v turistickom ubytovacom zariadení toto kritérium spĺňa (napr. používanie prietokomeru alebo malého vedra a hodiniek). Zdravotnotechnické armatúry s environmentálnou značkou EÚ alebo produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO spĺňajúce uvedené požiadavky sa budú považovať za vyhovujúce. V prípadoch, keď sa používajú zdravotnotechnické armatúry s environmentálnou značkou EÚ, predloží žiadateľ kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale so znázornením, že bol udelený v súlade s rozhodnutím Komisie 2013/250/EÚ (15). Ak sa používajú iné druhy produktov so značkou typu I, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I podľa noriem ISO alebo kópiu štítku na obale a označí požiadavky pre značku typu I podľa noriem ISO, ktoré sú podobné požiadavkám uvedeným vyššie.

Kritérium 15   Účinné vodoinštalačné zariadenia: záchody a pisoáre

Bez toho, aby boli dotknuté miestne alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa splachovacích záchodov a pisoárov,

a)

na žiadnom pisoári v ubytovacom zariadení nie je povolené nepretržité splachovanie;

b)

záchody nainštalované počas trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ musia mať účinné splachovanie ≤ 4,5 l.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení toto kritérium spĺňa, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou. V prípade požiadavky 2 držiteľ licencie informuje príslušný orgán o novej inštalácii v priebehu trvania licencie na používanie environmentálnej značky EÚ pre záchody, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou. Splachovacie záchody a pisoáre s environmentálnou značkou EÚ alebo iné záchody a pisoáre so značkou typu I podľa noriem ISO spĺňajúce uvedené požiadavky sa považujú za vyhovujúce. Ak sa používajú záchody a pisoáre s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ predloží kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že bol udelený v súlade s rozhodnutím Komisie 2013/641/EÚ (16). Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale a označí požiadavky značky typu I podľa noriem ISO, ktoré sú podobné požiadavkám uvedeným vyššie.

Kritérium 16   Zníženie množstva bielizne na pranie opätovným používaním uterákov a posteľnej bielizne

V turistickom ubytovacom zariadení sa pravidelne vymieňa posteľná bielizeň a uteráky s frekvenciou stanovenou v jeho environmentálnom akčnom programe, ktorá musí byť každý deň nižšia, pokiaľ to nevyžadujú zákony alebo vnútroštátne právne predpisy, alebo pokiaľ to nie je stanovené v systéme certifikácie tretej strany, do ktorého je ubytovacie zariadenie zapojené. Častejšie výmeny sa vykonávajú len vtedy, ak o to hostia výslovne požiadajú.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou o frekvencii stanovenej turistickým ubytovacím zariadením alebo treťou stranou, prípadne zákonom alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

ODPAD A ODPADOVÁ VODA

Kritérium 17   Predchádzanie vzniku odpadu: plán znižovania odpadu zo stravovacích služieb

Bez toho, aby boli dotknuté miestne alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa poskytovania stravovacích služieb:

a)

s cieľom znížiť odpad z obalov: pri stravovacích službách sa nesmú používať jednoporciové balenia pre trvanlivé potraviny [napr. káva, cukor, čokoláda v prášku (okrem čajových vrecúšok)];

b)

s cieľom vyvážiť odpad z obalov/potravín v závislosti od ročného obdobia: v prípade všetkých potravín podliehajúcich skaze (napr. jogurt, džemy, med, studené nárezy, pečivo) sa v turistickom ubytovacom zariadení zabezpečia hosťom stravovacie služby tak, aby sa minimalizoval odpad z potravín aj obalov. Na tento účel sa v turistickom ubytovacom zariadení uplatňuje postup spojený s akčným programom (kritérium 1), v ktorom sa uvádza spôsob optimalizácie vyváženia odpadu z potravín/obalov na základe počtu hostí.

Z tohto kritéria sú vyňaté: obchody a predajné automaty spravované turistickým ubytovacím zariadením a jednorazové balenia cukru a kávy v miestnostiach pod podmienkou, že produkty používané na tento účel majú certifikáciu spravodlivého obchodu a/alebo ekologického pôvodu a použité kávové kapsule (v príslušných prípadoch) sa odovzdajú späť výrobcovi na recykláciu.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a zdokumentovaný postup, v ktorom je uvedený prehľad o tom, ako sa minimalizoval odpad z potravín a obalov. Predložia sa aj všetky právne predpisy vyžadujúce používanie produktov v jednoporciových baleniach. V prípade potreby sa predloží dokumentácia, v ktorej sa preukazuje splnenie podmienok nevyhnutných na vyňatie (napr. vyhlásenie výrobcu kávových kapsúl o ich prevzatí, štítok obalu ekologických produktov alebo produktov s osvedčením spravodlivého obchodu). Táto požiadavka sa overuje počas návštevy na mieste.

Potraviny podliehajúce skaze sa vymedzujú ako potraviny podliehajúce hnilobe či rozkladu, ide najmä o potraviny, ktoré boli napríklad len minimálne spracované alebo inak konzervované a ktoré sa musia skladovať v chladiacich zariadeniach s cieľom znížiť mieru rozkladu a stratu kvality (Codex Alimentarius).

Kritérium 18   Predchádzanie vzniku odpadu: predmety na jedno použitie

a)

Hosťom nesmú byť na izbách k dispozícii toaletné potreby na jedno použitie (sprchovacie čiapky, kefy, pilníky na nechty, šampóny, mydlá atď.), pokiaľ si ich hostia nevyžiadajú alebo pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť, požiadavka nezávislého systému hodnotenia/certifikácie alebo zásady kvality hotelového reťazca, ktorého členom je uvedené turistické ubytovacie zariadenie.

b)

Na izbách a v reštaurácii/bare nesmú byť hosťom k dispozícii predmety stravovacích služieb na jedno použitie (riad, príbory a džbány na vodu), pokiaľ žiadateľ neuzavrel dohodu s recyklačným zariadením pre tieto predmety.

c)

Na izbách sa nesmú používať uteráky a posteľná bielizeň na jedno použitie (výnimkou sú prikrývky na posteľ).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou s vysvetlením spôsobu plnenia tohto kritéria. Predložia sa aj všetky právne predpisy alebo nezávislý systém hodnotenia kvality/certifikácie vyžadujúci použitie predmetov na jedno použitie. Táto požiadavka sa overuje počas návštevy na mieste.

Kritérium 19   Triedenie odpadu a jeho odosielanie na recykláciu

a)

Bez toho, aby boli dotknuté miestne alebo vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa triedenia odpadu, musia mať hostia na izbách a/alebo na každom poschodí a/alebo na ústrednom mieste turistického ubytovacieho zariadenia k dispozícii vhodné nádoby na triedenie odpadu.

b)

Odpad sa v turistickom ubytovacom zariadení triedi do kategórií požadovaných alebo navrhovaných dostupnými miestnymi zariadeniami na nakladanie s odpadom, pričom sa osobitná starostlivosť venuje toaletným potrebám a nebezpečnému odpadu, ako napr. tonerom, chladiacim a elektrickým zariadeniam, batériám, energeticky úsporným žiarovkám, liečivám a tukom/olejom.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a uvedie rôzne kategórie odpadu, ktorý preberá miestna samospráva, a/alebo príslušné zmluvy s recyklačnými službami. Táto požiadavka sa overuje počas návštevy na mieste.

ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Kritérium 20   Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch a na izbách

a)

Zákaz fajčenia musí platiť vo všetkých vnútorných spoločných priestoroch.

b)

Zákaz fajčenia musí platiť najmenej v 80 % hosťovských izieb alebo prenajímaných ubytovacích priestorov (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a dôkazy, ako napríklad fotografie znakov nachádzajúcich sa vnútri turistického ubytovacieho zariadenia. Žiadateľ uvedie počet hosťovských izieb a uvedie, v ktorých z nich je fajčenie zakázané.

Kritérium 21   Podpora ekologickejších dopravných prostriedkov

Na webovom sídle ubytovacieho zariadenia (ak je k dispozícii) a na mieste musia byť hosťom a zamestnancom k dispozícii tieto informácie:

a)

podrobnosti o tom, aké ekologickejšie dopravné prostriedky sú v danom mieste dostupné na vyhliadkové jazdy do mesta/obce, kde sa nachádza turistické ubytovacie zariadenie (verejná doprava, bicykle atď.);

b)

podrobnosti o tom, aké ekologickejšie dopravné prostriedky sú v danom mieste dostupné na príjazd do mesta/obce, kde sa nachádza turistické ubytovacie zariadenie, alebo na odchod z tohto mesta/tejto obce;

c)

prípadné špeciálne ponuky alebo dohody s cestovnými agentúrami, ktoré sa môžu v turistickom ubytovacom zariadení ponúkať hosťom alebo zamestnancom (napr. služba odvozu, hromadná autobusová doprava pre zamestnancov, elektrické vozidlá atď.).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s ukážkou informačných materiálov, ktoré sú k dispozícii napr. na webových sídlach, v brožúrach atď.

Kritérium 22   Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

Nepovinná značka s textovým poľom musí obsahovať tento text:

„V tomto turistickom ubytovacom zariadení sa aktívne prijímajú opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie

podpora využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov,

úspora energie a vody a

znižovanie množstva odpadu.“

Usmernenia o používaní nepovinnej značky s textovým poľom nájdete v usmerneniach pre používanie loga environmentálnej značky EÚ „Guidelines for use of the EU Ecolabel logo“ na webovom sídle:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria s vysvetlením, na akom nosiči zamýšľa logo zobrazovať.

ODDIEL B

KRITÉRIÁ UVEDENÉ V ČLÁNKU 3 PÍSM. b)

CELKOVÝ SYSTÉM RIADENIA

Kritérium 23   Registrácia v schéme EMAS a certifikácia turistického ubytovacieho zariadenia podľa normy ISO (najviac 5 bodov)

Turistické ubytovacie zariadenie musí byť zaregistrované v schéme Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (5 bodov) alebo musí mať certifikáciu podľa normy ISO 14001 (3 body) alebo musí mať certifikáciu podľa normy ISO 50001 (2 body).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne príslušný dôkaz o registrácii v EMAS alebo certifikácii (certifikáciách) podľa ISO.

Kritérium 24   Registrácia v schéme EMAS alebo certifikácia dodávateľov podľa normy ISO (najviac 5 bodov)

Najmenej dvaja z hlavných dodávateľov alebo poskytovateľov služieb turistického ubytovacieho zariadenia musia byť miestni dodávatelia alebo poskytovatelia služieb registrovaní v EMAS (5 bodov) alebo musia mať certifikáciu podľa ISO 14001 (2 body) alebo musia mať certifikáciu podľa normy ISO 50001 (1,5 bodu).

Na účely tohto kritéria sa za miestneho poskytovateľa služieb považuje dodávateľ v stanovenom okruhu 160 kilometrov od turistického ubytovacieho zariadenia.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne príslušný dôkaz o registrácii v EMAS alebo certifikácii (certifikáciách) podľa ISO v prípade aspoň dvoch zo svojich hlavných dodávateľov.

Kritérium 25   Služby s environmentálnou značkou (najviac 4 body)

Všetky externe poskytované služby prania alebo čistenia musí zabezpečovať dodávateľ, ktorému bola udelená značka typu I podľa noriem ISO (2 body za každú službu, najviac 4 body).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne príslušný dôkaz o certifikácii typu I podľa noriem ISO od dodávateľov služieb v oblasti prania a/alebo čistenia.

Kritérium 26   Komunikácia a vzdelávanie v environmentálnej a sociálnej oblasti (najviac 2 body)

a)

Turistické ubytovacie zariadenie musí hosťom ponúkať informácie a náučné materiály o miestnej biodiverzite, opatreniach na ochranu krajiny a prírody (1 bod).

b)

Súčasťou zábavných materiálov a akcií musia byť aj prvky ekologickej výchovy (napr. knihy, organizované programy, podujatia) (1 bod).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

Kritérium 27   Monitorovanie spotreby: čiastkové meranie spotreby energie a vody (najviac 2 body)

V turistickom ubytovacom zariadení musia byť nainštalované elektromery a vodomery tak, aby bolo možné zhromažďovať údaje o spotrebe pri rôznych činnostiach a/alebo zariadeniach, ako napríklad podľa týchto kategórií (1 bod za každú kategóriu, najviac 2 body):

a)

izby;

b)

kempingové miesta;

c)

práčovňa;

d)

kuchyňa;

e)

konkrétne prístroje (napr. chladničky, práčky).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s mapou, na ktorej sú zobrazené miesta, kde sú umiestnené merače.

ENERGIA

Kritérium 28   Energeticky účinné zariadenia na vykurovanie priestoru a ohrev vody (najviac 3 body)

V turistickom ubytovacom zariadení sa musí nachádzať aspoň:

a)

ohrievač vody na vykurovanie priestoru, ktorý spĺňa kritérium 6 písm. a) (1 bod);

b)

miestne vykurovacie zariadenie priestoru prinajmenšom energetickej triedy A, ako sa stanovuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1186 (17) (1 bod);

c)

zariadenie na ohrev vody, ktoré spĺňa kritérium 6 písm. c) (1 bod).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj alebo údržbu priestoru alebo ohrievačov vody, v ktorej sa uvádza spôsob plnenia požadovanej účinnosti podľa kritéria 6 písm. a), b) a c). Environmentálna značka EÚ pre produkty z kategórie ohrievačov vody sa považuje za vyhovujúcu požiadavke v zmysle kritéria 6 písm. a) bodu ii). Produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO spĺňajúce niektorú z požiadaviek uvedených v kritériu 6 písm. a), b) a c) sa považujú za vyhovujúce. V prípadoch, keď sa používajú produkty z kategórie ohrievačov vody s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ predloží kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale so znázornením, že bol udelený v súlade s rozhodnutím 2014/314/EÚ. Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale a označí požiadavky pre značku typu I podľa noriem ISO uvedené v písmenách a), b) a c).

Kritérium 29   Energeticky účinné klimatizačné zariadenia a vzduchové tepelné čerpadlá (najviac 3,5 bodu)

Turistické ubytovacie zariadenie musí spĺňať jednu z týchto prahových hodnôt:

a)

50 % klimatizačných zariadení pre domácnosť alebo vzduchových tepelných čerpadiel (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo musí vykazovať energetickú účinnosť aspoň o 15 % vyššiu, ako je hranica stanovená v kritériu 7 (1,5 bodu);

b)

50 % klimatizačných zariadení pre domácnosť alebo vzduchových tepelných čerpadiel (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) musí vykazovať energetickú účinnosť aspoň o30 % vyššiu, ako je hranica stanovená v kritériu 7 (3,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží technické špecifikácie od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj a údržbu klimatizačného systému, v ktorých sa uvádza spôsob plnenia požadovanej účinnosti.

