EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1628

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Text s významom pre EHP)

OJ L 252, 16.9.2016, p. 53–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj

16.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/53


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1628

zo 14. septembra 2016

o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorej sa musí zaručiť voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Na uvedené účely sa smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES (3) stanovili opatrenia na zníženie znečisťovania ovzdušia motormi inštalovanými v necestných pojazdných strojoch. Je vhodné pokračovať v úsilí o rozvíjanie a fungovanie vnútorného trhu Únie.

(2)

Vnútorný trh by sa mal zakladať na transparentných, jednoduchých a konzistentných pravidlách, ktoré poskytujú právnu istotu a zrozumiteľnosť a z ktorých môžu mať prospech podniky i spotrebitelia.

(3)

Zaviedol sa nový regulačný prístup pre typové schválenie motora v právnych predpisoch Únie s cieľom zjednodušiť a urýchliť prijatie takýchto právnych predpisov. Na základe tohto prístupu zákonodarca stanovuje základné pravidlá a zásady a splnomocňuje Komisiu prijímať delegované a vykonávacie akty týkajúce sa ďalších technických podrobností. Pokiaľ ide o vecné požiadavky, v tomto nariadení by sa preto mali ustanoviť len nevyhnutné ustanovenia o emisiách plynných a pevných znečisťujúcich látok a typových schváleniach spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a Komisia by sa mala splnomocniť ustanoviť technické špecifikácie v delegovaných a vykonávacích aktoch.

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 (4) sa stanovil regulačný rámec v oblasti schvaľovania a dohľadu nad trhom poľnohospodárskych a lesných vozidiel. Vzhľadom na podobnosť týchto oblastí a na pozitívne skúsenosti pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 167/2013, by sa mnohé z práv a povinností zavedených uvedeným nariadením mali zohľadniť pri necestných pojazdných strojoch. Je však nevyhnutné, aby sa prijal samostatný súbor pravidiel, ktoré by v plnej miere zohľadnili osobitné požiadavky na motory necestných pojazdných strojov.

(5)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (5) sa ustanovujú základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia vo vzťahu k návrhu a výrobe s cieľom zlepšiť bezpečnosť strojových zariadení uvedených na trh. V uvedenej smernici sa však nestanovujú požiadavky v oblasti emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok z motorov necestných pojazdných strojov. Pre výrobcov necestných pojazdných strojov by sa preto mali stanoviť určité špecifické povinnosti, ktorými sa zabezpečí, že motory sa do takýchto strojov budú inštalovať tak, aby to nepriaznivo neovplyvnilo vlastnosti motora z hľadiska emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok. Sú potrebné aj určité povinnosti týkajúce sa aspektov emisných limitov plynných a pevných znečisťujúcich látok z motorov necestných pojazdných strojov, aby sa zabezpečila účinnosť emisných limitov pre motory stanovených v tomto nariadení.

(6)

Toto nariadenie by malo obsahovať vecné požiadavky týkajúce sa emisných limitov a postupov EÚ v oblasti typového schválenia v prípade motorov necestných pojazdných strojov. Hlavné prvky príslušných požiadaviek tohto nariadenia sú založené na výsledkoch hodnotenia vplyvu z 20. novembra 2013, ktoré uskutočnila Komisia a v ktorom sa rôzne možnosti analyzovali porovnaním potenciálnych výhod a nevýhod z hľadiska hospodárskych, environmentálnych, bezpečnostných a spoločenských aspektov a z hľadiska zdravotných dôsledkov. V uvedenej analýze boli zahrnuté aj kvalitatívne a kvantitatívne aspekty.

(7)

S cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu by sa týmto nariadením mali stanoviť harmonizované pravidlá typového schválenia EÚ v prípade motorov necestných pojazdných strojov. Na uvedený účel by sa mali stanoviť nové emisné limity a mali by sa uplatňovať na necestné pojazdné stroje ako aj na poľnohospodárske a lesné stroje, aby odzrkadľovali technický pokrok a zabezpečili zblíženie s politikami Únie v oblasti cestných vozidiel. Uvedené nové emisné limity by sa mali stanoviť s cieľom dosiahnuť ciele Únie v oblasti kvality ovzdušia a znížiť emisie z necestných pojazdných strojov a poľnohospodárskych a lesných vozidiel, a tak znížiť podiel necestných pojazdných strojov na emisiách vo vzťahu cestným vozidlám. Rozsah pôsobnosti právnych predpisov Únie v tejto oblasti by sa mal preto rozšíriť s cieľom zvýšiť harmonizáciu trhu na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni a minimalizovať riziko narušenia trhu a nepriaznivých zdravotných účinkov.

(8)

Popri rozšírení rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Únie v oblasti harmonizácie trhu pri súčasnej minimalizácii rizika narušenia trhu je cieľom tohto nariadenia zjednodušiť súčasný právny rámec vrátane poskytovania opatrení na zjednodušenie administratívnych postupov, ako aj zlepšiť všeobecné podmienky presadzovania takýchto právnych predpisov, najmä posilnením pravidiel v oblasti dohľadu nad trhom.

(9)

V bielej knihe Komisie z 28. marca 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje sa zdôrazňuje osobitná úloha, ktorú majú zohrávať železnice a vnútrozemské vodné cesty pri dosahovaní klimatických cieľov. Vzhľadom na to, že pokrok týchto dopravných prostriedkov nie je priaznivý v porovnaní s inými sektormi v súvislosti so zlepšením kvality ovzdušia, by Komisia a orgány členských štátov mali v rámci svojich pôsobností stanoviť rôzne spôsoby podpory inovácie, pokiaľ ide o technológiu v oblasti emisií, aby neustále zvyšovanie objemu nákladu presunutého na železnice a vnútrozemské vodné cesty išlo ruka v ruke so zlepšením kvality ovzdušia v Európe.

(10)

Požiadavky pre motory necestných pojazdných strojov by sa mali riadiť zásadami stanovenými v oznámení Komisie z 5. júna 2002 s názvom Akčný plán Zjednodušenie a zlepšenie regulačného prostredia.

(11)

V siedmom všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie prijatom rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ (6) sa pripomína, že Únia sa dohodla na dosiahnutí úrovne kvality ovzdušia, ktorá nespôsobuje výrazné negatívne vplyvy a riziká, pokiaľ ide o ľudské zdravie a životné prostredie. V právnych predpisoch Únie sa stanovili príslušné emisné limity pre kvalitu okolitého ovzdušia s cieľom chrániť zdravie ľudí a obzvlášť citlivých jedincov, ako aj vnútroštátne emisné stropy (7). V nadväznosti na oznámenie zo 4. mája 2001, ktorým sa ustanovil program Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE), Komisia 21. septembra 2005 prijala ďalšie oznámenie s názvom Tematická stratégia o znečistení ovzdušia. Jedným zo záverov uvedenej tematickej stratégie je, že na dosiahnutie cieľov Únie týkajúcich sa kvality ovzdušia je potrebné ďalšie zníženie emisií z odvetvia dopravy (leteckej, námornej a pozemnej dopravy), z domácností a z odvetví energetiky, poľnohospodárstva a priemyslu. V uvedenej súvislosti by sa k úlohe znižovania emisií z motorov necestných pojazdných strojov malo pristupovať ako k súčasti všeobecnej stratégie. Nové emisné limity uvedené ako „etapa V“ sú jedným z opatrení, ktorých cieľom je znížiť aktuálne emisie znečisťujúcich látok z vozidiel v prevádzke, medzi ktoré patria pevné znečisťujúce látky, ako aj ozónové prekurzory, ako sú napr. oxidy dusíka (NOx) a uhľovodíky.

(12)

Svetová zdravotnícka organizácia 12. júna 2012 prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny preklasifikovala výfukové plyny z dieselových motorov na „karcinogénne pre ľudí“ (skupina 1) na základe dostatočných dôkazov o tom, že vystavenie pôsobeniu týchto plynov sa spája so zvýšeným rizikom rakoviny pľúc.

(13)

Na dosiahnutie zlepšenia kvality ovzdušia Únie a na dosiahnutie jej cieľov týkajúcich sa ochrany ovzdušia udržateľným spôsobom od súčasnosti do roku 2020 a neskôr sa vyžaduje nepretržité úsilie o znižovanie emisií z rôznych druhov motorov. Z uvedeného dôvodu by výrobcovia mali mať vopred k dispozícii jasné a komplexné informácie o budúcich hodnotách emisných limitov a primeranú lehotu na ich dodržiavanie a na vývoj potrebných technických zlepšení.

(14)

Pri stanovovaní emisných limitov je dôležité zohľadniť ich vplyv na konkurencieschopnosť trhov a výrobcov, na priame a nepriame náklady, ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti, a ich prínosy, ktoré vznikajú na základe stimulácie inovácií, zlepšovania kvality ovzdušia, znižovania nákladov na zdravotnú starostlivosť a zvyšovania dĺžky života.

(15)

Znižovanie emisií z motorov udržateľným spôsobom si vyžaduje neustále prehlbovanie priamej spolupráce medzi výrobcami a súvisiacimi podnikmi na jednej strane a dobre zavedenými vedecko-výskumnými inštitúciami na strane druhej. Takáto spolupráca zohráva významnú úlohu pri vývoji nových výrobkov a technológií, ktoré pozitívne prispievajú k zlepšovaniu kvality ovzdušia.

(16)

Emisie z motorov necestných pojazdných strojov sa významným spôsobom podieľajú na celkových emisiách niektorých škodlivých látok znečisťujúcich ovzdušie vyvolaných ľudskou činnosťou. Motory, ktoré sa v značnej miere podieľajú na znečistení ovzdušia NOx a pevnými časticami, by mali patriť do pôsobnosti nových emisných limitov.

(17)

Na zaručenie optimálnej úrovne ochrany osôb pracujúcich v blízkosti strojov a udržanie čo najnižšej kumulatívnej expozície osôb pracujúcich v blízkosti niekoľkých rôznych mobilných strojov a zariadení by sa mali používať momentálne dostupné technológie na minimalizáciu emisií.

(18)

Komisia by mala pravidelne preskúmavať emisie, ktoré zatiaľ nie sú právne upravené a ktoré vznikajú v dôsledku rozsiahlejšieho používania nových palivových zmesí, technológií motorov a systémov regulácie emisií. Komisia by mala podľa potreby predložiť Európskemu parlamentu a Rade návrh s cieľom takéto emisie právne upraviť.

(19)

Je potrebné podporovať zavádzanie vozidiel na alternatívne palivá, ktoré môžu mať nízke emisie NOx a pevných znečisťujúcich látok. Preto by sa mali limitné hodnoty pre všetky uhľovodíky prispôsobiť, aby sa zohľadnili emisie nemetánových uhľovodíkov a metánu.

(20)

Týmto nariadením nie je dotknuté právo členských štátov stanoviť, v súlade so zmluvami, také požiadavky, ktoré považujú za potrebné na zaistenie ochrany verejnosti a pracovníkov pri použití necestných pojazdných strojov uvedených v tomto nariadení za predpokladu, že takéto požiadavky nemajú vplyv na uvedenie motorov takýchto strojov na trh.

(21)

Na zabezpečenie regulácie emisií veľmi jemných pevných znečisťujúcich látok (veľkosť maximálne 0,1 μm) by Komisia mala byť splnomocnená prijať okrem v súčasnosti používaného prístupu na základe hmotnosti aj prístup, ktorý sa zakladá na množstve. Prístup založený na množstve by sa mal vypracovať na základe výsledkov Programu merania pevných častíc (Particulate Measurement Programme) Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) a mal by byť v súlade s existujúcimi ambicióznymi cieľmi pre životné prostredie.

(22)

Na dosiahnutie uvedených environmentálnych cieľov treba poukázať na to, že limity množstva pevných častíc stanovené v tomto nariadení by sa mali určiť s prihliadnutím na najvyššie úrovne vlastností, ktoré možno v súčasnosti dosiahnuť s použitím filtrov tuhých častíc uplatnením najlepších dostupných technológií.

(23)

Vzhľadom na dlhodobú životnosť necestných pojazdných strojov je vhodné zvážiť dodatočnú modernizáciu motorov, ktoré sú už v prevádzke. Takáto dodatočná modernizácia by sa mala zamerať najmä na husto obývané mestské oblastiach ako prostriedok pomoci členským štátom na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi Únie v oblasti kvality ovzdušia. Na zabezpečenie porovnateľnej a ambicióznej úrovne modernizácie by členské štáty mali zohľadniť zásady predpisu EHK OSN č. 132.

(24)

V prípade potreby a v prípade prepojenia technológií by sa mali hľadať synergie medzi znižovaním emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok z motorov necestných pojazdných strojov a emisnými normami uplatnenými pri ťažkých úžitkových vozidlách. Takéto opatrenia by mohli pomôcť zlepšiť úspory z rozsahu a zlepšiť kvalitu ovzdušia.

(25)

Komisia by mala v rámci skúšobných postupov prijať celosvetové harmonizované skúšobné cykly ako základ právnych predpisov EÚ v oblasti typového schválenia emisií. Takisto by sa malo zvážiť použitie prenosných systémov na meranie emisií, ktorých účelom bude monitorovanie skutočných hodnôt emisií z vozidiel v prevádzke.

(26)

S cieľom riešiť skutočné emisie z vozidiel v prevádzke a s cieľom pripraviť proces zhody v prevádzke by sa mala v primeranom časovom horizonte prijať skúšobná metodika v oblasti monitorovania dodržiavania požiadaviek v oblasti emisných vlastností založená na používaní prenosných systémov merania emisií.

(27)

Na dodržiavanie stanovených limitov emisií znečisťujúcich látok je nevyhnutné správne fungovanie systému dodatočnej úpravy výfukových plynov, a to predovšetkým v prípade NOx. V tejto súvislosti by sa mali zaviesť opatrenia s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktoré sú založené na používaní akéhokoľvek spotrebného alebo neobnoviteľného reagentu.

(28)

Prenosné protipožiarne striekačky sú v niektorých núdzových situáciách, v ktorých nie je dostupný kanalizovaný prívod vody, nevyhnutné. Inštaláciou systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov na takéto strojové zariadenia by sa však zvýšila ich hmotnosť a prevádzková teplota natoľko, že by predstavovali nebezpečenstvo pre obsluhu a nebolo by možné ich prenášať. Prenosné protipožiarne striekačky by preto mali byť vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia.

(29)

Zásahy do motora, ako je napríklad deaktivácia jeho systému dodatočnej úpravy výfukových plynov alebo zvýšenie jeho výkonu, by mohli mať závažné dôsledky na emisné vlastnosti a stálosť motora. Právnické osoby, ktoré takéto zásahy vykonávajú, by preto mali niesť zodpovednosť za zabezpečenie toho, že príslušné emisné limity sú rešpektované.

(30)

Uvedenie na trh v členských štátoch by sa malo povoliť pre motory, na ktoré sa vzťahujú nové pravidlá v oblasti emisných limitov a postupy typového schvaľovania EÚ stanovené v tomto nariadení, a ktoré sú v súlade s nimi. Na takéto motory by sa nemali vzťahovať žiadne iné vnútroštátne emisné požiadavky, pokiaľ ide o ich uvedenie na trh. Nemalo by tým byť dotknuté právo členských štátov podnecovať alebo obmedzovať používanie motorov, ktoré sa už uviedli na trh, za predpokladu, že uplatnené kritériá nie sú diskriminačné a sú objektívne zdôvodnené. Členské štáty, ktoré udeľujú typové schválenia EÚ, by mali prijať opatrenia, ktorými sa zaistí overenie identifikácie motorov vyrobených v rámci postupov typového schválenia EÚ.

(31)

Emisné limity stanovené v tomto nariadení by sa nemali vzťahovať na motory určené na vývoz a na použitie v ozbrojených silách. V niektorých prípadoch by sa však na odlíšenie takýchto motorov od motorov, na ktoré sa uvedené emisné limity vzťahujú, malo požadovať označenie.

(32)

Na zohľadnenie logistických obmedzení dodávok a na umožnenie výrobného toku „just in time“ a v záujme predchádzania zbytočným nákladom a administratívnemu zaťaženiu by sa malo výrobcovi umožniť, aby so súhlasom výrobcu pôvodného zariadenia dodal motor oddelene od systému dodatočnej úpravy výfukových plynov.

(33)

Niektoré necestné pojazdné stroje pracujú v extrémnych podmienkach, s ktorými sa spája ohrozenie života alebo zdravia, prípadne sa na ne vzťahujú veľmi náročné technické požiadavky. S ohľadom na uvedené osobitné okolnosti a vzhľadom na relatívne malý počet motorov takýchto necestných pojazdných strojov, by sa mali pre motory, ktoré sa majú použiť v potenciálne výbušnej atmosfére a v nosných vozidlách na záchranné člny, ustanoviť určité výnimky týkajúce sa požiadaviek v oblasti emisných limitov stanovených v tomto nariadení.

(34)

S cieľom umožniť výrobcom vykonávať skúšanie v teréne, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou postupu vývoja motorov, by sa malo povoliť dočasne umiestniť na trh motory, ktoré v danej etape zatiaľ nezískali typové schválenie EÚ. Takisto by sa mali povoliť výnimky umožňujúce dočasne umiestniť na trh motory na účel skúšania prototypov v teréne.

(35)

V záujme zohľadnenia dlhodobých železničných projektov, ktoré si vyžadujú veľký objem investícií, by sa mala v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (8) výnimka pre motory, ktoré sú súčasťou projektov, ktoré sa začali pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia a sú v pokročilom štádiu vývoja.

(36)

Je dôležité, aby sa technickej inovácii súvisiacej s emisnými vlastnosťami motorov v necestných pojazdných strojoch nebránilo požiadavkami, ktoré nie sú momentálne stanovené v existujúcich administratívnych postupoch typového schvaľovania. Preto je nevyhnutné stanoviť určité výnimky a pravidlá pre motory, ktorých súčasťou sú nové technológie alebo nové koncepcie.

(37)

Výrobcovia pôvodného zariadenia, ktorí vyrábajú obmedzený počet jednotiek za rok, sa pri konštrukčných zmenách portfólia svojich zariadení počas bežného prechodného obdobia stretávajú s vážnymi problémami. Uvedení výrobcovia sú zvyčajne malými a strednými podnikmi („MSP“) s obmedzenými inžinierskymi kapacitami a informácie o motoroch z budúcich etáp často získavajú neskôr než ostatní výrobcovia pôvodného zariadenia. Ide najmä o výrobcov poľnohospodárskych zariadení, ktorí vyrábajú obmedzený počet jednotiek za rok, ktorí by sa stretli pri prechode na emisné limity etapy V s vážnymi štrukturálnymi výzvami. Je preto nevyhnutné stanoviť osobitné pravidlá pre takéto prípady.

(38)

Malo by sa povoliť uvádzať na trh motory, ktoré majú nahradiť motory, ktoré už sú nainštalované v necestných pojazdných strojoch a spĺňajú emisné limity, ktoré sú menej prísne než emisné limity stanovené v tomto nariadení, aby sa výrobcom umožnilo plniť si povinnosti v oblasti záruky a zabezpečiť dostatočnú dostupnosť takýchto motorov na trhu.

(39)

Podľa aktuálnych odhadov bude potrebné vymeniť v rokoch 2016 – 2025 určitý počet širokorozchodných lokomotív. Lokomotívy s vysokovýkonným motorom vhodné pre železničnú sieť s rozchodom 1 520 mm nie sú na trhu Únie dostupné. Riešenia na mieru by významne zvýšili cenu nových lokomotív a odradili by prevádzkovateľov od obnovovania ich vozidiel. Pri postupoch typového schválenia EÚ by sa mali zohľadniť technické a ekonomické obmedzenia železničnej siete s rozchodom 1 520 mm. V záujme uľahčenia a urýchlenia ekologizácie železničného sektora v postihnutých členských štátoch a s cieľom podporiť využívanie najlepších technológií dostupných v súčasnosti na trhu by sa mala uvedeným lokomotívam v železničnej sieti udeliť výnimka vo vzťahu k určitým požiadavkám. Takáto výnimka by mohla umožniť zníženie vplyvu železničnej dopravy na životné prostredie.

(40)

Produkcia bavlny je v rámci Únie obmedzená na veľmi malý počet členských štátov. Vzhľadom na vysoké ceny nových strojov na zber bavlny a s cieľom predísť ďalšiemu finančnému zaťaženiu pre sektor produkcie bavlny, ktoré by ešte viac ohrozilo jeho ekonomickú životaschopnosť, by sa hospodárskym subjektom mal poskytnúť prístup k širokej škále použitých strojov na zber bavlny. Členské štáty by preto mali mať možnosť na obmedzený čas uplatňovať vnútroštátne právo na motory inštalované v takýchto strojoch.

(41)

V súvislosti s dohľadom nad trhom by sa v tomto nariadení mali uložiť povinnosti vnútroštátnych orgánov, ktoré sú konkrétnejšie ako príslušné povinnosti ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (9).

(42)

Ustanovený príslušný orgán alebo náležite kvalifikovaná technická služba určená na tieto účely by mala výrobcov pravidelne kontrolovať s cieľom zabezpečiť správne vykonávanie a riadne fungovanie postupu monitorovania zhody výroby, ktorý je jedným zo základných kameňov systému typového schválenia EÚ.

