EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/274 z 10. februára 2017, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3 (ECB/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; Zrušil 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/72


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/274

z 10. februára 2017,

ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3 (ECB/2017/6)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a 7,

keďže:

(1)

Článok 6 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 ustanovuje, že Európska centrálna banka (ECB) zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu. V bode odôvodnenia 79 uvedeného nariadenia sa uvádza, že na vykonávanie účinného dohľadu je nevyhnutný vysoko motivovaný, dobre vyškolený a nestranný personál.

(2)

V súlade s článkami 3 až 6 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) je ECB zodpovedná za vytvorenie a zloženie spoločných dohliadacích tímov zložených zo zamestnancov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov. Koordinátor spoločného dohliadacieho tímu s pomocou jedného alebo viacerých jeho zástupcov z príslušných vnútroštátnych orgánov (PVO) zabezpečuje koordináciu práce v rámci spoločného dohliadacieho tímu.

(3)

Vzhľadom na dôležitú úlohu zástupcov koordinátora z PVO pri koordinácii členov spoločného dohliadacieho tímu z ich PVO je potrebné a primerané zaviesť jednotný postup pri poskytovaní spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO v spoločných dohliadacích tímoch. Spätná väzba k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO by mohla pomôcť pri zabezpečovaní riadneho fungovania jednotných dohliadacích tímov tým, že prispeje k neustálemu zlepšovaniu výkonu činnosti týchto osôb.

(4)

Príslušné vnútroštátne orgány majú výlučnú zodpovednosť za hodnotenie svojich zamestnancov a ECB má výlučnú zodpovednosť za hodnotenie svojich zamestnancov. Príslušné vnútroštátne orgány však môžu využiť spätnú väzbu poskytnutú v súlade s týmto rozhodnutím pri riadení svojich zamestnancov a táto spätná väzba môže slúžiť ako podklad pre vnútorné systémy hodnotenia príslušných vnútroštátnych orgánov, ak to príslušné vnútroštátne právo umožňuje.

(5)

Spätná väzba k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO sa pôvodne poskytovala počas skúšobného obdobia v súlade so zásadami ustanovenými v rozhodnutí Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/3 (ECB/2015/36) (3). Keďže sa toto skúšobné obdobie skončilo, uvedené rozhodnutie by sa malo v záujme zachovania právnej istoty zrušiť.

(6)

Skúsenosti získané počas skúšobného obdobia ukazujú, že mechanizmus spätnej väzby pre zástupcov koordinátorov z PVO môže byť užitočný pre zabezpečenie efektívneho fungovania spoločných dohliadacích tímov. Je však potrebné uskutočniť ďalšie posúdenie. Mechanizmus spätnej väzby by sa preto mal ponechať počas ďalšieho skúšobného obdobia v trvaní jedného roka. Následné preskúmanie by sa malo uskutočniť za účelom posúdenia, či by bolo užitočné ponechať mechanizmus spätnej väzby na trvalejšom základe.

(7)

Správa o záveroch preskúmania by sa mala podať Rade pre dohľad. Na základe tohto preskúmania by sa mal Rade guvernérov predložiť návrh, či sa má mechanizmus spätnej väzby ponechať alebo nie.

(8)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol požiadaný o stanovisko v súlade s článkom 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) a 7. apríla 2015 vydal stanovisko, v ktorom uznal, že spätná väzba je pre riadenie spoločných dohliadacích tímov potrebná a schválil mechanizmus spätnej väzby, pričom odporučil, aby jeho podrobné fungovanie bolo upravené príslušným právnym predpisom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článok 2

Spätná väzba

1.   Koordinátori spoločných dohliadacích tímov poskytujú v súlade so zásadami ustanovenými v prílohe I spätnú väzbu zástupcom koordinátora z PVO k výkonu ich činnosti a činnosti ich tímov pri uskutočňovaní úloh a cieľov v rámci spoločných dohliadacích tímov, pričom zohľadňujú kvalifikácie ustanovené v prílohe II.

2.   Koordinátori spoločných dohliadacích tímov stanovia po porade so zástupcom koordinátora z PVO hlavné úlohy a ciele zástupcu koordinátora z PVO.

