EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0957

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/957 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na stanovenie vhodných opatrení, systémov a postupov, ako aj vzorových oznámení, ktoré sa majú používať na predchádzanie praktikám zneužívania alebo podozrivým pokynom či transakciám, na ich odhaľovanie a nahlasovanie (Text s významom pre EHP)

C/2016/1402

OJ L 160, 17.6.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/957/oj

17.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/957

z 9. marca 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na stanovenie vhodných opatrení, systémov a postupov, ako aj vzorových oznámení, ktoré sa majú používať na predchádzanie praktikám zneužívania alebo podozrivým pokynom či transakciám, na ich odhaľovanie a nahlasovanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Treba stanoviť primerané požiadavky na opatrenia, postupy a systémy, ktoré by mali mať zavedené organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto a všetky osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, na účely nahlasovania pokynov a transakcií, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014. Tieto požiadavky by mali pomôcť pri predchádzaní zneužívaniu trhu a pri jeho odhaľovaní. Mali by takisto pomôcť zabezpečiť, aby oznámenia predkladané príslušným orgánom boli zmysluplné, komplexné a užitočné. Treba zaviesť primerané systémy na monitorovanie pokynov a transakcií, aby sa zabezpečilo účinné odhaľovanie zneužívania trhu. Tieto systémy by mali riadne vyškoleným pracovníkom umožniť vykonávanie potrebných analýz. Systémy na monitorovanie zneužívania trhu by mali byť schopné na základe vopred určených parametrov generovať varovania s cieľom umožniť vykonať podrobnejšiu analýzu zameranú na odhalenie možného obchodovania s využitím dôverných informácií, manipulácie s trhom alebo pokusu o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom. Celý proces si pravdepodobne vyžiada určitý stupeň automatizácie.

(2)

S cieľom uľahčiť a podporiť jednotný prístup a praktiky v celej Únii, pokiaľ ide o predchádzanie zneužívaniu trhu a jeho odhaľovanie, je vhodné stanoviť podrobné ustanovenia, ktorými sa zosúladí obsah, vzorový formulár a harmonogram nahlasovania podozrivých pokynov a transakcií.

(3)

Osoby profesionálne zabezpečujúce alebo vykonávajúce transakcie a zapojené do algoritmického obchodovania, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (2), by mali zaviesť a udržiavať systémy, na ktoré sa odkazuje v uvedenom nariadení a nariadení (EÚ) č. 596/2014 a mali by naďalej zachovávať ustanovenia článku 17 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ.

(4)

Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, by mali mať možnosť delegovať monitorovanie, odhaľovanie a identifikáciu podozrivých pokynov a transakcií v rámci skupiny alebo delegovať analýzu údajov a generovanie varovaní pri uplatnení primeraných podmienok. Takéto delegovanie by malo umožniť spoločné využívanie zdrojov, centrálny vývoj a údržbu monitorovacích systémov a nadobudnutie odborných znalostí v oblasti monitorovania pokynov a transakcií. Takéto delegovanie by nemalo brániť príslušným orgánom, aby mohli kedykoľvek posúdiť, či sú systémy, opatrenia a postupy osoby, na ktorú sú funkcie delegované, dostatočne účinné na to, aby spĺňali povinnosť monitorovať a odhaľovať zneužívanie trhu. Nahlasovacia povinnosť, ako aj povinnosť dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia článku 16 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 by mala zostať na delegujúcej osobe.

(5)

Na obchodných miestach by mali platiť primerané obchodné pravidlá prispievajúce k predchádzaniu obchodovaniu s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom alebo pokusom o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom. Obchodné miesta by mali mať aj prostriedky na spätné prehliadanie knihy objednávok s cieľom analyzovať činnosť počas obchodovacieho dňa v kontexte algoritmického obchodovania vrátane vysokofrekvenčného obchodovania.

(6)

Jednotný a harmonizovaný vzorový formulár na elektronické predloženie správy o podozrivej transakcii a pokyne (STOR) by mal pomôcť splniť požiadavky stanovené v tomto nariadení a v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 na trhoch, na ktorých majú pokyny a transakcie čoraz viac cezhraničnú povahu. Mal by uľahčiť aj účinné zdieľanie informácií o podozrivých pokynoch a transakciách medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných vyšetrovaniach.