(43)

Únia je zmluvnou stranou Dohody EHK OSN, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, zariadenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo používané na kolesových vozidlách a podmienok pre vzájomné uznávanie schválení udelených na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“). V dôsledku toho by schválenia udelené v súlade s predpismi EHK OSN a ich zmenami, za ktoré Únia hlasovala alebo ku ktorým Únia pristúpila pri uplatňovaní rozhodnutia Rady 97/836/ES (10), mali byť uznané ako rovnocenné typovým schváleniam EÚ udeleným na základe tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a súlad medzi právnymi predpismi Únie a EHK OSN by Komisia preto mala byť splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom určiť, ktoré predpisy EHK OSN sa majú uplatňovať na typové schválenia EÚ.

(44)

S cieľom doplniť toto nariadenie o ďalšie technické podrobnosti by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o monitorovanie pomeru emisií motorov v prevádzke, technické skúšky a postupy merania, zhodu výroby, samostatnú dodávku systému dodatočnej úpravy výfukových plynov motora, motory na skúšanie v teréne, motory na použitie v nebezpečnom prostredí, rovnocennosť typových schválení EÚ, informácie pre výrobcov pôvodného zariadenia a koncových používateľov a normy a posudzovanie technických služieb. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (11). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(45)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (12).

(46)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa vykonávali. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(47)

S cieľom zohľadniť aktuálny technický pokrok a najnovšie zistenia v oblasti výskumu a inovácií by sa mali identifikovať ďalšie možnosti zníženia emisií znečisťujúcich látok z motorov už inštalovaných v necestných pojazdných strojoch. Takéto posúdenie by mali zameriavať na kategórie motorov, ktoré sú prvýkrát zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a motorov, v prípade ktorých sa hodnoty emisných limitov podľa tohto nariadenia nemenia.

(48)

Osobitné limitné hodnoty, skúšobné postupy a požiadavky na emisie znečisťujúcich látok stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať aj na motory pre poľnohospodárske a lesné traktory, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013. Vzhľadom na kombinovaný účinok odkladu etapy IV pre poľnohospodárske traktory kategórie T2, T4.1 a C2 a dátumov uplatňovania etapy V by etapa IV, pokiaľ ide o rozsah výkonu 56 – 130 kW, trvala veľmi krátko. S cieľom predísť neefektívnosti a zbytočnému zaťaženiu by sa mal dátum povinného typového schválenia EÚ týkajúci etapy IV odložiť o jeden rok, čím by sa primerane zvýšila flexibilita. Okrem toho, prechodné doložky v tomto nariadení, pokiaľ ide o požiadavky na uplatňovanie etapy V, by sa mali uplatňovať aj na motory etapy IIIB. Nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 (13) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(49)

V záujme zrozumiteľnosti, predvídateľnosti, racionálnosti a zjednodušenia a s cieľom znížiť zaťaženie výrobcov motorov a necestných pojazdných strojov by toto nariadenie malo obsahovať iba obmedzené množstvo vykonávacích etáp pri zavádzaní nových úrovní emisií a postupov typového schvaľovania EÚ. Včasné vymedzenie požiadaviek je nevyhnutné na zabezpečenie dostatočného predstihu pre výrobcov, aby mohli vyvíjať, skúšať a zavádzať technické riešenia pre sériovo vyrábané motory a pre výrobcov a schvaľovacie orgány, aby mohli zaviesť potrebné administratívne systémy.

(50)

Smernica 97/68/ES bola viackrát podstatným spôsobom zmenená. V záujme zrozumiteľnosti, predvídateľnosti, racionálnosti a zjednodušenia by sa uvedená smernica mala zrušiť a nahradiť nariadením a obmedzeným počtom delegovaných a vykonávacích aktov. Prijatím nariadenia sa zabezpečí, že jeho ustanovenia budú priamo uplatniteľné, a to najmä na výrobcov, schvaľovacie orgány a technické služby, a že ich bude možné zmeniť omnoho rýchlejšie a účinnejšie, aby sa lepšie zohľadňoval technický pokrok.

(51)

Smernica 97/68/ES by sa preto mala zrušiť s účinnosťou od dátumu, ktorý by priemyselnému odvetviu poskytol dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto nariadeniu a technickým špecifikáciám a administratívnym požiadavkám, ktoré budú stanovené v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých podľa neho.

(52)

V smernici 97/68/ES sa nestanovuje výnimka pre motory necestných pojazdných strojov, ktoré sa majú použiť v potenciálne výbušnej atmosfére. Smernica 97/68/ES by sa mala zmeniť, aby sa do zrušenia smernice umožnilo pre takéto motory uplatňovať výnimky, ktorými sa zohľadnia prísne technické požiadavky nevyhnutné na zaistenie prevádzkovej bezpečnosti takýchto motorov.

(53)

Je potrebné zlepšiť výmenu údajov a informácií súvisiacich s typovým schválením EÚ, aby sa toto nariadenie mohlo uplatňovať účinne a bezodkladne. Preto by sa malo od vnútroštátnych orgánov požadovať, aby prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“ – Internal Market Information System) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 (14) medzi sebou a s Komisiou efektívne spolupracovali a vymieňali si údaje a informácie o typových schváleniach EÚ. Pre ľahšie vykonávanie tohto nariadenia by sa mal vytvoriť modul systému IMI, ktorý by bol osobitne upravený pre potreby necestných pojazdných strojov. Využívať systém IMI na výmenu údajov a informácií o motoroch necestných pojazdných strojov by mali mať možnosť aj výrobcovia a technické služby.

(54)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie harmonizovaných pravidiel vzťahujúcich sa na administratívne a technické požiadavky, ktoré sa týkajú emisných limitov a postupov typového schvaľovania EÚ v prípade motorov necestných pojazdných strojov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na ich rozsah a dôsledky ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa pre všetky motory uvedené v článku 2 ods. 1 stanovujú limity emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok ako aj administratívne a technické požiadavky na typové schválenie EÚ.

Týmto nariadením sa tiež stanovujú niektoré povinnosti týkajúce sa necestných pojazdných strojov, do ktorých sa inštaluje alebo do ktorých bol nainštalovaný motor uvedený v článku 2 ods. 1, pokiaľ ide o emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok z takýchto motorov.

2.   Týmto nariadením sa takisto stanovujú požiadavky na dohľad nad trhom s motormi uvedenými v článku 2 ods. 1, ktoré sú nainštalované v necestných pojazdných strojoch alebo určené na inštaláciu do nich, a ktoré podliehajú typovému schváleniu EÚ.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky motory patriace do kategórií stanovených v článku 4 ods. 1, ktoré sú nainštalované v necestných pojazdných strojoch alebo určené na inštaláciu do nich, a pokiaľ ide o emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok z takýchto motorov, aj na uvedené necestné pojazdné stroje.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na motory:

a)

na pohon vozidiel uvedených v článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (15);

b)

na pohon poľnohospodárskych a lesných traktorov v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 167/2013;

c)

na pohon vozidiel uvedených v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (16);

d)

stacionárnych strojových zariadení;

e)

námorných plavidiel, v prípade ktorých sa vyžadujú platné osvedčenia o námornej plavbe alebo bezpečnosti;

f)

plavidiel v zmysle vymedzenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 (17) a ktoré nepatria do jeho rozsahu pôsobnosti;

g)

na pohon alebo pomocné účely plavidiel vnútrozemskej plavby s čistým výkonom menším ako 19 kW;

h)

plavidiel v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ (18);

i)

lietadiel v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. a) nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 (19);

j)

rekreačných vozidiel s výnimkou snežných skútrov, terénnych vozidiel a vozidiel typu „side-by-side“;

k)

vozidiel a strojov výlučne používaných alebo určených výlučne na používanie na pretekoch;

l)

prenosných požiarnych motorových striekačiek vymedzených a uvedených v európskej norme o prenosných požiarnych čerpadlách (20);

m)

zmenšených modelov alebo zmenšených kópií vozidiel alebo strojov, ktoré sú vyrobené na rekreačné účely v menšej mierke ako originál a ktoré majú čistý výkon menší ako 19 kW.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„necestný pojazdný stroj“ je každý pojazdný stroj, prepraviteľné zariadenie alebo vozidlo s karosériou alebo kolesami, prípadne bez karosérie alebo kolies, ktoré nie je určené na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste a jeho súčasťou sú strojné zariadenia nainštalované na podvozku vozidla určeného na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste;

2.

„typové schválenie EÚ“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ motora alebo rad motorov spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky tohto nariadenia;

3.

„plynné znečisťujúce látky“ sú znečisťujúce látky v ich plynnom skupenstve emitované motorom: oxid uhoľnatý (CO), všetky uhľovodíky (HC) a oxidy dusíka (NOx), t.j. oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjadrené ako NO2;

4.

„pevné častice“ alebo „PM“ sú hmotnosť každého materiálu zachyteného v plyne emitovanom motorom na špecifikovanom filtrovacom médiu po zriedení plynov čistým filtrovaným vzduchom pri teplote najviac 325 K (52 oC);

5.

„počet pevných častíc“ alebo „PN“ je počet tuhých častíc emitovaných motorom, s priemerom väčším ako 23 nm;

6.

„pevné znečisťujúce látky“ sú všetky častice emitované motorom, ktoré sa merajú ako PM alebo PN;

7.

„spaľovací motor“ alebo „motor“ je menič energie s výnimkou plynovej turbíny, navrhnutý na premenu chemickej energie (vstup) na mechanickú (výstup) procesom vnútorného spaľovania; zahŕňa systém regulácie emisií a komunikačné rozhranie (hardvér a správy) medzi elektronickou riadiacou jednotkou alebo jednotkami motora a každou inou hnacou sústavou alebo riadiacou jednotkou necestného pojazdného stroja, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s kapitolami II a III, v prípade, že boli nainštalované;

8.

„typ motora“ je skupina motorov, ktoré sa nelíšia v základných vlastnostiach motora;

9.

„rad motorov“ je výrobcom zostavená skupina typov motorov, ktoré na základe ich návrhu vykazujú podobné charakteristiky výfukových emisií a spĺňajú príslušné limitné hodnoty emisií;

10.

„základný motor“ je typ motora zvolený z radu motorov takým spôsobom, že jeho emisné charakteristiky sú typické pre daný rad motorov;

11.

„nahradzujúci motor“ je motor, ktorý:

a)

sa používa výlučne na výmenu motora už umiestneného na trhu a inštalovaného v necestných pojazdných strojoch a

b)

spĺňa emisnú etapu, ktorá je nižšia než etapa platná v deň výmeny motora;

12.

„motor v prevádzke“ je motor, ktorý pracuje v necestnom pojazdnom stroji za bežných prevádzkových podmienok a bežného prevádzkového zaťaženia podľa prevádzkových diagramov a používa sa na vykonávanie emisných skúšobných testov v zmysle článku 19;

13.

„vznetový motor“ je motor, ktorý pracuje na princípe vznietenia zmesi paliva kompresiou;

14.

„zážihový motor“ je motor, ktorý pracuje na princípe zážihového zapaľovania zmesi paliva;

15.

„ručný zážihový motor“ je zážihový motor s referenčným výkonom menším ako 19 kW a používaný v jednom zariadení, ktorý spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

a)

je obsluhou nesené počas činnosti, na ktorú bolo zariadenie určené;

b)

je na vykonanie určenej funkcie alebo funkcií prevádzkované vo viacerých polohách, ako napríklad v prevrátenej polohe alebo v polohe na boku;

c)

jeho hmotnosť bez náplní vrátane motora je menšia ako 20 kg a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

i)

obsluha počas výkonu činnosti, na ktorú bolo zariadenie určené, poskytuje zariadeniu fyzickú oporu alebo zariadenie nesie;

ii)

obsluha počas výkonu činnosti, na ktorú bolo zariadenie určené, poskytuje zariadeniu fyzickú oporu alebo riadi zariadenie;

iii)

používa sa v generátore alebo čerpadle;

16.

„kvapalné palivo“ je palivo, ktoré je za štandardných podmienok okolia (298 K, absolútny atmosférický tlak 101,3 kPa) v kvapalnom skupenstve;

17.

„plynné palivo“ je každé palivo, ktoré je za štandardných podmienok okolia (298 K, absolútny atmosférický tlak 101,3 kPa) úplne v plynnom skupenstve;

18.

„dvojpalivový motor“ je motor navrhnutý na simultánnu prevádzku s využitím kvapalného a plynného paliva, pričom obidve palivá sa merajú osobitne, spotrebované množstvo jedného z palív vo vzťahu k druhému sa môže meniť v závislosti od prevádzky;

19.

„jednopalivový motor“ je motor, ktorý nie je dvojpalivovým motorom;

20.

„GER (pomer plynu voči energii)“ je v prípade dvojpalivového motora pomer obsahu energie plynného paliva k obsahu energie v oboch palivách; v prípade jednopalivových motorov je pomer plynu voči energii definovaný buď ako 1, alebo 0 podľa druhu paliva;

21.

„motor s konštantnými otáčkami“ je motor, ktorého typové schválenie EÚ je obmedzené na prevádzku pri konštantných otáčkach, s výnimkou motorov, v ktorých je odstránená alebo zablokovaná funkcia regulácie konštantných otáčok; môže byť vybavený voľnobežnými otáčkami, ktoré možno využiť počas spúšťania alebo vypínania a môže byť vybavený regulátorom, ktorý možno nastaviť na alternatívne otáčky, keď je motor v pokoji;

22.

„motor s meniteľnými otáčkami“ je motor, ktorý nie je motorom s konštantnými otáčkami;

23.

„prevádzka pri konštantných otáčkach“ je činnosť motora s regulátorom otáčok, ktorý automaticky reguluje požiadavku obsluhy na zachovanie otáčok motora aj pri zmene zaťaženia;

24.

„pomocný motor“ je motor nainštalovaný v necestnom pojazdnom stroji alebo určený na inštaláciu v ňom, ktorý priamo ani nepriamo nezabezpečuje pohon;

25.

„čistý výkon“ je výkon motora v kW dosiahnutý na skúšobnom zariadení na konci kľukového hriadeľa alebo jeho ekvivalent meraný v súlade s metódou merania výkonu spaľovacích motorov uvedených v predpise EHK OSN č. 120 pomocou referenčného paliva alebo kombinácie palív uvedených v článku 25 ods. 2;

26.

„referenčný výkon“ je čistý výkon, ktorý sa používa na stanovenie príslušných limitných hodnôt emisií motora;

27.

„menovitý čistý výkon“ je čistý výkon v kW pri menovitých otáčkach, stanovený výrobcom;

28.

„maximálny čistý výkon“ je maximálna hodnota čistého výkonu na krivke menovitého výkonu pri plnom zaťažení pre daný typ motora;

29.

„menovité otáčky“ sú maximálne otáčky pri plnom zaťažení povolené regulátorom motora tak, ako boli navrhnuté výrobcom, alebo v prípade absencie regulátora sú to otáčky, pri ktorých motor dosahuje maximálny čistý výkon tak, ako určil výrobca;

30.

„dátum výroby motora“ je dátum vyjadrený ako mesiac a rok, kedy motor prejde poslednou kontrolou po opustení výrobnej linky a je pripravený na dodanie alebo uskladnenie;

31.

„prechodné obdobie“ je prvých 24 mesiacov od dátumov uvedených v prílohe III týkajúcich sa motorov etapy V na trh;

32.

„prechodný motor“ je motor, ktorého dátum výroby je skorší ako dátum uvedený v prílohe III pre uvedenie motorov etapy V na trh a ktorý:

a)

je v súlade s najaktuálnejšími príslušnými limitnými hodnotami emisií vymedzenými v príslušných právnych predpisoch platných k 5. októbru 2016 alebo

b)

patrí do výkonového pásma, používa sa alebo je určený na používanie v zariadení, na ktoré sa k 5. októbru 2016 na úrovni Únie nevzťahovali emisné limity znečisťujúcich látok a typové schválenie;

33.

„dátum výroby necestného pojazdného stroja“ je mesiac a rok uvedený na povinnom označení stroja alebo v prípade absencie povinného označenia mesiac a rok, v ktorom prejde výstupnou kontrolou po opustení výrobnej linky;

34.

„plavidlo vnútrozemskej plavby“ je plavidlo, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2016/1629;

35.

„generátorový agregát“ je samostatný necestný pojazdný stroj, ktorý nie je súčasťou hnacej sústavy a predovšetkým je určený na výrobu elektrickej energie;

36.

„stacionárne strojové zariadenie“ je strojové zariadenie, ktoré je určené na trvalú inštaláciu na jednom mieste pri jeho prvom použití a nie je určené na presun po ceste alebo inak, s výnimkou prepravy od miesta výroby na miesto prvej inštalácie;

37.

„trvalo nainštalovaný“ znamená priskrutkovaný alebo iným spôsobom účinne pripevnený k základu alebo inému zadržiavaciemu prostriedku určenému na to, aby sa zaistila prevádzka motora na jednom mieste v rámci budovy, konštrukcie, objektu alebo prevádzky tak, aby sa vylúčila možnosť premiestnenia bez použitia nástrojov alebo iného technického vybavenia;

38.

„snežný skúter“ je samohybný stroj, ktorý je určený na prepravu v terénne predovšetkým na snehu, je poháňaný pomocou pásov, ktoré sú v kontakte so snehom, a je riadený lyžou alebo lyžami v kontakte so snehom, a jeho prevádzková hmotnosť je maximálne 454 kg (vrátane štandardného vybavenia, chladiacej kvapaliny, mazadiel, paliva a náradia, ale bez voliteľného príslušenstva a vodiča);

39.

„terénne vozidlo“ alebo „ATV“ je motorové vozidlo poháňané motorom, určené predovšetkým na jazdu po nespevnených povrchoch na štyroch alebo viacerých kolesách s nízkotlakovými pneumatikami, so sedadlom navrhnutým na obkročné sedenie len pre vodiča alebo sedadlom navrhnutým na obkročné sedenie pre vodiča a sedadlom pre maximálne jedného spolujazdca a riadidlami na riadenie;

40.

„vozidlo typu side-by-side“ alebo „SBS“ je vozidlo s vlastným pohonom, ovládané obsluhou, bezkĺbové vozidlo, určené predovšetkým na jazdu po nespevnených povrchoch na štyroch alebo viacerých kolesách, s prevádzkovou hmotnosťou minimálne 300 kg (vrátane štandardného vybavenia, chladiacej kvapaliny, mazadiel, paliva a náradia, ale bez voliteľného príslušenstva a vodiča) a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 25 km/h alebo viac; takéto vozidlo je navrhnuté aj na prepravu osôb a/alebo tovaru a na tlačenie a ťahanie zariadení, je riadené iným riadiacim zariadením než riadidlami, je navrhnuté na rekreačné alebo úžitkové účely, a ktorým sa neprepravuje viac ako šesť osôb vrátane vodiča, sediacich vedľa seba na jednom alebo viacerých neobkročných sedadlách;

41.

„železničné vozidlo“ je necestný pojazdný stroj, ktorý je prevádzkovaný výlučne na železničných tratiach;

42.

„rušeň“ je železničné vozidlo navrhnuté tak, aby buď priamo pomocou vlastných kolies, alebo nepriamo pomocou kolies iných železničných vozidiel poskytovalo sebe hybnú silu a pohon ostatným železničným vozidlám, ktoré sú navrhnuté na prepravu nákladu, cestujúcich a iného vybavenia, pričom samotný rušeň nebol navrhnutý ani určený na prepravu nákladu alebo cestujúcich s výnimkou jeho obsluhy;

43.

„motorový vozeň“ je železničné vozidlo navrhnuté tak, aby buď priamo pomocou vlastných kolies alebo nepriamo pomocou kolies iných železničných vozidiel poskytovalo sebe hybnú silu, a ktoré je osobitne navrhnuté na prepravu tovaru alebo cestujúcich alebo tovaru aj cestujúcich, a nie je to rušeň;

44.

„traťový stroj“ je železničné vozidlo, ktoré nie je motorovým vozňom ani rušňom, vrátane, ale nie výlučne, železničného vozidla osobitne navrhnutého na vykonávanie údržby, stavebných prác alebo zdvíhacích činností súvisiacich s traťou alebo inou železničnou infraštruktúrou;

45.

„pojazdný žeriav“ je samohybný stĺpový otočný žeriav schopný jazdy po ceste alebo v teréne alebo schopný jazdy po ceste aj v teréne, ktorého stabilitu zaručuje gravitácia a ktorý sa prevádzkuje na pneumatikách, pásoch alebo iných pojazdných zariadeniach;

46.

„snežná fréza“ je samohybný stroj, ktorý je výlučne navrhnutý na odstraňovanie snehu z povrchu chodníkov tým, že zberá množstvo snehu a silou ho vymršťuje cez potrubie;

47.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka motora alebo necestného pojazdného stroja určených na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

48.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie motora alebo necestného pojazdného stroja na trhu Únie;

49.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je voči schvaľovaciemu orgánu zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia EÚ motora alebo povoľovania a za zabezpečenie zhody výroby motora a ktorá je tiež zodpovedná za dohľad nad trhom týkajúci sa vyrábaných motorov bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých stupňov projektovania a výroby motora, ktorý je predmetom procesu typového schválenia EÚ;

50.

„zástupca výrobcu“ alebo „zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorú výrobca prostredníctvom písomného poverenia riadne vymenuje, aby ho zastupovala v záležitostiach týkajúcich sa schvaľovacieho orgánu alebo orgánu dohľadu nad trhom a konala v jeho mene v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

51.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh motor z tretej krajiny, bez ohľadu na to, či už je tento motor nainštalovaný v necestných pojazdných strojoch;

52.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci iná než výrobca alebo dovozca, ktorá sprístupňuje motor na trhu;

53.

