EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1611

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1611 zo 7. júla 2016 o revízii stupnice pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v členských štátoch

C/2016/4164

OJ L 242, 9.9.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1611/oj

9.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 242/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1611

zo 7. júla 2016

o revízii stupnice pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v členských štátoch

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na článok 112 ods. 2 služobného poriadku a článok 13 prílohy VII k služobnému poriadku,

po porade s Výborom pre služobný poriadok,

po porade so zástupcami zamestnancov inštitúcií a ďalších orgánov Európskej únie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 13 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku predložil Eurostat správu (2) o vývoji cien hotelového ubytovania, reštauračných a stravovacích služieb.

(2)

Z tejto správy vyplýva, že by sa mali zrevidovať denné diéty a stropy nákladov na hotelové ubytovanie s cieľom zohľadniť vývoj cien hotelového ubytovania, reštauračných a stravovacích služieb.

(3)

Súčasťou revízie stupnice pre denné diéty a stropy nákladov na hotelové ubytovanie je posúdenie komplexnej hospodárskej a/alebo sociálnej situácie, v prípade ktorého zákonodarca disponuje širokým priestorom na voľné uváženie.

(4)

V poslednej reforme Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie sa zdôraznila potreba osobitného úsilia zo strany jednotlivých verejných správ a ich všetkých zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť a prispôsobiť sa meniacemu hospodárskemu a sociálnemu kontextu v Európe.

(5)

Po pristúpení Chorvátska k Európskej únii 1. júla 2013 by sa mali na náhradu výdavkov, ktoré majú úradníci a ostatní zamestnanci v súvislosti so služobnými cestami v tomto členskom štáte, vzťahovať pravidlá stanovené v článku 13 ods. 2 písm. a) prílohy VII k služobnému poriadku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Stupnica pre služobné cesty uvedená v článku 13 ods. 2 písm. a) prílohy VII k služobnému poriadku sa nahrádza touto tabuľkou:

Miesto určenia

Strop nákladov na ubytovanie (hotel)

Denné diéty

Belgicko

148

102

Bulharsko

135

57

Česká republika

124

70

Dánsko

173

124

Nemecko

128

97

Estónsko

105

80

Írsko

159

108

Grécko

112

82

Španielsko

128

88

Francúzsko

180

102

Chorvátsko

110

75

Taliansko

148

98

Cyprus

140

88

Lotyšsko

116

73

Litva

117

69

Luxembursko

148

98

Maďarsko

120

64

Malta

138

88

Holandsko

166

103

Rakúsko

132

102

Poľsko

116

67

Portugalsko

101

83

Rumunsko

136

62

Slovinsko

117

84

Slovenská republika

100

74

Fínsko

142

113

Švédsko

187

117

Spojené kráľovstvo

209

125

Článok 2

Toto delegované nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1, naposledy zmenené nariadením (ES, Euratom) č. 1023/2013 (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE – Správa Eurostatu o aktualizácii výdavkov na služobné cesty v roku 2015 (Eurostat Report on the 2015 update of mission expenses) (denné diéty a stropy nákladov na hotelové ubytovanie) – Ref.: Ares(2015)6009670 – 22/12/2015. Dostupné na webovej lokalite: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z.


Top