EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1712

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1712 zo 7. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy stanovujúce minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré by mali byť obsiahnuté v podrobných záznamoch, a okolnosti, za ktorých by sa táto požiadavka mala uložiť (Text s významom pre EHP)

C/2016/3356

Ú. v. EÚ L 258, 24.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1712/oj

24.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1712

zo 7. júna 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy stanovujúce minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré by mali byť obsiahnuté v podrobných záznamoch, a okolnosti, za ktorých by sa táto požiadavka mala uložiť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jej článok 71 ods. 8,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány a orgány pre riešenie krízových situácií mohli ľahko získať prístup k údajom o finančných zmluvách podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 100 smernice 2014/59/EÚ, keď sa v príslušnom pláne riešenia krízovej situácie alebo pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny predpokladá prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k inštitúcii alebo subjektu podľa článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, by uvedené orgány mali požadovať, aby inštitúcie alebo subjekty priebežne viedli minimálny súbor informácií o takýchto zmluvách. Tým by nemala byť dotknutá možnosť príslušných orgánov alebo orgánov pre riešenie krízových situácií požadovať, aby sa v podrobných záznamoch o finančných zmluvách viedli ďalšie informácie, a ukladať takéto požiadavky ostatným inštitúciám alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, ak je to potrebné na zabezpečenie komplexného a účinného plánovania.

(2)

Mal by sa jasne stanoviť minimálny súbor informácií, ktoré majú príslušné inštitúcie alebo subjekty viesť v podrobných záznamoch o finančných zmluvách. Tým by nemala byť dotknutá diskrečná právomoc príslušných orgánov a orgánov pre riešenie krízových situácií použiť ho ako vzor alebo stanoviť formát, v ktorom by sa požadované informácie mali poskytnúť v lehote stanovenej v danej žiadosti.

(3)

Aby sa predišlo pochybnostiam, požiadavkou viesť podrobné záznamy o finančných zmluvách, ktorá bola uložená príslušným inštitúciám alebo subjektom, by nemalo byť dotknuté právo príslušných orgánov a orgánov pre riešenie krízových situácií požadovať od archívov obchodných údajov potrebné informácie v súlade s článkom 81 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2) a článkom 71 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo predložil Komisii.

(5)

Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Požiadavka viesť podrobné záznamy o finančných zmluvách

1.   Príslušný orgán alebo orgán pre riešenie krízových situácií musia od inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ požadovať, aby viedli podrobné záznamy o finančných zmluvách, ak sa v pláne riešenia krízovej situácie alebo pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny predpokladá prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k dotknutej inštitúcii alebo subjektu v prípade splnenia podmienok pre riešenie krízovej situácie.

2.   Ak je to potrebné na zabezpečenie komplexného a účinného plánovania, príslušné orgány a orgány pre riešenie krízových situácií môžu uložiť požiadavky uvedené v odseku 1 inštitúciám alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) smernice 2014/59/EÚ, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 tohto článku.

Článok 2

Minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré sa majú viesť v podrobných záznamoch

1.   Inštitúcia alebo subjekt, ktoré sú podľa článku 1 povinné viesť podrobné záznamy o finančných zmluvách, ponechávajú priebežne vo svojich záznamoch pri každej finančnej zmluve minimálny súbor informácií uvedených v prílohe.

2.   Inštitúcia alebo subjekt uvedený v odseku 1 na žiadosť príslušného orgánu alebo orgánu pre riešenie krízových situácií sprístupnia a postúpia požadované informácie o finančných zmluvách žiadajúcemu orgánu v lehote stanovenej v žiadosti.

3.   Ak sa určitá kolónka pre informácie uvedená v prílohe nevzťahuje na určitý typ finančnej zmluvy a inštitúcia alebo subjekt uvedený v odseku 1 môže túto skutočnosť príslušnému orgánu alebo orgánu pre riešenie krízových situácií preukázať, informácie týkajúce sa uvedenej kolónky sa z požiadavky podľa článku 1 vylúčia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA

Minimálny súbor informácií o finančných zmluvách, ktoré majú byť zahrnuté v podrobných záznamoch

 

Kolónka

Opis informácií, ktoré sa majú viesť v podrobných záznamoch o finančných zmluvách

Oddiel 1 – Strany finančnej zmluvy

1

Časová pečiatka vedenia záznamov

Dátum a čas zápisu.

2

Typ ID ohlasujúcej protistrany

Typ kódu používaného na identifikáciu ohlasujúcej protistrany.

3

ID ohlasujúcej protistrany

Jedinečný kód [identifikátor právnickej osoby (LEI), ak je k dispozícii] na identifikáciu ohlasujúcej protistrany.

4

Typ ID druhej protistrany

Typ kódu používaného na identifikáciu druhej protistrany.

