Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/68 z 21. januára 2016 o spoločných postupoch a špecifikáciách potrebných na prepojenie elektronických registrov kariet vodiča

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/51


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/68

z 21. januára 2016

o spoločných postupoch a špecifikáciách potrebných na prepojenie elektronických registrov kariet vodiča

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 165/2014 sa stanovuje povinnosť členských štátov elektronicky si vymieňať údaje s cieľom zaistiť jedinečnosť vydaných kariet vodiča.

(2)

V snahe uľahčiť výmenu elektronických údajov o kartách vodiča medzi členskými štátmi Komisia zriadila systém zasielania správ TACHOnet, ktorý umožňuje členským štátom požadovať informácie od ostatných členských štátov, pokiaľ ide o vydávanie kariet vodiča, ako aj o ich stav.

(3)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 165/2014 sa prepojenie vnútroštátnych elektronických registrov kariet vodiča stáva povinné v celej Únii buď pomocou systému zasielania správ TACHOnet, alebo kompatibilného systému. V prípade kompatibilného systému však musí byť možná výmena elektronických údajov so všetkými ostatnými členskými štátmi prostredníctvom systému zasielania správ TACHOnet.

(4)

Je preto potrebné stanoviť povinné spoločné postupy a špecifikácie pre systém TACHOnet vrátane formátu vymieňaných údajov, technických postupov na elektronické nahliadanie do vnútroštátnych elektronických registrov, postupov týkajúcich sa prístupu a bezpečnostných mechanizmov.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 165/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky týkajúce sa povinného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov kariet vodiča so systémom zasielania správ TACHOnet uvedeným v článku 31 nariadenia (EÚ) č. 165/2014.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzenia pojmov uvedeného v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„asynchrónne rozhranie“ je proces, v rámci ktorého sa odpoveď na požiadavku na vyhľadávanie vracia cez nové pripojenie HTTP;

b)

„všesmerové vyhľadávanie“ je požiadavka členského štátu na vyhľadanie adresovaná všetkým ostatným členským štátom;

c)

„orgán vydávajúci karty“ (ďalej len „CIA“ – card issuing authority) je subjekt poverený členským štátom na vydávanie a spravovanie tachografových kariet;

d)

„centrálny uzol“ je informačný systém, ktorý umožňuje odovzdávanie správ systému TACHOnet medzi členskými štátmi;

e)

„vnútroštátny systém“ je informačný systém zriadený v každom členskom štáte na účely vysielania a spracovania správ a odpovedania na správy systému TACHOnet;

f)

„synchrónne rozhranie“ je proces, v rámci ktorého sa odpoveď na požiadavku na vyhľadávanie vracia cez to isté pripojenie HTTP, ktoré sa použilo pri požiadavke na vyhľadávanie;

g)

„žiadajúci členský štát“ je členský štát vydávajúci požiadavku na vyhľadávanie alebo oznámenie, ktoré sú následne presmerované príslušnému(-ým) odpovedajúcemu(-im) členskému(-ým) štátu(-om);

h)

„odpovedajúci členský štát“ je členský štát, ktorému sú požiadavka na vyhľadávanie alebo oznámenie systému TACHOnet určené;

i)

„individuálne vyhľadávanie“ je požiadavka členského štátu na vyhľadávanie určená jedinému členskému štátu;

j)

„tachografová karta“ je karta vodiča alebo dielenská karta podľa vymedzenia v článku 2 písm. f) a k) nariadenia (EÚ) č. 165/2014.

Článok 3

Povinnosť prepojenia so systémom TACHOnet

Členský štát musí prepojiť vnútroštátne elektronické registre uvedené v článku 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 so systémom zasielania správ TACHOnet.

Článok 4

Technické špecifikácie

Systém zasielania správ TACHOnet musí spĺňať technické špecifikácie stanovené v prílohách I až VII.

Článok 5

Používanie systému TACHOnet

Členské štáty dodržiavajú postupy stanovené v prílohe VIII.

Členské štáty poskytujú prístup k systému zasielania správ TACHOnet svojim vnútroštátnym orgánom vydávajúcim karty a kontrolným úradníkom vykonávajúcim úlohy uvedené v článku 38 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 s cieľom uľahčiť účinné kontroly platnosti, stavu a jedinečnosti kariet vodiča.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. marca 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1.


PRÍLOHA I

Všeobecné aspekty systému zasielania správ TACHOnet

1.   Štruktúra

Systém zasielania správ TACHOnet sa skladá z týchto častí:

1.1.