„hospodársky subjekt“ je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor;

54.

„výrobca pôvodného zariadenia“ alebo „OEM“ (original equipment manufacturer) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába necestné pojazdné stroje;

55.

„schvaľovací orgán“ je orgán členského štátu, ktorý členský štát ustanovil alebo vymenoval a oznámil Komisii, a ktorý má právomoc v týchto oblastiach:

a)

všetky aspekty typového schválenia EÚ typu motora alebo radu motorov;

b)

proces povoľovania;

c)

udeľovanie a v prípade potreby odoberanie či zamietanie typového schválenia EÚ a vydávanie osvedčení o typovom schválení EÚ;

d)

činnosť v úlohe kontaktného miesta pre schvaľovacie orgány ostatných členských štátov;

e)

určovanie technických služieb a

f)

zabezpečenie plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa zhody výroby;

56.

„technická služba“ je organizácia alebo orgán určený schvaľovacím orgánom ako skúšobné laboratórium na vykonávanie skúšok alebo ako orgán posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania a iných skúšok alebo kontrol v mene schvaľovacieho orgánu alebo samotný orgán v prípade, že vykonáva uvedené funkcie;

57.

„dohľad nad trhom“ sú vykonané činnosti a prijaté opatrenia vnútroštátnych orgánov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby na trhu boli sprístupnené motory, ktoré sú v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie;

58.

„orgán dohľadu nad trhom“ je orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na svojom území;

59.

„vnútroštátny orgán“ je schvaľovací orgán alebo ktorýkoľvek iný orgán, ktorý pôsobí a nesie zodpovednosť za dohľad nad trhom, hraničnú kontrolu alebo uvedenie na trh v členskom štáte v súvislosti s motormi, ktoré sa majú inštalovať v necestných pojazdných strojoch, alebo s motormi necestných pojazdných strojov, v ktorých sú inštalované motory;

60.

„koncový používateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba iná ako výrobca, výrobca pôvodného zariadenia, dovozca alebo distribútor, ktorá je zodpovedná za prevádzku motora inštalovaného v necestnom pojazdnom stroji;

61.

„stratégia regulácie emisií“ je konštrukčný komponent alebo súbor konštrukčných komponentov, ktorý je súčasťou celkovej konštrukcie motora alebo necestného pojazdného stroja, v ktorom je inštalovaný motor, a ktorý sa používa na reguláciu emisií;

62.

„systém regulácie emisií“ je každé zariadenie, systém alebo konštrukčný komponent, ktorým sa regulujú alebo znižujú emisie;

63.

„ochranná stratégia“ je stratégia regulácie emisií, ktorou sa znižuje účinnosť systému regulovania emisií v podmienkach okolia alebo prevádzkových podmienkach, za normálnej prevádzky stroja alebo mimo skúšobných postupov typového schvaľovania EÚ;

64.

„elektronická riadiaca jednotka“ je elektronické zariadenie motora, ktoré je súčasťou systému regulácie emisií a využíva údaje zo snímačov motora na riadenie parametrov motora;

65.

„recirkulácia výfukových plynov“ alebo „EGR“ (exhaust gas recirculation) je technické zariadenie, ktoré je súčasťou systému regulácie emisií a znižuje emisie odvádzaním výfukových plynov vyvedených zo spaľovacej komory (spaľovacích komôr) späť do motora, aby sa zmiešali s privádzaným vzduchom pred spaľovaním alebo počas spaľovania, s výnimkou využitia časovania ventilov na zvýšenie množstva zvyškového výfukového plynu v spaľovacej komore (spaľovacích komorách), ktorý sa zmiešal s privádzaným vzduchom pred spaľovaním alebo počas spaľovania;

66.

„systém dodatočnej úpravy výfukových plynov“ je katalyzátor, filter pevných častíc, systém na zníženie emisií NOx, kombinovaný filter tuhých častíc a na zníženie emisií NOx alebo akékoľvek iné zariadenie na znižovanie emisií s výnimkou recirkulácie výfukových plynov (EGR) a turbodúchadiel, ktoré je súčasťou systému na reguláciu emisií, ale je inštalované za výfukovým systémom motora;

67.

„neoprávnený zásah“ je znefunkčnenie, úprava alebo zmena v systéme regulácie emisií vrátane akýchkoľvek úprav alebo zmien softvérových alebo iných logických riadiacich komponentov tohto systému, ktoré úmyselne alebo neúmyselne zhoršujú emisné vlastnosti motora;

68.

„skúšobný cyklus“ je séria skúšobných krokov s definovanými otáčkami a krútiacim momentom, ktorú má počas skúšky motor dodržať v ustálenom stave alebo v nestálych prevádzkových podmienkach;

69.

„ustálený skúšobný cyklus“ je skúšobný cyklus, pri ktorom sa otáčky motora a krútiaci moment udržiavajú na určitom nastavení menovitých konštantných hodnôt; skúšky v ustálenom stave sú buď skúšky v nespojitom režime alebo skúšky s odstupňovaným modálnym cyklom;

70.

„nestály skúšobný cyklus“ je skúšobný cyklus pozostávajúci zo série normalizovaných otáčok a hodnôt krútiaceho momentu, ktoré sa v čase menia každú sekundu;

71.

„kľuková skriňa“ je uzavretý vnútorný alebo vonkajší priestor motora, ktorý je spojený s olejovou nádržou vnútorným alebo vonkajším potrubím, cez ktoré môžu unikať plyny a výpary;

72.

„regenerácia“ je proces, počas ktorého sa menia úrovne emisií, pričom sa na základe konštrukcie obnovuje činnosť systému dodatočnej úpravy výfukových plynov a ktorý možno klasifikovať ako nepretržitá (kontinuálna) regenerácia alebo diskontinuálna (periodická) regenerácia;

73.

„doba stálosti emisií“ alebo „EDP“ (emission durability period) je počet hodín alebo prípadne vzdialenosť používané na určovanie faktorov zhoršenia;

74.

„faktory zhoršenia“ je súbor faktorov, ktoré určujú vzťah medzi emisiami na začiatku a na konci doby stálosti emisií;

75.

„virtuálne skúšanie“ sú počítačové simulácie vrátane výpočtov vykonané s cieľom preukázať úroveň vlastností motora ako pomôcka pri prijímaní rozhodnutí bez potreby použiť fyzický motor.

Článok 4

Kategórie motorov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie motorov, ktoré sú rozdelené do podkategórií uvedených v prílohe I:

1.   „kategória NRE“:

a)

motory necestných pojazdných strojov určených a vhodných na to, aby sa pohybovali alebo aby boli uvedené do pohybu po ceste alebo inak, ktoré nie sú vylúčené podľa článku 2 ods. 2 a nie sú zahrnuté do žiadnej inej kategórie uvedenej v bodoch 2 až 10 tohto odseku;

b)

motory s výkonom menej ako 560 kW používané namiesto motorov etapy V kategórií IWP, IWA, RLL alebo RLR;

2.   „kategória NRG“: motory s referenčným výkonom väčším ako 560 kW výlučne pre generátorové agregáty; motory pre generátorové agregáty iné ako motory, ktoré sa vyznačujú uvedenými charakteristikami sú zahrnuté do kategórie NRE alebo NRS, podľa ich charakteristík;

3.   „kategória NRSh“: ručné zážihové motory s referenčným výkonom menej ako 19 kW, výlučne na použitie v ručných strojových zariadeniach;

4.   „kategória NRS“: zážihové motory s referenčným výkonom menej ako 56 kW, ktoré nie sú zahrnuté do kategórie NRSh;

5.   „kategória IWP“:

a)

motory výlučne používané v plavidlách vnútrozemskej plavby na ich priamy či nepriamy pohon alebo určené na ich priamy či nepriamy pohon, s referenčným výkonom minimálne 19 kW;

b)

motory používané namiesto motorov kategórie IWA, ak sú v súlade s článkom 24 ods. 8;

6.   „kategória IWA“: pomocné motory výlučne používané v plavidlách vnútrozemskej plavby a s referenčným výkonom minimálne 19 kW.

7.   „kategória RLL“: motory výlučne používané v rušňoch na ich pohon alebo určené na ich pohon;

8.   „kategória RLR“:

a)

motory výlučne používané v motorových vozňoch na ich pohon alebo sú určené na ich pohon;

b)

motory používané namiesto motorov etapy V kategórie RLL;

9.   „kategória SMB“: zážihové motory na použitie výlučne v snežných skútroch; motory pre snežné skútre iné ako zážihové motory sú zahrnuté do kategórie NRE;

10.   „kategória ATS“: zážihové motory na použitie výlučne v ATV a SBS; motory pre terénne vozidlá a vozidlá typu side-by-side iné ako zážihové motory sú zahrnuté do kategórie NRE.

2.   Motor s meniteľnými otáčkami určitej kategórie možno použiť namiesto motora s konštantnými otáčkami rovnakej kategórie.

Motory s meniteľnými otáčkami kategórie IWP používané na prevádzku s konštantnými otáčkami okrem toho musia byť v súlade s článkom 24 ods. 7 alebo prípadne s článkom 24 ods. 8.

3.   Motory pre pomocné traťové stroje a pomocné motory pre motorové vozne a rušne sú v závislosti od ich charakteristík zahrnuté do kategórie NRE alebo NRS.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Článok 5

Povinnosti členských štátov

1.   Členské štáty ustanovia alebo vymenujú schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom v súlade s týmto nariadením.

2.   Členské štáty oznámia Komisii ustanovenie a vymenovanie schvaľovacích orgánov a orgánov dohľadu nad trhom uvedených v odseku 1 vrátane ich názvov, poštovej adresy a elektronickej adresy a oblastí ich pôsobnosti. Komisia uverejní zoznam a podrobné údaje o schvaľovacích orgánoch na svojej webovej stránke.

3.   Členské štáty povolia uvedenie na trh len v prípade:

a)

motorov, na ktoré sa vzťahuje platné typové schválenie EÚ udelené v súlade s týmto nariadením, a to bez ohľadu na to, či už sú nainštalované v necestných pojazdných strojoch, a

b)

necestných pojazdných strojov, v ktorých sú nainštalované motory uvedené v písmene a).

4.   Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nebudú brániť uvedeniu na trh:

a)

motorov z dôvodov týkajúcich sa aspektov ich výroby a fungovania, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ak uvedené motory spĺňajú požiadavky tohto nariadenia;

b)

necestných pojazdných strojov z dôvodov týkajúcich sa emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok z motorov inštalovaných v takýchto strojoch, ak uvedené motory patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a spĺňajú jeho požiadavky.

5.   Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly motorov na trhu v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 6

Povinnosti schvaľovacích orgánov

1.   Schvaľovacie orgány zabezpečia, aby výrobcovia, ktorí žiadajú o typové schválenie EÚ, spĺňali ustanovenia tohto nariadenia.

2.   Schvaľovacie orgány udeľujú typové schválenie EÚ len pre typy motorov alebo rady motorov, ktoré spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia.

3.   Schvaľovacie orgány uverejňujú prostredníctvom systému IMI register všetkých typov motorov a radov motorov, v prípade ktorých bolo udelené, predĺžené alebo odobraté typové schválenie EÚ alebo v súvislosti s ktorými bola zamietnutá žiadosť o typové schválenie EÚ.

V uvedenom registri sa uvádzajú aspoň tieto informácie:

a)

názov a adresa výrobcu a názov spoločnosti, ak je odlišný;

b)

ochranná známka alebo prípadne ochranné známky, ktoré patria výrobcovi;

c)

označenie typov motorov, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ typu motora alebo prípadne typové schválenie EÚ radu motorov;

d)

kategória motora;

e)

číslo typového schválenia EÚ, prípadne vrátane čísla akýchkoľvek rozšírení;

f)

dátum typového schválenia EÚ a

g)

obsah častí „Všeobecné informácie o motore“ a „Konečné emisné výsledky“ skúšobného protokolu uvedeného v článku 24 ods. 12.

Článok 7

Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom

1.   Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú v primeranom rozsahu a na základe vhodného percenta vzoriek kontroly dokladov a podľa potreby fyzické a laboratórne skúšky motorov. Zohľadňujú pritom zavedené zásady hodnotenia rizika, akékoľvek sťažnosti a akékoľvek ostatné relevantné informácie.

2.   Orgány dohľadu nad trhom môžu od hospodárskych subjektov žiadať, aby im takúto dokumentáciu a informácie sprístupnili, pokiaľ to považujú za potrebné pre výkon činností týchto orgánov.

Článok 8

Všeobecné povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby v prípade uvedenia ich motorov na trhu boli tieto motory vyrobené a schválené v súlade s týmto nariadením.

2.   Ak výrobcovia upravia motor, na ktorý sa vzťahuje typové schválenie EÚ, tak, že sa motor následne zaradí do inej kategórie alebo podkategórie, nesú výrobcovia zodpovednosť za zabezpečenie toho, že motor spĺňa požiadavky vzťahujúce sa na danú kategóriu alebo podkategóriu.

Ak právnická osoba upraví motor tak, že už nespĺňa emisné limity platné pre tento motor podľa jeho kategórie alebo podkategórie, považuje sa táto osoba za zodpovednú za opätovné nastolenie súladu s týmito emisnými limitmi.

3.   Výrobcovia sú voči schvaľovaciemu orgánu zodpovední za všetky aspekty procesu typového schvaľovania EÚ a za zabezpečenie zhody výroby bez ohľadu na to, či sú priamo zapojení do všetkých stupňov výroby motora.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na to, aby sériová výroba bola naďalej v súlade so schváleným typom a aby monitorovanie emisií motorov v prevádzke bolo v súlade s článkom 19.

Zmeny v návrhu alebo vlastnostiach typu motora a zmeny v požiadavkách, ktoré podľa potvrdenia typ motora spĺňa, sa zohľadnia v súlade s kapitolou VI.

5.   Výrobcovia popri povinnom označení uvedenom v článku 32 uvedú na svojich motoroch, ktoré vyrobili a uvedú na trh, alebo ak to nie je možné, v sprievodnej dokumentácii motora svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu v Únii, na ktorej ich možno kontaktovať.

6.   Výrobcovia poskytnú výrobcovi pôvodného zariadenia na základe odôvodnenej žiadosti kópiu povinného označenia v zmysle článku 15 ods. 4.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú zodpovednosť za motor, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozili súlad motora s ustanoveniami tejto kapitoly a kapitoly III.

8.   Výrobcovia uchovávajú pre potreby schvaľovacích orgánov 10 rokov po uvedení motora na trh osvedčenie o typovom schválení EÚ s jeho prílohami, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 a podľa potreby aj kópiu vyhlásenia o zhode uvedeného v článku 31.

9.   Výrobcovia poskytnú vnútroštátnym orgánom na základe odôvodnenej žiadosti a prostredníctvom schvaľovacieho orgánu kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ motora. Uvedená kópia sa poskytuje v jazyku, ktorému dokáže žiadajúci vnútroštátny orgán ľahko porozumieť.

10.   Na účely typového schválenia EÚ motorov vymenujú výrobcovia so sídlom mimo Únie jedného zástupcu so sídlom v Únii, ktorý ich bude zastupovať v záležitostiach, ktoré súvisia so schvaľovacím orgánom.

11.   Na účely dohľadu nad trhom vymenujú výrobcovia so sídlom mimo Únie jedného zástupcu so sídlom v Únii, ktorým môže byť zástupca uvedený v odseku 10.

Článok 9

Povinnosti výrobcov, pokiaľ ide o motory, ktoré nie sú v zhode

1.   Výrobca, ktorý má dôvod sa domnievať alebo si myslí, že jeden z jeho motorov uvedený na trh nie je v zhode s týmto nariadením, bezodkladne preskúma charakter podozrenia nesúladu a možný rozsah jeho výskytu.

Na základe výsledkov preskúmania výrobca prijme nápravné opatrenia, aby sa včas zabezpečilo dosiahnutie zhody motorov vo výrobe so schváleným typom motora alebo radom motorov.

Výrobca okamžite informuje o preskúmaní schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, pričom uvedie podrobné údaje najmä o nedodržaní zhody a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa od výrobcu nevyžaduje, aby prijal nápravné opatrenia v prípade motora, ktorý nie je v zhode s týmto nariadením v dôsledku zmien, ktoré boli vykonané po jeho uvedení na trh a ktoré výrobca nepovolil.

Článok 10

Povinnosti zástupcov výrobcov pre dohľad nad trhom

Zástupcovia výrobcov pre dohľad nad trhom vykonávajú minimálne tieto úlohy, ktoré sú uvedené v písomnom poverení od výrobcu:

a)

zabezpečujú, aby osvedčenie o typovom schválení EÚ s prílohami uvedené v článku 23 ods. 1 a podľa potreby aj kópiu vyhlásenia o zhode uvedeného v článku 31 bolo možné poskytnúť schvaľovacím orgánom počas desiatich rokov po uvedení motora na trh;

b)

poskytujú schvaľovaciemu orgánu na základe odôvodnenej žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výroby motora;

c)

spolupracujú so schvaľovacími orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom na ich žiadosť pri každom prijímanom opatrení na základe mandátu.

Článok 11

Všeobecné povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia na trh uvádzajú len vyhovujúce motory, ktoré získali typové schválenie EÚ.

2.   Pred uvedením motora s typovým schválením EÚ na trh, dovozcovia zabezpečia, aby:

a)

bolo k dispozícii osvedčenie o typovom schválení EÚ s prílohami uvedené v článku 23 ods. 1;

b)

mal motor povinné označenie uvedené v článku 32;

c)

bol motor v súlade s článkom 8 ods. 5.

3.   Dovozcovia v období desiatich rokov po uvedení motora na trh v nutnom prípade uchovávajú pre potreby schvaľovacích orgánov a orgánov dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia o zhode uvedeného v článku 31 a zabezpečia, aby bolo týmto orgánom na požiadanie sprístupnené osvedčenie o typovom schválení EÚ s prílohami uvedené v článku 23 ods. 1.

4.   Dovozcovia buď na motore, alebo ak to nie je možné, v sprievodnej dokumentácii k motoru uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby boli k motoru priložené informácie a pokyny uvedené v článku 43.

6.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú zodpovednosť za motor, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozili súlad motora s touto kapitolou alebo kapitolou III.

7.   Dovozcovia poskytnú žiadajúcemu vnútroštátneho orgánu na základe odôvodnenej žiadosti všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody motora. Uvedené informácie a dokumentácia sa poskytujú v jazyku, ktorému dokáže žiadajúci orgán ľahko porozumieť.

Článok 12

Povinnosti dovozcov, pokiaľ ide o ich motory, ktoré nie sú v zhode

1.   Dovozca, ktorý má dôvod sa domnievať alebo si myslí, že motor nie je v zhode s týmto nariadením, a najmä že nezodpovedá svojmu typovému schváleniu EÚ, neuvedú motor na trh dovtedy, kým sa nezabezpečí jeho dosiahnutie súladu.

Dovozca o tom bez neodôvodneného odkladu informuje výrobcu, orgány dohľadu nad trhom a schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

2.   Dovozca, ktorý má dôvod sa domnievať alebo si myslí, že motor, ktorý uviedol na trh, nie je v zhode s týmto nariadením, bezodkladne preskúma charakter podozrivého nesúladu a pravdepodobný rozsah jeho výskytu.

Na základe výsledkov preskúmania dovozca prijme nápravné opatrenia a informuje o nich výrobcu, aby sa zabezpečilo dosiahnutie zhody motorov vo výrobe so schváleným typom motora alebo radom motorov.

Článok 13

Všeobecné povinnosti distribútorov

1.   Distribútori pri sprístupňovaní motora na trhu konajú náležite v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

2.   Pred sprístupnením motora na trhu distribútori overia, že:

a)

výrobca splnil ustanovenia článku 8 ods. 5;

b)

dovozca prípadne splnil ustanovenia článku 11 ods. 2 a 4;

c)

motor má povinné označenie uvedené v článku 32;

d)

informácie a pokyny uvedené v článku 43 sú k dispozícii v jazyku, ktorý výrobca pôvodného zariadenia môže ľahko rozumieť.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú zodpovednosť za motor, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozili súlad motora s touto kapitolou alebo kapitolou III.

4.   Distribútori na základe odôvodnenej žiadosti zabezpečia, aby výrobca poskytol žiadajúcemu vnútroštátnemu orgánu dokumentáciu uvedenú v článku 8 ods. 8 alebo aby dovozca poskytol žiadajúcemu vnútroštátnemu orgánu dokumentáciu uvedenú v článku 11 ods. 3.

Článok 14

Povinnosti distribútorov, pokiaľ ide o ich motory, ktoré nie sú v zhode

1.   Ak má distribútor dôvod sa domnievať alebo si myslí, že motor nie je v zhode s týmto nariadením, nesprístupní motor na trhu dovtedy, kým sa nezabezpečí jeho dosiahnutie súladu.

2.   Distribútor informuje výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ak má dôvod sa domnievať alebo si myslí, že motor, ktorý sprístupnil na trhu, nie je v zhode s týmto nariadením, aby zabezpečil prijatie nápravných opatrení potrebných na to, aby sa dosiahla zhoda motorov vo výrobe so schváleným typom motora alebo radom motorov v súlade s článkom 9 alebo 12.

