EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0796

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Text s významom pre EHP)

OJ L 138, 26.5.2016, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj

26.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/796

z 11. mája 2016

o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Postupné vytváranie jednotného európskeho železničného priestoru si vyžaduje činnosť Únie v oblasti predpisov uplatniteľných na železnice s ohľadom na aspekty technickej bezpečnosti a interoperability, ktoré sú navzájom neoddeliteľne prepojené a vyžadujú si vyššiu mieru harmonizácie na úrovni Únie. Príslušné právne predpisy v oblasti železničnej dopravy, najmä tri železničné balíky, boli prijaté v uplynulých dvoch desaťročiach, pričom najdôležitejšie z nich v tomto ohľade sú smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (4) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (5).

(2)

Súčasné sledovanie cieľov v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc si vyžaduje rozsiahlu technickú prácu riadenú špecializovaným orgánom. Preto bolo ako súčasť druhého železničného balíka z roku 2004 nevyhnutné vytvoriť v existujúcom inštitucionálnom rámci a s ohľadom na rovnováhu právomocí v Únii európsku agentúru pre bezpečnosť a interoperabilitu železníc.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (6) sa zriadila Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) s cieľom podporiť vytvorenie európskeho železničného priestoru bez hraníc a pomôcť revitalizovať železničný sektor pri súčasnom posilňovaní jeho základných výhod z hľadiska bezpečnosti. Štvrtý železničný balík obsahuje dôležité úpravy určené na zlepšenie fungovania jednotného európskeho železničného priestoru prostredníctvom zmien, ktoré sa dosiahnu prepracovaním smernice 2004/49/ES a smernice 2008/57/ES, ktoré sú obidve priamo spojené s úlohami agentúry. V uvedených smerniciach sa stanovuje najmä vykonávanie úloh týkajúcich sa vydávania povolení pre vozidlá a bezpečnostných osvedčení na úrovni Únie. Zahŕňa to väčšiu úlohu pre agentúru. Z dôvodu značného množstva zmien, ktoré zavádza do úloh a vnútornej organizácie agentúry by sa malo nariadenie (ES) č. 881/2004 zrušiť a nahradiť novým právnym aktom.

(4)

Agentúra by mala prispievať k rozvoju skutočnej európskej železničnej kultúry zabezpečením základného nástroja pre dialóg, konzultácie a výmenu názorov medzi všetkými subjektmi železničného sektora, a to s náležitým ohľadom na ich funkcie, ako aj technické charakteristiky železničného sektora. Agentúra by pri plnení svojich úloh, a najmä pri vypracúvaní odporúčaní a stanovísk, mala v maximálne možnej miere zohľadňovať externé odborné znalosti v oblasti železničnej dopravy, najmä tie, ktoré pochádzajú od odborníkov zo železničného sektora a dotknutých vnútroštátnych orgánov. Agentúra by preto mala vytvoriť kompetentné a reprezentatívne pracovné skupiny a skupiny zložené predovšetkým z uvedených odborníkov.

(5)

S cieľom poskytnúť lepší prehľad o hospodárskom vplyve na železničný sektor a jeho vplyve na spoločnosť, s cieľom umožniť ostatným, najmä Komisii, riadiacej rade agentúry (ďalej len „riadiaca rada“) a výkonnému riaditeľovi agentúry (ďalej len „výkonný riaditeľ“), prijímať podložené rozhodnutia a s cieľom účinnejšie riadiť pracovné priority a prideľovanie zdrojov v rámci agentúry by agentúra mala ďalej rozšíriť svoju účasť na činnostiach v oblasti posudzovania vplyvu.

(6)

Agentúra by mala poskytovať nezávislú a objektívnu technickú podporu hlavne pre Komisiu. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (7) poskytuje základ vypracovania a revízie technických špecifikácií interoperability (ďalej len „TSI“), zatiaľ čo smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 (8) poskytuje základ vypracovania a revízie spoločných bezpečnostných metód (ďalej len „CSM“), spoločných bezpečnostných cieľov (ďalej len „CST“) a spoločných bezpečnostných ukazovateľov (ďalej len „CSI“). Kontinuita činnosti a priebežný rozvoj TSI, CSM, CST a CSI si vyžadujú stály technický rámec a špecializovaný orgán s vyčlenenými zamestnancami s vysokou úrovňou odborných znalostí. Agentúra by na tieto účely mala byť zodpovedná za poskytovanie odporúčaní a stanovísk Komisii, pokiaľ ide o vypracovanie a revíziu TSI, CSM, CST a CSI. Agentúra by tiež mala na žiadosť vnútroštátnych bezpečnostných orgánov a regulačných orgánov vypracúvať nezávislé technické stanoviská.

(7)

Pre zaistenie väčšej efektívnosti a nestrannosti vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky je zásadné, aby sa agentúre udelila ústredná úloha. V prípade, že sa operačná oblasť nachádza iba na území jedného členského štátu, by dotknutý železničný podnik mal mať možnosť vybrať si, či svoju žiadosť o jednotné bezpečnostné osvedčenie predloží agentúre, alebo vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu. Stanoví to smernica (EÚ) 2016/798.

(8)

Udelenie povolenia na uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky v každom členskom štáte s výnimkou určitých špecifických prípadov sa v súčasnosti v prípade železničných vozidiel ustanovuje v smernici 2008/57/ES. Pracovná skupina pre povoľovanie vozidiel zriadená Komisiou v roku 2011 posudzovala viacero prípadov, keď výrobcovia a železničné podniky čelili ťažkostiam v dôsledku dlhého trvania postupu udeľovania povolení a nadmerných nákladov naň, a navrhla niekoľko zlepšení. Keďže dôvodom niektorých problémov je zložitosť súčasného postupu povoľovania vozidiel, tento postup by sa mal zjednodušiť, a ak je to možné, zjednotiť. Každému železničnému vozidlu by sa malo udeliť len jedno povolenie. V prípade, že operačnú oblasť tvorí sieť alebo siete v rámci iba jedného členského štátu, žiadatelia by mali mať možnosť vybrať si, či svoju žiadosť o povolenie vozidla predložia prostredníctvom jednotného kontaktného miesta uvedeného v tomto nariadení agentúre, alebo vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu. Toto by malo pre sektor konkrétny prínos v podobe znížených nákladov na postup a jeho kratšieho trvania a znížilo by to riziko možnej diskriminácie, najmä nových podnikov, ktoré chcú vstúpiť na trh železničnej dopravy. Stanoví to smernica (EÚ) 2016/797.

(9)

Je nevyhnutné, aby uplatňovanie smernice (EÚ) 2016/797 a smernice (EÚ) 2016/798 neviedlo k zníženiu úrovne bezpečnosti v železničnom systéme Únie. V tejto súvislosti by agentúra mala prebrať plnú zodpovednosť za povolenia vozidiel a jednotné bezpečnostné osvedčenia, ktoré vydáva, vrátane z toho vyplývajúcej zmluvnej a nezmluvnej zodpovednosti.

(10)

Pokiaľ ide o zodpovednosť zamestnancov agentúry pri plnení úloh udelených agentúre, mal by sa uplatňovať Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie. Uplatňovanie uvedeného protokolu by nemalo viesť k zbytočným prieťahom alebo k uloženiu neodôvodnených obmedzovaní vo vnútroštátnych súdnych konaniach. V prípade súdnych konaní so zamestnancami agentúry, v rámci ktorých sa od zamestnanca požaduje predstúpiť pred vnútroštátny súd, by riadiaca rada mala bez zbytočného odkladu rozhodnúť o zrušení imunity zamestnanca, pokiaľ sa týmto zrušením neohrozia záujmy Únie. Takéto rozhodnutie by malo byť riadne odôvodnené a malo by byť možné predložiť ho Súdnemu dvoru Európskej únie na účely súdneho preskúmania.

(11)

Agentúra by mala lojálne spolupracovať s vnútroštátnymi justičnými orgánmi, najmä v prípadoch, v ktorých je súčinnosť agentúry potrebná z dôvodu, že agentúra plnila svoje právomoci, pokiaľ ide o povolenia pre vozidlá, jednotné bezpečnostné osvedčenia, ktoré vydáva, a rozhodnutia o schválení projektov Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) týkajúcich sa traťového zariadenia. Ak agentúra alebo jej zamestnanec požiada o poskytnutie informácií v kontexte príslušného vnútroštátneho konania, by agentúra mala zaistiť, aby sa takáto žiadosť o informácie alebo v prípade potreby účasť v konaní vybavila s náležitou starostlivosťou a v primeranej lehote. Riadiaca rada by na tento účel mala prijať vhodné postupy, ktoré sa v takýchto prípadoch uplatnia.

(12)

V záujme ďalšieho rozvoja jednotného európskeho železničného priestoru, najmä pokiaľ ide o poskytovanie primeraných informácií zákazníkom nákladnej dopravy a cestujúcim, a s cieľom vyhnúť sa fragmentovanému rozvoju telematických aplikácií je potrebné posilniť úlohu agentúry v oblasti takýchto aplikácií. Agentúra by ako príslušný orgán na úrovni Únie mala zohrávať významnú úlohu pri zaisťovaní konzistentnosti vývoja a využívania všetkých telematických aplikácií. Agentúra by na tento účel mala byť splnomocnená konať ako systémový orgán pre telematické aplikácie, a mala by v rámci tejto funkcie zachovávať, monitorovať a spravovať všetky zodpovedajúce subsystémové požiadavky na úrovni Únie.

(13)

Vzhľadom na význam ERTMS z hľadiska plynulého rozvoja jednotného európskeho železničného priestoru a jeho bezpečnosti a s cieľom vyhnúť sa fragmentovanému rozvoju ERTMS je potrebné posilniť celkovú koordináciu na úrovni Únie. Agentúre ako orgánu Únie s najväčšími odbornými znalosťami v tejto oblasti by sa preto mala udeliť dôležitejšia úloha v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť konzistentnosť rozvoja ERTMS, prispieť k zaisteniu, že vybavenie ERTMS bude spĺňať platné špecifikácie, a zabezpečiť, že európske výskumné programy týkajúce sa ERTMS sa budú koordinovať s rozvojom technických špecifikácií ERTMS. Agentúra by predovšetkým mala zabrániť tomu, aby dodatočné vnútroštátne požiadavky v súvislosti s ERTMS mali negatívny dosah na jeho interoperabilitu. Nezlučiteľné vnútroštátne požiadavky by sa však mali uplatňovať na dobrovoľnom základe alebo by sa mali vypustiť.

(14)

Aby sa zvýšila efektívnosť postupov vydávania povolení na uvedenie subsystémov traťové riadenie – zabezpečenie a návestenie do prevádzky, ako aj harmonizácia uvedených postupov na úrovni Únie, je kľúčové, aby agentúra pred akoukoľvek výzvou na predloženie ponuky v súvislosti s traťovým zariadením ERTMS skontrolovala, či navrhované technické riešenia plne vyhovujú príslušným TSI, a teda či sú plne interoperabilné. Stanoví to smernica (EÚ) 2016/797. Agentúra by mala zriadiť skupinu zloženú z notifikovaných orgánov posudzovania zhody, ktoré sú aktívne v oblasti ERTMS. Účasť takýchto orgánov v skupine by sa mala v čo najväčšej miere podporovať.

(15)

S cieľom uľahčiť spoluprácu a zabezpečiť jasné rozdelenie úloh a zodpovedností medzi agentúrou a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi by sa mal vypracovať komunikačný protokol medzi nimi. Okrem toho by sa mala vypracovať spoločná informačná a komunikačná platforma s virtuálnou funkciou jednotného kontaktného miesta, ak je to vhodné na základe existujúcich aplikácií a registrov rozšírením ich funkcií s cieľom zabezpečiť, aby boli agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány informované o všetkých žiadostiach o povolenia a bezpečnostné osvedčenia, štádiách týchto postupov a o ich výsledkoch. Dôležitým cieľom tejto platformy je v čo najskoršej fáze identifikovať potreby koordinovať rozhodnutia prijímané vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi a agentúrou v prípade rôznych žiadostí o podobné povolenia a bezpečnostné osvedčenia. Takéto prípady by sa mali identifikovať súhrnným spôsobom prostredníctvom automatických notifikácií.

(16)

Poplatky za vydávanie povolení pre vozidlá a jednotných bezpečnostných osvedčení si bežne účtujú príslušné vnútroštátne orgány. S prevodom právomocí na úroveň Únie by sa malo agentúre udeliť právo účtovať žiadateľom poplatky za vydávanie osvedčení a povolení uvedených v predchádzajúcich odôvodneniach. Je dôležité stanoviť určité zásady týkajúce sa poplatkov a platieb splatných agentúre. Výška uvedených poplatkov a platieb by sa mala odhadnúť takým spôsobom, aby sa pokryli všetky náklady vynaložené v súvislosti s poskytovanou službou a prípadne aj primerané náklady, ktoré vyplývajú z úloh pridelených vnútroštátnym bezpečnostným orgánom. Uvedené poplatky a platby by sa mali stanoviť vo výške rovnakej alebo nižšej ako súčasná priemerná výška poplatkov za dotknuté služby a mali by sa stanoviť transparentne, spravodlivo a jednotne v spolupráci s členskými štátmi. Nemali by ohroziť konkurencieschopnosť európskeho železničného sektora a mali by sa stanoviť na základe, ktorý náležite zohľadňuje platobnú schopnosť podnikov, a nemali by viesť k uloženiu zbytočnej finančnej záťaže podnikom. Mali by tiež náležite zohľadňovať osobitné potreby malých a stredných podnikov.

(17)

Všeobecným cieľom je efektívne rozdelenie funkcií a úloh medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi a agentúrou bez toho, aby došlo k zníženiu súčasnej vysokej úrovne bezpečnosti. Na tento účel by sa mali uzatvoriť dohody o spolupráci vrátane ustanovení týkajúcich sa nákladov medzi agentúrou a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi. Agentúra by mala mať k dispozícii dostatočné zdroje na to, aby mohla vykonávať svoje nové úlohy a načasovanie prideľovania týchto zdrojov by malo vychádzať z jasne vymedzených potrieb.

(18)

Agentúra by pri vypracúvaní odporúčaní mala zohľadňovať prípady sietí, ktoré sú oddelené od zvyšku železničného systému Únie a ktoré si z geografických alebo historických dôvodov vyžadujú špecifické odborné znalosti. Ak je okrem toho prevádzka obmedzená na takéto siete, žiadatelia o jednotné bezpečnostné osvedčenia a povolenia pre vozidlá by mali mať možnosť splniť potrebné formality na miestnej úrovni prostredníctvom príslušných vnútroštátnych bezpečnostných orgánov. Na tento účel a s cieľom znížiť administratívne zaťaženie a náklady by malo byť možné, aby sa v dohodách o spolupráci uzavretých medzi agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi stanovilo vhodné rozdelenie úloh, a to bez toho, aby bola dotknutá konečná zodpovednosť agentúry za vydávanie povolení alebo jednotných bezpečnostných osvedčení.

(19)

Vzhľadom na odborné znalosti vnútroštátnych orgánov, najmä vnútroštátnych bezpečnostných orgánov, by sa agentúre malo pri udeľovaní príslušných povolení a jednotných bezpečnostných osvedčení umožniť náležite tieto odborné znalosti využívať. Na tieto účely by sa malo podporovať vysielanie národných expertov do agentúry.

(20)

V smernici (EÚ) 2016/798 a smernici (EÚ) 2016/797 sa ustanovuje preskúmanie vnútroštátnych opatrení z hľadiska bezpečnosti a interoperability železníc a zlučiteľnosti s pravidlami hospodárskej súťaže. Obmedzuje sa v nich aj možnosť členských štátov prijímať nové vnútroštátne predpisy. Súčasný systém, v ktorom aj naďalej existujú mnohé vnútroštátne predpisy, by mohol viesť k možným rozporom s predpismi Únie a spôsobiť riziko nedostatočnej transparentnosti a možnej diskriminácie voči prevádzkovateľom vrátane menších a nových prevádzkovateľov. S cieľom zabezpečiť prechod na systém skutočne transparentných a nestranných železničných predpisov na úrovni Únie je potrebné postupne znížiť počet vnútroštátnych predpisov vrátane operačných predpisov. Kľúčovú úlohu na úrovni Únie zohráva stanovisko založené na nezávislých a nestranných odborných znalostiach. Na tieto účely treba posilniť úlohu agentúry.

(21)

Výkonnosť, organizácia a postupy rozhodovania v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc sa medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi a notifikovanými orgánmi posudzovania zhody značne odlišujú a majú negatívny vplyv na hladké fungovanie jednotného európskeho železničného priestoru. Nepriaznivo ovplyvnené môžu byť najmä malé a stredné podniky, ktoré chcú vstúpiť na trh železničnej dopravy v inom členskom štáte. Preto je dôležitá posilnená koordinácia v záujme väčšej harmonizácie na úrovni Únie. Na tento účel by agentúra mala monitorovať fungovanie a rozhodovanie vnútroštátnych bezpečnostných orgánov a notifikovaných orgánov posudzovania zhody prostredníctvom auditov a inšpekcií, ak je to potrebné, v spolupráci s vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi.

(22)

V oblasti bezpečnosti je dôležité zaistiť čo najväčšiu transparentnosť a účinný tok informácií. Analýza výkonnosti založená na CSI a spájajúca všetky strany v sektore je dôležitá a mala by sa vykonávať. Pokiaľ ide o štatistiku, je potrebná úzka spolupráca s Eurostatom.

(23)

S cieľom monitorovať pokrok pri dosahovaní bezpečnosti a interoperability železníc by agentúra mala byť zodpovedná za zverejnenie správy raz za dva roky. Vzhľadom na svoje technické odborné znalosti a nestrannosť by agentúra mala takisto pomáhať Komisii pri vykonávaní jej úloh v rámci monitorovania vykonávania právnych predpisov Únie týkajúcich sa bezpečnosti a interoperability železníc.