(7)

Ak sa príslušné informačné polia vo vzorovom formulári vyplnia jasne, úplne, objektívne a presne, mali by príslušným orgánom pomôcť rýchlo posúdiť dané podozrenie a iniciovať príslušné opatrenia. Vzorový formulár by mal teda umožniť osobám, ktoré predkladajú správu, aby o nahlásených podozrivých pokynoch a transakciách poskytli informácie, ktoré považujú za relevantné, a aby vysvetlili dôvody vzniku podozrenia. Vzorový formulár by mal takisto umožniť poskytnutie osobných údajov, na základe ktorých by bola možná identifikácia osôb zapojených do podozrivých pokynov a transakcií a pomôcť príslušným orgánom pri vyšetrovaní rýchlo analyzovať obchodné správanie podozrivých osôb a vytvoriť prepojenia s osobami zapojenými do iných podozrivých obchodov. Takéto informácie by sa mali poskytnúť hneď na začiatku, aby sa integrita vyšetrovania neohrozila tým, že by sa príslušný orgán musel v priebehu vyšetrovania vrátiť k osobe, ktorá preložila správu STOR. Dané informácie by mali zahŕňať dátum narodenia, adresu, informácie o zamestnaní a účtoch danej osoby a prípadne identifikačný kód klienta a rodné číslo dotknutých osôb.

(8)

S cieľom uľahčiť predkladanie správy STOR by mal vzorový formulár umožniť pripojenie dokumentov a materiálov potrebných na doloženie vykonaného oznámenia vrátane prílohy vo forme zoznamu pokynov alebo transakcií, ktoré sa týkajú danej správy, s podrobným uvedením ich cien a objemov.

(9)

Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto a osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, by nemali nahlasovať všetky pokyny a transakcie, ktoré spustili interné varovanie. Takáto požiadavka by bola v rozpore s požiadavkou, že v každom jednotlivom prípade treba posúdiť, či existujú opodstatnené dôvody na vznik podozrenia.

(10)

Správy o podozrivých pokynoch a transakciách treba predložiť príslušnému orgánu bezodkladne po vzniku dôvodného podozrenia, že tieto pokyny alebo transakcie by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom. Analýza otázky, či daný pokyn treba považovať za podozrivý alebo či danú transakciu treba považovať za podozrivú, by sa mala zakladať na faktoch, a nie na špekuláciách alebo domnienkach, pričom táto analýza by sa mala vykonať čo možno najrýchlejšie. Odďaľovanie predloženia správy s cieľom zahrnúť ďalšie podozrivé pokyny alebo transakcie je nezlučiteľné s povinnosťou konať bezodkladne po vzniku dôvodného podozrenia. Predloženie správy STOR treba v každom prípade posudzovať jednotlivo s cieľom určiť, či by sa v rámci jednej správy STOR mohlo nahlásiť niekoľko pokynov a transakcií. Postup, pri ktorom subjekt čaká, kým vznikne určitý počet správ STOR, a až potom ich nahlási, by sa mal považovať za nezlučiteľný s požiadavkou bezodkladne oznámiť prípad.

(11)

Mohla by nastať situácia, že dôvodné podozrenie z obchodovania s využitím dôverných informácií, z manipulácie s trhom alebo z pokusu o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom vznikne až určitý čas potom, ako došlo k podozrivej činnosti, z dôvodu následných udalostí alebo z dôvodu dostupných informácií. To by nemal byť dôvod na nenahlásenie podozrivej činnosti príslušnému orgánu. S cieľom preukázať súlad s požiadavkami nahlasovania za uvedených špecifických okolností by osoba predkladajúca správu mala byť schopná odôvodniť časový nesúlad medzi výskytom podozrivej činnosti a vznikom dôvodného podozrenia z obchodovania s využitím dôverných informácií, z manipulácie s trhom alebo z pokusu o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom.

(12)

Uchovávanie predložených správ STOR a prístup k nim, ako aj uchovávanie analýz týkajúcich sa podozrivých pokynov a transakcií, ktoré neviedli k predloženiu správy STOR, tvorí dôležitú súčasť postupov na odhaľovanie zneužívania trhu. Možnosť opätovne prehliadať a skúmať uskutočnené analýzy predložených správ STOR, ako aj tie podozrivé pokyny a transakcie, ktoré sa analyzovali, ale v ich prípade sa dospelo k záveru, že dôvody na vznik podozrenia neboli opodstatnené, pomôže osobám, ktoré profesionálne vykonávajú alebo zabezpečujú transakcie, a organizátorom trhu alebo investičným spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné miesto, pri posudzovaní následných podozrivých pokynov alebo transakcií. Uskutočnená analýza podozrivých pokynov a transakcií, ktorá v konečnom dôsledku neviedla k predloženiu správy STOR, pomáha týmto osobám pri vylepšovaní ich monitorovacích systémov a pri odhaľovaní vzorcov opakovaného správania, ktorých súhrn posudzovaný ako celok by mohol viesť k vzniku dôvodného podozrenia z obchodovania s využitím dôverných informácií, z manipulácie s trhom alebo z pokusu o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom. Okrem toho, uvedené záznamy zároveň pomôžu preukázať súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a uľahčia príslušným orgánom vykonávanie funkcií dohľadu, vyšetrovania a presadzovania práva podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

(13)

Každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by sa malo uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (3).