Článok 15

Povinnosti výrobcov pôvodného zariadenia v súvislosti s inštaláciou motorov

1.   Výrobcovia pôvodného zariadenia inštalujú motory s typovým schválením EÚ do necestných pojazdných strojov podľa pokynov, ktoré výrobca poskytol v súlade s článkom 43 ods. 2 a tak, aby to nepriaznivo neovplyvnilo vlastnosti motora z hľadiska emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok z neho.

2.   Ak výrobca pôvodného zariadenia nepostupuje podľa pokynov uvedených v odseku 1 tohto článku alebo ak motor počas jeho inštalácie do necestného pojazdného stroja upraví spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvní vlastnosti motora z hľadiska emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok z neho, považuje sa tento výrobca pôvodného zariadenia na účely tohto nariadenia za výrobcu a podlieha najmä povinnostiam ustanoveným v článkoch 8 a 9.

3.   Výrobcovia pôvodného zariadenia inštalujú motory s typovým schválením EÚ do necestných pojazdných strojov len v súlade s druhmi výlučného používania stanovenými v článku 4.

4.   Ak nie je povinné označenie motora uvedené v článku 32 viditeľné bez odstránenia jeho častí, umiestni výrobca pôvodného zariadenia na necestný pojazdný stroj viditeľne duplikát označenia podľa uvedeného článku a príslušného vykonávacieho aktu, ktoré poskytol výrobca.

5.   Ak sa uvádzajú na trh necestné pojazdné stroje s inštalovaným prechodným motorom podľa článku 58 ods. 5, výrobcovia pôvodného zariadenia uvedú dátum výroby necestného pojazdného stroja ako súčasť označenia na stroji.

6.   Ak výrobca dodáva motor výrobcom pôvodného zariadenia oddelene od jeho systému dodatočnej úpravy výfukových plynov v súlade s článkom 34 ods. 3, výrobca pôvodného zariadenia podľa potreby poskytne výrobcovi informácie týkajúce sa montáže motora a jeho systému dodatočnej úpravy výfukových plynov.

Článok 16

Uplatňovanie povinností výrobcov na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor, ktorí sprístupnia motor na trhu pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo ktorí upravia uvedený motor tak, že to môže ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami, sa na účely tohto nariadenia považujú za výrobcov a podliehajú najmä povinnostiam ustanoveným v článkoch 8 a 9.

Článok 17

Oznamovacia povinnosť hospodárskych subjektov a výrobcov pôvodného zariadenia

Na žiadosť schvaľovacích orgánov a orgánov dohľadu nad trhom hospodárske subjekty a výrobcovia pôvodného zariadenia oznámia nasledujúce informácie za obdobie piatich rokov od dátumu uvedenia na trh:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal motor;

b)

každý hospodársky subjekt, alebo ak je možné ho identifikovať, ktoréhokoľvek výrobcu pôvodného zariadenia, ktorému dodali motor.

KAPITOLA III

VECNÉ POŽIADAVKY

Článok 18

Požiadavky na výfukové emisie na účely typového schválenia EÚ

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli typy motorov a rady motorov navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby spĺňali požiadavky stanovené v kapitole II a v tejto kapitole.

2.   Od dátumov uvedenia motorov na trh uvedených v prílohe III nesmú typy motorov a rady motorov presiahnuť limitné hodnoty výfukových emisií uvedené ako etapa V a stanovené v prílohe II.

Ak v súlade s parametrami, ktoré vymedzujú rad motorov stanovený v príslušných vykonávacích aktoch, do jedného radu motorov patrí viac ako jeden rozsah výkonu, základný motor (na účely typového schválenia EÚ) a všetky typy motorov v rámci rovnakého radu (na účely zhody výroby) s ohľadom na príslušné rozsahy výkonu:

a)

spĺňajú najprísnejšie limitné hodnoty emisií;

b)

podrobia sa skúške použitím skúšobných cyklov, ktoré zodpovedajú najprísnejším limitným hodnotám emisií;

c)

podliehajú najskorším dátumom nadobudnutia účinnosti typového schválenia EÚ a uvedenia na trh, ktoré sú stanovené v prílohe III.

3.   Výfukové emisie z typov motorov a radov motorov sa merajú na základe skúšobných cyklov uvedených v článku 24 a v súlade s článkom 25.

4.   Typy motorov a rady motorov sú navrhnuté a vybavené stratégiami regulácie emisií tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu predišlo neoprávneným zásahom. Použitie rušiacich stratégií sa zakazuje.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa ustanovia podrobnosti týkajúce sa parametrov použitých na vymedzenie typov motorov a radov motorov vrátane ich prevádzkových režimov a technické podrobnosti na predchádzanie neoprávnenému zásahu podľa odseku 4 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2016 v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

Článok 19

Monitorovanie emisií motorov v prevádzke

1.   Plynné znečisťujúce látky z motorov, ktoré patria medzi typy motorov alebo rady motorov emisnej etapy V, ktoré boli typovo schválené v súlade s týmto nariadením, sa monitorujú skúšaním motorov v prevádzke nainštalovaných v necestných pojazdných strojoch a prevádzkovaných počas ich normálnych prevádzkových pracovných cyklov. Takéto skúšanie sa na zodpovednosť výrobcu a v súlade s požiadavkami schvaľovacieho orgánu vykonáva na motoroch, ktoré boli riadne udržiavané a sú v súlade s ustanoveniami o výbere motorov, skúšobných postupoch a oznamovaní výsledkov pre rôzne kategórie motorov.

Komisia vykonáva pilotné programy na vyvinutie vhodných skúšobných postupov pre kategórie a podkategórie motorov, pre ktoré takéto skúšobné postupy neexistujú.

Komisia vykonáva monitorovacie programy pre každú kategóriu motora, aby určila, nakoľko emisie namerané v rámci skúšobného cyklu zodpovedajú emisiám nameraným pri skutočnej prevádzke. Uvedené programy a ich výsledky sa každý rok prezentujú členským štátom a následne sa o nich informuje verejnosť.

2.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55 na účely doplnenia tohto nariadenia podrobnými opatreniami, pokiaľ ide o výber motorov, skúšobné postupy a oznamovanie výsledkov uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2016.

KAPITOLA IV

POSTUPY TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ

Článok 20

Žiadosť o typové schválenie EÚ

1.   Výrobcovia predložia osobitnú žiadosť o každé typové schválenie EÚ pre typ motora alebo rad motorov schvaľovaciemu orgánu členského štátu a ku každej žiadosti sa priloží informačná zložka uvedená v článku 21. Vo vzťahu k určitému typu motora alebo prípadne k určitému radu motorov sa predkladá len jedna žiadosť, ktorá sa predkladá len jednému schvaľovaciemu orgánu.

2.   Výrobcovia predložia technickej službe zodpovednej za vykonávanie skúšok typového schválenia EÚ motor zodpovedajúci typu motora alebo ak ide o rad motorov, charakteristikám základného motora opísaným v informačnej zložke uvedenej v článku 21.

3.   Ak schvaľovací orgán v prípade žiadosti o typové schválenie EÚ radu motorov stanoví, že s ohľadom na zvolený základný motor podľa odseku 2 tohto článku predložená žiadosť plne nereprezentuje rad motorov opísaný v informačnej zložke uvedenej v článku 21, výrobcovia predložia alternatívny a prípadne dodatočný základný motor, o ktorom sa schvaľovací orgán domnieva, že reprezentuje uvedený rad motorov.

4.   Výrobcovia do jedného mesiaca od začatia výroby schváleného typu motora alebo radu motorov predložia počiatočný plán monitorovania motorov v prevádzke schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie EÚ pre uvedený typ motora alebo prípadne pre rad motorov.

Článok 21

Informačná zložka

1.   Žiadateľ poskytne schvaľovaciemu orgánu informačnú zložku, ktorá obsahuje:

a)

informačný dokument vrátane zoznamu referenčných palív, a ak o to výrobca požiadal, aj zoznam akýchkoľvek ostatných špecifikovaných palív, zmesi palív alebo emulzií palív uvedených v článku 25 ods. 2 a opísaných v súlade s delegovanými aktmi uvedenými v článku 25 ods. 4 („informačný dokument“);

b)

všetky údaje, výkresy, fotografie a ostatné informácie týkajúce sa typu motora alebo prípadne základného motora;

c)

všetky dodatočné informácie požadované schvaľovacím orgánom v súvislosti s postupom typového schválenia EÚ.

2.   Informačnú zložku možno poskytnúť v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe, ktorá je prijateľná pre technickú službu a schvaľovací orgán.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia vzory informačného dokumentu a informačnej zložky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú do 31. decembra 2016 v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

KAPITOLA V

VYKONÁVANIE POSTUPOV TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ

Článok 22

Všeobecné ustanovenia

1.   Schvaľovací orgán, ktorému bola predložená žiadosť, udelí typové schválenie EÚ všetkým typom motorov alebo radom motorov, ktoré spĺňajú každú z týchto náležitostí:

a)

údaje v informačnej zložke;

b)

požiadavky tohto nariadenia a najmä opatrenia na zabezpečenie zhody výroby podľa článku 26.

2.   Ak motor spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, schvaľovacie orgány neukladajú žiadne iné požiadavky na typové schválenie EÚ s ohľadom na výfukové emisie necestných pojazdných strojov, v ktorých je nainštalovaný takýto motor.

3.   Po termínoch na typové schválenie EÚ motorov uvedených v prílohe III pre každú podkategóriu motorov schvaľovacie orgány neudelia typové schválenie EÚ pre typ motora alebo rad motorov, ktorý nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení.

4.   Osvedčenia o typovom schválení EÚ sa číslujú v súlade s harmonizovaným systémom, ktorý ustanoví Komisia.

5.   Schvaľovací orgán prostredníctvom systému IMI:

a)

do jedného mesiaca od vydania zodpovedajúceho osvedčenia o typovom schválení EÚ sprístupní schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam typových schválení EÚ, ktoré udelil alebo ktoré prípadne predĺžil;

b)

bezodkladne sprístupňuje schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam typových schválení EÚ, ktoré odmietol udeliť alebo odobral, spolu s dôvodmi svojho rozhodnutia;

c)

po doručení žiadosti od schvaľovacieho orgánu iného členského štátu zašle tomuto schvaľovaciemu orgánu v priebehu jedného mesiaca kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ typu motora alebo radu motorov (ak existujú) spolu s informačným zväzkom uvedeným v odseku 6 pre každý typ motora alebo rad motorov, ktorý schválil, odmietol schváliť alebo ktorému typové schválenie EÚ odobral.

6.   Schvaľovací orgán zostaví informačný zväzok, ktorý obsahuje informačnú zložku doplnenú o skúšobný protokol a všetky ostatné dokumenty, ktoré do informačnej zložky doplnila technická služba alebo schvaľovací orgán počas výkonu svojich úloh („informačný zväzok“).

Súčasťou informačného zväzku je register s jeho obsahom, ktorý je vhodne očíslovaný alebo inak označený, aby jasne označoval všetky strany a formát každého dokumentu tak, aby v ňom bol uvedený záznam postupných krokov pri vypracovaní typového schválenia EÚ, najmä dátumy revízií a aktualizácie.

Schvaľovací orgán zabezpečí, aby informácie obsiahnuté v informačnom zväzku boli k dispozícii najmenej 25 rokov po skončení platnosti príslušného typového schválenia EÚ.

7.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia:

a)

metóda na stanovenie harmonizovaného systému číslovania uvedeného v odseku 4;

b)

vzory a štruktúra údajov na účely výmeny údajov podľa odseku 5.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

Článok 23

Osobitné ustanovenia týkajúce sa osvedčenia o typovom schválení EÚ

1.   Osvedčenie o typovom schválení EÚ obsahuje tieto prílohy:

a)

informačný zväzok;

b)

v prípade potreby mená a vzory podpisov osôb, oprávnených podpisovať vyhlásenia o zhode uvedené v článku 31 a informácie o ich funkcii v spoločnosti.

2.   Komisia stanoví vzor pre osvedčenie o typovom schválení EÚ.

3.   Schvaľovací orgán vo vzťahu ku každému typu motora alebo radu motorov, ktoré boli schválené:

a)

vyplní všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení EÚ a priloží k nemu skúšobný protokol;

b)

zostaví register informačného zväzku;

c)

bezodkladne vydá žiadateľovi vyplnené osvedčenie spolu s jeho prílohami.

4.   Ak sa pre typové schválenie EÚ v súlade s článkom 35 uložili obmedzenia, pokiaľ ide o jeho platnosť, alebo ak typu motora alebo radu motorov boli udelené výnimky z určitých požiadaviek v tomto nariadení, tieto obmedzenia alebo výnimky sa spresnia v osvedčení o typovom schválení EÚ.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví vzor osvedčenia o typovom schválení EÚ, ktorý sa uvádza v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

Článok 24

Skúšky požadované na účely typového schválenia EÚ

1.   Súlad s technickými predpismi ustanovenými v tomto nariadení sa preukazuje prostredníctvom príslušných skúšok, ktoré vykonávajú určené technické služby. Postupy merania a skúšok a špecifické vybavenie a nástroje na vykonávanie uvedených skúšok sú stanovené v článku 25.

2.   Výrobca sprístupní schvaľovaciemu orgánu toľko motorov, koľko sa požaduje podľa príslušných delegovaných aktov na vykonanie požadovaných skúšok.

3.   Požadované skúšky sa vykonajú na motoroch, ktoré sú reprezentatívne pre typ motora alebo prípadne pre základný motor radu motorov, ktorý sa má schváliť.

Bez ohľadu na prvý pododsek môže výrobca po dohode so schvaľovacím orgánom vybrať motor, ktorý, aj keď nie je reprezentatívny pre typ motora alebo prípadne pre základný motor radu motorov, ktorý sa má schváliť, je kombináciou najnepriaznivejších parametrov, pokiaľ ide o požadovanú úroveň vlastností. Počas procesu výberu sa môžu na pomoc pri rozhodovaní použiť virtuálne skúšobné metódy.

4.   Na účely vykonávania skúšok typového schválenia EÚ sú uplatňovanými skúšobnými cyklami tie, ktoré sú stanovené v prílohe IV. Skúšobné cykly uplatňované pre každý typ motora, ktoré sú súčasťou typového schválenia EÚ, sa uvedú v informačnom dokumente.

5.   Motor, ktorý je reprezentatívny pre typ motora alebo prípadne pre základný motor radu motorov, alebo motor vybraný v súlade s druhým pododsekom odseku 3, sa skúša s dynamometrom použitím príslušného ustáleného skúšobného cyklu pre necestné pojazdné stroje uvedeného v tabuľkách IV-1 až IV-10 prílohy IV. Výrobca si môže zvoliť, či vykoná túto skúšku metódou skúšky v nespojitom režime alebo skúšky s odstupňovaným modálnym cyklom. S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 7 a 8 nie je v prípade motora s meniteľnými otáčkami určitej kategórie používaného pri prevádzke s konštantnými otáčkami rovnakej kategórie potrebná skúška použitím ustáleného skúšobného cyklu pri príslušných konštantných otáčkach.

6.   V prípade motora s konštantnými otáčkami s regulátorom otáčok, ktorý možno nastaviť na alternatívne otáčky, musia byť splnené požiadavky odseku 5 pri každých príslušných konštantných otáčkach a v informačnom dokumente sa uvedú otáčky, ktoré sa uplatňujú na každý typ motora.

7.   V prípade motora kategórie IWP určeného na použitie pri prevádzke s meniteľnými aj konštantnými otáčkami musia byť splnené požiadavky odseku 5 jednotlivo pre každý príslušný ustálený skúšobný cyklus a v informačnom dokumente sa uvedie každý ustálený skúšobný cyklus, v prípade ktorého boli tieto požiadavky splnené.

8.   V prípade motora kategórie IWP, ktorý je určený na použitie namiesto motora kategórie IWA v súlade s článkom 4 ods. 2, musia byť splnené požiadavky odseku 5 tohto článku pre každý príslušný ustálený skúšobný cyklus uvedený v obidvoch tabuľkách IV-5 a IV-6 prílohy IV a v informačnom dokumente sa uvedie každý ustálený skúšobný cyklus, v prípade ktorého boli tieto požiadavky splnené.

9.   S výnimkou typovo schválených motorov podľa článku 34 ods. 5 a 6 sa na dôvažok k splneniu požiadaviek odseku 5 tohto článku motory s meniteľnými otáčkami kategórie NRE s čistým výkonom minimálne 19 kW, ale maximálne 560 kW, podrobia skúške na dynamometri použitím nestáleho skúšobného cyklu podľa tabuľky IV-11 prílohy IV.

10.   Motory podkategórie NRS-v-2b a NRS-v-3 s maximálnymi otáčkami 3 400 ot/min sa na dôvažok k splneniu požiadaviek odseku 5 podrobia skúške na dynamometri použitím nestáleho skúšobného cyklu podľa tabuľky IV-12 prílohy IV.

11.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie podrobnými technickými špecifikáciami a charakteristikami ustálených a nestálych skúšobných cyklov uvedených v tomto článku vrátane zodpovedajúcej metódy na určenie zaťaženia motora a nastavenia otáčok. Uvedené delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2016.

12.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví jednotný formát správy o skúške požadovanej na typové schválenie EÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

Článok 25

Vykonávanie meraní a skúšok na účely typového schválenia EÚ

1.   Konečné výsledky skúšok výfukových emisií v prípade motorov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa vypočítajú tak, že sa na výsledky laboratórnych skúšok uplatnia všetky tieto prvky:

a)

emisie plynov z kľukovej skrine – ak sa to vyžaduje podľa odseku 3 a ak tieto emisie neboli zahrnuté v laboratórnych meraniach;

b)

každý nevyhnutný korekčný koeficient – ak sa to vyžaduje podľa odseku 3 a ak je súčasťou motora regeneračný systém dodatočnej úpravy výfukových plynov;

c)

faktory zhoršenia zodpovedajúce dobám stálosti emisií uvedeným v prílohe V – pre všetky motory.

2.   Skúšanie typu motora alebo radu motorov s cieľom určiť, či spĺňajú emisné limity stanovené v tomto nariadení, sa vykonáva použitím týchto referenčných palív alebo kombinácií palív podľa vhodnosti:

a)

motorová nafta;

b)

benzín;

c)

zmes benzín/olej pre dvojtaktné zážihové motory;

d)

zemný plyn/biometán;

e)

skvapalnený ropný plyn (LPG);

f)

etanol.

Typ motora alebo rad motorov musí okrem toho spĺňať aj limity výfukových emisií stanovené v tomto nariadení v súvislosti s akýmikoľvek ďalšími špecifikovanými palivami, zmesami palív alebo emulziami palív zahrnuté výrobcom v žiadosti o typové schválenie EÚ a uvedené v informačnej zložke.

3.   Pokiaľ ide o vykonávanie meraní a skúšok, musia byť splnené technické požiadavky pre:

a)

prístroje a postupy vykonávania skúšok;

b)

prístroje a postupy merania emisií a odberu vzoriek;

c)

metódy hodnotenia údajov a výpočtov;

d)

metódy určovania faktorov zhoršenia;

e)

v prípade motorov kategórií NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB a ATS ktoré spĺňajú emisné limity „etapy V“ stanovené v prílohe II:

i)

metódy prihliadnutia na emisie plynov z kľukovej skrine;

ii)

metódy stanovenia a prihliadnutia na nepretržitú alebo periodickú regeneráciu systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov;

f)

v prípade elektronicky regulovaných motorov v kategóriách NRE, NRG, IWP, IWA, RLL a RLR, ktoré spĺňajú emisné limity etapy V stanovené v prílohe II a využívajú elektronickú reguláciu na stanovenie množstva aj časovania vstrekovania paliva alebo ktoré využívajú elektronickú reguláciu na aktiváciu, deaktiváciu alebo modifikáciu systému regulovania emisií, ktorý sa používa na zníženie NOx:

i)

stratégie regulovania emisií, pričom obsahujú dokumentáciu požadovanú na preukázanie uvedených stratégií;

ii)

opatrenia na reguláciu NOx, pričom obsahujú metódu použitú na preukázanie uvedených opatrení na reguláciu;

iii)

oblasť súvisiaca s príslušným ustáleným skúšobným cyklom pre necestné pojazdné stroje, v rámci ktorej sa kontroluje množstvo, o ktoré emisie môžu presiahnuť emisné limity uvedené v prílohe II;

iv)

výber dodatočných bodov merania z kontrolovanej oblasti počas emisnej skúšky na skúšobnom zariadení zo strany technickej služby.

4.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, a v ktorých sa stanovuje:

a)

metodika na prispôsobenie výsledkov emisných laboratórnych skúšok tak, aby zahŕňali faktory zhoršenia uvedené v odseku 1 písm. c);

b)

technické charakteristiky referenčných palív uvedených v odseku 2 a podľa potreby aj požiadavky na opis akýchkoľvek ďalších špecifikovaných palív, zmesí palív alebo emulzií palív uvedených v informačnej zložke;

c)

podrobné technické požiadavky a charakteristiky týkajúce sa vykonávania meraní a skúšok uvedených v odseku 3;

d)

metóda použitá na meranie počtu častíc pri zohľadnení špecifikácií uvedených v sérii zmien 06 k predpisu EHK OSN č. 49;

e)

podrobné technické požiadavky uplatniteľné na skúšanie dvojpalivových motorov alebo jednopalivových motorov spaľujúcich výlučne plynné palivo podľa prílohy II.