Centrálny uzol, ktorý je schopný prijať požiadavku na vyhľadávanie od žiadajúceho členského štátu, potvrdiť ju, spracovať ju a postúpiť ju odpovedajúcemu členskému štátu. Centrálny uzol počká na odpoveď každého odpovedajúceho členského štátu, skonsoliduje všetky odpovede a postúpi konsolidovanú odpoveď žiadajúcemu členskému štátu.

Všetky správy systému TACHOnet sú presmerované cez centrálny uzol.

1.2.

Vnútroštátne systémy členských štátov vybavené rozhraním, ktoré je schopné odosielať požiadavky na vyhľadávanie do centrálneho uzla a prijímať príslušné odpovede. Vnútroštátne systémy môžu používať vlastný alebo komerčný softvér na odosielanie a prijímanie správ z centrálneho uzla.

2.   Riadenie

2.1.   Centrálny uzol spravuje Komisia, ktorá je zodpovedná za technickú prevádzku a údržbu centrálneho uzla.

2.2.   Centrálny uzol neuchováva údaje za obdobie presahujúce šesť mesiacov okrem logovacích a štatistických údajov uvedených v prílohe VII.

2.3.   Centrálny uzol neumožňuje prístup k osobným údajom, okrem povolených zamestnancov Komisie v prípade potreby na účely monitorovania, údržby a odstraňovania porúch.

2.4.   Členské štáty sú zodpovedné za:

2.4.1.

Zriadenie a riadenie svojich vnútroštátnych systémov vrátane rozhrania s centrálnym uzlom.

2.4.2.

Inštaláciu a údržbu svojich vnútroštátnych systémov, hardvéru aj softvéru či už vlastných alebo obchodných.

2.4.3.

Správnu interoperabilitu svojich vnútroštátnych systémov s centrálnym uzlom vrátane riadenia chybových správ prijatých z centrálneho uzla.

2.4.4.

Prijatie všetkých opatrení na zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií.

2.4.5.

Fungovanie vnútroštátnych systémov v súlade s úrovňami služieb uvedenými v prílohe VI.

2.5.   Webový portál MOVEHUB

Komisia poskytne webovú aplikáciu so zabezpečeným prístupom (ďalej len „webový portál MOVEHUB“), ktorá poskytuje aspoň tieto služby:

a)

štatistické údaje týkajúce sa dostupnosti členských štátov;

b)

oznámenie o údržbe centrálneho uzla a vnútroštátnych systémoch členského štátu;

c)

súhrnné správy;

d)

riadenie kontaktov;

e)

schémy XSD.

2.6.   Riadenie kontaktov

2.6.1.   Funkcia riadenia kontaktov poskytuje každému členskému štátu možnosť riadiť kontaktné údaje týkajúce sa politických, obchodných, prevádzkových a technických používateľov daného členského štátu, pričom príslušný orgán každého členského štátu zodpovedá za údržbu svojich kontaktov. Musí byť možné zobraziť, ale nie upravovať, kontaktné údaje ostatných členských štátov.

2.6.2.   Systém TACHOnet využíva kontaktné údaje uvedené v bode 2.6.1 s cieľom doplniť kontaktné údaje v odpovediach.


PRÍLOHA II

Funkcie systému zasielania správ TACHOnet

1.   Prostredníctvom systému zasielania správ TACHOnet sú zabezpečené tieto funkcie:

1.1.

Check Issued Cards (CIC) (Kontrola vydaných kariet): pomocou tejto funkcie môže žiadajúci členský štát odoslať jednému alebo všetkým odpovedajúcim členským štátom požiadavku na kontrolu vydaných kariet s cieľom určiť, či osoba žiadajúca o kartu už vlastní kartu vodiča vydanú odpovedajúcimi členskými štátmi. Odpovedajúce členské štáty odpovedajú na požiadavku na vyhľadávanie odoslaním odpovede týkajúcej sa kontroly vydaných kariet.

1.2.

Check Card Status (CCS) (Kontrola stavu karty): pomocou tejto funkcie môže žiadajúci členský štát požiadať odpovedajúci členský štát o podrobnosti týkajúce sa ním vydanej karty odoslaním požiadavky na kontrolu stavu karty. Odpovedajúci členský štát odpovedá na požiadavku odoslaním odpovede týkajúcej sa kontroly stavu karty.

1.3.

Modify Card Status (MCS) (Zmena stavu karty): pomocou tejto funkcie môže žiadajúci členský štát prostredníctvom požiadavky na zmenu stavu karty oznámiť odpovedajúcemu členskému štátu, že stav ním vydanej karty sa zmenil. Odpovedajúci členský štát odpovedá prostredníctvom uznania zmeny stavu karty.