(14)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(15)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4).

(16)

V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania finančných trhov treba, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa ustanovenia stanovené v tomto nariadení uplatňovali od toho istého dátumu ako ustanovenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 596/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„správa o podozrivej transakcii a pokyne“ (STOR) je správa o podozrivých pokynoch a transakciách vrátane ich akéhokoľvek zrušenia alebo zmeny, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, pričom táto správa sa má predložiť podľa článku 16 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

b)

„elektronické prostriedky“ sú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), uloženie a prenos dát pomocou káblových, rádiových a optických technológií či iných elektromagnetických prostriedkov;

c)

„skupina“ je skupina vymedzená v článku 2 ods. 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (5);

d)

„pokyn“ je každý pokyn vrátane všetkých kotácií, bez ohľadu na to, či jeho cieľom je počiatočné podanie, úprava, aktualizácia alebo zrušenie pokynu a bez ohľadu na jeho typ.

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, zavádzajú a zachovávajú opatrenia, systémy a postupy, ktorými sa zabezpečuje:

a)

účinné a nepretržité monitorovanie na účely zisťovania a identifikácie pokynov a transakcií, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, a to pri všetkých prijatých a postúpených pokynoch a pri všetkých vykonaných transakciách;

b)

postúpenie správ STOR príslušným orgánom v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a prostredníctvom vzorového formulára uvedeného v prílohe.

2.   Povinnosti uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na pokyny a transakcie súvisiace so všetkými finančnými nástrojmi a uplatňujú sa bez ohľadu na:

a)

oprávnenie na vydanie pokynu alebo vykonanie transakcie;

b)

typy dotknutých klientov;

c)

skutočnosť, či sa pokyny vydali na obchodnom mieste alebo mimo neho alebo či sa transakcie vykonali na obchodnom mieste alebo mimo neho.

3.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zavádzajú a zachovávajú opatrenia, systémy a postupy, ktorými sa zabezpečuje:

a)

účinné a nepretržité monitorovanie na účely predchádzania obchodovaniu s využitím dôverných informácií, manipulácii s trhom a pokusom o obchodovanie s využitím dôverných informácií a o manipuláciu s trhom, ako aj na účely ich odhaľovania a identifikácie pri všetkých prijatých pokynoch a všetkých vykonaných transakciách;

b)

postúpenie správ STOR príslušným orgánom v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a prostredníctvom vzorového formulára uvedeného v prílohe.

4.   Povinnosti uvedené v odseku 3 sa uplatňujú na pokyny a transakcie súvisiace so všetkými finančnými nástrojmi a uplatňujú sa bez ohľadu na:

a)

oprávnenie na vydanie pokynu alebo vykonanie transakcie;

b)

typy dotknutých klientov.

5.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločností prevádzkujúce obchodné miesto zabezpečia, aby opatrenia, systémy a postupy uvedené v odsekoch 1 a 3 boli:

a)

vhodné a primerané vo vzťahu k rozsahu, veľkosti a charakteru príslušnej podnikateľskej činnosti;

b)

predmetom pravidelného posúdenia, prinajmenšom prostredníctvom každoročne uskutočňovaného auditu a interného preskúmania a aby sa podľa potreby aktualizovali;

c)

jasne zdokumentované v písomnej forme vrátane všetkých zmien alebo aktualizácií uskutočnených na účely dosiahnutia súladu s týmto nariadením a aby sa zdokumentované informácie uchovávali počas obdobia piatich rokov.

Osoby uvedené v prvom pododseku na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu informácie uvedené v písm. b) a c) uvedeného pododseku.

Článok 3

Predchádzanie, monitorovanie a odhaľovanie

1.   Opatrenia, systémy a postupy uvedené v článku 2 ods. 1 a 3:

a)

umožnia vykonanie samostatnej a porovnávacej analýzy všetkých jednotlivých vykonaných transakcií a zadaných pokynov, ktoré sa upravili, zrušili alebo zamietli v systémoch obchodného miesta a v prípade osôb, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, aj mimo obchodného miesta;

b)

generujú varovania s uvedením činností, ktoré si vyžadujú ďalšiu analýzu na účely odhalenia možných prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií, manipulácie s trhom alebo pokusu o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom;

c)

pokryjú všetky druhy obchodných činností vykonávaných dotknutými osobami.

2.   Osoby, ktoré profesionálne vykonávajú alebo zabezpečujú transakcie, a organizátori trhu a investičné spoločnosti, ktoré prevádzkujú obchodné miesta, na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu informácie na preukázanie vhodnosti a primeranosti svojich systémov vo vzťahu k rozsahu, veľkosti a charakteru ich podnikateľskej činnosti vrátane informácií o úrovni automatizácie zavedenej v rámci takýchto systémov.