Uvedené delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2016.

Článok 26

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby

1.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov, nevyhnutné opatrenia v súvislosti s týmto typovým schválením EÚ, ktorými overí, či sa urobili primerané opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných motorov v súlade so schváleným typom s ohľadom na požiadavky tohto nariadenia.

2.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme nevyhnutné opatrenia v súvislosti s týmto typovým schválením EÚ, ktorými overí, či sú vyhlásenia o zhode vydané výrobcom v súlade s článkom 31.

3.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme vo vzťahu k tomuto typovému schváleniu EÚ (v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov) nevyhnutné opatrenia, ktorými overí, či sú opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku naďalej primerané na to, aby sa vyrábané motory naďalej zhodovali so schváleným typom a aby boli prípadné vyhlásenia o zhode naďalej v súlade s článkom 31.

4.   S cieľom overiť zhodu motora so schváleným typom môže schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykonať všetky kontroly alebo skúšky požadované pre typové schválenie EÚ na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane jeho výrobných závodov.

5.   Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zistí, že opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku sa neuplatňujú, značne sa odchyľujú od dohodnutých opatrení uvedených v odseku 1, že sa prestali uplatňovať alebo sa už viac nepovažujú za primerané, hoci výroba pokračuje, buď prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie správneho dodržiavania postupu na dosiahnutie zhody výroby, alebo odoberie typové schválenie EÚ.

6.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, a v ktorých sa stanovia podrobné opatrenia, ktoré sa majú prijať, a postupy, ktoré majú schvaľovacie orgány dodržiavať, aby sa zabezpečilo, že vyrábané motory sú v zhode so schváleným typom. Uvedené delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2016.

KAPITOLA VI

ZMENY A PLATNOSŤ TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ EÚ

Článok 27

Všeobecné ustanovenia

1.   Výrobca bezodkladne informuje schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, o každej zmene údajov uvedených v informačnom zväzku.

V prípade takejto zmeny, uvedený schvaľovací orgán rozhodne o tom, podľa ktorého z postupov stanovených v článku 28 sa má postupovať.

V prípade potreby môže schvaľovací orgán po porade s výrobcom rozhodnúť o tom, že sa má udeliť nové typové schválenie EÚ.

2.   Žiadosť o zmenu typového schválenia EÚ sa predkladá len schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie EÚ.

3.   Ak schvaľovací orgán zistí, že na účel zmeny je potrebné zopakovať kontroly alebo skúšky, informuje o tom výrobcu.

Postupy stanovené v článku 28 sa uplatňujú, len ak schvaľovací orgán na základe týchto kontrol alebo skúšok dospeje k záveru, že sa požiadavky na typové schválenie EÚ naďalej plnia.

Článok 28

Revízie a rozšírenia typového schválenia EÚ

1.   Ak sa údaje uvedené v informačnom zväzku zmenili bez toho, aby sa požadovalo opakovanie kontrol alebo skúšok, takáto zmena sa označí ako „revízia“.

V prípade takejto revízie schvaľovací orgán podľa potreby bez neodôvodneného odkladu reviduje príslušné stránky informačného zväzku, pričom ich označí, aby sa na každej stránke zreteľne uvádzal charakter zmeny a tiež dátum revízie, a zahrnie revidovaný register informačného zväzku. Požiadavka tohto odseku sa považuje za splnenú vydaním konsolidovanej a aktualizovanej verzie informačného zväzku, ku ktorej sa priloží podrobný opis zmien.

2.   Akákoľvek zmena uvedená v odseku 1 sa označí ako „rozšírenie“, ak sa údaje zaznamenané v informačnom zväzku zmenili a dôjde k niektorej z týchto situácií:

a)

vyžadujú sa ďalšie kontroly alebo skúšky;

b)

zmenili sa akékoľvek informácie obsiahnuté v osvedčení o typovom schválení EÚ s výnimkou jeho príloh;

c)

na schválený typ motora alebo rad motorov sa začne uplatňovať nová požiadavka stanovená v nariadení alebo v delegovanom alebo vykonávacom akte prijatom podľa tohto nariadenia.

V prípade rozšírenia vypracuje schvaľovací orgán aktualizované osvedčenie o typovom schválení EÚ označené číslom rozšírenia, ktoré sa zvýši podľa počtu za sebou nasledujúcich rozšírení, ktoré boli predtým udelené. V uvedenom osvedčení o typovom schválení EÚ sa jasne uvedie dôvod rozšírenia a dátum rozšírenia.

3.   Pri zmene strán informačného zväzku alebo pri vypracovaní konsolidovanej, aktualizovanej verzie sa vždy zodpovedajúcim spôsobom zmení register informačného zväzku, ktorý je priložený k osvedčeniu o typovom schválení EÚ, aby uvádzal dátum posledného rozšírenia alebo revízie alebo dátum poslednej konsolidácie aktualizovanej verzie.

4.   Ak je nová požiadavka uvedená v odseku 2 písm. c) z technického hľadiska nepodstatná pre typ motora alebo rad motorov s ohľadom na ich emisné vlastnosti, zmena typového schválenia EÚ typu motora alebo radu motorov sa nevyžaduje.

Článok 29

Vydávanie a oznamovanie zmien

1.   V prípade revízie typového schválenia EÚ schvaľovací orgán žiadateľovi bez neodôvodneného odkladu vydá revidované doklady alebo prípadne konsolidovanú a aktualizovanú verziu vrátane revidovaného registra informačného zväzku podľa článku 28 ods. 1 druhého pododseku.

2.   V prípade rozšírenia typového schválenia EÚ vydá schvaľovací orgán žiadateľovi bez neodôvodneného odkladu aktualizované osvedčenie o typovom schválení EÚ uvedené v článku 28 ods. 2 druhom pododseku vrátane jeho príloh a registra informačného zväzku.

3.   Schvaľovací orgán oznámi prostredníctvom systému IMI schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov akúkoľvek zmenu, ktorá sa vykonala v typových schváleniach EÚ, v súlade s článkom 22 ods. 5.

Článok 30

Platnosť typového schválenia EÚ

1.   Typové schválenia EÚ sa vydávajú na časovo neobmedzené obdobie.

2.   Typové schválenie EÚ motora sa stane neplatným, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

a)

ak sa nové požiadavky uplatniteľné na schválený typ motora alebo prípadne na rad motorov stanú povinnými pre ich uvedenie na trh a typové schválenie EÚ nie je možné zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť alebo revidovať;

b)

ak sa výroba schváleného typu motora alebo radu motorov s konečnou platnosťou a dobrovoľne ukončí;

c)

ak platnosť typového schválenia EÚ uplynie na základe obmedzenia podľa článku 35 ods. 3;

d)

ak bolo typové schválenie EÚ odobraté v súlade s článkom 26 ods. 5, článkom 39 ods. 1 alebo článkom 40 ods. 3.

3.   Ak podmienky platnosti typového schválenia EÚ už nespĺňa len jeden typ motora v rámci radu motorov, typové schválenie EÚ dotknutého radu motorov sa stáva neplatným len v súvislosti s týmto konkrétnym typom motora.

4.   Ak sa výroba typu motora alebo prípadne radu motorov s konečnou platnosťou ukončí, výrobca oznámi uvedené ukončenie schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil zodpovedajúce typové schválenie EÚ.

Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ pre typ motora alebo rad motorov, do jedného mesiaca po doručení oznámenia o tom informuje schvaľovacie orgány ostatných členských štátov.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak sa má typové schválenie EÚ typu motora alebo prípadne radu motorov stať neplatným, oznámi výrobca túto skutočnosť schvaľovaciemu orgánu, ktorý zodpovedajúce typové schválenie EÚ udelil.

Schvaľovací orgán, ktorý typové schválenie EÚ udelil, v takýchto prípadoch bezodkladne oznámi všetky príslušné informácie schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov.

V uvedenom oznámení sa uvedie najmä dátum výroby a identifikačné číslo posledného vyrobeného motora.

6.   Požiadavky týkajúce sa oznámenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa považujú za splnené, ak sa príslušné informácie vložili do systému IMI.

KAPITOLA VII

VYHLÁSENIE O ZHODE A OZNAČENIA

Článok 31

Vyhlásenie o zhode

1.   Výrobca v postavení držiteľa typového schválenia EÚ pre typ motora alebo rad motorov poskytne vyhlásenie o zhode („vyhlásenie o zhode“), ktoré sa prikladá k motorom uvedeným na trh na základe:

a)

výnimky uvedenej v článku 34 ods. 2, 4, 5, 6, 7 alebo 8, v článku 35 ods. 4 alebo

b)

prechodného ustanovenia uvedeného v článku 58 ods. 9, 10 alebo 11.

Vo vyhlásení o zhode sa uvádzajú osobitné prvky a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na motor, a toto vyhlásenie sa vydáva bezplatne spolu s motorom a prikladá sa prípadne k necestnému pojazdnému stroju, v ktorom je daný motor nainštalovaný. Jeho vydanie nie je závislé od výslovnej žiadosti alebo predloženia dodatočných informácií výrobcovi. Vyhlásenie o zhode možno vydať aj formou zabezpečeného elektronického súboru.

Počas 10 rokov od dátumu výroby motora výrobca na požiadanie koncového používateľa vydá duplikát vyhlásenia o zhode za poplatok neprevyšujúci náklady na jeho vydanie. Slovo „duplikát“ je jasne viditeľné na každom takomto duplikáte vyhlásenia o zhode.

2.   Vyhlásenie o zhode sa vyhotoví minimálne v jednom z úradných jazykov inštitúcií Únie.

Ktorýkoľvek členský štát môže výrobcu požiadať o preklad vyhlásenia o zhode do úradného jazyka alebo jazykov tohto členského štátu.

3.   Osoba alebo osoby oprávnené podpisovať vyhlásenia o zhode sú členmi organizácie výrobcu a sú riadne poverené vedením tejto organizácie v plnom rozsahu niesť právnu zodpovednosť výrobcu s ohľadom na návrh a konštrukciu alebo s ohľadom na zhodu výroby motora.

4.   Vyhlásenie o zhode sa vyplní v celom rozsahu a neobsahuje žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o iné použitie motora, než je uvedené v tomto nariadení.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví vzor vyhlásenia o zhode, ktoré obsahuje prvky na zabránenie jeho falšovaniu a na umožnenie overenia zabezpečeného elektronického súboru. Na tieto účely sa vo vykonávacích aktoch stanovia ochranné prvky používané na ochranu vyhlásenia o zhode. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

Článok 32

Povinné označenie motorov

1.   Výrobca pripevní označenie na každý motor vyrobený v zhode so schváleným typom („povinné označenie“).

2.   Pokiaľ ide o nasledovné motory, povinné označenie obsahuje dodatočnú informáciu o tom, že motor podlieha príslušnej výnimke alebo prechodnému ustanoveniu:

a)

motory určené na vývoz do tretích krajín v súlade s článkom 34 ods. 1, ktoré sú vyrobené v Únii alebo mimo Únie a následne inštalované v necestných pojazdných strojoch v Únii;

b)

motory uvedené na trh v súlade s článkom 34 ods. 2, 5, 6 alebo 8;

c)

motory dočasne uvedené na trh v súlade s článkom 34 ods. 4;

d)

prechodné motory uvedené na trh v súlade s článkom 58 ods. 5;

e)

nahradzujúce motory uvedené na trh v súlade s článkom 34 ods. 7 a článkom 58 ods. 10 alebo 11.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví vzor povinného označenia vrátane povinných základných informácií požadovaných pre motor pri opustení výrobnej linky, povinných základných informácií požadovaných pred uvedením motora na trh a prípadne doplňujúcich informácií uvedených v odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

Článok 33

Dočasné označenie motorov

1.   Výrobca pripevní dočasné označenie na každý motor, ktorý je vyrobený v zhode so schváleným typom, a ktorý sa uvádza na trh na základe článku 34 ods. 3.

2.   Motor, ktorý ešte nie je v zhode so schváleným typom a ktorý sa dodáva výrobcovi tohto motora, sa označuje len dočasným označením.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví vzor dočasných označení uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku vrátane povinných základných informácií, ktoré sa v ňom uvedú. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

KAPITOLA VIII

VÝNIMKY

Článok 34

Všeobecné výnimky

1.   Okrem článku 32 ods. 2 písm. a) sa toto nariadenie nevzťahuje na motory určené na vývoz do tretích krajín.

2.   Okrem článku 32 ods. 2 písm. b) sa toto nariadenie nevzťahuje na motory určené na použitie v ozbrojených silách.

Na účely tohto odseku sa za súčasť ozbrojených síl nepovažujú hasičské útvary, civilná obrana, sily zodpovedné za dodržiavanie verejného poriadku ani pohotovostné zdravotné služby.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 32, a so súhlasom výrobcu pôvodného zariadenia môže výrobca tomuto výrobcovi pôvodného zariadenia dodať motor samostatne bez jeho systému dodatočnej úpravy výfukových plynov.

4.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 3 povolia členské štáty na účely skúšok v teréne dočasné uvedenie na trh v prípade motorov, ktorým nebolo udelené typové schválenie EÚ v súlade s týmto nariadením.

5.   Bez ohľadu na článok 18 ods. 2 a článok 22 ods. 3 členské štáty udelia typové schválenie EÚ a povolia uvedenie na trh motorov, ktoré spĺňajú limitné hodnoty emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok v prípade motorov na osobitné účely stanovené v prílohe VI, pod podmienkou, že tieto motory sú určené na inštaláciu v necestných pojazdných strojoch na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére podľa vymedzenia v článku 2 bode 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (21).

6.   Bez ohľadu na článok 18 ods. 2 a článok 22 ods. 3 členské štáty udelia typové schválenie EÚ a povolia uvedenie na trh motorov, ktoré spĺňajú limitné hodnoty emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok v prípade motorov na osobitné účely stanovené v prílohe VI, pod podmienkou, že tieto motory sú určené na inštaláciu v necestných pojazdných strojoch, ktoré sa používajú výlučne na spúšťanie a vyťahovanie záchranných člnov prevádzkovaných národnou záchrannou službou.

7.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 3 a článok 18 ods. 2 môžu členské štáty v súvislosti s motormi, ktoré zodpovedajú kategórii RLL alebo RLR a boli uvedené na trh Únie 31. decembra 2011 alebo pred týmto dátumom, povoliť uvedenie nahrádzajúcich motorov na trh, ak schvaľovací orgán po preskúmaní uzná a usúdi, že inštalácia motora, ktorý spĺňa príslušné emisné limity stanovené v tabuľkách II-7 a II-8 prílohy II, by bola spojená s významnými technickými ťažkosťami. V takom prípade musí nahrádzajúci motor buď spĺňať emisné limity, ktoré by bol musel splniť na uvedenie na trh Únie k 31. decembru 2011, alebo prísnejšie emisné limity.

V prípade motorov, ktoré zodpovedajú kategórii RLL alebo RLR a boli uvedené na trh Únie po 31. decembri 2011, môžu členské štáty povoliť uvedenie na trh nahrádzajúcich motorov spĺňajúcich emisné limity, ktoré musia splniť motory, ktoré sa majú nahradiť, pri ich pôvodnom uvedení na trh Únie.

8.   V prípade motorov zodpovedajúcich kategóriám RLL alebo RLR môžu členské štáty povoliť uvedenie na trh motorov, ktoré sú v súlade s najaktuálnejšími príslušnými limitnými hodnotami emisií vymedzenými v príslušných právnych predpisoch platných k 5. októbru 2016, pod podmienkou, že:

a)

uvedené motory sú súčasťou projektu, ktorý je k 6. októbru 2016 v pokročilom štádiu vývoja v súlade s vymedzením v smernici 2008/57/ES, a

b)

používaním motorov, ktoré sú v súlade s príslušnými emisnými limitmi stanovenými v tabuľke II-7 alebo II-8 prílohy II vzniknú neprimerané náklady.

Každý členský štát oznámi Komisii do 17. septembra 2017 zoznam takýchto projektov.

9.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55 na účely doplnenia tohto nariadenia podrobnými technickými špecifikáciami a podmienkami pre:

a)

dodávku motora samostatne bez jeho systému dodatočnej úpravy výfukových plynov zo strany výrobcu výrobcovi pôvodného zariadenia, ako sa uvádza v odseku 3;

b)

dočasné uvedenie na trh motorov, ktoré nezískali typové schválenie EÚ v súlade s týmto nariadením, na účely skúšok v teréne, ako sa uvádza v odseku 4;

c)

udelenie typového schválenia EÚ a povolenia uvedenia na trh pre motory, ktoré spĺňajú limitné hodnoty emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok v prípade motorov na osobitné účely uvedené v prílohe VI, ako sa uvádza v odsekoch 5 a 6.

Uvedené delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2016.

Článok 35

Výnimky pre nové technológie alebo nové koncepcie

1.   Výrobca môže požiadať o typové schválenie EÚ pre typ motora alebo rad motorov, v ktorom sú zabudované nové technológie alebo nové koncepcie, a ktoré sú v dôsledku týchto nových technológií alebo nových koncepcií nezlučiteľné s jednou alebo viacerými požiadavkami tohto nariadenia.

2.   Schvaľovací orgán udelí typové schválenie EÚ uvedené v odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

v žiadosti sú uvedené dôvody, v dôsledku ktorých nové technológie alebo nové koncepcie spôsobujú nezlučiteľnosť typu motora alebo radu motorov s jednou alebo viacerými požiadavkami tohto nariadenia;

b)

v žiadosti sú opísané dôsledky nových technológií alebo nových koncepcií z hľadiska životného prostredia a opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť úroveň ochrany životného prostredia, ktorá je minimálne rovnaká úrovni, akú stanovujú požiadavky tohto nariadenia, z ktorých sa žiada výnimka;

c)

sú predložené opisy a výsledky skúšok, ktoré preukazujú, že podmienka uvedená v písmene b) je splnená.

3.   Udelenie typového schválenia EÚ uvedeného v odseku 1 podlieha povoleniu zo strany Komisie.

V prípade potreby sa v povolení Komisie uvedie, či podlieha nejakým obmedzeniam.

Povolenie sa udelí prostredníctvom vykonávacieho aktu.

4.   Do prijatia rozhodnutia Komisie podľa odseku 3 môže schvaľovací orgán vydať predbežné typové schválenie EÚ, ktoré je platné:

a)

len na území daného členského štátu;

b)

len s ohľadom na typ motora alebo rad motorov, na ktorý sa vzťahuje požadovaná výnimka, a

c)

aspoň 36 mesiacov.

Ak sa vydá predbežné typové schválenie EÚ, schvaľovací orgán o tom bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty, a to prostredníctvom súboru, ktorý obsahuje informácie uvedené v odseku 2.

Dočasná povaha a obmedzená územná platnosť takéhoto predbežného typového schválenia EÚ musí byť zrejmá zo záhlavia osvedčenia o typovom schválení EÚ a zo záhlavia zodpovedajúceho vyhlásenia o zhode.

5.   Ak sa schvaľovací orgán rozhodne prijať na svojom území predbežné typové schválenie EÚ uvedené v odseku 4, písomne o tom informuje príslušný schvaľovací orgán a Komisiu.

6.   Ak sa Komisia rozhodne neudeliť povolenie uvedené v odseku 3, schvaľovací orgán bezodkladne oznámi držiteľovi predbežného typového schválenia EÚ uvedeného v odseku 4, že predbežné typové schválenie EÚ sa zruší do šiestich mesiacov odo dňa, kedy Komisia rozhodla o zamietnutí.

Bez ohľadu na rozhodnutie Komisie o neudelení povolenia uvedeného v odseku 3 môžu byť motory vyrobené v zhode s predbežným typovým schválením EÚ pred skončením jeho platnosti uvedené na trh v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorého schvaľovacie orgány uznali predbežné typové schválenie EÚ.

7.   Požiadavky uvedené v druhom pododseku odseku 4 a v odseku 5 sa považujú za splnené, ak sa do systému IMI vložili príslušné informácie.

8.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví povolenie uvedené v odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

9.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia harmonizované vzory osvedčenia o typovom schválení EÚ a vyhlásenia o zhode uvedených v odseku 4 tohto článku vrátane ich povinných základných informácií. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

Článok 36

Následné prispôsobenie delegovaných a vykonávacích aktov

1.   Ak Komisia povolí udelenie výnimky podľa článku 35, bezodkladne prijme kroky potrebné na prispôsobenie dotknutých delegovaných alebo vykonávacích aktov technickému vývoju.

Ak sa výnimka povolená podľa článku 35 týka záležitosti upravenej v predpise EHK OSN, Komisia navrhne zmenu uvedeného predpisu v súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje podľa revidovanej dohody z roku 1958.

2.   Hneď po zmene príslušných delegovaných alebo vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 Komisia zruší každé obmedzenie uložené v rozhodnutí, ktorým sa povolila výnimka.

Ak neboli prijaté potrebné kroky na prispôsobenie delegovaných alebo vykonávacích aktov, Komisia môže na žiadosť členského štátu, ktorý udelil predbežné typové schválenie EÚ, oprávniť tento členský štát, aby predĺžil jeho platnosť prostredníctvom rozhodnutia vo forme vykonávacieho aktu prijatého v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

KAPITOLA IX

NAHLASOVANIE VÝROBY A OVEROVANIE

Článok 37

Povinnosti výrobcov s ohľadom na nahlasovanie výroby

1.   Výrobca predloží schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zoznam obsahujúci počet motorov pre každý typ a podkategóriu motorov vyrobených v súlade s týmto nariadením a v zhode s typovým schválením EÚ od posledného nahlásenia výroby alebo od začiatku uplatňovania požiadaviek tohto nariadenia.

