EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1055

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1055 z 29. júna 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o technické prostriedky na vhodné sprístupňovanie dôverných informácií verejnosti a odklad zverejnenia dôverných informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (Text s významom pre EHP)

C/2016/3926

OJ L 173, 30.6.2016, p. 47–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1055/oj

30.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1055

z 29. júna 2016,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o technické prostriedky na vhodné sprístupňovanie dôverných informácií verejnosti a odklad zverejnenia dôverných informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 10,

keďže:

(1)

Ochrana investorov vyžaduje efektívne a včasné zverejňovanie dôverných informácií zo strany emitentov a účastníkov trhu s emisnými kvótami. S cieľom zabezpečiť na úrovni Únie rovnaký prístup investorov k dôverným informáciám, mali by byť dôverné informácie zverejnené bezplatne, súčasne a čo najrýchlejšie spomedzi všetkých kategórií investorov v celej Únii a mali by byť oznamované médiám, ktoré zabezpečujú efektívne šírenie informácií verejnosti.

(2)

Ak účastníci trhu s emisnými kvótami už spĺňajú rovnocenné požiadavky na zverejňovanie dôverných informácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (2), a ak majú povinnosť zverejňovať tie isté informácie podľa uvedeného nariadenia a podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, mali by sa povinnosti podľa tohto nariadenia považovať za splnené, ak sú takéto informácie zverejnené pomocou platformy pre zverejnenie dôverných informácií na účely nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, a to pod podmienkou, že sa dôverné informácie oznamujú príslušným médiám.

(3)

Je dôležité, aby technické prostriedky na odklad zverejnenia dôverných informácií umožňovali zachovanie kľúčových informácií procesu odkladu zverejnenia dôverných informácií, aby emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami mohli splniť svoju povinnosť informovať príslušné orgány.

(4)

Oznámenie o odklade zverejnenia dôverných informácií a v prípade potreby vysvetlenie toho, ako boli splnené všetky použiteľné podmienky pre odklad, by mali byť príslušnému orgánu poskytnuté písomne pri použití zabezpečených elektronických prostriedkov, ktoré špecifikuje ten istý príslušný orgán, čím sa zabezpečí integrita a dôvernosť obsahu informácií, ako aj rýchlosť prenosu.

(5)

Aby mohol príslušný orgán identifikovať príslušné osoby v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami, ktorí odložili zverejnenie dôverných informácií, malo by oznámenie o odklade obsahovať totožnosť osoby, ktorá podala oznámenie a osoby alebo osôb zodpovedných za rozhodnutie odložiť zverejnenie dôverných informácií. Oznámenie by malo rovnako uvádzať aj časové aspekty odkladu umožňujúce príslušným orgánom posúdiť, či sú splnené podmienky pre odklad stanovené v nariadení (EÚ) č. 596/2014.

(6)

Na účely zachovania stability finančného systému by emitent, ktorý je úverovou alebo finančnou inštitúciou, mal príslušnému orgánu písomne oznámiť svoj úmysel odložiť zverejnenie dôverných informácií a so zreteľom na citlivý charakter týchto informácií a potrebu zaistiť maximálnu dôvernosť svojho obsahu by na tento účel mali byť použité vhodné bezpečnostné normy.

(7)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických noriem, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(8)

Dňa 25. mája 2016 Komisia informovala orgán ESMA o svojom zámere schváliť návrh vykonávacieho technického procesu so zmenami vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenia o zverejňovaní v nariadení (EÚ) č. 1227/2011 sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby účastníci trhu s emisnými kvótami zverejnili dôverné informácie verejne, účinne a včas, ako sa vyžaduje v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 (3) už účastníkom trhu s emisnými kvótami ukladá povinnosť, aby na účely zverejňovania informácií na webových stránkach poskytovali „internetové informačné kanály“, aby boli uvedené informácie zverejnené účinne a včas. ESMA vo svojom formálnom stanovisku zo 16. júna 2016 potvrdil svoj pôvodný postoj a vykonávací technický predpis znovu nepredložil pozmeneným spôsobom, ktorý by bol v súlade so zmenami navrhnutými Komisiou. Keďže požiadavky na zverejňovanie pre účastníkov trhu s emisnými kvótami podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 môžu postačovať na účely splnenia požiadaviek stanovených v článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, návrh vykonávacích technických noriem by sa mal zmeniť, aby sa predišlo duplicite požiadaviek na podávanie správ.