3.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesta využívajú softvérové systémy a zavádzajú postupy napomáhajúce pri predchádzaní obchodovaniu s využitím dôverných informácií, manipulácii s trhom alebo pokusom o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom a pri ich odhaľovaní do takej miery, ktorá je vhodná a primeraná vo vzťahu k rozsahu, veľkosti a charakteru ich podnikateľskej činnosti.

Systémy a postupy uvedené v prvom pododseku zahŕňajú softvér, ktorý dokáže vykonávať odložené automatizované čítanie, spätné prehliadanie a analýzu údajov z knihy objednávok, pričom takýto softvér musí mať dostatočnú kapacitu na prevádzku v prostredí algoritmického obchodovania.

4.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zavádzajú a zachovávajú opatrenia a postupy, ktoré zabezpečia primeranú úroveň analýzy vykonanej človekom v rámci monitorovania, odhaľovania a identifikácie transakcií a pokynov, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom.

5.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zavádzajú a zachovávajú opatrenia a postupy, ktoré zabezpečia primeranú úroveň analýzy vykonanej človekom aj pri predchádzaní obchodovaniu s využitím dôverných informácií, manipulácii s trhom alebo pokusom o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom.

6.   Osoba, ktorá odborne zabezpečuje alebo vykonáva transakcie, má na základe písomnej dohody právo delegovať na právnickú osobu, ktorá je súčasťou tej istej skupiny, výkon funkcií monitorovania, odhaľovania a identifikácie pokynov a transakcií, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom. Osoba, ktorá deleguje uvedené funkcie, zostáva plne zodpovedná za plnenie všetkých svojich povinností podľa tohto nariadenia a podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a zabezpečí, aby dané usporiadanie bolo jasne zdokumentované a aby boli pridelené a schválené úlohy a povinnosti vrátane trvania delegovania.

7.   Osoba, ktorá profesionálne zabezpečuje alebo vykonáva transakcie, môže na základe písomnej dohody delegovať na tretiu stranu (ďalej len „poskytovateľ“) vykonávanie analýzy údajov vrátane údajov o pokynoch a transakciách a vypracúvanie varovaní, ktoré táto osoba potrebuje na vykonávanie monitorovania, odhaľovania a identifikácie pokynov a transakcií, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom. Osoba, ktorá deleguje tieto funkcie, zostáva plne zodpovedná za plnenie všetkých svojich povinností podľa tohto nariadenia a podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a musí neustále spĺňať tieto podmienky:

a)

uchovávať odborné znalosti a zdroje potrebné na hodnotenie kvality poskytovaných služieb a organizačnej primeranosti poskytovateľov na účely dohľadu nad delegovanými službami a na účely riadenia rizík spojených s priebežným delegovaním uvedených funkcií;

b)

mať priamy prístup ku všetkým relevantným informáciám o analýze údajov a vypracúvaní varovaní.

Písomná dohoda musí obsahovať opis práv a povinností osoby, ktorá deleguje funkcie uvedené v prvom pododseku, a opis práv a povinností poskytovateľa. V dohode sa takisto stanovia dôvody, na základe ktorých bude môcť osoba, ktorá deleguje funkcie, odstúpiť od tejto dohody.

8.   Ako súčasť opatrení a postupov uvedených v článku 2 ods. 1 a 3, osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto budú počas obdobia piatich rokov uchovávať informácie dokumentujúce vykonanú analýzu, pokiaľ ide o prešetrené pokyny a transakcie, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, a dôvody na podanie alebo nepodanie správy STOR. Uvedené informácie sa na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu.

Osoby uvedené v prvom pododseku zabezpečia, aby sa zaručili opatrenia a postupy uvedené v článku 2 ods. 1 a 3 a aby sa zachovala dôvernosť informácií uvedených v prvom pododseku.

Článok 4

Odborná príprava

1.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zorganizujú a poskytnú účinnú a komplexnú odbornú prípravu pre pracovníkov, ktorí sa podieľajú na monitorovaní, odhaľovaní a identifikácii pokynov a transakcií, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, vrátane pracovníkov, ktorí sa podieľajú na spracovaní pokynov a transakcií. Takáto odborná príprava musí prebiehať pravidelne a musí byť vhodná a primeraná vo vzťahu k rozsahu, veľkosti a charakteru podnikania.

2.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto okrem toho poskytnú odbornú prípravu uvedenú v odseku 1 aj pracovníkom, ktorí sa podieľajú na predchádzaní obchodovaniu s využitím dôverných informácií, manipulácii s trhom alebo pokusom o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom.

