EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0300

Nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 z 29. februára 2016, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ

OJ L 58, 4.3.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/300/oj

4.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/300

z 29. februára 2016,

ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 243 a článok 286 ods. 7,

keďže:

(1)

Rada stanovuje platy, príspevky a dôchodky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ (ďalej len „verejní činitelia“) vrátane predsedu Európskej rady (1), predsedu a členov Komisie (2), vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (3), predsedov, sudcov, generálnych advokátov a tajomníkov Súdneho dvora Európskej únie (4), predsedu a členov Dvora audítorov (5) a generálneho tajomníka Rady (6) spoločne so všetkými platbami poskytovanými namiesto odmien.

(2)

Je vhodné, aby sa vo funkčných požitkoch a iných dávkach verejných činiteľov odrážala ich veľká zodpovednosť, a preto sa takéto funkčné požitky a iné dávky môžu líšiť od funkčných požitkov a dávok uvedených v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“).

(3)

Niektoré úpravy súčasných funkčných požitkov a iných dávok verejných činiteľov sú však potrebné z dôvodu, aby sa zohľadnil inštitucionálny vývoj v Únii a zmodernizovala štruktúra funkčných požitkov, a to podľa potreby najmä so zreteľom na zmeny zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 (7) (ďalej len „služobný poriadok“). Vzhľadom na reformy služobného poriadku je potrebné vykonať niekoľko zmien v nariadení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom. So zreteľom na reformy služobného poriadku je zároveň potrebné aktualizovať nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 (8). Vzhľadom na niekoľko podstatných úprav nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 a nariadenia č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom, ktorými sa upravujú funkčné požitky rôznych verejných činiteľov, je v záujme jasnosti, transparentnosti a dobrej legislatívnej praxe vhodné zlúčiť obe nariadenia.

(4)

S cieľom zachovať rovnováhu medzi zamestnancami EÚ a verejnými činiteľmi v súvislosti s funkčnými požitkami je vhodné zahrnúť opatrenia zamerané na zosúladenie zaobchádzania s verejných činiteľmi a so zamestnancami EÚ v situáciách, keď zamestnanci EÚ majú prospech z modernizovanej štruktúry funkčných požitkov, napríklad v prípade automatickej aktualizácie príspevkov a možnosti podieľať sa na spoločnom systéme zdravotného poistenia aj po ukončení mandátu.

(5)

Okrem toho je vhodné upraviť ročnú akruálnu dôchodkovú sadzbu a zosúladiť vek odchodu do dôchodku so zmenami služobného poriadku, pričom sa uplatniteľná akruálna sadzba určí na základe služobného poriadku, aby sa v prípade budúcich zmien služobného poriadku zabezpečila automatická úprava.

(6)

Prostredníctvom ďalších zmien by sa malo zabezpečiť, aby trvanie nárokov bývalých verejných činiteľov na prechodný mesačný príspevok priamo zodpovedalo funkčnému obdobiu. Toto obdobie však nesmie byť kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako dva roky, a to za predpokladu, že účelom prechodného príspevku pre verejných činiteľov je zabezpečiť – na obmedzené obdobie, ktoré priamo nadväzuje na ich funkčné obdobie – určitú úroveň finančného zabezpečenia, kým si nenájdu ďalšie platené zamestnanie s podobnou úrovňou odmeny alebo iný zdroj príjmu, napríklad dôchodok.

(7)

Je taktiež vhodné zosúladiť príspevky a úhradu nákladov spojených s nástupom do funkcie a s ukončením funkčného obdobia s príspevkami a nákladmi, ktoré sa vyplácajú úradníkom a ostatným zamestnancom v zmysle služobného poriadku, pričom sa podľa potreby zabezpečí istý stupeň flexibility, a to najmä v prípade úhrady nákladov na sťahovanie, keď sa zohľadňujú reprezentatívne funkcie verejných činiteľov.