(24)

Mala by sa posilniť interoperabilita transeurópskej dopravnej siete a nové investičné projekty, ktoré vybrala Únia na účely podpory, by mali byť v súlade s cieľom interoperability stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 (9). Agentúra je na prispievanie k dosahovaniu uvedených cieľov vhodným orgánom, pričom v prípade projektov týkajúcich sa transeurópskej dopravnej siete by mala úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi Únie. Medzi úlohy agentúry s ohľadom na nasadenie ERTMS a projekty ERTMS by mala patriť pomoc žiadateľom pri vykonávaní projektu, ktorý je v súlade s TSI o riadení – zabezpečení a návestení.

(25)

Údržba železničných koľajových vozidiel je významnou súčasťou systému bezpečnosti. Vzhľadom na absenciu systému certifikácie údržbárskych dielní neexistuje skutočný európsky trh so službami údržby železničného vybavenia. Táto situácia viedla k zvýšeniu nákladov sektora a vedie k prázdnym jazdám bez nákladu. Mali by sa preto postupne vytvoriť a aktualizovať spoločné podmienky pre certifikáciu údržbárskych dielní a subjektov zodpovedných za údržbu iných vozidiel ako nákladných vozňov, pričom agentúra je na predkladanie vhodných riešení Komisii najvhodnejším orgánom.

(26)

Odborné kvalifikácie požadované od rušňovodičov sú významným faktorom z hľadiska bezpečnosti aj interoperability železníc v rámci Únie. Odborné kvalifikácie sú aj základným predpokladom voľného pohybu pracovníkov v železničnom odvetví. Táto otázka by sa mala riešiť so zreteľom na existujúci rámec pre sociálny dialóg. Agentúra by mala poskytnúť technickú podporu nevyhnutnú na zohľadnenie tohto aspektu na úrovni Únie.

(27)

Agentúra by mala uľahčovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi, vnútroštátnymi vyšetrovacími orgánmi a zastupiteľskými orgánmi zo železničného sektora, ktoré pôsobia na úrovni Únie v záujme podpory osvedčených postupov, výmeny príslušných informácií a zhromažďovania údajov týkajúcich sa železničnej dopravy a monitorovania celkového fungovania železničného systému Únie v oblasti bezpečnosti.

(28)

Na zabezpečenie čo najväčšej úrovne transparentnosti a rovnocenného prístupu všetkých strán k príslušným informáciám by registre, ak je to možne, a dokumenty určené na účely procesov v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc mali byť prístupné verejnosti. To isté platí pre licencie, jednotné bezpečnostné osvedčenia a iné relevantné železničné dokumenty. Agentúra by mala zabezpečiť účinné, ľahko použiteľné a ľahko dostupné prostriedky na výmenu a zverejňovanie týchto informácií najmä prostredníctvom vhodných riešení informačných technológií s cieľom zvýšiť nákladovú efektívnosť železničného systému a podporiť operačné potreby sektora.

(29)

Podpora inovácií a výskumu v oblasti železničnej dopravy je dôležitá a agentúra by ju mala posilňovať. Žiadna finančná pomoc poskytnutá v rámci činnosti agentúry by v tejto súvislosti nemala viesť k akémukoľvek narušeniu na príslušnom trhu.

(30)

S cieľom zvýšiť efektívnosť finančnej podpory Únie, jej kvalitu a jej súlad s príslušnými technickými predpismi by agentúra mala zohrávať aktívnu úlohu pri posudzovaní železničných projektov.

(31)

Riadne a jednotné chápanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc, vykonávacích usmernení a odporúčaní agentúry sú základnými predpokladmi účinného vykonávania železničného acquis a fungovania trhu železničnej dopravy. Agentúra by sa preto v tejto súvislosti mala aktívne zapájať do odbornej prípravy a školení.

(32)

Vzhľadom na nové úlohy agentúry v oblasti vydávania povolení pre vozidlá a jednotných bezpečnostných osvedčení vznikne významná potreba odbornej prípravy a publikačnej činnosti v uvedených oblastiach. Vnútroštátne bezpečnostné orgány by mali byť pozvané bezplatne sa zúčastniť na činnostiach v oblasti odbornej prípravy, kedykoľvek je to možné, najmä ak sa podieľali na ich príprave.

(33)

Aby agentúra riadne vykonávala svoje úlohy, mala by mať právnu subjektivitu a samostatný rozpočet financovaný hlavne prostredníctvom príspevku Únie a poplatkov a platieb hradených žiadateľmi. Nezávislosť a nestrannosť agentúry by nemali byť spochybňované finančným príspevkom, ktorý dostáva od členských štátov, tretích krajín alebo iných subjektov. Na zabezpečenie nezávislosti agentúry v jej každodennom riadení a stanoviskách, odporúčaniach a rozhodnutiach, ktoré vydáva, by organizácia agentúry mala byť transparentná a výkonný riaditeľ by mal mať plnú zodpovednosť. Zamestnanci agentúry by mali byť nezávislí a mali by byť zamestnaní na základe krátkodobých a dlhodobých zmlúv, aby sa zachovali organizačné znalosti a kontinuita činnosti agentúry a aby sa súčasne zachovala potrebná a priebežná výmena odborných znalostí so železničným sektorom. Výdavky agentúry by mali zahŕňať personálne, administratívne, infraštruktúrne a operačné výdavky a okrem iného aj sumy zaplatené vnútroštátnym bezpečnostným orgánom za ich prácu súvisiacu s vydávaním povolení pre vozidlá a jednotných bezpečnostných osvedčení v súlade s príslušnými dohodami o spolupráci a ustanoveniami vykonávacieho aktu týkajúceho sa stanovenia poplatkov a platieb.

(34)

Pokiaľ ide o prevenciu a riadenie konfliktov záujmov, je dôležité, aby agentúra konala nestranne, preukázala bezúhonnosť a vysokú úroveň profesionality. Nikdy by nemali existovať oprávnené dôvody domnievať sa, že rozhodnutia môžu byť ovplyvnené záujmami, ktoré sú v konflikte s úlohou agentúry ako orgánu slúžiaceho celej Únii, alebo súkromnými záujmami, alebo vzťahmi ktoréhokoľvek zamestnanca agentúry, vyslaného národného experta alebo člena riadiacej rady alebo odvolacích rád, ktoré vedú alebo by mohli viesť ku konfliktu s príslušným plnením úradných povinností dotknutej osoby. Riadiaca rada by preto mala prijať komplexné pravidlá o konflikte záujmov, ktoré by sa vzťahovali na celú agentúru. Uvedené pravidlá by mali zohľadňovať odporúčania, ktoré vydal Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 15 z roku 2012.

(35)

S cieľom zefektívniť rozhodovací proces v agentúre a prispievať k zvýšeniu efektívnosti a účinnosti by sa mala zaviesť dvojstupňová riadiaca štruktúra. Na tento účel by členské štáty a Komisia mali byť zastúpené v riadiacej rade, ktorej budú zverené potrebné právomoci vrátane právomoci zostaviť rozpočet a schváliť programový dokument. Riadiaca rada by mala určovať všeobecné smerovanie činnosti agentúry a mala by byť užšie zapojená do monitorovania činností agentúry na účely posilnenia dohľadu nad administratívnymi a rozpočtovými záležitosťami. Mala by sa zriadiť menšia výkonná rada na riadnu prípravu zasadnutí riadiacej rady a podporu jej rozhodovacieho procesu. Právomoci výkonnej rady by sa mali vymedziť v rámci mandátu, ktorý prijme riadiaca rada, a v prípade potreby by mali zahŕňať stanoviská a predbežné rozhodnutia podliehajúce konečnému schváleniu riadiacou radou.

(36)

Na zaručenie transparentnosti rozhodnutí riadiacej rady by sa na jej zasadnutiach mali zúčastňovať zástupcovia príslušných sektorov, ale bez hlasovacieho práva. Zástupcov rôznych zainteresovaných strán by mala vymenúvať Komisia na základe ich reprezentatívnosti v rámci železničných podnikov, manažérov infraštruktúry, železničného odvetvia, organizácií odborových zväzov, cestujúcich a zákazníkov nákladnej dopravy na úrovni Únie.

(37)

Je potrebné zabezpečiť, aby strany, ktorých sa rozhodnutia agentúry týkajú, mali právo žiadať o potrebné opravné prostriedky, ktoré by sa mali udeliť nezávislým a nestranným spôsobom. Mal by sa zaviesť vhodný odvolací mechanizmus, aby sa proti rozhodnutiam výkonného riaditeľa bolo možné odvolať u špecializovanej odvolacej rady.

(38)

Pre prípady odlišných stanovísk agentúry a vnútroštátnych bezpečnostných orgánov k otázke vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení alebo povolení pre vozidlá by sa malo zriadiť rozhodcovské konanie, aby sa rozhodnutia prijímali koordinovane a na základe spolupráce.

(39)

Širší strategický výhľad, pokiaľ ide o činnosti agentúry, by pomohol účinnejšie plánovať a riadiť jej zdroje a prispel by k vyššej kvalite jej výstupov. Potvrdzuje a posilňuje sa to delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (10). Riadiaca rada by preto po náležitých konzultáciách s príslušnými zainteresovanými stranami mala prijať a pravidelne aktualizovať jeden programový dokument obsahujúci ročný a viacročný pracovný program.

(40)

Ak sa po prijatí programového dokumentu uloží agentúre nová úloha v súvislosti s bezpečnosťou a interoperabilitou železničného systému Únie, riadiaca rada by po analýze personálnych a rozpočtových dôsledkov na zdroje mala v prípade potreby zmeniť tento programový dokument tak, aby zahŕňal uvedenú novú úlohu.

(41)

Činnosť agentúry by mala byť transparentná. Mala by sa zabezpečiť účinná kontrola zo strany Európskeho parlamentu a na uvedený účel by sa mali s Európskym parlamentom uskutočniť konzultácie o návrhu viacročnej časti programového dokumentu agentúry a Európsky parlament by mal mať možnosť vypočuť výkonného riaditeľa agentúry a dostať výročnú správu o činnostiach agentúry. Agentúra by mala uplatňovať aj príslušné právne predpisy Únie týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom.

(42)

V uplynulých rokoch, počas ktorých boli vytvorené ďalšie decentralizované agentúry, sa zlepšila transparentnosť a kontrola nad hospodárením s finančnými prostriedkami Únie, ktoré boli týmto agentúram pridelené, a to najmä pokiaľ ide o zahrnutie poplatkov do rozpočtu, finančnú kontrolu, právomoc udeliť absolutórium, príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia a vnútorný rozpočtový postup (kódex správania). Podobne by sa malo na agentúru bez obmedzenia uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (11), pričom agentúra by mala pristúpiť k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (12).

(43)

Agentúra by mala vo svojich vzťahoch s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami aktívne podporovať prístup Únie k bezpečnosti a interoperabilite železníc. Mala by sem patriť, v medziach právomoci agentúry, aj podpora recipročného prístupu železničných podnikov Únie na železničné trhy tretích krajín, ako aj prístup železničných koľajových vozidiel Únie do sietí tretích krajín.

(44)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia s ohľadom na preskúmanie návrhov vnútroštátnych predpisov a platných vnútroštátnych predpisov, monitorovanie vnútroštátnych bezpečnostných orgánov a notifikovaných orgánov posudzovania zhody, vypracovanie rokovacieho poriadku odvolacích rád a s ohľadom na stanovenie poplatkov a platieb, ktoré agentúra môže vyberať, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (13).

(45)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadiť špecializovaný orgán, ktorý bude formulovať spoločné riešenia záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti železníc a interoperability železníc, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu spoločnej povahy práce, ktorá sa má vykonať, ho preto možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(46)

V záujme riadneho fungovania agentúry je potrebné zaviesť určité zásady týkajúce sa jej riadenia, aby sa dosiahol súlad so spoločným vyhlásením a spoločným prístupom, ktorých účelom je zefektívniť činnosti agentúr a zvýšiť ich výkonnosť a ktoré v júli 2012 schválila medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry EÚ.

(47)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ZÁSADY

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa zriaďuje Železničná agentúra Európskej únie (ďalej len „agentúra“).

2.   V tomto nariadení sa ustanovuje:

a)

zriadenie a úlohy agentúry;

b)

úlohy členských štátov v súvislosti s týmto nariadením.

3.   Týmto nariadením sa podporuje zriadenie jednotného európskeho železničného priestoru, a najmä ciele týkajúce sa:

a)

interoperability v rámci železničného systému Únie, ako sa ustanovuje v smernici (EÚ) 2016/797;

b)

bezpečnosti železničného systému Únie, ako sa ustanovuje v smernici (EÚ) 2016/798;

c)

certifikácie rušňovodičov ustanovenej v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (14).

Článok 2

Ciele agentúry

Cieľom agentúry je prispievať k ďalšiemu rozvoju a účinnému fungovaniu jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc prostredníctvom zaručenia vysokej úrovne bezpečnosti a interoperability železníc, ako aj zlepšenia konkurenčného postavenia železničného sektora. Agentúra predovšetkým prispieva, pokiaľ ide o technické otázky, k vykonávaniu právnych predpisov Únie rozvíjaním spoločného prístupu k bezpečnosti železničného systému Únie a zvýšením úrovne interoperability železničného systému Únie.

Medzi ďalšie ciele agentúry patrí sledovanie vypracúvania vnútroštátnych železničných predpisov na podporu činnosti vnútroštátnych orgánov pôsobiacich v oblastiach bezpečnosti a interoperability železníc a podporovanie optimalizácie postupov.

Ak sa tak stanovuje v smernici (EÚ) 2016/797 a smernici (EÚ) 2016/798, agentúra vykonáva úlohu orgánu Únie zodpovedného za vydávanie povolení na uvedenie železničných vozidiel a typov vozidiel na trh a za vydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky.

Pri plnení uvedených cieľov agentúra v plnej miere zohľadňuje proces rozširovania Únie a osobitné obmedzenia, ktoré súvisia so železničnými spojeniami s tretími krajinami.

Článok 3

Právne postavenie

1.   Agentúra je orgánom Únie s právnou subjektivitou.

2.   V každom členskom štáte má agentúra najvyšší stupeň právnej spôsobilosti priznaný právnickým osobám podľa práva daného štátu. Môže predovšetkým nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

4.   Agentúra má výlučnú zodpovednosť za funkcie a právomoci, ktoré jej boli pridelené.

Článok 4

Druhy aktov agentúry

Agentúra môže:

a)

predkladať odporúčania Komisii týkajúce sa uplatňovania článkov 13, 15, 17, 19, 35, 36 a 37;

b)

predkladať odporúčania členským štátom týkajúce sa uplatňovania článku 34;

c)

vydávať stanoviská pre Komisiu podľa článku 10 ods. 2 a článku 42 a pre dotknuté orgány v členských štátoch podľa článkov 10, 25 a 26;

d)

predkladať odporúčania vnútroštátnym bezpečnostným orgánom podľa článku 33 ods. 4;

e)

vydávať rozhodnutia podľa článkov 14, 20, 21 a 22;

f)

vydávať stanoviská, ktoré predstavujú prijateľné prostriedky preukázania zhody podľa článku 19;

g)

vydávať technické dokumenty podľa článku 19;

h)

vydávať audítorské správy podľa článkov 33 a 34;

i)

vydávať usmernenia a iné nezáväzné dokumenty, ktoré uľahčujú uplatňovanie právnych predpisov o bezpečnosti a interoperabilite železníc podľa článkov 13, 19, 28, 32, 33 a 37.

KAPITOLA 2

PRACOVNÉ METÓDY

Článok 5

Vytváranie a zloženie pracovných skupín a iných skupín

1.   Agentúra vytvorí obmedzený počet pracovných skupín na účely vypracúvania odporúčaní a v prípade potreby usmernení týkajúcich sa najmä technických špecifikácií interoperability (ďalej len „TSI“), spoločných bezpečnostných cieľov (ďalej len „CST“), spoločných bezpečnostných metód (ďalej len „CSM“) a používania spoločných bezpečnostných ukazovateľov (ďalej len „CSI“).

Agentúra môže na žiadosť Komisie alebo výboru uvedeného v článku 81 (ďalej len „výbor“) alebo z vlastnej iniciatívy a po konzultáciách s Komisiou vytvárať pracovné skupiny v iných náležite odôvodnených prípadoch.

Pracovným skupinám predsedá zástupca agentúry.

2.   Pracovné skupiny pozostávajú:

zo zástupcov navrhnutých príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na účasť v pracovných skupinách,

z odborníkov zo železničného sektora, ktorých vybrala agentúra zo zoznamu uvedeného v odseku 3. Agentúra zabezpečuje náležité zastúpenie tých sektorov priemyslu a tých používateľov, ktorých by sa mohli dotknúť opatrenia, ktoré Komisia môže navrhnúť na základe odporúčaní, ktoré jej adresovala agentúra. Agentúra sa podľa možnosti usiluje o vyvážené geografické zastúpenie.

Agentúra môže v prípade potreby vymenovať do pracovných skupín nezávislých odborníkov a zástupcov medzinárodných organizácií, ktorí sú v príslušnej oblasti považovaní za kompetentných. Do pracovných skupín nesmú byť vymenovaní zamestnanci agentúry s výnimkou predsedníctva pracovných skupín, ktoré zabezpečuje zástupca agentúry.

3.   Každý zastupiteľský orgán uvedený v článku 38 ods. 4 zasiela agentúre zoznam najkvalifikovanejších odborníkov poverených jeho zastupovaním v každej pracovnej skupine, pričom uvedený zoznam v prípade zmien aktualizuje.

4.   Vždy keď má práca takýchto pracovných skupín priamy vplyv na pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť pracovníkov v danom odvetví, zástupcovia navrhnutí organizáciami odborových zväzov pôsobiacimi na európskej úrovni sa zapoja do príslušných pracovných skupinách ako riadni členovia.

