EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0323

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/323 z 24. februára 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012

OJ L 66, 11.3.2016, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/323/oj

11.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 66/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/323

z 24. februára 2016,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2, článok 15 ods. 5 a článok 16 ods. 3,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Na výmenu informácií o tovare v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa článkov 8, 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 sa má v zásade používať počítačový systém. Preto je potrebné stanoviť štruktúru a obsah dokumentov vzájomnej administratívnej pomoci, prostredníctvom ktorých sa uvedené informácie poskytujú.

(2)

S cieľom umožniť účinnú kontrolu tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane by dožadujúci orgán mal mať možnosť požiadať o informácie o priebehu prepravy tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane v rámci Únie iný príslušný orgán formou poskytnutia administratívneho referenčného kódu príslušného elektronického administratívneho dokumentu priradeného v súlade s článkom 21 ods. 3 smernice Rady 2008/118/ES (2). Dožiadané orgány by mali byť schopné poskytovať automatické odpovede na takéto žiadosti. Odpoveď by mala zahŕňať všetky elektronické dokumenty a ďalšie informácie, ktoré sa vymieňajú v súlade s ustanoveniami článkov 21 až 25 smernice 2008/118/ES.

(3)

Ak dožadujúci orgán nepozná administratívny referenčný kód elektronického administratívneho dokumentu, na základe ktorého sa uskutočňuje preprava tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane v rámci Únie, daný dožadujúci orgán by mal byť schopný získať príslušný administratívny referenčný kód na základe poskytnutia ďalších relevantných informácií týkajúcich sa prepravy tovaru.

(4)

Niektoré preskúmania, či obchodníci dodržiavajú ustanovenia kapitoly III a kapitoly IV smernice 2008/118/ES, si vyžadujú zhromažďovanie informácií, ktoré sa dajú nájsť iba mimo počítačového systému. Počítačový systém by preto na účely vyhľadávania takýchto informácií mal podporovať zasielanie žiadostí o administratívnu spoluprácu a odpovedí na takéto žiadosti. Počítačový systém by mal podporovať aj zasielanie právne odôvodnených odmietnutí zo strany dožiadaných orgánov.

(5)

Počítačový systém by mal poskytovať štandardné formáty dokumentov vzájomnej administratívnej pomoci na podporu povinnej výmeny informácií v prípade výskytu nezrovnalosti alebo porušenia právnych predpisov o spotrebných daniach alebo v prípade, že existuje podozrenie, že došlo k takýmto nezrovnalostiam alebo porušeniam.

(6)

Malo by sa zabezpečiť, aby sa počítačový systém používal na dobrovoľnú výmenu informácií rovnako ako na povinnú výmenu informácií. V oboch prípadoch by sa mali používať rovnaké dokumenty vzájomnej administratívnej pomoci.

(7)

Príslušné orgány členských štátov by mali mať možnosť jednotným spôsobom požiadať o spätnú väzbu o následných opatreniach prijatých na základe vymenených informácií a dostať takúto spätnú väzbu.

(8)

Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá umožňujúce výmenu informácií na účely administratívnej spolupráce, keď nie je dostupný počítačový systém, a zaznamenávanie týchto informácií v počítačovom systéme, keď sa obnoví jeho dostupnosť.

(9)

Mali by sa určiť situácie, v ktorých by členské štáty mali na povinnú výmenu informácií použiť záložné dokumenty vzájomnej administratívnej pomoci.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Na účely spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o tovar v režime pozastavenia spotrebnej dane, sa v tomto nariadení stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa:

a)

štruktúry a obsahu dokumentov vzájomnej administratívnej pomoci, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom počítačového systému uvedeného v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 na účely článkov 8, 15 a 16 uvedeného nariadenia;

b)

štruktúry a obsahu oznámení spätnej väzby o následných opatreniach prijatých v dôsledku spolupráce na požiadanie alebo dobrovoľného oznamovania informácií;

c)

pravidiel a postupov, ktoré majú príslušné orgány používať pri výmene dokumentov vzájomnej administratívnej pomoci;

d)

štruktúry a obsahu záložných dokumentov vzájomnej administratívnej pomoci, ako aj pravidiel a postupov týkajúcich sa ich používania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„preprava“ je preprava tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi v zmysle kapitoly IV smernice 2008/118/ES;

b)

„bezpečný systém elektronickej pošty CCN“ je bezpečná služba elektronickej pošty poskytovaná ako súčasť siete CCN/CSI (spoločná komunikačná sieť/spoločné systémové rozhranie).

Článok 3

Štruktúra a obsah dokumentov vzájomnej administratívnej pomoci

1.   Dokumenty vzájomnej administratívnej pomoci sa vyhotovujú v súlade s prílohou I.

2.   Ak sa na vyplnenie určitých údajových polí v dokumentoch vzájomnej administratívnej pomoci v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu vyžadujú kódy, používajú sa kódy uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 612/2013 (3) a v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 684/2009 (4), ako sa uvádza v tabuľkách v prílohe I k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCA NA POŽIADANIE

ODDIEL I

Žiadosti o stiahnutie informácií, ktoré sa nachádzajú v počítačovom systéme

Článok 4

Žiadosť o stiahnutie informácií v prípade, keď dožadujúci orgán pozná administratívny referenčný kód prepravy

1.   Ak dožadujúci orgán pozná administratívny referenčný kód elektronického administratívneho dokumentu, na podklade ktorého sa uskutočňuje preprava, pridelený v súlade s článkom 21 ods. 3 tretím pododsekom smernice 2008/118/ES, môže podať žiadosť o akýkoľvek dokument uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 a akýkoľvek iný dokument týkajúci sa prepravy.

Dožadujúci orgán na tieto účely pošle dožiadanému orgánu v členskom štáte odoslania dokument „žiadosti o stiahnutie údajov o preprave“ podľa tabuľky 1 prílohy I. Žiadosť obsahuje administratívny referenčný kód elektronického administratívneho dokumentu, na podklade ktorého sa preprava uskutočňuje.

2.   Ak dožiadaný orgán pozná administratívny referenčný kód, odpovie na žiadosť podanú v súlade s odsekom 1 s použitím dokumentu „odpoveď na žiadosť o stiahnutie údajov o preprave“ podľa tabuľky 2 prílohy I, pričom uvedie stav prepravy.

Dožiadaný orgán pošle aj dokument o priebehu prepravy podľa tabuľky 3 prílohy I obsahujúci kópiu elektronického administratívneho dokumentu, na podklade ktorého sa preprava uskutočňuje, a akékoľvek ďalšie dokumenty týkajúce sa tejto prepravy.

3.   Ak dožiadaný orgán nepozná administratívny referenčný kód, odpovie na žiadosť podanú v súlade s odsekom 1 s použitím dokumentu „odpoveď na žiadosť o stiahnutie údajov o preprave“, pričom údajový prvok „Stav“ nastaví na „Žiadny“.