(8)

Je nevyhnutné zosúladiť podmienky nemocenského poistenia súčasných a bývalých verejných činiteľov s podmienkami nemocenského poistenia, ktoré sa uplatňujú v prípade úradníkov a ostatných zamestnancov v zmysle článkov 72 a 73 služobného poriadku.

(9)

Z rovnakých dôvodov, keďže pravidlá stanovené v tomto nariadení by mali nahradiť pravidlá stanovené v nariadení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom, v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77, ako aj v rozhodnutiach 2009/909/EÚ, 2009/910/EÚ a 2009/912/EÚ s výnimkou jeho článku 5, by sa tieto akty mali zrušiť, a to bez toho, aby bolo dotknuté ich ďalšie uplatňovanie v prípade všetkých verejných činiteľov, na ktorých sa uplatňuje jeden alebo viac týchto aktov a ktorých mandáty práve plynú alebo sa končia pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na týchto vysokopostavených verejných činiteľov EÚ (ďalej len „verejní činitelia“):

a)

predseda Európskej rady;

b)

predseda a členovia Európskej komisie vrátane vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku;

c)

predseda, členovia a tajomník Súdneho dvora Európskej únie vrátane predsedu, členov a tajomníka Všeobecného súdu a špecializovaných súdov;

d)

generálny tajomník Rady;

e)

predseda a členovia Dvora audítorov.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na všetkých verejných činiteľov, ktorí boli vymenovaní alebo opätovne vymenovaní s účinnosťou od 4. marca 2016.

3.   Na účely tohto nariadenia sa nemanželský partnerský vzťah pokladá za manželstvo, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII k služobnému poriadku. Druh verejného činiteľa alebo bývalého verejného činiteľa sa v rámci systému zdravotného poistenia pokladá za manžela činiteľa, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 2 písm. c) bodoch i), ii) a iii) uvedeného článku.

KAPITOLA II

ODMENY

Článok 2

Platy

Verejní činitelia majú odo dňa nástupu do funkcie do posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynie ich funkčné obdobie, nárok na základný plat vo výške, ktorá vyplýva z uplatnenia tohto percentuálneho podielu na základný plat úradníka Únie tretieho stupňa platovej triedy 16:

Plat

Inštitúcia

Predseda

Podpredseda

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Člen

Tajomník

Generálny tajomník

Európska rada

138 %

 

 

 

 

 

Rada

 

 

 

 

 

100 %

Európska komisia

138 %

125 %

130 %

112,5 %

 

 

Súdny dvor

138 %

125 %

 

112,5 %

101 %

 

Všeobecný súd

112,5 %

108 %

 

104 %

95 %

 

Špecializované súdy

104 %

 

 

100 %

90 %

 

Dvor audítorov

115 %

 

 

108 %

 

 

Článok 3

Daň v prospech Únie – solidárna daň

1.   Na verejných činiteľov sa uplatňuje nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (9).

2.   Na verejných činiteľov sa mutatis mutandis uplatňuje článok 66a služobného poriadku.

KAPITOLA III

PRÍSPEVKY

Článok 4

Príspevky na usídlenie a presídlenie – výdavky na sťahovanie a cestovné výdavky

Verejní činitelia majú nárok na:

a)

príspevok na usídlenie po nástupe do funkcie podľa článku 5 prílohy VII k služobnému poriadku, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis;

b)

príspevok na presídlenie po uplynutí funkčného obdobia podľa článku 24 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis;

c)

úhradu cestovných výdavkov pre seba a členov svojej rodiny

a

d)

úhradu nákladov na sťahovanie predmetov osobnej potreby a nábytku vrátane poistenia proti bežným rizikám, ako sú krádež, vlámanie a požiar, až do výšky stropu stanoveného pre úradníkov inštitúcie, pre ktorú bol verejný činiteľ vymenovaný, podľa článku 9 prílohy VII k služobnému poriadku. Po predložení faktúr môžu inštitúcie stanoviť výnimky pre úhradu skutočných nákladov na sťahovanie, ktoré v žiadnom prípade nesmú prekročiť o viac než 50 % strop stanovený príslušnými inštitúciami pre ich zamestnancov.

