EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1012

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, p. 66–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj

29.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/66


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1012

z 8. júna 2016

o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Plemenitba zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní má z hospodárskeho a sociálneho hľadiska strategické miesto v poľnohospodárstve Únie a prispieva ku kultúrnemu dedičstvu Únie. Táto poľnohospodárska činnosť, ktorá prispieva k potravinovej bezpečnosti v Únii, predstavuje zdroj príjmov pre poľnohospodárstvo. Plemenitba zvierat uvedených druhov sa najlepšie podporuje prostredníctvom podpory používania čistokrvných plemenných zvierat alebo hybridných plemenných ošípaných vysokej genetickej kvality.

(2)

V dôsledku toho sa členské štáty stanovením noriem v rámci svojej poľnohospodárskej politiky systematicky snažia podporovať produkciu hospodárskych zvierat s osobitnými genetickými vlastnosťami, pričom niekedy využívajú verejné investície. Rozdiely medzi uvedenými normami majú potenciál vytvárať technické prekážky obchodovaniu s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi ako aj technické prekážky ich vstupu do Únie.

(3)

Právny rámec pre právo Únie týkajúce sa plemenitby čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní a hybridných plemenných ošípaných je stanovený smernicami Rady 88/661/EHS (3), 89/361/EHS (4), 90/427/EHS (5), 91/174/EHS (6), 94/28/ES (7) a 2009/157/ES (8). Cieľom uvedených smerníc bol rozvoj plemenitby hospodárskych zvierat v Únii a zároveň riadenie obchodu s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a ich vstupu do Únie, a tým zachovanie konkurencieschopnosti Únie v odvetví šľachtenia a plemenitby zvierat.

(4)

Smernice Rady 87/328/EHS (9), 90/118/EHS (10) a 90/119/EHS (11) boli prijaté s cieľom zabrániť tomu, aby si členské štáty ponechali alebo aby prijímali vnútroštátne predpisy týkajúce sa použitia plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka a ošípaných na účely plemenitby a týkajúce sa produkcie a používania ich spermy, oocytov a embryí, ktoré by mohli mať za následok zákaz alebo obmedzenie obchodu, a aby mu vytvárali prekážky, či už v prípade prirodzenej plemenitby, umelej inseminácie alebo odberu spermy, oocytov alebo embryí.

(5)

Na základe smerníc 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/427/EHS, 91/174/EHS, 94/28/ES a 2009/157/ES Komisia po konzultácii s členskými štátmi prostredníctvom Stáleho zootechnického výboru zriadeného v súlade s rozhodnutím Rady 77/505/EHS (12), prijala niekoľko rozhodnutí, ktorými sa stanovujú kritériá špecifické pre jednotlivé druhy na schvaľovanie alebo uznávanie organizácií chovateľov a združení chovateľov na zápis plemenných zvierat v plemenných knihách, na použitie čistokrvných plemenných zvierat druhov oviec a kôz na plemenitbu a umelú insemináciu, na vykonávanie kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a na zavedenie osvedčení o pôvode alebo zootechnických osvedčení na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi.

(6)

Komisia takisto zaviedla zoznam chovateľských subjektov v tretích krajinách a vzory osvedčení o pôvode alebo zootechnických osvedčení na vstup plemenných zvierat, ich spermy, oocytov a embryí do Únie.

(7)

Smernice 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/427/EHS, 91/174/EHS, 94/28/ES a 2009/157/ES sú si vo veľkej miere podobné v štruktúre a obsahu. Niekoľké z uvedených smerníc boli po určitom čase zmenené. V záujme prehľadnosti a konzistentnosti práva Únie je vhodné zjednodušiť pravidlá Únie stanovené v uvedených smerniciach.

(8)

V priebehu posledných dvadsiatich rokov Komisia musela reagovať na značné množstvo sťažností, ktoré vzniesli chovatelia a prevádzkovatelia vykonávajúci šľachtiteľské programy vo vzťahu k národnej transpozícii a výkladu právnych aktov Únie o šľachtení a plemenitbe zvierat v rôznych členských štátoch. Na zabezpečenie jednotného uplatňovania predpisov Únie o plemenných zvieratách a v záujme zamedzenia prekážkam v obchodovaní s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi vyplývajúcim z rozdielov vo vnútroštátnej transpozícii uvedených smerníc by sa zootechnické a genealogické podmienky na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich vstup do Únie mali stanoviť v jednom nariadení.

(9)

Okrem toho skúsenosti ukázali, že na uľahčenie uplatňovania pravidiel stanovených v uvedených smerniciach si niektoré ich ustanovenia vyžadujú presnejšie znenie spolu s konzistentnou terminológiou, ktorá je štandardná vo všetkých členských štátoch. V záujme jednoznačnosti a konzistentnosti práva Únie je takisto vhodné stanoviť väčší rozsah vymedzenia pojmov vrátane vymedzenia pojmu „plemeno“.

(10)

Snaha o dosiahnutie konkurencieschopnosti v odvetví šľachtenia a plemenitby zvierat by nemala viesť k vyhynutiu plemien, ktorých vlastnosti sú prispôsobené osobitným biofyzikálnym podmienkam. Miestne plemená môžu byť ohrozené stratou genetickej rozmanitosti, ak je ich populácia príliš malá. Živočíšne genetické zdroje ako dôležitá súčasť biodiverzity v poľnohospodárstve poskytujú nevyhnutný základ pre trvalo udržateľný rozvoj odvetvia hospodárskych zvierat a ponúkajú príležitosti na prispôsobenie zvierat meniacemu sa prostrediu, podmienkam chovu a trhu, ako aj požiadavkám spotrebiteľov. Právne akty Únie týkajúce sa plemenitby zvierat by preto mali prispievať aj k zachovávaniu živočíšnych genetických zdrojov, ochrane biodiverzity a výrobe typických kvalitných regionálnych výrobkov, ktoré sa opierajú o osobitné dedičné vlastnosti miestnych plemien domácich zvierat. Právne akty Únie by mali tiež podporovať realizovateľné šľachtiteľské programy na zlepšenie plemien, najmä v prípade, keď uvedené plemená predstavujú ohrozené alebo pôvodné plemená, ktoré sa bežne nenachádzajú v Únii na zachovanie plemien a zachovanie genetickej rozmanitosti v rámci plemien a medzi nimi.

(11)

Prostredníctvom selekcie a plemenitby sa dosiahol značný pokrok vo vývoji znakov týkajúcich sa produktivity hospodárskych zvierat, čo viedlo k zníženiu výrobných nákladov na úrovni poľnohospodárskych podnikov. To však v niektorých prípadoch viedlo k nežiaducim vedľajším účinkom, ktoré vyvolali obavy v spoločnosti v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat a s otázkami týkajúcimi sa životného prostredia. Uplatňovanie genomiky a využívanie moderných informačných technológií, ako je precízny chov hospodárskych zvierat („precision livestock farming“) – ktorý umožňuje zaznamenávanie veľkých súborov údajov o alternatívnych znakoch, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s dobrými životnými podmienkami zvierat, a otázkami týkajúcimi sa udržateľnosti – má značný potenciál riešiť obavy v spoločnosti a dosiahnuť ciele udržateľnej plemenitby zvierat z hľadiska zlepšenia efektívnosti využívania zdrojov a zvýšenia odolnosti a konštitučnej pevnosti zvierat. Dôležitosť zberu údajov o týchto alternatívnych znakoch by sa mala zvýšiť v rámci šľachtiteľských programov a mala by sa mu venovať väčšia pozornosť pri stanovení cieľov selekcie. V tejto súvislosti by sa genetické zdroje ohrozených plemien mali považovať za zásobu génov, ktoré môžu potenciálne prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a udržateľnosti.

(12)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní a na ich zárodočné produkty, ak sú uvedené zvieratá alebo potomstvo pochádzajúce z uvedených zárodočných produktov určené na zápis do plemennej knihy ako čistokrvné plemenné zvieratá alebo na registráciu do plemenného registra ako hybridné plemenné ošípané, najmä s ohľadom na obchodovanie v rámci Únie, ako aj v rámci členského štátu, alebo na vstup uvedených plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie.

(13)

Pojem „plemenné zviera“ alebo „čistokrvné plemenné zviera“ by sa nemal chápať tak, že sa vzťahuje iba na zvieratá, ktoré majú stále reprodukčnú funkciu. Genealogické a zootechnické záznamy o kastrovaných zvieratách by v skutočnosti mohli prispievať k posúdeniu genetickej kvality chovnej populácie, a teda k celistvosti rebríčkov plemenných zvierat na základe týchto výsledkov. V závislosti od cieľov šľachtiteľského programu nedostatok alebo strata údajov spôsobená výslovným vylúčením vykastrovaných zvierat zo zápisu v plemennej knihe alebo registri by pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnila výsledky posúdenia genetickej kvality plemenných zvierat, ktoré sú geneticky príbuzné s uvedenými kastrovanými zvieratami.

(14)

Cieľom pravidiel týkajúcich sa čistokrvných plemenných zvierat stanovených v tomto nariadení by malo byť umožnenie prístupu k obchodu založenému na dohodnutých zásadách uplatniteľných na uznanie chovateľských organizácií zaoberajúcich sa chovom plemenných zvierat a schválenie ich príslušných šľachtiteľských programov. Týmto nariadením by sa tiež mali stanoviť pravidlá na zápis čistokrvných plemenných zvierat v hlavnom oddiele plemenných kníh a ak existujú triedy hlavného oddielu rozdelené podľa znakov, mali by sa stanoviť aj kritériá pre zápis uvedených zvierat do týchto tried. Takisto by sa ním mali stanoviť pravidlá na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie a pravidlá na použitie plemenných zvierat na plemenitbu, ako aj obsah zootechnických osvedčení.

(15)

Podobne by cieľom pravidiel týkajúcich sa hybridných plemenných ošípaných stanovených v tomto nariadení malo byť udeľovanie prístupu k obchodu založenému na dohodnutých zásadách uplatniteľných na uznávanie chovateľských podnikov, ktoré sa zaoberajú rôznymi plemenami, líniami alebo hybridmi druhu ošípané, a schvaľovanie ich šľachtiteľských programov. Týmto nariadením by sa takisto mali stanoviť pravidlá na registráciu hybridných plemenných ošípaných v plemenných registroch. Takisto by sa ním mali stanoviť pravidlá na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie a pravidlá na použitie hybridných plemenných ošípaných na plemenitbu, ako aj obsah zootechnických osvedčení.

(16)

Nie je vhodné, aby sa toto nariadenie zaoberalo problematikou klonovania.

(17)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to konkrétne zabezpečiť harmonizovaný prístup k obchodovaniu s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a k ich vstupu do Únie a k úradným kontrolám, ktoré je potrebné uskutočňovať v prípade šľachtiteľských programov vykonávaných chovateľskými organizáciami a chovateľskými podnikmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov účinku, komplexnosti, cezhraničného a medzinárodného charakteru ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(18)

Kvalita služieb poskytovaných chovateľskými organizáciami a chovateľskými podnikmi a spôsob, akým hodnotia a klasifikujú plemenné zvieratá, má vplyv na kvalitu a presnosť zootechnických a genealogických informácií zozbieraných alebo určených v súvislosti s uvedenými zvieratami a na ich hodnotu na trhu. Preto by sa mali stanoviť pravidlá na uznávanie chovateľských organizácií a chovateľských podnikov a na schvaľovanie ich šľachtiteľských programov na základe harmonizovaných kritérií Únie. Uvedené pravidlá by mali tiež zahŕňať dohľad nad nimi zo strany príslušných orgánov členského štátu, aby sa zabezpečilo, že dané pravidlá stanovené chovateľskými organizáciami a chovateľskými podnikmi nevytvárajú rozdiely medzi šľachtiteľskými programami, a tým nevytvárajú technické prekážky obchodu v Únii.

(19)

V tomto nariadení by sa mali stanoviť podobné postupy ako tie, ktoré sú stanovené v smerniciach 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/427/EHS, 91/174/EHS, 94/28/ES a 2009/157/ES v súvislosti s uvádzaním uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov na zoznamoch vrátane aktualizácie, odosielania a uverejňovania zoznamov.

(20)

Šľachtiteľské programy týkajúce sa čistokrvných plemenných zvierat sa vykonávajú s celkovým cieľom zlepšiť udržateľným spôsobom produkčné a neprodukčné vlastnosti zvierat plemena a/alebo zachovať plemeno. Uvedené šľachtiteľské programy by mali zahŕňať dostatočne veľký počet čistokrvných plemenných zvierat chovaných chovateľmi, ktorí plemenitbou a selekciou podporujú a rozvíjajú žiaduce vlastnosti uvedených zvierat alebo zaručujú zachovanie plemena, a to v súlade s cieľmi, ktoré sú všeobecne prijaté zúčastnenými chovateľmi. Podobne šľachtiteľské programy týkajúce sa hybridných plemenných ošípaných sa vykonávajú na účel rozvoja žiaducich vlastností úmyselným krížením rôznych plemien, línií alebo hybridov ošípaných. Plemenné zvieratá (čistokrvné alebo hybridné) zapojené do šľachtiteľského programu sú zapísané v plemennej knihe alebo registri, vrátane informácií o ich pôvode, a v závislosti od chovných cieľov stanovených v šľachtiteľskom programe sa podrobujú kontrole úžitkovosti alebo akémukoľvek inému posúdeniu, ktoré vedie k zaznamenávaniu údajov o vlastnostiach v súvislosti s cieľmi daného šľachtiteľského programu. Ak sa to stanovuje v šľachtiteľskom programe, genetické hodnotenie sa vykonáva s cieľom odhadnúť plemennú hodnotu zvierat, ktoré môžu byť podľa nej zoradené. Uvedené plemenné hodnoty a výsledky kontroly úžitkovosti, ako aj genealogické informácie predstavujú základ pre plemenitbu a selekciu.

(21)

Právo na uznanie ako chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik, ktorý spĺňa stanovené kritériá, by malo byť základnou zásadou práva Únie o plemenitbe zvierat, ako aj vnútorného trhu. Ochrana ekonomickej činnosti existujúcej uznanej chovateľskej organizácie by nemala byť dôvodom na zamietnutie uznania ďalšej chovateľskej organizácie zo strany príslušného orgánu v prípade toho istého plemena alebo na porušovanie zásad upravujúcich vnútorný trh. To isté sa vzťahuje na schvaľovanie ďalšieho šľachtiteľského programu alebo na schvaľovanie zemepisného rozšírenia existujúceho šľachtiteľského programu, ktorý sa vykonáva pre to isté plemeno alebo pre plemenné zvieratá rovnakého plemena, ktoré môžu byť prijaté z chovnej populácie chovateľskej organizácie už vykonávajúcej šľachtiteľský program pre uvedené plemeno. Ak však v členskom štáte jedna alebo viacero uznaných chovateľských organizácií už vykonávajú schválený šľachtiteľský program pre dané plemeno, v niektorých špecifických prípadoch by sa príslušnému orgánu tohto členského štátu malo povoliť zamietnutie ďalšieho šľachtiteľského programu pre to isté plemeno, a to dokonca v prípade, že uvedený šľachtiteľský program spĺňa všetky požiadavky potrebné na schvaľovanie. Jedným z dôvodov zamietnutia by mohlo byť to, že schvaľovanie ďalšieho šľachtiteľského programu pre rovnaké plemeno by mohlo ohroziť zachovanie uvedených plemien alebo genetickej rozmanitosti v rámci uvedeného plemena v danom členskom štáte. Zachovanie uvedeného plemena by mohlo byť ohrozené najmä v dôsledku fragmentácie chovnej populácie, ktorá by mohla viesť k zvýšeniu príbuzenskej plemenitby, zvýšenému výskytu pozorovaného genetického poškodenia, strate možností selekcie alebo k obmedzeniu prístupu chovateľov k čistokrvným plemenným zvieratám alebo ich zárodočným produktom. Ďalší dôvod na zamietnutie by mohol súvisieť s nejednotnosťou vo vymedzených vlastnostiach plemena alebo v súvislosti s hlavnými cieľmi uvedených šľachtiteľských programov. Nezávisle od cieľa šľachtiteľského programu, ktorým je zachovanie plemena alebo zlepšenie plemena, by sa príslušnému orgánu malo povoliť zamietnuť schválenie ďalšieho šľachtiteľského programu pokiaľ ide o rovnaké plemeno, keď rozdiely v hlavných cieľoch dvoch šľachtiteľských programov alebo v podstatných znakoch plemena vymedzených v uvedených šľachtiteľských programoch by mali za následok stratu efektívnosti z hľadiska genetického pokroku v uvedených cieľoch či stratu uvedených znakov alebo akýchkoľvek prepojených znakov, resp. ak výmena zvierat medzi týmito dvoma chovnými populáciami by priniesla riziko, že selekcia alebo plemenitba povedie k strate týchto podstatných znakov v pôvodnej chovnej populácii. Napokon v prípade ohrozeného plemena alebo pôvodného plemena, ktoré sa bežne nenachádza na jednom alebo viacerých územiach Únie, by sa príslušnému orgánu malo tiež povoliť zamietnuť schválenie ďalšieho šľachtiteľského programu v prípade rovnakého plemena z dôvodu, že uvedeným ďalším šľachtiteľským programom by sa zabránilo účinnému vykonávaniu existujúceho šľachtiteľského programu, najmä v dôsledku nedostatočnej koordinácie alebo výmeny genealogických a zootechnických informácií, čo by viedlo k neschopnosti využitia výhod vyplývajúcich zo spoločného hodnotenia údajov zozbieraných pre dané plemeno. V prípade zamietnutia šľachtiteľského programu by mal príslušný orgán žiadateľom vždy poskytnúť odôvodnené vysvetlenie a udeliť im právo odvolať sa proti uvedenému zamietnutiu.

(22)

Chovatelia by mali mať právo navrhnúť a vykonávať šľachtiteľský program podľa svojho uváženia, a to bez toho, aby bol uvedený šľachtiteľský program schválený príslušnými orgánmi. Každý členský štát alebo jeho príslušné orgány by si však mali ponechať možnosť regulácie uvedených činností, najmä ak takýto šľachtiteľský program vedie k obchodným transakciám týkajúcim sa plemenných zvierat alebo ich zárodočných produktov alebo ohrozuje už existujúci schválený šľachtiteľský program pre rovnaké plemeno.

(23)

Ak je cieľom šľachtiteľského programu zachovanie plemena, požiadavky šľachtiteľského programu by sa mohli doplniť opatreniami ochrany ex situ a in situ alebo akýmikoľvek inými nástrojmi na monitorovanie stavu plemena, čím by sa zabezpečilo dlhodobé a udržateľné zachovanie uvedeného plemena. Malo by sa umožniť stanovenie uvedených opatrení v šľachtiteľskom programe.

(24)

Združenia chovateľov, chovateľské organizácie, vrátane chovateľských organizácií, ktoré sú súkromnými podnikmi, alebo verejné subjekty by sa mali uznať ako chovateľské organizácie iba v prípade, že majú chovateľov, ktorí sa zúčastňujú na ich šľachtiteľských programoch, a ak uvedeným chovateľom zaručujú slobodnú voľbu pri selekcii a plemenitbe ich čistokrvných plemenných zvierat, právo na to, aby potomstvo pochádzajúce z uvedených zvierat bolo zapísané do ich plemenných kníh, a možnosť vlastniť uvedené zvieratá.

(25)

Pred vykonaním zmien v schválenom šľachtiteľskom programe by mala chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik predložiť uvedené zmeny príslušnému orgánu, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik. S cieľom zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži pre príslušný orgán a chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik by mala chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik oznámiť príslušnému orgánu len tie zmeny, ktoré pravdepodobne podstatne ovplyvnia šľachtiteľský program. Uvedené zmeny by mali zahŕňať najmä rozšírenie zemepisného územia, zmeny týkajúce sa cieľa alebo cieľov selekcie a plemenitby v rámci šľachtiteľského programu, zmeny opisu vlastností plemena alebo delegovania úloh na tretie strany, ako aj významné zmeny systému zaznamenávania pôvodov alebo metód používaných na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie a akékoľvek iné zmeny, ktoré príslušný orgán považuje za podstatnú úpravu šľachtiteľského programu. Bez ohľadu na povinnosť predkladať významné zmeny príslušnému orgánu by mala chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik na požiadanie príslušného orgánu poskytnúť aktuálnu verziu šľachtiteľského programu.

(26)

Ak sa uzná potreba zachovať plemeno alebo podporovať rozvoj plemena na určitom území alebo v prípade ohrozeného plemena, samotný príslušný orgán by mal mať možnosť dočasne vykonávať šľachtiteľský program pre uvedené plemeno za predpokladu, že pre uvedené plemeno už neexistuje účinný šľachtiteľský program. Príslušný orgán, ktorý vykonáva takýto šľachtiteľský program, by však už nemal mať uvedenú možnosť, ak je možné šľachtiteľský program odovzdať subjektu spĺňajúcemu požiadavky potrebné na riadne vykonávanie uvedeného šľachtiteľského programu.

(27)

Pretože zachovanie ohrozených plemien si vyžaduje stanovenie a uznanie chovateľských organizácií s obmedzeným počtom plemenných zvierat zúčastňujúcich sa na ich šľachtiteľských programoch, veľkosť chovnej populácie by sa vo všeobecnosti nemala považovať za základnú požiadavku na uznanie chovateľských organizácií zaoberajúcich sa chovom zvierat ohrozených plemien alebo na schvaľovanie ich šľachtiteľských programov, najmä preto, že uznávanie sa vykonáva na vnútroštátnej úrovni.

(28)

V tomto nariadení by sa mali stanoviť osobitné pravidlá, najmä pravidlá týkajúce sa generačného postupu zvierat z doplňujúceho oddielu do hlavného oddielu a odchýlok týkajúcich sa kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia, s cieľom zohľadniť osobitné postavenie ohrozených plemien.

(29)

Únia je zmluvnou stranou Dohovoru o biologickej diverzite schváleného rozhodnutím Rady 93/626/EHS (13), ktorého cieľom je najmä zachovanie biologickej diverzity, udržateľné využívanie jej zložiek a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov. V uvedenom dohovore sa upresňuje, že zmluvné strany majú suverénne práva na svoje biologické zdroje a zodpovedajú za ochranu svojej biologickej diverzity a za využívanie svojich biologických zdrojov udržateľným spôsobom. Únia je tiež zmluvnou stranou Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite schváleného rozhodnutím Rady 2014/283/EÚ (14). Toto nariadenie by preto malo v uplatniteľných prípadoch zohľadniť Dohovor o biologickej diverzite, ako aj Nagojský protokol a malo by sa uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 (15).

(30)

Chovateľské organizácie a chovateľské podniky uznané v jednom členskom štáte by mali mať možnosť vykonávať svoj schválený šľachtiteľský program v jednom alebo vo viacerých ďalších členských štátoch s cieľom zabezpečiť najlepšie možné využitie plemenných zvierat s vysokou genetickou hodnotou v rámci Únie. Na tento účel by mal zjednodušený oznamovací postup zabezpečiť, aby si bol príslušný orgán v inom členskom štáte vedomý zámeru vykonávať cezhraničné činnosti. Sezónne premiestnenia plemenných zvierat v rámci hraníc členského štátu alebo ku ktorým dochádza cez viacero členských štátov, by však nemali povinne viesť k rozšíreniu zemepisného územia.

(31)

Cezhraničná spolupráca medzi chovateľskými organizáciami a chovateľskými podnikmi, ktoré o ňu majú záujem, by sa mala uľahčiť pri súčasnom zabezpečení slobodného podnikania a odstránenia prekážok brániacich voľnému pohybu plemenných zvierat a ich zárodočných produktov.

(32)

Keďže môže nastať situácia, že príslušný orgán schváli viacero šľachtiteľských programov vykonávaných jednou chovateľskou organizáciou alebo jedným chovateľským podnikom, ktoré uznal, a keďže môže nastať situácia, že príslušný orgán schváli rozšírenie šľachtiteľských programov na svoje územia, ktoré vykonáva chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik uznaný v inom členskom štáte, uznanie chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku by sa malo oddeliť od schvaľovania jej/jeho šľachtiteľských programov. Pri hodnotení žiadosti o uznanie chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku by sa však príslušným orgánom mala poskytnúť aj žiadosť o schválenie aspoň jedného šľachtiteľského programu.

(33)

Z rôznych sťažností, ktorými sa Komisia musela zaoberať v priebehu predchádzajúcich rokov, vyplýva, že týmto nariadením by sa mali stanoviť jasné pravidlá upravujúce vzťah medzi chovateľskou organizáciou, ktorá zakladá filiálnu plemennú knihu pre určité plemeno čistokrvných plemenných zvierat druhu koní a chovateľskou organizáciou, ktorá tvrdí, že založila pôvodnú plemennú knihu uvedeného plemena.

(34)

Je potrebné objasniť vzťah medzi chovateľmi a chovateľskými organizáciami, najmä aby bolo zabezpečené ich právo zúčastňovať sa na šľachtiteľskom programe v rámci geografického územia, pre ktorú je schválený, a, ak sa stanovuje členstvo, aby bolo zaručené, že uvedení chovatelia majú právo byť členmi. Chovateľské organizácie by mali mať zavedené pravidlá na riešenie sporov s chovateľmi zúčastňujúcimi sa na šľachtiteľských programoch a na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s uvedenými chovateľmi. Mali by tiež stanoviť vlastné práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti chovateľov, ktorí sa zúčastňujú na ich šľachtiteľských programoch.

(35)

Chovatelia, ktorých plemenné zvieratá sa sezónne premiestňujú vnútri hraníc členského štátu alebo v oblasti presahujúcej štátne hranice, by mali mať naďalej právo zúčastňovať sa na šľachtiteľskom programe, pokiaľ sa sídlo ich podniku nachádza na zemepisnom území uvedeného šľachtiteľského programu.

(36)

V tomto nariadení by sa mala zohľadniť špecifická situácia, ktorá prevláda v odvetví hybridných plemenných ošípaných. Väčšina súkromných podnikov v odvetví hybridných plemenných ošípaných má uzatvorené systémy chovu a chová vlastné zvieratá. V prípade týchto podnikov by sa preto malo stanoviť niekoľko výnimiek, najmä pokiaľ ide o účasť chovateľov na šľachtiteľskom programe a právo na registráciu hybridných plemenných ošípaných v plemenných registroch.

(37)

Vymedzenie pojmu „hybridná plemenná ošípaná“ zahŕňa zvieratá zo všetkých stupňov pyramídy plemenitby a selekcie, ktoré sa používajú na optimalizáciu kríženia kombináciou špecifických vlastností rozličných genotypov a využívaním heterózneho efektu. V závislosti od stupňa pyramídy plemenitby a výberu „hybridná plemenná ošípaná“ zahŕňa plemená, línie alebo hybridy. Nie všetky zvieratá sú teda nevyhnutne „hybridné“ v tradičnom zmysle slova.

(38)

Skúsenosti získané predovšetkým pri uplatňovaní smernice 90/427/EHS a v menšej miere smerníc 89/361/EHS a 2009/157/ES naznačujú, že sú potrebné presnejšie pravidlá na účinné vyriešenie sporov medzi chovateľmi na jednej strane a chovateľskými organizáciami na druhej strane na základe jasne zostavených stanov a opísaných práv a povinností chovateľov. Toto sa dá najlepšie dosiahnuť, ak sa spory vyriešia v právnom systéme členského štátu, v ktorom vznikli.

(39)

Chovateľské organizácie, ktoré založili a vedú plemenné knihy pre čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní, ako aj chovateľské podniky iné ako súkromné podniky pôsobiace v uzavretých systémoch chovu, ktoré založili a vedú plemenné registre pre hybridné plemenné ošípané, by mali zapisovať plemenné zvieratá do plemenných kníh alebo ich registrovať v plemenných registroch bez diskriminácie, pokiaľ ide o členský štát pôvodu zvierat alebo ich majiteľov, a pokiaľ je to stanovené v šľachtiteľskom programe, mali by klasifikovať uvedené zvieratá podľa ich vlastností.

(40)

Chovateľským organizáciám by sa tiež malo povoliť vytvorenie doplňujúcich oddielov na zaznamenávanie zvierat, ktoré nespĺňajú kritériá pôvodu, ale ktoré podľa úsudku chovateľských organizácií spĺňajú vlastnosti plemena stanovené v šľachtiteľskom programe príslušného plemena, a to s cieľom následne páriť uvedené zvieratá s čistokrvnými plemennými zvieratami patriacimi k plemenu, ktorého sa šľachtiteľský program týka, aby potomstvo mohlo postúpiť do hlavného oddielu plemennej knihy. Osobitné pravidlá pre generačný postup potomstva uvedených zvierat do hlavného oddielu plemennej knihy by sa mali stanoviť na úrovni Únie.

(41)

Generačný postup potomstva do hlavného oddielu plemenných kníh by sa mal povoliť len prostredníctvom samičej línie s výnimkou druhu koní. V súvislosti s ohrozeným plemenom hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a s „odolnými“ plemenami oviec, v prípade ktorých neexistuje dostatok čistokrvných plemenníkov, by mali mať členské štáty možnosť povoliť chovateľským organizáciám uplatňovanie menej prísnych pravidiel týkajúcich sa generačného postupu potomstva uvedených zvierat zaznamenaných v doplňujúcich oddieloch do hlavného oddielu plemennej knihy, aby sa predišlo ďalšiemu zhoršovaniu genetickej rozmanitosti uvedených plemien. Rovnako by sa mali stanoviť osobitné pravidlá s cieľom umožniť obnovenie plemien, ktoré už vymizli alebo sú na pokraji vyhynutia. Členské štáty využívajúce takéto výnimky by mali dôkladne posúdiť stupeň ohrozenia uvedených chovných populácií a zaistiť bezpečné riadenie genetických zdrojov.

(42)

Ak je potrebné vytvoriť nové plemeno spájaním vlastností čistokrvných plemenných zvierat rôznych plemien alebo zhromaždením zvierat vyznačujúcich sa dostatočným stupňom fyzickej uniformnosti, ktoré sa už rozmnožujú s dostačujúcou genetickou stabilitou, aby sa mohli považovať za vytvorené nové plemeno, chovateľským organizáciám by sa malo umožniť založiť plemenné knihy a vykonávať šľachtiteľské programy týkajúce sa uvedených nových plemien.