1.4.

Issued Card Driving License (ICDL) (Karta vydaná na základe vodičského preukazu): pomocou tejto funkcie môže žiadajúci členský štát oznámiť odpovedajúcemu členskému štátu, že vydal kartu na základe vodičského preukazu, ktorý vydal odpovedajúci členský štát. Odpovedajúci členský štát odpovedá prostredníctvom odpovede týkajúcej sa karty vydanej na základe vodičského preukazu.

2.   Sú tu zahrnuté aj iné typy správ, ktoré sa považujú za vhodné z hľadiska efektívneho fungovania systému TACHOnet, napríklad chybové hlásenia.

3.   Pri použití akýchkoľvek funkcií opísaných v bode 1 vnútroštátne systémy uznávajú stavy kariet uvedené v dodatku k tejto prílohe. Členské štáty však nie sú povinné zaviesť administratívny postup využívajúci všetky z uvedených stavov.

4.   Keď členský štát dostane odpoveď alebo oznámenie popisujúce stav, ktoré nie sú využité v rámci administratívnych postupov, vnútroštátny systém premieňa stav prijatej správy na príslušnú hodnotu v rámci daného postupu. Odpovedajúci členský štát nesmie zamietnuť správu, pokiaľ bol stav v správe uvedený v dodatku k tejto prílohe.

5.   Stav karty uvedený v dodatku k tejto prílohe sa nevyužíva na stanovenie, či je karta vodiča platná na riadenie vozidla. Ak členský štát zadá otázku do registra členského štátu vydávajúceho kartu prostredníctvom funkcie CCS, odpoveď musí obsahovať špeciálne políčko „valid for driving“ (oprávňuje na riadenie vozidla). Vnútroštátne administratívne postupy musia fungovať tak, aby odpovede CCS vždy obsahovali príslušnú hodnotu „valid for driving“.

Dodatok

Stavy karty

Stav karty

Vymedzenie

Application (Žiadosť)

CIA dostal žiadosť o vydanie karty vodiča. Táto informácia bola zaregistrovaná a uložená do databázy s vygenerovanými vyhľadávacími kľúčmi.

Approved (Schválená)

CIA schválil žiadosť týkajúcu sa tachografovej karty.

Rejected (Zamietnutá)

CIA neschválil žiadosť.

Personalised (Personalizovaná)

Tachografová karta bola personalizovaná.

Dispatched (Odoslaná)

Vnútroštátny orgán odoslal kartu vodiča príslušnému vodičovi alebo príslušnej doručovacej agentúre.

Handed Over (Odovzdaná)

Vnútroštátny orgán odovzdal kartu vodiča príslušnému vodičovi.

Confiscated (Skonfiškovaná)

Príslušný orgán vodičovi odobral kartu vodiča.

Suspended (Pozastavená)

Karta vodiča bola vodičovi dočasne odobraná.

Withdrawn (Stiahnutá)

CIA rozhodol stiahnuť kartu vodiča. Platnosť karty bola natrvalo zrušená.

Surrendered (Vrátená)

Tachografová karta bola vrátená CIA a vyhlásená za nepotrebnú.

Lost (Stratená)

Tachografová karta bola orgánu CIA nahlásená ako stratená.

Stolen (Odcudzená)

Tachografová karta bola orgánu CIA nahlásená ako odcudzená. Odcudzená karta sa považuje za stratenú.

Malfunctioning (Nefungujúca)

Tachografová karta bola orgánu CIA nahlásená ako nefungujúca.

Expired (So skončenou platnosťou)

Doba platnosti tachografovej karty skončila.

Replaced (Nahradená)

Tachografová karta, ktorá bola nahlásená ako stratená, odcudzená alebo nefungujúca, bola nahradená novou kartou. Údaje týkajúce sa novej karty sú rovnaké s výnimkou indexu nahradenia čísla karty, ktorý sa zvýšil o jednu jednotku.

Renewed (Obnovená)

Tachografová karta bola obnovená z dôvodu zmeny administratívnych údajov alebo skončenia obdobia platnosti. Číslo novej karty je rovnaké s výnimkou indexu obnovenia čísla karty, ktorý sa zvýšil o jednu jednotku.

In Exchange (V procese výmeny)

CIA, ktorý vydal kartu vodiča, dostane oznámenie, že začal proces výmeny danej karty za kartu vodiča vydanú orgánom CIA iného členského štátu.

Exchanged (Vymenená)

CIA, ktorý vydal kartu vodiča, dostane oznámenie, že sa dokončil proces výmeny danej karty za kartu vodiča vydanú orgánom CIA iného členského štátu.


