EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0016

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/936 z 23. mája 2017 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (ECB/2017/16)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Zrušil 32020D1331 . Latest consolidated version: 16/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/936/oj

1.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/26


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/936

z 23. mája 2017

o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti (ECB/2017/16)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.6,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/933 zo 16. novembra 2016 o všeobecnom rámci pre delegovanie rozhodovacích právomocí vo vzťahu k právnym nástrojom v oblasti dohľadu (ECB/2016/40) (1), a najmä na jeho články 4 a 5,

so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/935 zo 16. novembra 2016 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a posúdení súladu s požiadavkami na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (ECB/2016/42) (2), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (3), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Vzhľadom na skutočnosť, že Európska centrálna banka (ECB) bude prijímať značný počet rozhodnutí v súvislosti s plnením jej úloh v oblasti dohľadu, bol vytvorený postup pre prijímanie osobitných delegovaných rozhodnutí.

(2)

Rozhodnutie o delegovaní právomocí nadobúda účinnosť prijatím rozhodnutia Výkonnej rady o vymenovaní jedného alebo viacerých vedúcich pracovných útvarov na prijímanie rozhodnutí na základe rozhodnutia o delegovaní právomocí.

(3)

Výkonná rada by mala pri vymenovaní vedúcich pracovných útvarov zohľadniť dôležitosť rozhodnutia o delegovaní právomocí a počet adresátov, ktorým je potrebné poslať delegované rozhodnutia.

(4)

V súvislosti s vedúcimi pracovných útvarov, na ktorých by sa mala delegovať právomoc prijímať rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, sa uskutočnila konzultácia s predsedníčkou Rady pre dohľad,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Delegované rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

Delegované rozhodnutia podľa článku 2 rozhodnutia (EÚ) 2017/935 (ECB/2016/42) prijíma zástupca generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad IV zodpovedný za rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti alebo vedúci odboru pre udeľovanie povolení v prípade neprítomnosti zástupcu generálneho riaditeľa a jeden z týchto vedúcich pracovných útvarov:

a)

generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad I, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad I;

b)

generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva Mikroprudenciálny dohľad II, ak dohľad nad príslušným dohliadaným subjektom alebo skupinou vykonáva generálne riaditeľstvo Mikroprudenciálny dohľad II; alebo

c)

zástupca generálneho riaditeľa v prípade neprítomnosti generálneho riaditeľa.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. mája 2017

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Pozri stranu 14 tohto úradného vestníka.

(2)  Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.


Top