Ak sa funkčné obdobie verejných činiteľov obnoví, nemajú nárok na žiadne príspevky stanovené v tomto článku. Taktiež na ne nemajú nárok v prípade, že boli vymenovaní za verejných činiteľov alebo volených členov inej inštitúcie Únie, ak sa sídlo tejto inštitúcie nachádza v meste, kde predtým museli bývať z dôvodu výkonu svojej funkcie, a v prípade, že sa v čase nového vymenovania alebo volieb zatiaľ neuskutočnilo ich presídlenie.

Článok 5

Príspevok na bývanie

Verejní činitelia majú odo dňa nástupu do funkcie do posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynie ich funkčné obdobie, nárok na príspevok na bývanie vo výške 15 % ich základného platu.

Článok 6

Rodinné prídavky

Verejní činitelia majú odo dňa nástupu do funkcie do posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynie ich funkčné obdobie, nárok na rodinné prídavky stanovené analogicky k článku 67 služobného poriadku a k článku 1 až 3 prílohy VII k tomuto poriadku.

Článok 7

Príspevok na reprezentáciu

Verejní činitelia poberajú mesačný príspevok na reprezentáciu v eurách vo výške:

Inštitúcia

Predseda

Podpredseda

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Člen

Tajomník

Európska rada

1 418,07

 

 

 

 

Európska komisia

1 418,07

911,38

911,38

607,71

 

Súdny dvor

1 418,07

911,38

 

607,71

554,17

Všeobecný súd

607,71

573,98

 

554,17

471,37

Špecializované súdy

554

 

 

500

400

Článok 8

Funkčný príspevok

Predsedajúci sudcovia komôr Súdneho dvora Európskej únie a prvý generálny advokát poberajú počas svojho funkčného obdobia okrem príspevkov stanovených v článkoch 4 až 7-mesačný funkčný príspevok v eurách vo výške stanovenej v tejto tabuľke:

Funkčný príspevok

Súdny dvor

Všeobecný súd

Špecializované súdy

Predsedajúci sudcovia a prvý generálny advokát

Predsedajúci sudcovia

Predsedajúci sudcovia

810,74

739,47

500

Článok 9

Výdavky na služobné cesty

Verejní činitelia, ktorí sú pri výkone svojej funkcie nútení vycestovať zo sídla svojej inštitúcie, majú nárok na:

a)

úhradu cestovných výdavkov;

b)

úhradu hotelových výdavkov (len izba, služby a dane);

c)

diéty za každý plný deň neprítomnosti počas služobnej cesty vo výške 105 % diét, ako sa stanovuje v služobnom poriadku.

Článok 10

Prechodný príspevok

1.   Mesačný prechodný príspevok sa vypláca od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom verejný činiteľ prestal vykonávať svoju funkciu. Dĺžka trvania nároku na mesačný prechodný príspevok sa rovná dĺžke funkčného obdobia. Toto obdobie však nesmie byť kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako dva roky.

Výška príspevku sa určuje na základe základného platu verejného činiteľa, ktorý poberal v čase, keď prestal vykonávať svoju funkciu, a predstavuje:

40 % v prípade, že funkčné obdobie je kratšie ako dva roky alebo sa rovná dvom rokom,

45 % v prípade, že toto obdobie je dlhšie ako dva roky, ale kratšie ako tri roky alebo sa rovná trom rokom,

50 % v prípade, že toto obdobie je dlhšie ako tri roky, ale kratšie ako päť rokov alebo sa rovná piatim rokom,

55 % v prípade, že toto obdobie je dlhšie ako päť rokov, ale kratšie ako desať rokov alebo sa rovná desiatim rokom,

60 % v prípade, že toto obdobie je dlhšie ako desať rokov, ale kratšie ako pätnásť rokov alebo sa rovná pätnástim rokom,

65 % v prípade, že toto obdobie je dlhšie ako pätnásť rokov.