Kritérium 30   Vzduchové tepelné čerpadlá s tepelným výkonom do 100 kW (3 body)

V turistickom ubytovacom zariadení musí byť aspoň vzduchové tepelné čerpadlo, ktoré spĺňa kritérium 7 (ak je to uplatniteľné, pozri poznámku v kritériu 7) a ktorému bola udelená environmentálna značka EÚ v súlade s rozhodnutím Komisie 2007/742/ES (18) alebo iná značka typu I podľa noriem ISO.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží technické špecifikácie od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj alebo údržbu vzduchového tepelného čerpadla, v ktorých sa uvádza spôsob plnenia požadovanej účinnosti (v príslušných prípadoch). V prípadoch, keď sa používajú produkty z kategórie tepelných čerpadiel s environmentálnou značkou EÚ, predloží žiadateľ kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že bol udelený v súlade s rozhodnutím 2007/742/ES. Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale.

Kritérium 31   Energeticky účinné domáce spotrebiče a osvetlenie (najviac 4 body)

V turistickom ubytovacom zariadení musia byť energeticky účinné spotrebiče v týchto kategóriách (0,5 bodu alebo 1 bod za každú z týchto kategórií, najviac však 4 body):

a)

chladiace spotrebiče pre domácnosť, z ktorých aspoň 50 % (0,5 bodu) alebo 90 % (1 bod) (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) má energetický štítok EÚ triedy A++ alebo vyššej, ako je stanovené v prílohe IX k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1060/2010 (19);

b)

elektrické rúry pre domácnosť, z ktorých aspoň 50 % (0,5 bodu) alebo 90 % (1 bod) (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) má energetický štítok EÚ triedy A++ alebo vyššej, ako je stanovené v prílohe I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 65/2014 (20);

c)

umývačky riadu pre domácnosť, z ktorých aspoň 50 % (0,5 bodu) alebo 90 % (1 bod) (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) má energetický štítok EÚ triedy A++ alebo vyššej, ako je stanovené v prílohe VI k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1059/2010 (21);

d)

práčky pre domácnosť, z ktorých aspoň 50 % (0,5 bodu) alebo 90 % (1 bod) (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) má energetický štítok EÚ triedy A++ alebo vyššej, ako je stanovené v prílohe VI k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1061/2010 (22);

e)

kancelárske zariadenia, z ktorých aspoň 50 % (0,5 bodu) alebo 90 % (1 bod (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) spĺňa požiadavky certifikátu Energy Star, ako sa vymedzuje vo verzii programu Energy Star v6.1 pre počítače a na základe dohody stanovenej v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/1402 (23), podľa Energy Star v6.0 pre displeje, Energy Star v2.0 pre zobrazovacie zariadenia, Energy Star v1.0 pre neprerušiteľné zdroje energie a/alebo Energy Star v2.0 pre podnikové servery a podľa dohody uvedenej v rozhodnutí Komisie 2014/202/EÚ (24);

f)

bubnové sušičky pre domácnosť, z ktorých aspoň 50 % (0,5 bodu) alebo 90 % (1 bod) (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) má energetický štítok EÚ triedy A++ alebo vyššej, ako je stanovené v prílohe VI k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 392/2012 (25);

g)

vysávače pre domácnosť, z ktorých aspoň 50 % (0,5 bodu) alebo 90 % (1 bod) (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) má energetický štítok EÚ triedy A++ alebo vyššej, ako je stanovené v prílohe I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 665/2013 (26);

h)

elektrické lampy a svietidlá, z ktorých aspoň 50 % (0,5 bodu) alebo 90 % (1 bod) má triedu A++, ako sa stanovuje v prílohe VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 874/2012.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na spotrebiče a osvetlenie, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie uvedené pri každej kategórii (napr. priemyselné zariadenia).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda [certifikát Energy Star pre kategóriu e)] všetkých zariadení v príslušnej kategórii.

Kritérium 32   Rekuperácia tepla (najviac 3 body)

V turistickom ubytovacom zariadení musí byť systém na rekuperáciu tepla pre jednu (1,5 bodu) alebo dve (3 body) z týchto kategórií: chladiace systémy, vzduchotechnické zariadenia, práčky, umývačky riadu, bazény a odpadová voda zo sanitárnych zariadení.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o systémoch rekuperácie tepla (napr. kópia zavedeného projektu systémov rekuperácie tepla, opis technika atď.).

Kritérium 33   Termoregulácia a izolácia okien (najviac 4 body)

a)

Teplotu si v každej izbe regulujú hostia. Termoregulačný systém musí umožňovať individuálnu reguláciu v tomto určenom rozsahu (2 body):

i)

stanovená teplota na izbe v režime chladenia počas leta je vyššia alebo sa rovná 22 °C;

ii)

stanovená teplota na izbe v režime vykurovania počas zimy je nižšia alebo sa rovná 22 °C.

b)

90 % okien vo vykurovaných a/alebo klimatizovaných izbách a spoločných priestoroch musí byť izolovaných prinajmenšom dvojitým zasklením alebo rovnocenným spôsobom (2 body).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou o termoregulačných systémoch alebo postupoch, ktoré sa dodržiavali pri stanovovaní určeného rozsahu teplôt, alebo fotografiami okien. V prípade, že sa vykonala izolácia okien rovnocenná viacvrstvovému zaskleniu, zabezpečí sa vyhlásenie odborníka.

Kritérium 34   Automatické vypnutie spotrebičov/zariadení (najviac 4,5 bodu)

a)

90 % izieb v turistickom ubytovacom zariadení (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) musí byť vybavených automatickým vypínaním inštalovaných systémov na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC) pri otvorení okien a potom, ako hosť opustí izbu (1,5 bodu).

b)

90 % izieb v turistickom ubytovacom zariadení (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) musí byť vybavených automatickým systémom, ktorý vypne svetlá potom, ako hosť opustí izbu (1,5 bodu).

c)

90 % vonkajšieho osvetlenia (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo), ktoré nie je potrebné z bezpečnostných dôvodov, sa po určitom čase musí automaticky vypínať alebo sa aktivovať pomocou snímača vzdialenosti.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží podrobné technické špecifikácie od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu a údržbu týchto spotrebičov/zariadení.

Kritérium 35   Diaľkové vykurovanie/chladenie a chladenie vyrobené kogeneráciou (najviac 4 body)

a)

Na vykurovanie a/alebo chladenie turistického ubytovacieho zariadenia sa musí používať účinný systém diaľkového vykurovania alebo chladenia. Na účely environmentálnej značky EÚ je vymedzený takto: systém diaľkového vykurovania alebo chladenia, ktorý využíva aspoň 50 % energie z obnoviteľných zdrojov, 50 % odpadového tepla, 75 % tepla z kogenerácie alebo 50 % kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov; ako sa uvádza v smernici 2012/27/EÚ (2 body).

b)

Chladenie v turistickom ubytovacom zariadení sa musí zabezpečiť prostredníctvom vysokoúčinnej kogeneračnej jednotky podľa smernice 2012/27/EÚ (2 body).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o systéme diaľkového vykurovania a/alebo systéme diaľkového chladenia prostredníctvom kogenerácie.

Kritérium 36   Elektrické sušiče rúk so snímačom vzdialenosti (1 bod)

Všetky elektrické sušiče rúk musia byť vybavené snímačmi vzdialenosti alebo musia mať značku typu I podľa noriem ISO.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží príslušné podkladové materiály o tom, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium. Ak sa používajú produkty so značkou typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale.