(43)

Žiadne ustanovenie tohto nariadenia by nemalo brániť tomu, aby zvieratá zapísané v doplňujúcom oddiele plemennej knihy určitého plemena patrili do rozsahu záväzkov v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia uvedeného v článku 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (16), a teda, aby boli oprávnené na podporu prostredníctvom vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov v rámci ich programov rozvoja vidieka.

(44)

V prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní by chovateľské organizácie mali mať možnosť stanoviť vo svojich šľachtiteľských programoch pravidlá, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie určitých reprodukčných techník a určitých čistokrvných plemenných zvierat vrátane používania ich zárodočných produktov. Chovateľské organizácie by napríklad mali mať možnosť požadovať, aby potomstvo pochádzalo len z prirodzenej plemenitby. Chovateľské organizácie využívajúce tento zákaz alebo obmedzenie by mali stanoviť uvedené pravidlá vo svojom šľachtiteľskom programe v súlade s pravidlami stanovenými chovateľskou organizáciou, ktorá vedie pôvodnú plemennú knihu.

(45)

Čistokrvné plemenné zvieratá zapísané v plemenných knihách by sa mali identifikovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (17).

(46)

V prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní sa v nariadení (EÚ) 2016/429 stanovuje, že v prípade zvierat druhu koní príslušné orgány v oblasti zdravia zvierat vydajú jedinečný identifikačný dokument vydávaný na celú dĺžku života, ktorý má Komisia ďalej špecifikovať prostredníctvom delegovaných aktov. S cieľom v čo najväčšej miere zosúladiť zootechnické osvedčenie s jedinečným identifikačným dokumentom vydávaným na celú dĺžku života, pokiaľ ide o obsah a správne konanie, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o formát a obsah jedinečného identifikačného dokumentu vydávaného na celú dĺžku života pre zvieratá druhu koní.

(47)

Oprávnenosť čistokrvných plemenných zvierat druhu koní konkurovať na medzinárodnej úrovni upravujú medzinárodné súkromné dohody. Vzhľadom na medzinárodný rozmer sektora chovu koní by Komisia pri príprave a vypracovávaní príslušných delegovaných a vykonávacích aktov mala zohľadniť uvedené dohody s cieľom zachovať oprávnenosť týchto čistokrvných plemenných zvierat druhu koní súťažiť na medzinárodnej úrovni.

(48)

Použitie plemenných zvierat na účely plemenitby, a najmä na prirodzenú plemenitbu alebo umelú insemináciu a biotechnologické metódy reprodukcie by sa malo regulovať na úrovni Únie, aby sa zabránilo prekážkam obchodu, najmä vtedy, ak takéto plemenné zvieratá podstúpili kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie vykonané v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení, a najmä v prílohe III.

(49)

Je zrejmé, že členské štáty alebo ich príslušné orgány by nemali využívať toto nariadenie s cieľom zakázať, obmedziť alebo brániť použitiu čistokrvných plemenných zvierat alebo ich zárodočných produktov na produkciu zvierat, ktoré nie sú určené na zápis do plemennej knihy alebo na registráciu v plemennom registri ako plemenné zvieratá.

(50)

Zatiaľ čo pravidlá na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie boli stanovené na úrovni Únie, pokiaľ ide o plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz, ktoré sú testované v súvislosti s určitým počtom znakov, viaceré požiadavky týkajúce sa rôznych plemien, použitia a selekcie čistokrvných plemenných zvierat druhu koní doteraz bránili ich harmonizácii. Namiesto toho pravidlá na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie špecifické pre jednotlivé plemená sú v súčasnosti zavedené v pôvodnej plemennej knihe daného plemena.

(51)

S cieľom zohľadniť technický vývoj, vedecký pokrok alebo potrebu chrániť hodnotné genetické zdroje by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu prílohy III k tomuto nariadeniu. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť aj vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie jednotných a podrobnejších pravidiel na kontrolu úžitkovosti a na genetické hodnotenie čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

(52)

Malo by byť možné, aby kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie vykonávala tretia strana, ktorú poverí chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik alebo verejný orgán vrátane orgánu, ktorý uvedené činnosti vykonáva ako samostatnú úlohu. Uvedenú tretiu stranu by mohol povoliť a posúdiť príslušný orgán v rámci schvaľovania šľachtiteľského programu. Chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik zadávajúci vykonávanie kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia tretej strane, pokiaľ príslušný členský štát alebo jeho príslušné orgány nerozhodnú inak, zostáva zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na uvedené činnosti, a mal by uviesť určenú tretiu stranu vo svojom šľachtiteľskom programe.

(53)

V závislosti od druhu alebo plemena, okrem iných faktorov, môže nastať potreba harmonizovať alebo zlepšiť metódy kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat používané chovateľskými organizáciami alebo tretími stranami, ktoré boli nimi poverené. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o určenie referenčných centier Európskej únie. Ak je to potrebné, s cieľom zmeniť úlohy uvedených centier, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Uvedené referenčné centrá Európskej únie by mali byť spôsobilé na finančnú podporu Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (18). V prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu hovädzieho dobytka uvedené úlohy vykonáva Interbull Centre, stály podvýbor Medzinárodného výboru pre kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat (ICAR), ktorý je referenčným centrom Európskej únie určeným rozhodnutím Rady 96/463/ES (19).

(54)

S cieľom poskytnúť podporu chovateľským organizáciám zaoberajúcim sa chovom zvierat ohrozených plemien, ak sa uzná za nevyhnutné, mali by sa navyše na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o určenie referenčných centier Európskej únie, ktorých špecifickou úlohou je podpora vytvárania alebo harmonizácie metód používaných uvedenými chovateľskými organizáciami. Ak je to potrebné, s cieľom zmeniť úlohy uvedených centier, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Pri určovaní uvedených centier a opise ich úloh by Komisia mala náležite zohľadniť činnosť Európskeho regionálneho kontaktného bodu pre živočíšne genetické zdroje (ERFP), ktorý bol zriadený v rámci Globálneho akčného plánu pre živočíšne genetické zdroje v Európe Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Metódy, ktoré tieto centrá zaviedli, by nemali byť záväzné.

(55)

Chovatelia, ktorí sa zúčastňujú na šľachtiteľskom programe, by mali mať právo získať zootechnické osvedčenia pre svoje plemenné zvieratá, ktorých sa uvedený šľachtiteľský program týka, a pre zárodočné produkty uvedených zvierat. Zootechnické osvedčenia by mali sprevádzať plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty, ak sa s nimi obchoduje alebo sa dostávajú do Únie na účely zápisu alebo registrácie uvedených zvierat alebo potomstva vyprodukovaného z uvedených zárodočných produktov do iných plemenných kníh alebo plemenných registrov. Zootechnické osvedčenia by mali informovať chovateľa o genetickej kvalite a pôvode nadobudnutého zvieraťa. Takéto osvedčenia by sa napríklad mali vydávať v prípade, že je potrebné, aby sprevádzali plemenné zvieratá na výstavné účely, alebo ak sa zvieratá umiestňujú v skúšobných staniciach alebo inseminačných strediskách.

(56)

Malo by byť zrejmé, že týmto nariadením sa nezakazuje členským štátom alebo príslušným orgánom požadovať, aby sa v prípade, že sa obchoduje so spermou čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní, ktoré sú určené na umelú insemináciu s cieľom produkovať zvieratá, ktoré nie sú určené na to, aby sa stali čistokrvnými plemennými zvieratami, k tejto sperme prikladali informácie o kvalite a pôvode uvedeného zvieraťa. Sprístupnením zárodočných produktov plemenných zvierat, a najmä ich spermy, a súvisiacich informácií o zootechnických osvedčeniach aj prevádzkovateľom, ktorí rozmnožujú zvieratá bez úmyslu zapísať ich potomstvo v plemennej knihe, sa vo všeobecnosti predpokladá možné zlepšenie konkurencieschopnosti Únie v odvetví plemenitby zvierat.

(57)

Vstup plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a ich vývoz do tretích krajín je dôležitý pre poľnohospodárstvo Únie. Vstup plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie by sa preto mal vykonávať za podmienok, ktoré sú porovnateľné s predpismi uplatniteľnými na obchod v Únii. Plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty by však mali byť oprávnené na zápis do hlavného oddielu plemennej knihy alebo plemenného registra v Únii len vtedy, ak úroveň kontrol vykonávaných vo vyvážajúcej tretej krajine zabezpečuje rovnakú spoľahlivosť údajov o pôvode a výsledkov kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia ako v Únii a ak sú chovateľské subjekty poskytujúce tieto údaje a výsledky uvedené v zozname Komisie. Chovateľské subjekty v tretích krajinách by okrem toho mali recipročným spôsobom prijímať plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty z príslušnej chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku uznaného v Únii.

(58)

V nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (20) sa stanovuje, že nomenklatúru tovaru, a to „kombinovanú nomenklatúru“, alebo v skrátenej podobe „KN“, ktorá zároveň spĺňa aj požiadavky Spoločného colného sadzobníka, aj štatistiky zahraničného obchodu Spoločenstva a ostatných politík Únie týkajúcich sa dovozu alebo vývozu tovaru, má stanovovať Komisia. V prílohe I k uvedenému nariadeniu sú uvedené kódy KN pre čistokrvné plemenné zvieratá druhu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní a spermy hovädzieho dobytka, a tiež sa v nej uvádza, že sú oslobodené od dohodnutých colných sadzieb. V takom prípade by uvedené zvieratá a ich zárodočné produkty malo sprevádzať príslušné zootechnické osvedčenie dokazujúce ich klasifikáciu ako čistokrvné plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty. V prípade čistokrvných plemenných zvierat by zvieratá mal sprevádzať aj doklad, ktorý preukazuje, že budú zapísané do plemennej knihy vedenej chovateľskou organizáciou alebo budú zaregistrované v plemennom registri vedenom chovateľským podnikom.

(59)

Pri vstupe do Únie sa plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty podrobia veterinárnym kontrolám v súlade so smernicami Rady 91/496/EHS (21) a 97/78/ES (22). V prípade čistokrvných plemenných zvierat, tieto by sa mali podrobiť aj potrebným kontrolám na uplatnenie oslobodenia od dohodnutej colnej sadzby pre čistokrvné plemenné zvieratá.

(60)

V tomto nariadení je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa úradných kontrol vykonávaných na overenie dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení a iných úradných činností vykonávaných príslušnými orgánmi v súlade s týmto nariadením, ktoré sú prispôsobené odvetviu šľachtenia a plemenitby zvierat. Príslušné orgány by mali mať možnosť vykonávať úradné kontroly všetkých subjektov, ktoré podliehajú tomuto nariadeniu, a najmä chovateľských organizácií, chovateľských podnikov, tretích strán vykonávajúcich kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie, a chovateľov, a staníc na odber a skladovanie spermy, ak vydávajú zootechnické osvedčenia, staníc na skladovanie embryí a tímov na odber alebo produkciu embryí.

(61)

Príslušné orgány by mali vykonávať úradné kontroly s cieľom overiť súlad s pravidlami stanovenými v tomto nariadení a s požiadavkami stanovenými v schválenom šľachtiteľskom programe. Uvedené kontroly môžu zahŕňať inšpekciu zariadení používaných na kontrolu úžitkovosti alebo overenie zavedených postupov na zaznamenávanie zootechnických a genealogických údajov alebo preskúmanie dokladov alebo systémov používaných na uchovávanie a spracovanie takýchto údajov, ktoré sa získali o plemenných zvieratách. Uvedené preskúmanie by mohlo zohľadniť kontroly kvality alebo systémy kontroly zabezpečujúce presnosť zaznamenaných údajov, ako sú kontroly rodičovstva vykonávané s cieľom overiť pôvod zvieraťa. Príslušné orgány môžu vykonávať úradné kontroly v priestoroch a kanceláriách chovateľov, chovateľských organizácií alebo chovateľských podnikov, na ich zariadeniach, ako aj na plemenných zvieratách alebo zárodočných produktoch odobraných plemenným zvieratám, ktoré boli predmetom šľachtiteľského programu.

(62)

Ak sa v tomto nariadení odkazuje na „iné úradné činnosti“, uvedený pojem by sa mal vykladať ako vzťahujúci sa na uznanie chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, schvaľovanie šľachtiteľských programov alebo poskytovanie pomoci iným členským štátom a tretím krajinám.

(63)

Na účinné uplatňovanie predpisov Únie v oblasti plemenných zvierat a ich zárodočných produktov stanovených v tomto nariadení je potrebné, aby príslušné orgány členských štátov navzájom spolupracovali a poskytovali administratívnu pomoc, kedykoľvek je to potrebné. V tomto nariadení by sa preto mali s potrebnými úpravami stanoviť všeobecné pravidlá o administratívnej pomoci a spolupráci, podobné tým, ktoré sú v súčasnosti stanovené v hlave IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (23).

(64)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijatie osobitných opatrení, ak existuje dôkaz o tom, že v tretej krajine dochádza k rozsiahlemu a závažnému nedodržiavaniu práva Únie o plemenitbe zvierat.

(65)

Príslušné orgány členských štátov by mali mať takisto potrebné právomoci na presadzovanie zootechnických a genealogických pravidiel týkajúcich sa plemenných zvierat, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, vrátane pozastavenia schvaľovania šľachtiteľského programu alebo odobratia uznania chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku v prípade nesúladu s pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

(66)

Komisia by mala podľa potreby vykonávať kontroly v členských štátoch okrem iného vzhľadom na výsledky úradných kontrol vykonaných členskými štátmi na zabezpečenie uplatňovania pravidiel stanovených v tomto nariadení vo všetkých členských štátoch.

(67)

V prípade potreby by Komisia mala vykonávať kontroly v tretích krajinách s cieľom zostaviť zoznam chovateľských subjektov tretích krajín, z ktorých by mal byť povolený vstup plemenných zvierat a ich spermy, oocytov a embryí do Únie, s cieľom stanoviť podmienky ich vstupu do Únie a s cieľom získavať zootechnické a genealogické informácie o fungovaní dohôd o rovnocennosti. Komisia by tiež mala vykonávať kontroly v tretích krajinách, ak je to oprávnené vzhľadom na pretrvávajúci alebo objavujúci sa problém v súvislosti s plemennými zvieratami alebo ich zárodočnými produktmi.

(68)

Overenie dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení prostredníctvom úradných kontrol má zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby sa ciele tohto nariadenia účinne dosiahli v celej Únii. Nedostatky kontrolných systémov členských štátov môžu v určitých prípadoch značne narušiť dosahovanie uvedených cieľov a viesť k situáciám závažného rozsiahleho nesúladu uvedených pravidiel. Komisia by preto mala mať možnosť reagovať na závažné nedostatky kontrolných systémov členských štátov prijatím opatrení uplatniteľných dovtedy, kým dotknutý členský štát neprijme potrebné opatrenie na odstránenie narušenia. Takéto opatrenia zahŕňajú zákaz alebo presadzovanie osobitných podmienok týkajúcich sa obchodovania s plemennými zvieratami alebo ich zárodočnými produktmi alebo akékoľvek iné opatrenia, ktoré Komisia považuje za primerané na odstránenie uvedeného rozsiahleho porušovania.

(69)

Keďže smernice 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/427/EHS, 94/28/ES a 2009/157/ES majú byť zrušené a nahradené týmto nariadením, je takisto potrebné zrušiť akty Komisie prijaté podľa uvedených smerníc a v prípade potreby ich nahradiť buď delegovanými aktmi, alebo vykonávacími aktmi prijatými v súlade s príslušnými právomocami prenesenými na základe tohto nariadenia. Uvedené akty Komisie by preto mali byť zrušené a v prípade potreby nahradené.

(70)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto nariadenia a doplniť ho alebo zmeniť jeho prílohy by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie, úlohy a požiadavky pre referenčné centrá Európskej únie a obsah a formát zootechnických osvedčení.

(71)

Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa uvedené konzultácie vykonali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (24). S cieľom zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov Európsky parlament a Rada majú najmä dostať všetky dokumenty v rovnakom čase ako experti členských štátov, a ich experti majú mať systematicky prístup na rokovania expertných skupín Komisie týkajúce sa prípravy delegovaných aktov.

(72)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa vzorov formulárov pre informácie, ktoré majú členské štáty poskytovať verejnosti, týkajúce sa zoznamu uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, metód na overovanie identity čistokrvných plemenných zvierat, kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia, určenia referenčných centier Európskej únie, vzorov formulárov pre jedinečný identifikačný dokument vydávaný na celú dĺžku života pre koňovité zvieratá, vzorov zootechnických osvedčení sprevádzajúcich plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty, uznania rovnocennosti opatrení uplatňovaných v tretích krajinách, závažného narušenia systému kontroly v členskom štáte a stanovenia špecifických opatrení týkajúcich sa vstupu plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (25). Ak Stály zootechnický výbor neposkytne stanovisko, Komisia by nemala prijať vykonávací akt.

(73)

Pravidlá stanovené v smerniciach 87/328/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/118/EHS, 90/119/EHS, 90/427/EHS, 91/174/EHS, 94/28/ES a 2009/157/ES a rozhodnutí 96/463/ES sa majú nahradiť pravidlami stanovenými v tomto nariadení a v delegovaných a vykonávacích aktoch Komisie prijatých na základe právomocí prenesených podľa tohto nariadenia. Preto by sa uvedené právne akty mali zrušiť.

(74)

Tieto rozhodnutia Komisie týkajúce sa okrem iného kritérií špecifických pre jednotlivé druhy na schvaľovanie alebo uznávanie chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, na zápis plemenných zvierat v plemenných knihách, použitie na plemenitbu a umelú insemináciu, kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie, boli prijaté podľa smerníc 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/427/EHS, 94/28/ES a 2009/157/ES, rozhodnutí Komisie 84/247/EHS (26), 84/419/EHS (27), 89/501/EHS (28), 89/502/EHS (29), 89/504/EHS (30), 89/505/EHS (31), 89/507/EHS (32), 90/254/EHS (33), 90/255/EHS (34), 90/256/EHS (35), 90/257/EHS (36), 92/353/EHS (37), 96/78/ES (38) a 2006/427/ES (39). Týmto nariadením by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré nahradia pravidlá stanovené v uvedených rozhodnutiach Komisie.

(75)

V tomto nariadení by sa mali stanoviť podobné pravidlá ako pravidlá stanovené v rozhodnutí Komisie 92/354/EHS (40).

(76)

Tieto právne akty Komisie boli prijaté podľa smerníc 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/427/EHS, 94/28/ES a 2009/157/ES, rozhodnutí Komisie 89/503/EHS (41), 89/506/EHS (42), 90/258/EHS (43), 96/79/ES (44), 96/509/ES (45), 96/510/ES (46) a 2005/379/ES (47) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262 (48). Týmto nariadením by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré nahradia pravidlá stanovené v uvedených právnych aktoch Komisie.

(77)

Na zabezpečenie právnej jasnosti a na zamedzenie duplicite by sa právne akty Komisie uvedené v odôvodneniach 74, 75 a 76 mali zrušiť od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Komisia by okrem toho mala aspoň 18 mesiacov pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia prijať vykonávacie akty, ktoré stanovia vzory formulárov pre poskytovanie informácií, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamu uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, ktorý majú členské štáty sprístupniť verejnosti, ako aj vzory formulárov pre zootechnické osvedčenia týkajúce sa plemenných zvierat a ich zárodočných produktov. Uvedené vykonávacie akty by sa mali uplatňovať od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

(78)

S cieľom zabezpečiť hladký prechod v súvislosti s organizáciami chovateľov, chovateľskými organizáciami, združeniami chovateľov, súkromnými podnikmi alebo inými organizáciami či združeniami, ktoré boli schválené alebo uznané s časovým obmedzením alebo bez neho podľa aktov zrušených týmto nariadením, a v súvislosti so šľachtiteľskými programami, ktoré vykonávajú títo prevádzkovatelia, by sa uvedení prevádzkovatelia a ich šľachtiteľské programy mali považovať za uznané alebo schválené v súlade s týmto nariadením. Uvedení prevádzkovatelia by preto nemali podliehať postupom uznávania, schvaľovania a oznamovania o rozšírení zemepisného územia do iných členských štátov stanoveným v tomto nariadení, hoci iné ustanovenia nariadenia by sa na nich mali uplatňovať. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby uvedení prevádzkovatelia dodržiavali všetky pravidlá stanovené v tomto nariadení, najmä tým, že v ich prípade vykonávajú úradné kontroly na základe rizika. V prípade nesúladu by príslušné orgány mali zabezpečiť, aby uvedení prevádzkovatelia prijali potrebné opatrenia na nápravu uvedeného nesúladu, a v prípade potreby by mali pozastaviť alebo odobrať uznanie uvedených prevádzkovateľov alebo schvaľovanie ich šľachtiteľských programov.

(79)

Komisia nedávno prijala návrh nového nariadenia o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach. Cieľom uvedeného nového nariadenia je zrušenie nariadenia (ES) č. 882/2004, smernice Rady 89/608/EHS (49), smernice Rady 90/425/EHS (50) a smerníc 91/496/EHS a 97/78/ES. Jeho cieľom je tiež začlenenie určitých pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 882/2004 a v uvedených smerniciach, a to s potrebnými úpravami. Nie je však zámerom, aby do rozsahu pôsobnosti uvedeného nového nariadenia patrila plemenitba zvierat. V záujme právnej jasnosti a istoty a až do zrušenia smerníc 89/608/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS a 97/78/ES prostredníctvom tohto nového nariadenia je potrebné, aby sa zo smerníc 89/608/EHS a 90/425/EHS vypustili odkazy na pojem „zootechnické“, zatiaľ čo v prípade smerníc 91/496/EHS a 97/78/ES sa takáto zmena nevyžaduje. Smernice 89/608/EHS a 90/425/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(80)

Do dátumu začatia uplatňovania článku 110 nariadenia (EÚ) 2016/429 by chovateľské organizácie, ktoré vykonávajú schválené šľachtiteľské programy týkajúce sa čistokrvných plemenných zvierat druhu koní, mali mať možnosť naďalej vydávať identifikačné doklady pre uvedené čistokrvné plemenné zvieratá v súlade s článkom 8 ods. 1 smernice 90/427/EHS.

(81)

Toto nariadenie by malo byť uplatniteľné od prvého dňa dvadsiateho ôsmeho mesiaca od dňa nadobudnutia jeho účinnosti,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú:

a)

zootechnické a genealogické pravidlá na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich vstup do Únie;

b)

pravidlá týkajúce sa uznávania chovateľských organizácií a chovateľských podnikov a schvaľovania šľachtiteľských programov;

c)

práva a povinnosti chovateľov, chovateľských organizácií a chovateľských podnikov;

d)

pravidlá týkajúce sa zápisu plemenných zvierat do plemenných kníh a plemenných registrov a podmienky použitia plemenných zvierat a ich zárodočných produktov na plemenitbu;

e)

pravidlá týkajúce sa kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných zvierat;

f)

pravidlá týkajúce sa vydávania zootechnických osvedčení pre plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty;

g)

pravidlá vykonávania úradných kontrol, a najmä kontrol v chovateľských organizáciách a chovateľských podnikoch a pravidlá týkajúce sa vykonávania iných úradných činností;

h)

pravidlá týkajúce sa administratívnej pomoci a spolupráce a pravidlá presadzovania pravidiel zo strany členských štátov;

i)

pravidlá na vykonávanie kontrol zo strany Komisie v členských štátoch a tretích krajinách.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty, ak uvedené zvieratá alebo potomstvo pochádzajúce z týchto zárodočných produktov sú určené na zápis do plemennej knihy ako čistokrvné plemenné zvieratá alebo registráciu v plemennom registri ako hybridné plemenné ošípané.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty, ak uvedené zvieratá a zárodočné produkty sú určené na technické alebo vedecké pokusy vykonávané pod dohľadom príslušných orgánov.

4.   Článok 9 ods. 4, článok 13, článok 14 ods. 3 a 4, články 23, 24, článok 28 ods. 2 a článok 36 ods. 1 sa nevzťahujú na súkromné podniky, uznané ako chovateľské podniky, ktoré pôsobia v uzavretých systémoch chovu.

5.   Týmto nariadením nie sú dotknuté práva členských štátov prijať vnútroštátne opatrenia na reguláciu vykonávania šľachtiteľských programov, ktoré neboli schválené v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zviera“ je domáce zviera druhov:

a)

hovädzieho dobytka (Bos taurus, Bos indicus a Bubalus bubalis);

b)

ošípaných (Sus scrofa);

c)

oviec (Ovis aries);

d)

kôz (Capra hircus), alebo

e)

koňovitých zvierat (Equus caballus a Equus asinus);

2.

„plemeno“ je populácia zvierat dostatočne uniformných na to, aby ich jedna alebo viacero skupín chovateľov mohli považovať za odlišné od iných zvierat rovnakého druhu a aby títo súhlasili so zápisom uvedených zvierat v plemenných knihách s podrobnosťami o ich známych predkoch na účely prenosu ich zdedených vlastností prostredníctvom reprodukcie, výmeny a selekcie v rámci šľachtiteľského programu;

3.

„plemenné zviera“ je čistokrvné plemenné zviera alebo hybridná plemenná ošípaná;

4.

„zárodočné produkty“ sú sperma, oocyty a embryá odobrané od plemenných zvierat alebo vyprodukované plemennými zvieratami na účely umelej inseminácie a biotechnologických metód reprodukcie;

5.

„chovateľská organizácia“ je každé združenie chovateľov, organizácia chovateľov alebo verejný orgán, iný ako príslušné orgány, ktorý je uznaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 4 ods. 3 na účely vykonávania šľachtiteľského programu čistokrvných plemenných zvierat zapísaných v plemennej(-ých) knihe(-ách), ktorú(-é) vedie alebo zakladá;

6.

„chovateľský podnik“ je každé združenie chovateľov, organizácia chovateľov, súkromný podnik pôsobiaci v uzavretom systéme chovu alebo verejný orgán, iný ako príslušné orgány, ktorý je uznaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 4 ods. 3 na účely vykonávania šľachtiteľského programu týkajúceho sa hybridných plemenných ošípaných registrovaných v plemennom(-ých) registri(-och), ktorý(-é) vedie alebo zakladá;

7.

„chovný subjekt“ je každé združenie chovateľov, chovateľská organizácia, súkromný podnik, organizácia na chov dobytka alebo úradná služba v tretej krajine, ktorá bola v súvislosti s čistokrvnými plemennými zvieratami druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz alebo koní alebo hybridných plemenných ošípaných úradne schválená v uvedenej tretej krajine v súvislosti so vstupom plemenných zvierat určených na plemenitbu do Únie;

8.

„príslušné orgány“ sú orgány členského štátu, ktoré sú zodpovedné podľa tohto nariadenia za:

a)

uznávanie chovateľských organizácií a chovateľských podnikov a schvaľovanie šľachtiteľských programov pre plemenné zvieratá;

b)

úradné kontroly prevádzkovateľov;

c)

poskytovanie pomoci iným členským štátom a tretím krajinám v prípade zistených prípadov nesúladu;

d)

úradné činnosti iné ako tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) a c);

9.

„čistokrvné plemenné zviera“ je zviera, ktoré je zapísané alebo podmienečne zapísané a oprávnené na zápis v hlavnom oddiele plemennej knihy;

10.

„hybridná plemenná ošípaná“ je zviera druhu ošípané registrované v plemennom registri, ktoré je produktom zámerného kríženia alebo sa použilo na zámerné kríženie v rámci jednej z týchto kategórií alebo medzi nimi:

a)

čistokrvnými plemennými ošípanými rôznych plemien alebo línií;

b)

plemennými ošípanými, ktoré sú samotné produktom kríženia (hybridizácie) medzi rôznymi plemenami alebo líniami;

c)

plemennými ošípanými, ktoré patria do niektorej z kategórií uvedených v písmene a) alebo b);

11.

„línia“ je geneticky stabilná a uniformná subpopulácia čistokrvných plemenných zvierat určitého plemena;

12.

„plemenná kniha“ je:

a)

každá kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré je vedené chovateľskou organizáciou a pozostáva z hlavného oddielu a, ak sa chovateľská organizácia tak rozhodne, z jedného alebo viacerých doplňujúcich oddielov pre zvieratá tohto istého druhu, ktoré nie sú oprávnené na zápis v hlavnom oddiele;

b)

v opodstatnených prípadoch každá zodpovedajúca kniha vedená chovateľským subjektom;

13.

„hlavný oddiel“ je časť plemennej knihy, v ktorej sú čistokrvné plemenné zvieratá zapísané alebo podmienečne zapísané a oprávnené na zápis s uvedením podrobností o ich predkoch, a prípadne aj s uvedením ich vlastností;

14.

„trieda“ je horizontálne rozdelenie hlavného oddielu, v ktorej sú čistokrvné plemenné zvieratá zapísané podľa svojej plemennej hodnoty;

15.

„vlastnosť“ je vyčísliteľná dedičná vlastnosť alebo genetická osobitosť plemenného zvieraťa;

16.

„plemenná hodnota“ je odhad očakávaného účinku genotypu plemenného zvieraťa na danú vlastnosť jeho potomstva;

17.

„plemenný register“ je:

a)

každá kartotéka alebo dátové médium, ktoré je vedené v chovateľskom podniku a v ktorom sú registrované hybridné plemenné ošípané s uvedením ich predkov;

b)

v náležitých prípadoch každý zodpovedajúci register vedený chovným subjektom;

18.

„úradná kontrola“ je každý druh kontroly, ktorú príslušné orgány vykonávajú s cieľom overiť súlad s pravidlami stanovenými v tomto nariadení;

19.

„iné úradné činnosti“ sú každou inou činnosťou, ako je úradná kontrola, ktorú vykonávajú príslušné orgány v súlade s týmto nariadením s cieľom zabezpečiť uplatňovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení;

20.

„zootechnické osvedčenie“ je osvedčenie o identite, pôvode a príslušnosti, potvrdenie o pôvode alebo obchodná dokumentácia, ktoré sú vydané v papierovej alebo elektronickej forme pre plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty a ktoré poskytujú informácie o pôvode, identifikácii a ak sú k dispozícii, o výsledkoch kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia;

21.