5.   Cestovné výdavky a výdavky na diéty členov pracovných skupín založené na predpisoch a sadzbách, ktoré prijala riadiaca rada, znáša agentúra.

6.   Agentúra pri vypracúvaní odporúčaní a usmernení podľa odseku 1 náležite zohľadňuje výsledok činnosti pracovných skupín.

7.   Agentúra vytvorí skupiny na účely článkov 24, 29 a článku 38 ods. 1.

8.   Agentúra môže v súlade s článkom 38 ods. 4 a v náležite odôvodnených prípadoch na žiadosť Komisie alebo výboru alebo z vlastnej iniciatívy vytvárať skupiny.

9.   Činnosť pracovných skupín a iných skupín musí byť transparentná. Riadiaca rada prijme rokovací poriadok pracovných skupín a iných skupín vrátane pravidiel transparentnosti.

Článok 6

Konzultácie so sociálnymi partnermi

Vždy keď majú úlohy uvedené v článkoch 13, 15, 19 a 36 priamy vplyv na sociálne prostredie alebo pracovné podmienky pracovníkov v danom odvetví, agentúra uskutoční konzultácie so sociálnymi partnermi v rámci výboru pre medziodvetvový dialóg ustanoveného podľa rozhodnutia Komisie 98/500/ES (15). V takýchto prípadoch sociálni partneri môžu reagovať na tieto konzultácie, a ak sa tak rozhodnú urobiť, musia reagovať do troch mesiacov.

Uvedené konzultácie sa uskutočnia pred tým, ako agentúra predloží svoje odporúčania Komisii. Agentúra náležite zohľadňuje tieto konzultácie a musí byť vždy k dispozícii, aby vysvetlila svoje odporúčania. Stanoviská vyjadrené v rámci výboru pre medziodvetvový dialóg poskytuje agentúra spolu so svojím odporúčaním Komisii a Komisia výboru.

Článok 7

Konzultácie so zákazníkmi nákladnej železničnej dopravy a cestujúcimi

Vždy keď majú úlohy uvedené v článkoch 13 a 19 priamy vplyv na zákazníkov nákladnej železničnej dopravy a cestujúcich, agentúra uskutoční konzultácie s organizáciami, ktoré ich zastupujú, vrátane zástupcov osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou. V takýchto prípadoch uvedené organizácie môžu reagovať na tieto konzultácie, a ak sa tak rozhodnú urobiť, musia reagovať do troch mesiacov.

Zoznam organizácií, s ktorými sa majú uskutočniť konzultácie, vypracúva Komisia s pomocou výboru.

Uvedené konzultácie sa uskutočnia pred tým, ako agentúra predloží svoje odporúčania Komisii. Agentúra uvedené konzultácie náležite zohľadňuje a musí byť vždy pripravená svoje odporúčania odôvodniť. Stanoviská, ktoré vyjadrili dotknuté organizácie, poskytuje agentúra spolu so svojím odporúčaním Komisii a Komisia výboru.

Článok 8

Posúdenie vplyvu

1.   Agentúra uskutočňuje posúdenie vplyvu svojich odporúčaní a stanovísk. Riadiaca rada prijme metodiku posúdenia vplyvu na základe metodiky Komisie. Agentúra úzko spolupracuje s Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnila príslušná práca Komisie. Agentúra v správe pripojenej ku každému odporúčaniu jasne určí predpoklady, ktoré sa použili ako základ posúdenia vplyvu, a zdroje použitých údajov.

2.   Pred tým, ako agentúra nejakú činnosť začlení do programového dokumentu prijatého riadiacou radou v súlade s článkom 51 ods. 1, uskutoční predbežné posúdenie vplyvu, v ktorom sa uvedie:

a)

problém, ktorý sa má riešiť, a možné riešenia;

b)

rozsah, v akom by bolo potrebné konkrétne opatrenie vrátane predloženia odporúčania alebo vydania stanoviska agentúry;

c)

očakávaný príspevok agentúry k riešeniu problému.

Predtým než sa akákoľvek činnosť alebo projekt začlenia do programového dokumentu, podrobia sa analýze účinnosti, a to samostatne, ako aj vo vzájomnej súčinnosti, s cieľom čo najlepšie využiť rozpočet a zdroje agentúry.

3.   Agentúra môže vykonať následné posúdenie právnych predpisov na základe jej odporúčaní.

4.   Členské štáty poskytujú agentúre údaje potrebné na posúdenie vplyvu, ak sú k dispozícii.

Zastupiteľské orgány poskytujú agentúre na jej žiadosť údaje potrebné na posúdenie vplyvu, ktoré nemajú dôverný charakter.

Článok 9

Štúdie

Ak sú na plnenie úloh agentúry potrebné štúdie, agentúra si ich objednáva, pričom do ich vypracúvania sa v prípade potreby zapájajú pracovné skupiny a iné skupiny uvedené v článku 5, a financuje tieto štúdie zo svojho rozpočtu.

Článok 10

Stanoviská

1.   Agentúra na žiadosť jedného alebo viacerých vnútroštátnych regulačných orgánov uvedených v článku 55 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ (16) vydáva stanoviská týkajúce sa najmä aspektov súvisiacich s bezpečnosťou a interoperabilitou tých záležitostí, na ktoré boli upozornené.

2.   Agentúra vydáva na žiadosť Komisie stanoviská k zmenám ktoréhokoľvek aktu prijatého na základe smernice (EÚ) 2016/797 alebo smernice (EÚ) 2016/798, najmä ak existujú náznaky údajných nedostatkov.

3.   Všetky stanoviská agentúry, predovšetkým stanoviská uvedené v odseku 2, vydáva agentúra čo najskôr a najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o ich vydanie, pokiaľ sa so žiadajúcou stranou nedohodlo inak. Agentúra zverejní uvedené stanoviská do jedného mesiaca po ich vydaní vo verzii, z ktorej bude vypustený všetok materiál podliehajúci obchodnému tajomstvu.

Článok 11

Návštevy v členských štátoch

1.   Agentúra môže na účely plnenia svojich úloh, a to najmä tých, ktoré sa uvádzajú v článkoch 14, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 a 42, a s cieľom pomáhať Komisii pri plnení jej povinností podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), predovšetkým pri posudzovaní účinného vykonávania príslušných právnych predpisov Únie, vykonávať návštevy v členských štátoch v súlade s politikou a pracovnými metódami a postupmi, ktoré prijala riadiaca rada.

2.   Agentúra po konzultáciách s dotknutými členskými štátmi včas informuje tieto štáty o plánovanej návšteve, menách úradníkov agentúry delegovaných vykonať návštevu, dátume začiatku návštevy, ako aj o jej predpokladanom trvaní. Úradníci agentúry delegovaní na vykonávanie takýchto návštev ich vykonávajú na základe predloženia písomného rozhodnutia výkonného riaditeľa, v ktorom sa uvádza účel a ciele ich návštevy.

3.   Vnútroštátne orgány dotknutých členských štátov uľahčujú prácu zamestnancov agentúry.

4.   Agentúra vypracuje správu o každej návšteve uvedenej v odseku 1 a pošle ju Komisii a dotknutému členskému štátu.

5.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté inšpekcie uvedené v článku 33 ods. 7 a článku 34 ods. 6.

6.   Cestovné výdavky, výdavky na ubytovanie, diéty a iné výdavky, ktoré vznikli zamestnancom agentúry, hradí agentúra.

Článok 12

Jednotné kontaktné miesto

1.   Agentúra vytvorí a spravuje informačný a komunikačný systém, ktorý obsahuje aspoň tieto funkcie jednotného kontaktného miesta:

a)

jediné prístupové miesto, prostredníctvom ktorého žiadateľ predloží svoje spisy žiadosti o povolenie typu, povolenie na uvedenie vozidla na trh a jednotné bezpečnostné osvedčenia. Keď sa oblasť používania alebo prevádzky obmedzuje len na sieť alebo siete v rámci jedného členského štátu, jediné prístupové miesto sa zriadi tak, aby sa zabezpečilo, že si žiadateľ zvolí orgán, od ktorého si želá spracovanie žiadosti o vydanie povolení alebo jednotných bezpečnostných osvedčení v rámci celého konania;

b)

spoločnú platformu na výmenu informácií, ktorá bude agentúre a vnútroštátnym bezpečnostným orgánom poskytovať informácie o všetkých žiadostiach o povolenia a jednotné bezpečnostné osvedčenia, o štádiách týchto postupov a o ich výsledkoch, prípadne o žiadostiach a rozhodnutiach odvolacej rady;

c)

spoločnú platformu na výmenu informácií, ktorá bude agentúre a vnútroštátnym bezpečnostným orgánom poskytovať informácie o žiadostiach o schválenie agentúrou v súlade s článkom 19 smernice (EÚ) 2016/797 a o žiadostiach o povolenia subsystémov traťové riadenie – zabezpečenie a návestenie, kam patrí Európsky systém riadenia vlakov (ETCS – European Train Control System) a/alebo vybavenie globálneho systému pre mobilné komunikácie v železničnej doprave (GSM-R – Global System for Mobile Communications – Railway), o štádiách týchto postupov a o ich výsledkoch, prípadne o žiadostiach a rozhodnutiach odvolacej rady;

d)

systém včasného varovania schopný v skorej fáze identifikovať potreby koordinácie medzi rozhodnutiami prijímanými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi a agentúrou v prípade rôznych žiadostí o podobné povolenia alebo jednotné bezpečnostné osvedčenia.

2.   Technické a funkčné špecifikácie jednotného kontaktného miesta uvedené v odseku 1 sa vypracujú v spolupráci so sieťou vnútroštátnych bezpečnostných orgánov uvedených v článku 38 na základe návrhu, ktorý pripraví agentúra, pričom zohľadní výsledky analýzy nákladov a prínosov. Riadiaca rada prijme na tomto základe technické a funkčné špecifikácie a plán na vytvorenie jednotného kontaktného miesta. Jednotné kontaktné miesto sa zriadi bez toho, aby boli dotknuté práva duševného vlastníctva a požadovaný stupeň dôvernosti, pričom sa v prípade potreby zohľadnia aplikácie informačných technológií a registre, ktoré už agentúra vytvorila, ako napríklad tie, ktoré sú uvedené v článku 37.

3.   Jednotné kontaktné miesto sa uvedie do prevádzky do 16. júna 2019.

4.   Agentúra monitoruje žiadosti podané prostredníctvom jednotného kontaktného miesta najmä prostredníctvom systému včasného varovania uvedeného v odseku 1 písm. d). Ak sa zistí, že sa v rôznych žiadostiach žiada o podobné povolenia alebo jednotné bezpečnostné osvedčenia, agentúra zabezpečí následné primerané opatrenia, napríklad:

a)

informuje žiadateľa/žiadateľov, že je podaná iná alebo podobná žiadosť o povolenie alebo osvedčenie;

b)

zabezpečí koordináciu s príslušnými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi s cieľom zabezpečiť súlad medzi rozhodnutiami vnútroštátnych bezpečnostných orgánov a agentúrou. Ak sa do jedného mesiaca od začiatku koordinačného procesu nepodarí dosiahnuť žiadne vzájomne prijateľné riešenie, záležitosť sa postúpi odvolacej rade na rozhodcovské konanie uvedené v článkoch 55, 61 a 62.

KAPITOLA 3

ÚLOHY AGENTÚRY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI ŽELEZNÍC

Článok 13

Technická podpora – odporúčania týkajúce sa bezpečnosti železníc

1.   Agentúra predloží Komisii odporúčania týkajúce sa CSI, CSM a CST uvedených v článkoch 5, 6 a 7 smernice (EÚ) 2016/798. Agentúra predloží Komisii aj odporúčania týkajúce sa pravidelnej revízie CSI, CSM a CST.

2.   Agentúra na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy predloží Komisii odporúčania týkajúce sa ďalších opatrení v oblasti bezpečnosti, pričom zohľadní získané skúsenosti.

3.   Agentúra vydá usmernenia s cieľom pomáhať vnútroštátnym bezpečnostným orgánom v súvislosti s dohľadom nad železničnými podnikmi, manažérmi infraštruktúry a ďalšími subjektmi v súlade s článkom 17 smernice (EÚ) 2016/798.

4.   Agentúra môže predložiť Komisii odporúčania týkajúce sa CSM vzťahujúce sa na všetky prvky systému riadenia bezpečnosti, ktoré je potrebné zosúladiť na úrovni Únie, v súlade s článkom 9 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/798.

5.   Agentúra môže vydávať usmernenia a iné nezáväzné dokumenty na uľahčenie vykonávania právnych predpisov o bezpečnosti železníc vrátane poskytovania pomoci členským štátom pri určovaní vnútroštátnych predpisov, ktoré je možné zrušiť v nadväznosti na prijatie a/alebo revíziu CSM a usmernenia týkajúce sa prijímania nových vnútroštátnych predpisov alebo zmeny existujúcich vnútroštátnych predpisov. Agentúra môže tiež vydávať usmernenia o bezpečnosti železníc a vydávaní bezpečnostných osvedčení vrátane zoznamov príkladov osvedčených postupov, a to predovšetkým v prípade cezhraničnej dopravy a infraštruktúry.

Článok 14

Jednotné bezpečnostné osvedčenia

Agentúra vydáva, obnovuje a mení jednotné bezpečnostné osvedčenia a pozastavuje ich platnosť, pričom v tejto súvislosti spolupracuje s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi v súlade s článkami 10, 11 a 18 smernice (EÚ) 2016/798.

Agentúra obmedzuje alebo zrušuje jednotné bezpečnostné osvedčenia, pričom v tejto súvislosti spolupracuje s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi v súlade s článkom 17 smernice (EÚ) 2016/798.

Článok 15

Údržba vozidiel

1.   Agentúra pomáha Komisii v súvislosti so systémom certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu v súlade s článkom 14 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/798.

2.   Agentúra predkladá odporúčania Komisii na účely článku 14 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798.

3.   Agentúra uskutoční analýzu akýchkoľvek alternatívnych opatrení prijatých v súlade s článkom 15 smernice (EÚ) 2016/798 a výsledky tejto analýzy začlení do správy uvedenej v článku 35 ods. 4 tohto nariadenia.

4.   Agentúra podporuje a na požiadanie koordinuje vnútroštátne bezpečnostné orgány, pokiaľ ide o dohľad nad subjektmi zodpovednými za údržbu, v súlade s článkom 17 ods. 1 písm. c) smernice (EÚ) 2016/798.

Článok 16

Spolupráca s vnútroštátnymi vyšetrovacími orgánmi

Agentúra spolupracuje s vnútroštátnymi vyšetrovacími orgánmi v súlade s článkom 20 ods. 3, článkom 22 ods. 1, 2, 5 a 7 a článkom 26 smernice (EÚ) 2016/798.

Článok 17

Preprava nebezpečného tovaru železničnou dopravou

Agentúra sleduje vývoj právnych predpisov upravujúcich prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES (17) a spolu s Komisiou zabezpečuje, aby bol tento vývoj v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a interoperabilitu železníc, a najmä so základnými požiadavkami. Agentúra na tieto účely pomáha Komisii a na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy môže vydávať odporúčania.

Článok 18

Výmena informácií o nehodách súvisiacich s bezpečnosťou

Agentúra podporuje výmenu informácií o nehodách, incidentoch a situáciách, keď takmer došlo k havárii, súvisiacich s bezpečnosťou, pričom zohľadňuje skúsenosti subjektov z oblasti železníc uvedených v článku 4 smernice (EÚ) 2016/798. Uvedená výmena informácií povedie k rozvoju osvedčených postupov na úrovni členských štátov.

KAPITOLA 4

ÚLOHY AGENTÚRY TÝKAJÚCE SA INTEROPERABILITY

Článok 19

Technická podpora v oblasti interoperability železníc

1.   Agentúra:

a)

predkladá Komisii odporúčania týkajúce sa TSI a ich revízie v súlade s článkom 5 smernice (EÚ) 2016/797;

b)

predkladá Komisii odporúčania týkajúce sa vzorov vyhlásenia ES o overení a dokumentov v rámci súboru technickej dokumentácie, ktoré musia byť k nemu pripojené, na účely článku 15 ods. 9 smernice (EÚ) 2016/797

c)

predkladá Komisii odporúčania týkajúce sa špecifikácií registrov a ich revízie na účely článkov 47, 48 a 49 smernice (EÚ) 2016/797;

d)

vydáva stanoviská, ktoré predstavujú prijateľné prostriedky preukázania zhody, v súvislosti s nedostatkami TSI v súlade s článkom 6 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/797 a poskytuje uvedené stanoviská Komisii;

e)

na žiadosť Komisie jej vydáva stanoviská týkajúce sa žiadostí členských štátov o neuplatňovanie TSI v súlade s článkom 7 smernice (EÚ) 2016/797;

f)

vydáva technické dokumenty v súlade s článkom 4 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/797;

g)

vydáva rozhodnutie o schválení pred akoukoľvek výzvou na predloženie ponuky v súvislosti s traťovým zariadením ERTMS s cieľom zabezpečiť harmonizované vykonávanie ERTMS v Únii podľa článku 19 smernice (EÚ) 2016/797;

h)

vydáva Komisii odporúčania týkajúce sa odbornej prípravy a certifikácie vlakového personálu vykonávajúceho rozhodujúce úlohy z hľadiska bezpečnosti;

i)

vydáva príslušným európskym orgánom pre normalizáciu podrobné usmernenia týkajúce sa noriem s cieľom doplniť mandát, ktorý im zverila Komisia;

j)

predkladá Komisii odporúčania týkajúce sa pracovných podmienok všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú rozhodujúce úlohy z hľadiska bezpečnosti;

k)

predkladá Komisii odporúčania týkajúce sa zosúladených noriem, ktoré majú vypracovať európske orgány pre normalizáciu, a noriem týkajúcich sa vymeniteľných náhradných dielov, ktoré môžu zlepšiť úroveň bezpečnosti a interoperability železničného systému Únie;

l)

v prípade potreby adresuje Komisii odporúčania týkajúce sa komponentov dôležitých pre bezpečnosť.