2.   Nárok na prechodný príspevok zaniká, ak bol bývalý verejný činiteľ opätovne vymenovaný do úradu v inštitúciách Únie, ak bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, ak dosiahol vek odchodu do dôchodku podľa článku 11 alebo ak zomrel. V prípade opätovného vymenovania alebo zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu sa tento príspevok vypláca do dňa nástupu do funkcie a v prípade úmrtia je poslednou platbou platba za mesiac, v ktorom došlo k úmrtiu.

3.   Ak dotknutí bývalí verejní činitelia začnú v období, počas ktorého majú nárok na mesačný prechodný príspevok, vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť, suma, o ktorú ich hrubá mesačná odmena (t. j. pred zdanením) spolu s príspevkom podľa odseku 1 tohto článku presahuje výšku odmeny pred zdanením, ktorú poberali ako aktívni verejní činitelia v zmysle článkov 2, 5 a 6, sa odpočíta od uvedeného príspevku. Do výpočtu výšky odmeny, ktorú poberajú za novú činnosť, sa zahrnú všetky formy odmien okrem odmien, ktoré predstavujú úhradu výdavkov.

4.   Bývalí verejní činitelia v deň, keď uplynie ich funkčné obdobie, 1. januára každého nasledujúceho roku a v prípade akýchkoľvek zmien ich finančnej situácie priznajú predsedovi inštitúcie, v ktorej boli zamestnaní, všetky formy odmien, ktoré poberajú za svoje služby, okrem odmien, ktoré predstavujú úhradu výdavkov.

Uvedené priznanie urobia v dobrej viere a považuje sa za dôverné. Informácie uvedené v tomto priznaní nesmú byť použité inak než na účely tohto nariadenia a nesmú byť oznámené tretím stranám.

Dodatočné odmeny, ktoré bývalí verejní činitelia legitímne poberali počas výkonu svojej funkcie aktívneho verejného činiteľa, sa od prechodného príspevku neodpočítavajú.

5.   Bývalí verejní činitelia, ktorí majú nárok na prechodný príspevok, majú tiež nárok na rodinné prídavky podľa článku 6, ak spĺňajú podmienky stanovené v uvedenom článku.

KAPITOLA IV

DÔCHODKY

Článok 11

Vek odchodu do dôchodku

1.   Po uplynutí funkčného obdobia majú bývalí verejní činitelia nárok na doživotný dôchodok splatný od dátumu, keď dosiahnu vek odchodu do dôchodku stanovený v článku 77 služobného poriadku, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis.

2.   Bývalí verejní činitelia však nemôžu požiadať o poberanie takéhoto dôchodku skôr ako o šesť rokov pred dosiahnutím veku uvedeného v odseku 1. V uvedenom prípade sa na dôchodok v momente žiadosti uplatní tento koeficient:

o 6 až 4 roky skôr

0,70

o menej než 4 až 3 roky skôr

0,75

o menej než 3 až 2 roky skôr

0,80

o menej než 2 roky až 1 rok skôr

0,87

o menej než 1 rok skôr

0,95

Článok 12

Dôchodok

Článok 77 druhý odsek prvá veta služobného poriadku sa uplatňuje mutatis mutandis. Výška dôchodku sa rovná dvojnásobku sadzby uvedenej v článku 77 druhom odseku druhej vete služobného poriadku, ktorá sa uplatňuje na posledne poberaný základný plat za každý celý rok vo funkcii a jednu dvanástinu tejto sumy za každý dokončený mesiac.

Ak dotknutí verejní činitelia vykonávali v rámci inštitúcií Únie rôzne funkcie, plat, z ktorého sa má vypočítať dôchodok, musí byť priamo úmerný času, ktorý strávili v každej z funkcií.