Článok 5

Žiadosť o stiahnutie informácií v prípade, keď dožadujúci orgán nepozná administratívny referenčný kód

1.   Ak administratívny referenčný kód alebo kódy jedného alebo viacerých elektronických administratívnych dokumentov, ktoré dožadujúci orgán zisťuje, nie sú známe, a dožadujúci orgán sa domnieva, že iný členský štát je členským štátom odoslania, dožadujúci orgán môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu, aby vyhľadal zoznam elektronických administratívnych dokumentov, na podklade ktorých sa príslušná preprava uskutočňuje.

Dožadujúci orgán pošle na tento účel dožiadanému orgánu dokument „bežná žiadosť“ podľa tabuľky 4 prílohy I. Žiadosť musí obsahovať relevantné kritéria vyhľadávania a zahŕňať všetky informácie, na ktorých sa voľba takýchto kritérií zakladá.

2.   Dožiadaný orgán odpovie na žiadosti podané v súlade s odsekom 1 zaslaním zoznamu elektronických administratívnych dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania zvoleným v súlade s druhým pododsekom odseku 1 označených svojimi administratívnymi referenčnými kódmi, pričom použije dokument „zoznam elektronických administratívnych dokumentov (e-AD) ako výsledok všeobecného vyhľadávania“ podľa tabuľky 5 prílohy I.

3.   Ak žiadny dokument nespĺňa kritériá vyhľadávania zvolené v súlade s druhým pododsekom odseku 1, alebo počet administratívnych referenčných kódov spĺňajúcich zvolené kritériá vyhľadávania je väčší ako 99, dožiadaný orgán pošle dožadujúcemu orgánu dokument „odmietnutie bežnej žiadosti“ podľa tabuľky 6 prílohy I.

ODDIEL II

Žiadosti o informácie, ktoré sa nenachádzajú v počítačovom systéme

Článok 6

Žiadosti o informácie a administratívne zisťovania

1.   Žiadosti o informácie týkajúce sa tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane, ktoré sa nenachádzajú v počítačovom systéme, sa podávajú zaslaním dokumentu „bežná žiadosť o administratívnu spoluprácu“ podľa tabuľky 7 prílohy I. Ako druh žiadosti sa nastaví „Administratívna spolupráca“.

2.   Každá žiadosť podaná v súlade s odsekom 1 sa môže týkať jedného alebo viacerých hospodárskych subjektov zaregistrovaných v členskom štáte dožadujúceho orgánu v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 389/2012. Týkať sa môže najviac jedného hospodárskeho subjektu zaregistrovaného v členskom štáte dožiadaného orgánu.

3.   Po dokončení všetkých potrebných zisťovaní dožiadaný orgán pošle výsledky týchto zisťovaní dožadujúcemu orgánu prostredníctvom dokumentu „výsledky administratívnej spolupráce“ podľa tabuľky 10 prílohy I.

ODDIEL III

Lehoty a odmietnutia

Článok 7

Lehoty

1.   Dožadujúci orgán môže pripomenúť dožiadanému orgánu, že ešte nedostal odpoveď na predchádzajúcu žiadosť o spoluprácu, zaslaním dokumentu „pripomienka v súvislosti s administratívnou spoluprácou“ podľa tabuľky 9 prílohy I.

2.   V prípade, že dožiadaný orgán neodpovie na žiadosť v lehotách stanovených v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 389/2012, musí poslať informáciu o dôvodoch nedodržania lehoty, pričom použije dokument „odpoveď“ podľa tabuľky 8 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Odmietnutie spolupráce

Ak dožiadaný orgán odmietne vybaviť žiadosť o informácie, vykonať administratívne zisťovanie týkajúce sa požadovaných informácií alebo poskytnúť požadované informácie, oznámi to dožadujúcemu orgánu prostredníctvom bezpečného systému elektronickej pošty CCN, pričom poskytne prinajmenšom tieto informácie:

a)

korelačný identifikátor následných opatrení príslušného dokumentu vzájomnej administratívnej pomoci, ktorý poslal dožadujúci orgán, ako je stanovené v zozname kódov 1 v prílohe II;

b)

dátum rozhodnutia o odmietnutí žiadosti;

c)

totožnosť dožiadaného orgánu, ktorý rozhodol o odmietnutí;

d)

dôvody odmietnutia v súlade s článkom 7 ods. 2, článkom 21 ods. 1, článkom 25 alebo článkom 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 389/2012.

Dožiadaný orgán pošle takéto oznámenie hneď, ako prijme svoje rozhodnutie, a v každom prípade do troch mesiacov od prijatia žiadosti.

KAPITOLA III

VÝMENA INFORMÁCIÍ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ ŽIADOSTI

Článok 9

Dobrovoľná výmena informácií

1.   V iných prípadoch než sú prípady uvedené v odseku 2 sa vykonáva dobrovoľná výmena informácií podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 s použitím dokumentu „výsledky administratívnej spolupráce“ podľa tabuľky 10 prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Ak sa dobrovoľná výmena informácií týka výsledkov kontroly dokladov alebo fyzickej kontroly tovaru počas prepravy, výsledky sa posielajú s použitím dokumentu „správa o kontrole“ podľa tabuľky 11 prílohy I.

Článok 10

Povinná výmena informácií – tovar v režime pozastavenia spotrebnej dane, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia kapitoly III smernice 2008/118/ES, alebo tovar prijatý registrovaným príjemcom

Ak sa jeden z prípadov uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 389/2012 zistí v dôsledku kontroly dokladov alebo fyzickej kontroly tovaru v priestoroch registrovaného príjemcu v zmysle článku 4 ods. 9 smernice 2008/118/ES (ďalej len „registrovaný príjemca“) alebo oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu v zmysle článku 4 ods. 1 uvedenej smernice (ďalej len „oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“), povinné postúpenie potrebných informácií sa vykoná s použitím dokumentu „výsledky administratívnej spolupráce“ podľa tabuľky 10 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Dokument „výsledky administratívnej spolupráce“ sa zašle príslušným orgánom v danom členskom štáte do siedmich dní od vykonania kontroly.

Článok 11

Povinná výmena informácií – správa o kontrole

Ak sa jeden z prípadov uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 389/2012 zistí v dôsledku kontroly dokladov alebo fyzickej kontroly tovaru počas prepravy, povinné postúpenie správy o kontrole sa vykoná s použitím dokumentu „správa o kontrole“ podľa tabuľky 11 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Dokument „správa o kontrole“ sa zašle príslušným orgánom v danom členskom štáte do siedmich dní od vykonania kontroly.