2.   Pri vypracúvaní odporúčaní uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), h), k) a l) agentúra:

a)

zabezpečuje, aby sa TSI a špecifikácie registrov prispôsobili technickému pokroku, trendom na trhu a sociálnym požiadavkám;

b)

zabezpečuje koordináciu medzi vypracovaním a aktualizáciou TSI a vypracovaním akýchkoľvek európskych noriem, ktoré sa ukážu ako potrebné z hľadiska interoperability, a udržiava príslušné kontakty s európskymi orgánmi pre normalizáciu;

c)

sa v prípade potreby zúčastňuje ako pozorovateľ zasadnutí príslušných pracovných skupín zriadených uznávanými orgánmi pre normalizáciu.

3.   Agentúra môže vydávať usmernenia a iné nezáväzné dokumenty na uľahčenie vykonávania právnych predpisov o interoperabilite železníc vrátane poskytovania pomoci členským štátom pri určovaní vnútroštátnych predpisov, ktoré je možné zrušiť v nadväznosti na prijatie alebo revíziu TSI.

4.   V prípadoch, ak komponenty interoperability nespĺňajú základné požiadavky, agentúra pomáha Komisii v súlade s článkom 11 smernice (EÚ) 2016/797.

Článok 20

Povolenia na uvedenie vozidiel na trh

Agentúra vydáva povolenia na uvedenie železničných vozidiel na trh a je splnomocnená obnovovať, meniť, pozastavovať platnosť a zrušovať povolenia, ktoré vydala. Na tento účel agentúra spolupracuje s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi v súlade s článkom 21 smernice (EÚ) 2016/797.

Článok 21

Povolenia na uvedenie typov vozidiel na trh

Agentúra vydáva povolenia na uvedenie typov vozidiel na trh a je splnomocnená obnovovať, meniť, pozastavovať platnosť a zrušovať povolenia, ktoré vydala v súlade s článkom 24 smernice (EÚ) 2016/797.

Článok 22

Uvedenie subsystémov traťové riadenie – zabezpečenie a návestenie do prevádzky

Agentúra pred akoukoľvek výzvou na predloženie ponuky v súvislosti s traťovým zariadením ERTMS skontroluje, či technické riešenia vyhovujú príslušným TSI a či sú teda plne interoperabilné, a prijme rozhodnutie o schválení v súlade s článkom 19 smernice (EÚ) 2016/797.

Článok 23

Telematické aplikácie

1.   Agentúra koná ako orgán zodpovedný za systém s cieľom zabezpečiť koordinovaný rozvoj telematických aplikácií v Únii v súlade s relevantnými TSI. Agentúra na tento účel zachováva, monitoruje a spravuje príslušné požiadavky subsystémov.

2.   Agentúra vymedzuje, uverejňuje a uplatňuje postup spravovania žiadostí o zmeny špecifikácií telematických aplikácií. Agentúra na tento účel zriadi, udržiava a aktualizuje register žiadostí o zmeny takýchto špecifikácií a ich stavu spolu s príslušnými odôvodneniami.

3.   Agentúra vypracuje a udržiava technické nástroje na spravovanie rôznych verzií špecifikácií telematických aplikácií a usiluje sa o zabezpečenie spätnej zlučiteľnosti.

4.   Agentúra pomáha Komisii pri monitorovaní zavádzania špecifikácií telematických aplikácií v súlade s príslušnými TSI.

Článok 24

Podpora notifikovaných orgánov posudzovania zhody

1.   Agentúra podporuje činnosti notifikovaných orgánov posudzovania zhody podľa článku 30 smernice (EÚ) 2016/797. Uvedená podpora zahŕňa najmä vydávanie usmernení na posudzovanie zhody alebo vhodnosti na použitie komponentu interoperability podľa článku 9 smernice (EÚ) 2016/797 a usmernení týkajúcich sa postupu overovania ES uvedeného v článkoch 10 a 15 smernice (EÚ) 2016/797.

2.   Agentúra môže uľahčovať spoluprácu medzi notifikovanými orgánmi posudzovania zhody v súlade s článkom 44 smernice (EÚ) 2016/797 a môže najmä vykonávať funkciu technického sekretariátu ich koordinačnej skupiny.

KAPITOLA 5

ÚLOHY AGENTÚRY TÝKAJÚCE SA VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV

Článok 25

Preskúmanie návrhov vnútroštátnych predpisov

1.   Agentúra do dvoch mesiacov od ich doručenia preskúma návrhy vnútroštátnych predpisov, ktoré jej boli predložené v súlade s článkom 8 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/798 a s článkom 14 ods. 5 smernice (EÚ) 2016/797. Ak je potrebný preklad alebo ak si to vyžaduje rozsah alebo komplexnosť návrhu vnútroštátneho predpisu, agentúra môže so súhlasom členského štátu predĺžiť túto lehotu až o tri dodatočné mesiace. Avšak vo výnimočných prípadoch sa môžu agentúra a dotknutý členský štát vzájomne dohodnúť na ďalšom predĺžení uvedenej lehoty.

Agentúra si počas uvedenej lehoty vymieňa relevantné informácie s dotknutým členským štátom, v prípade potreby konzultuje s príslušnými zainteresovanými stranami a následne informuje členský štát o výsledku preskúmania.

2.   Ak sa agentúra po preskúmaní uvedenom v odseku 1 domnieva, že návrh vnútroštátnych predpisov umožňuje splniť základné požiadavky na interoperabilitu železníc, dodržiavať platné CSM a TSI a dosiahnuť CST a že by neviedli k svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu v súvislosti s prevádzkou železničnej dopravy medzi členskými štátmi, informuje Komisiu a dotknutý členský štát o svojom pozitívnom posúdení. Komisia v takom prípade môže schváliť predpisy v systéme informačných technológií uvedenom v článku 27. Ak agentúra do dvoch mesiacov od doručenia návrhu vnútroštátneho predpisu alebo do konca lehoty predĺženej na základe dohody podľa odseku 1 neinformuje Komisiu a dotknutý členský štát o svojom posúdení, členský štát môže pristúpiť k zavedeniu predpisu bez toho, aby bol dotknutý článok 26.

3.   Ak preskúmanie uvedené v odseku 1 vedie k negatívnemu posúdeniu, agentúra informuje dotknutý členský štát a požiada o vyjadrenie jeho pozície k uvedenému posúdeniu. Ak agentúra v nadväznosti na uvedenú výmenu názorov s dotknutým členským štátom trvá na svojom negatívnom posúdení, do jedného mesiaca:

a)

vydá stanovisko určené dotknutému členskému štátu s uvedením dôvodov, prečo by predmetný vnútroštátny predpis alebo predpisy nemali nadobudnúť účinnosť a/alebo prečo by sa nemali uplatňovať, a

b)

informuje Komisiu o svojom negatívnom posúdení s uvedením dôvodov, prečo by predmetný vnútroštátny predpis alebo predpisy nemali nadobudnúť účinnosť a/alebo prečo by sa nemali uplatňovať.

Týmto nie je dotknuté právo členského štátu prijať nový vnútroštátny predpis v súlade s článkom 8 ods. 3 písm. c) smernice (EÚ) 2016/798 alebo článkom 14 ods. 4 písm. b) smernice (EÚ) 2016/797.

4.   Dotknutý členský štát informuje do dvoch mesiacov Komisiu o svojej pozícii k stanovisku uvedenému v odseku 3 vrátane svojich dôvodov v prípade nesúhlasu.

Ak sa prezentované dôvody považujú za nedostatočné alebo ak takéto informácie chýbajú a ak členský štát prijme predmetný vnútroštátny predpis bez dostatočného zohľadnenia stanoviska uvedeného v odseku 3, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať rozhodnutie určené dotknutému členskému štátu, v ktorom ho požiada o zmenu alebo zrušenie tohto predpisu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 81 ods. 2.

Článok 26

Preskúmanie platných vnútroštátnych predpisov

1.   Agentúra preskúma vnútroštátne predpisy oznámené v súlade s článkom 14 ods. 6 smernice (EÚ) 2016/797 a článkom 8 ods. 6 smernice (EÚ) 2016/798 do dvoch mesiacov od ich doručenia. Ak je potrebný preklad alebo ak si to vyžaduje rozsah alebo komplexnosť vnútroštátneho predpisu, agentúra môže so súhlasom členského štátu predĺžiť túto lehotu až o tri dodatočné mesiace. Avšak vo výnimočných prípadoch sa môžu agentúra a dotknutý členský štát vzájomne dohodnúť na ďalšom predĺžení uvedenej lehoty.

Agentúra si počas uvedenej lehoty vymieňa relevantné informácie s dotknutým členským štátom a následne ho informuje o výsledku preskúmania.

2.   Ak sa agentúra po preskúmaní uvedenom v odseku 1 domnieva, že vnútroštátne predpisy umožňujú splniť základné požiadavky na interoperabilitu železníc, dodržiavať platné CSM a TSI a dosiahnuť CST a že by neviedli k svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu v súvislosti s prevádzkou železničnej dopravy medzi členskými štátmi, informuje Komisiu a dotknutý členský štát o svojom pozitívnom posúdení. Komisia v takom prípade môže schváliť predpisy v systéme informačných technológií uvedenom v článku 27. Ak agentúra do dvoch mesiacov od doručenia vnútroštátnych predpisov alebo do uplynutia lehoty predĺženej na základe dohody podľa odseku 1 neinformuje Komisiu a dotknutý členský štát, predpis zostáva v platnosti.

3.   Ak preskúmanie uvedené v odseku 1 vedie k negatívnemu posúdeniu, agentúra informuje dotknutý členský štát a požiada ho o vyjadrenie jeho pozície k uvedenému posúdeniu. Ak agentúra v nadväznosti na uvedenú výmenu názorov s dotknutým členským štátom trvá na svojom negatívnom posúdení, do jedného mesiaca:

a)

vydá stanovisko určené dotknutému členskému štátu, v ktorom uvedie, že predmetný vnútroštátny predpis alebo predpisy boli predmetom negatívneho posúdenia, a uvedie dôvody, prečo by sa predmetný predpis alebo predpisy mali upraviť alebo zrušiť, a

b)

informuje Komisiu o svojom negatívnom posúdení s uvedením dôvodov, prečo by sa predmetný vnútroštátny predpis alebo predpisy mali upraviť alebo zrušiť.

4.   Dotknutý členský štát informuje do dvoch mesiacov Komisiu o svojej pozícii k stanovisku uvedenému v odseku 3 vrátane svojich dôvodov v prípade nesúhlasu. Ak sa prezentované dôvody považujú za nedostatočné alebo ak takéto informácie chýbajú, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať rozhodnutie určené dotknutému členskému štátu, v ktorom ho požiada o zmenu alebo zrušenie predmetného vnútroštátneho predpisu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 81 ods. 2.

5.   V prípade naliehavých preventívnych opatrení, ak preskúmanie uvedené v odseku 1 vedie k negatívnemu posúdeniu a dotknutý členský štát nezmení alebo nezruší predmetný vnútroštátny predpis do dvoch mesiacov od doručenia stanoviska agentúry, Komisia môže odchylne od odsekov 3 a 4 prijať prostredníctvom vykonávajúcich aktov rozhodnutie, ktorým požiada členský štát, aby tento predpis zmenil alebo zrušil. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 81 ods. 2.

V prípade pozitívneho posúdenia zo strany agentúry, a ak má predmetný vnútroštátny predpis vplyv na viacero členských štátov, Komisia v spolupráci s agentúrou a členskými štátmi prijme v prípade potreby primerané opatrenia vrátane revízie CSM a TSI.

6.   Postup uvedený v odsekoch 2, 3 a 4 sa uplatňuje mutatis mutandis v prípadoch, keď agentúra získa vedomosť o tom, že vnútroštátny predpis, či už oznámený, alebo nie, je nadbytočný, je v rozpore s CSM, CST, TSI alebo inými právnymi predpismi Únie v oblasti železničnej dopravy alebo vytvára neoprávnenú prekážku pre jednotný trh železničnej dopravy.

Článok 27

Systém informačných technológií používaný na účely oznamovania a klasifikácie vnútroštátnych predpisov

1.   Agentúra spravuje špecializovaný systém informačných technológií obsahujúci vnútroštátne predpisy uvedené v článkoch 25 a 26 a prijateľné vnútroštátne prostriedky preukázania zhody uvedené v článku 2 bode 34 smernice (EÚ) 2016/797. Agentúra ich v prípade potreby sprístupní zainteresovaným stranám na nahliadnutie.

2.   Členské štáty oznamujú agentúre a Komisii vnútroštátne predpisy uvedené v článku 25 ods. 1 a článku 26 ods. 1 prostredníctvom systému informačných technológií uvedeného v odseku 1 tohto článku. Agentúra v uvedenom systéme informačných technológií uverejňuje tieto predpisy vrátane stavu ich preskúmania a po dokončení aj pozitívne alebo negatívne výsledky posúdenia, pričom uvedený systém informačných technológií používa na účely informovania Komisie v súlade v článkami 25 a 26.

3.   Agentúra vykonáva technické preskúmanie platných vnútroštátnych predpisov uvedených v dostupných vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú od 15. júna 2016 zaznamenané v jej databáze referenčných dokumentov. Agentúra oznámené vnútroštátne predpisy klasifikuje v súlade s článkom 14 ods. 10 smernice (EÚ) 2016/797. Na tieto účely používa systém uvedený v odseku 1 tohto článku.

4.   Agentúra oznámené vnútroštátne predpisy klasifikuje v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798 a jej prílohou I s prihliadnutím na vývoj právnych predpisov Únie. Agentúra na tento účel vypracuje nástroj na spravovanie predpisov, ktorý majú používať členské štáty na zjednodušenie svojich systémov vnútroštátnych predpisov. Agentúra používa systém uvedený v odseku 1 tohto článku na uverejnenie nástroja na spravovanie predpisov.

KAPITOLA 6

ÚLOHY AGENTÚRY TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO SYSTÉMU RIADENIA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY (ERTMS)

Článok 28

Orgán zodpovedný za systém ERTMS

1.   Agentúra koná ako orgán zodpovedný za systém s cieľom zabezpečiť koordinovaný rozvoj systému ERTMS v rámci Únie v súlade s relevantnými TSI. Agentúra na tento účel zachováva, monitoruje a spravuje príslušné požiadavky subsystému vrátane technických špecifikácií pre ETCS a GSM-R.

2.   Agentúra vymedzuje, uverejňuje a uplatňuje postup spravovania žiadostí o zmeny špecifikácií ERTMS. Agentúra na tento účel zriadi, udržiava a aktualizuje register žiadostí o zmeny špecifikácií ERTMS a ich stavu spolu s príslušnými odôvodneniami.

3.   Vypracovanie nových verzií technických špecifikácií ERTMS nesmie narušiť mieru zavádzania ERTMS, stabilitu špecifikácií, ktorá je potrebná v záujme optimalizácie výroby vybavenia ERTMS, návratnosti investícií pre železničné podniky, prevádzkovateľov infraštruktúry a držiteľov a efektívneho plánovania zavádzania ERTMS.

4.   Agentúra vypracuje a udržiava technické nástroje na správu jednotlivých verzií ERTMS s cieľom zabezpečiť technickú a prevádzkovú zlučiteľnosť medzi sieťami a vozidlami vybavenými rozličnými verziami a poskytnúť stimuly na rýchle a koordinované zavedenie platných verzií.

5.   V súlade s článkom 5 ods. 10 smernice (EÚ) 2016/797 agentúra zabezpečuje, aby nasledujúce verzie vybavenia ERTMS boli technicky kompatibilné s predchádzajúcimi verziami.

6.   Agentúra vypracúva a šíri príslušné pokyny pre zainteresované strany týkajúce sa podávania žiadostí a vysvetľujúcu dokumentáciu k technickým špecifikáciám ERTMS.

Článok 29

Skupina notifikovaných orgánov posudzovania zhody pre ERTMS

1.   Agentúra vytvorí skupinu notifikovaných orgánov posudzovania zhody pre ERTMS uvedenú v článku 30 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/797 a predsedá jej.

Skupina kontroluje súlad uplatňovania postupu posudzovania zhody alebo vhodnosti na použitie komponentu interoperability podľa článku 9 smernice (EÚ) 2016/797 a postupov overovania ES uvedených v článku 10 smernice (EÚ) 2016/797, ktoré vykonávajú notifikované orgány posudzovania zhody.

2.   Agentúra podáva Komisii každý rok správu o činnostiach skupiny uvedenej v odseku 1 vrátane štatistických údajov o účasti zástupcov notifikovaných orgánov posudzovania zhody v skupine.

3.   Agentúra hodnotí uplatňovanie postupu posudzovania zhody komponentov interoperability a postupu overovania ES v prípade vybavenia ERTMS a raz za dva roky predkladá Komisii správu, v ktorej jej odporučí prípadné zlepšenia.

Článok 30

Zlučiteľnosť vlakových a traťových subsystémov ERTMS

1.   Agentúra rozhoduje o tom, že:

a)

bez toho, aby bol dotknutý článok 21 ods. 5 smernice (EÚ) 2016/797 a pred vydaním povolenia na uvedenie vozidla na trh, ktoré je vybavené vlakovým subsystémom ERTMS, poskytne žiadateľom na ich žiadosť poradenstvo o technickej zlučiteľnosti vlakového a traťového subsystému ERTMS;

b)

bez toho, aby bol dotknutý článok 17 smernice (EÚ) 2016/798 a po vydaní povolenia na uvedenie na trh vozidla, ktoré je vybavené vlakovým subsystémom ERTMS, poskytne železničným podnikom na ich žiadosť, predtým ako použijú vozidlo, ktoré je vybavené vlakovým subsystémom ERTMS, poradenstvo o prevádzkovej zlučiteľnosti vlakového a traťového subsystému ERTMS.

Na účel tohto odseku agentúra spolupracuje s príslušnými vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi.