„vstupovanie do Únie“ alebo „vstup do Únie“ je uvedenie plemenných zvierat a ich zárodočných produktov na jedno z území uvedených v prílohe VI z oblastí, ktoré sa nachádzajú mimo uvedených území, okrem prípadov tranzitu;

22.

„obchod“ znamená činnosti v oblasti nákupu, predaja, výmeny alebo iného nadobudnutia alebo prenechania zvierat alebo ich zárodočných produktov v rámci Únie, ako aj v rámci členského štátu;

23.

„prevádzkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba podliehajúca pravidlám stanoveným v tomto nariadení, ako sú chovateľské organizácie, chovateľské podniky, tretie strany, ktoré boli poverené chovateľskými organizáciami alebo chovateľskými podnikmi v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), stanice na odber a skladovanie spermy, stanice na skladovanie embryí, tímy na odber alebo produkciu embryí a chovatelia;

24.

„ohrozené plemeno“ je miestne plemeno, ktoré členský štát uznal za ohrozené, geneticky prispôsobené jednému alebo viacerým tradičným systémom chovu alebo životnému prostrediu v danom členskom štáte, a ak stav ohrozenosti vedecky určil orgán, ktorý má potrebné schopnosti a znalosti v oblasti ohrozených plemien;

25.

„súkromný podnik pôsobiaci v uzavretom systéme chovu“ je súkromný podnik so šľachtiteľským programom, na ktorom sa buď nezúčastňujú žiadni chovatelia, alebo na ktorom sa zúčastňuje len obmedzený počet chovateľov, ktorí sú viazaní na uvedený súkromný podnik tak, že súhlasia s odberom hybridných plemenných ošípaných od uvedeného podniku alebo s dodávaním hybridných plemenných ošípaných uvedenému podniku;

26.

„šľachtiteľský program“ je súbor systematických opatrení vrátane zaznamenávania údajov, selekcie, plemenitby a výmeny plemenných zvierat a ich zárodočných produktov, ktoré boli navrhnuté a realizované s cieľom zachovať alebo posilniť želané fenotypové a/alebo genotypové znaky a vlastnosti v rámci cieľovej chovnej populácie.

Článok 3

Všeobecné zootechnické a genealogické pravidlá na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich vstup do Únie

1.   Obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a ich vstup do Únie nesmú byť zakázané, obmedzené, ani im nesmie byť bránené zo zootechnických alebo genealogických dôvodov iných ako tých, ktoré vyplývajú z pravidiel stanovených v tomto nariadení.

2.   Chovatelia plemenných zvierat, chovateľské organizácie, chovateľské podniky alebo chovateľské subjekty nesmú byť diskriminované na základe ich krajiny pôvodu alebo krajiny pôvodu ich plemenných zvierat alebo ich zárodočných produktov.

KAPITOLA II

Uznávanie chovateľských organizácií a chovateľských podnikov v členských štátoch a schvaľovanie šľachtiteľských programov

Oddiel 1

Uznávanie chovateľských organizácií a chovateľských podnikov

Článok 4

Uznávanie chovateľských organizácií a chovateľských podnikov

1.   Pokiaľ ide o čistokrvné plemenné zvieratá, združenia chovateľov, organizácie chovateľov alebo verejné subjekty môžu požiadať príslušné orgány o uznanie za chovateľskú organizáciu.

Pokiaľ ide o hybridné plemenné ošípané, združenia chovateľov, organizácie chovateľov alebo súkromné podniky pôsobiace v uzavretom systéme chovu alebo verejné subjekty môžu požiadať príslušné orgány o uznanie za chovateľský podnik.

2.   Žiadosť uvedená v odseku 1 sa podáva písomne, buď v papierovej alebo v elektronickej forme.

3.   Príslušné orgány posúdia žiadosti uvedené v odseku 1. Uznajú za chovateľskú organizáciu každého žiadateľa uvedeného v odseku 1 prvom pododseku a za chovateľský podnik každého žiadateľa uvedeného v odseku 1 druhom pododseku, ktorí spĺňajú tieto požiadavky:

a)

majú svoje sídlo na území členského štátu, kde sa príslušný orgán nachádza;

b)

preukážu vo svojej žiadosti, že spĺňajú požiadavky stanovené v časti 1 prílohy I týkajúce sa šľachtiteľských programov, o schválenie ktorých majú v úmysle požiadať v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12;

c)

ich žiadosť obsahuje v súvislosti s každým z uvedených plánovaných šľachtiteľských programov predbežnú verziu šľachtiteľského programu, ktorá má zahŕňať informácie uvedené v časti 2 prílohy I, a okrem toho v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní v časti 3 prílohy I;

d)

pri predkladaní žiadosti uvedenej v odseku 1 tohto článku predložia žiadosť o schválenie aspoň jedného z uvedených plánovaných šľachtiteľských programov v súlade s článkom 8 ods. 2.

Článok 5

Zamietnutie uznania chovateľských organizácií a chovateľských podnikov

1.   Na účely článku 4 ods. 1, ak má príslušný orgán v úmysle zamietnuť žiadateľovi uznanie chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku, poskytne uvedenému žiadateľovi odôvodnené vysvetlenie plánovaného zamietnutia. Uvedený žiadateľ má právo požiadať príslušný orgán o opätovné posúdenie tohto plánovaného zamietnutia do 60 dní od dátumu prijatia odôvodneného vysvetlenia, alebo skôr, ak sú vo vnútroštátnych pravidlách stanovené kratšie časové lehoty.

2.   Ak sa na základe opätovného posúdenia podľa odseku 1 príslušný orgán rozhodne potvrdiť svoje zamietnutie, poskytne žiadateľovi odôvodnené vysvetlenie svojho rozhodnutia zamietnuť uznanie do 90 dní od prijatia jeho žiadosti o opätovné posúdenie alebo skôr, ak sú vo vnútroštátnych pravidlách stanovené kratšie časové lehoty. Príslušný orgán zároveň informuje Komisiu o svojom rozhodnutí zamietnuť uznanie a o jeho dôvodoch na zamietnutie.

Článok 6

Predloženie upravených šľachtiteľských programov v prípade zamietnutia a zrušenia uznania chovateľských organizácií alebo chovateľských podnikov ak nemajú schválené šľachtiteľské programy

1.   Ak príslušný orgán, ktorý uznal chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3, zamietne žiadosť o schválenie šľachtiteľského programu predloženého uvedenou chovateľskou organizáciou alebo chovateľským podnikom v súlade s článkom 8, uvedená chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik musí mať možnosť predložiť upravenú verziu uvedeného šľachtiteľského programu do šiestich mesiacov od uvedeného zamietnutia.

2.   Príslušný orgán zruší uznanie uvedenej chovateľskej organizácii alebo chovateľskému podniku, ak do konca lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku nebola predložená upravená verzia šľachtiteľského programu a ak chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik nemá iný šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

Článok 7

Zoznamy uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov

1.   Členské štáty vypracujú a aktualizujú zoznam chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, ktoré ich príslušné orgány uznali v súlade s článkom 4 ods. 3 a ktoré majú aspoň jeden šľachtiteľský program, ktorý bol schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 Členské štáty uvedený zoznam sprístupnia verejnosti.

2.   Zoznam stanovený v odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a)

názov, kontaktné údaje a webové sídlo chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku, ak je k dispozícii;

b)

v prípade každej chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku na tomto zozname:

i)

v prípade čistokrvných plemenných zvierat názov plemena, alebo v prípade hybridných plemenných ošípaných názov plemena, línie alebo hybridu, na ktoré sa vzťahuje jej/jeho šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a ak chovateľská organizácia využíva odchýlky uvedené v článku 19 alebo bode 2 kapitoly III časti 1 prílohy II, odkaz na tieto odchýlky;

ii)

zemepisné územie, kde sa má vykonávať každý z jej/jeho šľachtiteľských programov;

iii)

v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní názov a v náležitých prípadoch kontaktné údaje chovateľskej organizácie, ktorá vedie pôvodnú plemennú knihu plemena;

iv)

v prípade každého zo svojich šľachtiteľských programov, odkaz na webovú stránku, na ktorej možno získať prístup k informáciám o uvedených šľachtiteľských programoch, ak je takáto stránka dispozícii.

3.   Členské štáty taktiež zahrnú do zoznamu stanoveného v odseku 2 tohto článku každý príslušný orgán, ktorý vykonáva šľachtiteľský program v súlade s článkom 38.

4.   Ak sa zrušilo uznanie chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku v súlade s článkom 47 ods. 1 tretím pododsekom písm. e) alebo schválenie šľachtiteľského programu je pozastavené alebo zrušené v súlade s článkom 47 ods. 1 tretím pododsekom písm. d), členské štáty bez zbytočného odkladu uvedú informáciu o takomto pozastavení alebo zrušení v zozname stanovenom v odseku 1 tohto článku.

Ak je počas 24 mesiacov uznanie zrušené alebo schválenie šľachtiteľského programu je pozastavené alebo zrušené, členské štáty definitívne odstránia uvedenú chovateľskú organizáciu, chovateľský podnik alebo šľachtiteľský program zo zoznamu stanoveného v odseku 1.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví vzory formulárov na poskytnutie informácií, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamu uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov podľa odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

Oddiel 2

Schvaľovanie šľachtiteľských programov

Článok 8

Schvaľovanie šľachtiteľských programov, ktoré vykonávajú chovateľské organizácie a chovateľské podniky

1.   Chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik predkladá žiadosť o schválenie svojich šľachtiteľských programov príslušnému orgánu, ktorý uznal chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3.

2.   Žiadosti uvedené v odseku 1 sa podávajú písomne, buď v papierovej alebo v elektronickej forme.

3.   Príslušný orgán uvedený v odseku 1 posúdi tieto šľachtiteľské programy a schváli ich za predpokladu, že:

a)

majú jeden alebo viacero z týchto cieľov:

i)

v prípade čistokrvných plemenných zvierat:

zlepšenie plemena,

zachovanie plemena,

vytvorenie nového plemena,

obnovenie plemena;

ii)

v prípade hybridných plemenných ošípaných:

zlepšenie plemena, línie alebo hybridu,

vytvorenie nového plemena, línie alebo hybridu;

b)

podrobne opisujú ciele selekcie a chovné ciele;

c)

sú v súlade s požiadavkami stanovenými v časti 2 prílohy I a okrem toho v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní v časti 3 prílohy I.

4.   Chovateľské organizácie alebo chovateľské podniky môžu vykonávať prostredníctvom tretej strany osobitné technické činnosti týkajúce sa riadenia svojich šľachtiteľských programov vrátane kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia za predpokladu, že:

a)

chovateľské organizácie a chovateľské podniky zostanú zodpovedné príslušnému orgánu za zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v častiach 2 a 3 prílohy I;

b)

nedochádza ku konfliktu záujmov medzi uvedenou treťou stranou a hospodárskymi činnosťami chovateľov, ktorí sa zúčastňujú na šľachtiteľskom programe;

c)

uvedená tretia strana spĺňa všetky potrebné požiadavky na vykonávanie týchto činností;

d)

uvedené chovateľské organizácie a chovateľské podniky uvedú vo svojich žiadostiach podľa odseku 2 činnosti, ktoré plánujú vykonávať prostredníctvom tretej strany, spolu s menom a kontaktnými údajmi uvedených tretích strán.

5.   Ak sa aspoň 24 mesiacov nevyskytnú chovatelia, ktorí majú svoje chovy, v ktorých držia ich plemenné zvieratá, umiestnené v danej časti zemepisného územia, ktorí sa zúčastňujú na šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s odsekom 3, príslušný orgán uvedený v odseku 1 môže požiadať príslušnú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik, aby prispôsobili zemepisné územie svojho šľachtiteľského programu tak, aby nezahŕňalo uvedenú časť.

Článok 9

Zmeny schváleného šľachtiteľského programu

1.   Pred vykonaním akejkoľvek významnej zmeny, ktorá súvisí s požiadavkami uvedenými v článku 8 ods. 3, vo svojom šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s uvedeným ustanovením, chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik oznámi tieto zmeny príslušnému orgánu, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3.

2.   Toto oznámenie sa podáva písomne, buď v papierovej alebo v elektronickej forme.

3.   Ak uvedený príslušný orgán neuvedie inak v lehote 90 dní od dátumu oznámenia, považujú sa uvedené zmeny za schválené.

4.   Chovateľské organizácie a chovateľské podniky informujú chovateľov, ktorí sa zúčastňujú na šľachtiteľských programoch, transparentným a včasným spôsobom o zmenách vo svojom šľachtiteľskom programe, ktoré boli schválené v súlade s odsekom 3.

Článok 10

Odchýlky z článku 8 ods. 3 týkajúce sa schvaľovania šľachtiteľských programov

1.   Odchylne od článku 8 ods. 3 môže príslušný orgán, ktorý uznal chovateľskú organizáciu v súlade s článkom 4 ods. 3, zamietnuť schválenie šľachtiteľského programu uvedenej chovateľskej organizácie, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v časti 2 prílohy I a okrem toho v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní v časti 3 prílohy I, s odôvodnením, že uvedený šľachtiteľský program by ohrozil šľachtiteľský program vykonávaný inou chovateľskou organizáciou pre rovnaké plemeno, ktorý už bol schválený v uvedenom členskom štáte, aspoň v jednej z týchto oblastí:

a)

základné vlastnosti plemena alebo hlavné ciele uvedeného šľachtiteľského programu;

b)

zachovanie uvedeného plemena alebo genetickej rozmanitosti v rámci uvedeného plemena, alebo

c)

ak je cieľom uvedeného šľachtiteľského programu zachovanie uvedeného plemena, účinné vykonávanie uvedeného šľachtiteľského programu:

i)

v prípade ohrozeného plemena, alebo

ii)

v prípade pôvodného plemena, ktoré sa bežne nevyskytuje na jednom alebo viacerých územiach Únie.

2.   Na účely odseku 1 príslušný orgán náležite zohľadní:

a)

počet šľachtiteľských programov už schválených pre uvedené plemeno v uvedenom členskom štáte;

b)

veľkosť chovných populácií, na ktoré sa vzťahujú uvedené šľachtiteľské programy;

c)

možný genetický vklad šľachtiteľských programov vykonávaných inými chovateľskými organizáciami pre rovnaké plemeno v iných členských štátoch alebo chovateľskými subjektmi v tretích krajinách.

Článok 11

Zamietnutie schválenia šľachtiteľských programov

Ak príslušný orgán, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3 zamietne schváliť šľachtiteľský program predložený takouto chovateľskou organizáciou alebo chovateľským podnikom v súlade s článkom 8 ods. 1 alebo zamietne schváliť zmeny šľachtiteľského programu oznámené v súlade s článkom 9 ods. 1, uvedenej chovateľskej organizácii alebo chovateľskému podniku poskytne odôvodnené vysvetlenie svojho zamietnutia.

Článok 12

Notifikácia a schvaľovanie šľachtiteľských programov vykonávaných v iných členských štátoch ako v členskom štáte, v ktorom boli chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik uznané

1.   Ak chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik plánuje vykonávať šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 aj pre plemenné zvieratá chované v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom boli chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik uznané v súlade s článkom 4 ods. 3 (na účely tohto článku ďalej len „dotknutý iný členský štát“), uvedená chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik oznámi plánované rozšírenie svojho zemepisného územia príslušnému orgánu, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3.

2.   Príslušný orgán, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3:

a)

danú skutočnosť oznámi príslušnému orgánu dotknutého iného členského štátu aspoň 90 dní pred plánovaným dátumom začatia šľachtiteľského programu v dotknutom inom členskom štáte a na žiadosť oboznámeného orgánu poskytne preklad uvedeného oznámenia do jedného z úradných jazykov dotknutého iného členského štátu;

b)

na žiadosť oboznámeného orgánu poskytne aspoň 60 dní pred plánovaným dátumom začiatku šľachtiteľského programu v dotknutom inom členskom štáte kópiu šľachtiteľského programu schváleného v súlade s článkom 8 ods. 3, ku ktorej sa priloží, ak o to požiadal uvedený orgán, preklad do jedného z úradných jazykov dotknutého iného členského štátu, ktorý zabezpečí žiadajúca chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik.

3.   Príslušný orgán dotknutého iného členského štátu môže do 90 dní od dátumu doručenia oznámenia uvedeného v odseku 2 písm. a) odmietnuť schváliť vykonávanie šľachtiteľského programu na jeho území, ak:

a)

sa schválený šľachtiteľský program už vykonáva v dotknutom inom členskom štáte v prípade čistokrvných plemenných zvierat rovnakého plemena a

b)

schválenie ďalšieho šľachtiteľského programu by mohlo ohroziť šľachtiteľský program vykonávaný inou chovateľskou organizáciou pre to isté plemeno, ktorý už bol schválený v dotknutom inom členskom štáte, pokiaľ ide aspoň o jednu z týchto oblastí:

i)

základné vlastnosti plemena alebo hlavné ciele uvedeného šľachtiteľského programu;

ii)

zachovanie daného plemena alebo genetickej rozmanitosti v rámci daného plemena;

iii)

ak je cieľom uvedeného šľachtiteľského programu zachovanie uvedeného plemena, účinné vykonávanie uvedeného šľachtiteľského programu:

v prípade ohrozeného plemena, alebo

v prípade pôvodného plemena, ktoré sa bežne nevyskytuje na jednom alebo viacerých územiach Únie.

4.   Príslušný orgán dotknutého iného členského štátu informuje príslušný orgán, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3 o výsledku oznámenia uvedeného v odseku 1 tohto článku a ak zamietne schválenie vykonávania šľachtiteľského programu na svojom území, poskytne odôvodnené vysvetlenie svojho zamietnutia.

5.   Ak príslušný orgán dotknutého iného členského štátu neodpovie na oznámenie uvedené v odseku 2 písm. a) do 90 dní odo dňa doručenia, znamená to schválenie.

6.   Príslušný orgán, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3, informuje chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik o výsledku oznámenia uvedeného v ods. 2 písm. a) tohto článku bez zbytočného odkladu a v prípade zamietnutia poskytne uvedenej chovateľskej organizácii alebo chovateľskému podniku odôvodnené vysvetlenie uvedeného zamietnutia podľa odseku 4 tohto článku.

7.   Ak príslušný orgán dotknutého iného členského štátu zamietne schválenie v súlade s ods. 3, informuje Komisiu o svojom zamietnutí spolu s odôvodnením uvedeného zamietnutia.

8.   Ak príslušný orgán dotknutého iného členského štátu zamietne schválenie v súlade s odsekom 3 tohto článku a chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik, ktorý plánuje vykonať uvedený šľachtiteľský program v dotknutom inom členskom štáte, požiada o opätovné posúdenie uvedeného zamietnutia, príslušný orgán dotknutého iného členského štátu a príslušný orgán, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3, navzájom spolupracujú, pokiaľ ide o uvedenú žiadosť o opätovné preskúmanie zamietnutia.

9.   Príslušný orgán, ktorý uznal uvedenú chovateľskú organizáciu alebo chovateľský podnik v súlade s článkom 4 ods. 3, informuje príslušný orgán dotknutého iného členského štátu o zmenách šľachtiteľských programov schválených v súlade s článkom 9 ods. 3.

10.   Na žiadosť príslušného orgánu dotknutého iného členského štátu chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik pôsobiaci v súlade s týmto článkom na území dotknutého iného členského štátu poskytne uvedenému príslušnému orgánu aktuálne informácie, najmä o počte chovateľov a plemenných zvierat, v prípade ktorých sa vykonáva šľachtiteľský program na uvedenom území. Každá takáto žiadosť sa podáva rovnakým spôsobom ako žiadosti určené chovateľským organizáciám alebo chovateľským podnikom uznaným v dotknutom inom členskom štáte.

11.   Príslušný orgán dotknutého iného členského štátu môže zrušiť schválenie šľachtiteľského programu podľa tohto článku, ak sa počas aspoň 12 mesiacov žiaden chovateľ na území dotknutého iného členského štátu nezúčastňuje na uvedenom šľachtiteľskom programe.

KAPITOLA III

Práva a povinnosti chovateľov, chovateľských organizácií a chovateľských podnikov

Článok 13

Práva chovateľov zúčastňovať sa na šľachtiteľských programoch schválených v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12

1.   Chovatelia majú právo zúčastňovať sa na šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12 za predpokladu, že:

a)

ich plemenné zvieratá sú držané v chovoch umiestnených na zemepisnom území uvedeného šľachtiteľského programu;

b)

ich plemenné zvieratá patria v prípade čistokrvných plemenných zvierat k plemenu, alebo v prípade hybridných plemenných ošípaných k plemenu, línii alebo hybridu, na ktoré sa vzťahuje uvedený šľachtiteľský program.

2.   Chovatelia zúčastňujúci sa na šľachtiteľskom programe schválenom podľa článku 8 ods. 3 a prípadne článkom 12 majú právo:

a)

na zápis čistokrvných plemenných zvierat v hlavnom oddiele plemennej knihy založenej pre dané plemeno chovateľskou organizáciou v súlade s článkami 18 a 20;

b)

na zápis zvierat v doplňujúcom oddiele plemennej knihy založenej pre dané plemeno chovateľskou organizáciou v súlade s článkom 20;

c)

na registráciu hybridných plemenných ošípaných v plemennom registri, ktoré založil pre dané plemeno, líniu alebo hybrid chovateľský podnik v súlade s článkom 23;

d)

zúčastňovať sa na kontrole úžitkovosti a genetickom hodnotení podľa článku 25;

e)

získať zootechnické osvedčenie v súlade s článkom 30 ods. 1 a 4;

f)

na požiadanie získať aktuálne výsledky kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia ich plemenných zvierat, ak sú uvedené výsledky dostupné;

g)

mať prístup k všetkým ostatným službám, ktoré v súvislosti s uvedeným šľachtiteľským programom zúčastneným chovateľom poskytuje chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik vykonávajúci uvedený šľachtiteľský program.

3.   Popri právach stanovených v odsekoch 1 a 2, ak sa v pravidlách chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku stanovuje členstvo, chovatelia uvedení v odseku 1 majú tiež právo:

a)

stať sa členmi uvedenej chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku;

b)

zúčastňovať sa na vymedzení a rozvoji šľachtiteľského programu v súlade so stanovami uvedenými v bode B ods. 1) písm. b) časti 1 prílohy I.

Článok 14

Práva a povinnosti chovateľských organizácií a chovateľských podnikov

1.   Pokiaľ ide o šľachtiteľské programy schválené v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12, chovateľské organizácie a chovateľské podniky majú právo autonómne vymedziť a vykonávať takéto šľachtiteľské programy, pokiaľ sú v súlade s týmto nariadením a so všetkými podmienkami na ich schválenie.

2.   Chovateľské organizácie alebo chovateľské podniky majú právo vylúčiť chovateľov z účasti na šľachtiteľskom programe, ak uvedení chovatelia nedodržiavajú pravidlá uvedeného šľachtiteľského programu alebo povinnosti stanovené v stanovách uvedených v bode B ods. 1 písm. b) časti 1 prílohy I.

3.   Popri práve uvedenom v odseku 2, chovateľské organizácie a chovateľské podniky, ktoré zabezpečujú členstvo, majú právo vylúčiť chovateľov z členstva, ak si uvedení chovatelia neplnia svoje povinnosti stanovené v stanovách uvedených v bode B ods. 1 písm. b) časti 1 prílohy I.

4.   Chovateľské organizácie a chovateľské podniky majú bez toho, aby bola dotknutá úloha súdov, zodpovednosť za riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť medzi chovateľmi a medzi chovateľmi a chovateľskou organizáciou alebo chovateľským podnikom pri procese vykonávania šľachtiteľských programov schválených v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12 podľa stanov uvedených v bode B ods. 1 písm. b) časti 1 prílohy I.

KAPITOLA IV

Zápis plemenných zvierat v plemenných knihách a plemenných registroch a použitie na plemenitbu

ODDIEL 1

Zápis čistokrvných plemenných zvierat v plemenných knihách a použitie na plemenitbu

Článok 15

Štruktúra plemenných kníh

Plemenné knihy pozostávajú z hlavného oddielu a, ak sa tak uvádza v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12, z jedného alebo viacerých doplňujúcich oddielov.

Článok 16

Hlavný oddiel plemenných kníh

1.   Ak chovateľské organizácie stanovia rôzne kritériá alebo postupy na zapísanie čistokrvných plemenných zvierat do rôznych tried, môžu uvedené chovateľské organizácie rozdeliť hlavný oddiel plemenných kníh do tried:

a)

podľa vlastností uvedených zvierat a rozdeliť uvedené triedy podľa ich veku alebo pohlavia, alebo

b)

podľa veku alebo pohlavia uvedených zvierat za predpokladu, že sú uvedené triedy ďalej rozdelené aj podľa ich vlastností.

Uvedené kritériá a postupy si môžu vyžadovať, aby sa pred zapísaním v špecifickej triede hlavného oddielu vykonala kontrola úžitkovosti alebo genetické hodnotenie čistokrvného plemenného zvieraťa podľa článku 25 alebo iné hodnotenie opísané v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 alebo v príslušných prípadoch článkom 12.

2.   Ak sa v šľachtiteľskom programe stanovujú ďalšie podmienky na zápis do hlavného oddielu plemennej knihy okrem tých, ktoré sú uvedené v kapitole I časti 1 prílohy II, chovateľská organizácia vykonávajúca uvedený šľachtiteľský program ustanoví v uvedenom hlavnom oddiele aspoň jednu triedu, do ktorej budú na žiadosť chovateľa zapísané čistokrvné plemenné zvieratá, ktoré spĺňajú iba podmienky kapitoly I časti I prílohy II a článku 21.

Článok 17

Doplňujúce oddiely plemenných kníh

Chovateľské organizácie môžu vytvoriť jeden alebo viac doplňujúcich oddielov v plemennej knihe pre zvieratá toho istého druhu, ktoré nie sú oprávnené na zápis v hlavnom oddiele, za predpokladu, že pravidlá stanovené v šľachtiteľskom programe umožňujú, aby bolo potomstvo uvedených zvierat zapísané v hlavnom oddiele v súlade s pravidlami stanovenými:

a)

v prípade samíc druhu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v bode 1 písm. a) kapitoly III časti 1 prílohy II;

b)

v prípade zvierat ohrozených plemien druhu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz alebo oviec odolných plemien v bode 2 kapitoly III časti 1 prílohy II, alebo

c)

v prípade samcov a samíc druhu koní v bode 1 písm. b) kapitoly III časti 1 prílohy II.

Článok 18

Zápis čistokrvných plemenných zvierat v hlavnom oddiele plemennej knihy

1.   Chovateľské organizácie na žiadosť chovateľov zapíšu alebo podmienečne zapíšu v hlavnom oddiele svojej plemennej knihy všetky čistokrvné plemenné zvieratá plemena, na ktoré sa vzťahuje ich šľachtiteľský program za predpokladu, že tieto zvieratá spĺňajú požiadavky stanovené v kapitole I časti 1 prílohy II a prípadne že uvedené zvieratá sú potomkami plemenných zvierat alebo pochádzajú z ich zárodočných produktov v súlade s pravidlami stanovenými v článku 21.

2.   Chovateľské organizácie nesmú zamietnuť zápis čistokrvného plemenného zvieraťa v hlavnom oddiele svojich plemenných kníh z dôvodu, že už bolo zapísané v hlavnom oddiele plemennej knihy rovnakého plemena, alebo v prípade programu kríženia čistokrvných plemenných zvierat druhu koní pre iné plemeno, ktorú založila iná chovateľská organizácia uznaná v súlade s článkom 4 ods. 3 alebo chovateľský subjekt v tretej krajine uvedený v zozname stanovenom v článku 34.

3.   Ak je hlavný oddiel plemennej knihy rozdelený do tried, čistokrvné plemenné zvieratá, ktoré spĺňajú kritériá na zápis v hlavnom oddiele, zapíše chovateľská organizácia do triedy, ktorá zodpovedá vlastnostiam uvedených čistokrvných plemenných zvierat.

Článok 19

Odchýlky z požiadaviek pre zápis zvierat do hlavného oddielu plemenných kníh v prípade vytvorenia nového plemena alebo obnovenia plemena

1.   Odchylne od článku 18 ods. 1 v prípade, že chovateľská organizácia vykonáva šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a v náležitých prípadoch s článkom 12 v prípade plemena, pre ktoré neexistuje v žiadnom členskom štáte alebo tretej krajine uvedenej v zozname ustanovenom v článku 34 plemenná kniha, uvedená chovateľská organizácia môže zapísať do hlavného oddielu tejto novo zriadenej plemennej knihy čistokrvné plemenné zvieratá alebo potomkov čistokrvných plemenných zvierat iných plemien alebo akékoľvek zviera, ktoré podľa úsudku chovateľskej organizácie vykazuje vlastnosti uvedeného nového plemena a v príslušných prípadoch spĺňa minimálne požiadavky na úžitkovosť stanovené v šľachtiteľskom programe.

Chovateľské organizácie, ktoré uplatňujú túto odchýlku:

a)

stanovia vo svojom šľachtiteľskom programe obdobie na založenie novej plemennej knihy zohľadňujúce generačný interval dotknutého druhu alebo plemena;

b)

uvedú odkaz na všetky existujúce plemenné knihy, v ktorých sú zapísané čistokrvné plemenné zvieratá alebo ich rodičia po prvý raz po narodení, spolu s pôvodným registračným číslom v uvedenej plemennej knihe;

c)

vo svojom systéme na zaznamenávanie pôvodu určia zvieratá, ktoré považujú za východiskových jedincov daného plemena.