PRÍLOHA III

Ustanovenia týkajúce sa správ systému zasielania správ TACHOnet

1.   Všeobecné technické požiadavky

1.1.   Centrálny uzol poskytuje aj synchrónne aj asynchrónne rozhranie na výmenu správ. Členské štáty si môžu vybrať najvhodnejšiu technológiu na prepojenie svojich vlastných aplikácií.

1.2.   Všetky správy vymieňané medzi centrálnym uzlom a vnútroštátnymi systémami musia byť zakódované v UTF- 8.

1.3.   Vnútroštátne systémy musia byť schopné prijímať a spracovávať správy obsahujúce grécku abecedu alebo znaky cyriliky.

2.   Štruktúra správ XML a schéma XSD

2.1.   Všeobecná štruktúra správ XML využíva formát vymedzený schémami XSD nainštalovanými v centrálnom uzle.

2.2.   Centrálny uzol a vnútroštátne systémy odosielajú a prijímajú správy, ktoré zodpovedajú schéme správy XSD.

2.3.   Vnútroštátne systémy musia byť schopné posielať, prijímať a spracovávať všetky správy zodpovedajúce akejkoľvek z funkcií uvedených v prílohe I.

2.4.   Správy XML musia zodpovedať aspoň minimálnym požiadavkám stanoveným v dodatku k tejto prílohe.

Dodatok

Minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu správ XML

Spoločné záhlavie

Povinné

Version (Verzia)

Oficiálna verzia špecifikácie XML bude špecifikovaná prostredníctvom menného priestoru („namespace“) definovaného v správe XSD a v atribúte version (verzia) prvku záhlavia každej správy XML. Číslo verzie („n.m“) sa pri každom zverejnení novej verzie špecifikácie pre definíciu schémy XML (xsd) bude definovať ako fixná hodnota.

áno

Test Identifier (Identifikátor testovania)

Nepovinné ID na testovanie. Iniciátor testu zadá ID údaj a všetci účastníci procesu prepošlú/vrátia ten istý ID údaj. Pri produkcii ho treba ignorovať a pokiaľ je uvedený, nepoužije sa.

nie

Technical Identifier (Technický identifikátor)

UUID (universally unique identifier) jednoznačne identifikuje každú jednotlivú správu. Odosielateľ vygeneruje UUID a doplní tento atribút. Tento údaj sa nevyužíva na obchodné účely.

áno

Workflow Identifier (Identifikátor procesu)

WorkflowId je UUID a mal by ho vygenerovať žiadajúci členský štát. Tento ID údaj sa potom použije vo všetkých správach, ktoré s týmto procesom súvisia.

áno

Sent At (Čas odoslania)

Dátum a čas (UTC) odoslania správy.

áno

Timeout (Prekročenie lehoty)

Ide o voliteľný atribút dátumu a času (vo formáte UTC). Túto hodnotu stanoví iba uzol v prípade postúpených požiadaviek. Odpovedajúci členský štát bude týmto informovaný o čase, keď nastane prekročenie lehoty požiadavky. Táto hodnota sa nevyžaduje v prípade MS2TCN_<x>_Req, ani vo všetkých odpovediach. Je nepovinná, aby sa mohlo rovnaké záhlavie použiť pre všetky typy správ bez ohľadu na to, či sa vyžaduje atribút timeoutValue.

nie

From (Od)

Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského štátu, ktorý správu odosiela, alebo „EÚ“.

áno

To (Pre)

Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského štátu, ktorému je správa určená, alebo „EÚ“.

áno


Check Issued Cards Request (Požiadavka na kontrolu vydaných kariet)

Povinné

Family Name (Priezvisko)

Priezvisko vodiča ako je uvedené na karte.

áno

First Name (Krstné meno)

Krstné meno/meno vodiča ako je uvedené na karte (chýbajúce krstné meno neznamená vyhľadávanie so zástupnými znakmi).

nie

Date of Birth (Dátum narodenia)

Dátum narodenia vodiča ako je uvedený na karte.

áno

Driving Licence Number (Číslo vodičského preukazu)

Číslo vodičského preukazu vodiča.

nie

Driving Licence Issuing Country (Krajina vydávajúca vodičský preukaz)

Krajina, ktorá vydala vodičský preukaz vodiča.

nie


Check Issued Cards Response (Odpoveď týkajúca sa kontroly vydaných kariet)

Povinné

Status Code (Kód stavu)

Kód stavu vyhľadávania (napr. nájdené, nenájdené, chyba atď.).

