EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/760 z 24. apríla 2017 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 (ECB/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 113/52


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/760

z 24. apríla 2017

o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 (ECB/2017/11)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 30,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41) (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 1 a článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Celková výška ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by mala pokrývať, ale neprevyšovať výdavky Európskej centrálnej banky (ECB) vynaložené v súvislosti s jej úlohami v oblasti dohľadu počas príslušného poplatkového obdobia. Tieto výdavky tvoria predovšetkým náklady priamo súvisiace s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napríklad náklady na priamy dohľad nad významnými subjektmi, monitorovanie dohľadu nad menej významnými subjektmi a výkon horizontálnych úloh a špecializovaných služieb. Ich súčasťou sú tiež náklady, ktoré priamo nesúvisia s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napríklad náklady na služby poskytované podpornými útvarmi ECB vrátane prevádzky priestorov, riadenia ľudských zdrojov, administratívnych služieb, rozpočtu a kontrolingu, účtovníctva, právnych služieb, komunikačných a prekladateľských služieb, interného auditu a štatistických služieb a služieb informačných technológií.

(2)

Na účely výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré majú platiť významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny, ako aj menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny, by mali byť celkové náklady rozdelené na základe výdavkov pridelených príslušným funkčným oblastiam, ktoré vykonávajú priamy dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi a významnými dohliadanými skupinami a nepriamy dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi a menej významnými dohliadanými skupinami.

(3)

Celková výška ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 by sa mala vypočítať ako súčet: a) odhadu ročných nákladov na úlohy v oblasti dohľadu v roku 2017 založeného na schválenom rozpočte ECB na rok 2017 pri zohľadnení vývoja odhadovaných ročných nákladov ECB, ktoré boli známe v čase prijatia tohto rozhodnutia; a b) prebytok alebo schodok z roku 2016.

(4)

Prebytok alebo schodok by sa mal určiť odpočítaním skutočných ročných nákladov vynaložených na úlohy v oblasti dohľadu v roku 2016 uvedených v ročnej účtovnej závierke ECB za rok 2016 (3) od odhadovaných ročných nákladov v roku 2016 uvedených v prílohe k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/661 (ECB/2016/7) (4).

(5)

V súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) by sa pri odhade ročných nákladov na úlohy v oblasti dohľadu v roku 2017 mala zohľadniť výška poplatkov z predchádzajúcich poplatkových období, ktoré nebolo možné vybrať, prijaté platby úrokov v súlade s článkom 14 a sumy prijaté alebo vrátené v súlade s článkom 7 ods. 3 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) a v nariadení (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Článok 2

Celková výška ročných poplatkov za dohľad za rok 2017

1.   Celková výška ročných poplatkov za dohľad za rok 2017 je 424 957 652 EUR a je vypočítaná tak, ako je to uvedené v prílohe I.

2.   Každá kategória dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín bude platiť ročné poplatky za dohľad v tejto celkovej výške:

a)

významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny: 391 279 654 EUR;

b)

menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny: 33 677 998 EUR.

Rozdelenie celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2017, ktoré má platiť každá kategória, je uvedené v prílohe II.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. apríla 2017

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Uverejnené vo februári 2017 na webovom sídle ECB www.ecb.europa.eu.

(4)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/661 z 15. apríla 2016 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2016 (ECB/2016/7) (Ú. v. EÚ L 114, 28.4.2016, s. 14).

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

Výpočet celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2017

(v EUR)

Odhad ročných nákladov v roku 2017

464 676 594

Mzdy a dávky

208 621 881

Prenájom a údržba budov

54 990 329

Ostatné prevádzkové výdavky

201 064 384

Prebytok/schodok z roku 2016

– 41 089 798

Sumy, ktoré je potrebné zohľadniť v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 370 856

Výška poplatkov z predchádzajúcich poplatkových období, ktoré nebolo možné vybrať

0

Platby úrokov prijaté v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia

– 23 761

Všetky sumy prijaté alebo vrátené v súlade s článkom 7 ods. 3 uvedeného nariadenia

1 394 617

CELKOM

424 957 652


PRÍLOHA II

Rozdelenie celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2017

(v EUR)

 

Významné dohliadané subjekty a významné dohliadané skupiny

Menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny

Celkom

Odhad ročných nákladov v roku 2017

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Prebytok/schodok z roku 2016

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Sumy, ktoré je potrebné zohľadniť v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Výška poplatkov z predchádzajúcich poplatkových období, ktoré nebolo možné vybrať

0

0

0

Platby úrokov prijaté v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Všetky sumy prijaté alebo vrátené v súlade s článkom 7 ods. 3 uvedeného nariadenia

1 181 297

213 320

1 394 617

CELKOM

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top