Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1017

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1017 z 23. júna 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o anorganické amónne soli (Text s významom pre EHP)

C/2016/3779

OJ L 166, 24.6.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1017/oj

24.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1017

z 23. júna 2016,

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o anorganické amónne soli

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

Dňa 14. augusta 2013 informovala Francúzska republika Komisiu, Európsku chemickú agentúru (ďalej len „agentúra“) a ostatné členské štáty v súlade s ochrannou doložkou v článku 129 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006, že 21. júna 2013 (2) prijala dočasné opatrenie na ochranu verejnosti pred expozíciou amoniaku uvoľňovanému z izolačných materiálov z buničitej vaty s obsahom amónnych solí používaných v budovách.

(2)

Komisia povolila dočasné opatrenie do 14. októbra 2016 vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/505/EÚ (3), ktoré bolo prijaté podľa článku 129 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

(3)

Francúzska republika začala 18. júna 2014 v súlade s článkom 129 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006 obmedzovací postup predložením dokumentácie agentúre podľa prílohy XV.

(4)

V dokumentácii podľa prílohy XV (4) bolo navrhnuté obmedzenie anorganických amónnych solí, ktoré sa pridávajú do celulózovej izolácie ako spomaľovače horenia, keďže za určitých podmienok vedú k emisii plynného amoniaku. V dokumentácii sa navrhlo, aby sa stanovil limit 3 ppm pre emisie amoniaku z celulózovej izolácie ošetrenej anorganickými amónnymi soľami, a nie limit pre obsah amónnych solí v celulózovej izolácii. Z dokumentácie vyplynulo, že na riešenie situácie je potrebné podniknúť kroky na úrovni Únie.

(5)

Dňa 3. marca 2015 Výbor agentúry pre hodnotenie rizík (ďalej len „RAC“) prijal stanovisko k obmedzeniu navrhovanému v dokumentácii podľa prílohy XV a dospel k záveru, že existuje riziko pre zdravie ľudí v dôsledku uvoľnenia amoniaku zo zmesí a výrobkov celulózovej izolácie, ktoré je potrebné riešiť. RAC ďalej uviedol, že navrhované obmedzenie upravené výborom RAC je najvhodnejším opatrením na úrovni Únie na účinné zníženie daných rizík.

(6)

Navrhol, aby sa obmedzenie vzťahovalo na uvádzanie celulózovej izolácie obsahujúcej anorganické amónne soli vo forme zmesi aj výrobkov na trh. Podľa odporúčania RAC by mali byť dodávatelia zmesí celulózovej izolácie, ktorých sa obmedzenie týka, povinní oznamovať ďalej v celom dodávateľskom reťazci až po koncových používateľov (profesionálnych používateľov a spotrebiteľov) maximálnu povolenú mieru zaťaženia (5) zmesi celulózovej izolácie použitej v teste, ktorý sa vykonal pred uvedením na trh, aby sa napríklad prostredníctvom dokumentácie priloženej k zmesiam alebo prostredníctvom označovania preukázalo, že sú splnené limity. Toto obmedzenie by malo obsahovať aj požiadavku na neprekročenie maximálnej povolenej miery zaťaženia, o ktorej informoval dodávateľ, v prípade použitia zmesí celulózovej izolácie následnými užívateľmi, aby emisie amoniaku neprekračovali úroveň stanovenú v teste pred uvedením na trh. RAC okrem toho odporučil, aby zmesi celulózovej izolácie, ktoré sa používajú iba na výrobu výrobkov celulózovej izolácie, nemuseli na základe výnimky spĺňať limit stanovený pre emisie amoniaku, keďže emisný limit musí spĺňať samotný výsledný výrobok pri uvedení na trh alebo používaní.

(7)

Výbor agentúry pre sociálno-ekonomickú analýzu (ďalej len „SEAC“) prijal 10. júna 2015 stanovisko k obmedzeniu navrhovanému v dokumentácii podľa prílohy XV a uviedol, že navrhované obmedzenie upravené výborom SEAC je najvhodnejším opatrením na úrovni Únie na riešenie zistených rizík, pokiaľ ide o primeranosť jeho sociálno-ekonomického prínosu v porovnaní so sociálno-ekonomickými nákladmi.

(8)

Výbor SEAC dospel k záveru, že hospodárske subjekty by mali dostať dva roky, a nie jeden rok navrhovaný v dokumentácii podľa prílohy XV, teda dosť času na zabezpečenie toho, aby boli emisie amoniaku z celulózovej izolácie obsahujúcej anorganické amónne soli nižšie než stanovený emisný limit.

(9)

Výbory RAC a SEAC sa dohodli s Francúzskou republikou na tom, že výnimka pre celulózovú izoláciu ošetrenú anorganickými amónnymi soľami na externé použitie by sa nemala udeliť.