Článok 12

Povinná výmena informácií – konečné prerušenie prepravy

Ak sa príslušný orgán dozvie o konečnom prerušení prepravy v dôsledku jedného z prípadov uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 389/2012, povinné postúpenie tejto informácie sa vykoná s použitím dokumentu „prerušenie prepravy“ podľa tabuľky 13 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Dokument „prerušenie prepravy“ sa zašle príslušným orgánom v danom členskom štáte v lehote jedného dňa od chvíle, keď sa príslušný orgán uvedený v prvom odseku dozvie o konečnom prerušení prepravy.

Článok 13

Povinná výmena informácií – upozornenie alebo oznámenie o zamietnutí

Ak príslušný orgán zistí, že tovar v režime pozastavenia spotrebnej dane odoslaný registrovanému príjemcovi alebo oprávnenému prevádzkovateľovi daňového skladu nebol požadovaný, alebo že obsah elektronického administratívneho dokumentu týkajúceho sa tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane odoslaného registrovanému príjemcovi alebo oprávnenému prevádzkovateľovi daňového skladu je nesprávny, a príslušný orgán má podozrenie, že je to v dôsledku toho, že nastal jeden z prípadov uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) až c) alebo písm. e) nariadenia (EÚ) č. 389/2012, pošle príslušnému orgánu členského štátu odoslania dokument „upozornenie alebo zamietnutie e-AD“ podľa tabuľky 14 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Dokument „upozornenie alebo zamietnutie e-AD“ sa zašle príslušnému orgánu členského štátu odoslania v lehote jedného dňa od chvíle, keď príslušný orgán zistí skutočnosti uvedené v prvom odseku.

Článok 14

Povinná výmena informácií – správy o udalosti

Ak sa príslušný orgán dozvie o iných skutočnostiach týkajúcich sa prepravy, ako sú udalosti uvedené v článkoch 10, 11, 12 alebo 13, a príslušný orgán má podozrenie, že sa týkajú jedného z prípadov uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 389/2012, povinné postúpenie potrebných informácií sa vykoná s použitím dokumentu „správa o udalosti“ podľa tabuľky 12 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Dokument „správa o udalosti“ sa zašle do siedmich dní od chvíle, keď sa príslušný orgán dozvie o skutočnostiach uvedených v prvom odseku.

KAPITOLA IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VÝMENE INFORMÁCIÍ

Článok 15

Nedostupnosť počítačového systému a používanie záložného dokumentu vzájomnej administratívnej pomoci

1.   Na účely článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 môžu členské štáty považovať počítačový systém za nedostupný za týchto okolností:

a)

počítačový systém je nedostupný z dôvodu poruchy hardvéru alebo telekomunikačnej poruchy;

b)

vyskytnú sa problémy so sieťou, ktoré Komisia alebo dotknutý členský štát nemajú pod priamou kontrolou;

c)

vyššia moc;

d)

naplánovaná údržba oznámená prinajmenšom štyridsaťosem hodín pred plánovaným začiatkom údržby.

2.   Na účely článku 9 ods. 1 druhého pododseku a článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 sa v záložnom dokumente vzájomnej administratívnej pomoci uvedie druh dokumentu vzájomnej administratívnej pomoci, ktorý sa týmto záložným dokumentom nahrádza. Požadované informácie sa zostavia tak, ako je stanovené v tabuľkách prílohy I k tomuto nariadeniu, vo forme údajových prvkov vyjadrených rovnakým spôsobom ako v dokumente vzájomnej administratívnej pomoci. Všetky údajové prvky, ako aj skupiny a podskupiny údajov, do ktorých tieto údajové prvky patria, sa označujú pomocou čísel a písmen uvedených v stĺpcoch A a B príslušných tabuliek v prílohe I.

Záložný dokument vzájomnej administratívnej pomoci sa vymieňa akýmikoľvek prostriedkami, na ktorých sa dohodnú dotknuté príslušné orgány.

3.   Hneď ako sa obnoví dostupnosť počítačového systému, informácie vymieňané v súlade s odsekom 2 sa pošlú prostredníctvom počítačového systému vo forme príslušných dokumentov vzájomnej administratívnej pomoci.

Článok 16

Spätná väzba o následných opatreniach prijatých v dôsledku výmeny informácií

1.   Žiadosť o spätnú väzbu v súlade s článkom 8 ods. 5, článkom 15 ods. 2 alebo článkom 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a)

korelačný identifikátor následných opatrení príslušného dokumentu vzájomnej administratívnej pomoci, ktorý poslal príslušný orgán žiadajúci o spätnú väzbu, ako je stanovené v zozname kódov 1 v prílohe II k tomuto nariadeniu;

b)

dátum alebo dátumy poskytnutia informácií.

2.   Na účely článku 8 ods. 5, článku 15 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 spätná väzba o následných opatreniach musí obsahovať prinajmenšom tieto informácie:

a)

korelačný identifikátor následných opatrení dokumentu vzájomnej administratívnej pomoci, ktorý poslal príslušný orgán žiadajúci o spätnú väzbu, ako je stanovené v zozname kódov 1 v prílohe II k tomuto nariadeniu;

b)

totožnosť príslušného orgánu, ktorý poskytuje spätnú väzbu;

c)

informácie o následných opatreniach prijatých na základe poskytnutých informácií.

3.   O spätnú väzbu sa žiada prostredníctvom bezpečného systému elektronickej pošty CCN a spätná väzba sa poskytuje prostredníctvom bezpečného systému elektronickej pošty CCN.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. februára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 612/2013 z 25. júna 2013 o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 173, 26.6.2013, s. 9).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).


PRÍLOHA I

ŠTRUKTÚRA BEŽNÝCH SPRÁV

Elektronické správy používané na účel výmeny informácií týkajúcich sa tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

VYSVETLIVKY

1.

Údajové prvky elektronických správ používaných na účely výmeny informácií týkajúcich sa tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane prostredníctvom počítačového systému uvedeného v článku 21 ods. 2 smernice 2008/118/ES a v článku 2 ods. 17 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 sú štruktúrované v skupinách údajov a prípadne v podskupinách údajov. Podrobnosti týkajúce sa údajov a ich použitia sú uvedené v tabuľkách tejto prílohy, pričom:

a)

v stĺpci A sa uvádza číselný kód (číslo) pridelený každej skupine údajov a podskupine údajov, pričom každá podskupina je označená poradovým číslom (pod)skupiny údajov, ktorej je súčasťou (napríklad: ak je číslo skupiny údajov 1, jedna podskupina údajov tejto skupiny je označená ako 1.1 a jedna podskupina tejto podskupiny je označená ako 1.1.1);

b)

v stĺpci B sa uvádza alfabetický kód (písmeno) pridelený každému údajovému prvku v (pod)skupine údajov;

c)

v stĺpci C sa uvádza (pod)skupina údajov alebo údajový prvok;

d)

v stĺpci D sa pre každú (pod)skupinu údajov alebo údajový prvok uvádza hodnota, ktorou sa označuje, či vloženie príslušných údajov je:

