EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0029

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2080 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní (ECB/2017/29)

OJ L 295, 14.11.2017, p. 86–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; Nepriamo zrušil 32023D0549

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2080/oj

14.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/86


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/2080

z 22. septembra 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/9 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní (ECB/2017/29)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú a štvrtú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 31 prvú a štvrtú zarážku a článok 22,

keďže:

(1)

Usmernením ECB/2012/27 (1) sa vytvoril Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2).

(2)

TARGET2 funguje na základe jednotnej technickej platformy s názvom Jednotná spoločná platforma (SSP – Single Shared Platform), ktorú prevádzkujú Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia. Z právneho hľadiska predstavuje množinu systémov hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase, ktoré sú ako súčasti TARGET2 prevádzkované centrálnymi bankami Eurosystému. Usmernením ECB/2012/27 sa v čo najväčšej možnej miere zosúlaďujú pravidlá pre systémy, ktoré sú súčasťou TARGET2.

(3)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala rozhodnutie ECB/2010/9 (2).

(4)

Údaje o jednotlivých transakciách TARGET2 sú nevyhnutné za účelom vykonania analýz týkajúcich sa makroprudenciálneho dohľadu, finančnej stability, finančnej integrácie, trhových operácií, úloh menovej politiky a jednotného mechanizmu dohľadu. Údaje sú taktiež potrebné na účely zdieľania súhrnných výsledkov týchto analýz. Rozsah pôsobnosti rozhodnutia ECB/2010/9 by sa mal preto rozšíriť tak, aby umožnil prístup k týmto údajom na uvedené účely.

(5)

Rada pre trhovú infraštruktúru je zodpovedná za prevádzkové činnosti v oblasti trhových infraštruktúr Eurosystému. Rada pre trhovú infraštruktúru je tiež zodpovedná za nové iniciatívy a projekty týkajúce sa trhových infraštruktúr, vrátane funkčného a prevádzkového riadenia TARGET2 a TARGET2-Securities, v súlade s poverením Rady guvernérov. Výbor pre platobné a trhové infraštruktúry je zodpovedný za koordináciu dohľadu nad platobnými systémami vrátane koordinácie dohľadu nad TARGET2. Pokiaľ ide o TARGET2-Securities (T2S) a TARGET2, Výbor pre platobné a trhové infraštruktúry tiež prispieva k úlohám zaradeným na úroveň riadenia 1 v súlade s usmernením ECB/2012/27. Rada pre trhovú infraštruktúru a Výbor pre platobné a trhové infraštruktúry preberajú úlohy, ktorými bol poverený Výbor pre platobné a zúčtovacie systémy podľa rozhodnutia ECB/2010/9,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2010/9 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Centrálne banky majú prístup k údajom o jednotlivých transakciách získaných z TARGET2, ktoré sa týkajú všetkých účastníkov zo všetkých súčastí TARGET2, na účely zaistenia účinného fungovania TARGET2 a dohľadu nad ním. Centrálne banky môžu mať tiež prístup k týmto údajom na účely vykonania analýz nevyhnutných pre makroprudenciálny dohľad, finančnú stabilitu, finančnú integráciu, trhové operácie, úlohy menovej politiky a Jednotný mechanizmus dohľadu, v súlade so zásadou oddelenia funkcií.

2.   Prístup k údajom uvedeným v odseku 1 a ich používanie na kvantitatívne analýzy a numerické simulácie sa obmedzuje takto:

a)

na účely zaistenia účinného fungovania TARGET2 a dohľadu nad ním, na jedného zamestnanca a najviac na troch náhradníkov zvlášť na účely prevádzky TARGET2 a zvlášť na účely dohľadu nad ním. Takíto zamestnanci a ich náhradníci sa vyberajú spomedzi zamestnancov, ktorí sú poverení prevádzkou TARGET2 a dohľadom nad infraštruktúrou trhu;

b)

v prípade všetkých ostatných analýz, na skupinu najviac 15 zamestnancov, ktorí uskutočňujú výskum, pričom táto skupina je koordinovaná vedúcimi výskumu Európskeho systému centrálnych bánk.

3.   Centrálne banky môžu vymenovať zamestnancov a ich náhradníkov. Vymenovanie zamestnancov na účely prevádzky, vrátane vedúcich výskumu, ktorí majú povolený prístup k údajom TARGET2 v súlade s odsekom 2, podlieha schváleniu Rady pre trhovú infraštruktúru. Vymenovanie zamestnancov na účely dohľadu, ktorí majú povolený prístup k údajom TARGET2 v súlade s odsekom 2, podlieha schváleniu Výboru pre platobné a trhové infraštruktúry. Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade ich výmeny.

4.   Rada pre trhovú infraštruktúru ustanoví osobitné pravidlá na zabezpečenie dôvernosti údajov o jednotlivých transakciách. Centrálne banky zabezpečujú, aby ich zamestnanci poverení v súlade s odsekmi 2 a 3 dodržiavali tieto pravidlá. V prípade nedodržania osobitných pravidiel stanovených Radou pre trhovú infraštruktúru, centrálne banky zamedzia všetkým svojím povereným zamestnancom prístup k údajom podľa odseku 1 a ich používanie. Týmto nie je dotknuté uplatňovanie ostatných pravidiel o profesionálnom správaní alebo zachovávaní mlčanlivosti centrálnymi bankami. Rada pre trhovú infraštruktúru sleduje, ako sa dodržiavajú ustanovenia tohto odseku.

5.   Rada guvernérov môže tiež rozhodnúť o poskytnutí prístupu ďalším používateľom na základe presných a vopred vymedzených pravidiel. V takých prípadoch Rada pre trhovú infraštruktúru sleduje, ako uvedení používatelia tieto údaje používajú, a najmä či dodržiavajú pravidlá o zachovávaní mlčanlivosti stanovené Radou pre trhovú infraštruktúru a uvedené v článku 38 prílohy II k usmerneniu ECB/2012/27 (*1).

(*1)  Usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1).“;"

2.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na uskutočňovanie kvantitatívnych analýz a numerických simulácií podľa článku 1 ods. 1 sa vytvorí simulátor TARGET2.“;

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   S použitím údajov o jednotlivých transakciách ustanoví Rada pre trhovú infraštruktúru strednodobý pracovný program prevádzky a Výbor pre platobné a trhové infraštruktúry pracovný program dohľadu, ktoré budú plniť zamestnanci poverení podľa článku 1 ods. 2 a ods. 3

2.   Rada pre trhovú infraštruktúru môže rozhodnúť, že uverejní informácie odvodené z používania údajov o jednotlivých transakciách za predpokladu, že sa tým neumožní identifikácia účastníkov alebo ich klientov.

3.   Rada pre trhovú infraštruktúru rozhoduje jednoduchou väčšinou. Jej rozhodnutia podliehajú preskúmaniu Radou guvernérov.

4.   Rada pre trhovú infraštruktúru pravidelne informuje Radu guvernérov o všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto rozhodnutia.“;

4.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Bez toho, aby bol dotknutý článok 38 ods. 3 prílohy II usmernenia ECB/2012/27, Rada pre trhovú infraštruktúru koordinuje poskytovanie a zverejňovanie informácií o platbách týkajúcich sa účastníka alebo jeho klientov centrálnymi bankami podľa uvedeného článku.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 22. septembra 2017

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1).

(2)  Rozhodnutie ECB/2010/9 z 29. júla 2010 o prístupe k určitým údajom TARGET2 a ich používaní (Ú. v. EÚ L 211, 12.8.2010, s. 45).


Top