2.   V prípade, že chovateľská organizácia má v úmysle obnoviť plemeno, ktoré zaniklo alebo ktoré je vážne ohrozené, členský štát alebo, ak tak rozhodne, príslušný orgán, môže chovateľskej organizácii povoliť, aby zapísala do hlavného oddielu plemennej knihy potomkov čistokrvných plemenných zvierat plemena, ktoré sa má obnoviť, alebo čistokrvné plemenné zvieratá či potomkov čistokrvných plemenných zvierat iných plemien, ktoré sa podieľajú na obnovení uvedeného plemena, alebo akékoľvek zviera, ktoré podľa úsudku chovateľskej organizácie vykazuje vlastnosti obnovovaného plemena a v príslušných prípadoch spĺňa minimálne požiadavky úžitkovosti stanovené v šľachtiteľskom programe za predpokladu, že:

a)

obdobie na založenie alebo na opätovné založenie uvedenej plemennej knihy vhodné pre dotknuté plemeno je stanovené v šľachtiteľskom programe;

b)

v príslušných prípadoch sa odkazuje na akúkoľvek plemennú knihu, v ktorej sú zapísané uvedené čistokrvné plemenné zvieratá alebo ich rodičia, spolu s pôvodným registračným číslom v uvedenej plemennej knihe;

c)

zvieratá, ktoré uvedená chovateľská organizácia považuje za východiskové jedince pre obnovenie plemena, sú určené v systéme na zaznamenávanie pôvodu.

3.   Chovateľská organizácia, ktorá sa usiluje využiť odchýlku uvedenú v odseku 1 tohto článku alebo odchýlku uvedenú v odseku 2 tohto článku, stanoví podrobný plán na vytvorenie alebo obnovenie plemena vo svojom šľachtiteľskom programe uvedenom v článku 8 ods. 1.

4.   Do konca období uvedených v ods. 1 písm. a) tohto článku a v ods. 2 písm. a) tohto článku príslušný orgán vykoná úradnú kontrolu stanovenú v článku 43.

5.   Ak sa vytvára alebo obnovuje plemeno v súlade s týmto článkom, členské štáty uverejnia informáciu uvedením tejto skutočnosti do zoznamu stanoveného v článku 7.

Článok 20

Zapisovanie zvierat do doplňujúcich oddielov a generačný postup ich potomstva do hlavného oddielu

1.   V prípade, že chovateľská organizácia založí doplňujúce oddiely v súlade s článkom 17, uvedená chovateľská organizácia na žiadosť chovateľov zapisuje do príslušných doplňujúcich oddielov uvedených v článku 17 zvieratá druhov, na ktoré sa vzťahuje ich šľachtiteľský program, ktoré nie sú oprávnené na zápis v hlavnom oddiele, za predpokladu, že uvedené zvieratá spĺňajú podmienky stanovené v kapitole II časti 1 prílohy II.

2.   Chovateľské organizácie na žiadosť chovateľov zapisujú potomstvo zvierat uvedených v odseku 1 tohto článku do hlavného oddielu uvedeného v článku 16 a považujú toto potomstvo za čistokrvné plemenné zvieratá za predpokladu, že uvedené potomstvo spĺňa podmienky stanovené v kapitole III časti I prílohy II.

Článok 21

Použitie čistokrvných plemenných zvierat a ich zárodočných produktov na plemenitbu

1.   Chovateľská organizácia vykonávajúca šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12 v prípade plemena prijme:

a)

na prirodzenú plemenitbu akékoľvek čistokrvné plemenné zviera uvedeného plemena;

b)

na umelú insemináciu spermu odobranú čistokrvným plemenným zvieratám druhu hovädzieho dobytka, ktoré boli podrobené genetickému hodnoteniu v súlade s článkom 25;

c)

na umelú insemináciu spermu odobranú čistokrvným plemenným zvieratám druhov ošípaných, oviec a kôz, ktoré boli podrobené kontrole úžitkovosti a genetickému hodnoteniu v súlade s článkom 25;

d)

na umelú insemináciu spermu odobranú čistokrvným plemenným zvieratám druhu koní, ktoré boli v prípade, že sa to požaduje v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a príslušných prípadoch s článkom 12, podrobené kontrole úžitkovosti a genetickému hodnoteniu v súlade s článkom 25;

e)

na prenos embryí oocyty odobrané a použité na produkciu embryí in vitro a embryí získaných in vivo, ktoré boli oplodnené spermou uvedenou v písmene b) alebo c) tohto odseku, za predpokladu, že uvedené oocyty a embryá sú odobrané čistokrvným plemenným zvieratám druhu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec alebo kôz, ktoré boli podrobené kontrole úžitkovosti a genetickému hodnoteniu v súlade s článkom 25;

f)

na prenos embryí, oocyty odobrané a použité na produkciu embryí in vitro a embryí získaných in vivo, ktoré boli oplodnené spermou uvedenou v písmene d) tohto odseku, za predpokladu, že tieto oocyty a embryá sú odobrané čistokrvným plemenným zvieratám druhu koní, ktoré boli v prípade, že sa to požaduje v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12, podrobené kontrole úžitkovosti a genetickému hodnoteniu v súlade s článkom 25;

g)

na testovanie čistokrvných plemenných samcov druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec alebo kôz spermu odobranú čistokrvným plemenným zvieratám, ktoré neboli podrobené kontrole úžitkovosti a genetickému hodnoteniu, za predpokladu, že sperma sa používa výlučne na účely testovania uvedených čistokrvných plemenných samcov v rámci množstiev potrebných na to, aby uvedená chovateľská organizácia mohla takéto testy vykonať v súlade s článkom 25.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní môže chovateľská organizácia zakázať alebo obmedziť použitie jednej alebo viacerých reprodukčných techník uvedených v uvedenom odseku alebo použitie čistokrvných plemenných zvierat na jednu alebo viac uvedených reprodukčných techník vrátane použitia ich zárodočných produktov za predpokladu, že uvedený zákaz alebo obmedzenie je uvedené v jej šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12.

Každý takýto zákaz alebo obmedzenie, ktoré sú vymedzené v šľachtiteľskom programe chovateľskej organizácie, ktorá založila pôvodnú plemennú knihu v súlade s bodom 3 písm. a) časti 3 prílohy I, je záväzný pre šľachtiteľské programy chovateľských organizácií, ktoré vytvoria filiálne plemenné knihy pre to isté plemeno v súlade s bodom 3 písm. b) časti 3 prílohy I.

3.   V prípade ohrozeného plemena môže chovateľská organizácia zakázať alebo obmedziť použitie čistokrvného plemenného zvieraťa uvedeného plemena na využitie jeho zárodočných produktov v prípade, že by uvedené využitie ohrozilo zachovanie uvedeného plemena či jeho genetickú rozmanitosť.

4.   Spermu uvedenú v odseku 1 písm. g) odobratú čistokrvným plemenným samcom, ktorí sú zapísaní v hlavnom oddiele plemennej knihy založenej chovateľskou organizáciou, ktorá vykonáva šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12, prijme aj iná chovateľská organizácia, ktorá vykonáva schválený šľachtiteľský program pre to isté plemeno v tom istom alebo inom členskom štáte za rovnakých podmienok a kvantitatívnych obmedzení kontroly úžitkovosti a v príslušných prípadoch genetických hodnotení, aké uplatňuje na svoje vlastné čistokrvné plemenné samce.

5.   Na účely odsekov 1 a 4 zárodočné produkty čistokrvných plemenných zvierat uvedené v týchto odsekoch zhromažďuje, produkuje, spracúva a uskladňuje stanica na odber alebo skladovanie spermy alebo tím na odber alebo produkciu embryí schválené na obchodovanie vo vnútri Únie s týmito komoditami v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat.

6.   Odchylne od odseku 5 môže členský štát povoliť odber, produkciu, spracovanie a skladovanie zárodočných produktov čistokrvných plemenných zvierat na použitie na území uvedeného členského štátu na stanici na odber alebo skladovanie spermy alebo na stanici na skladovanie embryí prostredníctvom tímu na odber a produkciu embryí alebo osobitne odborne spôsobilými zamestnancami, schválenými v súlade s právnymi predpismi uvedeného členského štátu.

7.   Odchylne od odseku 1 písm. b), c) a e) v prípade, že cieľom šľachtiteľského programu schváleného v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12 je zachovanie plemena alebo zachovanie genetickej rozmanitosti existujúcej v rámci tohto plemena, sa kontrola úžitkovosti alebo genetické hodnotenie vykonáva iba vtedy, keď si uvedený šľachtiteľský program takúto kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie vyžaduje.

Článok 22

Metódy overovania identity

1.   Ak sa čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a koní používajú na odber spermy na umelú insemináciu, chovateľské organizácie vyžadujú, aby boli uvedené čistokrvné plemenné zvieratá identifikované na základe analýzy ich krvnej skupiny alebo na základe akejkoľvek inej vhodnej metódy, ktorá zabezpečuje aspoň taký stupeň spoľahlivosti ako analýza DNA.

2.   Ak sa plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní používajú na odber oocytov a embryí a ak sa plemenné zvieratá druhu ošípaných používajú na odber spermy na umelú insemináciu, môžu chovateľské organizácie a chovateľské podniky požadovať, aby boli uvedené plemenné zvieratá identifikované jednou z metód uvedených v odseku 1.

3.   Na žiadosť členského štátu alebo Európskeho združenia pre plemenné zvieratá príslušných druhov môže Komisia prijať vykonávacie akty, pokiaľ ide o schválenie metódy na overovanie identity plemenných zvierat, ak zabezpečujú aspoň taký stupeň spoľahlivosti ako analýza krvnej skupiny uvedených plemenných zvierat, pričom sa zohľadní technický pokrok a odporúčania referenčných centier Európskej únie uvedených v článku 29, Medzinárodného výboru pre kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat (ICAR) alebo Medzinárodnej spoločnosti pre genetiku zvierat (ISAG). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

Oddiel 2

Registrácia hybridných plemenných ošípaných v plemenných registroch a použitie na plemenitbu

Článok 23

Registrácia hybridných plemenných ošípaných v plemenných registroch

1.   Chovateľské podniky na žiadosť svojich chovateľov zaregistrujú vo svojom plemennom registri každú hybridnú plemennú ošípanú toho istého plemena, línie alebo hybridu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v časti 2 prílohy II.

2.   Chovateľské podniky neodmietnu zaregistrovať do ich plemenných registrov akékoľvek hybridné plemenné ošípané, ktoré boli zaregistrované v súlade s časťou 2 prílohy II v plemennom registri, ktorý pre to isté plemeno, líniu alebo hybrid založil chovateľský podnik uznaný v súlade s článkom 4 ods. 3 v tom istom alebo inom členskom štáte.

Článok 24

Použitie hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov na plemenitbu

1.   Chovateľský podnik vykonávajúci šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12 týkajúci sa hybridných plemenných ošípaných plemena, línie či hybridu prijme:

a)

na prirodzenú plemenitbu akúkoľvek hybridnú plemennú ošípanú rovnakého plemena, línie či hybridu, ktoré sú vymedzené v uvedenom šľachtiteľskom programe;

b)

na umelú insemináciu spermu odobranú z hybridných plemenných ošípaných, ktoré v prípade, že sa to požaduje v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12, podstúpili kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie v súlade s článkom 25;

c)

na prenos embryí, oocyty odobrané a použité na produkciu embryí in vitro a na získanie embryí in vivo oplodnené spermou uvedenou v písmene b), za predpokladu, že uvedené oocyty a embryá sú odobrané hybridným plemenným ošípaným, ktoré v prípade, že sa to požaduje v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12, podstúpili kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie v súlade s článkom 25;

d)

na testovanie samcov hybridných plemenných ošípaných spermu, ktorá bola odobraná uvedeným hybridným plemenným ošípaným, ktoré nepodstúpili kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie, za predpokladu, že uvedená sperma sa použije výlučne na účely testovania uvedených hybridných plemenných ošípaných v množstvách potrebných na to, aby uvedený chovateľský podnik mohol vykonať takéto testy v súlade s článkom 25.

2.   Samce hybridných plemenných ošípaných, ktoré sú zaregistrované v plemennom registri, ktorý založil chovateľský podnik vykonávajúci šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12, a ich zárodočné produkty prijme iný chovateľský podnik vykonávajúci šľachtiteľský program týkajúci sa toho istého plemena, línie či hybridu v tom istom alebo inom členskom štáte za rovnakých podmienok a kvantitatívnych obmedzení týkajúcich sa kontroly úžitkovosti a v príslušných prípadoch genetického hodnotenia, aké uplatňuje na svoje vlastné hybridné plemenné ošípané.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 zárodočné produkty hybridných plemenných ošípaných uvedené v uvedených odsekoch sa odoberajú, produkujú, spracúvajú a uskladňujú na stanici na odber alebo skladovanie spermy, alebo prostredníctvom tímu na odber alebo produkciu embryí schválených na obchodovanie vo vnútri Únie s týmito komoditami v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat.

4.   Odchylne od odseku 3 môže členský štát na účely použitia na svojom území povoliť odber, produkciu, spracovanie a skladovanie zárodočných produktov hybridných plemenných ošípaných na stanici na odber alebo skladovanie spermy na stanici na skladovanie embryí tímom na odber alebo produkciu embryí alebo osobitne odborne spôsobilými zamestnancami schválenými v súlade s právnymi predpismi uvedeného členského štátu.

KAPITOLA V

Kontrola úžitkovosti a genetické hodnotenie

Článok 25

Metódy na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie

Ak chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik alebo tretia strana určená v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b) vykonáva kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie plemenných zvierat, uvedená chovateľská organizácia, chovateľský podnik alebo tretia strana zabezpečí, aby sa takáto kontrola úžitkovosti alebo genetické hodnotenie vykonávalo v súlade s pravidlami stanovenými:

a)

v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a v prípade hybridných plemenných ošípaných v prílohe III;

b)

v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní v šľachtiteľskom programe, ktorý vykonáva uvedená chovateľská organizácia a ktorý bol schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12.

Článok 26

Delegované právomoci a vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o požiadavky na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 61 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o zmeny prílohy III týkajúce sa pravidiel na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec a kôz potrebné na účely zohľadnenia:

a)

vedeckého pokroku;

b)

technického vývoja, alebo

c)

potrieb zachovať hodnotné genetické zdroje.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť jednotné pravidlá na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz uvedené v tomto článku vrátane výkladu ich výsledkov. Zohľadní pritom technický a vedecký pokrok alebo odporúčania príslušných referenčných centier Európskej únie uvedených v článku 29 ods. 1 alebo, ak neexistujú, zásady dohodnuté v rámci ICAR. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

Článok 27

Výkon kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia

1.   Chovateľské organizácie a chovateľské podniky v prípade, že sa kontrola úžitkovosti alebo genetické hodnotenie má vykonávať podľa šľachtiteľského programu schváleného v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12:

a)

vykonávajú danú kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie samostatne alebo

b)

poveria tretie strany, prostredníctvom ktorých vykonávajú kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie.

2.   Členský štát alebo, ak sa tak uvedený členský štát rozhodne, jeho príslušné orgány, môžu požadovať, aby na poverenie tretích strán v súlade s odsekom 1 písm. b), museli uvedené tretie strany získať povolenie na výkon kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia plemenných zvierat od uvedeného členského štátu alebo od jeho príslušných orgánov, s výnimkou prípadov, keď určená tretia strana je verejným subjektom podliehajúcim kontrole členského štátu alebo jeho príslušných orgánov.

3.   Členský štát alebo, ak sa tak uvedený členský štát rozhodne, jeho príslušné orgány, s využitím ustanovenia v odseku 2 zabezpečuje, aby sa udelilo povolenie tretím stranám uvedeným v uvedenom odseku, ktoré majú:

a)

zariadenie a vybavenie potrebné na výkon danej kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia;

b)

vhodne odborne spôsobilých zamestnancov a

c)

spôsobilosť vykonávať danú kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie v súlade s článkom 25.

4.   Odchylne od článku 8 ods. 4 písm. a) môže členský štát alebo jeho príslušný orgán rozhodnúť, že tretia strana, ktorá získala povolenie v súlade s odsekom 2 tohto článku, alebo určený verejný subjekt podliehajúci kontrole členského štátu alebo jeho príslušných orgánov uvedených v odseku 2 tohto článku, sa bude zodpovedať uvedenému príslušnému orgánu za zabezpečenie súladu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na uvedenú kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie, ktoré jej boli zadané.

5.   Chovateľské organizácie alebo chovateľské podniky, ktoré samostatne vykonávajú kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie, alebo tretie strany poverené chovateľskou organizáciou či chovateľským podnikom v súlade s odsekom 1 písm. b) tohto článku, alebo tie, ktoré získali povolenie od členského štátu alebo jeho príslušných orgánov, ako sa uvádza v odseku 2 tohto článku, sa môžu zaviazať dodržiavať pravidlá a normy stanovené ICAR, alebo sa môžu zúčastňovať na činnostiach, ktoré vykonávajú referenčné centrá Európskej únie uvedené v článku 29.

Výsledky takýchto záväzkov alebo účasť na takýchto činnostiach môžu príslušné orgány zohľadniť pri uznávaní uvedených chovateľských organizácií alebo chovateľských podnikov, schvaľovaní ich šľachtiteľských programov, povoľovaní uvedených tretích strán či vykonávaní úradných kontrol daných prevádzkovateľov.

6.   Chovateľské organizácie a chovateľské podniky sprístupňujú verejnosti podrobné informácie o tretích stranách, ktoré vykonávajú kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie.

Článok 28

Povinnosti chovateľských organizácií, chovateľských podnikov a tretích strán, ktoré vykonávajú kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie

1.   V prípade, že chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik vykonáva kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie plemenných zvierat alebo uvedené činnosti vykonávajú prostredníctvom tretej strany v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), uvedená chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik poskytuje na žiadosť príslušného orgánu uvedeného v článku 8 ods. 3 alebo v príslušných prípadoch v článku 12 ods. 5 tieto informácie:

a)

záznamy všetkých údajov z kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia vo vzťahu k plemenným zvieratám z chovov nachádzajúcich sa na území, na ktorom pôsobí uvedený príslušný orgán;

b)

podrobnosti o metódach zaznamenávania znakov;

c)

podrobné informácie o modeli opisu úžitkovosti použitého pri analýze výsledkov kontroly úžitkovosti;

d)

podrobné informácie o štatistických metódach použitých pri analýze výsledkov kontroly úžitkovosti pri každom hodnotenom znaku;

e)

podrobné informácie o genetických parametroch používaných pri každom hodnotenom znaku, v príslušných prípadoch vrátane podrobných informácií o genomickom hodnotení.

2.   Chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik, alebo tretia strana poverená danou chovateľskou organizáciou alebo chovateľským podnikom v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), sprístupňujú verejnosti a aktualizujú výsledky genetického hodnotenia plemenných zvierat, ktorých sperma sa používa na umelú insemináciu v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. b), c) a d) a článkom 24 ods. 1 písm. b).

KAPITOLA VI

Referenčné centrá Európskej únie

Článok 29

Referenčné centrá Európskej únie

1.   V prípade, že sa uzná za potrebné podporiť harmonizáciu alebo zlepšenie metód kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat, ktoré používajú chovateľské organizácie alebo tretie strany poverené chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými určí referenčné centrá Európskej únie zodpovedné za vedecký a technický prínos k harmonizácii alebo zlepšeniu uvedených metód.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

2.   V prípade, že sa uzná za potrebné podporiť zavedenie alebo harmonizáciu metód, ktoré používajú chovateľské organizácie alebo tretie strany poverené chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), príslušné orgány alebo iné orgány členských štátov na zachovanie ohrozených plemien alebo zachovanie genetickej rozmanitosti v rámci uvedených plemien, Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom určiť referenčné centrá Európskej únie zodpovedné za vedecký a technický prínos k zavedeniu alebo harmonizácii týchto metód. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

3.   Poverenie ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa riadi verejným výberovým procesom a je časovo obmedzené alebo podlieha pravidelnej kontrole.

4.   Referenčné centrá Európskej únie poverené v súlade s odsekom 1 alebo 2 tohto článku:

a)

spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 prílohy IV a

b)

sú zodpovedné za úlohy:

i)

v prípade referenčných centier Európskej únie poverených v súlade s odsekom 1 tohto článku stanovené v bode 2 prílohy IV;

ii)

v prípade referenčných centier Európskej únie poverených v súlade s odsekom 2 tohto článku stanovené v bode 3 prílohy IV;

pokiaľ sú uvedené úlohy zahrnuté v ročných alebo viacročných pracovných programoch referenčných centier ustanovených v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 36 nariadenia (EÚ) č. 652/2014.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 61 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o zmeny:

a)

požiadaviek pre referenčné centrá Európskej únie stanovené v bode 1 prílohy IV;

b)

úloh pre referenčné centrá Európskej únie stanovené v bodoch 2 a 3 prílohy IV.

V delegovaných aktoch uvedených v tomto odseku sa náležite zohľadnia:

a)

druhy čistokrvných plemenných zvierat, pri ktorých sa majú harmonizovať alebo zlepšiť metódy kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia, a vedecký a technický pokrok v oblasti kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia, alebo

b)

ohrozené plemená, pri ktorých sa majú zaviesť alebo harmonizovať metódy na zachovanie uvedených plemien alebo na zachovanie genetickej rozmanitosti v rámci uvedených plemien, a vedecký a technický pokrok v uvedených oblastiach.

6.   Referenčné centrá Európskej únie určené v súlade s odsekom 1 alebo 2 podliehajú kontrolám Komisie s cieľom overiť, či

a)

spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 prílohy IV;

b)

plnia úlohy:

i)

v prípade referenčných centier Európskej únie poverených v súlade s odsekom 1 stanovené v bode 2 prílohy IV;

ii)

v prípade referenčných centier Európskej únie poverených v súlade s odsekom 2 stanovené v bode 3 prílohy IV.

Ak sa na základe výsledkov takýchto kontrol zistí, že referenčné centrum Európskej únie nespĺňa požiadavky stanovené v bode 1 prílohy IV alebo si neplní úlohy stanovené v bode 2 alebo 3 prílohy IV, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými zníži finančný príspevok Únie udelený v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 652/2014 alebo zruší poverenie referenčných centier Európskej únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

KAPITOLA VII

Zootechnické osvedčenia

Článok 30

Vydávanie, obsah a formát zootechnických osvedčení sprevádzajúcich plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty

1.   V prípade, že chovatelia podieľajúci sa na šľachtiteľskom programe, ktorý bol schválený v súlade s článkom 8 a v príslušných prípadoch s článkom 12, požadujú zootechnické osvedčenia pre svoje plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty, chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik vykonávajúci uvedený šľachtiteľský program uvedené osvedčenia vydá.

2.   Zootechnické osvedčenia sprevádzajúce plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty vydávajú iba:

a)

chovateľské organizácie alebo chovateľské podniky vykonávajúce šľachtiteľské programy schválené v súlade s článkom 8 a v príslušných prípadoch s článkom 12 v prípade týchto plemenných zvierat;

b)

príslušné orgány uvedené v článku 8 ods. 3 alebo v príslušných prípadoch v článku 12 ods. 2 písm. a), ak uvedené orgány tak rozhodnú, alebo

c)

chovateľské subjekty zahrnuté v zozname stanovenom v článku 34, ktoré vykonávajú šľachtiteľské programy pre uvedené plemenné zvieratá.

3.   Chovateľské organizácie alebo chovateľské podniky zabezpečujú včasné odovzdanie zootechnických osvedčení.

4.   V prípade, že sa obchoduje s plemennými zvieratami zapísanými chovateľskou organizáciou do plemennej knihy alebo zaregistrovanými v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský podnik, alebo sa obchoduje s ich zárodočnými produktmi a že uvedené plemenné zvieratá alebo potomstvo pochádzajúce z uvedených zárodočných produktov sú určené na zápis či registráciu v inej plemennej knihe, resp. plemennom registri, uvedené plemenné zvieratá alebo zárodočné produkty sprevádza zootechnické osvedčenie.

Chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik odosielajúci plemenné zvieratá alebo zárodočné produkty z nich, ktorý vedie plemennú knihu či plemenný register, v ktorom sú uvedené plemenné zvieratá zapísané alebo zaregistrované, vydáva uvedené zootechnické osvedčenie.

5.   V prípade, že plemenné zvieratá, ktoré boli zapísané do plemennej knihy alebo zaregistrované v plemennom registri, ktoré vedie chovateľský subjekt uvedený v zozname stanovenom v článku 34, alebo ich zárodočné produkty vstúpia do Únie a v prípade, že sú uvedené plemenné zvieratá alebo potomstvo vyprodukované z uvedených zárodočných produktov určené na zápis do plemennej knihy, ktorú vedie chovateľská organizácia, či na registráciu v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský podnik, uvedené plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty sprevádza zootechnické osvedčenie.

Uvedené zootechnické osvedčenie vydáva chovateľský subjekt uvedený v súlade s článkom 34, ktorý vedie plemennú knihu alebo plemenný register, v ktorom sú uvedené plemenné zvieratá zapísané resp. zaregistrované, alebo úradný orgán tretej krajiny odoslania.

6.   Zootechnické osvedčenia uvedené v odsekoch 4 a 5:

a)

obsahujú informácie uvedené v príslušných častiach a kapitolách prílohy V;

b)

sú v súlade s príslušnými vzormi zootechnických osvedčení stanovenými vo vykonávacích aktoch prijatých podľa ods. 10.

7.   Chovateľská organizácia alebo chovateľský subjekt, ktorý vykonáva kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie či oboje v súlade so svojím šľachtiteľským programom, alebo vykonáva uvedené činnosti prostredníctvom tretích strán v prípade chovateľskej organizácie v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), uvedie vo svojom zootechnickom osvedčení vydanom pre čistokrvné plemenné zviera alebo jeho zárodočné produkty:

a)

výsledky tejto kontroly úžitkovosti;

b)

aktuálne výsledky tohto genetického hodnotenia a

c)

genetické defekty a genetické osobitosti vo vzťahu k danému šľachtiteľskému programu, ktoré ovplyvňujú uvedené plemenné zviera alebo darcov uvedených zárodočných produktov.

8.   Chovateľský podnik alebo chovateľský subjekt, ktorý vykonáva kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie či oboje v súlade so svojím šľachtiteľským programom alebo ktorý vykonáva uvedené činnosti prostredníctvom tretích strán v prípade chovateľského podniku súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), uvedie – pokiaľ sa to vyžaduje na základe uvedeného šľachtiteľského programu – vo svojom zootechnickom osvedčení vydanom pre hybridnú plemennú ošípanú alebo jej zárodočné produkty:

a)

výsledky tejto kontroly úžitkovosti;

b)

aktuálne výsledky tohto genetického hodnotenia a

c)

genetické defekty a genetické osobitosti vo vzťahu k danému šľachtiteľskému programu, ktoré ovplyvňujú uvedené plemenné zviera alebo darcov uvedených zárodočných produktov.

9.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 61 prijímať delegované akty týkajúce sa zmien obsahu zootechnických osvedčení stanovených v prílohe V s cieľom aktualizovať ich s ohľadom na:

a)

vedecký pokrok;

b)

technický vývoj;

c)

fungovanie vnútorného trhu, alebo

d)

potrebu zachovať hodnotné genetické zdroje.

10.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví vzory zootechnických osvedčení pre plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

Článok 31

Odchýlky z požiadaviek týkajúcich sa vydávania, obsahu a formátu zootechnických osvedčení na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi

1.   Odchylne od článku 30 ods. 2 písm. a) môže príslušný orgán povoliť, aby zárodočné produkty sprevádzalo zootechnické osvedčenie vydané na základe informácií, ktoré poskytla chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik, inseminačná stanica na odber spermy alebo stanica na skladovanie spermy alebo tím na odber alebo produkciu embryí schválené na obchodovanie s uvedenými zárodočnými produktmi vo vnútri Únie v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat.

2.   Odchylne od článku 30 ods. 6 písm. b) môže príslušný orgán povoliť, aby sa vzory uvedené v článku 30 ods. 6 písm. b) nepoužívali za predpokladu, že:

a)

v prípade plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz sú informácie, stanovené v kapitole I časti 2 prílohy V alebo v kapitole I časti 3 prílohy V, obsiahnuté v iných dokumentoch sprevádzajúcich uvedené plemenné zvieratá, ktoré vydala chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik;

b)

v prípade zárodočných produktov druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní:

i)

informácie súvisiace s darcami týchto zárodočných produktov sú obsiahnuté v iných dokumentoch alebo v kópiách originálu zootechnického osvedčenia sprevádzajúcich tieto zárodočné produkty, prípadne ich pred alebo po zaslaní týchto zárodočných produktov na požiadanie sprístupní chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik alebo iní prevádzkovatelia uvedení v odseku 1;

ii)

informácie súvisiace so spermou, oocytmi či embryami sú uvedené v iných dokumentoch sprevádzajúcich túto spermu, tieto oocyty alebo tieto embryá a vydáva ich chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik alebo iní prevádzkovatelia uvedení v odseku 1.

3.   Odchylne od článku 30 ods. 7 písm. a) a b) a článku 30 ods. 8 písm. a) a b), ak sú výsledky kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia verejne dostupné na webovej stránke, chovateľské organizácie alebo chovateľské podniky alebo ostatní prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 tohto článku môžu v zootechnickom osvedčení alebo v dokumentoch uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku odkázať na webovú stránku, kde sú uvedené výsledky k dispozícii.

Článok 32

Odchýlky od požiadaviek na formát zootechnických osvedčení vydaných pre čistokrvné plemenné zvieratá druhu koní

1.   Odchylne od článku 30 ods. 6 v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní informácie stanovené v kapitole I časti 2 prílohy V sú obsiahnuté v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na celú dĺžku života pre koňovité zvieratá. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 61 týkajúce sa obsahu a formátu takýchto identifikačných dokladov.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví vzory jedinečného identifikačného dokumentu vydávaného na celú dĺžku života pre koňovité zvieratá. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

3.   Odchylne od odseku 1 v prípade, že aktuálne výsledky kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia sú verejne prístupné na webovej stránke, príslušné orgány môžu povoliť, aby informácie stanovené v bode 1 písm. m) kapitoly I časti 2 prílohy V neboli zahrnuté do dokumentu uvedeného v odseku 1 za predpokladu, že chovateľská organizácia uvedie odkaz na uvedenú webovú stránku v uvedenom dokumente.

