EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1443

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1443 z 29. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok (Text s významom pre EHP)

C/2016/3946

OJ L 235, 1.9.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1443/oj

1.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1443

z 29. júna 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog (1), a najmä na jeho článok 15,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Úniou a tretími krajinami (2), a najmä na jeho článok 30a,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a príloha k nariadeniu (ES) č. 111/2005 obsahujú každá zoznam určených látok, ktoré podliehajú viacerým harmonizovaným kontrolným a monitorovacím opatreniam stanoveným týmito nariadeniami.

(2)

Určené látky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005 sú rozdelené do kategórií, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia s cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi úrovňou ohrozenia, ktorú jednotlivé špecifické látky predstavujú, a záťažou pre zákonný obchod.

(3)

Najprísnejšie kontrolné a monitorovacie opatrenia sú stanovené pre látky určené v kategórii 1. Prevádzkovatelia a používatelia musia byť držiteľmi licencie na držanie uvedených látok a na vykonávanie akýchkoľvek operácií, ktoré sa ich týkajú.

(4)

Chlórefedrín a chlórpseudoefedrín možno s vysokým výnosom priamo premeniť na metamfetamín. Členské štáty preukázali, že od roku 2013 boli chlórefedrín a chlórpseudoefedrín v Únii niekoľkokrát použité ako prekurzory na nezákonnú výrobu metamfetamínu (známeho aj ako pervitín). Okrem toho bolo nahlásených niekoľko prípadov použitia týchto dvoch látok na výrobu metamfetamínu mimo Únie.

(5)

Obchodovanie s chlórefedrínom a chlórpseudoefedrínom a ich držba v súčasnosti nepodliehajú žiadnym právnym obmedzeniam a ich kontrola sa obmedzuje na dobrovoľný záväzok prevádzkovateľov z Únie, že budú monitorovať a ohlasovať podozrivé operácie zahŕňajúce takéto látky.

(6)

Počas konzultácií s členskými štátmi a zástupcami chemického priemyslu neboli zistené žiadne významné zákonné použitia chlórefedrínu a chlórpseudoefedrínu. V rokoch 2013 a 2014 zachytili príslušné orgány členských štátov viac ako 3 tony týchto látok, aby zabránili ich použitiu na nezákonnú výrobu metamfetamínu.

(7)

Vzhľadom na vysoké riziko zneužívania chlórefedrínu a chlórpseudoefedrínu a aj vzhľadom na to, že ich zaradenie do zoznamu nebude mať výrazný vplyv na zákonný obchod, by tieto látky mali byť uvedené v kategórii 1 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a v prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005.

(8)

Nariadenie (ES) č. 273/2004 a nariadenie (ES) č. 111/2005 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Nariadenie (ES) č. 273/2004 a nariadenie (ES) č. 111/2005 spoločne vykonávajú určité ustanovenia dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 19. decembra 1988 (3). Vzhľadom na úzku vecnú súvislosť medzi týmito nariadeniami je opodstatnené prijať zmeny prostredníctvom jediného delegovaného aktu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 273/2004

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 sa v tabuľke pre určené látky kategórie 1 dopĺňajú tieto riadky:

„(1R,2S)-(-)-chlórefedrín

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chlórefedrín

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chlórpseudoefedrín

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chlórpseudoefedrín

 

2939 99 00

771434-80-1“

Článok 2

Zmena nariadenia (ES) č. 111/2005

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005 sa v tabuľke pre určené látky kategórie 1 dopĺňajú tieto riadky:

„(1R,2S)-(-)-chlórefedrín

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chlórefedrín

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chlórpseudoefedrín

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chlórpseudoefedrín

 

2939 99 00

771434-80-1“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 326, 24.11.1990, s. 56.


Top