EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0757

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/757 z 3. februára 2016, ktorým sa stanovujú operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si vyžadujú vloženie informácií do colného informačného systému

C/2016/0508

OJ L 126, 14.5.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/757/oj

14.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/757

z 3. februára 2016,

ktorým sa stanovujú operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si vyžadujú vloženie informácií do colného informačného systému

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (1), a najmä jeho článok 23 ods. 4,

keďže:

(1)

Cieľom colného informačného systému (CIS) je pomôcť príslušným orgánom pri predchádzaní, vyšetrovaní a stíhaní operácií, ktoré predstavujú porušenie colných a poľnohospodárskych predpisov. Aby CIS mohol naďalej riešiť potreby príslušných orgánov, je potrebné aktualizovať zoznam operácií v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré majú byť zahrnuté do CIS.

(2)

Vkladanie informácií do CIS, ktoré sa týkajú operácií v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, by malo byť obmedzené na výrobky, ktoré sú uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry.

(3)

Aby sa zabezpečilo, že príslušné orgány budú schopné rýchlo reagovať na mimoriadne situácie v oblasti zdravia, má lokalizácia a sledovanie pohybu výrobkov, ktoré podliehajú poľnohospodárskym predpisom, zásadný význam. Na zaistenie toho, aby takéto výrobky boli sledované a mohli byť vystopované vo všetkých etapách prepravy, mali by byť poskytnuté informácie týkajúce sa dovozu, vývozu, tranzitu, dočasného skladovania a pohybu tohto tovaru v rámci EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si podľa článku 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 515/97 vyžadujú vloženie informácií do CIS, sú tie, ktoré sa týkajú:

a)

dovozu výrobkov z tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy prijaté v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijaté s ohľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov;

b)

vývozu výrobkov do tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy prijaté v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijaté s ohľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov;

c)

pohybu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy prijaté v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitné pravidlá prijaté s ohľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov, v rámci spoločného alebo vonkajšieho tranzitného režimu a operácií, pri ktorých počas spätného vývozu z Únie do tretej krajiny dochádza k dočasnému uskladneniu takýchto výrobkov v Únii;

d)

pohybu výrobkov v rámci EÚ, ktoré podliehajú obmedzeniam alebo zákazom vyplývajúcim z právnych predpisov prijatých v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitných pravidiel prijatých s ohľadom na tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov, alebo na ktoré sa poskytuje pomoc EÚ.

Článok 2

Nariadenie Komisie (ES) č. 696/98 (2) sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. februára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 696/98 z 27. marca 1998, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou na zabezpečenie riadneho uplatňovania predpisov v colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 96, 28.3.1998, s. 22).


Top