Článok 5

Nahlasovacie povinnosti

1.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zavedú a zachovajú účinné opatrenia, systémy a postupy, ktoré im na účely predloženia správy STOR umožnia posúdiť, či by pokyn alebo transakcia mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom. Uvedené opatrenia, systémy a postupy náležite zohľadňujú prvky predstavujúce skutočné obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo skutočnú manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom podľa článkov 8 a 12 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a neúplný zoznam ukazovateľov manipulácie s trhom uvedený v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ako sa ďalej uvádza v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/522 (6).

2.   Všetky osoby uvedené v odseku 1 podieľajúce sa na spracovaní rovnakého pokynu alebo transakcie sú zodpovedné za posúdenie toho, či treba predložiť správu STOR.

3.   Osoby uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby informácie predložené ako súčasť správy STOR boli založené na faktoch a analýzach, pričom zohľadňujú všetky informácie, ktoré majú k dispozícii.

4.   Osoby uvedené v odseku 1 musia mať zavedené postupy na zabezpečenie toho, aby osoba, v súvislosti s ktorou sa predložila správa STOR, a všetky osoby, pri ktorých sa nevyžaduje, aby vedeli o predložení správy STOR so zreteľom na ich funkciu alebo postavenie v rámci nahlasujúcej osoby, neboli informované o tom, že sa príslušnému orgánu správa STOR predložila, že sa predloží alebo že sa plánuje predložiť.

5.   Osoby uvedené v odseku 1 vyplnia správu STOR bez toho, aby informovali osobu, v súvislosti s ktorou sa správa STOR predkladá, alebo akúkoľvek inú osobu, pri ktorej sa nevyžaduje, aby o tom vedela, že predložia správu STOR, a to aj prostredníctvom žiadostí o informácie o osobe, v súvislosti s ktorou bola správa STOR predložená, s cieľom vyplniť určité polia.

Článok 6

Harmonogram správ STOR

1.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zabezpečia, aby sa zaviedli účinné opatrenia, systémy a postupy na predkladanie správ STOR v súlade s článkom 16 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, bezodkladne po vzniku dôvodného podozrenia zo skutočného obchodovania s využitím dôverných informácií alebo manipulácie s trhom alebo z pokusu o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom.

2.   Opatrenia, systémy a postupy uvedené v odseku 1 musia zahŕňať možnosť predkladať správy STOR v súvislosti s transakciami a pokynmi, ktoré sa vyskytli v minulosti, ak podozrenie vzniklo na základe neskorších udalostí alebo informácií.

V takýchto prípadoch osoba, ktorá profesionálne zabezpečuje alebo vykonáva transakcie, organizátor trhu a investičná spoločnosť prevádzkujúci obchodné miesto, v správe STOR vysvetlia príslušnému orgánu oneskorenie medzi predpokladaným porušením predpisov a predložením správy STOR v závislosti od konkrétnych okolností daného prípadu.

3.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto predložia príslušnému orgánu všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré zistia po úvodnom predložení správy STOR, a príslušnému orgánu poskytnú všetky informácie alebo dokumenty, o ktoré požiada.

Článok 7

Obsah správ STOR

1.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto predkladajú správu STOR s použitím vzorového formulára uvedeného v prílohe.

2.   Osoby uvedené v odseku 1, ktoré predkladajú správu STOR, jasne a presne vyplnia informačné polia o nahlasovaných pokynoch alebo transakciách. Správa STOR má obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

identifikáciu osoby predkladajúcej správu STOR a v prípade osôb, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, treba uviesť aj postavenie, v akom osoba predkladajúca správu STOR pôsobí, najmä ak obchoduje na vlastný účet alebo vykonáva pokyny v mene tretích strán;

b)

opis pokynu alebo transakcie vrátane týchto informácií:

i)

druh pokynu a druh obchodovania, najmä blokové obchody, a informácia o tom, kde došlo k danej činnosti,

ii)

cena a objem;

c)

dôvody, na základe ktorých vzniklo podozrenie, že pokyn alebo transakcia predstavuje obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom;

d)

prostriedky na identifikáciu všetkých osôb podieľajúcich sa na pokyne alebo transakcii, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, vrátane osoby, ktorá zadala alebo vykonala pokyn, a osoby, v mene ktorej sa pokyn zadal alebo vykonal;

e)

všetky ďalšie informácie a doplňujúce dokumenty, ktoré by príslušný orgán mohol považovať za relevantné na účely odhaľovania, vyšetrovania a presadzovania obchodovania s využitím dôverných informácií, manipulácie s trhom a pokusu o obchodovanie s využitím dôverných informácií a o manipuláciu s trhom.