Kritérium 37   Emisie ohrievača priestoru (1,5 bodu)

V prípade ohrievačov priestoru v turistickom ubytovacom zariadení nesmie obsah oxidov dusíka (NOx) v spalinách prekročiť limitné hodnoty uvádzané v tabuľke uvedenej nižšie, ktoré sa vypočítali v súlade s týmito aktmi:

a)

s nariadením Komisie (EÚ) č. 813/2013 (27) v prípade ohrievačov vody na vykurovanie priestoru na plynné alebo kvapalné palivo;

b)

s nariadením Komisie (EÚ) 2015/1189 (28) v prípade ohrievačov vody na vykurovanie priestoru na tuhé palivo;

c)

s nariadením Komisie (EÚ) 2015/1188 v prípade miestnych ohrievačov priestoru na plynné a kvapalné palivo;

d)

s nariadením Komisie (EÚ) 2015/1185 v prípade miestnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo.

Technológia zdroja tepla

Limitná hodnota emisií NOx

Plynové ohrievače

Pre ohrievače vody vybavené vnútorným spaľovacím motorom: 240 mg/kWh energetického príkonu GCV

Pre ohrievače vody a miestne ohrievače vybavené vonkajším spaľovaním (kotly): 56 mg/kWh energetického príkonu GCV

Ohrievače na kvapalné palivo

Pre ohrievače vody vybavené vnútorným spaľovacím motorom: 420 mg/kWh energetického príkonu GCV

Pre ohrievače vody a miestne ohrievače vybavené vonkajším spaľovaním (kotly): 120 mg/kWh energetického príkonu GCV

Ohrievače na tuhé palivo

Ohrievače vody na vykurovanie priestoru: 200 mg/Nm3 pri 10 % O2

Miestne ohrievače priestoru: 200 mg/Nm3 pri 13 % O2

Pokiaľ ide o kotly na tuhé palivo a miestne ohrievače priestoru na tuhé palivo v turistickom ubytovacom zariadení, emisie tuhých častíc (PM) výfukových plynov nesmú prekročiť limitné hodnoty stanovené v nariadení (EÚ) 2015/1189, resp. v nariadení (EÚ) 2015/1185.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží technické špecifikácie od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj a údržbu ohrievačov priestoru, v ktorých sa uvádza spôsob plnenia požadovanej účinnosti. Environmentálna značka EÚ pre produkty z kategórie ohrievačov vody sa považuje za vyhovujúcu. Produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. V prípadoch, keď sa používajú produkty z kategórie ohrievačov vody s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ predloží kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že bol udelený v súlade s rozhodnutím 2014/314/EÚ. Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I podľa noriem ISO alebo kópiu štítku na obale a označí požiadavky pre značku typu I podľa noriem ISO, ktoré sa zhodujú s uvedenými požiadavkami.

Kritérium 38   Obstarávanie elektrickej energie od dodávateľa elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (najviac 4 body)

a)

Turistické ubytovacie zariadenie musí uzavrieť zmluvu s individuálnou sadzbou za elektrickú energiu obsahujúcu 100 % (celkový palivový mix od dodávateľa alebo palivový mix produktu pre zakúpenú sadzbu) elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sa stanovuje v smernici 2009/28/ES (3 body) a ako je potvrdené environmentálnou značkou pre elektrickú energiu (4 body).

b)

Alternatívne sa dá 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov potvrdenej environmentálnou značkou pre elektrickú energiu dosiahnuť aj samostatným nákupom potvrdení o pôvode, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. j) smernice 2009/28/ES (3 body).

Na účely tohto kritéria musí environmentálna značka pre elektrickú energiu spĺňať tieto podmienky:

1.

Norma označenia kvality sa overí nezávislou organizáciou (treťou stranou).

2.

Obstaraná certifikovaná elektrická energia pochádza z kapacity novej elektrárne na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá bola uvedená do prevádzky za posledné dva roky, alebo sa finančná časť obstaranej certifikovanej elektrickej energie použije na podporu investícií do nových kapacít výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie dodávateľa (alebo zmluvu s dodávateľom) elektrickej energie, pričom uvedie povahu obnoviteľného/obnoviteľných zdroja/zdrojov energie, percento dodávanej elektrickej energie, ktorá pochádza z obnoviteľného zdroja, a v prípade potreby aj to, že 100 % kupovanej elektrickej energie má certifikáciu alebo environmentálnu značku, ktorú udelila tretia strana. Okrem toho v prípade písmena b) predloží aj vyhlásenia od dodávateľa potvrdení o pôvode preukazujúce súlad s podmienkami uvedenými v kritériu 12 písm. a).

Kritérium 39   Vlastná výroba elektrickej energie na mieste z obnoviteľných zdrojov energie (najviac 5 bodov)

V turistickom ubytovacom zariadení musí byť na mieste zabezpečená výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v článku 2 písm. a) smernice 2009/28/ES, ktorej súčasťou môže byť: fotovoltický (slnečný panel) alebo miestny hydroelektrický systém, geotermálna výroba elektriny, výroba elektriny z miestnych zdrojov biomasy alebo z veternej energie, pričom takto vyrobená energia musí pokrývať:

a)

najmenej 10 % celkovej ročnej spotreby elektrickej energie (1 bod);

b)

najmenej 20 % celkovej ročnej spotreby elektrickej energie (3 body);

c)

najmenej 50 % celkovej ročnej spotreby elektrickej energie (5 bodov).

Na účely tohto kritéria sa za miestnu biomasu považuje biomasa zo zdroja nachádzajúceho sa v okruhu 160 kilometrov od turistického ubytovacieho zariadenia.

Ak vedie vlastná výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov k vydávaniu potvrdení o pôvode, môže sa zohľadniť len vtedy, ak sa potvrdenia o pôvode nedostanú na trh, ale sa vyčerpajú na pokrytie miestnej spotreby.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o fotovoltaickom, hydroelektrickom, geotermálnom systéme, systéme na biomasu alebo veternú energiu, ako aj údaje o jeho skutočnom výkone. Ak sa používa miestna biomasa, žiadateľ predloží doklad o tom, že biomasa je dostupná v miestnej lokalite (napr. zmluva s dodávateľom biomasy). Ak sa okrem toho používa hydroelektrický systém, žiadateľ predloží platné povolenie/oprávnenie/koncesiu v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi. Na preukázanie schopnosti splniť toto kritérium sa môže použiť výpočet percentuálneho podielu celkovej spotreby v roku, ktorý predchádzal podaniu žiadosti.

Kritérium 40   Tepelná energia z obnoviteľných zdrojov (najviac 3,5 bodu)

a)

Najmenej 70 % celkovej energie použitej na vykurovanie alebo chladenie izieb (1,5 bodu) a/alebo na zohrievanie teplej úžitkovej vody (1 bod) pochádza z obnoviteľných zdrojov energie, ako sa uvádza v článku 2 písm. a) smernice 2009/28/ES.

b)

100 % celkovej energie použitej na vykurovanie alebo chladenie izieb (2 bodu) a/alebo na zohrievanie teplej úžitkovej vody (1,5 bodu) pochádza z obnoviteľných zdrojov energie, ako sa uvádza v článku 2 písm. a) smernice 2009/28/ES.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu s údajmi o spotrebovanej energii a dokumentáciou preukazujúcou, že najmenej 70 % alebo 100 % tejto energie pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Kritérium 41   Vykurovanie bazénov (najviac 1,5 bodu)

a)

Najmenej 50 % celkovej energie použitej na vykurovanie vody v bazéne musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, ako sa uvádza v článku 2 písm. a) smernice 2009/28/ES (1 bod).

b)

Najmenej 95 % celkovej energie použitej na vykurovanie vody v bazéne musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, ako sa uvádza v článku 2 písm. a) smernice 2009/28/ES (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s údajmi o energii spotrebovanej na vykurovanie vody v bazéne a dokumentáciou preukazujúcou, že príslušné množstvo energie pochádza z obnoviteľných zdrojov.