Uvedený zoznam sa predkladá:

a)

do 45 dní po konci každého kalendárneho roka;

b)

bezprostredne po každom z dátumov uvedenia motorov na trh uvedených v prílohe III a

c)

do akéhokoľvek iného dátumu, ktorý môže stanoviť schvaľovací orgán.

2.   V zozname uvedenom v odseku 1 sa stanoví, ako identifikačné čísla zodpovedajú typom motora a prípade radom motorov a číslam typového schválenia EÚ, ak uvedené vzájomné vzťahy nie sú uvedené prostredníctvom kódovacieho systému motorov.

3.   V zozname uvedenom v odseku 1 sa uvedú všetky prípady ukončenia výroby schváleného typu motora alebo radu motorov výrobcom.

4.   Výrobca uchováva kópiu zoznamu uvedeného v odseku 1 minimálne 20 rokov po skončení platnosti príslušného typového schválenia EÚ.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví úprava zoznamu uvedeného v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

Článok 38

Kontrolné opatrenia

1.   Schvaľovací orgán členského štátu, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť – prípadne v spolupráci so schvaľovacími orgánmi ostatných členských štátov – aby pred tým, ako sa typovo schválený motor uvedie na trh alebo sprístupní na trhu, boli identifikačné čísla vzťahujúce sa na typové schválenie EÚ správne pridelené výrobcom motorov a aby ich títo správne používali.

2.   Ďalšie overenie identifikačných čísiel sa môže uskutočniť v spojení s kontrolou zhody výroby stanovenej v článku 26.

3.   Pokiaľ ide o overenie identifikačných čísiel, výrobca alebo zástupcovia výrobcu na požiadanie a bezodkladne poskytnú zodpovednému schvaľovaciemu orgánu potrebné informácie týkajúce sa odberateľov výrobcu spolu s identifikačnými číslami motorov, ktoré boli nahlásené ako motory vyrobené v súlade s článkom 37. Ak sa motory poskytujú výrobcovi pôvodného zariadenia, nevyžadujú sa od výrobcu žiadne dodatočné informácie.

4.   Ak nie je výrobca schopný na žiadosť schvaľovacieho orgánu preukázať, že spĺňa požiadavky na povinné označenie, môže schvaľovací orgán odobrať typové schválenie EÚ udelené pre zodpovedajúci typ motora alebo rad motorov. Schvaľovacie orgány si do jedného mesiaca vzájomne oznámia každé odobraté typové schválenie a dôvody uvedeného odobratia v súlade s článkom 22 ods. 5.

KAPITOLA X

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článok 39

Motory, ktoré nie sú v zhode so schváleným typom

1.   Ak sa motory s povinným označením, ktoré sú prípadne vybavené vyhlásením o zhode, nezhodujú so schváleným typom motora alebo radom motorov, schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť dosiahnutie zhody vyrábaných motorov so schváleným typom motora alebo radom motorov. Takéto opatrenia môžu zahŕňať odobratie typového schválenia EÚ, ak sú nápravné opatrenia prijaté výrobcom neprimerané.

Príslušné schvaľovacie orgány informujú schvaľovacie orgány ostatných členských štátov o prijatých opatreniach.

2.   Na účely odseku 1 sa odchýlky od údajov uvedených v osvedčení o typovom schválení EÚ alebo v informačnom zväzku považujú za nedodržanie zhody so schváleným typom motora alebo radom motorov, ak uvedené odchýlky neboli povolené v súlade s kapitolou VI.

3.   Ak schvaľovací orgán zistí, že sa motory vybavené vyhlásením o zhode alebo prípadne značkou typového schválenia vydanými v inom členskom štáte nezhodujú so schváleným typom motora alebo radom motorov, môže požiadať schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, aby overil, či sú vyrábané motory aj naďalej v zhode so schváleným typom motora alebo radom motorov. Po prijatí takejto žiadosti schvaľovací orgán, ktorý typové schválenie EÚ udelil, podnikne kroky uvedené v odseku 1 čo najskôr a najneskôr do troch mesiacov od dátumu podania žiadosti.

4.   Schvaľovacie orgány si do jedného mesiaca vzájomne oznámia každé odobraté typové schválenie a dôvody uvedeného odobratia v súlade s článkom 22 ods. 5.

5.   Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, spochybňuje nedodržanie zhody, o ktorom bol informovaný, príslušné členské štáty sa usilujú o urovnanie sporu.

Schvaľovací orgán informuje Komisiu o veci a Komisia v prípade potreby uskutoční vhodné konzultácie s cieľom dosiahnuť urovnanie sporu.

Článok 40

Spätné prevzatie motorov

1.   Ak je výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ, povinný podľa článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008 spätne prevziať motory uvedené na trh bez ohľadu na to, či sú motory inštalované v necestných pojazdných strojoch, na základe skutočnosti, že motory predstavujú vážne riziko, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia alebo verejné zdravie, tento výrobca:

a)

bezodkladne informuje schvaľovací orgán, ktorý typové schválenie EÚ udelil, a

b)

navrhne uvedenému schvaľovaciemu orgánu súbor vhodných opravných prostriedkov na odstránenie závažného rizika.

2.   Schvaľovací orgán bezodkladne oznámi navrhnuté opravné prostriedky schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov a Komisii.

Schvaľovacie orgány zabezpečia, aby sa v ich príslušných členských štátoch tieto opravné prostriedky účinne vykonali.

3.   Ak príslušný schvaľovací orgán považuje opravné prostriedky za nepostačujúce alebo sa domnieva, že sa nevykonali dostatočne rýchlo, bezodkladne o tom informuje schvaľovací orgán, ktorý mu typové schválenie EÚ udelil.

Ak výrobca následne nenavrhne a nevykoná účinné nápravné opatrenia, schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme všetky požadované ochranné opatrenia vrátane odobratia typového schválenia EÚ.

V prípade odobratia typového schválenia EÚ informuje schvaľovací orgán o tejto skutočnosti do jedného mesiaca od tohto odobratia doporučeným listom alebo rovnocennými elektronickými prostriedkami výrobcu, schvaľovacie orgány ostatných členských štátov a Komisiu.

Článok 41

Oznámenie rozhodnutí a dostupné opravné prostriedky

1.   V rozhodnutiach nasledovného typu alebo na nasledovný účel sa uvedú dôvody, na ktorých sa zakladajú:

a)

rozhodnutia prijaté v súlade s týmto nariadením;

b)

rozhodnutia o zamietnutí alebo odobratí typového schválenia EÚ;

c)

rozhodnutia, ktorými sa vyžaduje spätné prevzatie motora z trhu;

d)

rozhodnutia, ktorými sa zakazuje alebo obmedzuje uvedenie motora na trh, alebo ktorými sa bráni uvedeniu motora na trh, alebo

e)

rozhodnutia, ktorými sa zakazuje alebo obmedzuje uvedenie na trh, alebo ktorými sa bráni uvedeniu na trh v prípade necestného pojazdného stroja, v ktorom je nainštalovaný motor, ktorý patrí do pôsobnosti tohto nariadenia.

2.   Schvaľovacie orgány oznámia dotknutej strane:

a)

každé rozhodnutie uvedené v odseku 1;

b)

opravné prostriedky pre ňu dostupné podľa platného práva príslušného členského štátu a časové lehoty uplatniteľné pre takéto opravné prostriedky.

KAPITOLA XI

MEDZINÁRODNÉ PREDPISY A POSKYTOVANIE TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 42

Súhlas s rovnocenným typovým schválením motora

1.   V rámci viacstranných a dvojstranných dohôd medzi Úniou a tretími krajinami môže Únia uznať rovnocennosť podmienok a ustanovení typového schválenia EÚ motorov stanovených v tomto nariadení s postupmi stanovenými medzinárodnými predpismi alebo predpismi tretích krajín.

2.   Typové schválenia a povinné označenia, ktoré sú v súlade s predpismi EHK OSN alebo ich zmenami, za ktoré Únia hlasovala alebo ku ktorým Únia pristúpila, ako je uvedené v delegovanom akte podľa odseku 4 písm. a), sa uznávajú ako rovnocenné s udelenými typovými schváleniami EÚ a povinným označením požadovaným v súlade s týmto nariadením.

3.   Typové schválenia EÚ udelené na základe aktov Únie, ako je uvedené v delegovanom akte podľa odseku 4 písm. b), sa uznávajú ako rovnocenné s typovými schváleniami EÚ udelenými v súlade s týmto nariadením.

4.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55, ktorými sa doplní toto nariadenia a v ktorých stanoví:

a)

zoznam predpisov EHK OSN alebo ich zmien vrátane všetkých v nich stanovených požiadaviek, ktoré sa týkajú ich uplatňovania, za ktoré Únia hlasovala alebo ku ktorým Únia pristúpila a ktoré sa majú uplatňovať na typové schválenie EÚ typov motorov a radov motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch;

b)

zoznam aktov Únie, podľa ktorých sa udeľujú typové schválenia EÚ vrátane všetkých v nich stanovených požiadaviek, ktoré sa týkajú ich uplatňovania.

Uvedené delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2016.

Článok 43

Informácie a pokyny určené výrobcom pôvodného zariadenia a koncovým používateľom

1.   Výrobca neposkytne výrobcom pôvodného zariadenia alebo koncovým používateľom žiadne technické informácie súvisiace s údajmi stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa odlišujú od údajov schválených schvaľovacím orgánom.

2.   Výrobcom pôvodného zariadenia výrobca poskytne všetky relevantné informácie a pokyny, ktoré sú potrebné na správnu inštaláciu motora do necestného pojazdného stroja, a to vrátane opisu akýchkoľvek osobitných podmienok alebo obmedzení, ktoré súvisia s inštaláciou alebo použitím motora.

3.   Výrobcom pôvodného zariadenia výrobca sprístupní všetky príslušné informácie a potrebné pokyny určené pre koncového používateľa vrátane opisu akýchkoľvek osobitných podmienok alebo obmedzení súvisiacich s používaním motora.

4.   Výrobcovia sprístupnia výrobcom pôvodného zariadenia hodnoty emisií oxidu uhličitého (CO2) stanovených v priebehu procesu typového schvaľovania EÚ a výrobcom pôvodného zariadenia poskytnú pokyny, aby tieto informácie spolu s vysvetlením skúšobných podmienok oznámili koncovým používateľom necestných pojazdných strojov, do ktorých sa má motor inštalovať.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55, ktorými sa doplní toto nariadenie a v ktorých sa stanujú podrobnosti o informáciách a pokynoch uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku. Uvedené delegované akty sa prijmú do 31. decembra 2016.

Článok 44

Výmena údajov a informácií prostredníctvom systému IMI

1.   Výmena údajov a informácií týkajúcich sa typových schválení EÚ medzi vnútroštátnymi orgánmi alebo medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou v rámci tohto nariadenia prebieha v elektronickom formáte prostredníctvom systému IMI.

2.   Všetky relevantné informácie pre typové schválenia EÚ udelené v súlade s týmto nariadením sa centrálne zhromažďujú a sprístupňujú vnútroštátnym orgánom a Komisii prostredníctvom systému IMI.

3.   Komisia zabezpečí, aby systém IMI tiež:

a)

umožňoval výmenu údajov a informácií medzi výrobcami alebo technickými službami na jednej strane a vnútroštátnymi orgánmi alebo Komisiou na strane druhej;

b)

poskytoval prístup verejnosti k určitým údajom a informáciám týkajúcim sa výsledkov typových schválení a výsledky monitorovania motorov v prevádzke;

c)

so súhlasom dotknutých členských štátov, a ak je to vhodné a technicky a hospodársky uskutočniteľné, poskytoval možnosti automatického prenosu údajov medzi existujúcimi vnútroštátnymi databázami a systémom IMI.

4.   Využívanie systému IMI uvedené v odseku 3 je dobrovoľné.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobné technické požiadavky a postupy potrebné na prepojenie systému IMI s existujúcimi vnútroštátnymi databázami, ako je uvedené v odseku 3 písm. c) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2 do 31. decembra 2016.

KAPITOLA XII

URČENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB A ICH OZNAMOVANIE

Článok 45

Požiadavky týkajúce sa technických služieb

1.   Technickú službu určí schvaľovací orgán v súlade s článkom 47 a táto služba musí spĺňa požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 9 tohto článku.

2.   Technická služba sa zriaďuje podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Technická služba je orgánom tretej strany, ktorý je nezávislý, pokiaľ ide o navrhovanie, výrobu, dodávku alebo údržbu motorov, ktoré posudzuje.

Za orgán, ktorý spĺňa požiadavky prvého odseku možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, inštalácie, používania alebo údržby motorov, ktoré posudzuje, skúša alebo kontroluje.

4.   Technická služba vrátane jej vrcholových riadiacich pracovníkov a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie kategórií činností, na ktoré je technická služba určená v súlade s článkom 47 ods. 1, nesmie byť konštruktérom, výrobcom, dodávateľom alebo subjektom vykonávajúcim inštaláciu alebo údržbu motora, ktorý posudzuje, ani nesmie zastupovať strany zapojené do takých činností. Uvedené obmedzenie nevylučuje možnosť použitia posudzovaných motorov uvedených v odseku 3 tohto článku, ktoré sú potrebné na výkon činností technickej služby, alebo použitia takýchto motorov na osobné účely.

Technická služba zabezpečí, aby činnosti jej dcérskych spoločností alebo subdodávateľov neovplyvňovali jej dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť vo vzťahu ku kategóriám činností, na ktoré bola určená.

5.   Technická služba vykonáva kategórie činností, na ktoré bola určená, s najvyšším stupňom profesijnej čestnosti a požadovanej technickej spôsobilosti v danej oblasti a jej zamestnanci nesmú byť vystavení žiadnemu nátlaku alebo podnetu, najmä finančnému, ktorý by mohol ovplyvňovať jej rozhodovanie alebo výsledky jej činností v oblasti posudzovania, najmä nátlaku či podnetu zo strany osôb alebo skupín, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.

6.   Technická služba preukáže jej určujúcemu schvaľovaciemu orgánu, že je schopná vykonávať všetky kategórie činností, na ktoré má byť určená v súlade s článkom 47 ods. 1, tým, že zabezpečí, že má:

a)

zamestnancov so zodpovedajúcou kvalifikáciou, osobitnými technickými vedomosťami a odborným vzdelaním, ako aj s dostatočnými a primeranými skúsenosťami na splnenie úlohy;

b)

opisy postupov týkajúcich sa kategórií činností, na vykonávanie ktorých chce byť určená, čím zaistí transparentnosť a opakovateľnosť týchto postupov;

c)

postupy na vykonávanie kategórií činností, na ktoré chce byť určená, riadne zohľadňujúce mieru zložitosti technológie príslušného motora a či je tento motor vyrábaný podľa hromadného alebo sériového výrobného procesu;

d)

prostriedky potrebné na to, aby mohla riadne plniť úlohy spojené s kategóriami činností, na vykonávanie ktorých chce byť určená, a prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo priestorom.

7.   Technická služba vrátane jej vrcholových riadiacich pracovníkov a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie, musí byť nestranná a nesmie sa podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý úsudok a integritu vo vzťahu ku kategóriám činností, na ktoré bola technická služba určená.

8.   Technická služba uzavrie poistenie zodpovednosti za škodu vo vzťahu k svojim činnostiam, ak túto zodpovednosť nenesie členský štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie priamo zodpovedný samotný členský štát.

9.   Zamestnanci technickej služby sú viazaní služobným tajomstvom, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva s týmto účinkom.

Zamestnanci technickej služby nie sú však viazaní povinnosťou uvedenou v prvom pododseku vo vzťahu k zdieľaniu informácií s určujúcim schvaľovacím orgánom alebo v prípade, ak takéto zdieľanie vyžaduje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

Vlastnícke práva sú chránené.

Článok 46

Dcérske spoločnosti a subdodávatelia technických služieb

1.   Technická služba môže špecifické úlohy spojené s kategóriami činností, na ktoré bola určená v súlade s článkom 47 ods. 1, zadať subdodávateľom alebo môže vykonaním týchto činností poveriť svoju dcérsku spoločnosť, a to iba so súhlasom jej určujúceho schvaľovacieho orgánu.

V takýchto prípadoch technická služba zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť spĺňali požiadavky stanovené v článku 45, a informuje o tom zodpovedajúcim spôsobom určujúci schvaľovací orgán.

2.   Technická služba nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané ktorýmkoľvek z jej subdodávateľov alebo dcérskych spoločností bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Technická služba uchováva pre potreby určujúceho schvaľovacieho orgánu príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú.

Článok 47

Určenie technických služieb

1.   Schvaľovacie orgány určia technické služby vo vzťahu k jednej alebo viacerým z nasledovných kategórií činností v súlade so svojimi oblasťami pôsobnosti:

a)   kategória A: vykonávajúce skúšky uvedené v tomto nariadení v zariadeniach patriacich dotknutej technickej službe;

b)   kategória B: dohliadajúce na skúšky uvedené v tomto nariadení, pričom takéto skúšky sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo tretej strany;

c)   kategória C: pravidelne posudzujúce a sledujúce postupy výrobcu na zabezpečenie zhody výroby;

d)   kategória D: dohliadajúce na skúšky alebo vykonávajúce skúšky či kontroly na zabezpečenie zhody výroby.

2.   Schvaľovací orgán môže konať ako technická služba pre jednu alebo viacero kategórií činností uvedených v odseku 1.

3.   Technické služby tretej krajiny iné ako technické služby, ktoré boli určené v súlade s týmto článkom, môžu byť predmetom oznámenia podľa článku 50, ak je také uznanie technických služieb ustanovené v rámci dvojstrannej dohody uzavretej medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou.

Technická služba zriadená v súlade s článkom 45 ods. 2 však môže zriadiť dcérske spoločnosti v tretích krajinách za predpokladu, že dcérske spoločnosti priamo riadi a kontroluje táto technická služba.

Článok 48

Postupy týkajúce sa noriem výkonnosti a posudzovania technických služieb

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením

a)

noriem, ktoré musia technické služby spĺňať, a

b)

postupu posudzovania technických služieb, vrátane zodpovedajúcej správy, v súlade s článkom 49.

Článok 49

Posúdenie kvalifikácie technických služieb

1.   Určujúci schvaľovací orgán vypracuje správu o posúdení, v ktorej preukáže, že technická služba, ktorá sa o určenie uchádza, bola posúdená z hľadiska jej zhody s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými podľa neho. Správa o posúdení môže obsahovať osvedčenie o akreditácii vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že technická služba spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

Posúdenie, na ktorom je založená správa o posúdení, sa vykoná v súlade s ustanoveniami stanovenými v delegovanom akte uvedenom v článku 48.

2.   Určujúci schvaľovací orgán preskúma správu o posúdení aspoň raz každé tri roky.

3.   Určujúci schvaľovací orgán poskytne Komisii na jej požiadanie správu a posúdení. Ak sa posúdenie nezakladá na osvedčení o akreditácii vydanom vnútroštátnym akreditačným orgánom, určujúci schvaľovací orgán poskytne Komisii dokumentáciu, ktorá potvrdzuje:

a)

spôsobilosť technickej služby;

b)

zavedenie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že technická služba je pravidelne monitorovaná určujúcim schvaľovacím orgánom, a

c)

že technická služba spĺňa požiadavky tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa neho.

4.   Schvaľovací orgán, ktorého zámerom je konať ako technická služba v súlade s článkom 47 ods. 2, preukáže súlad prostredníctvom posúdenia vykonaného audítormi nezávislými od posudzovanej činnosti. Takíto audítori môžu byť z tej istej organizácie za predpokladu, že sú riadení oddelene od zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanú činnosť.

Článok 50

Postupy oznamovania

1.   Členské štáty oznámia Komisii v súvislosti s každou technickou službou, ktorú určili:

a)

meno technickej služby;

b)

adresu vrátane elektronickej adresy;

c)

zodpovedné osoby;

d)

kategóriu činností a

e)

všetky úpravy týkajúce sa určenia uvedeného v článku 47.

2.   Technická služba môže vykonávať iba činnosti uvedené v článku 47 ods. 1 v mene príslušného určujúceho schvaľovacieho orgánu, ak bola uvedená technická služba vopred oznámená Komisii v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.   Viaceré určujúce schvaľovacie orgány môžu určiť rovnakú technickú službu a členské štáty uvedených určujúcich schvaľovacích orgánov ju môžu oznámiť bez ohľadu na kategóriu alebo kategórie činností, ktoré má vykonávať v súlade s článkom 47 ods. 1.

4.   Ak je pri uplatňovaní delegovaného aktu potrebné určiť konkrétnu organizáciu alebo príslušný orgán vykonávajúci činnosť, ktorá nie je zahrnutá v článku 47 ods. 1, príslušné členské štáty to oznámia Komisii v súlade s týmto článkom.

5.   Komisia uverejní na svojom webovom sídle zoznam a podrobné údaje týkajúce sa technických služieb, ktoré podliehajú oznámeniu v súlade s týmto článkom.

Článok 51

Zmeny v určeniach

1.   Ak určujúci schvaľovací orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že ním určená technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení alebo že si neplní svoje povinnosti, podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší určenie v závislosti od závažnosti neplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia povinností.