Článok 8

Prostriedky prenosu

1.   Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto predložia príslušnému orgánu uvedenému v článku 16 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 správu STOR vrátane všetkých doplňujúcich dokumentov alebo príloh elektronickými prostriedkami, ktoré určí príslušný orgán.

2.   Príslušné orgány uverejnia na svojom webovom sídle elektronické prostriedky uvedené v odseku 1. Tieto elektronické prostriedky zabezpečia, že počas prenosu sa zachová úplnosť, neporušenosť a dôvernosť informácií.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. júla 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/522 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité verejné orgány a centrálne banky tretích krajín, ukazovatele manipulácie s trhom, prahové hodnoty pre zverejňovanie informácií, príslušný orgán pre oznámenia o odkladoch, povolenie na obchodovanie počas zakázaného obdobia a typy povinne oznamovaných transakcií manažérov (Ú. v. EÚ L 88, 5.4.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Vzorový formulár správy STOR

ODDIEL 1 –   

TOTOŽNOSŤ SUBJEKTU/OSOBY, KTORÝ/KTORÁ PREDKLADÁ SPRÁVU STOR

Osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie/Organizátori trhu a investičné spoločnosti, ktoré prevádzkujú obchodné miesto – v každom prípade treba uviesť:

Meno fyzickej osoby

[Meno(-á) a priezvisko(-á) fyzickej osoby zodpovednej za predloženie správy STOR v predkladajúcom subjekte.]

Funkcia v nahlasujúcom subjekte

[Funkcia fyzickej osoby zodpovednej za predloženie správy STOR v predkladajúcom subjekte.]

Názov nahlasujúceho subjektu

[Úplný názov nahlasujúceho subjektu, v prípade právnických osôb vrátane:

právnej formy, ako sa uvádza v registri krajiny, podľa ktorej právnych predpisov bola daná právnická osoba do registra zapísaná (podľa potreby) a

kódu identifikátora právnickej osoby (LEI) v súlade s kódom LEI podľa normy ISO 17442 (podľa potreby).]

Adresa nahlasujúceho subjektu

[Úplná adresa (napr. ulica, číslo domu, poštové smerovacie číslo, mesto, štát/provincia) a krajina.]

Postavenie subjektu vo vzťahu k pokynom alebo transakciám, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom.

[Opis postavenia, v ktorom nahlasujúci subjekt konal, pokiaľ ide o pokyn(-y) alebo transakciu(-ie), ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, napr. vykonávanie pokynov v mene klientov, obchodovanie na vlastný účet, prevádzkovanie obchodného miesta, systematického internalizátora.]

Druh obchodnej činnosti (tvorba trhu, arbitráž atď.) a druh nástroja (cenné papiere, deriváty atď.) obchodovaného nahlasujúcim subjektom

(Ak je k dispozícii)

Vzťah k osobe, v súvislosti s ktorou sa predkladá správa STOR

[Opis všetkých korporátnych, zmluvných alebo organizačných opatrení, okolností alebo vzťahov]

Kontaktná osoba na účely dodatočnej žiadosti o informácie

[Osoba, na ktorú sa možno v rámci nahlasujúceho subjektu obrátiť s dodatočnou žiadosťou o informácie týkajúce sa tejto správy (napr. pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi), a príslušné kontaktné údaje:

meno(-á) a priezvisko(-á);

funkcia kontaktnej osoby v rámci nahlasujúceho subjektu;

pracovná emailová adresa.]

ODDIEL 2 –   

TRANSAKCIA/POKYN

Opis finančného nástroja:

[Opíšte finančný nástroj, ktorý je predmetom správy STOR, a uveďte:

celý názov alebo opis finančného nástroja;

identifikačný kód nástroja, ako je vymedzený v delegovanom nariadení Komisie prijatom podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, podľa potreby, alebo iné kódy;

druh finančného nástroja podľa taxonómie použitej na klasifikovanie finančného nástroja a súvisiaci kód (kód CFI podľa normy ISO 10962).]

[Ďalšie prvky pokynov a transakcií týkajúcich sa OTC derivátov

(Uvedený zoznam údajov nie je úplný)

Identifikujte typ OTC derivátu, napr. rozdielové zmluvy (CFD), swapy, swapy na kreditné zlyhanie (CDS) a mimoburzové (OTC) opcie, s použitím typov uvedených v článku 4 ods. 3 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1247/2012.

Opíšte vlastnosti OTC derivátu (ak sú relevantné pre konkrétny typ derivátu) aspoň vrátane týchto informácií:

nominálne množstvo (nominálna hodnota);

mena nominálnej ceny;

dátum splatnosti;

prémia (cena);

úroková sadzba.