VODA

Kritérium 42   Účinné vodoinštalačné zariadenia: kúpeľňové vodovodné kohútiky a sprchy (najviac 4 body)

a)

Priemerný prietok vody v sprchách nesmie byť vyšší než 7 litrov/minútu a pri kúpeľňových vodovodných kohútikoch (s výnimkou vaní) nesmie byť vyšší než 6 litrov/minútu (2 body).

b)

Najmenej 50 % kúpeľňových vodovodných kohútikov a spŕch (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) musí mať udelenú environmentálnu značku EÚ v súlade s rozhodnutím 2013/250/EÚ alebo inú značku typu I podľa noriem ISO (2 body).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a príslušnú dokumentáciu vrátane vysvetlenia o tom, akým spôsobom sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium (napr. používanie prietokomeru alebo malého vedra a hodiniek). Zdravotnotechnické armatúry s environmentálnou značkou EÚ a produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO spĺňajúce uvedené požiadavky sa považujú za vyhovujúce. V prípadoch, keď sa používajú zdravotnotechnické armatúry s environmentálnou značkou EÚ, predloží žiadateľ kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že bol udelený v súlade s rozhodnutím 2013/250/EÚ. Ak sa používajú iné produkty so značkou typu I, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I podľa noriem ISO alebo kópiu štítku na obale.

Kritérium 43   Účinné vodoinštalačné zariadenia: záchody a pisoáre (najviac 4,5 bodu)

a)

Vo všetkých pisoároch sa musí používať systém bez vody (1,5 bodu).

b)

Najmenej 50 % pisoárov (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) musí mať udelenú environmentálnu značku EÚ v súlade s rozhodnutím 2013/641/EÚ alebo inú značku typu I podľa noriem ISO (1,5 bodu).

c)

Najmenej 50 % záchodov (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) musí mať udelenú environmentálnu značku EÚ v súlade s rozhodnutím 2013/641/EÚ alebo inú značku typu I podľa noriem ISO (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení toto kritérium spĺňa, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou. Splachovacie záchody a pisoáre s environmentálnou značkou EÚ alebo produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO spĺňajúce uvedené požiadavky sa považujú za vyhovujúce. V prípadoch, keď sa používajú splachovacie záchody a pisoáre s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ predloží kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že bol udelený v súlade s rozhodnutím 2013/641/EÚ. Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale.

Kritérium 44   Spotreba vody v umývačkách riadu (2,5 bodu)

Spotreba vody v umývačkách riadu musí byť nižšia alebo sa rovnať prahovej hodnote stanovenej v nasledujúcej tabuľke, meranej podľa normy EN 50242 s použitím štandardného pracieho cyklu:

Podskupina produktov

Spotreba vody (Wt)

[litre/cyklus]

Umývačky riadu pre domácnosť na 15 jedálenských súprav

10

Umývačky riadu pre domácnosť na14 jedálenských súprav

10

Umývačky riadu pre domácnosť na13 jedálenských súprav

10

Umývačky riadu pre domácnosť na12 jedálenských súprav

9

Umývačky riadu pre domácnosť na9 jedálenských súprav

9

Umývačky riadu pre domácnosť na6 jedálenských súprav

7

Umývačky riadu pre domácnosť na4 jedálenské súpravy

9,5

Poznámka: Toto kritérium sa vzťahuje len na umývačky riadu pre domácnosť uvedené v nariadení Komisie (EÚ) č. 1016/2010 (29).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží technické špecifikácie od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj alebo údržbu umývačiek riadu. V prípade, že sa uvádza iba ročná spotreba, sa predpokladá celkový počet 280 štandardných umývacích cyklov ročne.

Kritérium 45   Spotreba vody v práčkach (3 body)

Práčky používané v turistickom ubytovacom zariadení hosťami a zamestnancami alebo práčky používané prevádzkovateľom práčovne v turistickom ubytovacom zariadení musia spĺňať aspoň jednu z týchto požiadaviek:

a)

pokiaľ ide o práčky pre domácnosť, ich spotreba vody musí byť nižšia alebo sa rovnať prahovej hodnote vymedzenej v nasledujúcej tabuľke, meranej podľa normy EN 60456 s použitím štandardného pracieho cyklu (program bavlna pri 60 °C):

Podskupina produktov

Spotreba vody: [litre/cyklus]

Práčky pre domácnosť s menovitou kapacitou 3 kg

39

Práčky pre domácnosť s menovitou kapacitou 3,5 kg

39

Práčky pre domácnosť s menovitou kapacitou 4,5 kg

40

Práčky pre domácnosť s menovitou kapacitou 5 kg

39

Práčky pre domácnosť s menovitou kapacitou 6 kg

37

Práčky pre domácnosť s menovitou kapacitou 7 kg

43

Práčky pre domácnosť s menovitou kapacitou 8 kg

56

b)

obchodné alebo profesionálne práčky majú priemernú spotrebu vody na pranie ≤ 7 l na kilogram pranej bielizne.

Poznámka: Požiadavka stanovená v písmene a) sa vzťahuje len na práčky pre domácnosť, ktoré spadajú do pôsobnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 1015/2010 (30).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží technické špecifikácie od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj alebo údržbu práčok. V záujme preukázania súladu s požiadavkou stanovenou v písmene a) sa predpokladá celkový počet 220 štandardných umývacích cyklov ročne v prípade, že sa uvádza iba ročná spotreba.

Kritérium 46   Uvádzanie tvrdosti vody (najviac 1,5 bodu)

Žiadateľ musí spĺňať aspoň jednu z týchto požiadaviek:

a)

V blízkosti sanitárnych priestorov/práčok/umývačiek riadu musia byť rozmiestnené informácie o tvrdosti miestnej vody, aby mohli hostia a zamestnanci lepšie používať čistiace prostriedky (0,5 bodu).

b)

Pri práčkach/umývačkách riadu, ktoré používajú hostia a zamestnanci v turistickom ubytovacom zariadení, sa musí používať systém automatického dávkovania, ktorý optimalizuje používanie čistiacich prostriedkov podľa tvrdosti vody (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou preukazujúcou spôsob informovania hostí alebo s príslušnými informáciami o používaní systémov automatického dávkovania.

Kritérium 47   Optimalizovaná údržba bazénov (najviac 2,5 bodu)

a)

Vyhrievané bazény a vonkajšie vírivky sa musia na noc zakrývať. Ak sa nevyhrievané napustené bazény a vonkajšie vírivky nepoužívajú dlhšie než jeden deň, musia sa zakryť, aby sa znížilo odparovanie (1 bod).

b)

Bazény a vírivky musia mať automatický systém na optimalizáciu spotreby chlóru prostredníctvom optimalizovaného dávkovania alebo využívania doplnkových metód dezinfekcie, akou je napríklad ozonácia a UV čistenie (0,5 bodu), alebo musia byť prírodného charakteru, a tým obsahovať prírodné rastlinné filtračné systémy, ktoré čistia vodu na požadovanú úroveň hygieny (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou (napr. fotografie zobrazujúce obaly, systémy automatického dávkovania alebo typ bazéna, zdokumentovaný postup využívania systémov automatického dávkovania).