4.   Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán povoliť, aby informácie uvedené v bode 1 písm. m) a n) kapitoly I časti 2 prílohy V boli obsiahnuté v iných dokumentoch, ktoré vydá chovateľská organizácia pre čistokrvné plemenné zvieratá zapísané v plemennej knihe, ktorú vedie uvedená chovateľská organizácia.

Článok 33

Odchýlky z požiadaviek týkajúcich sa vydávania, obsahu a formátu zootechnických osvedčení na vstup plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie

1.   Odchylne od článku 30 ods. 2 písm. c) a ods. 5 môže zárodočné produkty sprevádzať zootechnické osvedčenie, ktoré v mene chovateľského subjektu na základe informácií získaných od uvedeného chovateľského subjektu vydalo stredisko na odber alebo skladovanie spermy alebo tím na odber alebo produkciu embryí schválené na vstup uvedených zárodočných produktov do Únie v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat.

2.   Odchylne od článku 30 ods. 6 písm. b) sa vzory uvedené v článku 30 ods. 6 písm. b) nemusia použiť, ak:

a)

informácie stanovené v príslušných častiach a kapitolách prílohy V sú obsiahnuté v iných dokumentoch sprevádzajúcich plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty;

b)

chovateľský subjekt vykonávajúci šľachtiteľský program alebo iný prevádzkovateľ uvedený v odseku 1 poskytne vyčerpávajúci zoznam uvedených dokumentov, vyhlási, že informácie uvedené v príslušných častiach a kapitolách prílohy V sú obsiahnuté v uvedených dokumentoch a osvedčí obsah uvedených dokumentov.

3.   Odchylne od článku 30 ods. 7 písm. a) a b) a článku 30 ods. 8 písm. a) a b), ak sú výsledky kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia verejne dostupné na webovej stránke, chovateľské subjekty alebo ostatní prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 tohto článku môžu v zootechnickom osvedčení alebo ostatných dokumentoch uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku odkázať na webovú stránku, kde sú uvedené výsledky k dispozícii.

KAPITOLA VIII

Vstup plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie

Článok 34

Uvádzanie chovateľských subjektov na zozname

1.   Komisia udržiava, aktualizuje a uverejňuje zoznam chovateľských subjektov.

2.   Komisia na zozname stanovenom v odseku 1 uvedie len chovateľský subjekt, v prípade ktorého získala od úradnej služby tretej krajiny dokumentáciu preukazujúcu, že chovateľský subjekt spĺňa tieto požiadavky:

a)

vykonáva šľachtiteľský program rovnocenný so šľachtiteľským programom schváleným v súlade s článkom 8 ods. 3, ktorý chovateľské organizácie alebo chovateľské podniky vykonávajú pre to isté plemeno, líniu alebo hybrid, pokiaľ ide o:

i)

zápis plemenných zvierat do plemenných kníh alebo ich registráciu v plemenných registroch;

ii)

použitie plemenných zvierat na účely plemenitby;

iii)

používanie zárodočných produktov plemenných zvierat na testovanie a plemenitbu;

iv)

metódy používané na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie;

b)

je pod dohľadom alebo kontrolou úradnej služby v uvedenej tretej krajine.

c)

prijal stanovy zabezpečujúce, že plemenné zvieratá zapísané v plemenných knihách chovateľskými organizáciami alebo zaregistrované v plemenných registroch chovateľskými podnikmi a potomstvo vyprodukované zo zárodočných produktov takýchto plemenných zvierat sú zapísané, resp. zaregistrované bez diskriminácie na základe krajiny ich pôvodu v prípade čistokrvných plemenných zvierat v plemennej knihe toho istého plemena, alebo v prípade hybridných plemenných ošípaných v plemennom registri toho istého plemena, línie či hybridu, ktoré vedie uvedený chovateľský subjekt.

3.   Komisia na zozname stanovenom v odseku 1 tohto článku tiež uvedie odkaz na tie tretie krajiny, ktorých zavedené opatrenia sú považované za rovnocenné v súlade s článkom 35, vrátane odkazu na všetky chovateľské subjekty v uvedených tretích krajinách.

4.   Komisia bez zbytočných odkladov odstráni zo zoznamu všetky chovateľské subjekty, ktoré už nespĺňajú aspoň jednu z požiadaviek uvedených v odseku 2.

Článok 35

Rovnocennosť opatrení uplatnených na plemenitbu zvierat v tretích krajinách

1.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými uzná, že opatrenia uplatňované v tretej krajine sú rovnocenné opatreniam, ktoré sa vyžadujú v tomto nariadení v súvislosti s/so:

a)

uznávaním chovateľských organizácií a chovateľských podnikov stanoveným v článku 4;

b)

schvaľovaním šľachtiteľských programov chovateľských organizácií a chovateľských podnikov stanoveným v článku 8;

c)

zápisom čistokrvných plemenných zvierat v plemenných knihách a registráciou hybridných plemenných ošípaných v plemenných registroch stanoveným článkoch 18, 20 a 23;

d)

použitím plemenných zvierat na plemenitbu, ako je stanovené v článkoch 21, 22 a 24;

e)

používaním zárodočných produktov plemenných zvierat na testovanie a plemenitbu stanovených v článkoch 21 a 24;

f)

kontrolou úžitkovosti a genetickým hodnotením stanovenými v článku 25;

g)

úradnými kontrolami subjektov stanovenými v článku 43.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

2.   Vykonávacie akty uvedené v ods. 1 sa prijmú na základe:

a)

dôkladného preskúmania informácií a údajov poskytnutých treťou krajinou, ktorá sa usiluje získať uznanie jej opatrení za rovnocenné s tými, ktoré sa požadujú v tomto nariadení;

b)

ak je to vhodné, uspokojivého výsledku kontroly vykonanej Komisiou v súlade s článkom 57.

3.   Vo vykonávacích aktoch uvedených v ods. 1 sa môžu stanoviť podrobné podmienky týkajúce sa vstupu plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie z dotknutej tretej krajiny a môže sa v nich uvádzať:

a)

formát a obsah zootechnických osvedčení, ktoré sprevádzajú uvedené plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty;

b)

špecifické požiadavky uplatniteľné na vstup uvedených plemenných zvierat alebo ich zárodočných produktov do Únie a na úradné kontroly, ktoré sa majú vykonať na uvedených plemenných zvieratách alebo ich zárodočných produktoch po vstupe do Únie;

c)

v prípade potreby postupy na vypracovanie a zmenu zoznamov chovateľských subjektov umiestnených v dotknutej tretej krajine, z ktorej je povolený vstup plemenných zvierat a zárodočných produktov z nich do Únie.

4.   Komisia bez zbytočného odkladu prijme vykonávacie akty, ktorými zruší vykonávacie akty uvedené v ods. 1, ak niektorá z podmienok na uznávanie rovnocennosti opatrení stanovených v čase ich prijatia už nie je splnená. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

Článok 36

Zápis v plemenných knihách alebo registrácia v plemenných registroch plemenných zvierat a potomstva pochádzajúceho zo zárodočných produktov, ktoré vstúpili do Únie

1.   Chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik na žiadosť chovateľa zapíše do hlavného oddielu plemennej knihy alebo zaregistruje do plemenného registra všetky plemenné zvieratá, ktoré vstúpili do Únie, a potomstvo pochádzajúce zo zárodočných produktov, ktoré vstúpili do Únie v prípade, že:

a)

uvedené plemenné zviera alebo darcovia uvedených zárodočných produktov sú zapísaní v plemennej knihe alebo zaregistrovaní v plemennom registri, ktorú vedie chovateľský subjekt v zasielajúcej tretej krajine;

b)

uvedené zárodočné produkty spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 1 alebo ods. 2, ak je to požiadavka šľachtiteľského programu, ktorý vykonáva uvedená chovateľská organizácia alebo uvedený chovateľský podnik;

c)

uvedené plemenné zviera spĺňa charakteristické vlastnosti plemena, alebo v prípade hybridnej plemennej ošípanej charakteristické vlastnosti plemena, línie či hybridu stanovené v šľachtiteľskom programe, ktorý vykonáva uvedená chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik;

d)

chovateľský subjekt uvedený v písmene a) je uvedený v zozname chovateľských subjektov stanovenom v článku 34.

2.   Členské štáty alebo príslušné orgány nezakazujú ani neobmedzujú zo zootechnických či genealogických dôvodov vstup plemenných zvierat alebo ich zárodočných produktov do Únie ani následné použitie uvedených zvierat alebo ich zárodočných produktov, ani takémuto vstupu, resp. použitiu nebránia, ak sú uvedené plemenné zvieratá alebo darcovia uvedených zárodočných produktov zapísaní v plemennej knihe alebo zaregistrovaní v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský subjekt uvedený na zozname chovateľských subjektov zavedenom v súlade s článkom 34.

Článok 37

Kontroly nároku na zmluvnú colnú sadzbu pre čistokrvné plemenné zvieratá vstupujúce do Únie

1.   Ak prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku čistokrvných plemenných zvierat požiada o uplatnenie zmluvnej colnej sadzby pre čistokrvné plemenné zvieratá, ako sa stanovuje v nariadení (EHS) č. 2658/87, na zvieratá v uvedenej zásielke:

a)

uvedené zvieratá sprevádza:

i)

zootechnické osvedčenie uvedené v článku 30 ods. 5 alebo v článku 32;

ii)

doklad, v ktorom sa uvádza, že majú byť zapísané do plemennej knihy, ktorú vedie chovateľská organizácia, alebo zaregistrované v plemennom registri, ktorý vedie chovateľský podnik;

b)

kontroly uvedenej zásielky sa vykonávajú na hraničných inšpekčných staniciach, v ktorých sa vykonávajú kontroly dokladov, identity a fyzické kontroly uvedené v článku 4 smernice 91/496/EHS.

2.   Cieľom kontrol stanovených v odseku 1 písm. b) je overenie toho, či:

a)

zásielku sprevádzajú doklady uvedené v odseku 1 písm. a);

b)

obsah a označenie zásielky zodpovedá informáciám uvedeným v dokladoch stanovených v odseku 1 písm. a).

KAPITOLA IX

Príslušné orgány vykonávajúce šľachtiteľský program pre čistokrvné plemenné zvieratá

Článok 38

Príslušné orgány vykonávajúce šľachtiteľský program pre čistokrvné plemenné zvieratá

1.   Ak v členskom štáte alebo na území, na ktorom pôsobí príslušný orgán, neexistuje chovateľská organizácia, chovateľské združenie alebo verejný subjekt, ktorý vykonáva šľachtiteľský program pre čistokrvné plemenné zvieratá druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz alebo koní, uvedený príslušný orgán sa môže rozhodnúť, že bude vykonávať šľachtiteľský program pre uvedené plemeno za predpokladu, že:

a)

je potrebné zachovať uvedené plemeno alebo vytvoriť uvedené plemeno v členskom štáte alebo na území, na ktorom pôsobí uvedený príslušný orgán, alebo

b)

uvedené plemeno je ohrozeným plemenom.

2.   Príslušný orgán, ktorý vykonáva šľachtiteľský program v súlade s týmto článkom, prijme potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby takéto vykonávanie šľachtiteľského programu nemalo negatívny vplyv na možnosť:

a)

uznania organizácií chovateľov, združení chovateľov alebo verejných subjektov za chovateľské organizácie v súlade s článkom 4 ods. 3;

b)

chovateľských organizácií získať schválenie svojich šľachtiteľských programov v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12.

3.   Ak príslušný orgán vykonáva šľachtiteľský program pre čistokrvné plemenné zvieratá, uvedený príslušný orgán musí:

a)

mať dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov a primerané zariadenia a vybavenie na účinné vykonávanie uvedeného šľachtiteľského programu;

b)

byť schopný vykonávať kontroly potrebné na zaznamenávanie pôvodu čistokrvných plemenných zvierat, na ktoré sa vzťahuje uvedený šľachtiteľský program;

c)

mať dostatočne veľkú populáciu čistokrvných plemenných zvierat a dostatočný počet chovateľov na zemepisnom území, na ktoré sa vzťahuje uvedený šľachtiteľský program;

d)

mať vytvorené alebo byť schopný vytvárať a byť schopný používať údaje týkajúce sa čistokrvných plemenných zvierat potrebné na vykonávanie uvedeného šľachtiteľského programu;

e)

prijať stanovy s cieľom:

i)

upraviť riešenie sporov s chovateľmi zúčastňujúcimi sa na uvedenom šľachtiteľskom programe;

ii)

zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s chovateľmi zúčastňujúcimi sa na uvedenom šľachtiteľskom programe;

iii)

stanoviť práva a povinnosti chovateľov zúčastňujúcich sa na uvedenom šľachtiteľskom programe.

4.   Šľachtiteľský program uvedený v odseku 1 obsahuje:

a)

informácie o svojom cieli, ktorým má byť zachovanie plemena, zlepšenie plemena, vytvorenie nového plemena alebo obnovenie plemena alebo akákoľvek ich kombinácia;

b)

názov plemena, na ktoré sa vzťahuje uvedený šľachtiteľský program s cieľom zabrániť zámene s podobnými čistokrvnými plemennými zvieratami iných plemien zapísanými v iných existujúcich plemenných knihách;

c)

podrobné vlastnosti plemena, na ktoré sa vzťahuje uvedený šľachtiteľský program, vrátane uvedenia základných znakov;

d)

informácie o zemepisnom území, na ktorom sa vykonáva;

e)

informácie o systéme identifikácie čistokrvných plemenných zvierat, ktorý má zabezpečiť, aby sa plemenné zvieratá zapísali do plemennej knihy len vtedy, ak sú identifikované jednotlivo a v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúcim sa identifikácie a registrácie zvierat príslušných druhov;

f)

informácie o systéme na zaznamenávanie pôvodu čistokrvných plemenných zvierat zapísaných alebo zaregistrovaných a oprávnených na zápis v plemenných knihách;

g)

ciele selekcie a chovateľský cieľ šľachtiteľského programu vrátane uvedenia hlavných cieľov uvedeného šľachtiteľského programu a v príslušných prípadoch podrobné kritériá súvisiace s uvedenými cieľmi pre selekciu čistokrvných plemenných zvierat;

h)

ak si šľachtiteľský program vyžaduje kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie:

i)

informácie o systémoch používaných na vytváranie, zaznamenávanie a využitie výsledkov kontrol úžitkovosti;

ii)

informácie o systéme pre genetické hodnotenie a v príslušných prípadoch pre genomické hodnotenie čistokrvných plemenných zvierat;

i)

v prípade, že sú založené doplňujúce oddiely, ako sa stanovuje v článku 17, alebo ak hlavná časť je rozdelená na triedy, ako sa stanovuje v článku 16, pravidlá rozdelenia plemennej knihy a kritériá či postupy uplatňované na zaznamenávanie zvierat do uvedených oddielov alebo zaradenie v uvedených triedach;

j)

ak v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní šľachtiteľský program zakazuje alebo obmedzuje použitie jednej alebo viacerých reprodukčných techník alebo použitie čistokrvných plemenných zvierat na jednu alebo viac reprodukčných techník uvedených v článku 21 ods. 2, informácie o takýchto zákazoch alebo obmedzeniach;

k)

ak príslušný orgán vykonáva osobitné technické činnosti týkajúce sa riadenia jeho šľachtiteľského programu prostredníctvom tretích strán, informácie o uvedených činnostiach a názov a kontaktné údaje určených tretích strán.

5.   Ak príslušný orgán vykonáva šľachtiteľský program v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní, okrem požiadaviek stanovených v odsekoch 3 a 4 sa uplatňujú požiadavky stanovené v bodoch 1, 2, 3, 4 písm. a), 4 písm. c) časti 3 prílohy I.

6.   Ak príslušný orgán vykonáva šľachtiteľský program v prípade čistokrvných plemenných zvierat, uvedený príslušný orgán transparentne a včas informuje chovateľov zapojených do uvedeného šľachtiteľského programu o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa v ňom vykonajú.

7.   Ak príslušný orgán vykonáva šľachtiteľský program v prípade čistokrvných plemenných zvierat, články 3, 13 až 22, 25, 27, článok 28 ods. 2, články 30, 31, 32 a článok 36 ods. 1 sa uplatňujú mutatis mutandis.

KAPITOLA X

Úradné kontroly a iné úradné činnosti, administratívna pomoc, spolupráca a presadzovanie zo strany členských štátov

Článok 39

Určenie príslušných orgánov

1.   Členské štáty určia príslušné orgány zodpovedné za výkon úradných kontrol na účely overenia dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení prevádzkovateľmi a za výkon iných úradných činností, ktorými zabezpečujú uplatňovanie uvedených pravidiel.

2.   Každý členský štát:

a)

vypracuje a aktualizuje zoznam príslušných orgánov, ktoré určil v súlade s odsekom 1 vrátane ich kontaktných údajov;

b)

spresní v zozname stanovenom v písmene a) adresu, na ktorú sa majú zaslať:

i)

notifikácie uvedené v článku 12, alebo

ii)

informácie, žiadosti či notifikácie uvedené v článkoch 48 a 49.

c)

sprístupní zoznam uvedený v písmene a) verejnosti na webovej stránke a oznámi uvedenú webovú stránku Komisii.

3.   Komisia vypracuje a aktualizuje zoznam webových stránok uvedených v odseku 2 písm. c) a sprístupní uvedený zoznam verejnosti.

Článok 40

Dodržiavanie predpisov príslušnými orgánmi vykonávajúcimi šľachtiteľské programy

Odchylne od tejto kapitoly členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom overiť, že príslušné orgány vykonávajúce šľachtiteľské programy v súlade s článkom 38, plnia pravidlá stanovené v uvedenom článku.

Článok 41

Všeobecné povinnosti príslušných orgánov

Príslušné orgány:

a)

zavádzajú postupy alebo opatrenia, alebo oboje, ktorými zabezpečujú a overujú účinnosť, vhodnosť, nestrannosť, kvalitu a konzistentnosť úradných kontrol a iných úradných činností, ktoré vykonávajú;

b)

zavádzajú postupy alebo opatrenia, alebo oboje, ktorými zabezpečujú, že ich zamestnanci vykonávajúci úradné kontroly a iné úradné činnosti nepodliehajú konfliktu záujmov vo vzťahu k prevádzkovateľom, v súvislosti s ktorými vykonávajú uvedené úradné kontroly a iné úradné činnosti;

c)

majú dostatočný počet príslušne odborne spôsobilých, vyškolených a skúsených zamestnancov alebo majú možnosť zabezpečiť ich dostatočný počet, aby sa úradné kontroly a iné úradné činnosti mohli vykonávať efektívne a účinne;

d)

majú vhodné a riadne udržiavané priestory a vybavenie potrebné na zabezpečenie toho, aby ich zamestnanci mohli vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti efektívne a účinne;

e)

majú zákonné právomoci vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti a prijímať opatrenia stanovené v tomto nariadení;

f)

zavádzajú zákonné postupy, ktorými zabezpečujú, aby mali ich zamestnanci prístup k priestorom a dokumentom a automatizovaným systémom riadenia informácií, ktoré vedú prevádzkovatelia, aby mohli riadne vykonávať svoje úlohy.

Článok 42

Povinnosti príslušných orgánov týkajúce sa zachovania dôvernosti

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté situácie, keď sa ich zverejnenie vyžaduje podľa práva Únie alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov, príslušné orgány vyžadujú od členov svojho personálu, aby nezverejňovali tretím stranám informácie získané pri výkone svojich povinností v rámci úradných kontrol a iných úradných činností, na ktoré sa pre ich povahu vzťahuje služobné tajomstvo, pokiaľ neexistuje vyšší verejný záujem zverejniť ich.

2.   Medzi informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, patria informácie, ktorých zverejnenie by narušilo:

a)

účel úradných kontrol alebo vyšetrovaní;

b)

ochranu obchodných záujmov prevádzkovateľa alebo akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby;

c)

ochranu súdneho konania a právneho poradenstva.

Článok 43

Pravidlá týkajúce sa úradných kontrol

1.   Príslušné orgány pravidelne vykonávajú úradné kontroly prevádzkovateľov s primeranou frekvenciou, pričom zohľadňujú:

a)

riziko nesúladu s pravidlami stanovenými v tomto nariadení;

b)

minulé záznamy prevádzkovateľov, pokiaľ ide o výsledky úradných kontrol, ktoré sa v súvislosti s nimi vykonávajú, a ich dodržiavanie súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení;

c)

spoľahlivosť a výsledky vlastných kontrol, ktoré vykonali prevádzkovatelia alebo tretie strany na ich žiadosť, na účely zistenia dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení;

d)

akékoľvek informácie, ktoré by mohli naznačovať porušenie pravidiel stanovených v tomto nariadení.

2.   Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly v súlade so zdokumentovanými postupmi, ktoré obsahujú pokyny pre zamestnancov vykonávajúcich úradné kontroly.

3.   Úradné kontroly sa vykonávajú po predchádzajúcom informovaní prevádzkovateľa, pokiaľ neexistujú dôvody na vykonanie úradných kontrol bez predchádzajúceho oznámenia.

4.   Úradné kontroly sa podľa možnosti vykonávajú takým spôsobom, aby sa minimalizovala záťaž pre prevádzkovateľa, ale bez toho, aby bola negatívne ovplyvnená kvalita uvedených úradných kontrol.

5.   Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty:

a)

pochádzajú z členského štátu, v ktorom sa vykonávajú úradné kontroly, alebo z iného členského štátu, alebo

b)

vstupujú do Únie.

Článok 44

Transparentnosť úradných kontrol

Príslušný orgán vykonáva úradné kontroly s vysokou úrovňou transparentnosti a verejne sprístupňuje relevantné informácie týkajúce sa organizovania a vykonávania úradných kontrol.

Článok 45

Písomné záznamy o úradných kontrolách

1.   Príslušné orgány vypracujú písomné záznamy o každej úradnej kontrole, ktorú vykonajú.

Uvedené písomné záznamy obsahujú:

a)

opis účelu úradnej kontroly;

b)

použité kontrolné metódy;

c)

výsledky úradnej kontroly;

d)

v náležitých prípadoch opatrenia, ktorých vykonanie príslušné orgány vyžadujú od prevádzkovateľov na základe výsledku úradnej kontroly.

2.   Pokiaľ si účely súdnych vyšetrovaní alebo ochrana súdnych konaní nevyžadujú inak, príslušné orgány poskytujú prevádzkovateľom, ktorí boli podrobení úradnej kontrole, kópiu písomného záznamu uvedeného v odseku 1.

Článok 46

Povinnosti prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahujú úradné kontroly alebo iné úradné činnosti

1.   Do tej miery, ako je to potrebné na vykonávanie úradných kontrol alebo iných úradných činností, prevádzkovatelia v prípade, že to príslušne orgány vyžadujú, poskytnú zamestnancom uvedených príslušných orgánov potrebný prístup k:

a)

svojmu vybaveniu, priestorom a iným miestam, ktoré podliehajú ich kontrole;

b)

svojim automatizovaným systémom riadenia informácií;

c)

svojim plemenným zvieratám a ich zárodočným produktom, ktoré podliehajú ich kontrole;

d)

svojim dokumentom a všetkým ďalším relevantným informáciám.

2.   Prevádzkovatelia počas úradných kontrol a iných úradných činností pomáhajú zamestnancom príslušných orgánov a spolupracujú s nimi pri plnení ich úloh.

Článok 47

Opatrenia v prípade preukázaného porušovania pravidiel

1.   Keď sa preukáže porušovanie pravidiel, príslušné orgány:

a)

prijmú akékoľvek opatrenie potrebné na určenie pôvodu a rozsahu uvedeného porušovania pravidiel a na určenie zodpovedností dotknutých prevádzkovateľov;

b)

prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutí prevádzkovatelia odstránili porušovanie pravidiel a predišli jeho ďalšiemu opakovaniu.

Príslušné orgány pri rozhodovaní o tom, ktoré opatrenia je potrebné prijať, zohľadnia povahu porušovania pravidiel a minulé záznamy o dotknutých prevádzkovateľoch v súvislosti s dodržiavaním pravidiel.

Príslušné orgány v prípade potreby najmä:

a)

nariadia, aby chovateľská organizácia dočasne nezapisovala čistokrvné plemenné zvieratá do plemenných kníh alebo aby chovateľský podnik dočasne neregistroval hybridné plemenné ošípané v plemenných registroch;

b)

nariadia, aby sa plemenné zvieratá alebo ich zárodočné produkty nepoužívali na plemenitbu v súlade s týmto nariadením;

c)

dočasne pozastavia vydávanie zootechnických osvedčení chovateľskou organizáciou alebo chovateľským podnikom;

d)

dočasne pozastavia alebo zrušia schválenie šľachtiteľského programu, ktorý vykonáva chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik, ak činnosti uvedenej chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku opakovane alebo nepretržite, alebo všeobecne nespĺňajú požiadavky šľachtiteľského programu schváleného v súlade s článkom 8 ods. 3 a v príslušných prípadoch s článkom 12;

e)

zrušia uznanie chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku udelené v súlade s článkom 4 ods. 3, ak uvedená chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik opakovane, nepretržite alebo všeobecne nespĺňa požiadavky článku 4 ods. 3;

f)

prijmú akékoľvek iné opatrenia, ktoré považujú za vhodné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

2.   Príslušné orgány poskytujú dotknutým prevádzkovateľom alebo ich zástupcom:

a)

písomné oznámenie svojho rozhodnutia týkajúceho sa konania alebo opatrenia, ktoré sa má prijať v súlade s odsekom 1, spoločne s odôvodnením uvedeného rozhodnutia;

b)

informácie o akomkoľvek práve na odvolanie proti takýmto rozhodnutiam a o uplatniteľnom postupe a lehotách.

3.   Príslušné orgány monitorujú situáciu a upravia, pozastavia alebo zrušia opatrenia, ktoré prijali v súlade s týmto článkom, v závislosti od závažnosti porušovania pravidiel a existencie jednoznačných dôkazov potvrdzujúcich návrat k dodržiavaniu pravidiel.

4.   Členské štáty môžu stanoviť, že dotknutí prevádzkovatelia majú znášať všetky alebo časť výdavkov vynaložených podľa tohto článku dotknutými príslušnými orgánmi.

Článok 48

Spolupráca a administratívna pomoc

1.   V prípade, ak má porušovanie pravidiel pôvod, je rozšírené alebo prejavuje účinky vo viac ako v jednom členskom štáte, príslušné orgány v dotknutých členských štátoch navzájom spolupracujú a taktiež si navzájom poskytujú administratívnu pomoc s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení.

2.   Spolupráca a administratívna pomoc stanovená v odseku 1 môže zahŕňať:

a)

odôvodnenú žiadosť príslušného orgánu členského štátu („žiadajúci príslušný orgán“) o informácie od príslušného orgánu iného členského štátu („požiadaný príslušný orgán“), ktoré sú potrebné na výkon úradných kontrol alebo následných opatrení;

b)

v prípade porušovania pravidiel, ktoré by mohlo mať dôsledky v iných členských štátoch, oznámenie, ktoré vydá príslušný orgán, ktorý si je nesúladu vedomý, príslušným orgánom uvedených iných členských štátov;

c)

poskytnutie potrebných informácií a dokumentov zo strany požiadaného príslušného orgánu požadujúcemu príslušnému orgánu, a to bez zbytočného odkladu, keď sú príslušné informácie a dokumenty dostupné;

d)

vyšetrenie alebo úradné kontroly, ktoré vykoná požiadaný príslušný orgán a ktoré sú potrebné na:

i)

to, aby boli žiadajúcemu príslušnému orgánu poskytnuté všetky potrebné informácie a dokumenty vrátane informácií o výsledkoch takýchto vyšetrovaní alebo úradných kontrol a v príslušných prípadoch prijatých opatrení;

ii)

overenie dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení v rámci svojej jurisdikcie, pričom toto overenie prebehne v prípade potreby na mieste;

e)

na základe dohody medzi dotknutými príslušnými orgánmi účasť príslušného orgánu členského štátu na úradných kontrolách na mieste, ktoré vykonávajú príslušné orgány iného členského štátu.

3.   Ak úradné kontroly vykonávané v prípade plemenných zvierat alebo ich zárodočných produktov s pôvodom v inom členskom štáte preukazujú opakované prípady porušovania pravidiel stanovených v tomto nariadení, príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal uvedené úradné kontroly, bez zbytočného odkladu o tom informuje Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov.

4.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá, ktoré sú:

a)

uplatniteľné na uvoľnenie dokumentov, ktoré sú predmetom súdnych konaní alebo s nimi súvisia;

b)

zamerané na ochranu komerčných záujmov fyzických alebo právnických osôb.

5.   Všetka komunikácia medzi príslušnými orgánmi v súlade s týmto článkom sa podáva písomne, buď v papierovej alebo v elektronickej forme.

Článok 49

Oznámenie Komisii a členským štátom na základe informácií poskytnutých tretími krajinami

1.   Ak príslušné orgány dostanú od tretej krajiny informácie naznačujúce porušovania pravidiel stanovených v tomto nariadení, bez zbytočného odkladu:

a)

oznámia takéto informácie príslušným orgánom ostatných členských štátov, o ktorých je známe, že sú uvedeným porušovaním pravidiel stanovených dotknuté;

b)

ak by dané informácie mohli byť relevantné na úrovni Únie, ohlásia takéto informácie Komisii.

2.   Informácie získané prostredníctvom úradných kontrol alebo vyšetrovaní vykonaných v súlade s týmto nariadením sa môžu oznámiť tretej krajine uvedenej v odseku 1 za predpokladu, že:

a)

príslušné orgány, ktoré poskytli informácie, súhlasia s takýmto oznámením;

b)

sú dodržané príslušné pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá uplatniteľné na oznamovanie osobných údajov tretím krajinám.