„R“ (Required – povinné), čo znamená, že údaje musia byť poskytnuté. Keď je (pod)skupina údajov označená ako „O“ (Optional – voliteľná) alebo „C“ (Conditional – podmienená), údajové prvky v rámci uvedenej skupiny môžu byť stále „R“ (povinné), ak príslušné orgány členského štátu rozhodli, že údaje v tejto (pod)skupine musia byť vyplnené, alebo ak je splnená podmienka pripojenia (pod)skupiny údajov,

„O“ (Optional – voliteľné), čo znamená, že vloženie údajov je pre osobu predkladajúcu správu (odosielateľa alebo príjemcu) voliteľné, okrem prípadu, keď členský štát stanovil, že údaje sú povinné v súlade s možnosťou stanovenou v stĺpci E v prípade niektorých z voliteľných (pod)skupín údajov alebo údajových prvkov,

„C“ (Conditional – podmienené), čo znamená, že používanie (pod)skupiny údajov alebo údajových prvkov závisí od iných (pod)skupín údajov alebo údajových prvkov v tej istej správe;

e)

v stĺpci E sa uvádza(-jú) podmienka(-y), za ktorej(-ých) je vloženie údajov podmienené, spresňuje sa prípadné použitie voliteľných údajov a uvádza sa, ktoré údaje musia príslušné orgány poskytnúť;

f)

v stĺpci F sa v prípade potreby uvádzajú vysvetlenia týkajúce sa vyplnenia správy;

g)

v stĺpci G sa uvádza:

pre niektoré (pod)skupiny údajov číslo, za ktorým nasleduje znak „x“ vyjadrujúci, koľkokrát sa môže (pod)skupina údajov opakovať v správe (predvolená hodnota = 1),

pre každý údajový prvok, okrem údajových prvkov vyjadrujúcich čas alebo dátum, charakteristika určujúca druh údaja a dĺžku údaja. Kódy pre druhy údajov sú:

a

alfabetický;

n

numerický;

an

alfanumerický.

Číslo nasledujúce za kódom označuje prípustnú dĺžku údajov pre príslušný údajový prvok. Dve bodky pred ukazovateľom dĺžky znamenajú, že údaj nemá pevne stanovenú dĺžku, ale môže mať maximálny počet číslic, ktorý určuje ukazovateľ dĺžky. Čiarka v dĺžke údaja znamená, že údaj môže obsahovať desatinné čísla, pričom číslo pred čiarkou udáva celkovú dĺžku atribútu a číslo za čiarkou udáva maximálny počet číslic za desatinnou čiarkou.

Pre údajové prvky udávajúce čas alebo dátum údaje „dátum“, „čas“ alebo „dátumČas“ znamenajú, že dátum, čas alebo dátum a čas sa musia uviesť v súlade s normou ISO 8601 na uvádzanie dátumov a času.

2.

V tabuľkách tejto prílohy sa používajú tieto skratky:

e-AD: elektronický administratívny dokument

ARC: administratívny referenčný kód

SEED: systém na výmenu informácií o údajoch o spotrebných daniach (elektronická databáza uvedená v článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 389/2012)

Číselný znak KN: číselný znak kombinovanej nomenklatúry

MRN: hlavné referenčné číslo

LRN: miestne referenčné číslo

LNG: jazyk

DPH: daň z pridanej hodnoty

ACO: administratívna spolupráca

Tabuľka 1

Žiadosť o stiahnutie údajov o preprave

(uvedená v článku 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačný identifikátor žiadosti> priradená žiadosti o stiahnutie údajov o preprave musí byť pre každý členský štát jedinečná.

an..44

2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

Tabuľka 2

Odpoveď na žiadosť o stiahnutie údajov o preprave

(uvedená v článku 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačný identifikátor žiadosti> priradená žiadosti o stiahnutie údajov o preprave musí byť pre každý členský štát jedinečná.

an..44

2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

 

c

Stav

R

 

Možné hodnoty <Stav> sú:

X01

=

Accepted (Schválené)

X02

=

Cancelled (Zrušené)

X03

=

Delivered (Doručené)

X04

=

Diverted (Presmerované)

X05

=

Rejected (Zamietnuté)

X06

=

Replaced (Nahradené)

X07

=

e-AD Manually closed (e-AD ručne uzavreté)

X08

=

Refused (Odmietnuté)

X09

=

None (Žiadne)

X10

=

Partially Refused (Čiastočne odmietnuté)

X11

=

Exporting (Vývoz)

X12

=

Accepted for Export (Schválené na vývoz)

X13

=

Stopped (Zastavené)

an3

Tabuľka 3

Priebeh prepravy

(uvedená v článku 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačný identifikátor žiadosti> priradená priebehu prepravy musí byť pre každý členský štát jedinečná.

an..44

2

Všetky overené e-AD

R

 

Súbor všetkých návrhov elektronických administratívnych dokumentov a elektronických administratívnych dokumentov týkajúcich sa prepravy, štruktúra ktorých je uvedená v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

99x

3

Všetky správy o prijatí alebo o vývoze

O

 

Súbor všetkých správ o prijatí alebo správ o vývoze týkajúcich sa prepravy, štruktúra ktorých je uvedená v tabuľke 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

99x

4

Posledné oznámenie o presmerovanom e-AD

O

 

Správa o obsahu posledného oznámenia o zmene miesta určenia alebo o rozdelení týkajúca sa prepravy, štruktúra ktorej je uvedená v tabuľke 4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

1x

5

Všetky správy o kontrole

O

 

Súbor všetkých správ o kontrole týkajúcich sa prepravy, štruktúra ktorých je uvedená v tabuľke 11

99x

6

Všetky správy o udalosti

O

 

Súbor všetkých správ o udalosti týkajúcich sa prepravy, štruktúra ktorých je uvedená v tabuľke 12

99x

7

Všetky vysvetlenia o oneskorení dodávky

O

 

Súbor všetkých vysvetlení o oneskorení dodávky týkajúcich sa prepravy

99x

7.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Úloha správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

vysvetlenie o oneskorení pri posielaní správy o prijatí alebo o vývoze

2

=

vysvetlenie o oneskorení pri udaní miesta určenia

n1

 

b

Dátum a čas overenia vysvetlenia o oneskorení

C

„R“ po úspešnom overení

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

 

dátumČas

 

c

Druh predkladateľa

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

n1

 

d

Identifikácia predkladateľa R an13 Rule072

R

 

<Identifikácia predkladateľa> je platné registračné číslo účastníka pre spotrebnú daň.