Členský štát, ktorý oznámil Komisii uvedenú technickú službu v súlade s článkom 50 ods. 1, zodpovedajúcim spôsobom bezodkladne informuje Komisiu o akomkoľvek takom obmedzení, pozastavení alebo zrušení.

Komisia zodpovedajúcim spôsobom upraví uverejnené informácie uvedené v článku 50 ods. 5.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia určenia podľa odseku 1, alebo ak technická služba svoju činnosť už nevykonáva, určujúci schvaľovací orgán prijme primerané opatrenia, aby zabezpečil spracovanie spisov tejto technickej služby inou technickou službou alebo aby boli tieto spisy k dispozícii určujúcemu schvaľovaciemu orgánu alebo orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 52

Spochybnenie odbornej spôsobilosti technických služieb

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o spôsobilosť technickej služby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa na technickú službu vzťahujú.

2.   Členský štát určujúceho schvaľovacieho orgánu poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie v súvislosti s podkladmi pre určenie alebo zachovanie určenia príslušnej technickej služby.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovaní.

4.   Ak Komisia zistí, že technická služba nespĺňa alebo prestala spĺňať požiadavky na svoje určenie, informuje o tom členský štát určujúceho schvaľovacieho orgánu s cieľom prijať v spolupráci s týmto členským štátom potrebné nápravné opatrenia a požiada uvedený členský štát, aby v prípade potreby prijal uvedené nápravné opatrenia vrátane zrušenia určenia.

Článok 53

Prevádzkové povinnosti technických služieb

1.   Technické služby vykonávajú kategórie činností, na ktoré boli určené, v mene určujúceho schvaľovacieho orgánu a v súlade s postupmi posudzovania a skúšok uvedenými v tomto nariadení a v delegovaných a vo vykonávacích aktoch.

Technické služby dohliadajú na skúšky vyžadované na typové schválenie EÚ alebo kontroly uvedené v tomto nariadení alebo v jednom z delegovaných alebo vykonávacích aktov alebo uvedené skúšky či kontroly vykonávajú sami, pokiaľ nie sú povolené alternatívne postupy.

Technické služby nevykonávajú skúšky, posúdenia ani kontroly, na ktoré neboli riadne určené.

2.   Technické služby vždy:

a)

umožnia určujúcemu schvaľovaciemu orgánu, aby ich pozoroval počas ich posudzovania, ak to tento orgán považuje za vhodné;

b)

bez toho, aby bol dotknutý článok 45 ods. 9 a článok 54, poskytnú určujúcemu schvaľovaciemu orgánu na požiadanie informácie o kategóriách činností, ktoré vykonávajú a ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

3.   Ak technická služba zistí, že výrobca nesplnil požiadavky stanovené v tomto nariadení, oznámi túto skutočnosť určujúcemu schvaľovaciemu orgánu, ktorý od výrobcu následne vyžaduje prijatie náležitých nápravných opatrení.

Určujúci schvaľovací orgán nevydá osvedčenie o typovom schválení EÚ, kým výrobca neprijme náležité nápravné opatrenia k spokojnosti tohto schvaľovacieho orgánu.

4.   Ak technická služba, konajúca v mene určujúceho schvaľovacieho orgánu v priebehu monitorovania zhody výroby po vydaní osvedčenia o typovom schválení EÚ zistí, že typ motora alebo rad motorov už nie je v súlade s týmto nariadením, informuje o tejto skutočnosti určujúci schvaľovací orgán.

Schvaľovací orgán prijme primerané opatrenia stanovené v článku 26.

Článok 54

Informačné povinnosti technických služieb

1.   Technické služby informujú svoj určujúci schvaľovací orgán o:

a)

každom nedodržaní zhody, ktoré si môže vyžadovať zamietnutie, obmedzenie, pozastavenie alebo odobratie osvedčenia o typovom schválení EÚ;

b)

všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky ich určenia;

c)

každej žiadosti o informácie od orgánov dohľadu nad trhom, ktorá sa týka ich činností.

2.   Technické služby na požiadanie poskytnú svojmu určujúcemu schvaľovaciemu orgánu informácie o činnostiach vykonávaných v rozsahu ich určenia a akejkoľvek inej vykonávanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

KAPITOLA XIII

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 55

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 ods. 2, článku 24 ods. 11, článku 25 ods. 4, článku 26 ods. 6, článku 34 ods. 9, článku 42 ods. 4, článku 43 ods. 5 a článku 48 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 6. októbra 2016.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 19 ods. 2, článku 24 ods. 11, článku 25 ods. 4, článku 26 ods. 6, článku 34 ods. 9, článku 42 ods. 4, článku 43 ods. 5 a článku 48 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 19 ods. 2, článku 24 ods. 11, článku 25 ods. 4, článku 26 ods. 6, článku 34 ods. 9, článku 42 ods. 4, článku 43 ods. 5 a článku 48 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 56

Postup výboru

1.   Komisii pomáha „Technický výbor – motorové vozidlá“ (TCMV) zriadený na základe článku 40 ods. 1 smernice 2007/46/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia sankcie za porušenie tohto nariadenia a delegované alebo vykonávacie akty prijaté podľa tohto nariadenia hospodárskymi subjektmi alebo výrobcami pôvodného zariadenia. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení do 7. októbra 2018 a bezodkladne ju informujú o akýchkoľvek následných zmenách, ktoré ich ovplyvňujú.

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania sankcií.

2.   Medzi porušenia, na ktoré sa vzťahujú sankcie, patrí:

a)

poskytovanie nepravdivých vyhlásení, najmä počas postupov typového schválenia EÚ, postupov vedúcich k zrušeniu alebo postupov týkajúcich sa výnimiek;

b)

falšovanie výsledkov skúšok v súvislosti s typovým schválením EÚ alebo monitorovaním motorov v prevádzke;

c)

zadržiavanie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k spätnému prevzatiu motorov alebo k zamietnutiu alebo odobratiu typového schválenia EÚ;

d)

používanie rušiacich stratégií;

e)

odmietnutie poskytnutia prístupu k informáciám;

f)

uvedenie na trh motorov podliehajúcich typovému schváleniu EÚ bez typového schválenia EÚ alebo falšovanie dokladov alebo povinných označení s týmto úmyslom;

g)

uvedenie prechodných motorov a necestných pojazdných strojov, v ktorých sú takéto motory nainštalované, na trh v rozpore s ustanoveniami o výnimkách;

h)

rozpor s obmedzeniami stanovenými v článku 35 ods. 3 a 4;

i)

uvedenie motora, ktorý bol upravený takým spôsobom, že už nespĺňa špecifikácie na svoje typové schválenie EÚ, na trh;

j)

inštalácia motora v necestných pojazdných strojoch na iné použitie, ako je výlučné použitie stanovené v článku 4;

k)

uvedenie motora na osobitný účel na trh podľa článku 34 ods. 5 alebo 6 na použitie v necestnom pojazdnom stroji, ako sa stanovuje v uvedených odsekoch;

l)

uvedenie motora podľa článku 34 ods. 7 alebo 8 a článku 58 ods. 9, 10 alebo 11 na trh na použitie v inom stroji, ako sa stanovuje v uvedených odsekoch;

m)

uvedenie necestných pojazdných strojov, v ktorých sú motory podliehajúce typovému schváleniu EÚ nainštalované, na trh bez takéhoto schválenia;

n)

uvedenie necestných pojazdných strojov, ktoré nedodržiavajú obmedzenia pre necestné pojazdné stroje uvedené v článku 34 ods. 8, na trh.

Článok 58

Prechodné ustanovenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kapitoly II a III, týmto nariadením nie je zrušená platnosť žiadneho typového schválenia EÚ ani výnimky pred dátumami uvedenia motorov na trh uvedenými v prílohe III.

2.   Schvaľovacie orgány môžu v súlade s príslušnými právnymi predpismi uplatniteľnými k 5. októbru 2016 naďalej udeľovať typové schválenia EÚ do povinných dátumov uvedených v prílohe III pre typové schválenie EÚ pre motory a pokračovať s udeľovaním výnimiek v súlade s týmito právnymi predpismi do povinných dátumov uvedených v prílohe III pre uvedenie motorov na trh.

Členské štáty môžu v súlade s príslušnými právnymi predpismi uplatniteľnými k 5. októbru 2016 naďalej povoľovať uvedenie motorov na trh do povinných dátumov uvedených v prílohe III pre uvedenie motorov na trh.

3.   Odchylne od tohto nariadenia, motory, ktorým bolo udelené typové schválenie EÚ podľa príslušných právnych predpisov platných k 5. októbru 2016 alebo ktoré spĺňajú požiadavky stanovené Ústrednou komisiou pre plavbu na Rýne (CCNR) a prijaté ako CCNR fáza II v rámci Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa môžu naďalej uvádzať na trh až do dátumov pre uvedenie motorov na trh uvedených v prílohe III.

V takýchto prípadoch vnútroštátne orgány nezakážu, neobmedzia ani nebudú brániť uvedeniu na trh motorov, ktoré sú v súlade so schváleným typom.

4.   Motory, ktoré k 5. októbru 2016 nepatrili do rozsahu pôsobnosti smernice 97/68/ES, sa môžu naďalej uvádzať na trh na základe platných vnútroštátnych predpisov, ak existujú, a to do dátumov pre uvedenie motorov na trh uvedených v prílohe III.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 3, článok 18 ods. 2 a prípadne smernica 2008/57/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 (22), prechodné motory a prípadne necestné pojazdné stroje, v ktorých sú tieto motory nainštalované, sa môžu naďalej uvádzať na trh počas prechodného obdobia pod podmienkou, že stroje, v ktorých sú prechodné motory nainštalované, majú dátum výroby najneskôr 18 mesiacov po začiatku prechodného obdobia.

V prípade motorov kategórie NRE členské štáty povolia predĺženie prechodného obdobia a 18-mesačnej lehoty uvedenej v prvom pododseku o ďalších 12 mesiacov pre výrobcov pôvodného zariadenia s celkovou ročnou produkciou menšou ako 100 jednotiek necestných pojazdných strojov vybavených spaľovacími motormi. Na účely výpočtu uvedenej celkovej ročnej produkcie sa všetci výrobcovia pôvodného zariadenia kontrolovaní rovnakou fyzickou alebo právnickou osobou považujú za jediného výrobcu pôvodného zariadenia.

V prípade motorov kategórie NRE používaných v pojazdných žeriavoch sa prechodné obdobie a 18-mesačná lehota uvedená v prvom pododseku predlžujú o 12 mesiacov.

V prípade motorov kategórie NRS s výkonom motora menej ako 19 kW, ktoré sa používajú v snežných frézach, sa prechodné obdobie a 18-mesačná lehota uvedená v prvom pododseku predlžujú o 24 mesiacov.

6.   S výhradou odseku 5 tohto článku prechodné motory spĺňajú aspoň jednu z týchto požiadaviek:

a)

zhodujú sa s typmi motorov alebo radami motorov, ktorých typové schválenie EÚ už nie je platné v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. a), a v čase výroby motora sa na ne vzťahuje platné typové schválenie EÚ, ktoré je v súlade s najaktuálnejšími príslušnými emisnými limitmi vymedzenými v príslušných právnych predpisoch platných k 5. októbru 2016;

b)

patria do výkonového pásma, na ktoré sa k 5. októbru 2016 nevzťahovalo na úrovni Únie typové schválenie súvisiace s emisiami znečisťujúcich látok, alebo

c)

používajú sa alebo sú určené na používanie v zariadení, na ktoré sa k 5. októbru 2016 nevzťahovalo na úrovni Únie typové schválenie súvisiace s emisiami znečisťujúcich látok.

7.   Obdobie na uvedenie prechodných motorov na trh sa obmedzuje na:

a)

24 mesiacov od uplatniteľného dátumu pre uvedenie motorov na trh uvedeného v prílohe III v prípade stanovenom v odseku 5 prvom pododseku;

b)

36 mesiacov od uplatniteľného dátumu pre uvedenie motorov na trh uvedeného v prílohe III v prípade stanovenom v odseku 5 druhom a treťom pododseku;

c)

48 mesiacov od uplatniteľného dátumu pre uvedenie motorov na trh uvedeného v prílohe III v prípade stanovenom v štvrtom pododseku odseku 5.

8.   Výrobcovia zabezpečia, aby prechodné motory uvedené na trh počas prechodného obdobia boli v súlade s označením uvedeným v článku 32 ods. 2 písm. d).

9.   Členské štáty môžu bez ohľadu na článok 5 ods. 3, článok 18 ods. 2 a článok 22 na obdobie nepresahujúce 17. september 2026 povoliť uvedenie na trh motorov kategórie RLL s čistým výkonom väčším než 2 000 kW, ktoré nespĺňajú emisné limity uvedené v prílohe II a ktoré sa majú inštalovať v rušňoch prevádzkovaných na technicky izolovanej železničnej sieti s rozchodom 1 520 mm. Počas uvedeného obdobia spĺňajú motory uvedené na trh aspoň emisné limity, ktoré museli splniť motory na uvedenie na trh k 31. decembru 2011. Schvaľovacie orgány členských štátov udelia typové schválenie EÚ a povolia uvedenie takýchto motorov na trh.

10.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 3 a článok 18 ods. 2 členské štáty povolia uvedenie nahrádzajúcich motorov na trh na obdobie maximálne 15 rokov, ktoré začne od dátumu nadobudnutia účinnosti uvedenia na trh motorov etapy V, ktoré sa stanovujú v prílohe III, a to za predpokladu, že motory patria do kategórie zodpovedajúcej kategórii NRS s referenčným výkonom minimálne 19 kW alebo do kategórie zodpovedajúcej kategórii NRG, ak nahrádzajúci motor a pôvodný motor patria do kategórie motorov alebo rozsahu výkona, ktoré nepodliehali typovému schváleniu na úrovni Únie 31. decembra 2016.

11.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 3 a článok 18 ods. 2 povolia členské štáty uvedenie nahrádzajúcich motorov na trh na obdobie maximálne 20 rokov, ktoré začne od dátumu nadobudnutia účinnosti uvedenia na trh motorov etapy V, ktoré sa stanovujú v prílohe III, a to za predpokladu, že motory:

a)

patria do kategórie NRE s refenčným výkonom minimálne 19 kW a maximálne 560 kW a spĺňajú emisnú fázu, ktorej platnosť sa neskončila skôr ako 20 rokov pred uvedením týchto motorov na trh a ktorá je aspoň taká prísna ako emisné limity, ktoré museli spĺňať motory v čase, keď boli pôvodne uvedené na trh Únie;

b)

patria do kategórie zodpovedajúcej kategórii NRE a s referenčným výkonom väčším ako 560 kW, ak nahrádzajúci motor a pôvodný motor patria do kategórie motorov alebo rozsahu výkonu, ktoré nepodliehali typovému schváleniu na úrovni Únie 31.decembra 2016;

12.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať toto nariadenie na motory inštalované v strojoch na zber bavlny, a to počas obdobia nepresahujúceho 17. september 2026.

13.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli nahrádzajúce motory v súlade s označením uvedeným v článku 32 ods. 2 písm. e).

Článok 59

Správa

1.   Do 31. decembra 2021 členské štáty informujú Komisiu o uplatňovaní postupov typového schválenia EÚ stanovených v tomto nariadení.

2.   Do 31. decembra 2022 Komisia predloží na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 60

Preskúmanie

1.   Komisia do 31. decembra 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o posúdení možnosti stanovenia harmonizovaných opatrení pre inštalovanie dodatočných zariadení na kontrolu emisií v motoroch v necestných pojazdných strojoch, ktoré už boli uvedené na trh Únie. Uvedená správa bude zahŕňať aj technické opatrenia a systémy finančných stimulov ako spôsobu pomoci členským štátom splniť právne predpisy Únie v oblasti kvality ovzdušia tým, že sa posúdia možné opatrenia proti znečisťovaniu ovzdušia v husto obývaných oblastiach a s náležitým rešpektom pre pravidlá Únie týkajúce sa štátnej pomoci.

2.   Do 31. decembra 2020 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, pokiaľ ide o:

a)

posúdenie ďalšieho potenciálu na zníženie emisií znečisťujúcich látok na základe dostupných technológií a analýzy nákladov resp. prínosov.

Predovšetkým pre motory kategórií IWP a IWA o posúdenie technologickej a hospodárskej uskutočniteľnosti:

i)

ďalšieho zníženia hodnoty emisného limitu pre emisie PN a NOx;

ii)

ďalšieho zníženia faktora A pri motoroch výlučne alebo čiastočne spaľujúcich plynné palivo v rámci prevádzky neovplyvňujúcej klímu, v porovnaní s dieselovými motormi, a

iii)

doplnenie limitných hodnôt PN pre tie kategórie motorov, pre ktoré takéto hodnoty neboli stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu;

b)

identifikáciu potenciálne relevantných znečisťujúcich látok, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

3.   Do 31. decembra 2025 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, pokiaľ ide o použitie ustanovení o výnimkách stanovených v článku 34 ods. 4 a 5 a monitorovanie výsledkov emisných skúšok stanovených v článku 19 a jeho závery.

V správe sa navyše zhodnotia skúšky potrebné pre typové schválenie EÚ, ako sa uvádza v článku 24 a 25, pričom osobitná pozornosť sa zameria na to, do akej miery tieto skúšky zodpovedajú skutočným podmienkam prevádzky motorov, a zhodnotí sa aj uskutočniteľnosť zavedenia skúšok pre emisie pevných znečisťujúcich látok ako súčasti skúšok v prevádzke uvedených v článku 19.

4.   Správy uvedené v odsekoch 2 a 3:

a)

sú založené na konzultáciách s príslušnými zainteresovanými stranami;

b)

zohľadňujú existujúce súvisiace normy Únie a medzinárodné normy a

c)

podľa potreby sa doplnia legislatívnymi návrhmi.

Článok 61

Zmeny smernice 97/68/ES

Smernica 97/68/ES sa mení takto:

1.

V článku 9 ods. 4a sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Členské štáty môžu odchylne od prvého pododseku na žiadosť výrobcu pôvodného zariadenia udeliť povolenie na uvedenie na trh motorov, ktoré spĺňajú hodnoty emisných limitov etapy III A, ak sú uvedené motory určené na inštaláciu v necestných pojazdných strojoch určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére podľa vymedzenia v článku 2 bode 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ (*).

Výrobcovia poskytnú schvaľovaciemu orgánu dôkazy o tom, že motory sa inštalujú výlučne v necestných pojazdných strojoch, ktoré majú osvedčenie o splnení uvedených požiadaviek. Na všetky takéto motory sa vedľa povinného označenia motora uvedeného v časti 3 prílohy I pripevní štítok s textom ‚Motor na obmedzené použitie v strojoch, ktoré vyrobil ...‘, po ktorom nasleduje názov výrobcu pôvodného zariadenia a jedinečné referenčné označenie danej výnimky.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu udeliť typové schválenie EÚ a povoliť uvedenie na trh motorov kategórie RLL s maximálnym čistým výkonom väčším ako 2 000 kW, ktoré nespĺňajú emisné limity stanovené v prílohe II a ktoré sa majú inštalovať do lokomotív fungujúcich len na technicky izolovanej železničnej sieti s rozchodom 1 520 mm. Uvedené motory musia spĺňať aspoň emisné limity, ktoré museli splniť motory, ktoré sa mali uviesť na trh k 31. decembru 2011.

(*)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309).“"

2.

V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

„8.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať túto smernicu na motory inštalované v strojoch na zber bavlny.“

Článok 62

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012 sa dopĺňa tento bod:

„9.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (**): Článok 44.

Článok 63

Zmena nariadenia (EÚ) č. 167/2013

Článok 19 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 sa mení takto:

1.

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa kategórií motorov, limitov výfukových emisií, skúšobných cyklov, doby stálosti emisií, požiadaviek na výfukové emisie, monitorovanie emisií motorov v prevádzke a vykonávanie meraní a skúšok, ako aj prechodné ustanovenia a ustanovenia umožňujúce skoré typové schválenie EÚ a uvedenie na trh motorov etapy V, ako sa ustanovuje pre necestné pojazdné stroje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (***) a v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých podľa uvedeného nariadenia.

Na účely uvedenia na trh, registrácie alebo začatia prevádzky traktorov kategórie T2, T4.1 a C2 sa motory v rozsahu výkonu 56 – 130 kW, ktoré spĺňajú požiadavky etapy IIIB, považujú za prechodné motory, ako sa vymedzujú v článku 3 bode 32 nariadenia (EÚ) 2016/1628.

(***)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 53).“"

2.

V odseku 6 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchylne od zásady stanovenej v druhom pododseku je Komisia splnomocnená zmeniť do 31. decembra 2016 delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 (****) tak, aby:

a)

sa na účely typového schválenia EÚ pre traktory kategórie T2, T4.1 a C2 obdobie odkladu uvedené v článku 11 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/96 stanovilo na štyri roky a aby

b)

sa v rámci schémy flexibility uvedenej v článku 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/96 zvýšila flexibilita umožnená podľa bodu 1.1.1 prílohy V k uvedenému delegovanému nariadeniu na 150 % pre traktory kategórie T2, T4.1 a C2.

(****)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 z 1. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti vozidiel a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2015, s. 1).“"

Článok 64

Zrušenie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 58 ods. 1 až 4 tohto nariadenia, smernica 97/68/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2017.