Článok 50

Koordinovaná pomoc a následné opatrenia Komisie

1.   Komisia bezodkladne koordinuje opatrenia a činnosti prijaté príslušnými orgánmi v súlade s touto kapitolou, ak:

a)

z informácií, ktoré sú dostupné Komisii, vyplýva, že existujú činnosti, pri ktorých dochádza, alebo sa zdá, že dochádza k porušovaniu pravidiel stanovených v tomto nariadení, a ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu;

b)

príslušné orgány v dotknutých členských štátoch nie sú schopné dohodnúť sa na vhodných opatreniach na riešenie porušovania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

2.   Komisia môže v prípadoch uvedených v odseku 1:

a)

žiadať, aby jej príslušné orgány členského štátu dotknutého činnosťami, pri ktorých dochádza, alebo sa zdá, že dochádza k porušovaniu pravidiel stanovených v tomto nariadení, poskytli správu o prijatých opatreniach;

b)

v spolupráci s členskými štátmi dotknutými činnosťami, pri ktorých dochádza, alebo sa zdá, že dochádza k porušovaniu pravidiel stanovených v tomto nariadení, vyslať inšpekčný tím na vykonanie úradnej kontroly Komisie na mieste;

c)

požiadať príslušné orgány v členskom štáte odoslania a v náležitých prípadoch v iných dotknutých členských štátoch, aby primerane zintenzívnili svoje úradné kontroly a aby jej poskytli správu o prijatých opatreniach;

d)

predložiť informácie týkajúce sa takýchto prípadov výboru uvedenému v článku 62 ods. 1, spolu s návrhom na opatrenia na odstránenie prípadov porušovania pravidiel podľa ods. 1 písm. a) tohto článku.

e)

prijať akékoľvek iné primerané opatrenia.

Článok 51

Všeobecná zásada financovania úradných kontrol

Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány k dispozícii primerané finančné zdroje na zabezpečenie personálu a iných zdrojov potrebných na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností.

Článok 52

Sankcie

Členské štáty stanovia sankcie uplatniteľné na porušovanie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia uvedené ustanovenia Komisii najneskôr do 1. novembra 2018 a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek následnej zmene uvedených ustanovení.

KAPITOLA XI

Kontroly zo strany Komisie

Oddiel 1

Kontroly Komisie v členských štátoch

Článok 53

Kontroly Komisie v členských štátoch

1.   Odborníci Komisie môžu v rozsahu tohto nariadenia vykonávať kontroly v členských štátoch s cieľom podľa potreby:

a)

overiť uplatňovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení;

b)

overiť postupy presadzovania a fungovanie úradných systémov kontroly a príslušných orgánov, ktoré ich prevádzkujú;

c)

vyšetrovať a zbierať informácie:

i)

o dôležitých alebo opakujúcich sa problémoch týkajúcich sa uplatňovania alebo presadzovania pravidiel stanovených v tomto nariadení;

ii)

o novo sa objavujúcich problémoch alebo novom vývoji vo vzťahu k určitým postupom prevádzkovateľov.

2.   Kontroly stanovené v odseku 1 sa organizujú v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov.

3.   Kontroly stanovené v odseku 1 môžu zahŕňať overenia priamo na mieste vykonané v spolupráci s príslušnými orgánmi vykonávajúcimi úradné kontroly.

4.   Odborníkom Komisie môžu pomáhať odborníci z členských štátov. Odborníci z členských štátov sprevádzajúci odborníkov Komisie dostanú rovnaké práva prístupu ako uvedení odborníci Komisie.

Článok 54

Správy Komisie o kontrolách vykonávaných jej odborníkmi v členských štátoch

1.   Komisia:

a)

pripraví návrh správy o zisteniach a odporúčaniach na riešenie nedostatkov zistených jej odborníkmi počas kontrol stanovených v článku 53 ods. 1;

b)

zašle členskému štátu, v ktorom boli vykonané uvedené kontroly, kópiu návrhu správy uvedeného v písmene a), aby ho pripomienkoval;

c)

zohľadní pripomienky členského štátu uvedené v písmene b) tohto odseku pri príprave záverečnej správy o zisteniach vyplývajúcich z kontrol stanovených v článku 53 ods. 1, ktoré vykonali jej odborníci v uvedenom členskom štáte;

d)

verejnosti sprístupní záverečnú správu uvedenú v písmene c) a pripomienky členského štátu uvedené v písmene b).

2.   Komisia môže v príslušných prípadoch vo svojej záverečnej správe uvedenej v odseku 1 písm. c) tohto článku odporučiť, aby členské štáty prijali nápravné alebo preventívne opatrenia na riešenie špecifických alebo systémových nedostatkov zistených počas kontrol Komisie vykonaných v súlade s článkom 53 ods. 1.

Článok 55

Povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o kontroly Komisie

1.   Členské štáty:

a)

na žiadosť odborníkov Komisie poskytnú potrebnú technickú pomoc a dostupnú dokumentáciu a inú technickú podporu, aby uvedení odborníci mohli efektívne a účinne vykonávať kontroly uvedené v článku 53 ods. 1;

b)

poskytnú potrebnú pomoc s cieľom zabezpečiť, aby odborníci Komisie mali prístup do všetkých priestorov vrátane ich častí a na iné miesta k vybaveniu a k informáciám vrátane automatizovaných systémov riadenia informácií ako aj v prípade potreby k plemenným zvieratám a ich zárodočným produktom, ktoré sú potrebné na vykonávanie kontrol uvedených v článku 53 ods. 1.

2.   Členské štáty prijmú príslušné následné opatrenia na základe odporúčaní uvedených v záverečnej správe uvedenej v článku 54 ods. 1 písm. c) s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel stanovených v tomto nariadení.

Článok 56

Závažné narušenie systému kontroly členského štátu

1.   Ak má Komisia dôkaz o závažnom narušení systému kontroly členského štátu a ak takéto narušenie môže mať za následok rozšírené porušovanie pravidiel stanovených v tomto nariadení, prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

a)

osobitné podmienky pre obchodovanie s plemennými zvieratami alebo ich zárodočnými produktmi, ktorých sa týka narušenie úradného systému kontroly, alebo zákaz tohto obchodovania;

b)

akékoľvek iné vhodné dočasné opatrenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prestanú uplatňovať len čo sa odstráni uvedené narušenie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

2.   Opatrenia stanovené v odseku 1 sa prijmú iba vtedy, ak Komisia požiada dotknutý členský štát o nápravu situácie v primeranej časovej lehote a členský štát tak neurobil.

3.   Komisia monitoruje situáciu uvedenú v odseku 1 a prijme vykonávacie akty, ktorými zmení alebo zruší prijaté opatrenia v závislosti na spôsobe, akým sa situácia vyvíja. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

Oddiel 2

Kontroly Komisie v tretích krajinách

Článok 57

Kontroly Komisie v tretích krajinách

1.   Odborníci Komisie môžu vykonávať kontroly v tretích krajinách v príslušných prípadoch s cieľom:

a)

overiť súlad alebo rovnocennosť právnych predpisov a systémov tretej krajiny s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení;

b)

overiť kapacitu systému kontroly v tretej krajine zabezpečiť, aby zásielky plemenných zvierat a ich zárodočných produktov vstupujúce do Únie spĺňali príslušné požiadavky stanovené v kapitole VIII tohto nariadenia;

c)

zhromažďovať informácie a údaje na objasnenie príčin opakujúcich sa a novo vznikajúcich prípadov vo vzťahu k plemenným zvieratám a ich zárodočným produktom dovážaným z tretej krajiny, ktoré vstupujú do Únie.

2.   Kontroly Komisie stanovené v odseku 1 zohľadňujú predovšetkým:

a)

zootechnické a genealogické právne predpisy tretej krajiny týkajúce sa plemenných zvierat a ich zárodočných produktov;

b)

organizáciu príslušných orgánov tretej krajiny, ich právomoci a nezávislosť, dohľad, ktorému podliehajú, a oprávnenie, ktoré majú na účinné presadzovanie uplatniteľných právnych predpisov;

c)

odbornú prípravu personálu tretích krajín zodpovedného za vykonávanie kontrol chovateľských subjektov alebo dohľad nad nimi;

d)

zdroje, ktoré sú k dispozícii príslušným orgánom v tretej krajine;

e)

existenciu a fungovanie zdokumentovaných postupov kontroly a systémov kontroly na základe priorít;

f)

rozsah a fungovanie kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi tretej krajiny v prípade plemenných zvierat a ich zárodočných produktov pochádzajúcich z iných tretích krajín;

g)

ubezpečenia, ktoré tretia krajina môže poskytnúť, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

Článok 58

Frekvencia a organizácia kontrol Komisie v tretích krajinách

1.   Frekvencia kontrol v tretej krajine uvedená v článku 57 ods. 1 sa určí na základe:

a)

zásad a cieľov pravidiel stanovených v tomto nariadení;

b)

objemu a charakteru plemenných zvierat a ich zárodočných produktov vstupujúcich do Únie z tejto tretej krajiny;

c)

výsledkov kontrol uvedených v článku 57 ods. 1, ktoré už boli vykonané;

d)

výsledkov úradných kontrol plemenných zvierat a ich zárodočných produktov vstupujúcich do Únie z tretej krajiny a akýchkoľvek iných úradných kontrol vykonaných príslušnými orgánmi členských štátov;

e)

akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré považuje Komisia za primerané.

2.   Komisia v záujme podpory efektívnosti a účinnosti kontrol stanovených v článku 57 ods. 1 môže pred vykonaním takýchto kontrol požiadať, aby dotknutá tretia krajina poskytla:

a)

informácie uvedené v článku 34 ods. 2 alebo v článku 35 ods. 2 písm. a);

b)

ak je to vhodné a potrebné, písomné záznamy o kontrolách vykonaných príslušnými orgánmi v uvedenej tretej krajine.

3.   Komisia môže vymenovať odborníkov z členských štátov na účely pomoci svojim vlastným odborníkom počas kontrol uvedených v článku 57 ods. 1.

Článok 59

Správy Komisie o kontrolách vykonávaných jej odborníkmi v tretích krajinách

Komisia podá správu o zisteniach z každej kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade s článkami 57 a 58.

Uvedené správy obsahujú v príslušných prípadoch odporúčania. Komisia uvedené správy sprístupní verejnosti.

Článok 60

Stanovenie špecifických opatrení týkajúcich sa vstupu plemenných zvierat a ich zárodočných produktov do Únie

1.   Ak existuje dôkaz o výskyte rozsiahleho závažného nesúladu s pravidlami stanovenými v tomto nariadení v tretej krajine, Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa jedného alebo viacerých z týchto opatrení:

a)

zákaz vstupu zvierat alebo ich spermy, oocytov a embryí ako plemenných zvierat alebo ich zárodočných produktov pochádzajúcich z uvedenej tretej krajiny do Únie;

b)

zákaz zápisu plemenných zvierat a potomstva vyprodukovaného z ich zárodočných produktov pochádzajúcich z uvedenej tretej krajiny do plemenných kníh vedených chovateľskými organizáciami alebo registrácie v plemenných registroch vedených chovateľskými podnikmi.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 2.

Okrem toho, alebo namiesto uvedených vykonávacích aktov, môže Komisia prijať jedno alebo viaceré z nasledovného:

a)

vypustí uvedenú tretiu krajinu alebo chovateľské subjekty z uvedenej tretej krajiny zo zoznamu uvedeného v článku 34 ods. 1;

b)

prijme akékoľvek iné primerané opatrenia.

2.   Vykonávacie akty alebo iné opatrenia uvedené v odseku 1 identifikujú plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty prostredníctvom ich kódov v kombinovanej nomenklatúre.

3.   Pri prijímaní vykonávacích aktov a iných opatrení uvedených v odseku 1 Komisia zohľadňuje:

a)

informácie zhromažďované v súlade s článkom 58 ods. 2;

b)

všetky ďalšie informácie poskytnuté treťou krajinou, ktorej sa týka nesúlad uvedený v odseku 1;

c)

v prípade potreby výsledky kontrol uvedené v článku 57 ods. 1.

4.   Komisia monitoruje nesúlad uvedený v odseku 1 a v súlade s rovnakým postupom ako v prípade ich prijatia zmení alebo zruší prijaté opatrenia v závislosti od vývoja situácie.

KAPITOLA XII

Delegovanie a vykonávanie

Článok 61

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 26 ods. 1, článku 29 ods. 5, článku 30 ods. 9 a článku 32 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 19. júla 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 26 ods. 1, článku 29 ods. 5, článku 30 ods. 9 a článku 32 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 26 ods. 1, článku 29 ods. 5, článku 30 ods. 9 a článku 32 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 62

Postup vo výbore

1.   Komisii pomáha Stály zootechnický výbor zriadený rozhodnutím 77/505/EHS. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa tretí pododsek článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 63

Dočasné opatrenia týkajúce sa dátumu prijatia určitých vykonávacích aktov

Komisia prijme vykonávacie akty uvedené v článku 7 ods. 5 a článku 30 ods. 10 do 1. mája 2017. V súlade s článkom 69 sa uvedené vykonávacie akty uplatňujú od 1. novembra 2018.

KAPITOLA XIII

Záverečné ustanovenia

Článok 64

Zrušujúce ustanovenia a prechodné opatrenia

1.   Smernice 87/328/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 90/118/EHS, 90/119/EHS, 90/427/EHS, 91/174/EHS, 94/28/ES a 2009/157/ES a rozhodnutie 96/463/ES sa zrušujú.

2.   Odkazy na zrušené smernice a na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII tohto nariadenia.

3.   Článok 8 ods. 1 smernice 90/427/EHS sa naďalej uplatňuje do 21. apríla 2021.

4.   Organizácie chovateľov, chovateľské organizácie, združenia chovateľov, súkromné podniky, iné organizácie alebo združenia, ktoré boli schválené alebo uznané v súlade so zrušenými aktmi uvedenými v odseku 1, sa považujú za uznané v súlade s týmto nariadením; vo všetkých ostatných ohľadoch podliehajú pravidlám stanoveným v tomto nariadení.

5.   Šľachtiteľské programy, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia uvedení v odseku 4, sa považujú za schválené v súlade s týmto nariadením; vo všetkých ostatných ohľadoch podliehajú pravidlám stanoveným v tomto nariadení.

6.   Ak už prevádzkovatelia uvedení v odseku 4 vykonávajú šľachtiteľské programy v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom bolo ich schválenie alebo uznanie udelené podľa zrušených aktov uvedených v odseku 1, uvedení prevádzkovatelia informujú príslušný orgán, ktorý schválil alebo uznal uvedené činnosti.

Príslušný orgán uvedený v prvom pododseku informuje relevantný príslušný orgán uvedeného iného členského štátu o vykonávaní uvedených činností.

7.   Ak pred 19. júlom 2016 prevádzkovateľ uvedený v odseku 4 vedie v súlade so zrušenými aktmi uvedenými v odseku 1 plemennú knihu s osobitnou časťou, v ktorej sú zapísané čistokrvné plemenné zvieratá plemena druhu ošípaných z iného členského štátu alebo tretej krajiny majúce osobitné vlastnosti, ktorými sa líšia od populácie plemena, na ktoré sa vzťahuje šľachtiteľský program vykonávaný uvedeným prevádzkovateľom, uvedený prevádzkovateľ môže naďalej viesť uvedenú osobitnú časť.

Článok 65

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 652/2014

Článok 30 nariadenia (EÚ) č. 652/2014 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Referenčné laboratóriá a centrá Európskej únie“

2.

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Granty sa môžu poskytnúť referenčným laboratóriám Európskej únie uvedeným v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 a referenčným centrám Európskej únie uvedeným v článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 (*) na náklady, ktoré im vzniknú pri vykonávaní pracovných programov schválených Komisiou.

(*)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a zárodočných produktov z nich a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa menia nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/452/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66).“"

3.

V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

náklady na personál, bez ohľadu na jeho postavenie, ktorý sa priamo zúčastňuje na činnostiach laboratórií alebo centier, pričom tieto činnosti sú vykonávané z ich pozície referenčného laboratória alebo centra Európskej únie;“.

Článok 66

Zmeny smernice 89/608/EHS

Smernica 89/608/EHS sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Smernica Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi úradmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania veterinárnych predpisov“.

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Smernica stanovuje spôsoby vzájomnej spolupráce príslušných úradov členských štátov zodpovedných za monitorovanie veterinárnych predpisov, ako aj ich spolupráce s príslušnými odbormi Komisie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie takýchto predpisov.“

3.

V článku 2 ods. 1 sa vypúšťa druhá zarážka.

4.

V článku 4 ods. 1 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

odovzdá žiadajúcemu úradu všetky informácie, osvedčenia, doklady alebo ich overené opisy uvedené v odseku 2, ktoré vlastní alebo ktoré môže získať, a ktoré umožňujú preveriť, či sa dodržujú predpisy stanovené veterinárnymi predpismi,“.

5.

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na základe žiadosti žiadajúceho úradu mu žiadaný úrad poskytne alebo umožní poskytnúť všetky platné predpisy členského štátu, v ktorom sídli, o všetkých dokumentoch alebo rozhodnutiach vydaných príslušnými úradmi, ktoré sa týkajú uplatňovania veterinárnych predpisov.“

6.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Na základe žiadosti žiadajúceho úradu mu žiadaný úrad poskytne všetky príslušné informácie, ktoré má k dispozícii alebo ktoré získa v súlade s článkom 4 ods. 2, najmä vo forme správ a ďalších dokladov alebo overených opisov alebo výpisov z takých správ alebo dokladov, ktoré sa týkajú činností, ktoré sú skutočne alebo podľa názoru žiadajúceho úradu v rozpore s veterinárnymi predpismi.“

7.

Článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pokiaľ to príslušné úrady každého členského štátu s cieľom dodržiavania veterinárnych predpisov považujú za vhodné:

a)

vykonávajú alebo nechajú vykonávať dozor uvedený v článku 6;

b)

oznamujú čo najskôr príslušným úradom ďalších dotknutých členských štátov všetky dostupné informácie, najmä vo forme správ a ďalších dokladov alebo overených opisov alebo výpisov z takýchto správ alebo dokladov týkajúce sa činností, ktoré sú alebo sa zdajú byť v rozpore s veterinárnymi predpismi a najmä spôsobov alebo metód používaných pri týchto činnostiach.“

8.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

1.   Príslušné úrady každého členského štátu oznámia Komisii čo najskôr po tom, čo ich samy získajú:

a)

všetky informácie, ktoré považujú za užitočné, a ktoré sa týkajú:

tovarov, ktoré sú predmetom alebo sú podozrivé z toho, že sú predmetom obchodov, ktoré sú v rozpore s veterinárnymi predpismi,

metód a postupov, ktoré sa používajú alebo je podozrenie, že sa používajú v rozpore s takýmito predpismi;

b)

všetky informácie o nedostatkoch alebo medzerách v spomenutých predpisoch, ktoré sa pri ich uplatňovaní zistia alebo predpokladajú.

2.   Komisia oznámi príslušným úradom každého členského štátu čo najskôr po tom, čo ich sama získa, všetky informácie, ktoré umožňujú dodržovanie veterinárnych predpisov.“

9.

Článok 10 sa nahrádza takto:

a)

v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   Pokiaľ sú príslušné úrady členského štátu informované o činnostiach, ktoré sú v rozpore alebo sa zdajú byť v rozpore s veterinárnymi predpismi, a ktoré sú z hľadiska Únie zvlášť významné:“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Informácie týkajúce sa fyzických alebo právnických osôb sú podľa odseku 1 oznamované len v rozsahu nevyhnutne nutnom k oznámeniu činností, ktoré sú v rozpore s veterinárnymi predpismi.“

10.

V článku 11 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Komisia a členské štáty v rámci Stáleho veterinárneho výboru:“.

11.

V článku 15 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Odsek 1 nebráni využitiu informácií získaných podľa tejto smernice pri akýchkoľvek súdnych žalobách alebo súdnych konaniach vedených z dôvodov nedodržovania veterinárnych predpisov alebo pri prevencii a odhaľovaní nedostatkov vo vzťahu k fondom Únie.“

Článok 67

Zmeny smernice 90/425/EHS

Smernica 90/425/EHS sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu“.

2.

V článku 1 sa vypúšťa druhý odsek.

3.

Článok 2 sa mení takto:

a)

bod 2 sa vypúšťa;

b)

bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

„kompetentný úrad“ znamená centrálny úrad členského štátu kompetentný na vykonávanie veterinárnych kontrol alebo akýkoľvek úrad, ktorému bola táto kompetencia delegovaná;“.

4.

Článok 3 ods. 1 písm. d) druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Uvedené osvedčenia alebo dokumenty, vystavené úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov, stredisko alebo organizáciu pôvodu, musia sprevádzať zvieratá a výrobky do ich miest určenia.“

5.

Článok 4 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

majitelia dobytka a výrobkov, na ktoré sa odvoláva článok 1, spĺňajú zdravotné požiadavky krajiny alebo Únie, na ktoré sa odvoláva táto smernica, vo všetkých štádiách výroby a marketingu;“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Vyvážajúce členské štáty prijmú vhodné opatrenia na penalizáciu akéhokoľvek porušenia veterinárnej legislatívy fyzickými alebo právnickými osobami, ak sa zistí, že došlo k porušeniu predpisov Únie a obzvlášť, ak sa zistí, že certifikáty, dokumenty alebo identifikačné označenie nezodpovedajú stavu zvierat alebo farmám, z ktorých pochádzajú, alebo skutočným charakteristikám výrobkov.“

6.

Článok 19 sa vypúšťa.

7.

V prílohe A sa vypúšťa kapitola II.

Článok 68

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 66 a 67 do 1. novembra 2018. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na toto nariadenie. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach na smernice zrušené týmto nariadením sa považujú za odkazy na toto nariadenie. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

Článok 69

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2018.

Článok 65 sa uplatňuje od 19. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 8. júna 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 70.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. apríla 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. mája 2016.

(3)  Smernica Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách pre plemenné prasatá (Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36).

(4)  Smernica Rady 89/361/EHS z 30. mája 1989 týkajúca sa čistokrvných chovných oviec a kôz (Ú. v. ES L 153, 6.6.1989, s. 30).

(5)  Smernica Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 55).

(6)  Smernica Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991, ktorou sa stanovujú zootechnické a rodokmeňové požiadavky na obchodovanie s čistokrvnými zvieratami a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 77/504/EHS a 90/425/EHS (Ú. v. ES L 85, 5.4.1991, s. 37).

(7)  Smernica Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku (Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 66).

(8)  Smernica Rady 2009/157/ES z 30. novembra 2009 o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 1).

(9)  Smernica Rady 87/328/EHS z 18. júna 1987 o prijímaní čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka na chovné účely (Ú. v. ES L 167, 26.6.1987, s. 54).

(10)  Smernica Rady 90/118/EHS z 5. marca 1990 o prijatí čistokrvných prasiat do plemenitby (Ú. v. ES L 71, 17.3.1990, s. 34).

(11)  Smernica Rady 90/119/EHS z 5. marca 1990 o hybridných chovných ošípaných na plemenitbu (Ú. v. ES L 71, 17.3.1990, s. 36).

(12)  Rozhodnutie Rady 77/505/EHS z 25. júla 1977, ktorým sa zriaďuje Stály zootechnický výbor (Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 11).

(13)  Rozhodnutie Rady 93/626/EHS z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite (Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 1).

(14)  Rozhodnutie Rady 2014/283/EÚ zo 14. apríla 2014 o uzavretí Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 231).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich využívania v Únii (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 59).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).

(19)  Rozhodnutie Rady 96/463/ES z 23. júla 1996, ktorým sa určuje referenčný orgán zodpovedný za spoluprácu v zjednocovaní metód testovania a odhadu výsledných hodnôt u čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka (Ú. v. ES L 192, 2.8.1996, s. 19).

(20)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(21)  Smernica Rady (91/496/EHS) z 15. júla 1991 stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

(22)  Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(24)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(26)  Rozhodnutie Komisie 84/247/EHS z 27. apríla 1984 stanovujúce kritériá pre uznávanie chovateľských organizácií a združení, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy pre čistokrvný plemenný hovädzí dobytok (Ú. v. ES L 125, 12.5.1984, s. 58).

(27)  Rozhodnutie Komisie 84/419/EHS z 19. júla 1984, ktorým sa ustanovujú kritériá pre zápis hovädzieho dobytka do plemenných kníh (Ú. v. ES L 237, 5.9.1984, s. 11).

(28)  Rozhodnutie Komisie 89/501/EHS z 18. júla 1989 stanovujúce kritériá na schválenie a kontrolu združení chovateľov a šľachtiteľských organizácií, ktoré vytvárajú alebo vedú plemenné knihy pre čistokrvné plemenné ošípané (Ú. v. ES L 247, 23.8.1989, s. 19).

(29)  Rozhodnutie Komisie 89/502/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce kritériá na zápis čistokrvných plemenných ošípaných do plemenných kníh (Ú. v. ES L 247, 23.8.1989, s. 21).

(30)  Rozhodnutie Komisie 89/504/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce kritériá na schvaľovanie a riadenie združení chovateľov, plemenárskych organizácií a súkromných spoločností, ktoré zakladajú a vedú registre pre hybridné plemenné ošípané (Ú. v. ES L 247, 23.8.1989, s. 31).

(31)  Rozhodnutie Komisie 89/505/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce kritériá na zápis hybridných plemenných ošípaných do registrov (Ú. v. ES L 247, 23.8.1989, s. 33).

(32)  Rozhodnutie Komisie 89/507/EHS z 18. júla 1989 stanovujúce metódy sledovania úžitkovosti a posudzovania genetickej hodnoty čistokrvných a hybridných plemenných ošípaných (Ú. v. ES L 247, 23.8.1989, s. 43).

(33)  Rozhodnutie Komisie 90/254/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú kritériá pre schvaľovanie organizácií a združení chovateľov, ktoré zakladajú alebo vedú plemenné knihy pre čistokrvné plemenné ovce a kozy (Ú. v. ES L 145, 8.6.1990, s. 30).

(34)  Rozhodnutie Komisie 90/255/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú kritériá pre zápis čistokrvných plemenných oviec a kôz do plemenných kníh (Ú. v. ES L 145, 8.6.1990, s. 32).

(35)  Rozhodnutie Komisie 90/256/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú metódy pre monitorovanie úžitkovosti a posudzovanie genetickej hodnoty čistokrvných plemenných oviec a kôz (Ú. v. ES L 145, 8.6.1990, s. 35).

(36)  Rozhodnutie Komisie 90/257/EHS z 10. mája 1990, ktorým sa stanovujú kritériá schvaľovania čistokrvných plemenných oviec a kôz a používania ich spermy, vajíčok a embryí na plemenárske účely (Ú. v. ES L 145, 8.6.1990, s. 38).

(37)  Rozhodnutie Komisie 92/353/EHS z 11. júna 1992, ktoré obsahuje podmienky schvaľovania alebo uznania organizácií a zväzov, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy pre registrované equidae (Ú. v. ES L 192, 11.7.1992, s. 63).

(38)  Rozhodnutie Komisie 96/78/ES z 10. januára 1996 stanovujúce kritériá na zápis a registráciu domácich nepárnokopytníkov (equidae) do plemenných kníh na plemenárske účely (Ú. v. ES L 19, 25.1.1996, s. 39).

(39)  Rozhodnutie Komisie 2006/427/ES z 20. júna 2006, ktorým sa ustanovujú metódy kontroly úžitkovosti a metódy určovania genetickej hodnoty čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka (Ú. v. EÚ L 169, 22.6.2006, s. 56).

(40)  Rozhodnutie Komisie 92/354/EHS z 11. júna 1992, ktoré stanovuje isté pravidlá zabezpečenia spolupráce medzi organizáciami a zväzmi, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy pre registrované equidae (Ú. v. ES L 192, 11.7.1992, s. 66).

(41)  Rozhodnutie Komisie 89/503/EHS z 18. júla 1989 ustanovujúce osvedčenia pre čistokrvné plemenné ošípané, ich spermu, vaječné bunky a embryá (Ú. v. ES L 247, 23.8.1989, s. 22).

(42)  Rozhodnutie Komisie 89/506/EHS z 18. júla 1989 stanovujúce osvedčenia pre hybridné plemenné ošípané, ich spermu, vaječné bunky a embryá (Ú. v. ES L 247, 23.8.1989, s. 34).

(43)  Rozhodnutie Komisie 90/258/EHS z 10. mája 1990 stanovujúce zootechnické certifikáty o pôvode čistokrvných plemenných oviec a kôz, ich spermy, vaječných buniek a embryí (Ú. v. ES L 145, 8.6.1990, s. 39).

(44)  Rozhodnutie Komisie 96/79/ES z 12. januára 1996, ktorým sa ustanovujú zootechnické osvedčenia pre spermu, vajíčka a embryá registrovaných zvierat čeľade koňovitých (Ú. v. ES L 19, 25.1.1996, s. 41).

(45)  Rozhodnutie Komisie 96/509/ES z 18. júla 1996, ktorým sa ustanovujú genealogické a zootechnické požiadavky na dovoz spermy určitých zvierat (Ú. v. ES L 210, 20.8.1996, s. 47).

(46)  Rozhodnutie Komisie 96/510/ES z 18. júla 1996, ktorým sa ustanovujú rodokmeňové a zootechnické osvedčenia pre dovoz plemenných zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí (Ú. v. ES L 210, 20.8.1996, p. 53).

(47)  Rozhodnutie Komisie 2005/379/ES zo 17. mája 2005 o osvedčeniach o pôvode a údajoch týkajúcich sa čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka, ich spermy, vajíčok a embryí (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 15).

(48)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone) (Ú. v. EÚ L 59, 3.3.2015, s. 1).

(49)  Smernica Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi úradmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania veterinárnych a zootechnických predpisov (Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34).

(50)  Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29).


PRÍLOHA I

UZNÁVANIE CHOVATEĽSKÝCH ORGANIZÁCIÍ A CHOVATEĽSKÝCH PODNIKOV A SCHVAĽOVANIE ŠĽACHTITEĽSKÝCH PROGRAMOV UVEDENÝCH V KAPITOLE II

ČASŤ 1

Požiadavky na uznávanie chovateľských organizácií a chovateľských podnikov uvedené v článku 4 ods. 3 písm. b)

A.