Kritérium 48   Recyklácia dažďovej vody alebo domácej úžitkovej vody (najviac 3 body)

Ubytovacie zariadenie musí vo svojich priestoroch používať na iné než hygienické a pitné účely tieto alternatívne vodné zdroje:

i)

recyklovanú vodu alebo domácu úžitkovú vodu z prania a/alebo zo sprchy a/alebo zo záchodovej misy (1 bod);

ii)

dažďovú vodu zo strechy (1 bod);

iii)

kondenzát zo systémov HVAC (1 bod).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s fotografiami zobrazujúcimi alternatívne systémy distribúcie vody a príslušnými zárukami, že zdroje úžitkovej a pitnej vody sú celkom oddelené.

Kritérium 49   Účinné zavlažovanie (1,5 bodu)

Žiadateľ musí spĺňať aspoň jednu z týchto požiadaviek:

a)

turistické ubytovacie zariadenie musí mať zdokumentovaný postup zavlažovania vonkajších oblastí/rastlín vrátane podrobných informácií o tom, ako sa optimalizovali časy zavlažovania a ako sa minimalizovala spotreba vody. To sa dá dosiahnuť napríklad aj nezavlažovaním vonkajších oblastí (1,5 bodu);

b)

v turistickom ubytovacom zariadení sa musí využívať automatický systém na optimalizáciu času zavlažovania a spotreby vody na zavlažovanie vonkajších oblastí/rastlín (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou vrátane podrobných informácií o zdokumentovanom systéme/postupe zavlažovania alebo fotografií zobrazujúcich systémy automatického zavlažovania.

Kritérium 50   Používanie pôvodných alebo neinváznych nepôvodných druhov na výsadbu vonkajších plôch (najviac 2 body)

Počas platnosti environmentálnej značky EÚ sa musí vegetácia vonkajších plôch vrátane akejkoľvek vodnej vegetácie skladať z pôvodných a/alebo neinváznych nepôvodných druhov:

i)

absencia inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (0,5 bodu) (prítomné môžu byť iné invázne nepôvodné druhy);

ii)

výlučne neinvázne nepôvodné druhy (1 bod);

iii)

pôvodné a/alebo neinvázne nepôvodné druhy (1,5 bodu);

iv)

výlučne pôvodné druhy (2 body).

Na účely tejto environmentálnej značky EÚ sú pôvodnými druhmi rastlinné druhy, ktoré sa v danej krajine prirodzene vyskytujú.

Na účely tejto environmentálnej značky EÚ sú neinváznymi druhmi rastlinné druhy, ktoré sa v danej krajine prirodzene nevyskytujú a pri ktorých neexistuje dôkaz o tom, že sa ľahko rozmnožujú, naturalizujú a šíria alebo že môžu mať negatívny vplyv na pôvodnú biodiverzitu.

Súčasťou výsadby vonkajších plôch nesmú byť invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy Únie v zmysle článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (31).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ konkrétne opíše, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, a predloží príslušnú podpornú dokumentáciu od odborníka.

ODPAD A ODPADOVÁ VODA

Kritérium 51   Papierenské výrobky (najviac 2 body)

90 % týchto kategórií používaných papierenských výrobkov musí mať environmentálnu značku EÚ alebo inú značku typu I podľa noriem ISO (0,5 bodu za každú z týchto kategórií, najviac 2 body):

a)

toaletný papier;

b)

tissue papier;

c)

kancelársky papier;

d)

potlačený papier;

e)

spracovaný papier (napr. obálky).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží údaje a dokumentáciu (vrátane príslušných faktúr) s uvedením použitého množstva týchto produktov a počtu tých z nich, ktoré majú environmentálnu značku. Ak sa používajú produkty s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ predloží kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že bol udelený v súlade s rozhodnutím Komisie 2014/256/EÚ (32) alebo rozhodnutím Komisie 2012/481/EÚ (33), alebo rozhodnutím Komisie 2011/333/EÚ (34), alebo rozhodnutím Komisie 2009/568/ES (35). Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale.

Kritérium 52   Trvanlivý tovar (najviac 4 body)

Najmenej 40 % (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo) prinajmenšom jednej z týchto kategórií trvanlivého tovaru, ktorý sa nachádza v turistickom ubytovacom zariadení, musí mať environmentálnu značku EÚ alebo inú značku typu I podľa noriem ISO (1 bod za každú z týchto kategórií, najviac 4 body):

a)

posteľná bielizeň, uteráky a prikrývky na stôl;

b)

počítače;

c)

televízne prijímače;

d)

posteľné matrace;

e)

drevený nábytok;

f)

vysávače;

g)

podlahové krytiny;

h)

zobrazovacie zariadenia.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu s uvedením množstva týchto produktov v jeho vlastníctve a počtu tých z nich, ktoré majú environmentálnu značku. Ak sa používajú produkty s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ predloží kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že bol udelený v súlade s rozhodnutím Komisie 2014/350/EÚ (36) alebo rozhodnutím Komisie 2009/300/ES (37), alebo rozhodnutím Komisie 2014/391/EÚ (38), alebo rozhodnutím Komisie 2010/18/ES (39), alebo rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1332 (40), alebo rozhodnutím Komisie 2009/607/ES (41). Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale.

Kritérium 53   Poskytovanie nápojov (2 body)

Ak sa vo vlastníctve alebo pod priamym vedením turistického ubytovacieho zariadenia ponúkajú nápoje (napr. služby barov/reštaurácií, obchody a predajné automaty), najmenej 50 % (1 bod) alebo 70 % (2 body) poskytovaných nápojov sa musí podávať vo vratných/znovu naplniteľných nádobách.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je potrebná.

Kritérium 54   Obstarávanie čistiacich prostriedkov a toaletných potrieb (najviac 2 body)

Najmenej 80 % zakúpeného objemu alebo hmotnosti aspoň jedného z týchto čistiacich prostriedkov a toaletných potrieb používaných v turistickom ubytovacom zariadení musí mať environmentálnu značku EÚ alebo inú značku typu I podľa noriem ISO (0,5 bodu za každú z týchto kategórií, najviac 2 body):

a)

čistiace prostriedky na ručné umývanie riadu;

b)

čistiace prostriedky určené do umývačiek riadu;

c)

pracie prostriedky;

d)

univerzálne čistiace prostriedky;

e)

sanitárne čistiace prostriedky;

f)

mydlá a šampóny;

g)

kondicionéry na vlasy.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu s uvedením množstva týchto produktov v jeho vlastníctve a počtu tých z nich, ktoré majú environmentálnu značku. Ak sa používajú produkty s environmentálnou značkou EÚ, žiadateľ predloží kópiu certifikátu environmentálnej značky EÚ alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že boli udelené v súlade s rozhodnutím Komisie 2011/382/EÚ (42) alebo rozhodnutím Komisie 2011/263/EÚ (43), alebo rozhodnutím Komisie 2011/264/EÚ (44), alebo rozhodnutím Komisie 2011/383/EÚ (45), alebo rozhodnutím Komisie 2014/893/EÚ (46). Ak sa používajú produkty s inými značkami typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu značky typu I alebo kópiu štítku na obale.

Kritérium 55   Minimalizácia používania čistiacich prostriedkov (1,5 bodu)

V turistickom ubytovacom zariadení musia byť stanovené presné postupy na účinné používanie čistiacich prostriedkov, ako napríklad používanie produktov z mikrovlákien alebo iných čistiacich materiálov s podobnými účinkami, a na čistenie vody alebo iné čistiace činnosti s podobnými účinkami. Na splnenie tohto kritéria sa každé čistenie musí vykonávať podľa metódy založenej na účinnom používaní čistiacich prostriedkov, s výnimkou prípadov, keď sa to požaduje na základe právnych predpisov, hygienických postupov alebo postupov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je potrebná (napr. kópia postupov, technické detaily použitých produktov).