2.   Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 65

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2017 s výnimkou článku 61, ktorý sa uplatňuje od 6. októbra 2016.

Od 6. októbra 2016 schvaľovacie orgány neodmietnu udeliť typové schválenie EÚ pre nový typ motora alebo rad motorov ani nezakážu jeho uvedenie na trh, ak je tento typ motora alebo rad motorov v súlade s kapitolami II, III, IV a VIII a s delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. septembra 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. KORČOK


(1)  Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. februára 2015 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. júla 2016.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).

(7)  Rozhodnutie 1600/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program spoločenstva) (Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1); smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(10)  Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej Komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („Revidovaná dohoda z roku 1958“) (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).

(11)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 z 1. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti vozidiel a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2015, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (pozri stranu 118 tohto úradného vestníka).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 90).

(19)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).

(20)  Európska norma EN 14466 +A1: 2009 (Požiarne motorové striekačky – Prenosné striekačky – Požiadavky na bezpečnosť a výkonnosť, testy).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309).

(22)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 228).


PRÍLOHA I

Vymedzenie podkategórií motorov uvedených v článku 4

Tabuľka I-1: Podkategórie kategórie motorov NRE vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Referenčný výkon

NRE

CI

meniteľné

0 < P< 8

NRE-v-1

Maximálny čistý výkon

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

všetky

56 ≤P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P < 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

konštantné

0 < P < 8

NRE-c-1

Menovitý čistý výkon

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

všetky

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P < 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7


Tabuľka I-2: Podkategórie kategórie motorov NRG vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 2

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Referenčný výkon

NRG

všetky

meniteľné

P > 560

NRG-v-1

Maximálny čistý výkon

konštantné

P > 560

NRG-c-1

Menovitý čistý výkon


Tabuľka I-3: Podkategórie kategórie motorov NRSh vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 3

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Zdvihový objem (cm3)

Podkategória

Referenčný výkon

NRSh

SI

meniteľné alebo konštantné

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

Maximálny čistý výkon

SV ≥ 50

NRSh-v-1b


Tabuľka I-4: Podkategórie kategórie motorov NRS vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 4

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Zdvihový objem (cm3)

Podkategória

Referenčný výkon

NRS

SI

meniteľné, ≥3 600 rpm; alebo konštantné

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

Maximálny čistý výkon

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

meniteľné, < 3 600 rpm

80 ≤ SV < 225

NRS-vi-1a

SV ≥ 225

NRS-vi-1b

meniteľné alebo konštantné

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

Maximálny čistý výkon

SV > 1 000

NRS-v-2b

30 ≤ P < 56

všetky

NRS-v-3

Maximálny čistý výkon

V prípade motorov < 19 kW so zdvihovým objemom (SV) < 80 cm3 montovaných v iných strojových zariadeniach, ako sú ručné držané stroje sa použije kategória motorov NRSh.

Tabuľka I-5: Podkategórie kategórie motorov IWP vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 5

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Referenčný výkon

IWP

všetky

meniteľné

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

Maximálny čistý výkon

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

konštantné

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

Menovitý čistý výkon

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4


Tabuľka I-6: Podkategórie kategórie motorov IWA vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 6

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Referenčný výkon

IWA

všetky

meniteľné

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

Maximálny čistý výkon

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

konštantné

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

Menovitý čistý výkon

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4


Tabuľka I-7: Podkategórie kategórie motorov RLL vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 7

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Referenčný výkon

RLL

všetky

meniteľné

P > 0

RLL-v-1

Maximálny čistý výkon

konštantné

P > 0

RLL-c-1

Menovitý čistý výkon


Tabuľka I-8: Podkategórie kategórie motorov RLL vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 8

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Referenčný výkon

RLR

všetky

meniteľné

P > 0

RLR-v-1

Maximálny čistý výkon

konštantné

P > 0

RLR-c-1

Menovitý čistý výkon


Tabuľka I-9: Podkategórie kategórie motorov SMB vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 9

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Referenčný výkon

SMB

SI

meniteľné alebo konštantné

P > 0

SMB-v-1

Maximálny čistý výkon


Tabuľka I-10: Podkategórie kategórie motorov ATS vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 10

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Referenčný výkon

ATS

SI

meniteľné alebo konštantné

P > 0

ATS-v-1

Maximálny čistý výkon


PRÍLOHA II

Limity výfukových emisií uvedené v článku 18 ods. 2

Tabuľka II-1: Limity etapy V pre kategórie motorov NRE vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8,00

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40 (1)

1,10

Etapa V

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,60

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40

1,10

Etapa V

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Etapa V

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Etapa V

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

všetky

5,00

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Etapa V

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P < 560

všetky

3,50

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Etapa V

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

všetky

3,50

0,19

3,50

0,045

6,00


Tabuľka II-2: Limity etapy V pre kategórie motorov NRG vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 2

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

NRG-v-1

NRG-c-1

P > 560

všetky

3,50

0,19

0,67

0,035

6,00


Tabuľka II-3: Limity etapy V pre kategórie motorov NRSh vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 3

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Etapa V

NRSh-v-1a

0 < P < 19

SI

805

50

Etapa V

NRSh-v-1b

603

72


Tabuľka II-4: Limity etapy V pre kategórie motorov NRS vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 4

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Etapa V

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

0 < P < 19

SI

610

10

Etapa V

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

610

8

Etapa V

NRS-v-2a

19 ≤ P < 30

610

8

Etapa V

NRS-v-2b

NRS-v-3

19 ≤ P < 56

4,40 (*)

2,70 (*)


Tabuľka II-5: Limity etapy V pre kategórie motorov IWP vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 5

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

IWP-v-1

IWP-c-1

19 ≤ P < 75

všetky

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Etapa V

IWP-v-2

IWP-c-2

75 ≤ P < 130

všetky

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Etapa V

IWP-v-3

IWP-c-3

130 ≤ P < 300

všetky

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Etapa V

IWP-v-4

IWP-c-4

JP ≥ 300

všetky

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00


Tabuľka II-6: Limity etapy V pre kategórie motorov IWA vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 6

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

IWA-v-1

IWA-c-1

19 ≤ P < 75

všetky

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Etapa V

IWA-v-2

IWA-c-2

75 ≤ P < 130

všetky

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Etapa V

IWA-v-3

IWA-c-3

130 ≤ P < 300

všetky

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Etapa V

IWA-v-4

IWA-c-4

P ≥ 300

všetky

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00


Tabuľka II-7: Limity etapy V pre kategórie motorov IWA vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 7

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

RLL-c-1

RLL-v-1

P > 0

všetky

3,50

(HC + NOx ≤ 4,00)

0,025

6,00


Tabuľka II-8: Limity etapy V pre kategórie motorov IWA vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 8

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

RLR-c-1

RLR-v-1

P > 0

všetky

3,50

0,19

2,00

0,015

1 × 1012

6,00


Tabuľka II-9: Limity etapy V pre kategórie motorov SMB vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 9

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

NOx

HC

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

Etapa V

SMB-v-1

P > 0

SI

275

75


Tabuľka II-10: Limity etapy V pre kategórie motorov SMB vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 10

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Etapa V

ATS-v-1

P > 0

SI

400

8

Osobitné ustanovenia o celkových limitoch pre uhľovodíky v motoroch výlučne alebo čiastočne spaľujúcich plynné palivo

1.

V prípade podkategórií, pri ktorých je vymedzený faktor A, sa limit pre uhľovodíky v motoroch výlučne alebo čiastočne spaľujúcich plynné palivo, uvedený v tabuľkách II-1 až II-10 nahrádza limitom vypočítaným podľa tohto vzorca:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER),

pričom GER je priemerný pomer plynu voči energii v rámci príslušného skúšobného cyklu. Ak sa má použiť ustálený aj neustálený skúšobný cyklus, GER sa určí zo skúšobného cyklu v neustálenom stave pri teplom štarte. Pokiaľ sa má použiť viac než jeden skúšobný cyklus v ustálenom stave, priemerný GER sa určí pre každý cyklus samostatne.

Ak vypočítaný limit pre HC presiahne hodnotu 0,19 + A, stanoví sa limit pre HC na 0,19 + A.

Image

2.

Pri podkategóriách s kombinovaným limitom pre HC a NOx, sa kombinovaný limit pre HC a NOx zníži o 0,19 g/kWh a platí len pre NOx.

3.

Na motory spaľujúce iné ako plynné palivo sa vzorec nevzťahuje.


(1)  0,60 pre vzduchom chladené motory s priamym vstrekovaním a ručným štartovaním.

(*)  Voliteľne ako alternatíva akákoľvek kombinácia hodnôt zodpovedajúca rovnici (HC+NOx) × CO0,784 ≤ 8,57, ako aj týmto podmienkam: CO ≤ 20,6 g/kWh a (HC + NOx) ≤ 2,7 g/kWh


PRÍLOHA III

Harmonogram pre uplatňovanie tohto nariadenia v súvislosti s typovým schválením EÚ a uvedením na trh

Tabuľka III-1: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie NRE

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

NRE

CI

0 < P < 8

NRE-v-1

NRE-c-1

1. januára 2018

1. januára 2019

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

NRE-c-3

1. januára 2018

1. januára 2019

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

NRE-c-4

všetky

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

NRE-c-5

1. januára 2019

1. januára 2020

130 ≤ P < 560

NRE-v-6

NRE-c-6

1. januára 2018

1. januára 2019

P > 560

NRE-v-7

NRE-c-7

1. januára 2018

1. januára 2019


Tabuľka III-2: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie NRG

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

NRG

všetky

P > 560

NRG-v-1

NRG-c-1

1. januára 2018

1. januára 2019


Tabuľka III-3: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie NRSh

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

NRSh

SI

0 < P < 19

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

1. januára 2018

1. januára 2019


Tabuľka III-4: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie NRS

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

NRS

SI

0 < P < 56

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

NRS-v-2a

NRS-v-2b

NRS-v-3

1. januára 2018

1. januára 2019


Tabuľka III-5: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie IWP

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

IWP

všetky

19 ≤ P < 300

IWP-v-1

IWP-c-1

IWP-v-2

IWP-c-2

IWP-v-3

IWP-c-3

1. januára 2018

1. januára 2019

P ≥ 300

IWP-v-4

IWP-c-4

1. januára 2019

1. januára 2020


Tabuľka III-6: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie IWA

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

IWA

všetky

19 ≤ P < 300

IWA-v-1

IWA-c-1

IWA-v-2

IWA-c-2

IWA-v-3

IWA-c-3

1. januára 2018

1. januára 2019

P ≥ 300

]IWA-v-4

IWA-c-4

1. januára 2019

1. januára 2020


Tabuľka III-7: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie RLL

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

RLL

všetky

P > 0

RLL-v-1

RLL-c-1

1. januára 2020

1. januára 2021


Tabuľka III-8: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie RLR

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

RLR

všetky

P > 0

RLR-v-1

RLR-c-1

1. januára 2020

1. januára 2021


Tabuľka III-9: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie RLL

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

SMB

SI

P > 0

SMB-v-1

1. januára 2018

1. januára 2019


Tabuľka III-10: Dátumy uplatňovania tohto nariadenia pre motory kategórie ATS

Kategória

Typ zapaľovania

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

Povinný dátum uplatňovania tohto nariadenia pre

 

 

 

 

typové schválenie EÚ motorov

uvedenie motorov na trh

ATS

SI

P > 0

ATS-v-1

1. januára 2018

1. januára 2019


PRÍLOHA IV

Ustálené skúšobné cykly pre necestné pojazdné stroje (NRSC)

Tabuľka IV-1: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie NRE

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

NRE

meniteľné

motor s meniteľnými otáčkami s referenčným výkonom menším ako 19 kW

NRE-v-1

NRE-v-2

G2 alebo C1

motor s meniteľnými otáčkami s referenčným výkonom minimálne 19 kW, ale maximálne 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

C1

motor s meniteľnými otáčkami s referenčným výkonom väčším ako 560 kW

NRE-v-7

C1

konštantné

motor s konštantnými otáčkami

NRE-c-1

NRE-c-2

NRE-c-3

NRE-c-4

NRE-c-5

NRE-c-6

NRE-c-7

D2


Tabuľka IV-2: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie NRG

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

NRG

meniteľné

motor s meniteľnými otáčkami pre generátorový agregát

NRG-v-1

C1

konštantné

motor s konštantnými otáčkami pre generátorový agregát

NRG-c-1

D2


Tabuľka IV-3: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie NRSh

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

NRSh

meniteľné alebo konštantné

motor s referenčným výkonom nepresahujúcim 19 kW na použitie v ručne držaných strojoch

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

G3


Tabuľka IV-4: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie NRS

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

NRS

meniteľné <3 600 rpm

motor s meniteľnými otáčkami s referenčným výkonom maximálne 19 kW, určený pre prevádzku <3 600 rpm

NRS-vi-1a

NRS-vi-1b

G1

meniteľné, ≥3 600 rpm, alebo konštantné

motor s meniteľnými otáčkami s referenčným výkonom maximálne 19 kW, určený pre prevádzku <3 600 rpm; motor s meniteľnými otáčkami s referenčným výkonom maximálne 19 kW

NRS-vr-1a

NRS-vr-1b

G2

meniteľné alebo konštantné

motor s referenčným výkonom motora od 19 kW do 30 kW a celkovým zdvihovým objemom menším ako 1 liter

NRS-v-2a

G2

motor s referenčným výkonom motora väčším ako 19 kW, iný než motor s referenčným výkonom od 19 kW do 30 kW a celkovým zdvihovým objemom menším ako 1 liter

NRS-v-2b

NRS-v-3

C2


Tabuľka IV-5: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie IWP

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

IWP

meniteľné

motor s meniteľnými otáčkami určený na pohon, ktorý poháňa lodnú skrutku s pevným stúpaním

IWP-v-1

IWP-v-2

IWP-v-3

IWP-v-4

E3

konštantné

motor s konštantnými otáčkami určený na pohon, ktorý poháňa nastaviteľnú vrtuľu alebo je elektricky prepojený s vrtuľou

IWP-c-1

IWP-c-2

IWP-c-3

IWP-c-4

E2


Tabuľka IV-6: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie IWA

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

IWA

meniteľné

motor s meniteľnými otáčkami, ktorý je určený na pomocné použitie v plavidlách vnútrozemskej plavby

IWA-v-1

IWA-v-2

IWA-v-3

IWA-v-4

C1

konštantné

motor s konštantnými otáčkami, ktorý je určený na pomocné použitie v plavidlách vnútrozemskej plavby

IWA-c-1

IWA-c-2

IWA-c-3

IWA-c-4

D2


Tabuľka IV-7: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie RLL

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

RLL

meniteľné

motor s meniteľnými otáčkami na pohon rušňov

RLL-v-1

F

konštantné

motor s konštantnými otáčkami na pohon rušňov

RLL-c-1

D2


Tabuľka IV-8: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie RLR

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

RLR

meniteľné

motor s meniteľnými otáčkami na pohon motorových vozňov

RLR-v-1

C1

konštantné

motor s konštantnými otáčkami na pohon motorových vozňov

RLR-c-1

D2


Tabuľka IV-9: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie SMB

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

SMB

meniteľné alebo konštantné

motory na pohon snežných skútrov

SMB-v-1

H


Tabuľka IV-10: Skúšobné cykly NRSC pre motory kategórie ATS

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

NRSC

ATS

meniteľné alebo konštantné

motory na pohon terénnych vozidiel alebo vozidiel typu side-by-side

ATS-v-1

G1

Nestále skúšobné cykly pre necestné pojazdné stroje

Tabuľka IV-11: Nestály skúšobný cyklus pre necestné pojazdné stroje pre motory kategórie NRE

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

 

NRE

meniteľné

motor s meniteľnými otáčkami s referenčným výkonom minimálne 19 kW, ale maximálne 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

NRTC


Tabuľka IV-12: Nestály skúšobný cyklus pre necestné pojazdné stroje pre motory kategórie NRS (1)

Kategória

Režim otáčok

Účel

Podkategória

 

NRS

meniteľné alebo konštantné

motor s referenčným výkonom väčším ako 19 kW, okrem motora s referenčným výkonom od 19 kW do 30 kW a celkovým zdvihovým objemom menším ako 1 liter

NRS-v-2b

NRS-v-3

LSI-NRTC


(1)  Uplatňuje sa len na motory s maximálnymi skúšobnými otáčkami ≤ 3 400 rpm.


PRÍLOHA V

Doba stálosti emisií (EDP) uvedená v článku 25 ods. 1

Tabuľka V-1: EDP pre motory kategórie NRE

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

EDP (hodiny)

NRE

CI

meniteľné

0 < P < 8

NRE-v-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

5 000

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

8 000

všetky

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P < 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

konštantné

0 < P < 8

NRE-c-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

8 000

všetky

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P < 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7


Tabuľka V-2: EDP pre motory kategórie NRG

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

EDP (hodiny)

NRG

všetky

konštantné

P > 560

NRG-v-1

8 000

meniteľné

NRG-c-1


Tabuľka V-3: EDP pre motory kategórie NRSh

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Zdvihový objem (cm3)

Podkategória

EDP (hodiny)

NRSh

SI

meniteľné alebo konštantné

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

50/125/300 (1)

SV ≥ 50

NRSh-v-1b


Tabuľka V-4: EDP pre motory kategórie NRS

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Zdvihový objem (cm3)

Podkategória

EDP (hodiny)

NRS

SI

meniteľné, ≥ 3 600 rpm, alebo konštantné

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

125/250/500 (2)

meniteľné, < 3 600 rpm

NRS-vi-1a

meniteľné, ≥ 3 600 rpm, alebo konštantné

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

250/500/1 000  (2)

meniteľné, < 3 600 rpm

NRS-vi-1b

meniteľné alebo konštantné

19 ≤ P < 30

SV≤ 1 000

NRS-v-2a

1 000

SV > 1 000

NRS-v-2b

5 000

30 ≤ P < 56

všetky

NRS-v-3

5 000


Tabuľka V-5: EDP pre motory kategórie IWP

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

EDP (hodiny)

IWP

všetky

meniteľné

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP -v-2

130 ≤ P < 300

IWP -v-3

]P ≥ 300

IWP -v-4

konštantné

19≤P<75

IWP -c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP -c-2

130 ≤ P < 300

IWP -c-3

]P ≥ 300

IWP -c-4


Tabuľka V-6: EDP pre motory kategórie IWA

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

EDP (hodiny)

IWA

všetky

meniteľné

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA -v-2

130 ≤ P < 300

IWA -v-3

P ≥ 300

IWA -v-4

konštantné

19 ≤ P < 75

IWA -c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA -c-2

130 ≤ P < 300

IWA -c-3

P ≥ 300

IWA -c-4


Tabuľka V-7: EDP pre motory kategórie RLL

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

EDP (hodiny)

RLL

všetky

meniteľné

P > 0

RLL-v-1

10 000

konštantné

P > 0

RLL-c-1


Tabuľka V-8: EDP pre motory kategórie RLR

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

EDP (hodiny)

RLR

všetky

meniteľné

P > 0

RLR-v-1

10 000

konštantné

P > 0

RLR-c-1


Tabuľka V-9: EDP pre motory kategórie SMB

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

EDP (hodiny)

SMB

SI

meniteľné alebo konštantné

P > 0

SMB-v-1

400 (3)


Tabuľka V-10: EDP pre motory kategórie ATS

Kategória

Typ zapaľovania

Režim otáčok

Rozsah výkonu (kW)

Podkategória

EDP (hodiny)

ATS

SI

meniteľné alebo konštantné

P > 0

ATS-v-1

500/1 000  (4)


(1)  Počet hodín EDP zodpovedá kategóriám EDP kat. 1/kat. 2/kat. 3 vymedzeným v delegovaných aktoch prijatých v tomto nariadení.

(2)  Počet hodín EDP zodpovedá kategóriám EDP kat. 1/kat. 2/kat. 3 vymedzeným v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

(3)  Alternatívne sa povoľuje doba stálosti emisií na úrovni 8 000 km.

(4)  Počet hodín EDP zodpovedá týmto celkovým zdvihovým objemom motora: <100 cm3 / ≥100 cm3.


PRÍLOHA VI

Limity výfukových emisií motorov na osobitné účely (SPE) uvedených v článku 34 ods. 5

Tabuľka VI-1: Limity výfukových emisií motorov na osobitné účely (SPE) pre motory kategórie NRE

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,6

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,5

7,5

0,6

6,0

SPE

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,0

4,7

0,4

6,0

SPE

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

všetky

5,0

4,0

0,3

6,0

SPE

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P < 560

všetky

3,5

4,0

0,2

6,0

SPE

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

všetky

3,5

6,4

0,2

6,0


Tabuľka VI-2: Limity výfukových emisií motorov na osobitné účely (SPE) pre motory kategórie NRG

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

NRG-c-1

P > 560

všetky

3,5

6,4

0,2

6,0

NRG-v-1


Tabuľka VI-3: Limity výfukových emisií motorov na osobitné účely (SPE) pre motory kategórie RLL

Emisná etapa

Podkategórie motorov

Rozsah výkonu

Druh zapaľovania

CO

HC

NOx

Hmotnosť PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P ≤ 560

všetky

3,5

(HC + NOx ≤ 4,0)

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 560 kW

všetky

3,5

0,5

6,0

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 2 000 kW a SVc (1) >5 litrov

všetky

3,5

0,4

7,4

0,2

6,0


(1)  Zdvihový objem jednotlivých valcov.


Top