EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0812

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/812 z 18. marca 2016, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou

C/2016/1612

OJ L 133, 24.5.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/812/oj

24.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/812

z 18. marca 2016,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde zo 17. decembra 2013 a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Štandardné stupnice jednotkových nákladov a jednorazové platby na úhradu výdavkov členským štátom by sa mali stanoviť na základe metód predložených členskými štátmi a posúdených Komisiou vrátane metód stanovených v článku 67 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2) a v článku 14 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.

(2)

Vzhľadom na značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o úroveň nákladov na daný typ operácie, je vhodné, aby sa vymedzenie a sumy štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb líšili v závislosti od typu operácie a členského štátu tak, aby zohľadnili ich osobitosti.

(3)

Česká republika a Belgicko predložili metódy na vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov na úhradu výdavkov Komisiou, ktoré Komisia posúdila ako vhodné na úhradu výdavkov týmto členským štátom.

(4)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2195 (3) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa pripája formou príloh III a IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2195.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2015, s. 22).


PRÍLOHA

PRÍLOHA III

Podmienky úhrady výdavkov na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov Českej republike

1.   Vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov

Typ operácií

Názov ukazovateľa

Kategória nákladov (1)

Merná jednotka pre ukazovateľ

Sumy

(v národnej mene CZK)

1.

Vytvorenie nového zariadenia starostlivosti o deti v rámci prioritnej osi 1 „Podpora zamestnanosti a adaptability pracovnej sily“ operačného programu Zamestnanosť

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Novovytvorené miesto v novom zariadení starostlivosti o deti

nákup vybavenia pre zariadenie starostlivosti o deti,

nákup vybavenia potrebného na výchovu a vzdelávanie detí a (hry a didaktické pomôcky),

riadenie fázy projektu zameranej na vytvorenie zariadenia

počet novovytvorených miest v novom zariadení starostlivosti o deti (2)

20 053 vrátane DPH alebo 16 992 bez DPH

2.

Prestavba existujúceho zariadenia na detskú skupinu v rámci prioritnej osi 1 „Podpora zamestnanosti a adaptability pracovnej sily“ operačného programu Zamestnanosť

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Miesto v zariadení prebudovanom na detskú skupinu (3)

nákup vybavenia pre prebudované zariadenie,

nákup učebných pomôcok,

riadenie fázy projektu zameranej na prebudovanie zariadenia

počet miest v zariadení prebudovanom na detskú skupinu (4)

9 518 vrátane DPH alebo 8 279 bez DPH

3.

Prevádzkovanie zariadenia starostlivosti o deti v rámci prioritnej osi 1 „Podpora zamestnanosti a adaptabiliy pracovnej sily“ operačného programu Zamestnanosť

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Obsadenosť na miesto v zariadení starostlivosti o deti

platy pedagogických a nepedagogických pracovníkov,

prevádzka zariadenia starostlivosti o deti,

riadenie prevádzky

miera obsadenosti (5)

628 (6)

4.

Zvyšovanie kvalifikácie opatrovateľského personálu v rámci prioritnej osi 1 „Podpora zamestnanosti a adaptability pracovnej sily“ operačného programu Zamestnanosť

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Získanie kvalifikácie ako opatrovateľ/-ka v zariadení starostlivosti o deti

odborná príprava a skúšky na získanie odbornej kvalifikácie

počet osôb, ktoré získali osvedčenie o odbornej kvalifikácii ako opatrovateľ/-ka v zariadení starostlivosti o deti

14 178

5.

Prenájom priestorov pre nové zariadenia starostlivosti o deti v rámci prioritnej osi 1 „Podpora zamestnanosti a adaptability pracovnej sily“ operačného programu Zamestnanosť

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Obsadenosť na miesto v zariadení starostlivosti o deti

nájomné za priestory pre zariadenie starostlivosti o deti

miera obsadenosti (5)

56 (6)

2.   Úprava súm

Neuplatňuje sa.