Opíšte aspoň tieto informácie (ak sú relevantné pre konkrétny typ OTC derivátu):

rozpätie, platba vopred a nominálna veľkosť alebo hodnota podkladového finančného nástroja;

podmienky transakcie ako realizačná cena, zmluvné podmienky, napr. zisk alebo strata zo stávky na rozpätie na jednotku minimálneho pohybu ceny (tick).

Opíšte podkladový finančný nástroj OTC derivátu a uveďte:

úplný názov podkladového finančného nástroja alebo opis finančného nástroja;

identifikačný kód nástroja podľa vymedzenia uvedeného v delegovanom nariadení Komisie, ktoré sa má prijať podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, podľa potreby, alebo iné kódy;

druh finančného nástroja podľa taxonómie použitej na klasifikovanie finančného nástroja a súvisiaci kód (kód CFI podľa normy ISO 10962).]

Dátum a čas transakcií alebo pokynov, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom

[Uveďte dátum(-y) a čas(-y) pokynu(-ov) alebo transakcie(-í) a špecifikujte časové pásmo.]

Trh, na ktorom sa vykonal pokyn alebo transakcia

[Uveďte:

názov a kód na identifikáciu obchodného miesta, systematického internalizátora alebo organizovanej obchodnej platformy mimo Únie, kde sa zadal pokyn alebo kde sa vykonala transakcia podľa vymedzenia v delegovanom nariadení Komisie prijatom podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 alebo

ak sa pokyn nezadal a transakcia nevykonala na žiadnom z uvedených miest, uveďte „mimo obchodného miesta“.]

Miesto (krajina)

[Úplný názov krajiny a kód krajiny pozostávajúci z dvoch znakov podľa normy ISO 3166-1.]

[Uveďte:

miesto zadania pokynu (ak je k dispozícii);

miesto vykonania pokynu.]

Opis pokynu alebo transakcie

[Opíšte aspoň tieto vlastnosti nahláseného(-ých) pokynu(-ov) alebo transakcie(-í):

referenčné číslo transakcie/referenčné číslo pokynu (podľa potreby);

deň a čas vyrovnania;

obstarávacia cena/predajná cena;

objem/množstvo finančných nástrojov;

[Ak existuje viacero pokynov alebo transakcií, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, údaje o cenách a objemoch takýchto pokynov a transakcií možno príslušnému orgánu poskytnúť v prílohe k správe STOR.]

informácie o predložení pokynu, pričom treba uviesť aspoň tieto informácie:

druh pokynu (napr. „nákup s limitom x EUR“);

spôsob zadania pokynu (napr. elektronická kniha objednávok);

harmonogram zadania pokynu;

osoba, ktorá skutočne zadala pokyn;

osoba, ktorá skutočne prijala pokyn;

prostriedky, ktorými bol pokyn postúpený;

informácie o zrušení alebo zmene pokynu (podľa potreby):

čas zmeny alebo zrušenia;

osoba, ktorá zmenila alebo zrušila pokyn;

povaha zmeny (napr. zmena ceny alebo množstva) a rozsah zmeny;

[Ak existuje viacero pokynov alebo transakcií, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, údaje o cenách a objemoch takýchto pokynov a transakcií možno príslušnému orgánu poskytnúť v prílohe k správe STOR.]

prostriedky použité na zmenu pokynu (napr. emailom, telefonicky atď.).]

ODDIEL 3 –   

OPIS POVAHY PODOZRENIA

Povaha podozrenia

[Uveďte druh porušenia, o ktoré by pri nahlásenom pokyne alebo transakcii mohlo ísť:

manipulácia s trhom;

obchodovanie s využitím dôverných informácií;

pokus o manipuláciu s trhom;

pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií.

Dôvody vzniku podozrenia

[Opis činnosti (transakcie a pokyny, spôsob zadávania pokynov alebo vykonania transakcií a vlastnosti pokynov a transakcií, na základe ktorých sú podozrivé), ako sa daná záležitosť dostala do pozornosti nahlasujúcej osoby a uveďte aj dôvody vzniku podozrenia.

Opis môže zahŕňať tieto informácie (neúplný zoznam hlavných kritérií):

v prípade finančných nástrojov prijatých na obchodovanie/obchodovaných na obchodnom mieste: opis povahy interakcií/transakcií v rámci knihy objednávok, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom;

v prípade OTC derivátov: údaje o transakciách alebo pokynoch zadaných pri podkladovom aktíve a informácie o všetkých možných prepojeniach medzi obchodovaním na hotovostnom trhu podkladového aktíva a nahlasovaným obchodovaním s OTC derivátom.]