Združenia chovateľov, organizácie chovateľov, súkromné podniky pôsobiace v uzavretých systémoch chovu a verejné subjekty:

1.

majú právnu subjektivitu v súlade s právnymi predpismi účinnými v členskom štáte, kde sa podáva žiadosť o uznanie;

2.

majú k dispozícii dostatok odborne spôsobilého personálu a primeraných zariadení a vybavenia na účinné vykonávanie šľachtiteľských programov, v súvislosti s ktorými majú v úmysle požiadať o schválenie v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12;

3.

sú spôsobilé vykonávať kontroly potrebné na evidenciu pôvodu plemenných zvierat, na ktoré sa majú vzťahovať uvedené šľachtiteľské programy;

4.

v súvislosti s každým šľachtiteľským programom majú dostatočne veľkú populáciu plemenných zvierat na zemepisných územiach, na ktoré sa vzťahujú uvedené šľachtiteľské programy;

5.

sú schopné vytvárať alebo vytvorili pre ne a sú schopné používať údaje zozbierané o plemenných zvieratách potrebné na vykonávanie uvedených šľachtiteľských programov.

B.

Popri požiadavkách uvedených v bode A:

1.

združenia chovateľov, organizácie chovateľov a verejné subjekty:

a)

majú dostatočné množstvo chovateľov, ktorí sa zúčastňujú na každom z ich šľachtiteľských programov;

b)

prijmú stanovy s cieľom:

i)

upraviť riešenie sporov s chovateľmi, ktorí sa zúčastňujú na ich šľachtiteľských programoch;

ii)

zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s chovateľmi, ktorí sa zúčastňujú na ich šľachtiteľských programoch;

iii)

stanoviť práva a povinnosti chovateľov, ktorí sa zúčastňujú na ich šľachtiteľských programoch a chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku;

iv)

stanoviť práva a povinnosti členských chovateľov, ak je stanovené členstvo chovateľov;

2.

nič v stanovách uvedených v bode 1 písm. b) nebráni chovateľom, ktorí sa podieľajú na šľachtiteľských programoch, aby:

a)

mali slobodnú voľbu pri selekcii a plemenitbe svojich plemenných zvierat;

b)

mali právo na to, aby potomstvo pochádzajúce z uvedených plemenných zvierat bolo zapísané v plemenných knihách alebo zaregistrované v plemenných registroch v súlade s pravidlami stanovenými v kapitole IV tohto nariadenia;

c)

mali možnosť vlastniť svoje plemenné zvieratá;

ČASŤ 2

Požiadavky na schvaľovanie šľachtiteľských programov, ktoré vykonávajú chovateľské organizácie a chovateľské podniky uvedené v článku 8 ods. 3 a prípadne článku 12

1.

Šľachtiteľský program uvedený v článku 8 ods. 3 a prípadne článku 12 obsahuje:

a)

informácie o jeho cieli, ktorým je zachovanie plemena, zlepšenie plemena, línie alebo hybridu, vytvorenie nového plemena, línie alebo hybridu, alebo obnovenie plemena alebo ich kombinácia účelov;

b)

názov plemena v prípade čistokrvných plemenných zvierat alebo názov plemena, línie alebo hybridu v prípade hybridných plemenných ošípaných, na ktoré sa vzťahuje šľachtiteľský program, aby sa zabránilo zámene s podobnými plemennými zvieratami iných plemien, línií alebo hybridov zapísaných alebo zaregistrovaných v iných existujúcich plemenných knihách, resp. plemenných registroch;

c)

v prípade čistokrvných plemenných zvierat podrobné vlastnosti plemena, na ktoré sa vzťahuje chovateľský program, vrátane uvedenia jeho základných znakov;

d)

v prípade hybridných plemenných ošípaných podrobné vlastnosti plemena, línie alebo hybridu, na ktoré sa vzťahuje šľachtiteľský program;

e)

informácie o zemepisnom území, na ktorom sa vykonáva alebo, na ktorom sa predpokladá, že sa bude vykonávať;

f)

informácie o systéme identifikácie plemenných zvierat, ktorý má zabezpečiť, že uvedené zvieratá sa zapíšu v plemennej knihe alebo zaregistrujú v plemennom registri len vtedy, ak sú identifikované jednotlivo a v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúcim sa identifikácie a registrácie zvierat príslušných druhov;

g)

informácie o systéme zaznamenávania pôvodu čistokrvných plemenných zvierat zapísaných alebo zaregistrovaných a oprávnených na zápis v plemenných knihách alebo hybridných plemenných ošípaných zaregistrovaných v plemenných registroch;

h)

ciele šľachtiteľského programu, pokiaľ ide o selekciu a plemenitbu, vrátane uvedenia hlavných cieľov šľachtiteľského programu a prípadne podrobné kritériá súvisiace s uvedenými cieľmi pre selekciu plemenných zvierat;

i)

v prípade vytvorenia nového plemena alebo v prípade obnovenia plemena podľa článku 19 informácie o podrobných okolnostiach odôvodňujúcich založenie uvedeného nového plemena alebo obnovenie uvedeného plemena;

j)

ak si šľachtiteľský program vyžaduje kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie:

i)

informácie o systémoch používaných na generovanie, zaznamenávanie, oznamovanie a používanie výsledkov kontroly úžitkovosti;

ii)

informácie o systémoch genetického hodnotenia a prípadne genomického hodnotenia plemenných zvierat;

k)

ak sa vytvoria doplňujúce oddiely alebo hlavný oddiel sa rozdelí na triedy, pravidlá na rozdelenie plemennej knihy a kritériá alebo postupy uplatňované na zaznamenávanie zvierat v uvedených oddieloch alebo na ich klasifikáciu do uvedených tried;

l)

ak chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik vykonáva osobitné technické činnosti týkajúce sa riadenia svojho šľachtiteľského programu prostredníctvom tretej strany podľa článku 8 ods. 4, informácie o uvedených činnostiach a názov a kontaktné údaje určených tretích strán;

m)

ak chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik plánuje využiť odchýlku stanovenú v článku 31 ods. 1, informácie o stanici na odber alebo skladovanie spermy alebo o tíme na odber alebo produkciu embryí, ktorý vydáva zootechnické osvedčenia, a informácie o podmienkach vydávania uvedených zootechnických osvedčení;

n)

ak sa chovateľský podnik rozhodne uvádzať v zootechnických osvedčeniach vydaných pre hybridné plemenné ošípané a zárodočné produkty z nich podľa článku 30 ods. 8 informácie o výsledkoch kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia, genetických defektoch a genetických osobitostiach, informácie o uvedenom rozhodnutí.

2.

Šľachtiteľský program sa vzťahuje na dostatočne veľkú populáciu plemenných zvierat a dostatočné množstvo chovateľov v rámci zemepisného územia, na ktorom sa program vykonáva alebo, na ktorom sa predpokladá, že sa bude vykonávať.

ČASŤ 3

Dodatočné požiadavky pre chovateľské organizácie zakladajúce alebo vedúce plemenné knihy pre čistokrvné plemenné zvieratá druhu koní

1.

Okrem požiadaviek týkajúcich sa identifikácie stanovených v časti 2 bode 1 písm. f) sa čistokrvné plemenné zvieratá druhu koní zapíšu do plemennej knihy iba vtedy, ak sú identifikované pripúšťacím lístkom a, ak sa to vyžaduje v šľachtiteľskom programe, identifikujú sa ako žriebä pod matkou.

Odchylne od prvého pododseku členský štát alebo – ak tak rozhodne – jeho príslušný orgán môže povoliť chovateľskej organizácii, aby zapísala čistokrvné plemenné zvieratá druhu koní do plemennej knihy vedenej uvedenou chovateľskou organizáciou, ak sú uvedené zvieratá identifikované pomocou akejkoľvek inej vhodnej metódy, ktorá zabezpečuje aspoň ten istý stupeň istoty ako pripúšťací lístok, ako je kontrola pôvodu po rodičoch na základe analýzy DNA alebo analýzy ich krvných skupín, a to za predpokladu, že uvedené povolenie je v súlade so zásadami stanovenými chovateľskou organizáciou, ktorá vedie pôvodnú plemennú knihu uvedeného plemena.

2.

Okrem požiadaviek stanovených v časti 2 šľachtiteľské programy schválené v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12 a vykonané na čistokrvných plemenných zvieratách plemena druhu koní obsahujú:

a)

v príslušných prípadoch podmienky na zápis čistokrvných plemenných zvierat, ktoré patria k inému plemenu alebo ku konkrétnej línii žrebca alebo k rodine kobyly v rámci iného plemena, do hlavného oddielu plemennej knihy;

b)

ak šľachtiteľský program zakazuje alebo obmedzuje používanie jednej alebo viacerých reprodukčných techník alebo používanie čistokrvných plemenných zvierat v prípade jednej alebo viacerých reprodukčných techník uvedených v článku 21 ods. 2, informácie o uvedenom zákaze alebo obmedzení;

c)

pravidlá vydávania pripúšťacích lístkov alebo iných vhodných metód uvedených v odseku 1 a, ak sa to vyžaduje v šľachtiteľskom programe, pravidlá identifikácie žriebäťa pod matkou.

3.

Tieto špecifické požiadavky sa uplatňujú na čistokrvné plemenné zvieratá druhu koní, dodatočne k tým, ktoré sú stanovené v častiach 1 a 2:

a)

Ak chovateľská organizácia oznámi príslušnému orgánu, že plemenná kniha, ktorú založila, je pôvodná plemenná kniha plemena, na ktoré sa vzťahuje jej šľachtiteľský program, uvedená chovateľská organizácia:

i)

má záznam z minulosti, že založila uvedenú plemennú knihu a vytvorila zásady uvedeného šľachtiteľského programu, ktoré sprístupnila verejnosti;

ii)

preukáže, že v čase podania žiadosti uvedenej v článku 4 ods. 1 v tom istom alebo inom členskom štáte alebo tretej krajine nie je uznaná žiadna iná známa chovateľská organizácia alebo chovateľský subjekt, ktorý založil plemennú knihu pre to isté plemeno a ktorý vykonáva šľachtiteľský program týkajúci sa tohto plemena na základe zásad uvedených v bode i);

iii)

úzko spolupracuje s chovateľskými organizáciami uvedenými v písmene b), najmä transparentne a včas informuje uvedené chovateľské organizácie o akýchkoľvek zmenách zásad uvedených v bode i);

iv)

podľa potreby stanovila nediskriminačné pravidlá, pokiaľ ide o jej činnosti v súvislosti s plemennými knihami založenými pre to isté plemeno chovateľskými subjektmi, ktoré nie sú uvedené na zozname stanovenom v článku 34.

b)

Ak chovateľská organizácia oznámi príslušnému orgánu, že plemenná kniha, ktorú založila, je filiálnou plemennou knihou pre plemeno, na ktoré sa vzťahuje jeho šľachtiteľský program, uvedená chovateľská organizácia:

i)

do svojho vlastného šľachtiteľského programu začlení zásady stanovené chovateľskou organizáciou uvedenou v písmene a), ktorá vedie pôvodnú plemennú knihu toho istého plemena;

ii)

verejnosti sprístupní informácie týkajúce sa používania zásad uvedených v bode i) a ich prameň;

iii)

má zavedené mechanizmy s cieľom zabezpečiť potrebné prispôsobenie pravidiel stanovených v jej šľachtiteľskom programe uvedenom v článku 8 ods. 3 a prípadne článku 12 zmenám uvedených zásad vykonaných zo strany chovateľskej organizácie podľa písmena a) tohto odseku, ktorá vedie pôvodnú plemennú knihu daného plemena.

4.

Tieto odchýlky sa uplatňujú na požiadavky na uznávanie chovateľských organizácií čistokrvných plemenných zvierat druhu koní:

a)

Odchylne od bodu B ods. 1 písm. b) časti 1, ak pre jedno plemeno na územiach uvedených v zozname v prílohe VI existuje niekoľko chovateľských organizácií, ktoré vedú plemenné knihy pre uvedené plemeno, a ak ich šľachtiteľské programy uvedené v článku 8 ods. 3 sa spoločne vzťahujú na územia uvedené v zozname v prílohe VI, stanovy uvedené v bode B ods. 1 písm. b) časti 1 ustanovené uvedenými chovateľskými organizáciami:

i)

môžu stanovovať, že čistokrvné plemenné zvieratá druhu koní uvedeného plemena musia byť narodené na špecifikovanom území uvedenom v zozname v prílohe VI, aby boli oprávnené na zápis v plemennej knihe uvedeného plemena na účely potvrdenia o narodení;

ii)

majú zabezpečiť, aby sa obmedzenie stanovené v bode i) nevzťahovalo na zápis v plemennej knihe uvedeného plemena na účely reprodukcie.

b)

Odchylne od bodu 3 písm. a) tejto časti, v prípade, že zásady šľachtiteľského programu sú stanovené výlučne medzinárodnou organizáciou pôsobiacou na celosvetovej úrovni a že neexistuje chovateľská organizácia v členskom štáte ani chovateľský subjekt v tretej krajine, ktorá vedie pôvodnú plemennú knihu uvedeného plemena, príslušný orgán v členskom štáte môže uznať chovateľské organizácie vedúce filiálne plemenné knihy pre uvedené plemeno, za predpokladu, že stanovia ciele a kritériá uvedené v bode 1 písm. h) časti 2 v súlade so zásadami stanovenými uvedenou medzinárodnou organizáciou a že uvedené zásady sú:

i)

sprístupnené uvedenou chovateľskou organizáciou príslušnému orgánu uvedenému v článku 4 ods. 3 na účely overenia;

ii)

začlenené do šľachtiteľského programu uvedenej chovateľskej organizácie.

c)

Odchylne od bodu 3 písm. b) tejto časti chovateľská organizácia vedúca filiálnu plemennú knihu môže stanoviť dodatočné triedy podľa vlastností, ak čistokrvné plemenné zvieratá druhu koní zapísané v triedach hlavného oddielu pôvodnej plemennej knihy daného plemena alebo v iných filiálnych plemenných knihách daného plemena môžu byť zapísané v príslušných triedach hlavného oddielu uvedenej filiálnej plemennej knihy.


PRÍLOHA II

ZÁPIS V PLEMENNÝCH KNIHÁCH A REGISTRÁCIA V PLEMENNÝCH REGISTROCH UVEDENÝCH V KAPITOLE IV

ČASŤ 1

Zápis čistokrvných plemenných zvierat v plemenných knihách a zaznamenávanie zvierat v doplňujúcich oddieloch

KAPITOLA I

Zápis čistokrvných plemenných zvierat v hlavnom oddiele

1.

Požiadavky uvedené v článku 18 ods. 1 sú tieto:

a)

zviera spĺňa tieto kritériá rodičovstva:

i)

v prípade druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz zviera pochádza z rodičov a starých rodičov, ktorí boli zapísaní v hlavnom oddiele plemennej knihy toho istého plemena;

ii)

v prípade druhu koní zviera pochádza z rodičov, ktorí boli zapísaní v hlavnom oddiele plemennej knihy toho istého plemena;

b)

zviera má svoj pôvod stanovený v súlade s pravidlami stanovenými v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12;

c)

zviera je identifikované v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúcim sa identifikácie a registrácie zvierat príslušného druhu a s pravidlami stanovenými v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12;

d)

v prípade obchodovania so zvieraťom alebo jeho vstupu do Únie, a ak má byť uvedené zviera zapísané alebo podmienečne zapísané v plemennej knihe, zviera je sprevádzané zootechnickým osvedčením vydaným v súlade s článkom 30;

e)

ak zviera pochádza zo zárodočného produktu, s ktorým sa obchoduje alebo ktorý vstúpil do Únie, a má byť zapísané alebo podmienečne zapísané v plemennej knihe, zárodočný produkt sprevádza zootechnické osvedčenie vydané v súlade s článkom 30.

2.

Odchylne od odseku 1 písm. a) bodu ii) tejto kapitoly chovateľská organizácia, ktorá vykonáva šľachtiteľský program v prípade čistokrvných plemenných zvierat druhu koní, môže zahrnúť v hlavnom oddiele svojej plemennej knihy čistokrvné plemenné zviera druhu koní:

a)

ktoré je v prípade kríženia zapísané v hlavnom oddiele plemennej knihy iného plemena, za predpokladu, že uvedené iné plemeno a kritériá na zápis uvedeného čistokrvného plemenného zvieraťa sú stanovené v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12, alebo

b)

ktoré v prípade plemenitby podľa línie alebo rodiny patrí do špecifickej línie žrebca alebo rodiny kobyly odlišného plemena, a to za predpokladu, že uvedené línie, rodiny a kritériá na zápis uvedeného čistokrvného plemenného zvieraťa sú stanovené v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

3.

Okrem pravidiel stanovených v bode 1 písm. c) tejto kapitoly chovateľská organizácia, ktorá zapíše do svojej plemennej knihy čistokrvné plemenné zviera druhu koní, ktoré už bolo zapísané v plemennej knihe založenej inou chovateľskou organizáciou, ktorá vykonáva šľachtiteľský program schválený v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12, zapíše uvedené čistokrvné plemenné zviera pod identifikačným číslom, ktoré mu bolo pridelené podľa nariadenia (EÚ) 2016/429, ktoré zabezpečuje jedinečnosť a kontinuitu identifikácie uvedeného zvieraťa, a okrem prípadov, keď dve dotknuté chovateľské organizácie odsúhlasili odchýlku, pod tým istým menom s uvedením kódu krajiny narodenia, v súlade s medzinárodnými dohodami pre príslušné plemeno.

KAPITOLA II

Zapisovanie zvierat do doplňujúcich oddielov

1.

Podmienky uvedené v článku 20 ods. 1 sú tieto:

a)

zviera je identifikované v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúcim sa identifikácie a registrácie zvierat príslušného druhu a s pravidlami stanovenými v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12;

b)

zviera posudzuje chovateľská organizácia, pokiaľ ide o vlastnosti plemena podľa odseku 1 písm. c) časti 2 prílohy I;

c)

zviera v príslušných prípadoch spĺňa aspoň minimálne požiadavky úžitkovosti stanovené v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12, pokiaľ ide o znaky, v prípade ktorých sú čistokrvné plemenné zvieratá zapísané v hlavnom oddiele testované v súlade s prílohou III.

2.

Chovateľská organizácia môže uplatňovať rozličné požiadavky v súvislosti so zhodou s vlastnosťami plemena uvedenými v odseku 1 písm. b) tejto kapitoly alebo s požiadavkami úžitkovosti uvedenými v odseku 1 písm. c) tejto kapitoly v závislosti od toho, či zviera:

a)

patrí k danému plemenu, hoci nemá známy pôvod, alebo

b)

bolo získané z programu kríženia uvedeného v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

KAPITOLA III

Generačný postup potomstva zvierat zapísaných v doplňujúcich oddieloch do hlavného oddielu

1.

Podmienky uvedené v článku 20 ods. 2 sú tieto:

a)

v prípade druhov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz samice pochádzajú z:

i)

matky a starej matky, ktoré sú zaznamenané v doplňujúcom oddiele plemennej knihy rovnakého plemena, ako je stanovené v článku 20 ods. 1;

ii)

otca a dvoch starých otcov, ktorí sú zapísaní v hlavnom oddiele plemennej knihy toho istého plemena.

Potomstvo prvej generácie pochádzajúce zo samíc zvierat uvedených v úvodnej vete prvého pododseku a čistokrvných plemenných samcov zapísaných v hlavnej oddiele plemennej knihy toho istého plemena sa tiež považujú za čistokrvné plemenné zvieratá a sú zapísané alebo podmienečne zapísané a oprávnené na zápis v hlavnom oddiele uvedenej plemennej knihy.

b)

v prípade druhov koní zviera spĺňa podmienky na zápis v hlavnom oddiele samcov a samíc zvierat pochádzajúcich zo zvierat zaznamenaných v doplňujúcom oddiele, ako je stanovené v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

2.

Odchylne od odseku 1 tejto kapitoly a odseku 1 písm. a) bodu i) kapitoly I členský štát alebo – ak tak rozhodne – jeho príslušný orgán uvedený v článku 4 ods. 3 môže povoliť, aby chovateľská organizácia, ktorá vykonáva šľachtiteľský program čistokrvných plemenných zvierat určitého ohrozeného druhu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec alebo kôz alebo „odolného“ plemena oviec, zapísala v hlavnom oddiele svojej plemennej knihy zviera pochádzajúce z rodičov a starých rodičov zapísaných alebo zaznamenaných v hlavnom oddiele alebo doplňujúcom oddiele plemennej knihy uvedeného plemena.

Členský štát alebo – ak tak rozhodne – jeho príslušný orgán, ktorý povoľuje chovateľskej organizácii, aby využila uvedenú odchýlku, zabezpečí, aby:

a)

uvedená chovateľská organizácia zdôvodnila potrebu využitia uvedenej odchýlky, a to najmä tým, že preukáže nedostatok čistokrvných plemenných samcov uvedeného plemena, ktorí sú k dispozícii na účely plemenitby;

b)

chovateľská organizácia vytvorila vo svojej plemennej knihe jednu alebo viaceré doplňujúce oddiely;

c)

pravidlá, podľa ktorých chovateľská organizácia zapisuje alebo zaznamenáva zvieratá v hlavnom oddiele alebo doplňujúcich oddieloch uvedenej plemennej knihy, sú stanovené v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

Členské štáty, ktoré využijú túto odchýlku, zverejnia plemená, ktorým je udelená takáto odchýlka, v zozname uvedenom v článku 7.

ČASŤ 2

Registrácia hybridných plemenných ošípaných v plemenných registroch

Požiadavky uvedené v článku 23 sú tieto:

a)

hybridné plemenné ošípané pochádzajú z rodičov a zo starých rodičov zapísaných v plemenných knihách alebo zaregistrovaných v plemenných registroch;

b)

hybridná plemenná ošípaná je identifikovaná po narodení v súlade s právom Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúcim sa identifikácie a registrácie zvierat druhu ošípaných a s pravidlami stanovenými v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12;

c)

hybridná plemenná ošípaná má pôvod po rodičoch stanovený v súlade s pravidlami stanovenými v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12;

d)

hybridná plemenná ošípaná je sprevádzaná, ak sa to vyžaduje, zootechnickým osvedčením vydaným v súlade s článkom 30.


PRÍLOHA III

KONTROLA ÚŽITKOVOSTI A GENETICKÉ HODNOTENIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 25

ČASŤ 1

Všeobecné požiadavky

Ak chovateľské organizácie alebo chovateľské podniky alebo tretie strany určené uvedenými chovateľskými organizáciami alebo chovateľskými podnikmi v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), vykonávajú kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie, stanovia a používajú metódy kontroly úžitkovosti alebo genetického hodnotenia, ktoré sú podľa zavedených zootechnických zásad vedecky prijateľné a v príslušnom prípade zohľadňujú:

a)

pravidlá a normy stanovené príslušnými referenčnými centrami Európskej únie uvedenými v článku 29 ods. 1, alebo

b)

v prípade neexistencie uvedených pravidiel a noriem zásady odsúhlasené ICAR.

ČASŤ 2

Požiadavky týkajúce sa kontroly úžitkovosti

1.

Kontrola úžitkovosti sa vykonáva na základe jedného alebo viacerých z týchto systémov kontroly úžitkovosti zriadených v súlade s metódami uvedenými v časti 1:

a)

individuálna kontrola vlastnej úžitkovosti plemenných zvierat alebo plemenných zvierat na základe úžitkovosti ich potomstva, súrodencov alebo príbuzenstva v bočnom rade v skúšobných staniciach;

b)

individuálna kontrola vlastnej úžitkovosti plemenných zvierat alebo plemenných zvierat na základe úžitkovosti ich potomstva, súrodencov, príbuzenstva v bočnom rade a ďalších príbuzných v chovoch;

c)

kontrola úžitkovosti prostredníctvom údajov z prieskumu zozbieraných z chovov, miest predaja, miest zabitia alebo iných prevádzkovateľov;

d)

kontrola úžitkovosti skupín vekovo vyrovnaných plemenných zvierat (porovnanie vekovo vyrovnaných skupín);

e)

akýkoľvek iný systém kontroly úžitkovosti realizovaný v súlade s metódami uvedenými v časti 1.

Systémy kontroly úžitkovosti sa nastavia tak, aby bolo možné platné porovnanie plemenných zvierat. Potomkovia, súrodenci alebo príbuzní v bočnom rade, ktorí sa majú testovať na skúšobných staniciach alebo v chove, sa vyberú nestranne a nebude sa s nimi zaobchádzať selektívne. V prípade testovania v chove sa rozdelia medzi chovy takým spôsobom, aby bolo možné platné porovnanie testovaných plemenných zvierat.

Chovateľské organizácie a chovateľské podniky, ktoré realizujú uvedené systémy kontroly úžitkovosti v skúšobných staniciach, stanovia v súlade s metódami uvedenými v časti 1 v protokole o teste podmienky prijatia plemenných zvierat, informácie o identite a relevantné predchádzajúce výsledky testov zúčastnených zvierat, znaky, ktoré sa majú zaznamenať, použité metódy testovania a akékoľvek iné relevantné informácie.

2.

Chovateľské organizácie a chovateľské podniky vymedzia vo svojich šľachtiteľských programoch schválených v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12 znaky, ktoré sa majú zaznamenať, v súvislosti s cieľmi selekcie stanovenými v uvedených šľachtiteľských programoch.

3.

Ak sa majú zaznamenať údaje o znakoch produkcie mlieka, zaznamenajú sa údaje o množstve vyprodukovaného mlieka, obsahu zložiek mlieka a iných relevantných znakoch stanovených v metódach uvedených v časti 1. Možno zaznamenať dodatočné údaje o ďalších kvantitatívnych alebo kvalitatívnych znakoch mlieka.

4.

Ak sa majú zaznamenať údaje o znakoch produkcie mäsa, zaznamenajú sa údaje o znakoch produkcie mäsa a iných relevantných znakoch uvedených v metódach stanovených v časti 1. Možno zaznamenať dodatočné údaje o ďalších kvantitatívnych alebo kvalitatívnych znakoch mäsa.

5.

Ak sa majú zaznamenať iné znaky než tie, ktoré sú uvedené v bodoch 3 a 4 tejto časti, uvedené znaky sa zaznamenajú v súlade s metódami uvedenými v časti 1. Môžu zahŕňať znaky špecifické pre druh a plemeno, ako sú stavba tela, plodnosť, ľahkosť pôrodu, znaky týkajúce sa zdravia, životaschopnosť potomstva, dlhovekosť, kvalita vlny, konverzia krmiva, charakter, znaky súvisiace s udržateľnosťou a akékoľvek iné relevantné znaky v súvislosti s cieľmi selekcie šľachtiteľského programu schváleného v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

6.

Údaje zozbierané o znakoch uvedených v bodoch 3, 4 a 5 sú zahrnuté do genetického hodnotenia len v prípade, ak sú uvedené údaje získané na základe systému zaznamenávania stanoveného v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

7.

V prípade všetkých zaznamenaných znakov uvedených v bodoch 3, 4 a 5 sa v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12 uvedú informácie o uplatňovaných systémoch kontroly úžitkovosti, uplatňovanom protokole o teste a v príslušných prípadoch aj o uplatňovanej metóde overovania výsledkov testu.

8.

Ak sa vykonáva genetické hodnotenie z hľadiska znakov uvedených v bodoch 3, 4 a 5, zaznamenávanie uvedených znakov zabezpečí, aby bolo na konci testovania možné odhadnúť pre uvedené znaky spoľahlivé plemenné hodnoty.

9.

Údaje z prieskumu uvedené v bode 1 písm. c) tejto časti sa môžu zaznamenať a zahrnúť do genetického hodnotenia iba v prípade, že uvedené údaje boli overené v súlade s metódami uvedenými v časti 1.

ČASŤ 3

Požiadavky týkajúce sa genetického hodnotenia

1.

Genetické hodnotenie plemenných zvierat zahŕňa relevantné produkčné a neprodukčné znaky uvedené v časti 2 v súvislosti s cieľmi selekcie stanovenými v šľachtiteľských programoch schválených v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

2.

Genetické hodnotenie zahŕňa iba tie znaky uvedené v časti 2, v súvislosti s ktorými sa vykonáva zaznamenávanie, ako je uvedené v šľachtiteľskom programe schválenom v súlade s článkom 8 ods. 3 a prípadne článkom 12.

3.

Plemenné hodnoty plemenných zvierat sa odhadujú v súlade s metódami uvedenými v časti 1 na základe:

a)

zozbieraných údajov o plemenných zvieratách prostredníctvom kontroly úžitkovosti uvedenej v časti 2;

b)

zozbieraných genomických informácií o plemenných zvieratách;

c)

údajov získaných prostredníctvom akejkoľvek inej metódy v súlade s metódami uvedenými v časti 1, alebo

d)

kombinácie informácií a údajov uvedených v písmenách a), b) a c).

4.

Štatistické metódy uplatňované na účely genetického hodnotenia sú v súlade s metódami uvedenými v časti 1. Uvedené štatistické metódy zaručujú genetické hodnotenie, ktoré nie je skreslené hlavnými environmentálnymi vplyvmi a štruktúrou údajov a zohľadňujú všetky dostupné informácie pre plemenné zviera, jeho potomstvo, súrodencov, príbuzenstvo v bočnom rade a ďalšie príbuzenstvo v závislosti od systému kontroly úžitkovosti.

5.

Spoľahlivosť odhadovaných plemenných hodnôt sa vypočíta v súlade s metódami uvedenými v časti 1. Pri uverejnení odhadovaných plemenných hodnôt pre plemenné zvieratá sa uvedie spoľahlivosť uvedených uverejnených plemenných hodnôt a dátum hodnotenia.

6.

Čistokrvné plemenné samce druhov hovädzieho dobytka, ktorých sperma je určená na použite na umelú insemináciu, sa podrobujú genetickému hodnoteniu. Uvedené genetické hodnotenie sa vykoná so zameraním na hlavné produkčné znaky v súvislosti so šľachtiteľským programom stanoveným v rámci metód uvedených v časti 1 a môže sa vykonať so zameraním na iné relevantné produkčné a neprodukčné znaky stanovené v rámci metód uvedených v časti 1. Ak sa v prípade uvedených znakov vykoná genetické hodnotenie čistokrvných plemenných samcov druhov hovädzieho dobytka, ktorých sperma je určená na použitie pri umelej inseminácii, uverejnia sa plemenné hodnoty týkajúce sa uvedených znakov s výnimkou tých, ktoré sa týkajú zvierat uvedených v článku 21 ods. 1 písm. g) (nepreverené býky).

7.