Článok 13

Rozpočtové krytie

Výplata dávok v rámci dôchodkového systému podľa tohto nariadenia sa zahrnie do všeobecného rozpočtu Únie. Členské štáty ručia spoločne za výplatu týchto dávok v súlade so stupnicou stanovenou na financovanie takýchto výdavkov.

KAPITOLA V

SOCIÁLNE USTANOVENIA

Článok 14

Invalidita

Verejní činitelia postihnutí invaliditou, ktorá sa považuje za úplnú a ktorá im bráni vo výkone ich funkcie, ktorí z tohto dôvodu odstúpia alebo sú nútení odstúpiť, majú od dátumu odstúpenia alebo núteného odstúpenia nárok na tieto dávky:

a)

ak je invalidita uznaná za trvalú, majú nárok na doživotný dôchodok vypočítaný v súlade s článkom 12, ktorý predstavuje najmenej 30 % naposledy poberaného základného platu. Na plný dôchodok majú nárok v prípade, že ich pracovná neschopnosť je dôsledkom invalidity, ktorá ich postihla, alebo choroby, ktorou sa nakazili pri výkone ich funkcie;

b)

ak je invalidita dočasná, počas trvania invalidity majú nárok na dôchodok vo výške 60 % naposledy poberaného základného platu, ak je ich invalidita alebo choroba dôsledkom výkonu ich funkcie, a 30 % v ostatných prípadoch. Ak príjemca takéhoto invalidného dôchodku dosiahne vek odchodu do dôchodku stanovený v článku 11 alebo ak invalidný dôchodok poberá sedem rokov, nahradí sa invalidný dôchodok doživotným dôchodkom vypočítaným v súlade s článkom 12.

Článok 15

Nemocenské poistenie a iné formy poistenia a dávky

1.   Na verejných činiteľov sa mutatis mutandis uplatňujú články 72 a 73 služobného poriadku. Verejní činitelia, ktorí majú nárok na dávky v zmysle článku 72, priznajú výšku všetkých úhrad, ktoré im boli vyplatené alebo ktoré môžu požadovať v rámci iného systému zdravotného poistenia ustanoveného zákonom alebo predpisom pre seba alebo pre osoby kryté ich poistením. Ak celková suma, ktorú by získali formou úhrady, presiahne sumu úhrad podľa článku 72 ods. 1 služobného poriadku, rozdiel sa odpočíta od sumy, ktorá sa má uhradiť podľa článku 72 ods. 1 služobného poriadku, s výnimkou úhrad, ktoré získali zo súkromného systému doplnkového zdravotného poistenia, pokrývajúcich tú časť výdavkov, ktorá sa nehradí zo systému zdravotného poistenia Únie.

2.   Bývalí verejní činitelia, ktorí poberajú dávky na základe dôchodkového systému podľa článku 12 tohto nariadenia, prechodného príspevku podľa článku 10 tohto nariadenia alebo systému dôchodkového zabezpečenia v invalidite podľa článku 14 tohto nariadenia, môžu požiadať, aby sa krytie v zmysle článku 72 služobného poriadku, ako sa vymedzuje v odseku 1 tohto článku, uplatňovalo aj na nich.

3.   Bývalí verejní činitelia, ktorí nepoberajú dávky na základe dôchodkového systému podľa článku 12 tohto nariadenia, prechodného príspevku podľa článku 10 tohto nariadenia, ani na základe systému dôchodkového zabezpečenia v invalidite podľa článku 14 tohto nariadenia, môžu požiadať, aby sa na nich uplatňovalo krytie v zmysle článku 72 služobného poriadku, ako sa vymedzuje v odseku 1 tohto článku, ak nevykonávajú zárobkovú činnosť. V takomto prípade platia v plnej výške príspevky potrebné na takéto krytie. Tieto príspevky sa vypočítajú na základe výšky mesačného prechodného príspevku v zmysle článku 10 tohto nariadenia s náležitým zreteľom na následné aktualizácie tejto výšky.

