EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1093

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1093 zo 6. júla 2016, ktorým sa schvaľuje didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 (Text s významom pre EHP)

C/2016/4106

OJ L 182, 7.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1093/oj

7.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1093

zo 6. júla 2016,

ktorým sa schvaľuje didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam existujúcich účinných látok, ktoré sa majú hodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na používanie v biocídnych výrobkoch. Tento zoznam obsahuje aj didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát.

(2)

Didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát bol v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnotený z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 8 (prostriedky na konzerváciu dreva) vymedzených v prílohe V k uvedenej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 8 vymedzeným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Ako hodnotiaci príslušný orgán bolo určené Taliansko, ktoré predložilo 20. novembra 2007 hodnotiace správy spolu so svojimi odporúčaniami.

(4)

V súlade s článkom 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014 Výbor pre biocídne výrobky s prihliadnutím na závery hodnotiaceho príslušného orgánu 8. decembra 2015 sformuloval stanovisko Európskej chemickej agentúry.

(5)

Na základe daného stanoviska možno vychádzať z toho, že biocídne výrobky typu 8, ktoré obsahujú didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát, vyhovujú požiadavkám článku 5 smernice 98/8/ES, pokiaľ sú splnené určité podmienky súvisiace s ich použitím.

(6)

Preto je vhodné schváliť didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát na používanie v biocídnych výrobkoch typu 8 s výhradou splnenia určitých špecifikácií a podmienok.

(7)

Schváleniu účinnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby zainteresované strany mohli prijať prípravné opatrenia potrebné na splnenie nových požiadaviek.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát sa schvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

Didecylmetylpoly(oxyetyl)amónium-propionát

Názov IUPAC:

alfa-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-etándiyl)-propionát

Číslo ES: nepridelené

Číslo CAS: 94667-33-1

86,1 hm. % (hmotnostný obsah sušiny)

1. januára 2018

31. decembra 2027

8

Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

1.

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

2.

Vzhľadom na zistené riziká, pokiaľ ide o hodnotené použitia, v rámci hodnotenia výrobku sa musí venovať osobitná pozornosť:

a)

priemyselným a profesionálnym používateľom;

b)

podzemnej vode v prípade dreva, ktoré bude často vystavené vplyvom počasia.

3.

Vzhľadom na zistené riziká pre povrchové a podzemné vody sa musí na etiketách a prípadne poskytnutých kartách bezpečnostných údajov autorizovaných výrobkov uviesť, že priemyselná alebo profesionálna aplikácia sa vykonáva v rámci uzavretej oblasti alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi a že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že všetky úniky, ku ktorým dôjde pri aplikácii výrobku, sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty účinnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 89 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou účinnou látkou.


Top