(9)

ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 o stanovisko (4).

(10)

Na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa ustanovenia stanovené v tomto nariadení uplatňovali od rovnakého dátumu ako ustanovenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 596/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

 

„elektronické prostriedky“ sú prostriedky elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových, optických technológií či iných elektromagnetických prostriedkov.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY NA VHODNÉ ZVEREJŇOVANIE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 2

Prostriedky na zverejňovanie dôverných informácií

1.   Emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami zverejňujú dôverné informácie pomocou technických prostriedkov, ktoré zabezpečia tieto skutočnosti:

a)

Dôverné informácie sú šírené:

i)

pre čo najširšiu verejnosť na nediskriminačnom základe;

ii)

bezplatne;

iii)

súčasne v celej Únii.

b)

Dôverné informácie sú oznamované priamo alebo prostredníctvom tretej strany, médiám, na ktoré sa môže verejnosť primerane spoľahnúť, že zabezpečia ich efektívne šírenie. Uvedené informácie sa predkladajú pomocou elektronických prostriedkov, ktorými sa zabezpečí, že je počas prenosu zachovaná úplnosť, integrita a dôvernosť informácií a jasne uvádzajú:

i)

že oznámené informácie sú dôvernými informáciami;

ii)

totožnosť emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami: plný právny názov;

iii)

totožnosť osoby, ktorá podáva oznámenie: meno, priezvisko, funkcia v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami;

iv)

predmet dôverných informácií;

v)

dátum a čas zverejnenia dôverných informácií.

Emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami zabezpečia úplnosť, integritu a dôvernosť tým že bezodkladne napravia akéhokoľvek zlyhania alebo prerušenia pri oznamovaní dôverných informácií.

2.   Účastníci trhu s emisnými kvótami, ktorí majú povinnosť zverejňovať dôverné informácie v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, môžu používať technické prostriedky zriadené na účely zverejnenia dôverných informácií podľa uvedeného nariadenia na zverejňovanie dôverných informácií podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ dôverné informácie, ktorých zverejnenie sa vyžaduje, majú v podstate rovnaký obsah a technické prostriedky používané na zverejnenie zabezpečujú, že sa dôverné informácie oznamujú príslušným médiám.

Článok 3

Uvedenie dôverných informácií na webovej stránke

Webové stránky uvedené v článku 17 ods. 1 a 9 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 spĺňajú tieto požiadavky:

a)

umožňujú užívateľom prístup k dôverným informáciám uvedeným na príslušných webových stránkach na nediskriminačnom základe a bezplatne;

b)

umožňujú užívateľom zverejniť dôverné informácie v ľahko identifikovateľnej sekcii príslušných webových stránok;

c)

zabezpečujú, aby sa vo zverejnených dôverných informáciách jasne uvádzal dátum a čas zverejnenia a aby informácie boli usporiadané chronologicky.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY NA ODKLAD DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 4

Oznámenie o oneskorenom zverejnení dôverných informácií a písomné vysvetlenie

1.   Na účely odkladu zverejnenia dôverných informácií v súlade s článkom 17 ods. 4 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 596/2014 emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami využijú technické prostriedky, ktorými sa zaistí že na trvalom nosiči budú prístupné, zrozumiteľné a zachované tieto informácie:

a)

dátumy a časy, keď:

i)

v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami vznikli dôverné informácie;

ii)

bolo rozhodnuté o odklade zverejnenia dôverných informácií;

iii)

emitent alebo účastník trhu s emisnými kvótami dôverné informácie pravdepodobne zverejní;

b)

totožnosť osôb v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami, zodpovedných za:

i)

rozhodnutie o odklade zverejnenia a rozhodnutí o začiatku tohto odkladu a jeho pravdepodobnom ukončení;

ii)

zabezpečenie priebežného monitorovania podmienok pre odklad;

iii)