2.   Ak agentúra pred tým, než vnútroštátny bezpečnostný orgán vydal povolenie, zistí, alebo ak ju žiadateľ prostredníctvom jednotného kontaktného miesta v súlade s článkom 19 ods. 6 smernice (EÚ) 2016/797 informuje, že došlo k zmene koncepcie alebo špecifikácie projektu po jeho schválení agentúrou v súlade s článkom 19 smernice (EÚ) 2016/797 a že existuje riziko technickej a prevádzkovej nezlučiteľnosti traťového subsystému ERTMS s vozidlami s vybavením ERTMS, agentúra nadviaže spoluprácu s dotknutými stranami vrátane žiadateľa a príslušného vnútroštátneho bezpečnostného orgánu s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie. Ak nemožno nájsť žiadne vzájomne prijateľné riešenie do jedného mesiaca od začiatku koordinačného procesu, záležitosť sa postúpi na rozhodcovské konanie odvolacej rade.

3.   Ak agentúra po tom, čo vnútroštátny bezpečnostný orgán vydal povolenie, zistí, že existuje riziko technickej alebo prevádzkovej nezlučiteľnosti medzi príslušnými sieťami a vozidlami s vybavením ERTMS, vnútroštátny bezpečnostný orgán a agentúra nadviažu spoluprácu so všetkými dotknutými stranami s cieľom čo najskôr dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie. Agentúra o takýchto prípadoch informuje Komisiu.

Článok 31

Podpora zavádzania ERTMS a projektov ERTMS

1.   Agentúra pomáha Komisii pri monitorovaní zavádzania ERTMS v súlade s platným európskym plánom zavádzania. Na žiadosť Komisie uľahčuje koordináciu zavádzania ERTMS pozdĺž transeurópskych dopravných koridorov a koridorov železničnej nákladnej dopravy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (18).

2.   Agentúra zabezpečuje technické opatrenia nadväzujúce na projekty zavádzania ERTMS financované Úniou vrátane analýzy súťažných podkladov v čase vyhlásenia verejnej súťaže, ak je potrebná a bez zbytočného predĺženia daného procesu. Agentúra v prípade potreby takisto pomáha príjemcom finančných prostriedkov Únie s cieľom zabezpečiť, aby technické riešenia uplatňované v rámci projektov boli plne v súlade s TSI týkajúcimi sa riadenia – zabezpečenia a návestenia, a teda aby boli plne interoperabilné.

Článok 32

Akreditácia laboratórií

1.   Agentúra podporuje harmonizovanú akreditáciu laboratórií ERTMS v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (19), a to najmä poskytnutím vhodných usmernení akreditačným orgánom.

2.   Agentúra informuje členské štáty a Komisiu v prípadoch nezhody s požiadavkami nariadenia (ES) č. 765/2008 v súvislosti s akreditáciou laboratórií ERTMS.

3.   Agentúra sa môže ako pozorovateľ zúčastniť na vzájomnom hodnotení podľa požiadaviek nariadenia (ES) č. 765/2008.

KAPITOLA 7

ÚLOHY AGENTÚRY TÝKAJÚCE SA MONITOROVANIA JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO ŽELEZNIČNÉHO PRIESTORU

Článok 33

Monitorovanie činnosti a rozhodovania vnútroštátnych bezpečnostných orgánov

1.   Agentúra na účely vykonávania úloh, ktoré sa jej zverili, a pomoci Komisii pri plnení jej povinností podľa ZFEÚ monitoruje v mene Komisie a prostredníctvom auditu a inšpekcií činnosť a rozhodovanie vnútroštátnych bezpečnostných orgánov.

2.   Agentúra má právo vykonávať audit:

a)

schopnosti vnútroštátnych bezpečnostných orgánov plniť úlohy týkajúce sa bezpečnosti a interoperability železníc a

b)

účinnosti monitorovania systémov riadenia bezpečnosti subjektov podľa článku 17 smernice (EÚ) 2016/798 zo strany vnútroštátnych bezpečnostných orgánov.

Riadiaca rada prijme politiku, pracovné metódy, postupy a praktické opatrenia na uplatňovanie tohto odseku, prípadne aj opatrenia týkajúce sa konzultácií s členskými štátmi pred uverejnením informácií.

Agentúra podporuje zahrnutie kvalifikovaných audítorov z vnútroštátnych bezpečnostných orgánov, na ktoré sa vykonávaný audit nevzťahuje, do audítorského tímu. Agentúra vytvorí na tento účel zoznam kvalifikovaných audítorov a v prípade potreby im poskytne odbornú prípravu.

3.   Agentúra vydáva audítorské správy a zasiela ich dotknutému vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu, dotknutému členskému štátu a Komisii. Každá audítorská správa obsahuje najmä zoznam všetkých nedostatkov zistených agentúrou a odporúčania na zlepšenie.

4.   Ak sa agentúra domnieva, že nedostatky uvedené v odseku 3 bránia príslušnému vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu účinne plniť jeho úlohy týkajúce sa bezpečnosti a interoperability železníc, odporučí tomuto orgánu, aby v rámci vzájomne dohodnutej lehoty podnikol vhodné kroky s ohľadom na závažnosť nedostatku. Agentúra informuje o takomto odporúčaní dotknutý členský štát.

5.   Ak vnútroštátny bezpečnostný orgán nesúhlasí s odporúčaniami agentúry uvedenými v odseku 4 alebo neprijme vhodné kroky uvedené v odseku 4, alebo ak v nadväznosti na odporúčania agentúry neodpovie do troch mesiacov od ich doručenia, agentúra informuje Komisiu.

6.   Komisia informuje o záležitosti dotknutý členský štát a požiada ho o vyjadrenie stanoviska v súvislosti s odporúčaním uvedeným v odseku 4. Ak sa poskytnutá odpoveď považuje za nedostatočnú alebo ak členský štát neodpovie do troch mesiacov od žiadosti Komisie, Komisia môže v prípade potreby prijať do šiestich mesiacov primerané opatrenie týkajúce sa krokov, ktoré sa majú vykonať v dôsledku auditu.

7.   Agentúra má právo vykonávať vopred ohlásené inšpekcie vnútroštátnych bezpečnostných orgánov s cieľom overiť konkrétne oblasti ich činnosti a fungovania, a najmä preskúmať dokumenty, postupy a záznamy týkajúce sa ich úloh uvedených v smernici (EÚ) 2016/798. Inšpekcie sa môžu vykonávať ad hoc alebo na základe plánu vypracovaného agentúrou. Inšpekcia nesmie trvať viac než dva dni. Vnútroštátne orgány členských štátov uľahčujú prácu zamestnancov agentúry. Agentúra predkladá Komisii, dotknutému členskému štátu a dotknutému vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu správu o každej inšpekcii.

Politiku, pracovné metódy a postup na vykonávanie inšpekcií prijíma riadiaca rada.

Článok 34

Monitorovanie notifikovaných orgánov posudzovania zhody

1.   Agentúra podporuje na účely článku 41 smernice (EÚ) 2016/797 Komisiu pri monitorovaní notifikovaných orgánov posudzovania zhody prostredníctvom pomoci poskytovanej akreditačným orgánom a príslušným vnútroštátnym orgánom a prostredníctvom auditov a inšpekcií, ako sa ustanovuje v odsekoch 2 až 6.

2.   Agentúra podporuje harmonizovanú akreditáciu notifikovaných orgánov posudzovania zhody, a to najmä tým, že akreditačným orgánom poskytuje vhodné usmernenia týkajúce sa kritérií posudzovania a postupy na posúdenie toho, či notifikované orgány spĺňajú požiadavky uvedené v kapitole VI smernice (EÚ) 2016/797, prostredníctvom európskej akreditačnej infraštruktúry uznanej podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.

3.   V prípade notifikovaných orgánov posudzovania zhody, ktoré nie sú akreditované podľa článku 27 smernice (EÚ) 2016/797, agentúra môže vykonať audit ich schopnosti plniť požiadavky uvedené v článku 30 smernice (EÚ) 2016/797. Postup vykonávania auditov prijíma riadiaca rada.

4.   Agentúra vydáva audítorské správy, ktoré zahŕňajú činnosti uvedené v odseku 3, a zasiela ich dotknutému notifikovanému orgánu posudzovania zhody, dotknutému členskému štátu a Komisii. Každá audítorská správa obsahuje najmä zoznam všetkých nedostatkov zistených agentúrou a odporúčania na zlepšenie. Ak sa agentúra domnieva, že uvedené nedostatky bránia dotknutému notifikovanému orgánu posudzovania zhody účinne plniť jeho úlohy týkajúce sa interoperability železníc, prijme odporúčanie, v ktorom členský štát, v ktorom je tento notifikovaný orgán usadený, požiada, aby v rámci vzájomne dohodnutej lehoty podnikol vhodné kroky s ohľadom na závažnosť nedostatku.

5.   Ak členský štát nesúhlasí s odporúčaním uvedeným v odseku 4 alebo neprijme vhodné kroky uvedené v odseku 4 alebo ak notifikovaný orgán v nadväznosti na odporúčanie agentúry neodpovie do troch mesiacov od jeho doručenia, agentúra informuje Komisiu. Komisia informuje o záležitosti dotknutý členský štát a požiada ho o vyjadrenie jeho pozície v súvislosti s uvedeným odporúčaním. Ak sa poskytnutá odpoveď považuje za nedostatočnú alebo ak členský štát neodpovie do troch mesiacov od prijatia žiadosti Komisie, Komisia môže prijať rozhodnutie v lehote šiestich mesiacov.

6.   Agentúra je oprávnená vykonávať vopred ohlásené či neohlásené inšpekcie notifikovaných orgánov posudzovania zhody na účely overenia konkrétnych oblastí ich činnosti a fungovania, a najmä preskúmania dokumentov, osvedčení a záznamov týkajúcich sa ich úloh uvedených v článku 41 smernice (EÚ) 2016/797. V prípade akreditovaných orgánov spolupracuje agentúra s príslušnými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi. V prípade orgánov posudzovania zhody, ktoré nie sú akreditované, agentúra spolupracuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré uznali dotknuté notifikované orgány. Inšpekcie sa môžu vykonávať ad hoc alebo v súlade s politikou, pracovnými metódami a postupmi vypracovanými agentúrou. Inšpekcia nesmie trvať viac než dva dni. Notifikované orgány posudzovania zhody uľahčujú prácu zamestnancov agentúry. Agentúra predkladá Komisii a dotknutému členskému štátu správu o každej inšpekcii.

Článok 35

Monitorovanie vývoja v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc

1.   Agentúra spolu s vnútroštátnymi vyšetrovacími orgánmi zhromažďuje príslušné údaje o nehodách a mimoriadnych udalostiach, pričom zohľadňuje príspevok vnútroštátnych vyšetrovacích orgánov k bezpečnosti železničného systému Únie.

2.   Agentúra monitoruje celkové fungovanie železničného systému Únie z hľadiska bezpečnosti. Agentúra môže najmä požiadať o pomoc orgány uvedené v článku 38 vrátane pomoci vo forme zhromažďovania údajov a prístupu k výsledkom partnerského preskúmania v súlade s článkom 22 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/798. Agentúra využíva aj údaje zhromaždené Eurostatom a spolupracuje s ním s cieľom zabrániť dvojitej práci a zabezpečiť metodický súlad medzi CSI a ukazovateľmi používanými v iných druhoch dopravy.

3.   Agentúra na žiadosť Komisie vydáva odporúčania týkajúce sa spôsobov zvýšenia interoperability železničného systému Únie, a to najmä uľahčením koordinácie medzi železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry alebo medzi manažérmi infraštruktúry navzájom.

4.   Agentúra monitoruje vývoj v oblasti bezpečnosti a interoperability železničného systému Únie. Každé dva roky predloží Komisii správu o vývoji v oblasti bezpečnosti a interoperability v jednotnom európskom železničnom priestore a zverejní ju.

5.   Agentúra na žiadosť Komisie predkladá správy o stave vykonávania a uplatňovania právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v danom členskom štáte.

6.   Agentúra na žiadosť členského štátu alebo Komisie predkladá prehľad o úrovni bezpečnosti a interoperability železničného systému v Únii a na tento účel vytvorí špecializovaný nástroj v súlade s článkom 53 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797.

KAPITOLA 8

ĎALŠIE ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 36

Železničný personál

1.   Agentúra vykonáva príslušné úlohy týkajúce sa železničného personálu uvedené v článkoch 4, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 a 37 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (20).

2.   Komisia môže požiadať agentúru o vykonávanie iných úloh týkajúcich sa železničného personálu v súlade so smernicou 2007/59/ES a o vydávanie odporúčaní týkajúcich sa železničného personálu povereného úlohami v oblasti bezpečnosti, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2007/59/ES.

3.   Agentúra uskutočňuje konzultácie o úlohách uvedených v odsekoch 1 a 2 s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za otázky týkajúce sa železničného personálu. Agentúra môže podporovať spoluprácu medzi týmito orgánmi okrem iného aj organizovaním vhodných stretnutí s ich zástupcami.

Článok 37

Registre a ich dostupnosť

1.   Agentúra zriadi a spravuje, v prípade potreby v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi subjektmi:

a)

Európsky register vozidiel v súlade s článkom 47 smernice (EÚ) 2016/797;

b)

Európsky register povolených typov vozidiel v súlade s článkom 48 smernice (EÚ) 2016/797.

2.   Agentúra koná ako orgán zodpovedný za systém všetkých registrov a databáz uvedených v smernici (EÚ) 2016/797, smernici (EÚ) 2016/798 a smernici 2007/59/ES. Jej opatrenia v tejto jej funkcii zahŕňajú najmä:

a)

vypracúvanie a udržiavanie špecifikácií registrov;

b)

koordináciu vývoja v členských štátoch, pokiaľ ide o registre;

c)

poskytovanie usmernení týkajúcich sa registrov príslušným zainteresovaným stranám;

d)

predkladanie odporúčaní Komisii, ktoré sa týkajú zlepšení špecifikácií existujúcich registrov, a to v prípade potreby aj vrátane zjednodušovania a vypúšťania nadbytočných informácií, a potreby vypracovať nové v závislosti od analýzy nákladov a prínosov.

3.   Agentúra sprístupňuje pre verejnosť tieto dokumenty a registre stanovené v smernici (EÚ) 2016/797 a smernici (EÚ) 2016/798:

a)

vyhlásenia ES o overení subsystémov;

b)

vyhlásenia ES o zhode komponentov interoperability a vyhlásenia ES o vhodnosti komponentov interoperability na použitie;

c)

licencie vydávané v súlade s článkom 24 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ (21);

d)

jednotné bezpečnostné osvedčenia vydané v súlade s článkom 10 smernice (EÚ) 2016/798;

e)

správy o vyšetrovaniach zaslané agentúre v súlade s článkom 24 smernice (EÚ) 2016/798;

f)

vnútroštátne predpisy oznámené Komisii v súlade s článkom 8 smernice (EÚ) 2016/798 a článkom 14 smernice (EÚ) 2016/797;

g)

registre vozidiel uvedené v článku 47 smernice (EÚ) 2016/797, a to aj prostredníctvom odkazov na príslušné vnútroštátne registre;

h)

registre infraštruktúry vrátane prostredníctvom odkazov na príslušné vnútroštátne registre;

i)

registre týkajúce sa subjektov zodpovedných za údržbu a ich certifikačných orgánov;

j)

európsky register povolených typov vozidiel v súlade s článkom 48 smernice (EÚ) 2016/797;

k)

register žiadostí o zmeny a plánované zmeny špecifikácií ERTMS v súlade s článkom 28 ods. 2 tohto nariadenia;

l)

register žiadostí o zmeny a plánované zmeny TSI týkajúcej sa telematických aplikácií v osobnej doprave (ďalej len „TAP“) a telematických aplikácií v nákladnej doprave (ďalej len „TAF“) v súlade s článkom 23 ods. 2 tohto nariadenia;

m)

register označení držiteľa vozidla, ktorý agentúra vedie v súlade s TSI týkajúcou sa prevádzky a riadenia dopravy;

n)

správy o kvalite vydávané v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 (22).

4.   Komisia a členské štáty na základe návrhu agentúry prediskutujú a dohodnú praktické opatrenia na zasielanie dokumentov uvedených v odseku 3.

5.   Pri zasielaní dokumentov uvedených v odseku 3 môžu dotknuté orgány uviesť, ktoré dokumenty nie sú z bezpečnostných dôvodov určené na sprístupnenie verejnosti.

6.   Vnútroštátne orgány zodpovedné za vydávanie licencií uvedených v odseku 3 písm. c) tohto článku informujú agentúru o každom jednotlivom rozhodnutí vydať, obnoviť, zmeniť alebo zrušiť takéto licencie v súlade so smernicou 2012/34/EÚ.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány zodpovedné za vydávanie jednotných bezpečnostných osvedčení uvedených v odseku 3 písm. d) tohto článku informujú agentúru v súlade s článkom 10 ods. 16 smernice (EÚ) 2016/798 o každom jednotlivom rozhodnutí vydať, obnoviť, zmeniť, obmedziť alebo zrušiť takéto osvedčenia.

7.   Agentúra môže do verejnej databázy zahrnúť akýkoľvek verejný dokument alebo odkaz, ktorý súvisí s cieľmi tohto nariadenia, s prihliadnutím na príslušné právne predpisy Únie o ochrane údajov.

Článok 38

Spolupráca medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi, vyšetrovacími orgánmi a zastupiteľskými orgánmi

1.   Agentúra vytvorí sieť vnútroštátnych bezpečnostných orgánov uvedených v článku 16 smernice (EÚ) 2016/798. Agentúra poskytne sieti sekretariát.

2.   Agentúra podporuje vyšetrovacie orgány v súlade s článkom 22 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/798. S cieľom uľahčiť spolu medzi vyšetrovacími orgánmi agentúra poskytne sekretariát, ktorý je organizačne oddelený od funkcií agentúry týkajúcich sa bezpečnostnej certifikácie železničných podnikov a povolení na uvedenie vozidiel na trh.