4.   Na verejných činiteľov sa mutatis mutandis uplatňujú články 74 a 75 služobného poriadku, v ktorých sa okrem iného ustanovujú dávky pre prípad narodenia a úmrtia.

Článok 16

Úmrtie pri výkone služby

Ak verejný činiteľ zomrie počas funkčného obdobia, pozostalý manžel alebo nezaopatrené deti majú do konca tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu, nárok na odmenu, na ktorú by mal nárok verejný činiteľ v zmysle článkov 2, 5 a 6.

Článok 17

Subrogácia práv

Ak je tretia strana zodpovedná za invaliditu alebo úmrtie verejného činiteľa, práva tohto verejného činiteľa alebo osôb, ktoré sú za neho oprávnené začať súdne konanie proti tretej strane, pripadnú Únii v rozsahu, v akom zodpovedajú záväzkom Únie v rámci daného dôchodkového systému.

Článok 18

Pozostalostný dôchodok

1.   Pozostalý manžel a nezaopatrené deti v čase úmrtia verejného činiteľa alebo bývalého verejného činiteľa, ktorému v čase jeho úmrtia vznikol nárok na dôchodok, majú nárok na pozostalostný dôchodok.

Uvedený dôchodok sa rovná percentuálnemu podielu dôchodku, na ktorý by mal verejný činiteľ alebo bývalý verejný činiteľ nárok v zmysle článku 12 v deň úmrtia, konkrétne:

Pre pozostalého manžela

60 %

Pre každé dieťa, ak je mŕtvy jeden z rodičov

10 %

Pre každé dieťa, ak sú mŕtvi obaja rodičia

20 %

Ak však verejný činiteľ zomrie počas funkčného obdobia:

pozostalostný dôchodok pre pozostalého manžela sa rovná 36 % základného platu v čase úmrtia,

pozostalostný dôchodok pre prvú pozostalú sirotu po oboch rodičoch nesmie byť nižší ako 12 % základného platu v čase úmrtia. Ak po oboch rodičoch zostalo viac sirôt, celková suma pozostalostného dôchodku pre tieto siroty sa delí rovnakým dielom.

2.   Celková výška pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť výšku dôchodku verejného činiteľa alebo bývalého verejného činiteľa, z ktorého sa počítajú. Maximálne celkové splatné pozostalostné dôchodky sa podľa potreby rozdelia medzi príjemcov v súlade s percentuálnymi podielmi stanovenými v odseku 1.

3.   Pozostalostné dôchodky sa poskytujú od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni úmrtia. Ak sa však uplatňuje článok 16, nárok vznikne až v prvý deň štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k úmrtiu.

4.   Nárok na pozostalostný dôchodok zanikne na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom oprávnená osoba zomrie. Okrem toho nárok na sirotský dôchodok zanikne na konci mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 21 rokov. Tento nárok sa však predĺži, kým dieťa pokračuje vo vzdelávaní alebo odbornej príprave, avšak nie po skončení mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 25 rokov.

Dôchodok sa naďalej bude vyplácať sirote, ktorej ochorenie alebo invalidita bráni zarábať si na živobytie.

5.   Ak sa bývalý verejný činiteľ ožení a k dátumu sobáša mu už vznikol nárok na dôchodok v zmysle tohto nariadenia, manžel a akékoľvek deti z tohto manželstva nemajú nárok na pozostalostný dôchodok s výnimkou prípadu, keď sobáš predchádza úmrtiu bývalého verejného činiteľa o päť alebo viac rokov.

6.   Nárok pozostalého manžela na pozostalostný dôchodok zanikne, ak znova vstúpi do manželstva. V takomto prípade má pozostalý manžel nárok na okamžité vyplatenie paušálnej čiastky vo výške dvojnásobku ročnej sumy pozostalostného dôchodku.

