Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0026

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/26 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o nonylfenol-etoxyláty (Text s významom pre EHP)

OJ L 9, 14.1.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/26/oj

14.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/26

z 13. januára 2016,

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o nonylfenol-etoxyláty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

Švédske kráľovstvo 2. augusta 2013 predložilo Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) dokumentáciu (ďalej len „dokumentácia podľa prílohy XV“) podľa článku 69 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 s cieľom iniciovať postup obmedzovania stanovený v článkoch 69 až 73 uvedeného nariadenia. Spočiatku sa v dokumentácii podľa prílohy XV uvádzalo, že vystavenie nonylfenolu (ďalej len „NP“) a nonylfenol-etoxylátom (ďalej len „NPE“) predstavuje riziko pre životné prostredie, najmä pre vodné druhy žijúce v povrchovej vode. S cieľom obmedziť toto riziko sa v dokumentácii navrhuje zakázať uvádzanie tých textilných výrobkov na trh, ktoré je možné prať vo vode, ak obsahujú NP a NPE v koncentrácii rovnajúcej sa 100 mg/kg (0,01 % hmotnostného) alebo vyššej. Dokumentácia podľa prílohy XV dokazuje, že na riešenie situácie je potrebné podniknúť kroky na úrovni Únie.

(2)

Švédsko počas verejných konzultácií o dokumentácii podľa prílohy XV odporučilo vyňať NP z rozsahu pôsobnosti návrhu obmedzenia, pretože sa pri spracovaní textilu nepoužíva úmyselne. Výbor agentúry pre hodnotenie rizík (ďalej len „RAC“) a Výbor agentúry pre sociálno-ekonomickú analýzu (ďalej len „SEAC“) posúdili vylúčenie NP za oprávnené z hľadiska efektívnosti, praktickosti a sledovateľnosti obmedzenia. Preto by mali byť predmetom navrhovaného obmedzenia len NPE.

(3)

V dokumentácii podľa prílohy XV sú NPE definované ako rozvetvené a lineárne etoxyláty nonylfenolu, ktoré obsahujú látky vymedzené číslami CAS alebo EC a látky neznámeho alebo variabilného zloženia, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály (UVCB), polyméry a homológy. Látky v uvedenej skupine sú definované molekulovým vzorcom (C2H4O)nC15H24O.

(4)

V rámci niekoľkých prieskumov trhu, uvedených v dokumentácii podľa prílohy XV, bola v textilných výrobkoch zistená prítomnosť NPE s rôznymi koncentráciami. Uvedenie NPE na trh a ich použitie na účely spracovania textílií a kože ako látok alebo v zmesiach, je už obmedzené položkou 46 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Avšak za predvídateľných podmienok prania textilných výrobkov vo vode predstavuje uvoľnenie NPE do vodného prostredia riziká pre vodné druhy.

(5)

Z dôvodu koherentnosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 (2) by sa navrhované obmedzenie na textilné výrobky malo vzťahovať na výrobky, ktoré obsahujú najmenej 80 % hmotnostných textilných vlákien a na iné výrobky, ktoré obsahujú časť obsahujúcu najmenej 80 % hmotnostných textilných vlákien. Okrem toho je v záujme jasnosti vhodné uviesť, že medzi textilné výrobky patria nedokončené výrobky, polotovary a hotové výrobky vrátane produktov ako sú odevy (napr. pre ľudí, hračky a zvieratá), doplnky, interiérový textil, vlákna, priadza, látky a pletené panely.

(6)

Výbor RAC 3. júna 2014 prijal na základe konsenzu stanovisko k návrhu obmedzenia v dokumentácii podľa prílohy XV, ktoré potvrdzuje, že existuje riziko spôsobené vystavením produktom rozkladu NPE. Výbor RAC sa ďalej vyjadril, že obmedzenie je najvhodnejším opatrením na úrovni Únie na riešenie rizík, ktoré predstavujú NPE v textilných výrobkoch, tak z hľadiska účinnosti, ako aj z hľadiska uskutočniteľnosti.