3.   Ciele spolupráce medzi orgánmi uvedenými v odseku 1 a 2 sú najmä:

a)

výmena informácií týkajúcich sa bezpečnosti a interoperability železníc;

b)

podpora osvedčených postupov a šírenie relevantných znalostí;

c)

poskytovanie údajov o bezpečnosti železníc agentúre, najmä údajov týkajúcich sa CSI.

Agentúra uľahčuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi a vnútroštátnymi vyšetrovacími orgánmi, a to najmä usporadúvaním spoločných zasadnutí.

4.   Agentúra môže vytvoriť sieť zastupiteľských orgánov zo železničného sektora, ktoré pôsobia na úrovni Únie. Zoznam uvedených orgánov vymedzí Komisia. Agentúra môže sieti poskytnúť sekretariát. Úlohy siete sú najmä tieto:

a)

výmena informácií týkajúcich sa bezpečnosti a interoperability železníc;

b)

podpora osvedčených postupov a šírenie relevantných znalostí;

c)

poskytovanie údajov o bezpečnosti a interoperabilite železníc agentúre.

5.   Siete a orgány uvedené v odsekoch 1, 2 a 4 tohto článku môžu predkladať pripomienky k návrhom stanovísk uvedených v článku 10 ods. 2.

6.   Agentúra môže vytvárať iné siete so subjektmi alebo orgánmi, ktoré sú zodpovedné za určitú časť železničného systému Únie.

7.   Komisia sa môže zúčastňovať na zasadnutiach sietí uvedených v tomto článku.

Článok 39

Oznamovanie a šírenie informácií

Agentúra príslušným zainteresovaným stranám oznamuje a šíri informácie týkajúce sa rámca železničných právnych predpisov Únie a rozvoja noriem a usmernení v súlade s príslušnými plánmi oznamovania a šírenia informácií, ktoré prijala riadiaca rada na základe návrhov vypracovaných agentúrou. Riadiaca rada na základe analýzy potrieb tieto plány pravidelne aktualizuje.

Článok 40

Výskum a podpora inovácie

1.   Agentúra na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy podľa postupu uvedeného v článku 52 ods. 4 prispieva k činnostiam železničného výskumu na úrovni Únie, a to aj prostredníctvom poskytnutia podpory príslušným útvarom Komisie a zastupiteľským orgánom. Takýmito príspevkami nie sú dotknuté iné výskumné činnosti na úrovni Únie.

2.   Komisia môže agentúru poveriť úlohou podporovať inovácie zamerané na zlepšenie bezpečnosti a interoperability železníc, najmä využívanie nových informačných technológií, informácií o cestovnom poriadku a systémov určovania polohy a navigačných systémov.

Článok 41

Pomoc Komisii

Agentúra na žiadosť Komisie pomáha Komisii pri vykonávaní právnych predpisov Únie, ktorých cieľom je posilniť úroveň interoperability železničných systémov a vypracovať spoločný prístup k bezpečnosti železničného systému Únie.

Takáto pomoc môže zahŕňať poskytovanie technologického poradenstva v otázkach, ktoré si vyžadujú špecifické znalosti a zhromažďovanie informácií prostredníctvom sietí uvedených v článku 38.

Článok 42

Pomoc pri posudzovaní železničných projektov

Bez toho, aby boli dotknuté výnimky stanovené v článku 7 smernice (EÚ) 2016/797, agentúra na žiadosť Komisie preskúma z hľadiska bezpečnosti a interoperability železníc každý projekt týkajúci sa konštrukcie, výstavby, obnovy alebo modernizácie akéhokoľvek subsystému, v súvislosti s ktorým bola predložená žiadosť o finančnú pomoc Únie.

V lehote, ktorá sa dohodne s Komisiou a ktorá nesmie presiahnuť dva mesiace, so zohľadnením významu projektu a dostupných zdrojov, agentúra vydá stanovisko k otázke súladu projektu s príslušnými právnymi predpismi o bezpečnosti a interoperabilite železníc.

Článok 43

Pomoc členským štátom, kandidátskym krajinám a zainteresovaným stranám

1.   Agentúra sa na žiadosť Komisie, členských štátov, kandidátskych krajín alebo sietí uvedených v článku 38 zapája do činností odbornej prípravy a iných vhodných činností týkajúcich sa uplatňovania a vysvetľovania právnych predpisov o bezpečnosti a interoperabilite železníc a súvisiacich produktov agentúry, ako sú registre, vykonávacie usmernenia a odporúčania.

2.   O charaktere a rozsahu činností uvedených v odseku 1 vrátane možného vplyvu na zdroje rozhoduje riadiaca rada a zahŕňajú sa do programového dokumentu agentúry. Náklady na takúto pomoc hradia žiadajúce strany, pokiaľ sa nedohodlo inak.

Článok 44

Medzinárodné vzťahy

1.   Pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov, inštitúcií Únie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, môže agentúra prehlbovať koordináciu s medzinárodnými organizáciami na základe uzatvorených dohôd a nadväzovať kontakty a uzatvárať administratívne dohody s dozornými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín príslušnými pre otázky zahrnuté do činností agentúry s cieľom udržať krok s vedeckým a technickým vývojom a zabezpečiť podporu železničných právnych predpisov a noriem Únie.

2.   Dohody uvedené v odseku 1 nevytvárajú právne záväzky Únie a jej členských štátov ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody s dozornými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín uvedených v odseku 1. Takéto dvojstranné alebo viacstranné dohody a spolupráca musia byť predmetom predchádzajúcej diskusie s Komisiou a musia sa jej o nich podávať pravidelné správy. Riadiaca rada je o takých dvojstranných alebo viacstranných dohodách náležite informovaná.

3.   Riadiaca rada prijme stratégiu pre vzťahy s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami v súvislosti s otázkami spadajúcimi do právomoci agentúry. Uvedená stratégia sa zahrnie do programového dokumentu agentúry s uvedením súvisiacich zdrojov.

Článok 45

Koordinácia týkajúca sa náhradných dielov

Agentúra pomáha určovať prípadné vymeniteľné náhradné diely, ktoré sa majú normalizovať, vrátane hlavných rozhraní k týmto náhradným dielom. Agentúra môže na tento účel zriadiť pracovnú skupinu, ktorá bude koordinovať činnosti príslušných zainteresovaných strán, a môže nadväzovať kontakty s európskymi orgánmi pre normalizáciu. Agentúra predkladá Komisii vhodné odporúčania.

KAPITOLA 9

ORGANIZÁCIA AGENTÚRY

Článok 46

Správna a riadiaca štruktúra

Správnu a riadiacu štruktúru agentúry tvorí:

a)

riadiaca rada, ktorá vykonáva funkcie stanovené v článku 51;

b)

výkonná rada, ktorá vykonáva funkcie stanovené v článku 53;

c)

výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva povinnosti stanovené v článku 54;

d)

jedna alebo viacero odvolacích rád, ktoré vykonávajú funkcie stanovené v článkoch 58 až 62.

Článok 47

Zloženie riadiacej rady

1.   Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo.

Riadiaca rada zahŕňa aj šesť zástupcov bez hlasovacieho práva, ktorí na európskej úrovni zastupujú tieto zainteresované strany:

a)

železničné podniky;

b)

manažérov infraštruktúry;

c)

železničné odvetvie;

d)

organizácie odborových zväzov;

e)

cestujúcich;

f)

zákazníkov nákladnej dopravy.

Komisia vymenúva pre každú z týchto zainteresovaných strán jedného zástupcu a jedného náhradníka na základe užšieho zoznamu štyroch mien, ktorý predložili ich príslušné európske organizácie.

2.   Členovia rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s ohľadom na ich znalosti základných činností agentúry s prihliadnutím na príslušné zručnosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. Všetky strany sa usilujú obmedziť výmenu svojich zástupcov v riadiacej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti riadiacej rady. Všetky strany sa snažia dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v riadiacej rade.

3.   Členské štáty a Komisia vymenúvajú svojich členov riadiacej rady a ich príslušných náhradníkov, ktorí budú zastupovať členov v prípade ich neprítomnosti.

4.   Funkčné obdobie členov je štyri roky a môže sa obnoviť.

5.   Ak je to vhodné, účasť zástupcov tretích krajín a podmienky takejto účasti sa stanovia v dojednaniach uvedených v článku 75.

Článok 48

Predseda riadiacej rady

1.   Riadiaca rada dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom volí predsedu z radov zástupcov členských štátov a podpredsedu z radov svojich členov.

Podpredseda zastupuje predsedu v prípade, keď predseda nemôže plniť svoje povinnosti.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je štyri roky a môže sa raz obnoviť. V prípade, že sa ich členstvo v riadiacej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, toto funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Článok 49

Zasadnutia

1.   Zasadnutia riadiacej rady prebiehajú v súlade s jej rokovacím poriadkom, pričom ich zvoláva jej predseda. Výkonný riaditeľ agentúry sa zúčastňuje na zasadnutiach okrem prípadov, v ktorých by jeho účasť mohla mať za následok konflikt záujmov, ak tak rozhodol predseda, alebo keď má riadiaca rada prijať rozhodnutie týkajúce sa článku 70 v súlade s článkom 51 ods. 1 písm. i).

Riadiaca rada môže pozvať každú osobu, ktorej stanovisko by mohlo byť užitočné, aby sa ako pozorovateľ zúčastnila na jej rokovaní o konkrétnych bodoch programu.

2.   Riadiaca rada zasadá aspoň dvakrát za rok. Zasadá aj z iniciatívy predsedu alebo na žiadosť Komisie, väčšiny svojich členov alebo jednej tretiny zástupcov členských štátov v rade.

3.   Ak ide o dôvernú záležitosť alebo konflikt záujmov, riadiaca rada môže rozhodnúť, že špecifické body svojho programu preskúma bez prítomnosti dotknutých členov. Nie je tým dotknuté právo členských štátov ani Komisie byť zastúpení náhradníkom alebo akoukoľvek inou osobou. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto ustanovenia sa stanovia v rokovacom poriadku riadiacej rady.

Článok 50

Hlasovanie

Ak nie je v tomto nariadení stanovené inak, riadiaca rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom. Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas.

Článok 51

Funkcie riadiacej rady

1.   S cieľom zabezpečiť, aby agentúra vykonávala svoje úlohy, riadiaca rada:

a)

prijíma výročnú správu o činnostiach agentúry za predchádzajúci rok a do 1. júla ju zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a zverejňuje ju;

b)

každoročne po doručení stanoviska Komisie a v súlade s článkom 52 prijíma dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom programový dokument agentúry;

c)

dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom prijíma ročný rozpočet agentúry a vykonáva ďalšie funkcie týkajúce sa rozpočtu agentúry v súlade s kapitolou 10;

d)

stanovuje postupy rozhodovania výkonného riaditeľa;

e)

prijíma politiku, pracovné metódy a postupy, pokiaľ ide o návštevy, audity a inšpekcie podľa článkov 11, 33 a 34;

f)

stanovuje svoj rokovací poriadok;

g)

prijíma a aktualizuje plány oznamovania a šírenia informácií uvedené v článku 39;

h)

vo vzťahu k zamestnancom agentúry vykonáva, s výhradou odseku 2, právomoci zverené Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“ a „podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov“) stanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (23) menovaciemu orgánu a orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy;

i)

prijíma riadne odôvodnené rozhodnutia v súvislosti so zbavením imunity v súlade s článkom 17 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

j)

v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku predkladá Komisii na schválenie predpisy na vykonávanie služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ak sa odlišujú od predpisov, ktoré prijala Komisia;

k)

vymenúva výkonného riaditeľa a v prípade potreby predlžuje jeho funkčné obdobie alebo ho odvoláva z funkcie dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom v súlade s článkom 68;

l)

vymenúva členov výkonnej rady dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom v súlade s článkom 53;

m)

prijíma mandát pre úlohy výkonnej rady podľa článku 53;

n)

prijíma rozhodnutia týkajúce sa dojednaní uvedených v článku 75 ods. 2;

o)

vymenúva a odvoláva členov odvolacích rád dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom v súlade s článkom 55 a článkom 56 ods. 4;

p)

prijíma rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do agentúry v súlade s článkom 69;

q)

prijíma stratégiu pre boj proti podvodom úmernú riziku podvodov s prihliadnutím na náklady a prínosy analýzy zavádzaných opatrení;

r)

zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a z rôznych správ a hodnotení interného alebo externého auditu, pričom overuje, či výkonný riaditeľ prijal vhodné opatrenia;

s)

prijíma pravidlá na zamedzenie konfliktom záujmov a ich riadenie vo vzťahu k členom riadiacej rady a odvolacích rád a účastníkom pracovných skupín a iných skupín uvedených v článku 5 ods. 2 a vo vzťahu k ostatným zamestnancom, na ktorých sa nevzťahuje služobný poriadok. Takéto pravidlá obsahujú ustanovenia týkajúce sa vyhlásení o záujmoch a prípadne období po skončení pracovného pomeru;

t)

prijíma usmernenia a zoznam hlavných prvkov, ktoré sa majú zahrnúť do dohôd o spolupráci, ktoré sa uzatvárajú medzi agentúrou a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi, zohľadňujúc pritom ustanovenia článku 76;

u)

prijíma rámcový vzor finančného priradenia poplatkov a platieb splatných žiadateľmi, ako sa uvádza v článku 76 ods. 2, na účely článkov 14, 20 a 21;

v)

stanovuje postupy spolupráce agentúry a jej zamestnancov vo vnútroštátnych súdnych konaniach;

w)

prijíma rokovací poriadok pracovných skupín a iných skupín a sadzby týkajúce sa cestovných výdavkov a výdavkov na diéty ich členov, ako sa uvádza v článku 5 ods. 5 a 9;

x)

vymenúva spomedzi svojich členov pozorovateľa, ktorý sleduje výberové konanie uplatnené Komisiou na vymenovanie výkonného riaditeľa;

y)

prijíma vhodné predpisy pre vykonávanie nariadenia č. 1 (24) v súlade s pravidlami hlasovania vymedzenými v článku 74 ods. 1.

2.   Riadiaca rada v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie podľa článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým stanovuje podmienky, za akých možno uvedené delegovanie právomoci pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený uvedené právomoci delegovať ďalej. Výkonný riaditeľ o takomto ďalšom delegovaní informuje riadiacu radu.

Pokiaľ si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, riadiaca rada môže pri uplatňovaní prvého pododseku rozhodnutím dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej delegoval právomoc, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na jedného zo zamestnancov okrem výkonného riaditeľa. Subjekt, na ktorý boli právomoci delegované, podáva o vykonávaní týchto delegovaných právomocí správy riadiacej rade.

Článok 52

Programový dokument

1.   Riadiaca rada každý rok do 30. novembra a po zohľadnení stanoviska Komisie prijme programový dokument obsahujúci ročný a viacročný program a zašle ho členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a sieťam uvedeným v článku 38. V ročnom pracovnom programe sa stanovujú činnosti, ktoré má agentúra vykonávať počas nadchádzajúceho roka.

Riadiaca rada stanoví vhodné postupy, podľa ktorých je potrebné postupovať pri prijímaní programového dokumentu, ako aj pri konzultáciách s príslušnými zainteresovanými stranami.

2.   Programový dokument nadobúda definitívnu podobu po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie, pričom sa v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Ak Komisia do 15 dní od prijatia programového dokumentu vyjadrí s týmto dokumentom nesúhlas, riadiaca rada program opätovne preskúma a prijme ho v prípade potreby zmenený do dvoch mesiacov v druhom čítaní buď dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom vrátane všetkých zástupcov Komisie, alebo jednomyseľne zástupcami členských štátov.

3.   V ročnom pracovnom programe agentúry sa pre každú činnosť stanovujú ciele. Vo všeobecnosti platí, že každá činnosť musí byť jednoznačne prepojená s rozpočtovými a ľudskými zdrojmi potrebnými na jej vykonávanie v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu podľa činností a riadenia podľa činností a s postupom včasného posúdenia vplyvu stanoveným v článku 8 ods. 2.

4.   Riadiaca rada v prípade potreby zmení prijatý programový dokument, keď sa agentúre uloží nová úloha. Začlenenie takejto novej úlohy podlieha analýze vplyvu na ľudské a rozpočtové zdroje v súlade s článkom 8 ods. 2 a môže byť predmetom rozhodnutia o odložení vykonávania iných úloh.

5.   Vo viacročnom pracovnom programe agentúry sa stanovuje celkové strategické plánovanie vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov plnenia. Ďalej sa v ňom stanovuje plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a zamestnancov. O návrhu viacročného pracovného programu sa uskutočnia konzultácie s Európskym parlamentom.

Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa v prípade potreby aktualizuje najmä s cieľom zohľadniť výsledky hodnotenia a preskúmania uvedeného v článku 82.

Článok 53

Výkonná rada

1.   Riadiacej rade pomáha výkonná rada.

2.   Výkonná rada pripravuje rozhodnutia, ktoré má prijať riadiaca rada. Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada prijíma niektoré dočasné rozhodnutia v mene riadiacej rady, a to najmä o administratívnych a rozpočtových otázkach, v závislosti od mandátu, ktorý jej udelila riadiaca rada.

Spolu s riadiacou radou výkonná rada zabezpečuje primerané nadväzujúce opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce z vyšetrovaní úradu OLAF a z rôznych správ a hodnotení interného alebo externého auditu, a to aj prostredníctvom vhodných opatrení výkonného riaditeľa.

Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť výkonného riaditeľa v zmysle článku 54, výkonná rada pomáha a radí výkonnému riaditeľovi pri vykonávaní rozhodnutí riadiacej rady s cieľom posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým hospodárením.

3.   Výkonná rada sa skladá z týchto členov:

a)

predsedu riadiacej rady;

b)

štyroch ďalších zástupcov členských štátov v riadiacej rade a

c)

jedného zástupcu Komisie v riadiacej rade.