Kritérium 56   Odstraňovanie zľadovateného povrchu (1 bod)

Ak je potrebné odstraňovanie zľadovateného povrchu z vozoviek a vykonáva ho prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, bezpečnosť ciest v priestoroch turistického ubytovacieho zariadenia v podmienkach zľadovateného povrchu alebo snehu sa musí zabezpečiť mechanickými prostriedkami, s pomocou piesku/štrku alebo rozmrazovačov, ktorým bola udelená environmentálna značka typu I podľa noriem ISO.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou. Ak sa používajú rozmrazovače, ktorým bola udelená značka typu I podľa noriem ISO, žiadateľ predloží kópiu certifikátu štítku produktu alebo kópiu štítku na obale.

Kritérium 57   Použitý textil a nábytok (najviac 2 body)

V turistickom ubytovacom zariadení musí byť zavedený postup, ktorého súčasťou sú:

a)

všetky činnosti spojené s darovaním všetkého nábytku a textílií, ktoré sú na konci svojej životnosti v turistickom ubytovacom zariadení, ale stále sú použiteľné. Medzi koncových používateľov patria zamestnanci a charita, alebo iné združenia, ktoré zbierajú a opätovne distribuujú tovar (1 bod);

b)

všetky činnosti programu obstarávania použitého/opätovne používaného nábytku. K dodávateľom patria trhy s použitým tovarom a iné združenia/kolektívy, ktoré predávajú alebo opätovne distribuujú použitý tovar (1 bod).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, napr. písomným postupom vrátane kontaktných údajov koncového používateľa, príjmovými dokladmi a záznamami pre tovar, ktorý bol predtým používaný alebo darovaný atď.

Kritérium 58   Kompostovanie (najviac 2 body)

V turistickom ubytovacom zariadení sa musí triedi aspoň jedna z týchto kategórií odpadu, pričom sa zabezpečuje, aby sa odpad kompostoval alebo použil na výrobu bioplynu v súlade s usmerneniami miestneho orgánu (napr. miestnej samosprávy, interného alebo súkromného útvaru) (1 bod za každú kategóriu, najviac 2 body):

a)

záhradný odpad;

b)

potravinový odpad zo stravovacích služieb;

c)

biologicky rozložiteľné produkty (napr. predmety na jedno použitie vyrobené z kukuričných materiálov);

d)

biologicky rozložiteľný odpad, ktorý produkujú hostia na svojich izbách/vo svojom ubytovacom zariadení.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je potrebná.

Kritérium 59   Čistenie odpadových vôd (najviac 3 body)

a)

Ak je v turistickom ubytovacom zariadení k dispozícii vybavenie na umývanie áut, povolí sa len v priestoroch, ktoré sú osobitne vybavené na zachytávanie použitej vody a čistiacich prostriedkov a na ich odvádzanie do kanalizácie (1 bod).

b)

Ak nie je možné odvádzať odpadovú vodu na centralizované čistenie, súčasťou čistenia odpadových vôd na mieste musí byť predbežné čistenie (sito/mreža, vyrovnávanie a sedimentácia), po ktorom nasleduje biologické čistenie s odstránením > 95 % BSK (biochemickej spotreby kyslíka), > 90 % nitrifikácie a anaeróbna digescia nadmerného kalu (mimo zariadenia) (2 body).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou [napr. fotografie v zmysle požiadavky uvedenej v písmene a) a technické špecifikácie od výrobcu alebo odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj alebo údržbu systému odpadových vôd v zmysle požiadavky uvedenej v písmene b)].

ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Kritérium 60   Zákaz fajčenia na izbách (1 bod)

Na izbách alebo v prenajímaných ubytovacích priestoroch nesmie byť povolené fajčenie.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a dôkazy, ako napríklad fotografie znakov nachádzajúcich sa vnútri izieb alebo prenajímaných ubytovacích priestoroch.

Kritérium 61   Sociálna politika (najviac 2 body)

Turistické ubytovacie zariadenie musí mať písomne formulovanú sociálnu politiku s cieľom zabezpečiť aspoň jednu z týchto sociálnych výhod pre zamestnancov (0,5 bodu za každú výhodu, najviac 2 body):

a)

pracovné voľno na vzdelávanie;

b)

bezplatnú stravu alebo stravné poukážky;

c)

bezplatné uniformy a pracovný odev;

d)

zľavy na produkty/služby v turistickom ubytovacom zariadení;

e)

dotovaný systém udržateľnej dopravy;

f)

potvrdenia potrebné na pôžičku na bývanie.

Písomne formulovaná sociálna politika sa musí každý rok aktualizovať a oznámiť zamestnancom. Zamestnanci podpisujú písomne formulovanú politiku na informačnej chôdzi. Dokument musí byť na recepcii k dispozícii všetkým zamestnancom.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží kópiu písomne formulovanej sociálnej politiky, ktorá je riadne podpísaná zamestnancami, a vlastné vyhlásenie s vysvetlením, akým spôsobom sú splnené uvedené požiadavky. Príslušný orgán môže okrem toho požadovať dôkazy a/alebo priamy rozhovor s náhodne vybranými zamestnancami počas návštevy na mieste.

Kritérium 62   Údržba vozidiel (1 bod)

Na údržbu turistického ubytovacieho zariadenia sa nesmú používať vozidlá so spaľovacím motorom (1 bod).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

Kritérium 63   Ponuka ekologickejších dopravných prostriedkov (najviac 2,5 bodu)

a)

V turistickom ubytovacom zariadení sa musí hosťom ponúknuť aspoň jeden z týchto ekologickejších dopravných prostriedkov (1 bod za každý, najviac 2 body):

i)

elektrické vozidlá na služby odvozu pre hostí alebo na ich voľnočasové aktivity;

ii)

prípojky (nabíjacie stanice) pre elektrické vozidlá;

iii)

aspoň jeden bicykel na každých päť kempingových miest alebo prenajímaných ubytovacích jednotiek alebo izieb.

b)

Turistické ubytovacie zariadenie musí nadviazať aktívne partnerstvá so spoločnosťami poskytujúcimi elektrické vozidlá alebo bicykle (0,5 bodu). „Aktívne partnerstvo“ je dohoda medzi turistickým ubytovacím zariadením a spoločnosťou, ktorá prenajíma elektrické vozidlá alebo bicykle. Informácie o aktívnom partnerstve sú viditeľné na mieste. Ak prenajímajúca spoločnosť nesídli na mieste turistického ubytovacieho zariadenia, vykonajú sa určité praktické aspekty (napr. spoločnosť prenajímajúca bicykle ich môže doručiť do priestorov turistického ubytovacieho zariadenia).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou a akýmikoľvek informáciami, ktoré sa majú poskytnúť hosťom.

Kritérium 64   Nespevnené povrchy (1 bod)

Najmenej 90 % plochy voľného priestranstva pod vedením turistického ubytovacieho zariadenia nesmie byť pokrytých asfaltom/cementom ani inými spevňujúcimi materiálmi, ktoré by bránili riadnemu odvodňovaniu a prevzdušňovaniu pôdy.