áno

Status Message (Správa týkajúca sa stavu)

Opis vysvetľujúci stav (ak je to potrebné).

nie

Found Driver Details (Údaje o vodičovi nájdené)

áno

Priezvisko

Priezvisko všetkých nájdených vodičov.

áno

First Name (Krstné meno)

Krstné mená všetkých nájdených vodičov.

nie

Date of Birth (Dátum narodenia)

Dátum narodenia všetkých nájdených vodičov.

áno

Place of Birth (Miesto narodenia)

Miesto narodenia všetkých nájdených vodičov.

nie

Driver Card Number (Číslo karty vodiča)

Nájdené číslo karty vodiča.

áno

Driver Card Status (Stav karty vodiča)

Nájdený stav karty vodiča.

áno

Driver Card Issuing Authority (Orgán vydávajúci kartu vodiča)

Názov orgánu, ktorý vydal nájdenú kartu vodiča.

áno

Driver Card Start of Validity Date (Dátum začiatku platnosti karty vodiča)

Dátum začiatku platnosti nájdenej karty vodiča.

áno

Driver Card Expiry Date (Dátum skončenia platnosti karty vodiča)

Dátum skončenia platnosti nájdenej karty vodiča.

áno

Driver Card Status Modified Date (Dátum zmeny stavu karty vodiča)

Dátum poslednej zmeny nájdenej karty vodiča.

áno

Search Mechanism (Vyhľadávací mechanizmus)

Či bola karta nájdená prostredníctvom vyhľadávania NYSIIS alebo prostredníctvom individuálneho vyhľadávania

áno

Temporary Card (Dočasná karta)

Nájdená karta je dočasná karta.

nie

Driving Licence Number (Číslo vodičského preukazu)

Číslo nájdeného vodičského preukazu vodiča.

áno

Driving Licence Issuing Country (Krajina vydávajúca vodičský preukaz)

Krajina, ktorá vydala nájdený vodičský preukaz vodiča.

áno

Driving Licence Status (Stav vodičského preukazu)

Stav nájdeného vodičského preukazu vodiča.

nie

Driving Licence Issuing Date (Dátum vydania vodičského preukazu)

Dátum vydania nájdeného vodičského preukazu.

nie

Driving Licence Expiry Date (Dátum skončenia platnosti vodičského preukazu)

Dátum skončenia platnosti nájdeného vodičského preukazu.

nie


Check Card Status Request (Požiadavka na kontrolu stavu karty)

Povinné

Driver Card Number (Číslo karty vodiča)

Číslo karty, v prípade ktorej sa vyžadujú údaje.

áno


Check Card Status Response (Odpoveď týkajúca sa kontroly stavu karty)

Povinné

Status Code (Kód stavu)

Kód stavu požiadavky na podrobnosti (napr. nájdené, nenájdené, chyba atď.).

áno

Status Message (Správa týkajúca sa stavu)

Opis vysvetľujúci stav (ak je to potrebné).

nie

Card Status (Stav karty)

Stav požadovanej karty.

áno

Card Issuing Authority (Orgán vydávajúci kartu)

Názov orgánu, ktorý vydal požadovanú kartu.

áno

Card Start of Validity Date (Dátum začiatku platnosti karty)

Dátum začiatku platnosti požadovanej karty.

áno

Card Expiry Date (Dátum skončenia platnosti karty)

Dátum skončenia platnosti požadovanej karty.

áno

Card Status Modified Date (Dátum zmeny stavu karty)

Dátum poslednej zmeny požadovanej karty.

áno

Valid for Driving (Oprávňuje na riadenie vozidla)

Nájdená karta oprávňuje/neoprávňuje na riadenie vozidla.

áno

Temporary Card (Dočasná karta)

Nájdená karta je dočasná karta.

nie

Dielenská karta

Workshop Name (názov dielne)

Názov dielne, pre ktorú bola karta vydaná.

áno

Workshop Address (Adresa dielne)

Adresa dielne, pre ktorú bola karta vydaná.

áno

Priezvisko

Priezvisko osoby, ktorej bola karta vydaná.

nie

First Name (Krstné meno)

Krstné meno osoby, ktorej bola karta vydaná.

nie

Date of Birth (Dátum narodenia)

Dátum narodenia osoby, ktorej bola karta vydaná.

nie

Údaje o držiteľovi karty

Priezvisko

Priezvisko vodiča, ktorému bola karta vydaná.

áno

First Name (Krstné meno)

Krstné meno vodiča, ktorému bola karta vydaná.

nie

Date of Birth (Dátum narodenia)

Dátum narodenia vodiča, ktorému bola karta vydaná.