ODDIEL 4 –   

TOTOŽNOSŤ OSOBY, KTOREJ POKYNY ALEBO TRANSAKCIE BY MOHLI PREDSTAVOVAŤ OBCHODOVANIE S VYUŽITÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ, MANIPULÁCIU S TRHOM ALEBO POKUS O OBCHODOVANIE S VYUŽITÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO O MANIPULÁCIU S TRHOM („PODOZRIVÁ OSOBA“)

Meno/názov

[Pri fyzických osobách: meno(-á) a priezvisko(-á).]

[Pri právnických osobách: úplný názov vrátane právnej formy, ako sa uvádza v registri krajiny, podľa ktorej právnych predpisov bola daná právnická osoba do registra zapísaná (podľa potreby), a kód identifikátora právnickej osoby (LEI) podľa normy ISO 17442 (podľa potreby).]

Dátum narodenia

[Len pri fyzických osobách.]

[RRRR-MM-DD]

Rodné číslo (podľa potreby)

[Podľa potreby v dotknutom členskom štáte.]

[Číslo a/alebo text]

Adresa

[Úplná adresa (napr. ulica, číslo domu, poštové smerovacie číslo, mesto, štát/provincia) a krajina.]

Informácie o zamestnaní:

Miesto

Funkcia

[Informácie o zamestnaní podozrivej osoby z informačných zdrojov interne dostupných nahlasujúcemu subjektu (napr. dokumentácia o účtoch v prípade klientov, personálny informačný systém v prípade pracovníkov nahlasujúceho).]

Číslo(-a) účtu(-ov)

[Čísla hotovostného(-ých) účtu(-ov) a účtu(-ov) cenných papierov, všetkých spoločných účtov alebo všetkých splnomocnení na disponovanie s účtom, ktoré vlastní podozrivý subjekt/podozrivá osoba.]

Identifikátor klienta v rámci nahlasovania transakcií podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (alebo akýkoľvek iný identifikačný kód)

[V prípade, že podozrivá osoba je klient nahlasujúceho subjektu.]

Vzťah s emitentom dotknutých finančných nástrojov (podľa potreby a je to známe)

[Opis všetkých korporátnych, zmluvných alebo organizačných opatrení, okolností alebo vzťahov]

ODDIEL 5 –   

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Podkladové informácie alebo všetky ostatné informácie, ktoré nahlasujúci subjekt považuje za relevantné vzhľadom na správu

[Tento zoznam nie je úplný.

Funkcia podozrivej osoby (napr. retailový klient, inštitúcie);

Povaha intervencie podozrivého subjektu/podozrivej osoby (na vlastný účet, v mene klienta, iné);

Veľkosť portfólia podozrivého subjektu/podozrivej osoby;

Dátum, kedy sa začal obchodný vzťah s klientom, ak podozrivý subjekt/podozrivá osoba je klient nahlasujúcej osoby/nahlasujúceho subjektu;

Druh činnosti miesta obchodovania (ak je k dispozícii) podozrivého subjektu;

Obchodné modely podozrivého subjektu/podozrivej osoby. Ako usmernenie uvádzame príklady informácií, ktoré môžu byť užitočné:

obchodné zvyklosti podozrivého subjektu/podozrivej osoby, pokiaľ ide o používanie finančnej páky a predaja nakrátko, a frekvencia ich používania;

porovnateľnosť veľkosti nahláseného pokynu/nahlásenej transakcie s priemernou veľkosťou pokynov zadaných/transakcií vykonaných podozrivým subjektom/podozrivou osobou počas uplynulých 12 mesiacov;

zvyklosti podozrivého subjektu/podozrivej osoby, pokiaľ ide o emitentov, ktorých cenné papiere obchodoval/a, alebo druhy finančných nástrojov obchodovaných za uplynulých 12 mesiacov, najmä to, či sa nahlásený pokyn/nahlásená transakcia týka emitenta, ktorého cenné papiere podozrivý subjekt/podozrivá osoba obchodoval/a za uplynulý rok.

Iné subjekty/osoby, o ktorých je známe, že sa podieľali na pokynoch alebo transakciách, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom:

názvy/mená;

činnosť (napr. vykonávanie pokynov v mene klientov, obchodovanie na vlastný účet, prevádzkovanie obchodného miesta, systematického internalizátora atď.).]

ODDIEL 6 –   

PRIPOJENÁ DOKUMENTÁCIA

[Zoznam doplňujúcich materiálov a príloh, ktoré sa predkladajú spolu s touto správou STOR.

Medzi príklady takejto dokumentácie patria: emaily, záznamy rozhovorov, záznamy o pokyne/transakcii, potvrdenia, správy burzových agentov, splnomocnenia a prípadne komentár v médiách.

Ak sa podrobné informácie o pokynoch/transakciách uvedené v oddiele 2 tohto vzorového formulára uvádzajú v samostatnej prílohe, uveďte názov tejto prílohy.]


Top