5

ID druhej protistrany

Jedinečný kód (LEI, ak je k dispozícii) na identifikáciu druhej protistrany finančnej zmluvy. Táto kolónka sa vypĺňa z pohľadu ohlasujúcej protistrany. V prípade fyzickej osoby sa dôsledne používa kód klienta.

6

Názov ohlasujúcej protistrany.

Obchodný názov ohlasujúcej protistrany.

Táto kolónka môže zostať prázdna, ak sa na identifikáciu ohlasujúcej protistrany použil kód LEI.

7

Sídlo ohlasujúcej protistrany.

Informácie o registrovanom sídle vrátane úplnej adresy, mesta a krajiny ohlasujúcej protistrany.

Táto kolónka môže zostať prázdna, ak sa na identifikáciu ohlasujúcej protistrany použil kód LEI.

8

Krajina druhej protistrany

Kód krajiny, v ktorej má registrované sídlo druhá protistrana alebo, ak je druhou protistranou fyzická osoba, kód krajiny pobytu.

9

Rozhodné právo

Na identifikáciu práva, ktorým sa riadi finančná zmluva.

10

Zmluvné uznanie – právomoc odpísať dlh a právomoc vykonať konverziu (len pre zmluvy, ktoré sa riadia právom tretej krajiny, podliehajúce požiadavke na zmluvnú podmienku podľa článku 55 ods. 1 prvého pododseku smernice 2014/59/EÚ)

Zmluvná podmienka požadovaná podľa článku 55 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ.

Ak je takáto zmluvná podmienka zahrnutá v rámcovej dohode a vzťahuje sa na všetky obchody riadené uvedenou rámcovou dohodou, môže byť zaznamenaná na úrovni rámcovej dohody.

11

Zmluvné uznanie – pozastavenie práv ukončiť zmluvu (platí len pre zmluvy, ktoré sa riadia právom tretej krajiny)

Zmluvná podmienka, na základe ktorej veriteľ alebo strana dohody vytvárajúci záväzok uznajú právomoc orgánu pre riešenie krízových situácií členského štátu pozastaviť práva ukončiť zmluvu.

Ak je takáto zmluvná podmienka zahrnutá v rámcovej dohode a vzťahuje sa na všetky obchody riadené uvedenou rámcovou dohodou, môže byť zaznamenaná na úrovni rámcovej dohody.

12

Zmluvné uznanie – právomoci riešiť krízovú situáciu (platí len pre zmluvy, ktoré sa riadia právom tretej krajiny)

Zmluvná podmienka, ak existuje, na základe ktorej veriteľ alebo strana dohody vytvárajúci záväzok uznajú právomoc orgánu pre riešenie krízových situácií členského štátu uplatniť iné právomoci riešiť krízovú situáciu, než sú uvedené v kolónkach 10 a 11.

Ak je takáto zmluvná podmienka zahrnutá v rámcovej dohode a vzťahuje sa na všetky obchody riadené uvedenou rámcovou dohodou, môže byť zaznamenaná na úrovni rámcovej dohody.

13

Hlavné oblasti obchodnej činnosti

Uveďte, ktorej hlavnej obchodnej činnosti alebo obchodných činností, ak existujú, sa týka finančná zmluva.

14

Hodnota zmluvy

Oceňovanie finančnej zmluvy podľa trhovej hodnoty alebo oceňovanie na základe modelu použité pri uplatňovaní článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a ohlásené pri uplatňovaní článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a delegovaných a vykonávacích nariadení prijatých na jeho základe. Na zúčtovaný obchod sa má použiť ocenenie centrálnej protistrany.

15

Mena, v akej sa udáva hodnota

Mena použitá na ocenenie finančnej zmluvy.

16

Časová pečiatka ocenenia

Dátum a čas posledného ocenenia

Pri oceňovaní podľa trhovej hodnoty sa ohlasuje dátum a čas uverejnenia referenčných cien.

17

Typ ocenenia

Uveďte, či sa ocenenie uskutočnilo podľa trhovej hodnoty, na základe modelu alebo ho poskytla centrálna protistrana.

18

Zabezpečenie kolaterálom

Uveďte, či medzi protistranami existuje dohoda o kolateráli. Ak sa na finančnú zmluvu vzťahujú požiadavky na ohlasovanie podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a delegovaných a vykonávacích nariadení prijatých na jeho základe, informácie o zabezpečení kolaterálom sa poskytujú v súlade s uvedenými požiadavkami.

19

Portfólio kolaterálu

Uveďte, či sa zabezpečenie kolaterálom uskutočnilo na portfóliovom základe. Portfólio je kolaterál vypočítaný na základe čistých pozícií vyplývajúcich zo súboru zmlúv, a nie podľa jednotlivých obchodov.

20

Kód portfólia kolaterálu

Ak sa kolaterál ohlasuje na portfóliovom základe, na identifikáciu portfólia by sa mal použiť jedinečný kód, ktorý určila ohlasujúca protistrana.