áno

Place of Birth (Miesto narodenia)

Miesto narodenia vodiča, ktorému bola karta vydaná.

nie

Driving Licence Number (Číslo vodičského preukazu)

Číslo vodičského preukazu vodiča, ktorému bola karta vydaná.

áno

Driving Licence Issuing Country (Krajina vydávajúca vodičský preukaz)

Krajina, ktorá vydala číslo vodičského preukazu vodičovi, ktorému bola karta vydaná.

áno

Driving Licence Status (Stav vodičského preukazu)

Stav vodičského preukazu vodiča, ktorému bola karta vydaná.

nie

Driving Licence Issuing Date (Dátum vydania vodičského preukazu)

Dátum vydania vodičského preukazu vodičovi, ktorému bola karta vydaná.

nie

Driving Licence Expiry Date (Dátum skončenia platnosti vodičského preukazu)

Dátum skončenia platnosti vodičského preukazu vodiča, ktorému bola karta vydaná.

nie


Modify Card Status Request (Požiadavka na zmenu stavu karty)

Povinné

Driver Card Number (Číslo karty vodiča)

Číslo karty, ktorej stav sa zmenil.

áno

New Driver Card Status (Nový stav karty vodiča)

Stav, na ktorý bola karta zmenená.

áno

Modification Reason (Dôvod zmeny)

Dôvod (voľný text) zmeny stavu karty.

nie

Driver Card Status Modified Date (Dátum zmeny stavu karty vodiča)

Dátum a čas, keď bol stav karty zmenený.

áno

Vyhlásil

Authority (Orgán)

Názov orgánu, ktorý vykonal zmenu stavu karty.

áno

Priezvisko

Priezvisko osoby, ktorá vykonala zmenu stavu karty.

nie

First Name (Krstné meno)

Krstné meno osoby, ktorá vykonala zmenu stavu karty.

nie

Phone (Tel. č.)

Telefónne číslo osoby, ktorá vykonala zmenu stavu karty.

nie

E-mail: (E-mail:)

E-mailová adresa osoby, ktorá vykonala zmenu stavu karty.

nie


Modify Card Status Acknowledgement (Uznanie zmeny stavu karty)

Povinné

Status Code (Kód stavu)

Kód stavu uznania (ok, nenájdené, chyba atď.).

áno

Acknowledgement type (Druh uznania)

Druh uznania: v prípade požiadavky na vyhľadávanie alebo odpovedi

áno

Status Message (Správa týkajúca sa stavu)

Opis vysvetľujúci stav (ak je to potrebné).

nie


Modify Card Status Response (Odpoveď týkajúca sa zmeny stavu karty)

Povinné

Status Code (Kód stavu)

Kód stavu aktualizácie registra (ok, nie ok, chyba atď.).

áno

Status Message (Správa týkajúca sa stavu)

Opis vysvetľujúci stav (ak je to potrebné).

nie


Issued Card Driving License Request (Požiadavka na kartu vydanú na základe vodičského preukazu)

Povinné

Driver Card Number (Číslo karty vodiča)

Číslo karty vodiča, ktorá bola vydaná.

áno

Driving Licence Number (Číslo vodičského preukazu)

Číslo zahraničného vodičského preukazu, ktorý bol použitý na požiadanie o kartu vodiča.

áno


Issued Card Driving License Response (Odpoveď týkajúca sa karty vydanej na základe vodičského preukazu)

Povinné

Status Code (Kód stavu)

Kód stavu uznania oznámenia (ok, nie ok, chyba atď.).

áno

Status Message (Správa týkajúca sa stavu)

Opis vysvetľujúci stav (ak je to potrebné).

nie

Priezvisko

Priezvisko vodiča, ktorému bola karta vydaná.

áno

First Name (Krstné meno)

Krstné meno vodiča, ktorému bola karta vydaná.

nie

Date of Birth (Dátum narodenia)

Dátum narodenia vodiča, ktorému bola karta vydaná.

áno


PRÍLOHA IV

Transliterácia a služby NYSIIS (Identifikačný a inteligentný systém štátu New York)

1.   Algoritmus NYSIIS zavedený do centrálneho uzla sa využíva na zakódovanie mien všetkých vodičov vo vnútroštátnom registri.

2.   Pri vyhľadávaní karty pomocou funkcie CIC sa ako hlavné vyhľadávacie mechanizmy musia použiť kľúče NYSIIS.

3.   Okrem toho môžu členské štáty použiť vlastný algoritmus s cieľom získať dodatkové výsledky.

4.   Vo výsledkoch vyhľadávania sa uvedie, či bol na vyhľadanie záznamu použitý vyhľadávací mechanizmus NYSIIS alebo individuálny vyhľadávací mechanizmus.