3.   Koordinátori spoločných dohliadacích tímov poskytnú spätnú väzbu za obdobie podliehajúce spätnej väzbe, ktoré sa začína v deň nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia a končí sa po uplynutí 12 mesiacov.

Článok 3

Preskúmanie

Po skončení obdobia podliehajúceho spätnej väzbe preskúma ECB v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi fungovanie mechanizmu spätnej väzby a o svojich zisteniach podá správu Rade pre dohľad. Súčasťou správy by mal byť návrh, či sa má mechanizmus spätnej väzby ponechať.

Článok 4

Zrušovacie ustanovenie

Rozhodnutie (EÚ) 2016/3 (ECB/2015/36) sa týmto zrušuje.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. februára 2017.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. februára 2017

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/3 z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu (ECB/2015/36) (Ú. v. EÚ L 1, 5.1.2016, s. 4).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA I

Zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu

Zásada 1

Rozsah spätnej väzby

Zástupcom koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov (PVO) v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu (JMD) sa poskytuje spätná väzba, ak pracujú v spoločnom dohliadacom tíme v rozsahu zodpovedajúcom minimálne 25 % z pracovného miesta na plný úväzok, ako je vymedzené v pracovných predpisoch príslušného PVO.

Zásada 2

Účel spätnej väzby

S cieľom podporiť a zlepšiť fungovanie JMD ako celku sa spätná väzba využije na posúdenie výkonu činnosti zástupcov koordinátora z PVO pri uskutočňovaní ich úloh za účelom prehĺbenia ich porozumenia cieľov jednotného mechanizmu dohľadu ako aj ich kvalifikácií ako zástupcov koordinátora z PVO, čo prispeje k zlepšeniu výkonu činnosti a integrácii spoločných dohliadacích tímov.

Zásada 3

Postup pre poskytovanie spätnej väzby

1.

Na začiatku obdobia podliehajúceho spätnej väzbe stanoví koordinátor spoločného dohliadacieho tímu po porade so zástupcom koordinátora z PVO hlavné úlohy a ciele pre každého zástupcu koordinátora z PVO, ktorému sa poskytuje spätná väzba v súlade so zásadou 1. Tieto úlohy a ciele sa zaznamenávajú do formulára JMD pre spätnú väzbu.

2.

Koordinátor spoločného dohliadacieho tímu poskytuje počas obdobia podliehajúceho spätnej väzbe každému zástupcovi koordinátora z PVO usmernenia a neformálnu spätnú väzbu. Po skončení obdobia podliehajúceho spätnej väzbe koordinátor spoločného dohliadacieho tímu poskytne každému zástupcovi koordinátora z PVO spätnú väzbu tak ústne, ako aj písomne s použitím formulára JMD pre spätnú väzbu. Pred dokončením formulára pre spätnú väzbu má zástupca koordinátora možnosť formálne sa vyjadriť k poskytnutej spätnej väzbe.

3.

Neformálna spätná väzba aj spätná väzba po skončení obdobia podliehajúceho spätnej väzbe zohľadňujú hlavné úlohy a ciele zástupcu koordinátora z PVO, kvalifikácie v rámci JMD uvedené v prílohe II a príspevok jeho tímu k celkovému fungovaniu spoločného dohliadacieho tímu.

Zásada 4

Prístup k spätnej väzbe

1.

Spätná väzba po skončení obdobia podliehajúceho spätnej väzbe sa môže na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu sprístupniť tomuto príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý ju môže použiť v súvislosti s riadením svojich zamestnancov, ak to príslušné vnútroštátne právne predpisy povoľujú.

2.

Príslušné vnútroštátne orgány sa môžu rozhodnúť, že využijú spätnú väzbu ako dodatočný podklad pre ich vnútorné systémy hodnotenia, ak to príslušné vnútroštátne právne predpisy povoľujú.

3.

Prístup k spätnej väzbe vrátane jej prenosu sa príslušným vnútroštátnym orgánom poskytne v súlade s článkom 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001.