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013)

an13

 

e

Kód vysvetlenia

R

 

(pozri Zoznam kódov 7 v prílohe II)

n..2

 

f

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak <Kód vysvetlenia> je „Iné“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri kód vysvetlenia v kolónke 7.1 e)

 

an..350

 

g

Doplňujúce údaje – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce textové pole

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

7.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

8

Všetky oznámenia o vývoze

O

 

Súbor všetkých oznámení o vývoze týkajúcich sa prepravy

99x

8.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas vydania

R

 

 

dátumČas

8.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

8.3

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

„R“, ak <Druh správy> žiadnej z dotknutých e-AD nie je „Predloženie na vývoz (miestne colné konanie)“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné druhy správ sú:

1

=

štandardné predloženie (používa sa vo všetkých prípadoch okrem prípadu, keď sa predloženie týka vývozu s miestnym colným konaním)

2

=

predloženie na vývoz s miestnym colným konaním [uplatnenie článku 283 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (1)]

Tento druh správy sa nesmie vyskytovať v e-AD, ktorému je priradený kód ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 684/2009.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“, ak <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

„O“, ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (1)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (5)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (2)

Akákoľvek identifikácia (6)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (4)

Akákoľvek identifikácia (6)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (3)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (6)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“, ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..17

8.4

ÚRAD – Miesto vývozu

O

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

8.5

SCHVÁLENIE VÝVOZU

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo odosielajúceho colného úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

b

Identifikácia odosielajúceho colného úradníka

O

 

 

an..35

 

c

Dátum schválenia

R

 

 

dátum

 

d

MRN vývozu

R

 

Platné číslo MRN alebo JCD potvrdené na základe porovnania s colnými údajmi, podľa colného konania.

MRN

=

hlavné referenčné číslo

JCD

=

jednotný colný doklad

an..21

9

Všetky oznámenia o odmietnutí colnými úradmi

O

 

Súbor všetkých správ o zamietnutí e-AD týkajúcich sa prepravy colnými úradmi

99x

9.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas vydania

R

 

 

dátumČas

9.2

Príslušný návrh e-AD

C

V prípade zamietnutia pri dovoze sa musí poskytnúť jeden príslušný návrh e-AD av prípade zamietnutia pri vývoze sa musí poskytnúť najmenej jeden príslušný overený e-AD.

(pozri Všetky príslušné overené e-AD v kolónke 9.3)

 

 

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

 

an..22

9.3

Všetky príslušné overené e-AD

C

V prípade zamietnutia pri dovoze sa musí poskytnúť jeden príslušný návrh e-AD a v prípade zamietnutia pri vývoze sa musí poskytnúť najmenej jeden príslušný overený e-AD.

(pozri Príslušný návrh e-AD v kolónke 9.2)

 

99x

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

9.4

ZAMIETNUTIE

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas zamietnutia

R

 

 

dátumČas

 

b

Kód dôvodu zamietnutia

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

údaje o dovoze sa nenašli

2

=

obsah e-AD nezodpovedá údajom o dovoze

3

=

údaje o vývoze sa nenašli

4

=

obsah e-AD nezodpovedá údajom o vývoze

5

=

tovar bol zamietnutý vo vývoze

n1

9.5

ZÁVER KŔÍŽOVEJ KONTROLY VÝVOZU

C

„R“, ak <Kód dôvodu zamietnutia> je „Obsah e-AD nezodpovedá údajom o vývoze“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Kód dôvodu zamietnutia v kolónke 9.4 b)

 

 

 

a

LRN vývozu

C

Najmenej jeden z týchto atribútov musí byť prítomný:

<MRN vývozu>

<LRN vývozu>

(pozri MRN vývozu v kolónke 9.5 b)

 

an..22

 

b

MRN vývozu

C

Najmenej jeden z týchto atribútov musí byť prítomný:

<MRN vývozu>

<LRN vývozu>

(pozri LRN vývozu v kolónke 9.5 a)

Platné číslo MRN alebo JCD potvrdené na základe porovnania s colnými údajmi, podľa colného konania.

MRN

=

hlavné referenčné číslo

JCD

=

jednotný colný doklad

an..21

9.6

ZÁVER

R

 

 

999x

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

 

n..3

 

c

Kód záveru

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

neznámy kód ARC

2

=

špecifické údaje obsahu dokladu v e-AD neexistujú

3

=

žiadne zodpovedajúce položky tovaru vo vývoznom colnom vyhlásení

4

=

údaje o váhe/hmotnosti sa nezhodujú

5

=

kód druhu miesta určenia e-AD nie je vývoz

6

=

číselné znaky KN sa nezhodujú

n1

9.7

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

„R“, ak <Druh správy> žiadneho z dotknutých e-AD nie je „Predloženie na vývoz (miestne colné konanie)“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné druhy správ sú:

1

=

štandardné predloženie (používa sa vo všetkých prípadoch okrem prípadu, keď sa predloženie týka vývozu s miestnym colným konaním)

2

=

predloženie na vývoz s miestnym colným konaním [uplatnenie článku 283 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (1)]

Tento druh správy sa nesmie vyskytovať v e-AD, ktorému je priradený kód ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 684/2009.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“, ak <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

„O“, ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (7)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (11)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (8)

Akákoľvek identifikácia (12)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (10)

Akákoľvek identifikácia (12)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (9)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (12)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <=UČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

9.8

ÚRAD – Miesto vývozu

O

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

10

Možné prerušenie prepravy

O

 

Obsah správy o možnom prerušení týkajúcej sa prepravy, ktorej štruktúra je uvedená v tabuľke 13

1x

11

Možné zrušenie e-AD

O

 

Obsah správy o možnom zrušení týkajúcej sa prepravy, ktorej štruktúra je uvedená v tabuľke 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

1x

12

Všetky zmeny miesta určenia

O

 

Súbor všetkých správ o zmene miesta určenia týkajúcich sa prepravy, ktorých štruktúra je uvedená v tabuľke 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 684/2009

99x

13

Všetky upozornenia alebo zamietnutia e-AD

O

 

Súbor všetkých správ o upozornení alebo zamietnutí e-AD týkajúcich sa prepravy, ktorých štruktúra je uvedená v tabuľke 14

99x

13.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zamietnutia alebo upozornenia

C

„R“ po úspešnom overení

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

 

dátumČas

13.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009)

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

13.3

ÚČASTNÍK – Príjemca

R

 

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“, ak <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

„O“, ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (13)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (17)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (14)

Akákoľvek identifikácia (17)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (16)

Akákoľvek identifikácia (17)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (15)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (18)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov < ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

13.4

ÚRAD – Miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

13.5

UPOZORNENIE

R

 

 

 

 

a

Dátum upozornenia

R

 

 

dátum

 

b

Ukazovateľ zamietnutého e-AD

R

 

Formát typu boolean je digitálny: „0“ alebo „1“ („0“ = Nie alebo Nepravdivé, „1“ = Áno alebo Pravdivé)

n1

13.6

Kód DÔVODU UPOZORNENIA ALEBO ZAMIETNUTIA e-AD

C

„R“, ak <ukazovateľ zamietnutého e-AD> je Pravdivé

„O“, ak <ukazovateľ zamietnutého e-AD> je Nepravdivé

(pozri Ukazovateľ zamietnutého e-AD v kolónke 13.5 b)