Predseda riadiacej rady vykonáva funkciu predsedu výkonnej rady.

Štyroch zástupcov členských štátov a ich náhradníkov vymenúva riadiaca rada na základe relevantných spôsobilostí a skúseností. Riadiaca rada sa pri ich vymenúvaní snaží dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien vo výkonnej rade.

4.   Funkčné obdobie členov výkonnej rady je rovnaké ako funkčné obdobie členov riadiacej rady, pokiaľ riadiaca rada nerozhodne o tom, že má byť kratšie.

5.   Výkonná rada zasadá aspoň raz za tri mesiace, a ak je to možné, aspoň dva týždne pred zasadnutím riadiacej rady. Na žiadosť členov výkonnej rady alebo riadiacej rady zvoláva predseda výkonnej rady ďalšie zasadnutia.

6.   Riadiaca rada stanovuje rokovací poriadok výkonnej rady, je o činnosti výkonnej rady pravidelne informovaná a má prístup k jej dokumentom.

Článok 54

Povinnosti výkonného riaditeľa

1.   Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich povinností úplne nezávislý. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá za svoju činnosť riadiacej rade.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, riadiacej rady alebo výkonnej rady, výkonný riaditeľ nesmie požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

3.   Výkonný riaditeľ na základe žiadosti Európskeho parlamentu alebo Rady podáva správu o plnení svojich povinností dotknutej inštitúcii.

4.   Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom agentúry a prijíma rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a iné oficiálne akty agentúry.

5.   Výkonný riaditeľ je zodpovedný za administratívne riadenie agentúry a za plnenie úloh, ktoré mu ukladá toto nariadenie. Výkonný riaditeľ je zodpovedný najmä za:

a)

každodennú správu agentúry;

b)

vykonávanie rozhodnutí prijatých riadiacou radou;

c)

prípravu programového dokumentu a jeho predloženie riadiacej rade po konzultácii s Komisiou;

d)

vykonávanie programového dokumentu a pokiaľ možno za odpovede na žiadosti Komisie o pomoc, pokiaľ ide o úlohy agentúry v súlade s týmto nariadením;

e)

prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnosti agentúry vrátane vyhlásenia povoľujúceho úradníka, či má primeranú istotu v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013 a článku 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, a jej predkladanie riadiacej rade na posúdenie a prijatie;

f)

prijímanie potrebných krokov, najmä vydávanie interných administratívnych pokynov a uverejňovanie poriadkov s cieľom zabezpečiť fungovanie agentúry v súlade s týmto nariadením;

g)

zavedenie účinného monitorovacieho systému s cieľom umožniť porovnávanie výsledkov agentúry s jej operačnými cieľmi a vytvorenie systému pravidelného posudzovania zodpovedajúceho uznávaným profesionálnym normám;

h)

každoročnú prípravu návrhu súhrnnej správy na základe systémov monitorovania a posudzovania uvedených v písmene g) a jej predkladanie riadiacej rade;

i)

prípravu návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry podľa článku 64 a plnenie rozpočtu podľa článku 65;

j)

prijatie opatrení potrebných na sledovanie práce sietí vnútroštátnych bezpečnostných orgánov, vyšetrovacích orgánov a zastupiteľských orgánov uvedených v článku 38;

k)

prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery správ a hodnotení interného alebo externého auditu, ako aj z vyšetrovaní úradu OLAF a raz za dva roky predkladanie správy o pokroku Komisii a pravidelné predkladanie tejto správy riadiacej rade;

l)

ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom uplatňovania opatrení na predchádzanie podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu pomocou účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom vymáhania neoprávnene vyplatených súm, prípadne uloženia účinných, primeraných a odrádzajúcich správnych a finančných sankcií;

m)

prípravu stratégie agentúry pre boj proti podvodom a jej predloženie riadiacej rade na schválenie;

n)

prípravu návrhu predpisu agentúry o rozpočtových pravidlách na prijatie riadiacou radou podľa článku 66 a jeho vykonávacích predpisov;

o)

uzatváranie dohôd o spolupráci s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi v mene agentúry v súlade s článkom 76.

Článok 55

Zriadenie a zloženie odvolacích rád

1.   Agentúra rozhodnutím riadiacej rady zriadi jednu alebo viac odvolacích rád, ktoré sú zodpovedné za odvolania a rozhodcovské konania uvedené v článkoch 58 a 61.

2.   Každá odvolacia rada sa skladá z predsedu a dvoch ďalších členov. Tí majú náhradníkov, ktorí ich zastupujú v prípade ich neprítomnosti alebo v prípade konfliktov záujmov.

3.   O zriadení a zložení odvolacích rád sa rozhoduje na individuálnom základe. Prípadne sa môže zriadiť odvolacia rada ako stály orgán na obdobie najviac štyroch rokov. V oboch prípadoch sa uplatňuje tento postup:

a)

Komisia vypracuje zoznam kvalifikovaných odborníkov na základe relevantných spôsobilostí a skúseností a prostredníctvom otvoreného výberového konania;

b)

riadiaca rada zo zoznamu uvedeného v písmene a) vymenúva predsedu, ostatných členov a ich náhradníkov. Ak odvolacia rada nie je zriadená ako stály orgán, riadiaca rada zohľadní povahu a obsah odvolania alebo rozhodcovského konania a zabráni akémukoľvek konfliktu záujmov v súlade s článkom 57.

4.   Keď sa odvolacia rada domnieva, že si to vyžaduje povaha odvolania, môže požiadať riadiacu radu o vymenovanie dvoch ďalších členov a ich náhradníkov zo zoznamu uvedeného v odseku 3 písm. a).

5.   Komisia na návrh agentúry a po konzultácii s riadiacou radou stanovuje rokovací poriadok odvolacích rád vrátane pravidiel hlasovania, postupov podávania odvolania a podmienok náhrady výdavkov ich členov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 81 ods. 3.

6.   Odvolacie rady si pri tomto postupe v priebehu počiatočnej fázy skúmania môžu vyžiadať stanovisko odborníkov z dotknutých členských štátov najmä s cieľom objasniť príslušné vnútroštátne právne predpisy.

Článok 56

Členovia odvolacích rád

1.   V prípade stálej odvolacej rady je funkčné obdobie jej členov a náhradníkov obmedzené na štyri roky a môže sa raz obnoviť. V iných prípadoch je funkčné obdobie obmedzené na obdobie trvania odvolacieho alebo rozhodcovského konania.

2.   Členovia odvolacích rád sú nezávislí od všetkých strán, ktoré sa zúčastňujú na odvolacom alebo rozhodcovskom konaní, a nesmú vykonávať žiadne iné úlohy v rámci agentúry. Pri rokovaniach a prijímaní svojich rozhodnutí nie sú viazaní žiadnymi pokynmi a nesmú podliehať žiadnemu konfliktu záujmov.

3.   Členovia odvolacích rád nie sú zamestnancami agentúry a sú odmeňovaní za ich skutočné zapojenie do daného odvolacieho alebo rozhodcovského konania.

4   Členovia odvolacích rád nesmú byť v priebehu svojho funkčného obdobia zbavení funkcie, pokiaľ na to nie sú vážne dôvody a pokiaľ o tom nerozhodne riadiaca rada.

5.   Členovia odvolacích rád nesmú byť v priebehu svojho funkčného obdobia vylúčení zo zoznamu kvalifikovaných odborníkov, pokiaľ na to nie sú vážne dôvody a pokiaľ o tom nerozhodne Komisia.

Článok 57

Vylúčenie a námietky

1.   Členovia odvolacích rád sa nesmú zúčastniť na žiadnom odvolacom alebo rozhodcovskom konaní, ak sú na ňom akokoľvek osobne zainteresovaní, ak sa predtým angažovali ako zástupcovia jednej zo strán konania alebo ak sa podieľali na prijatí rozhodnutia, ktoré je predmetom odvolania.

2.   Ak sa člen odvolacej rady domnieva, že nie je vhodné pre neho alebo niektorého iného člena zúčastniť sa na odvolacom alebo rozhodcovskom konaní z jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, tento člen o tom informuje odvolaciu radu, ktorá rozhodne o vylúčení dotknutej osoby na základe pravidiel prijatých riadiacou radou podľa článku 51 ods. 1 písm. s).

3.   Každá strana odvolacieho alebo rozhodcovského konania môže v súlade s rokovacím poriadkom stanoveným podľa článku 55 ods. 5 namietať proti každému členovi odvolacej rady z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v odseku 1 tohto článku alebo ak je uvedený člen podozrivý zo zaujatosti. Žiadna námietka sa nemôže zakladať na štátnej príslušnosti dotknutého člena.

4.   Námietka podľa odseku 3 je prípustná iba vtedy, ak sa podá pred začiatkom konania na odvolacej rade, alebo v prípade, že sa informácia, ktorá je dôvodom pre podanie námietky, zistí po začatí konania, v lehote stanovenej v rokovacom poriadku odvolacej rady. Dotknutý člen odvolacej rady je o tejto námietke informovaný a uvedie, či súhlasí s vylúčením. Ak nesúhlasí, odvolacia rada rozhodne v lehote stanovenej v jej rokovacom poriadku, alebo ak sa príslušný člen nevyjadrí do uplynutia lehoty stanovenej na oznámenie odpovede, po uplynutí tejto lehoty.

5.   Odvolacie rady rozhodnú o opatreniach, ktoré je potrebné prijať v prípadoch uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 bez účasti dotknutého člena. Na účely prijatia uvedeného rozhodnutia nahradí dotknutého člena v odvolacej rade jeho náhradník. Riadiaca rada je o rozhodnutiach odvolacej rady informovaná.

Článok 58

Odvolania proti rozhodnutiam a prípadom nekonania

1.   Na odvolacej rade je možné sa odvolať proti rozhodnutiu prijatému agentúrou podľa článkov 14, 20, 21 a 22 alebo v prípade nekonania agentúry v uplatniteľných lehotách po vykonaní predbežného preskúmania, ako sa uvádza v článku 60.

2.   Odvolanie podané podľa odseku 1 nemá odkladný účinok. Odvolacia rada však môže na žiadosť dotknutých strán rozhodnúť, že dané odvolanie má odkladný účinok, ak sa domnieva, že to okolnosti, ako napríklad vplyv na bezpečnosť, umožňujú. Odvolacia rada v takom prípade svoje rozhodnutie odôvodní.

Článok 59

Osoby, ktoré sa môžu odvolať, lehota a forma

1.   Každá fyzická alebo právnická osoba sa môže odvolať proti rozhodnutiu agentúry podľa článkov 14, 20 a 21, ktoré je určené tejto osobe alebo ktoré sa jej priamo a konkrétne týka, alebo v prípade nekonania agentúry v uplatniteľných lehotách.

2.   Odvolanie sa spolu s jeho odôvodnením podáva písomne v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v článku 55 ods. 5 do dvoch mesiacov od oznámenia opatrenia dotknutej osobe alebo ak sa opatrenie osobe neoznámilo, do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o ňom uvedená osoba dozvedela.

Odvolania týkajúce sa prípadov nekonania sa podávajú agentúre písomne do dvoch mesiacov od uplynutia lehoty stanovenej v príslušnom článku.

Článok 60

Predbežné preskúmanie

1.   Ak agentúra posúdi odvolanie ako prípustné a náležite opodstatnené, opraví svoje rozhodnutie alebo napraví nekonanie uvedené v článku 58 ods. 1. Neplatí to, ak rozhodnutie, voči ktorému sa podalo odvolanie, má dosah na inú stranu zúčastnenú v odvolacom konaní.

2.   Ak sa rozhodnutie neopraví do jedného mesiaca od doručenia odvolania, agentúra bezodkladne rozhodne, či uplatňovanie svojho rozhodnutia pozastaví, a postúpi odvolanie jednej z odvolacích rád.

Článok 61

Rozhodcovské konanie

V prípade nezhody medzi agentúrou a vnútroštátnym bezpečnostným orgánom alebo orgánmi podľa článku 21 ods. 7 a článku 24 smernice (EÚ) 2016/797 a článku 10 ods. 7 a článku 17 ods. 5 a 6 smernice (EÚ) 2016/798 odvolacia rada priradená k tejto záležitosti koná ako rozhodcovský orgán na žiadosť dotknutého vnútroštátneho bezpečnostného orgánu alebo orgánov. Odvolacia rada v takom prípade rozhodne o tom, či potvrdzuje stanovisko agentúry.

Článok 62

Preskúmanie a rozhodnutia o odvolaní a rozhodcovskom konaní

1.   Odvolacia rada do troch mesiacov od podania odvolania rozhodne, či tomuto odvolaniu vyhovie, alebo ho zamietne. Ak odvolacia rada preskúmava odvolania alebo koná ako rozhodcovský orgán, koná v rámci lehôt stanovených v jej rokovacom poriadku. Tak často, ako je to potrebné, vyzýva strany odvolacieho konania, aby v rámci stanovených lehôt predložili svoje stanoviská k notifikáciám odvolacej rady alebo k oznámeniam iných strán odvolacieho konania. Strany odvolacieho konania majú právo ústne sa vyjadriť.

2.   Pokiaľ ide o rozhodcovské konanie, agentúra prijíma svoje konečné rozhodnutie v súlade s postupmi uvedenými v článku 21 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/797 a článku 10 ods. 7 smernice (EÚ) 2016/798.

3.   Ak odvolacia rada zistí, že dôvody odvolania sú opodstatnené, vráti vec agentúre. Agentúra prijme svoje konečné rozhodnutie v súlade so zisteniami odvolacej rady a vydá odôvodnenie tohto rozhodnutia. Agentúra o tomto rozhodnutí informuje strany odvolacieho konania.

Článok 63

Konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie

1.   Žaloby o neplatnosť rozhodnutí agentúry prijatých podľa článkov 14, 20 a 21 alebo žaloby o nekonaní v uplatniteľných lehotách sa môžu podávať na Súdny dvor Európskej únie len vtedy, ak sa využil odvolací postup v rámci agentúry v súlade s článkom 58.

2.   Agentúra prijme všetky potrebné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie.

KAPITOLA 10

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 64

Rozpočet

1.   Za každý rozpočtový rok zodpovedajúci kalendárnemu roku sa vypracúvajú odhady všetkých príjmov a výdavkov agentúry a uvádzajú sa v rozpočte agentúry.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy agentúry pozostávajú z:

a)

príspevku Únie a grantov orgánov Únie;

b)

akéhokoľvek príspevku tretích krajín podieľajúcich sa na činnosti agentúry podľa článku 75;

c)

poplatkov hradených žiadateľmi o osvedčenia a povolenia a držiteľmi osvedčení a povolení, ktoré vydáva agentúra v súlade s článkami 14, 20 a 21;

d)

poplatkov za publikácie, odbornú prípravu a akékoľvek iné služby, ktoré poskytuje agentúra;

e)

akéhokoľvek dobrovoľného finančného príspevku členských štátov, tretích krajín alebo iných subjektov za predpokladu, že takýto príspevok je transparentný, jasne identifikovaný v rozpočte a neohrozuje nezávislosť a nestrannosť agentúry.

3.   Výdavky agentúry zahŕňajú výdavky na zamestnancov, administratívu, infraštruktúru a prevádzku.

4.   Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

5.   Vychádzajúc z návrhu vypracovaného výkonným riaditeľom v súlade so zásadou zostavovania rozpočtu podľa činností, riadiaca rada vypracuje každý rok výkaz odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok. Uvedený výkaz odhadov, ktorý obsahuje návrh plánu pracovných miest, predloží riadiaca rada Komisii najneskôr do 31. januára.

6.   Výkaz odhadov Komisia postúpi Európskemu parlamentu a Rade spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

7.   Na základe výkazu odhadov Komisia zapracuje do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné z hľadiska plánu pracovných miest, a výšku príspevku zo všeobecného rozpočtu a predloží ich Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 314 ZFEÚ spolu s opisom a odôvodnením každého rozdielu medzi výkazom odhadov agentúry a výškou dotácie zo všeobecného rozpočtu.

8.   Európsky parlament a Rada schvaľujú rozpočtové prostriedky na príspevok agentúre. Európsky parlament a Rada prijímajú plán pracovných miest agentúry.

9.   Rozpočet prijíma riadiaca rada dvojtretinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom. Rozpočet agentúry sa stáva konečným po prijatí všeobecného rozpočtu Únie s konečnou platnosťou. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

10.   V prípade akéhokoľvek projektu týkajúceho sa nehnuteľného majetku, ktorý pravdepodobne bude mať značný vplyv na rozpočet agentúry, sa uplatňuje článok 203 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (25).

Článok 65

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.   Rozpočet agentúry plní výkonný riaditeľ.

2.   Do 1. marca po každom rozpočtovom roku predloží účtovník agentúry predbežnú účtovnú závierku účtovníkovi Komisie spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Účtovník Komisie vykoná konsolidáciu predbežnej účtovnej závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 147 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

3.   Do 31. marca po každom rozpočtovom roku zašle účtovník Komisie predbežnú účtovnú závierku agentúry Dvoru audítorov spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok sa zasiela aj Európskemu parlamentu a Rade.

Dvor audítorov túto účtovnú závierku preskúmava v súlade s článkom 287 ZFEÚ. Každý rok uverejňuje správu o činnosti agentúry.

4.   Podľa článku 148 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 účtovník po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry vypracuje jej konečnú účtovnú závierku. Výkonný riaditeľ predkladá túto závierku riadiacej rade na zaujatie stanoviska.

5.   Riadiaca rada poskytuje stanovisko ku konečnej účtovnej závierke agentúry.

6.   Účtovník do 1. júla po každom rozpočtovom roku predloží konečnú účtovnú závierku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov spolu so stanoviskom riadiacej rady.

7.   Konečná účtovná závierka agentúry sa uverejní.

8.   Výkonný riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra po každom rozpočtovom roku. Uvedenú odpoveď zašle aj riadiacej rade a Komisii.