21

Poskytnutá počiatočná marža

Hodnota počiatočnej marže, ktorú ohlasujúca protistrana poskytla druhej protistrane.

Ak sa počiatočná marža poskytne na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkové hodnoty počiatočnej marže poskytnutej pre portfólio.

22

Mena poskytnutej počiatočnej marže

Uveďte menu poskytnutej počiatočnej marže.

23

Poskytnutá variačná marža

Hodnota variačnej marže vrátane hotovostného vyrovnania, ktorú ohlasujúca protistrana poskytla druhej protistrane.

Ak sa variačná marža poskytne na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu variačnej marže poskytnutej pre portfólio.

24

Mena poskytnutej variačnej marže

Uveďte menu poskytnutej variačnej marže.

25

Prijatá počiatočná marža

Hodnota počiatočnej marže, ktorú ohlasujúca protistrana prijala od druhej protistrany.

Ak sa počiatočná marža prijme na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu počiatočnej marže prijatej pre portfólio.

26

Mena prijatej počiatočnej marže

Uveďte menu prijatej počiatočnej marže.

27

Prijatá variačná marža

Hodnota variačnej marže vrátane hotovostného vyrovnania, ktorú ohlasujúca protistrana prijala od druhej protistrany.

Ak sa variačná marža prijme na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu variačnej marže prijatej pre portfólio.

28

Mena prijatej variačnej marže

Uveďte menu prijatej variačnej marže

Oddiel 2a – Typ finančnej zmluvy

29

Typ finančnej zmluvy

Klasifikujte finančnú zmluvu podľa článku 2 ods. 1 bodu 100 smernice 2014/59/EÚ.

30

ID finančnej zmluvy

Jedinečný identifikačný kód obchodu, ak sa na finančnú zmluva vzťahujú požiadavky na ohlasovanie podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a delegovaných a vykonávacích nariadení prijatých na jeho základe. Pre ostatné finančné zmluvy – ID pridelený ohlasujúcou protistranou.

Oddiel 2b – Podrobné údaje o transakcii

31

Dátum nadobudnutia platnosti

Dátum, v ktorom nadobúdajú účinnosť povinnosti podľa finančnej zmluvy.

32

Dátum splatnosti

Pôvodný dátum uplynutia platnosti ohlásenej finančnej zmluvy. Predčasné ukončenie sa v tejto kolónke neuvádza.

33

Dátum ukončenia

Dátum ukončenia v prípade predčasného ukončenia ohlásenej finančnej zmluvy.

Ak sa neodlišuje od dátumu splatnosti, táto kolónka sa ponecháva prázdna.

34

Právo ukončiť zmluvu

Uveďte, či je právo druhej zmluvnej strany ukončiť zmluvu podľa ohlásenej finančnej zmluvy založené na platobnej neschopnosti alebo finančnej situácii inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši.

Ak je takáto zmluvná podmienka zahrnutá v rámcovej dohode a vzťahuje sa na všetky obchody riadené uvedenou rámcovou dohodou, môže byť zaznamenaná na úrovni rámcovej dohody.

35

Typ rámcovej dohody

Odkaz na názov príslušnej rámcovej dohody, ak sa používa pre ohlásenú finančnú zmluvu (napr. ISDA Master Agreement, Master Power Purchase a Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement alebo akékoľvek miestne rámcové dohody).

36

Verzia rámcovej dohody

Odkaz na rok verzie rámcovej dohody použitej pre ohlásený obchod, ak sa uplatňuje (napr. 1992, 2002, atď.).

37

Dohoda o čistom zúčtovaní

Ak je finančná zmluva súčasťou dohody o čistom zúčtovaní podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 98 smernice 2014/59/EÚ, jedinečné referenčné číslo dohody o čistom zúčtovaní.

38

Typ záväzku/pohľadávky

Uveďte, či záväzky vyplývajúce z finančnej zmluvy:

sú úplne vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ,

sú čiastočne vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ,

nie sú vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 44 ods. 2 smernice 2014/59/EÚ.

Oddiel 2c – Zúčtovanie

39

Zúčtovacia povinnosť

Uveďte, či ohlásená finančná zmluva patrí do určitej triedy OTC derivátov, ktorá bola označená za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti, a či obidve protistrany zmluvy podliehajú zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 od času vykonania finančnej zmluvy.

40

Zúčtované

Uveďte, či sa zúčtovanie uskutočnilo.

41

Časová pečiatka zúčtovania

Čas a dátum, kedy sa zúčtovanie uskutočnilo.

42

Centrálna protistrana

V prípade finančnej zmluvy, ktorá bola zúčtovaná, jedinečný kód centrálnej protistrany, ktorá zúčtovala finančnú zmluvu.

43

V rámci skupiny

Uveďte, či bola finančná zmluva uzatvorená ako transakcia v rámci skupiny podľa vymedzenia v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.


Top