rozhodnutie o zverejnení dôverných informácií;

iv)

poskytnutie požadovaných informácií o odklade a písomného vysvetlenia príslušnému orgánu;

c)

dôkazy o počiatočnom splnení podmienok uvedených v článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a o akejkoľvek zmene tohto plnenia počas obdobia odkladu vrátane:

i)

informačných bariér, ktoré boli zavedené interne a voči tretím osobám s cieľom znemožniť prístup k dôverným informáciám osobám, ktoré ich nepotrebujú na bežný výkon svojho zamestnania, povolania alebo plnenia si povinností v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami;

ii)

opatrení zavedených na čo najskoršie zverejnenie príslušných dôverných informácií, keď už nie je zaručená dôvernosť.

2.   Emitenti a účastníci trhu s emisnými kvótami príslušný orgán informujú písomným oznámením o odklade zverejnenia dôverných informácií a poskytnú akékoľvek písomné vysvetlenie takéhoto odkladu prostredníctvom určeného kontaktného miesta v rámci príslušného orgánu alebo určeného týmto orgánom pomocou elektronických prostriedkov, ktoré stanovil príslušný orgán.

Príslušné orgány na svojej webovej stránke zverejnia určené kontaktné miesto v rámci príslušného orgánu alebo určeného týmto orgánom a elektronické prostriedky uvedené v prvom pododseku. Uvedené elektronické prostriedky musia zabezpečiť, aby sa počas prenosu zachovala úplnosť, celistvosť a dôvernosť informácií.

3.   Elektronickými prostriedkami uvedenými v odseku 2 sa zabezpečí, aby oznámenie o odklade zverejnenia dôverných informácií zahŕňalo tieto informácie:

a)

totožnosť emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami: plný právny názov;

b)

totožnosť osoby, ktorá podáva oznámenie: meno, priezvisko, funkcia v rámci emitenta alebo účastníka trhu s emisnými kvótami;

c)

kontaktné údaje osoby, ktorá podáva oznámenie: pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo;

d)

identifikáciu zverejnených dôverných informácií, ktoré boli predmetom odloženého zverejnenia: názov vyhlásenia o zverejnení; referenčné číslo, ak je pridelené systémom použitým na šírenie dôverných informácií; dátum a čas zverejnenia dôverných informácií;

e)

dátum a čas rozhodnutia o doklade zverejnenia dôverných informácií;

f)

totožnosť všetkých osôb zodpovedných za rozhodnutie odložiť zverejnenie dôverných informácií.

4.   Ak je písomné vysvetlenie odkladu zverejnenia dôverných informácií poskytnuté len na požiadanie príslušného orgánu v súlade s článkom17 ods. 4 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 596/2014, elektronickými prostriedkami uvedenými v odseku 2 tohto článku sa zabezpečí, aby takéto písomné vysvetlenie obsahovalo informácie uvedené v odseku 3 tohto článku.

Článok 5

Oznamovanie zámeru odložiť zverejnenie dôverných informácií

1.   Na účely odkladu zverejnenia dôverných informácií v súlade s článkom 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 emitent, ktorý je úverovou inštitúciou alebo finančnou inštitúciou, poskytne príslušnému orgánu prostredníctvom určeného kontaktného miesta v rámci príslušného orgánu alebo určeného týmto orgánom písomné oznámenie svojho zámeru odložiť zverejnenie dôverných informácií v záujme zachovania stability finančného systému, pri zabezpečení úplnosti, integrity a dôvernosti informácií.

Ak emitent predkladá oznámenie uvedené v prvom pododseku elektronicky, použije elektronické prostriedky uvedené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Príslušný orgán písomne oznámi emitentovi svoje rozhodnutie o tom, či odklad zverejnenia schváli alebo nie, a to na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1, pričom zabezpečí úplnosť, integritu a dôvernosť informácií.

3.   Emitent použije rovnaké technické prostriedky, ktorými poskytol príslušnému orgánu oznámenie uvedené v odseku 1, aby príslušný orgán informoval o všetkých nových informáciách, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie príslušného orgánu, pokiaľ ide o odklad zverejnenia dôverných informácií.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 3. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 121)

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top