5.   Ak sa členský štát rozhodne zaregistrovať oznámenia ICDL, kľúče NYSIIS obsiahnuté v oznámení sa zaregistrujú ako súčasť údajov ICDL.

5.1.   Pri vyhľadávaní údajov ICDL použije členský štát kľúče NYSIIS mena žiadateľa.


PRÍLOHA V

Požiadavky týkajúce sa bezpečnosti

1.   Protokoly HTTPS sa používajú na výmenu správ medzi centrálnym uzlom a vnútroštátnymi systémami.

2.   Vnútroštátne systémy používajú certifikáty PKI poskytnuté Komisiou na účely bezpečného prenosu správ medzi vnútroštátnym systémom a centrálnym uzlom.

3.   Vnútroštátne systémy zavedú ako minimum certifikáty využívajúce hašovací algoritmus podpisu SHA-2 (SHA-256) a dĺžku verejného kľúča 2 048 bitov.


PRÍLOHA VI

Úrovne služieb

1.   Vnútroštátne systémy spĺňajú tieto minimálne úrovne služieb:

1.1.   Musia byť k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

1.2.   Ich dostupnosť je monitorovaná prostredníctvom správy typu HEARTBEAT vyslanej z centrálneho uzla.

1.3.   Ich miera dostupnosti musí zodpovedať 98 % v súlade s touto tabuľkou (číselné údaje boli zaokrúhlené na najbližšie vhodné jednotky):

Dostupnosť

znamená nedostupnosť

V rámci dňa

V rámci mesiaca

V rámci roka

98 %

0,5 hodiny

15 hodín

7,5 dňa

Členské štáty sa vyzývajú, aby dodržiavali dennú mieru dostupnosti, pričom sa však uznáva, že určité činnosti, ako napr. systém údržby, si vyžadujú vypnutie systému na viac ako 30 minút. Miery dostupnosti v rámci mesiaca a v rámci roka zostávajú napriek tomu naďalej povinné.

1.4.   Musia odpovedať na minimálne na 98 % požiadaviek na vyhľadanie, ktoré im boli zaslané v jednom kalendárnom mesiaci.

1.5.   Na požiadavky musia odpovedať do 10 sekúnd.

1.6.   Globálny čas čakania na odpoveď (čas, v rámci ktorého žiadateľ čaká na odpoveď) nesmie presiahnuť 20 sekúnd.

1.7.   Musia byť schopné spracovať 6 správ za sekundu.

1.8.   Vnútroštátne systémy môžu do uzla TACHOnetu odoslať maximálne 2 požiadavky na vyhľadanie za sekundu.

1.9.   Každý vnútroštátny systém musí byť schopný zvládnuť potenciálne technické problémy centrálneho uzla alebo vnútroštátnych systémov v iných členských štátoch. Týka sa to okrem iného:

a)

straty spojenia s centrálnym uzlom;

b)

chýbajúcej odpovedi na požiadavku;

c)

doručenia odpovedi po uplynutí času čakania na odpoveď;

d)

doručenia nevyžiadaných správ;

e)

doručenia neplatných správ.

2.   Centrálny uzol musí:

2.1.   dosahovať mieru dostupnosti 98 %;

2.2.   vnútroštátnym systémom oznámiť akúkoľvek chybu, buď prostredníctvom odpovede, alebo prostredníctvom špeciálneho chybového hlásenia. Vnútroštátne systémy, ktoré zas prijímajú tieto špeciálne chybové hlásenia, musia disponovať urýchlenou reakčnou schopnosťou, aby bolo možné prijať všetky náležité opatrenia na nápravu oznámených chýb.

3.   Údržba

Členské štáty oznámia ostatným členským štátom a Komisii akúkoľvek pravidelnú údržbovú činnosť prostredníctvom webovej aplikácie aspoň jeden týždeň pred začiatkom týchto činností, ak je to technicky možné.


PRÍLOHA VII

Protokolové a štatistické údaje zozbierané v centrálnom uzle

1.   Údaje využívané na štatistické účely sú v záujme ochrany súkromia anonymné. Údaje identifikujúce konkrétnu kartu, vodiča alebo vodičský preukaz nie sú dostupné pre štatistické účely.

2.   Protokolové údaje obsahujú záznamy o všetkých operáciách na účely monitorovania a odstraňovania chýb a na umožnenie vygenerovania štatistík o týchto operáciách.

3.   Osobné údaje sa v protokoloch nesmú uchovávať dlhšie než 6 mesiacov. Štatistické informácie sa uchovávajú na neobmedzené obdobie.