(7)

Výbor SEAC 9. septembra 2014 na základe konsenzu prijal stanovisko k návrhu obmedzenia v dokumentácii podľa prílohy XV, a uviedol, že navrhované obmedzenie NPE je najvhodnejším opatrením na úrovni Únie na riešenie zistených rizík, pokiaľ ide o primeranosť sociálno-ekonomických prínosov a sociálno-ekonomických nákladov.

(8)

V súlade s dokumentáciou podľa prílohy XV a tak, ako to potvrdili výbory RAC a SEAC, limit 0,01 % hmotnostného je najnižšia koncentrácia, ktorá zodpovedá úmyselnej úprave textílií NPE. Pripomienky doručené počas verejnej konzultácie potvrdili, že limit nižší ako 0,01 % hmotnostného by znamenal značné ťažkosti pri presadzovaní obmedzenia, pretože textílie sa môžu kontaminovať NPE pri takýchto nízkych koncentráciách v dôsledku náhodného vystavenia počas výrobného procesu. Okrem toho by päťnásobné zníženie limitu 0,01 % (na 0,002 % hmotnostného) znamenalo zhruba len 1,25-násobné zníženie emisií, čo by viedlo k zníženiu koncentrácie NPE v povrchovej vode o ďalších 5 % v porovnaní s limitom 0,01 % hmotnostného.

(9)

Uskutočnili sa konzultácie s fórom na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách a jeho odporúčania sa vzali do úvahy.

(10)

Dňa 1. októbra 2014 agentúra predložila Komisii stanoviská výborov RAC a SEAC, na základe ktorých Komisia dospela k záveru, že prítomnosť NPE v textilných výrobkoch predstavuje neprijateľné riziko pre životné prostredie, ktoré je potrebné riešiť na úrovni celej Únie. Bol zohľadnený aj sociálno-ekonomický vplyv daného obmedzenia vrátane dostupnosti alternatív.

(11)

Predpokladá sa, že použité textílie sa zvyčajne pred dodaním alebo sprístupnením tretej strane niekoľkokrát operú, a preto ak obsahujú NPE, ide o zanedbateľné množstvá. Preto by uvádzanie použitých textilných výrobkov na trh malo byť vyňaté z obmedzenia. Podobne sa môže predpokladať, že recyklované textílie prípadne obsahujú zanedbateľné množstvá NPE, a preto by sa toto obmedzenie nemalo vzťahovať na nové textilné výrobky, ak boli vyrobené výlučne z recyklovaných textílií bez použitia NPE.

(12)

Zainteresované strany by mali mať dostatočný čas na to, aby mohli prijať primerané opatrenia na zaistenie súladu, najmä na zabezpečenie primeranej komunikácie v rámci zložitého globálneho dodávateľského reťazca. Nové obmedzenie by sa preto malo uplatňovať až od neskoršieho dátumu.

(13)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1).


PRÍLOHA

Do prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa dopĺňa táto nová položka 46a:

„46a.

Nonylfenol-etoxyláty (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Nesmú sa uviesť na trh po 3. februári 2021 v textilných výrobkoch, pri ktorých možno odôvodnene očakávať, že sa počas normálneho životného cyklu budú prať vo vode, v koncentrácii rovnajúcej sa 0,01 hmotnostného % alebo vyššej daného textilného výrobku alebo každej časti daného textilného výrobku.

2.

Odsek 1 sa nevzťahuje na uvedenie použitých textilných výrobkov na trh ani na nové textilné výrobky vyrobené výlučne z recyklovaných vlákien a bez použitia NPE.

3.

Na účel odseku 1 a 2 ‚textilný výrobok‘ je akýkoľvek nedokončený výrobok, polotovar alebo hotový výrobok, ktorý obsahuje aspoň 80 hmotnostných % textilných vlákien, alebo akýkoľvek iný výrobok, ktorý obsahuje časť obsahujúcu aspoň 80 hmotnostných % textilných vlákien, vrátane výrobkov, akými sú oblečenie, doplnky, bytové textílie, vlákna, priadze, látky a pletené panely.“


Top