PRÍLOHA IV

Podmienky úhrady výdavkov na základe štandardných stupníc jednotkových nákladov Belgicku

1.   Vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov

Typ operácií

Názov ukazovateľa

Kategória nákladov

Merná jednotka pre ukazovateľ

Sumy

(v EUR)

1.

Individuálna odborná príprava (individuele beroepsopleiding – IBO) podporovaná v rámci prioritnej osi 1 (investičná priorita 8.1) alebo prioritnej osi 3 (investičná priorita 9.1) operačného programu ESF

(2014BE05SFOP002)

Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili individuálnu odbornú prípravu

všetky kategórie oprávnených nákladov počas procesu IBO

počet účastníkov, ktorí absolvovali jeden alebo viaceré programy individuálnej odbornej prípravy (registrovaní pod jedinečným číslom zmluvy v online aplikácii IBO), t. j. účastníci,

ktorí zároveň využili poradenstvo IBO (registrovaní pod jedinečným sériovým číslom v klientskom súbore MLP)

a ktorých program individuálnej odbornej prípravy (ak boli registrovaní v online aplikácii IBO) sa skončil v kalendárnom roku

a ktorí pracovali (ako zamestnanec a/alebo samostatne zárobkovo činná osoba) v danom momente v lehote troch mesiacov od skončenia (posledného ukončeného) programu individuálnej odbornej prípravy

1 439,55  (7)

2.

Odborná príprava Flámskeho úradu práce a odborného vzdelávania (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – VDAB) podporovaná v rámci prioritnej osi 1 (investičná priorita 8.1) alebo prioritnej osi 3 (investičná priorita 9.1) operačného programu ESF

(2014BE05SFOP002)

Počet účastníkov, ktorí úspešne ukončili odbornú prípravu

všetky kategórie oprávnených nákladov počas procesu odbornej prípravy VDAB

počet účastníkov, ktorí absolvovali jeden alebo viaceré programy odbornej prípravy (registrovaní pod jedinečným sériovým číslom v klientskom súbore MLP)

a ktorých program odbornej prípravy (ak boli registrovaní v klientskom súbore MLP) sa skončil v kalendárnom roku

a ktorí pracovali podľa súborov Dimona a RSVZ (ako zamestnanec a/alebo samostatne zárobkovo činná osoba) v danom momente v lehote troch mesiacov od skončenia (posledného ukončeného) programu odbornej prípravy (8)

8 465,80  (7)

2.   Úprava súm

Neuplatňuje sa.


(1)  V každom z uvedených prípadov pokrýva príslušná kategória nákladov všetky náklady spojené s uvedenou operáciou s výnimkou typov operácií 1 a 2, ktoré môžu zahŕňať aj iné kategórie nákladov.

(2)  To znamená nové miesto zahrnuté do kapacity nového zariadenia starostlivosti o deti registrovaného podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré má na každé nové poskytnuté miesto doklad o vybavení.

(3)  Detská skupina znamená, že bola registrovaná ako detská skupina podľa vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb starostlivosti o deti v rámci detskej skupiny.

(4)  To znamená miesto zahrnuté do úradnej kapacity existujúceho zariadenia novo registrovaného ako detská skupina v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré má na každé miesto doklad o vybavení.

(5)  Miera obsadenosti je definovaná ako počet detí, ktoré navštevujú zariadenie starostlivosti o deti na poldeň počas 6 mesiacov, vydelený maximálnou kapacitou zariadenia za poldeň počas 6 mesiacov a vynásobený koeficientom 100.

(6)  Táto suma sa zaplatí za každý percentuálny bod obsadenosti na miesto až do maximálnej výšky 75 percentuálnych bodov za obdobie 6 mesiacov. Ak je miera obsadenosti nižšia ako 20 %, neuskutoční sa žiadna úhrada.

(7)  V prípade potreby sa táto suma zníži o podporu z iných európskych štrukturálnych a investičných fondov a ďalších nástrojov Únie.

(8)  Odborná príprava v oblastiach „smery rozvoja pre konkrétne cieľové skupiny“ a „jazyková podpora“ sa nepovažuje za relevantnú.


Top