V prípade čistokrvných plemenných samcov druhov hovädzieho dobytka, ktorých sperma je určená na použitie pri umelej inseminácii, je minimálna spoľahlivosť plemenných hodnôt aspoň:

a)

v prípade býkov patriacich k mliekovým plemenám (vrátane plemien s kombinovanou úžitkovosťou) 0,5 pre hlavné znaky produkcie mlieka alebo hlavné zložené indexy, ktoré sú kombináciou odhadovaných plemenných hodnôt pre niektoré individuálne znaky;

b)

v prípade býkov patriacich k mäsovým plemenám (vrátane plemien s kombinovanou úžitkovosťou) 0,3 pre hlavné znaky produkcie mäsa alebo hlavné zložené indexy, ktoré sú kombináciou odhadovaných plemenných hodnôt pre niektoré individuálne znaky.

8.

Požiadavky týkajúce sa hodnôt minimálnej spoľahlivosti uvedených v bode 7 sa neuplatňujú na čistokrvné plemenné samce hovädzieho dobytka, ktoré:

a)

sa používajú na účely testovania v rámci kvantitatívnych limitov potrebných na to, aby chovateľská organizácia vykonala takéto testy uvedené v článku 21 ods. 1 písm. g) (nepreverené býky), alebo

b)

sa zúčastňujú na šľachtiteľskom programe, ktorý vyžaduje kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie a ktorého cieľom je zachovanie plemena alebo zachovanie genetickej rozmanitosti v rámci plemena.

9.

Genomicky hodnotené čistokrvné plemenné samce druhov hovädzieho dobytka sa považujú za vhodné na umelú insemináciu, ak je ich genomické hodnotenie:

a)

overené v súlade s metódami uvedenými v časti 1 v prípade každého genomicky hodnoteného znaku;

b)

znovu overené v prípade každého z uvedených znakov v pravidelných intervaloch a kedykoľvek, keď nastanú významné zmeny buď v genomickom hodnotení, v genetickom hodnotení alebo v referenčnej populácii.

10.

Chovateľská organizácia alebo chovateľský podnik, alebo na žiadosť uvedenej chovateľskej organizácie alebo chovateľského podniku tretia strana určená uvedenou chovateľskou organizáciou alebo chovateľským podnikom v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b) sprístupnia verejnosti informácie o genetických defektoch a genetických osobitostiach plemenných zvierat, ktoré súvisia so šľachtiteľským programom.


PRÍLOHA IV

REFERENČNÉ CENTRÁ EURÓPSKEJ ÚNIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 29

1.   Požiadavky uvedené v článku 29 ods. 4 písm. a)

Referenčné centrá Európskej únie určené v súlade s článkom 29:

a)

majú dostatočne odborne spôsobilých zamestnancov:

i)

ktorí majú adekvátnu odbornosť:

v oblasti kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat, ak sú uvedené centrá určené v súlade s článkom 29 ods. 1,

v oblasti zachovania ohrozených plemien, ak sú uvedené centrá určené v súlade s článkom 29 ods. 2;

ii)

ktorí boli poučení o potrebe rešpektovať dôvernú povahu niektorých tém, výsledkov alebo oznámení a

iii)

ktorí majú dostatočné znalosti v oblasti výskumných činností na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni;

b)

disponujú prístupom k infraštruktúre, vybaveniu a produktom potrebným na vykonávanie úloh:

i)

uvedených v bode 2, ak sú uvedené centrá určené v súlade s článkom 29 ods. 1 a

ii)

uvedených v bode 3, ak sú uvedené centrá určené v súlade s článkom 29 ods. 2.

2.   Úlohy uvedené v článku 29 ods. 4 písm. b) bode i) pre referenčné centrá Európskej únie určené v súlade s článkom 29 ods. 1.

Referenčné centrá Európskej únie určené v súlade s článkom 29 ods. 1:

a)

spolupracujú s chovateľskými organizáciami a tretími stranami určenými chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b) s cieľom uľahčiť jednotné uplatňovanie metód kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia v prípade čistokrvných plemenných zvierat uvedených v článku 25;

b)

informujú chovateľské organizácie, tretie strany určené uvedenými chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b) alebo príslušné orgány o metódach kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat;

c)

pravidelne skúmajú výsledky kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia, ktoré vykonávajú chovateľské organizácie alebo tretie strany určené uvedenými chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), a údaje, na ktorých boli založené;

d)

porovnávajú metódy kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat;

e)

na žiadosť Komisie alebo členských štátov:

i)

poskytnú pomoc pri harmonizácii metód kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat;

ii)

odporučia metódy výpočtu, ktoré sa majú použiť pri kontrole úžitkovosti a genetickom hodnotení čistokrvných plemenných zvierat;

iii)

zriadia platformu na porovnávanie výsledkov metód kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat používaných v členských štátoch, najmä prostredníctvom:

vypracovania kontrolných protokolov na kontrolu úžitkovosti a genetické hodnotenie čistokrvných plemenných zvierat, ktoré sa vykonáva v členských štátoch na zlepšenie porovnateľnosti výsledkov a účinnosti šľachtiteľských programov,

vykonávania medzinárodného hodnotenia dobytka na základe kombinácie výsledkov kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat, ktoré sa vykonáva v členských štátoch a tretích krajinách,

šírenia výsledkov uvedených medzinárodných hodnotení,

uverejnenia vzorcov konverzie a súvisiacich informácií, z ktorých vzorce vychádzajú;

f)

poskytnú údaje o genetickom hodnotení čistokrvných plemenných zvierat a odbornej príprave v záujme podpory chovateľských organizácií alebo tretích strán určených uvedenými chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), ktoré sa zúčastňujú na medzinárodných porovnávaniach výsledkov genetických hodnotení;

g)

pomáhajú pri riešení vzniknutých problémov v členských štátoch súvisiacich s genetickým hodnotením čistokrvných plemenných zvierat;

h)

spolupracujú v rozsahu svojich úloh s medzinárodne uznávanými organizáciami;

i)

poskytujú na žiadosť Komisie odborné poradenstvo Stálemu zootechnickému výboru.

3.   Úlohy uvedené v článku 29 ods. 4 písm. b) bode ii) pre referenčné centrá Európskej únie určené v súlade s článkom 29 ods. 2.

Referenčné centrá Európskej únie určené v súlade s článkom 29 ods. 2:

a)

spolupracujú s chovateľskými organizáciami, tretími stranami určenými chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), príslušnými orgánmi a inými orgánmi členských štátov s cieľom uľahčiť zachovanie ohrozených plemien alebo ochranu genetickej rozmanitosti existujúcej v rámci uvedených plemien;

b)

informujú chovateľské organizácie, tretie strany určené uvedenými chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), príslušné orgány a iné orgány o metódach používaných na zachovanie ohrozených plemien a genetickej rozmanitosti v rámci uvedených plemien;

c)

na žiadosť Komisie:

i)

vypracujú alebo harmonizujú metódy používané na ochranu in-situ a ochranu ex-situ ohrozených plemien alebo ochranu genetickej rozmanitosti v rámci uvedených plemien alebo poskytnú pomoc pri takomto vypracúvaní alebo harmonizácii;

ii)

vypracujú metódy používané na určenie statusu ohrozených plemien so zreteľom na ich genetickú rozmanitosť alebo riziko, že budú ohrozené, alebo poskytnú pomoc pri ich vypracúvaní;

iii)

podporia výmenu informácií medzi členskými štátmi o zachovávaní ohrozených plemien alebo ochrane genetickej rozmanitosti v rámci uvedených plemien;

iv)

poskytnú odbornú prípravu na podporu chovateľských organizácií alebo tretích strán určených uvedenými chovateľskými organizáciami v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), príslušných orgánov a iných orgánov pri zachovávaní ohrozených plemien a ochrane genetickej rozmanitosti v rámci uvedených plemien;

v)

spolupracujú v rozsahu svojich úloh s európskymi a medzinárodne uznávanými organizáciami;

vi)

poskytnú v rozsahu svojich úloh technické odborné poradenstvo Stálemu zootechnickému výboru.


PRÍLOHA V

INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ BYŤ POSKYTNUTÉ V ZOOTECHNICKÝCH OSVEDČENIACH UVEDENÉ V KAPITOLE VII

ČASŤ 1

Všeobecné požiadavky

Názov zootechnického osvedčenia:

a)

uvádza, či je zviera čistokrvné plemenné zviera alebo hybridná plemenná ošípaná alebo či zárodočné produkty pochádzajú z čistokrvných plemenných zvierat alebo hybridných plemenných ošípaných;

b)

obsahuje odkaz na taxonomický druh;

c)

uvádza, či je zásielka určená na obchod alebo na vstup do Únie;

d)

obsahuje odkaz na toto nariadenie.

ČASŤ 2

Zootechnické osvedčenia pre čistokrvné plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty

KAPITOLA I

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre čistokrvné plemenné zvieratá

1.

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre čistokrvné plemenné zvieratá obsahujú tieto informácie:

a)

názov vydávajúcej chovateľskej organizácie alebo v prípade vstupu čistokrvného plemenného zvieraťa do Únie názov vydávajúceho chovateľského subjektu a v prípade dostupnosti odkaz na webové sídlo uvedenej chovateľskej organizácie alebo chovateľského subjektu;

b)

názov plemennej knihy;

c)

v príslušnom prípade triedu v rámci hlavného oddielu, v ktorom je čistokrvné plemenné zviera zapísané;

d)

názov plemena čistokrvného plemenného zvieraťa;

e)

pohlavie čistokrvného plemenného zvieraťa;

f)

číslo zápisu v plemennej knihe („č. plemennej knihy“) čistokrvného plemenného zvieraťa;

g)

systém identifikácie a individuálne identifikačné číslo pridelené čistokrvnému plemennému zvieraťu v súlade:

i)

s právom Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúcim sa identifikácie a registrácie zvierat dotknutých druhov, alebo

ii)

s pravidlami šľachtiteľského programu schváleného podľa článku 8 ods. 3 a prípadne článku 12, a to pri absencii práva Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúceho sa identifikácie a registrácie zvierat, ktorá si vyžaduje individuálne identifikačné číslo;

iii)

s právnymi predpismi tretej krajiny v prípade vstupu čistokrvného plemenného zvieraťa do Únie;

h)

ak sa to vyžaduje v súlade s článkom 22 ods. 1 a ods. 2, metódu používanú na overenie identity čistokrvných plemenných zvierat používaných na zber spermy, oocytov a embryí a výsledky overenia uvedenej identity;

i)

dátum a krajinu narodenia čistokrvného plemenného zvieraťa;

j)

meno, adresu a v prípade dostupnosti aj emailovú adresu chovateľa (miesto narodenia čistokrvného plemenného zvieraťa);

k)

meno, adresu a v prípade dostupnosti aj emailovú adresu vlastníka;

l)

pôvod:

otec

číslo a oddiel plemennej knihy

starý otec zo strany otca

číslo a oddiel plemennej knihy

 

stará matka zo strany otca

číslo a oddiel plemennej knihy

matka

číslo a oddiel plemennej knihy

starý otec zo strany matky

číslo a oddiel plemennej knihy

 

stará matka zo strany matky

číslo a oddiel plemennej knihy

m)

v prípade dostupnosti výsledky testovania úžitkovosti a aktuálne výsledky genetického hodnotenia vrátane dátumu uvedeného hodnotenia a genetických defektov a genetických osobitostí v súvislosti so šľachtiteľským programom s dosahom na samotné čistokrvné plemenné zviera;

n)

v prípade gravidnej samice dátum inseminácie alebo párenia a identifikácia samca, ktorý ju oplodnil, čo môže byť uvedené v samostatnom dokumente;

o)

dátum a miesto vydania zootechnického osvedčenia a meno, právomoc a podpis osoby oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou podpísať uvedené osvedčenie alebo v prípade vstupu čistokrvného plemenného zvieraťa do Únie vydávajúcim chovateľským subjektom; uvedená osoba je zástupcom uvedenej chovateľskej organizácie alebo chovateľského subjektu, alebo zástupcom príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b).

2.

Ak sa zootechnické osvedčenia vydávajú pre skupinu čistokrvných plemenných zvierat druhov ošípaných, informácie uvedené v bode 1 tejto kapitoly môžu byť súčasťou jednotného zootechnického osvedčenia za predpokladu, že uvedené čistokrvné plemenné zvieratá majú rovnaký vek a tú istú matku a otca.

KAPITOLA II

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre spermu čistokrvných plemenných zvierat

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre spermu čistokrvných plemenných zvierat obsahujú tieto informácie:

a)

všetky informácie uvedené v kapitole I tejto časti, ktoré sa týkajú čistokrvného plemenného zvieraťa, ktoré je darcom spermy;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu spermy, počet dávok, ktoré sa majú odoslať, miesto a dátum jej odberu, názov, adresu a schvaľovacie číslo staníc odberu alebo staníc skladovania spermy a meno a adresu príjemcu;

c)

v prípade spermy určenej na testovanie čistokrvných plemenných zvierat, ktoré neboli podrobené kontrole úžitkovosti alebo genetickému hodnoteniu, počet dávok uvedenej spermy, ktorý je v súlade s kvantitatívnymi limitmi uvedenými v článku 21 ods. 1 písm. g), názov a adresu chovateľskej organizácie alebo tretej strany určenej uvedenou chovateľskou organizáciou v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), zodpovednej za vykonanie uvedenej kontroly v súlade s článkom 25;

d)

dátum a miesto vydania zootechnického osvedčenia a meno, právomoc a podpis osoby oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou podpísať uvedené osvedčenie alebo v prípade vstupu spermy do Únie vydávajúcim chovateľským subjektom; uvedená osoba je zástupcom uvedenej chovateľskej organizácie alebo chovateľského subjektu alebo prevádzkovateľa uvedených v článku 31 ods. 1 alebo článku 33 ods. 1, alebo zástupcom príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b).

KAPITOLA III

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre oocyty čistokrvných plemenných zvierat

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre oocyty čistokrvných plemenných zvierat obsahujú tieto informácie:

a)

všetky informácie uvedené v kapitole I tejto časti týkajúce sa samice, ktorá je darkyňou oocytov;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu oocytov, počet dávok, miesto a dátum ich odberu, názov, adresu a schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí a meno a adresu príjemcu;

c)

ak sa v jednej dávke nachádza viac ako jeden oocyt, jasné označenie počtu oocytov odobratých od toho istého čistokrvného plemenného zvieraťa;

d)

dátum a miesto vydania zootechnického osvedčenia a meno, právomoc a podpis osoby oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou podpísať uvedené osvedčenie alebo v prípade vstupu oocytov do Únie vydávajúcim chovateľským subjektom; uvedená osoba je zástupcom uvedenej chovateľskej organizácie alebo chovateľského subjektu, alebo prevádzkovateľa uvedených v článku 31 ods. 1 alebo článku 33 ods. 1, alebo zástupcom príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b).

KAPITOLA IV

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre embryá čistokrvných plemenných zvierat

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre spermu čistokrvných plemenných zvierat obsahujú tieto informácie:

a)

všetky informácie uvedené v kapitole I tejto časti týkajúce sa samice – darkyne a oplodňujúceho samca;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu embryí, počet dávok, miesto a dátum ich odberu alebo produkcie, názov, adresu a schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí a meno a adresu príjemcu;

c)

ak sa v jednej dávke nachádza viac ako jedno embryo, jasné označenie počtu embryí, ktoré majú totožný pôvod po rodičoch;

d)

dátum a miesto vydania zootechnického osvedčenia a meno, právomoc a podpis osoby oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou podpísať uvedené osvedčenie alebo v prípade vstupu embryí do Únie vydávajúcim chovateľským subjektom; uvedená osoba je zástupcom uvedenej chovateľskej organizácie alebo chovateľského subjektu, alebo prevádzkovateľa uvedených v článku 31 ods. 1 alebo článku 33 ods. 1, alebo zástupcom príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b).

ČASŤ 3

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre hybridné plemenné ošípané a ich zárodočné produkty

KAPITOLA I

Zootechnické osvedčenia pre hybridné plemenné ošípané

1.

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre hybridné plemenné ošípané obsahujú tieto informácie:

a)

názov vydávajúceho chovateľského podniku alebo v prípade vstupu hybridných plemenných ošípaných do Únie, názov chovateľského subjektu a v prípade dostupnosti odkaz na webovú stránku uvedeného chovateľského podniku alebo chovateľského subjektu;

b)

názov plemenného registra;

c)

názov plemena, línie alebo hybridu hybridnej plemennej ošípanej a rodičov a starých rodičov uvedenej ošípanej;

d)

pohlavie hybridnej plemennej ošípanej;

e)

číslo zápisu v plemennom registri („č. plemenného registra“) hybridnej plemennej ošípanej;

f)

systém identifikácie a individuálne identifikačné číslo pridelené hybridnej plemennej ošípanej v súlade s:

i)

právom Únie v oblasti zdravia zvierat, ktoré sa týka identifikácie a registrácie zvierat druhu ošípaných;

ii)

pravidlami šľachtiteľského programu schváleného podľa článku 8 ods. 3 a prípadne článku 12, a to pri absencii práva Únie v oblasti zdravia zvierat týkajúceho sa identifikácie a registrácie zvierat, ktorá si vyžaduje individuálne identifikačné číslo, alebo

iii)

právnymi predpismi tretej krajiny v prípade vstupu hybridnej plemennej ošípanej do Únie;

g)

ak sa to vyžaduje v súlade s článkom 22 ods. 2, metódu používanú na overenie identity hybridnej plemennej ošípanej a výsledky overenia uvedenej identity;

h)

dátum a krajinu narodenia hybridnej plemennej ošípanej;

i)

meno, adresu a v prípade dostupnosti aj emailovú adresu chovateľa (miesto narodenia hybridnej plemennej ošípanej);

j)

meno, adresu a v prípade dostupnosti aj emailovú adresu vlastníka;

k)

pôvod:

otec

č. plemenného registra

plemeno, línia alebo hybrid

starý otec zo strany otca

č. plemenného registra

plemeno, línia alebo hybrid

stará matka zo strany otca

č. plemenného registra

plemeno, línia alebo hybrid

matka

č. plemenného registra

plemeno, línia alebo hybrid

starý otec zo strany matky

č. plemenného registra

plemeno, línia alebo hybrid

stará matka zo strany matky

č. plemenného registra

plemeno, línia alebo hybrid

l)

ak sa to vyžaduje v šľachtiteľskom programe výsledky kontroly úžitkovosti alebo aktuálne výsledky genetického hodnotenia alebo oboje vrátane dátumu uvedeného hodnotenia a genetických defektov a genetických osobitostí v súvislosti so šľachtiteľským programom s dosahom na samotnú hybridnú plemennú ošípanú alebo – pokiaľ je známe – jej potomstvo;

m)

v prípade gravidnej samice informácie o dátume inseminácie alebo párenia ako aj identifikácia samca, ktorý ju oplodnil, čo môže byť uvedené v samostatnom dokumente;

n)

dátum a miesto vydania zootechnického osvedčenia a meno, právomoc a podpis osoby oprávnenej vydávajúcim chovateľským podnikom podpísať uvedené osvedčenie alebo v prípade vstupu hybridnej plemennej ošípanej do Únie vydávajúcim chovateľským subjektom; uvedená osoba je zástupcom uvedeného chovateľského podniku alebo chovateľského subjektu, alebo zástupca príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b).

2.

Ak sú zootechnické osvedčenia vydané pre skupinu hybridných plemenných ošípaných, informácie uvedené v bode 1 tejto kapitoly môžu byť súčasťou jednotného zootechnického osvedčenia za predpokladu, že uvedené hybridné plemenné ošípané majú rovnaký vek a tú istú matku a otca.

KAPITOLA II

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre spermu hybridných plemenných ošípaných

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre spermu hybridných plemenných ošípaných obsahujú tieto informácie:

a)

všetky informácie uvedené v kapitole I tejto časti, ktoré sa týkajú hybridnej plemennej ošípanej, ktorá je darcom spermy;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu spermy, počet dávok, dátum jej odberu, názov, adresu a schvaľovacie číslo staníc na odber alebo skladovanie spermy a meno a adresu príjemcu;

c)

v prípade spermy určenej na kontrolu úžitkovosti alebo genetické hodnotenie hybridných plemenných ošípaných, ktoré neboli podrobené takejto kontrole alebo hodnoteniu, počet dávok uvedenej spermy, ktorý je v súlade s kvantitatívnymi limitmi uvedenými v článku 24 ods. 1 písm. d), názov a adresu chovateľského podniku alebo tretej strany určenej uvedeným chovateľským podnikom v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b), zodpovedným za vykonávanie kontroly v súlade s článkom 25;

d)

dátum a miesto vydania zootechnického osvedčenia a meno, právomoc a podpis osoby oprávnenej vydávajúcim chovateľským podnikom podpísať uvedené osvedčenie alebo v prípade vstupu spermy do Únie vydávajúcim chovateľským subjektom; uvedená osoba je zástupcom uvedeného chovateľského podniku alebo chovateľského subjektu, alebo prevádzkovateľa uvedených v článku 31 ods. 1 alebo článku 33 ods. 1, alebo zástupcom príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b).

KAPITOLA III

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre oocyty hybridných plemenných ošípaných

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre oocyty hybridných plemenných ošípaných obsahujú tieto informácie:

a)

všetky informácie uvedené v kapitole I tejto časti týkajúce sa samice, ktorá je darkyňou oocytov;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu oocytov, počet dávok, dátum ich odberu, názov, adresu a schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí a meno a adresu príjemcu;

c)

ak je v dávke viac než jeden oocyt, jasné označenie počtu oocytov odobraných od tej istej hybridnej plemennej ošípanej;

d)

dátum a miesto vydania zootechnického osvedčenia a meno, právomoc a podpis osoby oprávnenej vydávajúcim chovateľským podnikom podpísať uvedené osvedčenie alebo v prípade vstupu oocytov do Únie vydávajúcim chovateľským subjektom, v takom prípade je uvedená osoba zástupcom uvedeného chovateľského podniku alebo chovateľského subjektu, alebo prevádzkovateľa uvedených v článku 31 ods. 1 alebo článku 33 ods. 1, alebo zástupca príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b).

KAPITOLA IV

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre embryá hybridných plemenných ošípaných

Zootechnické osvedčenia uvedené v článku 30 pre embryá hybridných plemenných ošípaných obsahujú tieto informácie:

a)

všetky informácie uvedené v kapitole I tejto časti týkajúce sa samice – darkyne a oplodňujúceho samca;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu embryí, počet dávok, miesto a dátum ich odberu alebo produkcie, názov, adresu a schvaľovacie číslo tímu na odber alebo produkciu embryí a meno a adresu príjemcu;

c)

ak sa v jednej dávke nachádza viac ako jedno embryo, jasné označenie počtu embryí, ktoré majú totožný pôvod po rodičoch;

d)

dátum a miesto vydania zootechnického osvedčenia a meno, právomoc a podpis osoby oprávnenej vydávajúcim chovateľským podnikom podpísať uvedené osvedčenie alebo v prípade vstupu embryí do Únie vydávajúcim chovateľským subjektom; uvedená osoba je zástupcom uvedeného chovateľského podniku alebo chovateľského subjektu, alebo prevádzkovateľa uvedených v článku 31 ods. 1 alebo článku 33 ods. 1, alebo zástupca príslušného orgánu uvedeného v článku 30 ods. 2 písm. b).


PRÍLOHA VI

ÚZEMIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 BODE 21

1.

Územie Belgického kráľovstva

2.

Územie Bulharskej republiky

3.

Územie Českej republiky

4.

Územie Dánskeho kráľovstva s výnimkou Faerských ostrovov a Grónska

5.

Územie Nemeckej spolkovej republiky

6.

Územie Estónskej republiky

7.

Územie Írska

8.

Územie Helénskej republiky

9.

Územie Španielskeho kráľovstva s výnimkou Ceuty a Melilly

10.

Územie Francúzskej republiky

11.

Územie Chorvátskej republiky

12.

Územie Talianskej republiky

13.

Územie Cyperskej republiky

14.

Územie Lotyšskej republiky

15.

Územie Litovskej republiky

16.

Územie Luxemburského veľkovojvodstva

17.

Územie Maďarska

18.

Územie Maltskej republiky

19.

Územie Holandského kráľovstva v Európe

20.

Územie Rakúskej republiky

21.

Územie Poľskej republiky

22.

Územie Portugalskej republiky

23.

Územie Rumunska

24.

Územie Slovinskej republiky

25.

Územie Slovenskej republiky

26.

Územie Fínskej republiky

27.

Územie Švédskeho kráľovstva

28.

Územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Smernica Rady 2009/157/ES

Toto nariadenie

článok 1

článok 2, body 9 a 12

článok 2 písm. a), b), e)

článok 3 ods. 1

článok 2 písm. c)

článok 8 ods. 3

článok 2 písm. d)

článok 4 ods. 3

článok 3

článok 18 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 7 ods. 5

článok 5

článok 30 ods. 1, článok 30 ods. 4, prvý pododsek, článok 30 ods. 6 a bod 1 písm. d) kapitoly I časti 1 prílohy II

článok 6 písm. a)

článok 26 ods. 1 a príloha III

článok 6 písm. b)

časť 1 prílohy I

článok 6 písm. c)

časť 2 prílohy I

článok 6 písm. d)

časť 1 prílohy II

článok 6 písm. e)

článok 30 ods. 9 a 10 a príloha V

článok 7 ods. 1

článok 62 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 62 ods. 2

článok 8

článok 9

článok 10

článok 11


Smernica Rady 87/328/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 21 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 21 ods. 4

článok 2 ods. 2

články 12 a 13

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 22 ods. 1 a 3

článok 4

článok 21 ods. 5

článok 5

článok 29 ods. 1

článok 6

článok 7


Rozhodnutie Rady 96/463/ES

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 29 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 29 ods. 4 písm. a) a b) bod i)

článok 2

príloha II

body 1 a 2 prílohy IV


Smernica Rady 88/661/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 2, body 9, 10, 12 a 17

článok 2 ods. 1

článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 3 a článok 8 ods. 3

článok 2 ods. 2

článok 3

článok 21 ods. 2

článok 4 ods. 1

článok 18 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 64 ods. 7

článok 4a, prvý odsek

článok 7 ods. 1

článok 4a, druhý odsek

článok 7 ods. 5

článok 5

článok 30 ods. 1, článok 30 ods. 4, prvý pododsek, článok 30 ods. 6 a bod 1 písm. d) kapitoly I časti 1 prílohy II

článok 6 ods. 1

článok 30 ods. 9 a 10, časti 1 a 2 prílohy I, časť 1 prílohy II, príloha III a príloha V

článok 6 ods. 2

článok 7 ods. 1

článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 3 a článok 8 ods. 3

A článok 7 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 7a

článok 7 ods. 1 a 5

článok 8

článok 25 ods. 2

článok 9

článok 30 ods. 1, článok 30 ods. 4, prvý pododsek, článok 30 ods. 6 a bod 1 písm. d) časti 2 prílohy II

článok 10 ods. 1

článok 30 ods. 9 a 10, časti 1 a 2 prílohy I, časť 2 prílohy II, príloha III a príloha V

článok 10 ods. 2

článok 11 ods. 1

článok 62 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 62 ods. 2

článok 11 ods. 3

článok 62 ods. 2

článok 12

článok 1 ods. 3

článok 13

článok 14


Smernica Rady 90/118/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 21 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 21 ods. 4

článok 2 ods. 2

články 12 a 13 a článok 28 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 14 a článok 28 ods. 2

článok 3

článok 21 ods. 5

článok 4

článok 62 ods. 1

článok 5

článok 6


Smernica Rady 90/119/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 24 ods. 1 a článok 25

článok 2

článok 24 ods. 3

článok 3

článok 4


Smernica Rady 89/361/EHS

Toto nariadenia

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 2

článok 2, body 9 a 12

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 3 a článok 8 ods. 3

článok 3 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 4

časti 1 a 2 prílohy I, časť 1 prílohy II, príloha III

článok 5

článok 7 ods. 1 a 5

článok 6

článok 30 ods. 1, článok 30 ods. 4, prvý pododsek, článok 30 ods. 6 a bod 1 písm. d) kapitoly I časti 1 prílohy II

článok 7

článok 1 ods. 3

článok 8

článok 62 ods. 1

článok 9

článok 10


Smernica Rady 90/427/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 1 ods. 1

článok 2

článok 2, body 9 a 12

článok 3, prvý odsek

článok 3 ods. 1

článok 3, druhý odsek

článok 1 ods. 3

článok 4 ods. 1 písm. a)

časti 1 a 3 prílohy I

článok 4 ods. 1 písm. b)

bod 1 písm. c) kapitoly I časti 1 prílohy II

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3, článok 19 ods. 4, článok 33, článok 34 ods. 1 písm. c), článok 30 ods. 9 a 10, článok 32, príloha I, časť 1 prílohy II a príloha V

článok 5

článok 7 ods. 1 a 5

článok 6

bod 3 kapitoly I časti 1 prílohy II

článok 7

časť 1 prílohy II a časť 1 prílohy III

článok 8 ods. 1

bod 1 písm. c) kapitoly I časti 1 prílohy II

článok 8 ods. 2

článok 30 ods. 1, článok 30 ods. 4, prvý pododsek, článok 30 ods. 6, článok 32 a bod 1 písm. d) kapitoly I časti 1 prílohy II

článok 9

článok 1ods. 3

článok 10

článok 62 ods. 1

článok 11

článok 12

príloha


Smernica Rady 91/174/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3, článok 35 ods. 1 a článok 45 ods. 1

článok 3

článok 4

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8


Smernica Rady 94/28/ES

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 4

článok 3 ods. 1 a článok 36 ods. 2

článok 2

článok 2

článok 3

článok 34

článok 4

článok 36 ods. 1 písm. a), c) a d) a článok 37 ods. 1 písm. a)

článok 5

článok 36 ods. 1 písm. b) a d)

článok 6

článok 36 ods. 1 písm. b) a d)

článok 7

článok 36 ods. 1 písm. b) a d)

článok 8

článok 39 ods. 2

článok 9 ods. 1 a 2

článok 37 ods. 1 písm. b) a ods. 2

článok 9 ods. 3

článok 10

články 57 a 60

článok 11

článok 12

článok 62 ods. 1

článok 13

článok 14

článok 15


Top