7.   Ak verejný činiteľ zanechá pozostalého manžela a takisto siroty z predchádzajúceho manželstva alebo iné oprávnené osoby alebo ak zanechá siroty z iných manželstiev, celkový dôchodok sa delí analogicky s článkami 22, 27 a 28 prílohy VIII k služobnému poriadku.

8.   Pozostalý manžel a nezaopatrené deti verejných činiteľov majú nárok na nemocenské dávky v rámci systému sociálneho zabezpečenia, ako sa ustanovuje v služobnom poriadku.

Priznajú výšku všetkých úhrad, ktoré im boli vyplatené alebo ktoré môžu požadovať v rámci iného systému zdravotného poistenia ustanoveného zákonom alebo predpisom pre seba alebo pre osoby kryté ich poistením. Ak celková suma, ktorú by získali formou úhrady, presiahne sumu úhrad podľa článku 72 ods. 1 služobného poriadku, rozdiel sa odpočíta od sumy, ktorá sa má uhradiť podľa článku 72 ods. 1 služobného poriadku, s výnimkou úhrad, ktoré získali zo súkromného systému doplnkového zdravotného poistenia, pokrývajúcich tú časť výdavkov, ktorá sa nehradí zo systému zdravotného poistenia Únie.

KAPITOLA VI

AKTUALIZÁCIE A METÓDY VÝPOČTU

Článok 19

Aktualizácia dávok a dôchodkov

Príspevky uvedené v článkoch 7 a 8 tohto nariadenia a dôchodkové dávky stanovené v článkoch 12, 14 a 18 tohto nariadenia sa aktualizujú výškou aktualizácie vyplývajúcej z uplatňovania článku 65 služobného poriadku a jeho prílohy XI, ktoré sa uplatňujú mutatis mutandis.

Toto ustanovenie sa uplatňuje na dôchodkové dávky verejných činiteľov, ktorých mandáty práve plynú alebo sa končia pred 4. marcom 2016.

Článok 20

Korekčné koeficienty

Základné platy uvedené v článku 2 tohto nariadenia, príspevky uvedené v článku 5 tohto nariadenia a rodinné prídavky uvedené v článku 6 tohto nariadenia sa v prípade potreby vážia podľa článku 64 služobného poriadku.

Článok 21

Nekumulovanie

Tá istá osoba nemôže súčasne poberať prechodný príspevok podľa článku 10, dôchodok podľa článku 12 a dôchodky podľa článku 14. Ak má verejný činiteľ nárok na dávku v zmysle viac ako jedného z týchto ustanovení, uplatňuje sa len ustanovenie, ktoré je pre osobu uplatňujúcu nárok najvýhodnejšie. Keď však verejný činiteľ dosiahne vek odchodu do dôchodku stanovený v článku 11, nárok na dočasný príspevok zaniká.

KAPITOLA VII

PLATOBNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Miesto a uskutočňovanie platieb

1.   Sumy splatné podľa článkov 2, 4, 5, 6, 7, 15 a 16 sa vyplácajú v mene krajiny, v ktorej verejní činitelia vykonávajú svoje funkcie alebo na ich žiadosť v eurách na bankový účet v Únii.

2.   Na verejných činiteľov sa mutatis mutandis uplatňuje článok 17 ods. 2 až 4 prílohy VII k služobnému poriadku.

3.   Na sumy splatné podľa článkov 10, 12, 14 a 18 sa neuplatňuje váženie. Tieto sumy sa vyplácajú príjemcom, ktorí majú bydlisko v Únii, v eurách na bankový účet v Únii.