 

9x

 

a

Kód dôvodu upozornenia alebo zamietnutia e-AD

R

 

(pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II)

n..2

 

b

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak <Kód dôvodu upozornenia alebo zamietnutia e-AD> je „Iné“

v ostatných prípadoch „O“

(pozri Kód dôvodu upozornenia alebo zamietnutia e-AD v kolónke 13.6 a)

an..350

 

c

Doplňujúce údaje – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce textové pole

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

14

Všetky vysvetlenia dôvodov nedostatku

O

 

 

99x

14.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh predkladateľa

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

n1

 

b

Dátum a čas overenia vysvetlenia nedostatku

C

„R“ po úspešnom overení

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

 

dátumČas

14.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

14.3

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

C

„R“, ak <Druh predkladateľa> je „Odosielateľ“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh predkladateľa v kolónke 14.1 a)

 

 

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

R

 

Pre ÚČASTNÍK – Odosielateľ

Existujúci identifikátor <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> v súbore <POVOLENIE ÚČASTNÍKA>

<Kód druhu účastníka> uvedeného < ÚČASTNÍKA> musí byť:

„oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ ALEBO

„registrovaný odosielateľ“

Pre ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

Existujúci identifikátor <Referenčné údaje daňového skladu> (číslo pre spotrebnú daň v systéme SEED)

[pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

an13

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

14.4

ÚRAD odoslania – Dovoz

C

„O“, ak <Druh predkladateľa> je „Odosielateľ“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh predkladateľa v kolónke 14.1 a)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

14.5

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

„R“, ak <Druh predkladateľa> nie je „Odosielateľ“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh predkladateľa v kolónke 14.1 a)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“, ak <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

„O“, ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (19)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (23)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (20)

Akákoľvek identifikácia (24)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (22)

Akákoľvek identifikácia (24)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (21)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (24)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

8 –

Neznáme miesto určenia

(neuplatňuje sa)

(neuplatňuje sa)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Ulica číslo

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“, ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..17

14.6

ANALÝZA

C

Najmenej jedna z týchto skupín údajov musí byť prítomná: <ANALÝZA> alebo <Obsah ANALÝZY>

 

 

 

a

Dátum analýzy

R

 

 

dátum

 

b

Celkové vysvetlenie

O

 

 

an..350

 

c

Celkové vysvetlenie – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce textové pole

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

14.7

Obsah ANALÝZY

C

Najmenej jedna z týchto skupín údajov musí byť prítomná: <ANALÝZA> alebo <Obsah ANALÝZY>

 

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Odkazuje na <Špecifické údaje obsahu dokladu> príslušného e-AD A ZÁROVEŇ musí byť jedinečné v rámci správy.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an4

 

c

Vysvetlenie

O

 

 

an..350

 

d

Vysvetlenie – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce textové pole

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

 

e

Skutočné množstvo

O

 

 

n..15,3

15

Všetky pripomienky týkajúce sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

O

 

 

99x

15.1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

pripomienka pri uplynutí lehoty na zmenu miesta určenia (alebo na rozdelenie)

2

=

pripomienka pri uplynutí lehoty na poslanie správy o prijatí alebo o vývoze

3

=

pripomienka pri uplynutí lehoty na poskytnutie informácií o mieste určenia (článok 22 ods. 1 smernice 2008/118/ES)

n1

 

b

Dátum a čas vydania pripomienky

R

 

 

dátumČas

 

c

Dátum a čas lehoty

R

 

 

dátumČas

 

d

Informácie o pripomienke

O

 

 

an..350

 

e

Informácie o pripomienke – Jazykový kód

C

„R“, ak sa použije zodpovedajúce textové pole

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Zadajte kód jazyka uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 s názvom Zoznam kódov 1 na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov

a2

15.2

e-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

 

n..2

Tabuľka 4

Bežná žiadosť

(uvedená v článku 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh žiadosti

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

(vyhradené)

2

=

Žiadosť o výpis referenčných údajov

3

=

Žiadosť o EOL

4

=

(vyhradené)

5

=

Žiadosť o resynchronizáciu registra hospodárskych subjektov

6

=

Žiadosť o vyhľadanie zoznamu e-AD

7

=

Žiadosť o štatistiky SEED

n1

 

b

Názov správy žiadosti

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1 a)

Možné hodnoty sú:

‘C_COD_DAT’= spoločný zoznam kódov

‘C_PAR_DAT’= spoločné systémové parametre

„ALL“= pre úplnú štruktúru

a..9

 

c

Dožadujúci úrad

R

 

Existujúci identifikátor <Evidenčné číslo úradu> v súbore <ÚRAD>

an8

 

d

Korelačný identifikátor žiadosti

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“, „5“, „6“ alebo „7“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1 a)

Hodnota <Korelačného identifikátora žiadosti> je jedinečná v každom členskom štáte.

an..44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ŽIADOSŤ O ZOZNAM e-AD

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „6“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1 a)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

2.1

ATRIBÚT ŽIADOSTI_HLAVNÉ KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu hlavného kritéria

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

ARC

2

=

Obchodný názov výrobku

3

=

Kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani na prepravu

4

=

(vyhradené)

5

=

(vyhradené)

6

=

(vyhradené)

7

=

(vyhradené)

8

=

Mesto príjemcu

9

=

Mesto odosielateľa

10

=

Mesto ručiteľa

11

=

(vyhradené)

12

=

Mesto miesta určenia

13

=

Mesto daňového skladu odoslania

14

=

Mesto dopravcu

15

=

Číselný znak KN výrobku

16

=

Dátum faktúry

17

=

Registračné číslo príjemcu pre spotrebnú daň

18

=

Registračné číslo odosielateľa pre spotrebnú daň

19

=

Registračné číslo ručiteľa pre spotrebnú daň

20

=

(vyhradené)

21

=

(vyhradené)

22

=

Registračné číslo daňového skladu miesta určenia pre spotrebnú daň

23

=

Registračné číslo daňového skladu odoslania pre spotrebnú daň

24

=

(vyhradené)

25

=

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

26

=

Čas trvania prepravy

27

=

Členský štát určenia

28

=

Členský štát odoslania

29

=

Meno príjemcu

30

=

Meno odosielateľa

31

=

Meno ručiteľa

32

=

(vyhradené)

33

=

Názov miesta určenia

34

=

Názov daňového skladu odoslania

35

=

Názov dopravcu

36

=

Číslo faktúry

37

=

Poštové smerovacie číslo príjemcu

38

=

Poštové smerovacie číslo odosielateľa

39

=

Poštové smerovacie číslo ručiteľa

40

=

(vyhradené)

41

=

Poštové smerovacie číslo miesta doručenia

42

=

Poštové smerovacie číslo daňového skladu odoslania

43

=

Poštové smerovacie číslo dopravcu

44

=

Množstvo tovaru (v obsahu e-AD)

45

=

Miestne referenčné číslo, ktoré je sériovým číslom, ktoré pridelil odosielateľ

46

=

Druh dopravy

47

=

(vyhradené)

48

=

(vyhradené)

49

=

Identifikačné číslo pre DPH príjemcu

50

=

(vyhradené)

51

=

Identifikačné číslo pre DPH dopravcu

52

=

Zmena miesta určenia (poradové číslo ≥ 2)

n..2

2.1.1

ATRIBÚT ŽIADOSTI_HLAVNÁ HODNOTA

O

 

 

99x

 

a

Hodnota

R

 

 

an..255

3

ŽIADOSŤ O ŠTAT.