9.   Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na plynulé uplatnenie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok v súlade s článkom 165 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

10.   Európsky parlament na odporúčanie Rady, uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou, udelí do 15. mája roku N + 2 absolutórium výkonnému riaditeľovi v súvislosti s plnením rozpočtu za rok N.

Článok 66

Rozpočtové pravidlá

Riadiaca rada po porade s Komisiou prijíma rozpočtové pravidlá vzťahujúce sa na agentúru. Tieto rozpočtové pravidlá sa nesmú odchyľovať od delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013, pokiaľ sa takáto odchýlka špeciálne nevyžaduje na účely činnosti agentúry a Komisia s ňou vopred nesúhlasila.

KAPITOLA 11

ZAMESTNANCI

Článok 67

Všeobecné ustanovenia

1.   Na zamestnancov agentúry sa vzťahuje služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ako aj predpisy prijaté spoločne inštitúciami Únie na účely uplatňovania uvedeného služobného poriadku.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 ods. 1 písm. j) tohto nariadenia, vykonávacie predpisy prijaté Komisiou na účely vykonávania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov vrátane všeobecných vykonávacích ustanovení sa analogicky vzťahujú aj na agentúru v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

3.   Agentúra prijíma vhodné administratívne opatrenia okrem iného prostredníctvom vzdelávacích a preventívnych stratégií na organizáciu svojich útvarov tak, aby sa predišlo akýmkoľvek konfliktom záujmov.

Článok 68

Výkonný riaditeľ

1.   Výkonný riaditeľ pôsobí ako dočasný zamestnanec agentúry podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.   Výkonného riaditeľa vymenováva riadiaca rada na základe zásluh, preukázaných administratívnych a riadiacich zručností a znalostí a skúseností relevantných pre dopravný sektor, a to zo zoznamu aspoň troch kandidátov navrhnutých Komisiou v nadväznosti na otvorené a transparentné výberové konanie po uverejnení oznámenia o voľnom pracovnom mieste v Úradnom vestníku Európskej únie a prípadne aj inde. Pozorovateľ uvedený v článku 51 ods. 1 písm. x) predloží správu o výberovom konaní pred tým, ako riadiaca rada prijme rozhodnutie.

Agentúru na účely uzavretia pracovnej zmluvy výkonného riaditeľa zastupuje predseda riadiacej rady.

Pred vymenovaním môže byť kandidát, ktorého vybrala riadiaca rada, vyzvaný, aby pred príslušným výborom Európskeho parlamentu vydal vyhlásenie a odpovedal na otázky jeho členov.

3.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúcich úloh a výziev agentúry.

4.   Riadiaca rada môže na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3, predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát a najviac o päť rokov.

5.   Riadiaca rada o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa informuje Európsky parlament. Výkonný riaditeľ môže byť do jedného mesiaca pred takýmto predĺžením funkčného obdobia vyzvaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

6.   Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa po takomto predĺžení funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na rovnaké miesto.

7.   Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na žiadosť Komisie alebo jednej tretiny svojich členov.

Článok 69

Vyslaní národní experti a ďalší pracovníci

Agentúra môže na základe služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov využívať vyslaných národných expertov alebo iných pracovníkov, ktorých nezamestnáva.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v príslušnom rozhodnutí Komisie o vysielaní národných expertov, ktoré sa vzťahujú na agentúru, riadiaca rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví pravidlá vysielania národných expertov do agentúry vrátane pravidiel týkajúcich sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia a príslušných obmedzení v prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu nezávislosti a nestrannosti národných expertov.

KAPITOLA 12

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 70

Výsady a imunity

Na agentúru a jej zamestnancov sa vzťahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

Článok 71

Dohoda o sídle a podmienky fungovania

1.   Ak potrebné dojednania o poskytnutí sídla agentúre v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré má tento členský štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v uvedenom členskom štáte vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov riadiacej rady, zamestnancov agentúry a členov ich rodín, ešte neexistujú alebo ak ešte nie sú stanovené v písomnej dohode, uzatvorí sa medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom dohoda o všetkých týchto prvkoch v súlade s právnym poriadkom hostiteľského členského štátu, a to po schválení riadiacou radou a najneskôr 16. júna 2017. Uvedená dohoda môže mať formu dohody o sídle.

2.   Hostiteľský členský štát zabezpečí čo najlepšie podmienky na zaistenie riadneho fungovania agentúry vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení.

Článok 72

Zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry sa riadi rozhodným právom pre predmetnú zmluvu.

2.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať podľa akejkoľvek rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve, ktorú uzavrela agentúra.

3.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov nahrádza všetky škody spôsobené jej útvarmi alebo jej zamestnancami pri vykonávaní svojich povinností.

4.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať v sporoch o náhradu škody podľa odseku 3.

5.   Osobná zodpovednosť zamestnancov voči agentúre sa riadi ustanoveniami služobného poriadku alebo podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 73

Spolupráca s vnútroštátnymi justičnými orgánmi

V prípade vnútroštátnych súdnych konaní, ktoré sa týkajú agentúry z toho dôvodu, že agentúra vykonáva svoje úlohy v súlade s článkom 19 a článkom 21 ods. 6 smernice (EÚ) 2016/797 a článkom 10 ods. 6 smernice (EÚ) 2016/798, agentúra a jej zamestnanci spolupracujú bez zbytočných prieťahov s príslušnými vnútroštátnymi justičnými orgánmi. Riadiaca rada v súlade s článkom 51 ods. 1 písm. v) stanoví vhodné postupy, ktoré sa budú uplatňovať v takýchto situáciách.

Článok 74

Jazykový režim

1.   Na agentúru sa vzťahuje nariadenie č. 1. Riadiaca rada v prípade potreby prijme vhodné pravidlá na vykonávanie uvedeného nariadenia.

Rozhodnutie v tejto súvislosti sa na žiadosť člena riadiacej rady prijme jednomyseľne.

2.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 75

Účasť tretích krajín na práci agentúry

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 44, je agentúra otvorená účasti tretích krajín, najmä krajín v rámci pôsobnosti európskej susedskej politiky, európskej politiky rozširovania a krajín EZVO, ktoré s Úniou uzavreli dohody v súlade s postupom stanoveným v článku 218 ZFEÚ, na základe ktorých dotknuté krajiny prijali a uplatňujú právo Únie v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia alebo rovnocenné vnútroštátne opatrenia.

2.   V súlade s príslušnými ustanoveniami dohôd uvedených v odseku 1 prijme agentúra s dotknutými tretími krajinami dojednania, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá účasti uvedených tretích krajín na práci agentúry, a to najmä charakter a rozsah takejto účasti. Uvedené dojednania obsahujú ustanovenia o finančných príspevkoch a personálnych otázkach. Môže sa v nich ustanoviť zastúpenie dotknutých tretích krajín v riadiacej rade bez hlasovacieho práva.

Agentúra podpíše uvedené dojednania po získaní súhlasu Komisie a riadiacej rady.

Článok 76

Spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi a subjektmi

1.   Agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány uzatvoria dohody o spolupráci v súvislosti s vykonávaním článkov 14, 20 a 21 pri zohľadnení článku 51 ods. 1 písm. t).

2.   Dohody o spolupráci môžu byť osobitnými alebo rámcovými dohodami a môžu zahŕňať jeden alebo viacero vnútroštátnych bezpečnostných orgánov. Obsahujú stanovený opis úloh a podmienok týkajúcich sa výsledkov, stanovujú lehoty vzťahujúce sa na ich dosiahnutie a určujú spôsob, akým sa priradia poplatky splatné žiadateľmi agentúre a vnútroštátnym bezpečnostným orgánom. Pri takomto priradení sa zohľadňuje rámcový vzor uvedený v článku 51 ods. 1 písm. u).

3.   Dohody o spolupráci môžu taktiež zahŕňať osobitné mechanizmy spolupráce v prípade sietí, ktoré si vyžadujú osobitné odborné znalosti z geografických alebo historických dôvodov, s cieľom znížiť administratívne zaťaženie a náklady žiadateľa. Ak sú takéto siete izolované od zvyšku železničného systému Únie, môžu takéto osobitné mechanizmy spolupráce zahŕňať možnosť zadávania úloh príslušným vnútroštátnym bezpečnostným orgánom, keď je to potrebné na zabezpečenie účinného a primeraného prideľovania zdrojov.

4.   V prípade tých členských štátov, v ktorých železničné siete majú rozchod koľaje siete odlišný od rozchodu hlavnej železničnej siete v Únii, pričom v takýchto sieťach sa uplatňujú rovnaké technické a operačné požiadavky ako v susedných tretích krajinách, mnohostranná dohoda o spolupráci zahŕňa všetky dotknuté vnútroštátne bezpečnostné orgány v týchto členských štátov uvedené v článku 21 ods. 15 smernice (EÚ) 2016/797 a v článku 11 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/798.

5.   Dohody o spolupráci sa uzavrú pred tým, ako začne agentúra vykonávať svoje úlohy v súlade s článkom 83 ods. 4.

6.   Agentúra môže uzavierať dohody o spolupráci s inými vnútroštátnymi orgánmi a príslušnými subjektmi v súvislosti s vykonávaním článkov 14, 20 a 21.

7.   Dohodami o spolupráci nie je dotknutá celková zodpovednosť agentúry za plnenie jej úloh podľa ustanovení článkov 14, 20 a 21.

8.   Agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány môžu spolupracovať a vymieňať si najlepšie postupy v súvislosti s vykonávaním smernice (EÚ) 2016/797 a smernice (EÚ) 2016/798.

Článok 77

Transparentnosť

1.   Na dokumenty v držbe agentúry sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (26).

Riadiaca rada prijme do 16. júna 2017 praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Rozhodnutia prijaté agentúrou podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť predmetom sťažnosti ombudsmanovi podľa článku 228 ZFEÚ alebo konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa článku 263 ZFEÚ.

2.   Agentúra uverejňuje svoje odporúčania, stanoviská, štúdie, správy a výsledky posúdení vplyvu na svojom webovom sídle bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, a po odstránení všetkých dôverných materiálov.

3.   Agentúra zverejní vyhlásenia o záujmoch členov riadiacej a správnej štruktúry agentúry uvedenej v článku 46.

Na spracúvanie osobných údajov agentúrou sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (27).

4.   Riadiaca rada prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby agentúra prostredníctvom svojho webového sídla poskytovala účinné, ľahko použiteľné a ľahko dostupné informácie o interoperabilite a bezpečnostných postupoch železníc a o iných relevantných železničných dokumentoch.

Článok 78

Bezpečnostné predpisy na ochranu utajovaných skutočností alebo citlivých informácií

Agentúra uplatňuje zásady uvedené v bezpečnostných predpisoch Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie (EUCI) a citlivých neutajovaných informácií v zmysle rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 (28). To sa okrem iného vzťahuje na zabezpečenie výmeny, spracúvania a uchovávania takýchto skutočností a informácií.

Článok 79

Boj proti podvodom

1.   V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu podľa nariadenia (ES) č. 1073/1999 agentúra do 16. decembra 2016 pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní úradu OLAF, a prijme primerané opatrenia uplatniteľné na všetkých zamestnancov agentúry s použitím vzoru uvedeného v prílohe k uvedenej dohode.

2.   Dvor audítorov má právomoc vykonávať na základe dokumentov a na mieste audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli zo strany agentúry poskytnuté finančné prostriedky Únie.

3.   OLAF môže v súlade s ustanoveniami a postupmi uvedenými v nariadení (EÚ) č. 883/2013 a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (29) vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanou agentúrou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, zmluvy agentúry, jej dohody o grante a rozhodnutia o grante musia bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, obsahovať ustanovenia, ktoré Dvoru audítorov a úradu OLAF výslovne udeľujú právomoc na vykonávanie takýchto auditov a vyšetrovaní v súlade s ich právomocami.

KAPITOLA 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 80

Vykonávacie akty týkajúce sa poplatkov a platieb

1.   Komisia prijme na základe zásad uvedených v odsekoch 2 a 3 vykonávacie akty, v ktorých stanoví:

a)

poplatky a platby splatné agentúre, najmä pri uplatňovaní článkov 14, 20, 21 a 22, a

b)

platobné podmienky.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 81 ods. 3.

2.   Poplatky a platby sa účtujú za:

a)

vydávanie a obnovu povolení na uvedenie vozidiel a typov vozidiel na trh;

b)

vydávanie a obnovu jednotných bezpečnostných osvedčení;

c)

poskytovanie služieb; poplatky a platby, ktoré sa majú platiť v tejto súvislosti, odzrkadľujú skutočné náklady každého jednotlivého poskytnutia;

d)

vydávanie rozhodnutí o schválení v súlade s článkom 19 smernice (EÚ) 2016/797.

Poplatky a platby možno vyberať za spracúvanie odvolaní.

Všetky poplatky a platby sa uvádzajú a platia v eurách.

Poplatky a platby sa stanovujú transparentne, spravodlivo a jednotne, pričom sa zohľadňuje konkurencieschopnosť európskeho železničného sektora. Nesmú viesť k zbytočnej finančnej záťaži žiadateľov. Primeraným spôsobom sa zohľadnia osobitné potreby malých a stredných podnikov vrátane možnosti rozdelenia platieb na niekoľko splátok a etáp.

Poplatok za vydanie rozhodnutia o schválení sa stanovuje proporcionálnym spôsobom, pričom sa zohľadnia rôzne štádiá procesu povoľovania projektov ERTMS týkajúcich sa traťového zariadenia a objem práce potrebnej počas každého štádia. Priradenie poplatkov sa v účtoch jasne označí.

Na zaplatenie poplatkov a platieb sa stanovia primerané lehoty, pričom sa náležite zohľadnia lehoty postupov uvedených v článkoch 19 a 21 smernice (EÚ) 2016/797 a článku 10 smernice (EÚ) 2016/798.

3.   Poplatky a platby sa stanovujú v takej výške, aby sa zaistilo, že príjem z nich bude postačovať na pokrytie celkových nákladov na poskytnuté služby vrátane relevantných nákladov vyplývajúcich z úloh pridelených vnútroštátnym bezpečnostným orgánom v súlade s článkom 76 ods. 2 a 3. V týchto nákladoch sa odzrkadľujú najmä všetky výdavky agentúry, ktoré sa pripisujú zamestnancom zapojeným do činností uvedených v odseku 2 tohto článku, vrátane pomerných príspevkov zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia. Ak by v dôsledku poskytovania služieb hradených z poplatkov a platieb opakovane dochádzalo k významným nerovnováham, výška uvedených poplatkov a platieb sa prehodnotí. Uvedené poplatky a platby sa pripíšu ako príjmy agentúry.

Komisia pri stanovovaní výšky poplatkov a platieb prihliada na:

a)

oblasť prevádzky osvedčení;

b)

oblasť používania povolení a

c)

typ a rozsah železničnej prevádzky.

Článok 81

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 51 smernice (EÚ) 2016/797. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 82

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Komisia najneskôr 16. júna 2020 a potom každých päť rokov zadá vypracovanie hodnotenia, v ktorom sa posúdi najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť agentúry a jej pracovných postupov, pričom sa zohľadnia všetky relevantné výsledky činnosti Dvora audítorov, ako aj názory a odporúčania príslušných zainteresovaných strán vrátane vnútroštátnych bezpečnostných orgánov, zástupcov železničného sektora, sociálnych partnerov a spotrebiteľských organizácií. V hodnotení sa posúdi predovšetkým akákoľvek potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny.

2.   Komisia do 16. júna 2023 s cieľom určiť, či sú potrebné zlepšenia, posúdi fungovanie duálneho systému povoľovania vozidiel a vydávania bezpečnostných osvedčení, s tým súvisiace jednotné kontaktné miesto a harmonizované vykonávanie ERTMS v Únii.

3.   Komisia zasiela hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi, ktoré sa jej týkajú, Európskemu parlamentu, Rade a riadiacej rade. Výsledky hodnotenia sa zverejňujú.

4.   Pri príležitosti každého druhého hodnotenia sa posúdia aj výsledky dosiahnuté agentúrou so zreteľom na jej ciele, mandát a úlohy.

Článok 83

Prechodné ustanovenia

1.   Agentúra nahrádza Európsku železničnú agentúru, ktorá bola zriadená nariadením (ES) č. 881/2004 a je jej nástupcom, pokiaľ ide o celkové vlastníctvo, všetky dohody, právne záväzky, pracovné zmluvy a finančné záväzky a povinnosti.

2.   Odchylne od článku 47 členovia správnej rady, vymenovaní na základe nariadenia (ES) č. 881/2004 pred 15. júnom 2016, zostanú vo funkcii ako členovia riadiacej rady až do skončenia svojho funkčného obdobia bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu vymenovať nového zástupcu.

Odchylne od článku 54 výkonný riaditeľ vymenovaný v súlade s nariadením (ES) č. 881/2004 zostane vo funkcii do skončenia svojho funkčného obdobia.

3.   Odchylne od článku 67 zostávajú všetky pracovné zmluvy, ktoré sú platné k 15. júnu 2016, platné do dátumu skončenia ich platnosti.

4.   Agentúra vykonáva úlohy spojené s vydávaním osvedčení a povolení podľa článkov 14, 20 a 21 a úlohy uvedené v článku 22 najneskôr od 16. júna 2019 s výhradou článku 54 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/797 a článku 31 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/798.

Článok 84

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 881/2004 sa týmto zrušuje.

Článok 85

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. mája 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)  Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 10. decembra 2015 (Ú. v. EÚ C 56, 12.2.2016, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (pozri stranu 44 tohto úradného vestníka).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (pozri stranu 102 tohto úradného vestníka).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51).

(15)  Rozhodnutie Komisie 98/500/ES z 20. mája 1998 o zriadení Výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni (Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 27).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

(23)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(24)  Nariadenie č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(28)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(29)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


Top