Príjemcom, ktorí majú bydlisko mimo Únie, sa dôchodky vyplácajú v eurách na bankový účet v Únii alebo v krajine bydliska. Dôchodky sa môžu výnimočne vyplácať v zahraničnej mene v krajine bydliska dôchodcu, prepočítané v najaktuálnejších výmenných kurzoch, ktoré sa používajú pri plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Diskvalifikácia

Verejní činitelia, ktorí boli zbavení svojich funkcií z dôvodu vážneho pochybenia v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy, môžu byť pozbavení akéhokoľvek práva na prechodný príspevok a starobný dôchodok. Netýka sa to však osôb, ktoré si uplatňujú nárok v mene takýchto verejných činiteľov.

Článok 24

Doložka o možnosti rozhodnúť sa pre uplatňovanie – prechodné ustanovenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 2, môžu verejní činitelia vykonávajúci svoju funkciu pred 4. marcom 2016, ako aj bývalí verejní činitelia, ktorí vykonávali svoju funkciu pred týmto dátumom, požiadať, aby sa na nich uplatňoval článok 15. Žiadosť sa podáva v lehote šiestich mesiacov od 4. marca 2016.

2.   Články 20, 24, 25 a článok 24a prvá veta prílohy XIII k služobnému poriadku sa mutatis mutandis uplatňujú na príjemcov súm splatných v zmysle článkov 10, 11, 12, 14 a 18 tohto nariadenia. Dátum 1. januára 2014 uvedený v článku 24a prílohy XIII k služobnému poriadku sa však považuje za 4. marec 2016.

Článok 25

Zrušujúce ustanovenia a ustanovenia, ktoré zostávajú v platnosti

1.   Nasledujúce akty sa zrušujú bez toho, aby bolo dotknuté ich ďalšie uplatňovanie na verejných činiteľov, ktorých mandáty práve plynú alebo sa končia pred 4. marcom 2016:

a)

nariadenie č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom;

b)

nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77;

c)

rozhodnutie 2009/909/EÚ;

d)

rozhodnutie 2009/910/EÚ;

e)

rozhodnutie 2009/912/EÚ s výnimkou jeho článku 5.

2.   Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

3.   Nariadenia Rady č. 63 (EHS) (10) a č. 14 (ESAE) (11), rozhodnutie Osobitnej Rady ministrov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele z 22. mája 1962 (12) a nariadenie Rád č. 62 (EHS), 13 (ESAE) (13) sa týmto zrušujú, s výnimkou článku 20.

4.   Rozhodnutie Osobitnej Rady ministrov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele z 13. a 14. októbra 1958 zostáva v platnosti.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. marca 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. februára 2016

Za Radu

predseda

H.G.J. KAMP


(1)  Rozhodnutie Rady 2009/909/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania predsedu Európskej rady (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 35).

(2)  Nariadenie Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora, predsedu, členov a tajomníka Všeobecného súdu, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. ES L 187, 8.8.1967, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2009/910/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 36).

(4)  Pozri vyššie poznámku pod čiarou č. 2.

(5)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 z 18. októbra 1977, ktorým sa určujú platové pomery členov Dvora audítorov (Ú. v. ES L 268, 20.10.1977, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Rady 2009/912/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania generálneho tajomníka Rady Európskej únie (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 38).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15).

(8)  Pozri vyššie poznámku pod čiarou č. 5.

(9)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).

(10)  Nariadenie Rady č. 63, ktorým sa určujú platové pomery členov Komisie (Ú. v. EÚ 62, 19.7.1962, s. 1724/62).

(11)  Nariadenie Rady č. 14, ktorým sa určujú platové pomery Komisie (Ú. v. EÚ 62, 19.7.1962, s. 1730/62).

(12)  Rozhodnutie Osobitnej rady ministrov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorým sa určujú platové pomery členov Vysokého úradu (Ú. v. EÚ 62, 19.7.1962, s. 1734/62).

(13)  Nariadenie Rád č. 62/EHS, č. 13/ESAE, ktorým sa určujú platové pomery členov Súdneho dvora (Ú. v. EÚ 62, 19.7.1962, s. 1713/62).


Top