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „8“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1 a)

 

 

 

a

Druh štatistiky

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Aktívne a neaktívne hospodárske subjekty

2

=

Blížiace sa uplynutia platnosti

3

=

Hospodárske subjekty podľa druhu a daňové sklady

4

=

Činnosť súvisiaca so spotrebnou daňou

5

=

Zmeny povolení pre spotrebnú daň

n1

3.1

KÓD ZOZNAMU ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

R

 

 

99x

 

a

Kód členského štátu

R

 

Pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

4

ŠTAT._OBDOBIE

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „7“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1 a)

 

 

 

a

Rok

R

 

Hodnota údajového prvku musí byť väčšia ako nula

n4

 

b

Polrok

C

Pre 4 b, c a d:

Tieto tri údajové polia sú voliteľné a výlučné:

<Polrok>

<Štvrťrok>

<Mesiac>

t. j., ak je uvedené jedno z týchto údajových polí, ostatné dve údajové polia sa neuplatňujú

Možné hodnoty sú:

1

=

Prvý polrok

2

=

Druhý polrok

n1

 

c

Štvrťrok

C

Možné hodnoty sú:

1

=

Prvý štvrťrok

2

=

Druhý štvrťrok

3

=

Tretí štvrťrok

4

=

Štvrtý štvrťrok

n1

 

d

Mesiac

C

Možné hodnoty sú:

1

=

Január

2

=

Február

3

=

Marec

4

=

Apríl

5

=

Máj

6

=

Jún

7

=

Júl

8

=

August

9

=

September

10

=

Október

11

=

November

12

=

December

n..2

5

REF._ŽIADOSŤ

C

„R“, ak <Druh žiadosti> je „2“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

(pozri Druh žiadosti v kolónke 1 a)

 

 

 

a

Ukazovateľ spoločných kritérií posudzovania rizík

O

 

Možné hodnoty sú:

0

=

Nie alebo Nepravdivé

1

=

Áno alebo Pravdivé

n1

5.1

Kód ZOZNAMU KÓDOV

O

 

 

99x

 

a

Vyžiadaný zoznam kódov

O

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Merné jednotky

2

=

Druhy udalostí

3

=

Druhy dôkazu

4

=

(vyhradené)

5

=

(vyhradené)

6

=

Jazykové kódy

7

=

Členské štáty

8

=

Kódy krajín

9

=

Kódy obalov

10

=

Dôvody nevyhovujúceho prijatia alebo správy o kontrole

11

=

Dôvody prerušenia

12

=

(vyhradené)

13

=

Druhy dopravy

14

=

Dopravné jednotky

15

=

Vinohradnícke oblasti

16

=

Kódy operácie pri spracovaní vína

17

=

Kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

18

=

Výrobky podliehajúce spotrebnej dani

19

=

Číselné znaky KN

20

=

Prípady, keď číselný znak KN zodpovedá výrobku podliehajúcemu spotrebnej dani

21

=

Dôvody zrušenia

22

=

Dôvody upozornenia alebo zamietnutia e-AD

23

=

Vysvetlenie o oneskorení

24

=

(vyhradené)

25

=

Osoby predkladajúce udalosť

26

=

Dôvody odmietnutia žiadosti o údaje z histórie

27

=

Dôvody oneskorenia výsledku

28

=

Opatrenia administratívnej spolupráce

29

=

Dôvody žiadosti o administratívnu spoluprácu

30

=

(vyhradené)

31

=

(vyhradené)

32

=

(vyhradené)

33

=

(vyhradené)

34

=

Dôvody nemožnosti opatrení administratívnej spolupráce

35

=

(vyhradené)

36

=

(vyhradené)

n..2

Tabuľka 5

Zoznam e-AD ako výsledok všeobecného vyhľadávania

(uvedená v článku 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Dožadujúci úrad

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

 

b

Korelačný identifikátor žiadosti

R

 

Hodnota <Korelačný identifikátor žiadosti> priradená zoznamu e-AD musí byť pre každý členský štát jedinečná.

an..44

2

POLOŽKA ZOZNAMU E-AD

O

 

 

99x

 

a

Dátum odoslania

R

 

 

dátum

2.1

PREPRAVA TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

[pozri Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an21

 

b

Dátum a čas overenia e-AD

R

 

 

dátumČas

 

c

Poradové číslo

R

 

Hodnota údajového prvku musí byť väčšia ako nula

n..2

2.2

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

R

 

 

 

 

a

Číslo účastníka pre spotrebnú daň

R

 

Pre ÚČASTNÍK – Odosielateľ

Existujúci identifikátor <Číslo účastníka pre spotrebnú daň> v súbore <POVOLENIE ÚČASTNÍKA>

<Kód druhu účastníka> uvedeného < ÚČASTNÍKA> musí byť:

„oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ ALEBO

„registrovaný odosielateľ“

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013)

an13

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

2.3

ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

C

AK <E-AD kód druhu miesta pôvodu> je „Miesto pôvodu – daňový sklad“

POTOM

< ÚČASTNÍK – Miesto odoslania> je „R“

<ÚRAD odoslania – Dovoz> sa neuplatňuje

INAK

< ÚČASTNÍK – Miesto odoslania> sa neuplatňuje

<ÚRAD odoslania – Dovoz> je „R“

 

 

 

a

Referenčné údaje daňového skladu

R

 

Pre ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

Existujúci identifikátor <Referenčné údaje daňového skladu> (číslo pre spotrebnú daň v systéme SEED).