Zásada 5

Ochrana osobných údajov spracovávaných v súvislosti s poskytovaním spätnej väzby

1.

ECB bude údaje súvisiace so spätnou väzbou spracovávať v súlade s nariadením (EC) č. 45/2001.

2.

Údaje súvisiace so spätnou väzbou sa môžu použiť len na účely uvedené v zásadách 2 a 4 a uchovávať sa môžu na obdobie maximálne piatich rokov.


PRÍLOHA II

Zoznam kvalifikácií, ktoré sú obzvlášť dôležité pre zamestnancov pracujúcich v rámci JMD (kvalifikácie v rámci JMD)

Odborné znalosti : Pozná postupy, metodiky a predpisy v oblasti dohľadu, najmä tie, ktoré sa týkajú JMD, ako aj fungovanie finančných inštitúcií. Sleduje vývoj v týchto oblastiach a uplatňuje vedomosti v príslušných pracovných oblastiach.

Komunikácia : Jasne a zrozumiteľne poskytuje informácie skupinám alebo jednotlivcom, buď ústne, alebo písomne, aby sa zabezpečilo, že porozumejú informácii a jej zmyslu. Počúva ostatných a primerane na nich reaguje.

Spolupráca : Vytvára a udržiava trvalé pracovné vzťahy so spolupracovníkmi založené na spolupráci s cieľom dosiahnuť európske ciele tímu. Vytvára a zachováva užitočné vzťahy s ostatnými s cieľom podporovať tímovú spoluprácu. Aktívne sa delí o údaje, informácie a vedomosti v rámci tímu.

Odhodlanie pri dosahovaní cieľov : Húževnato a vytrvalo uskutočňuje úlohy, hľadá úspešné riešenia, pričom prispôsobuje vlastné správanie tomu, aby našiel vhodný prístup pri dosahovaní úspešného výsledku.

Úsudok a nástojčivosť : Analyzuje a posudzuje situácie, údaje a informácie s cieľom vytvoriť vhodné stratégie, plány a postupy. Rozumie rôznym a protichodným pohľadom na vec a dokáže ich vyjadriť, ak je to potrebné, prispôsobuje prístupy meniacim sa požiadavkám, posudzuje problémy z nových pohľadov a skúma zmýšľanie iných a nimi navrhnuté riešenia. Snaží sa o pochopenie veci pred tým, než poskytne odporúčanie alebo prijme rozhodnutie, pričom získava potrebné úplné a presné informácie, vytvára si zdravý úsudok po zdvorilom položení série nástojčivých otázok a jednostaj skúma prípadné sporné otázky a rôzne informácie.

Širšie vnímanie súvislostí a prístup orientovaný na budúcnosť : Vníma veci v širšom kontexte presahujúcom predmet jeho činnosti tým, že má porozumenie pre iné funkcie/oblasti, uvedomuje si kultúrne odlišnosti a z nich vyplývajúce iné pohľady na vec a posudzuje dosahy svojich rozhodnutí na druhých. Orientuje sa na budúcnosť a predvída budúce možnosti a hrozby, koná tak, aby vytváral príležitosti alebo aby zabránil budúcim sporným situáciám.

Objektívne, poctivé a nezávislé konanie : Koná nezávisle a objektívne, v záujme Únie ako celku, na základe profesionálnych noriem JMD, preveruje okolnosti s cieľom získať úplný a realistický pohľad na situáciu. Usiluje sa obmedziť alebo vylúčiť zaujatosť, predsudky alebo subjektívne hodnotenia tým, že sa opiera o overiteľné údaje a skutočnosti.

Riadenie tímov v rámci JMD (vzťahuje sa len na riadiacich pracovníkov) : Vedie (virtuálne/vzdialené) tímy a usmerňuje ich smerom k dosiahnutiu cieľov tímu. Koordinuje činnosti tímu v rôznych krajinách tým, že poskytuje usmernenia a čo najefektívnejšie používa schopnosti a rozmanitosť členov tímu. Snaží sa obmedziť nejednoznačnosť a vyrovnať sa s ňou a hľadá spôsoby, ako riadiť a plniť si povinnosti za neistých okolností.


Top