4.   Štatistické údaje použité na podávanie správ zahŕňajú:

a)

žiadajúci členský štát;

b)

odpovedajúci členský štát;

c)

typ správy;

d)

kód stavu odpovedi;

e)

dátum a čas správ;

f)

čas odpovedi.


PRÍLOHA VIII

Používanie systému zasielania správ TACHOnet

1.   Vydávanie kariet vodičov

1.1.   Ak je žiadateľ o kartu vodiča držiteľom vodičského preukazu vydaného v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom podáva žiadosť, všesmerové vyhľadávanie Check Issued Card vykonáva členský štát, v ktorom bola podaná žiadosť.

1.2.   Členské štáty vydávajúce kartu vodiča vodičovi, ktorý je držiteľom vodičského preukazu vydaného v inom členskom štáte, bezodkladne oznámia tomuto členskému štátu prostredníctvom funkcie Issued Card Driving Licence, že bola vydaná karta vodiča.

1.3.   Ak je žiadateľ o kartu vodiča držiteľom vodičského preukazu vydaného v členskom štáte, v ktorom podáva žiadosť, a v prípade ktorého bolo oznámenie ICDL predtým zaznamenané v jeho vnútroštátnom registri, členský štát vykoná buď individuálne vyhľadávanie pomocou funkcie CIC alebo vyhľadávanie pomocou funkcie Check Card Status v rámci členského štátu, ktorý poslal oznámenie ICDL.

1.4.   Každé oznámenie ICDL musí byť zaznamenané vo vnútroštátnom registri členského štátu, ktorý ho prijíma.

1.5.   Členské štáty vykonávajú všesmerové vyhľadávanie CIC v prípade minimálne 30 % žiadostí predložených vodičmi, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu vydaného v danom členskom štáte.

1.6.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť nevyužívať funkciu ICDL opísanú v bodoch 1.3 až 1.5. V takom prípade vykonávajú všesmerové vyhľadávanie CIC v prípade každej prijatej žiadosti.

1.7.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia, či budú oznámenia ICDL zaznamenávať vo svojich vnútroštátnych registroch alebo budú postupovať podľa bodu 1.6.

1.8.   Členské štáty, ktoré v období päť alebo menej rokov pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia nezaznamenávali vo svojich vnútroštátnych registroch oznámenia ICDL uvedené v bode 1.4, musia vykonať všesmerové vyhľadávanie CIC v prípade 100 % žiadostí s výnimkou vodičských preukazov, pri ktorých bolo zaznamenané oznámenie ICDL – v takom prípade sa uplatňuje bod 1.3.

1.9.   Povinnosť stanovená v bode 1.8 sa uplatňuje na obdobie piatich rokov od dátumu, v ktorom bolo oznámenie ICDL účinne zaznamenané vo vnútroštátnom registri každého členského štátu.

2.   Stiahnuté, pozastavené alebo odcudzené karty vodiča

2.1.   Ak bola v súlade s článkom 26 ods. 7 a článkom 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 karta vodiča stiahnutá, pozastavená alebo vyhlásená za odcudzenú v inom členskom štáte ako vydávajúci členský štát, príslušný orgán daného štátu:

a)

skontroluje skutočný stav karty odoslaním požiadavky na CCS vydávajúcemu členskému štátu. Ak nie je známe číslo karty, individuálne odoslaná požiadavka na CIC sa musí zaslať pred uvedenou požiadavkou na CCS;

b)

pošle vydávajúcemu členskému štátu oznámenie MCS prostredníctvom systému zasielania správ TACHOnet.

3.   Výmena kariet vodiča

3.1.   Ak držiteľ karty vodiča požiada o výmenu karty vodiča v inom členskom štáte, ako je vydávajúci členský štát, príslušný orgán iného ako vydávajúceho štátu skontroluje skutočný stav karty odoslaním požiadavky na CCS vydávajúcemu členskému štátu.

3.2.   Po skontrolovaní stavu karty vodiča, v rámci ktorého bolo zistené, že ju možno vymeniť, príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, odošle požiadavku na MCS prostredníctvom systému zasielania správ TACHOnet vydávajúcemu členskému štátu.

3.3.   Členské štáty, ktoré obnovujú alebo vymieňajú kartu vodiča vodičovi, ktorý je držiteľom vodičského preukazu vydaného v inom členskom štáte, bezodkladne oznámia vydávajúcemu členskému štátu prostredníctvom funkcie ICDL, že karta vodiča bola obnovená alebo vymenená.


Top