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013)

an13

 

b

Názov účastníka

O

 

 

an..182

2.4

ÚRAD odoslania – dovoz

C

AK <E-AD kód druhu miesta pôvodu> je „Miesto pôvodu – daňový sklad“

POTOM

< ÚČASTNÍK – Miesto odoslania> je „R“

<ÚRAD odoslania – Dovoz> sa neuplatňuje

INAK

< ÚČASTNÍK – Miesto odoslania> sa neuplatňuje

<ÚRAD odoslania – Dovoz> je „R“

 

 

 

a

Dožadujúci úrad

R

 

(pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009)

an8

2.5

ÚČASTNÍK – Príjemca

R

 

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

AK <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – daňový sklad“

„Miesto určenia – registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca“

„Miesto určenia – priama dodávka“

POTOM <ÚČASTNÍK – Príjemca, Identifikácia účastníka> je „R“

INAK

AK <Kód druhu miesta určenia> je:

„Miesto určenia – vývoz“

POTOM <ÚČASTNÍK – Príjemca, Identifikácia účastníka> je „O“

INAK < ÚČASTNÍK – Príjemca, Identifikácia účastníka> sa neuplatňuje

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka > sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (25)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (29)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (26)

Akákoľvek identifikácia (30)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (28)

Akákoľvek identifikácia (30)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (27)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (30)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

8 –

Neznáme miesto určenia

(neuplatňuje sa)

(neuplatňuje sa)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 a Zoznam kódov 2 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Číslo EORI

C

„O“, ak <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – vývoz“

v ostatných prípadoch sa neuplatňuje

Uveďte číslo EORI osoby zodpovednej za podanie vývozného colného vyhlásenia, ako sa uvádza v článku 21 ods. 5 smernice 2008/118/ES.

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..17

2.6

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

Voliteľnosť skupín údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> a <ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad> je opísaná v tejto tabuľke, podľa <Kódu druhu miesta určenia>:

Kód druhu miesta určenia

< ÚČASTNÍK – Miesto dodávky>

<ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad>

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

„R“

neuplatňuje sa

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

„O“

neuplatňuje sa

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

„O“

neuplatňuje sa

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

„R“

neuplatňuje sa

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

„O“

neuplatňuje sa

6 –

Miesto určenia – vývoz

neuplatňuje sa

„R“

8 –

Neznáme miesto určenia (príjemca neznámy)

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

AK <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – daňový sklad“

POTOM <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka> je „R“

INAK

AK <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – priama dodávka“

POTOM <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka> sa neuplatňuje

INAK <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka> je „O“

Možné hodnoty <Identifikácia účastníka> sú opísané v tejto tabuľke:

Kód druhu miesta určenia

ÚČASTNÍK – PRÍJEMCA Identifikácia účastníka

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky, Identifikácia účastníka

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

Číslo pre spotrebnú daň (31)

Referenčné údaje daňového skladu (číslo pre spotrebnú daň) (35)

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

Číslo pre spotrebnú daň (32)

Akákoľvek identifikácia (36)

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

Referenčné údaje dočasného povolenia (34)

Akákoľvek identifikácia (36)

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

Číslo pre spotrebnú daň (33)

(neuplatňuje sa)

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

(neuplatňuje sa)

Akákoľvek identifikácia (36)

6 –

Miesto určenia – vývoz

Identifikačné číslo pre DPH (voliteľné)

(skupina údajov < ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> neexistuje)

[v prípade potreby pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

Možné kódy druhu miesta určenia sú:

1

=

daňový sklad [článok 17 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 2008/118/ES]

2

=

registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) smernice 2008/118/ES]

3

=

dočasný registrovaný príjemca [článok 17 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES]

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2008/118/ES]

6

=

vývoz [článok 17 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2008/118/ES]

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy, článok 22 smernice 2008/118/ES)

an..16

 

b

Názov účastníka

C

AK <Kód druhu miesta určenia> je „Miesto určenia – priama dodávka“

POTOM <Názov účastníka> je „O“

INAK <Názov účastníka> je „R“

 

an..182

2.7

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

Voliteľnosť skupín údajov <ÚČASTNÍK – Miesto dodávky> a <ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad> je opísaná v tejto tabuľke, podľa skupiny údajov <Kód druhu miesta určenia>:

Kód druhu miesta určenia

<ÚČASTNÍK – Miesto dodávky>

<ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad>

1 –

Miesto určenia – daňový sklad

„R“

neuplatňuje sa

2 –

Miesto určenia – registrovaný príjemca

„O“

neuplatňuje sa

3 –

Miesto určenia – dočasný registrovaný príjemca

„O“

neuplatňuje sa

4 –

Miesto určenia – priama dodávka

„R“

neuplatňuje sa

5 –

Miesto určenia – príjemca oslobodený od spotrebnej dane

„O“

neuplatňuje sa

6 –

Miesto určenia – vývoz

neuplatňuje sa

„R“

8 –

Neznáme miesto určenia (príjemca neznámy)

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

[pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009]

an8

2.8

Kód KATEGÓRIE VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

9x

 

a

Kód kategórie výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

[pozri Zoznam kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 612/2013]

a1

2.9

ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy

C

AK <Záhlavie e-AD Zabezpečenie dopravy>(IE 801) (alebo <Záhlavie e-AD Zabezpečenie dopravy>(IE 815) je „odosielateľ“ alebo „príjemca“

POTOM <ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy> sa neuplatňuje

INAK <ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy> je „R“

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

2.10

ÚČASTNÍK – Prvý dopravca

O

 

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..14

 

b

Názov účastníka

R

 

 

an..182

Tabuľka 6

Odmietnutie bežnej žiadosti

(uvedená v článku 5)

A

B

C

D

E

F

G

1

Bežné žiadosti

R

 

Kontext správy o bežnej žiadosti týkajúcej sa prepravy, ktorej štruktúra je uvedená v tabuľke 4

 

2

Zamietnutie

R

 

 

99x

 

a

Dátum a čas zamietnutia

R

 

 

dátumČas

 

b

Kód dôvodu zamietnutia

R

 

2

Neboli získané žiadne e-AD zodpovedajúce kritériám výberu

3

Referenčné údaje nie sú k dispozícii

4

Zoznam úradov pre spotrebnú daň nie je k dispozícii

5

Údaje systému SEED nie sú k dispozícii

6

Štatistiky nie sú k dispozícii

7

Neznáme požadované údaje

8

Prírastok počtu nad rámec rozsahu

26

Zistený duplikát

n..2

Tabuľka 7

Bežná žiadosť o administratívnu spoluprácu

(uvedená v článku 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBÚTY

R

 

 

 

 

a

Druh žiadosti

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

Administratívna spolupráca

2

=

Žiadosť o údaje z histórie

n1

 

b

Termín pre výsledky

R

 

 

dátum

2

NÁSLEDNÉ OPATRENIA

R

 

 

 

 

a

Korelačný identifikátor následných opatrení

R

 

(pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II)

an28

 

b

Dátum vydania

R

 

 

dátum

 

c

Kód odosielajúceho členského štátu

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

d

Evidenčné číslo odosielajúceho colného úradu

O

 

(pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009)

an8

 

e

Odosielajúci colný úradník

O

 

 

an..35

 

f

Kód členského štátu, ktorému je žiadosť adresovaná

R

 

Členský štát identifikovaný pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009

a2

 

g

Evidenčné číslo colného úradu, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

(pozri Zoznam kódov 5 v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 684/2009)

an8

 

h

Colný úradník, ktorému je žiadosť adresovaná

O

 

 

an..35

3