(10)

V priebehu obmedzovacieho postupu sa uskutočnili konzultácie s Fórom agentúry na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách a zohľadnili sa jeho odporúčania.

(11)

Agentúra predložila 25. júna 2015 stanoviská výborov RAC a SEAC (6) Komisii. Na základe týchto stanovísk Komisia dospela k záveru, že celulózová izolácia ošetrená anorganickými amónnymi soľami predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí, ak emisie amoniaku dosiahnu alebo prekročia koncentráciu 3 ppm za stanovených testovacích podmienok.

(12)

V súčasnosti neexistuje žiadna osobitná metóda merania emisií amoniaku z celulózovej izolácie ošetrenej anorganickými amónnymi soľami. Preto by sa mala existujúca testovacia metóda – technická špecifikácia CEN/TS 16516 – prispôsobiť tak, aby sa podľa nej až do vypracovania špecializovanej metódy mohlo posudzovať, či bolo dodržané obmedzenie anorganických amónnych solí.

(13)

Zainteresované strany by mali mať dosť času na prijatie vhodných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby emisie amoniaku v prípade použitia anorganických amónnych solí v celulózovej izolácii neprekročili stanovený limit. Uplatňovanie obmedzenia anorganických amónnych solí by sa preto malo odložiť. V členskom štáte, ktorý už zaviedol vnútroštátne opatrenia obmedzujúce amónne soli v celulózovej izolácii, ktoré Komisia schválila v súvislosti s ochranným postupom REACH, by sa obmedzenie malo v záujme kontinuity a právnej istoty uplatňovať okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(14)

Nariadenie (ES) č.1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  „Vyhláška z 21. júna 2013 o zákaze uvádzania na trh, dovozu, predaja a distribúcie alebo výroby izolačných materiálov z buničitej vaty s obsahom amónnych solí ako prídavnými látkami“, Journal officiel de la République Française, 3. júla 2013. Návrh vyhlášky bol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, najprv predložený Komisii.

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2013, ktorým sa schvaľuje dočasné opatrenie prijaté Francúzskou republikou v súlade s článkom 129 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), aby sa obmedzilo použitie amónnych solí v izolačných materiáloch z buničitej vaty (Ú. v. EÚ L 275, 16.10.2013, s. 52).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517.

(5)  Miera zaťaženia celulózovej izolácie (uvádzaná napr. v kg/m2) je vyjadrená ako hrúbka (uvádzaná napr. v m) a hustota (uvádzaná napr. v kg/m3).

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa dopĺňa táto položka:

„65.

Anorganické amónne soli

1.

Nesmú sa uvádzať na trh ani používať v zmesiach celulózovej izolácie alebo vo výrobkoch celulózovej izolácie po 14. júli 2018, s výnimkou prípadov, ak emisie amoniaku z týchto zmesí alebo výrobkov vedú k objemovej koncentrácii nižšej ako 3 ppm (2,12 mg/m3) za testovacích podmienok uvedených v odseku 4.

Dodávateľ zmesi celulózovej izolácie obsahujúcej anorganické amónne soli informuje príjemcu alebo spotrebiteľa o maximálnej povolenej miere zaťaženia zmesi celulózovej izolácie vyjadrenej ako hrúbka a hustota.

Následný užívateľ zmesi celulózovej izolácie obsahujúcej anorganické amónne soli musí zaručiť, že sa neprekročí maximálna povolená miera zaťaženia, o ktorej informoval dodávateľ.

2.

Odchylne od toho sa odsek 1 nevzťahuje na uvádzanie zmesí celulózovej izolácie určených výlučne na výrobu výrobkov celulózovej izolácie na trh ani na používanie týchto zmesí pri výrobe výrobkov celulózovej izolácie.

3.

Ak v členskom štáte existujú 14. júla 2016 vnútroštátne dočasné opatrenia, ktoré Komisia schválila podľa článku 129 ods. 2 písm. a), ustanovenia odsekov 1 a 2 sa uplatňujú od toho dátumu.

4.

Splnenie emisných limitov uvedených v odseku 1 prvom pododseku sa preukazuje v súlade s technickou špecifikáciou CEN/TS 16516, ktorá sa upravuje takto:

a)

test trvá najmenej 14 dní, a nie 28 dní;

b)

emisie plynného amoniaku sa počas testu merajú aspoň raz za deň;

c)

emisný limit nesmie byť počas testu dosiahnutý ani prekročený v žiadnom meraní;

d)

relatívna vlhkosť je 90 %, a nie 50 %;

e)

použije sa vhodná metóda merania emisií plynného amoniaku;

f)

počas odberu vzoriek testovaných zmesí alebo výrobkov celulózovej izolácie sa zaznamenáva miera zaťaženia vyjadrená ako hrúbka a hustota.“


Top