V prípadoch zhromažďovania dažďovej a úžitkovej vody sa nepoužitá dažďová a úžitková voda očistí a vypúšťa na pozemku.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

Kritérium 65   Miestne a ekologické produkty (najviac 4 body)

a)

Pri každom jedle vrátane raňajok musia byť v ponuke aspoň dva potravinové výrobky z miestnych zdrojov a zodpovedajúce príslušnému ročnému obdobiu (v prípade čerstvého ovocia a zeleniny) (1 bod).

b)

Turistické ubytovacie zariadenie aktívne vyberá miestnych dodávateľov tovarov a služieb (1 bod).

c)

Aspoň dva výrobky (1 bod) alebo štyri výrobky (2 body) používané pri každodennej príprave jedla alebo predávané prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia sa musia vyrobiť metódami ekologického poľnohospodárstva, ako sa stanovuje v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (47).

Na účely tohto kritéria „miestny“ znamená pochádzajúci z okruhu 160 kilometrov od turistického ubytovacieho zariadenia.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou. V prípadoch, keď sa používajú ekologické produkty, žiadateľ predloží kópiu certifikátu produktu alebo kópiu štítku na obale ako dôkaz, že bol udelený v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007. V niektorých krajinách je možné udeliť reštauráciám a hotelom certifikáciu podľa niektorých systémov označovania, ak používajú výlučne ekologické produkty. V prípade, že bola turistickému ubytovaciemu zariadeniu udelená certifikácia podľa takýchto systémov, sa tieto informácie môžu poskytnúť ako dôkaz o splnení tohto kritéria.

Kritérium 66   Obmedzenie pesticídov (2 body)

Vonkajšie oblasti pod vedením turistického ubytovacieho zariadenia sa musia udržiavať bez použitia pesticídov.

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako sa v turistickom ubytovacom zariadení zabraňuje výskytu škodcov a spravujú vonkajšie oblasti. Táto požiadavka sa overuje počas návštevy na mieste.

Kritérium 67   Dodatočné environmentálne a sociálne opatrenia (najviac 3 body)

Vedenie turistického ubytovacieho zariadenia prijme k opatreniam, ktoré sú uvedené v kritériách v tohto oddielu alebo oddielu A, dodatočné opatrenia, aby tak zlepšilo environmentálnu alebo sociálnu výkonnosť turistického ubytovacieho zariadenia:

a)

dodatočné environmentálne opatrenia (najviac 0,5 bodu za každé opatrenie, spolu najviac 2 body)

a/alebo

b)

dodatočné sociálne opatrenia (najviac 0,5 bodu za každé opatrenie, spolu najviac 1 bod).

Posudzovanie a overovanie

Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s úplným opisom každého ďalšieho opatrenia, ktoré chce mať zohľadnené (vrátane zdokumentovaných environmentálnych a sociálnych výhod spojených s danými opatreniami).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/611 z 15. apríla 2016, ktoré sa týka referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore turizmu v súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (Ú. v. EÚ L 104, 20.4.2016, s. 27).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195).

(5)  Uplatňuje sa, ak sa poskytujú stravovacie služby a miestne zariadenia pre nakladanie s odpadom umožňujú separovaný zber organického odpadu.

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

(7)  Rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ z 28. mája 2014, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pre ohrievače vody (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 83).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1185 z 24. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo (Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015, s. 1).

(9)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru (Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015, s. 76).

(b)  Podľa vymedzenia v prílohe II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 812/2013 (1).

(c)  Podľa vymedzenia v prílohe VI k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 814/2013 (2)

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 83).

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 814/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov vody a zásobníkov teplej vody (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 162).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS (Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50).

(11)  Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 17).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 178, 6.7.2011, s. 1).

(13)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(15)  Rozhodnutie Komisie 2013/250/EÚ z 21. mája 2013, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre zdravotnotechnické armatúry (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013, s. 6).

(16)  Rozhodnutie Komisie 2013/641/EÚ zo 7. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre splachovacie záchody a pisoáre (Ú. v. EÚ L 299, 9.11.2013, s. 38).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1186 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015, s. 20).

(18)  Rozhodnutie Komisie č. 742/2007/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky Spoločenstva pre tepelné čerpadlá poháňané elektrinou alebo plynom a pre plynové absorpčné tepelné čerpadlá (Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 14).

(19)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 17).

(20)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2014 z 1. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2014, s. 1).

(21)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 1).

(22)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 47).

(23)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1402 z 15. júla 2015, ktorým sa určuje pozícia Európskej únie k rozhodnutiu riadiacich orgánov podľa Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskou úniou o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení o revízii špecifikácií pre počítače uvedených v prílohe C k tejto dohode (Ú. v. EÚ L 217, 18.8.2015, s. 9).

(24)  Rozhodnutie Komisie 2014/202/EÚ z 20. marca 2014, ktorým sa určuje pozícia Európskej únie v súvislosti s rozhodnutím riadiacich orgánov podľa Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskou úniou o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení týkajúcim sa doplnenia špecifikácií serverov a zdrojov neprerušovaného napájania do prílohy C k dohode a revízie špecifikácií displejov a zobrazovacích zariadení uvedených v prílohe C k dohode (Ú. v. EÚ L 114, 16.4.2014, s. 68).

(25)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012 z 1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 1).

(26)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami (Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2013, s. 1).

(27)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 136).

(28)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo (Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015, s. 100).

(29)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť (Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 31).

(30)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok pre domácnosť (Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 21).

(31)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

(32)  Rozhodnutie Komisie 2014/256/EÚ z 2. mája 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre spracované papierenské výrobky (Ú. v. EÚ L 135, 8.5.2014, s. 24).

(33)  Rozhodnutie Komisie 2012/481/EÚ zo 16. augusta 2012, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre potlačený papier (Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2012, s. 55).

(34)  Rozhodnutie Komisie 2011/333/EÚ zo 7. júna 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ na kopírovací a grafický papier (Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011, s. 12).

(35)  Rozhodnutie Komisie 2009/568/ES z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva tissue papieru (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 87).

(36)  Rozhodnutie Komisie 2014/350/EÚ z 5. júna 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 45).

(37)  Rozhodnutie Komisie 2009/300/ES z 12. marca 2009, ktorým sa ustanovujú revidované ekologické kritériá pri udeľovaní európskej environmentálnej značky Spoločenstva televízorom (Ú. v. EÚ L 82, 28.3.2009, s. 3).

(38)  Rozhodnutie Komisie 2014/391/EÚ z 23. júna 2014, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ posteľným matracom (Ú. v. EÚ L 184, 25.6.2014, s. 18).

(39)  Rozhodnutie Komisie 2010/18/ES z 26. novembra 2009, ktorým sa ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva dreveným podlahovým krytinám (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2010, s. 32).

(40)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1332 z 28. júla 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ nábytku (Ú. v. EÚ L 210, 4.8.2016, s. 100).

(41)  Rozhodnutie Komisie 2009/607/ES z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva tuhým krytinám (Ú. v. EÚ L 208, 12.8.2009, s. 21).

(42)  Rozhodnutie Komisie 2011/382/EÚ z 24. júna 2011, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ detergentom na ručné umývanie riadu (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011, s. 40).

(43)  Rozhodnutie Komisie 2011/263/EÚ z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ detergentom určeným do umývačiek riadu (Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 22).

(44)  Rozhodnutie Komisie 2011/264/EÚ z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom (Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 34).

(45)  Rozhodnutie Komisie 2011/383/EÚ z 28. júna 2011, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ univerzálnym čistiacim prostriedkom a sanitárnym čistiacim prostriedkom (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011, s. 52).

(46)  Rozhodnutie Komisie 2014/893/EÚ z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ zmývateľným kozmetickým výrobkom (Ú. v. EÚ L 354, 11.12.2014, s. 47).

(47)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).


Top