EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0037

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1993 zo 4. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37)

OJ L 306, 15.11.2016, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1993/oj

15.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/32


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/1993

zo 4. novembra 2016,

ktorým sa ustanovujú zásady pre koordináciu hodnotenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a monitorovanie schém inštitucionálneho zabezpečenia zahŕňajúcich významné a menej významné inštitúcie (ECB/2016/37)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 a článok 6 ods. 1 a 7,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 4, článok 49 ods. 3, článok 113 ods. 7, článok 422 ods. 8 a článok 425 ods. 4,

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (3), a najmä na jeho článok 29 ods. 1, článok 33 ods. 2 písm. b), článok 34 ods. 1,

keďže:

(1)

Schéma inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection scheme – IPS) je podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 dohodou o zmluvnej alebo štatutárnej zodpovednosti, ktorá chráni členské inštitúcie a najmä zabezpečuje ich likviditu a platobnú schopnosť na to, aby sa v prípade potreby vyhli konkurzu. Príslušné orgány majú za podmienok ustanovených v článku 8 ods. 4, článku 49 ods. 3, článku 113 ods. 7, článku 422 ods. 8 a článku 425 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 29 ods. 1, článku 33 ods. 2 písm. b) a článku 34 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61 možnosť neuplatňovať určité prudenciálne požiadavky alebo členom IPS povoliť určité výnimky. Okrem toho článok 113 ods. 7 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ustanovuje, že dotknutý príslušný orgán musí schváliť a pravidelne monitorovať primeranosť systémov monitorovania a klasifikácie rizika v rámci IPS a článok 113 ods. 7 písm. d) vyžaduje, aby IPS vykonávala svoje vlastné preskúmanie rizika.

(2)

Rozhodnutia príslušných orgánov o udelení povolení a výnimiek v zmysle článku 8 ods. 4, článku 49 ods. 3, článku 113 ods. 7, článku 422 ods. 8 a článku 425 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 33 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61 a akékoľvek rozhodnutia vyplývajúce z monitorovania IPS sa týkajú konkrétnych úverových inštitúcií. Európska centrálna banka (ECB) ako príslušný orgán pre prudenciálny dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (JMD) nad úverovými inštitúciami, ktoré sú klasifikované ako významné v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a časťou IV a článkom 147 ods. 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (4), je ako taká zodpovedná za posudzovanie žiadostí od významných úverových inštitúcií a monitorovanie IPS, ktorých členmi sú významné úverové inštitúcie, zatiaľ čo príslušné vnútroštátne orgány sú zodpovedné za posudzovanie žiadostí od menej významných úverových inštitúcií a monitorovanie IPS, ktorých členmi sú menej významné inštitúcie.

(3)

S cieľom zabezpečiť rovnocenné zaobchádzanie s významnými a menej významnými úverovými inštitúciami, ktoré sú členmi IPS v rámci JMD, a posilniť konzistentnosť rozhodnutí prijatých ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, prijala ECB usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1994 (ECB/2016/38) (5). Je však nevyhnutné zaviesť koordinovaný postup prijímania rozhodnutí týkajúcich sa členov patriacich do tej istej IPS, pozostávajúcej z významných, ako aj menej významných úverových inštitúcií a potrebné, aby ECB a príslušné vnútroštátne orgány postupovali koordinovane pri monitorovaní IPS s cieľom zabezpečiť súlad medzi rozhodnutiami prijatým v súvislosti s významnými a menej významnými úverovými inštitúciami, ktoré sú členmi tej istej IPS,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto usmernenie ustanovuje zásady spolupráce medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ ide o hodnotenie IPS na účely udeľovania prudenciálnych povolení a výnimiek členom IPS podľa článku 8 ods. 4, článku 49 ods. 3, článku 113 ods. 7, článku 422 ods. 8 a článku 425 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 33 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/61, a pokiaľ ide o monitorovanie IPS, ktoré boli uznané na prudenciálne účely.

2.   Koordinačným postupom nie je dotknutá zodpovednosť ECB za prijímanie všetkých relevantných rozhodnutí v oblasti prudenciálneho dohľadu pre významné úverové inštitúcie a ani zodpovednosť príslušných vnútroštátnych orgánov za prijímanie takýchto rozhodnutí pre menej významné úverové inštitúcie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 575/2013, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (6), nariadení (EÚ) č. 1024/2013 a nariadení (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s týmto vymedzením pojmov:

a)

„preskúmavacím tímom“ sa rozumie tím pozostávajúci zo zástupcov ECB a príslušného vnútroštátneho orgánu vykonávajúceho priamy dohľad nad príslušnými členmi IPS. Tento tím je vytvorený na účely koordinovania preskúmania vykonávaného podľa článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

„koordinátorom preskúmavacieho tímu“ sa rozumie zamestnanec ECB a zamestnanec príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorí sú vymenovaní v súlade s článkom 6, a ktorí vykonávajú svoje úlohy uvedené v článku 8;

c)

„žiadateľom“ sa rozumie člen IPS alebo skupina členov IPS zastúpená jedným subjektom, ktorí ECB alebo dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu predkladajú žiadosť o udelenie povolenia alebo výnimky podľa ustanovení uvedených v článku 1 ods. 1;

d)

„hybridnou IPS“ sa rozumie IPS pozostávajúca z významných a menej významných úverových inštitúcií;

e)

„príslušnými orgánmi JMD“ sa rozumejú ECB a príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov.

Článok 3

Úroveň uplatňovania

Ak významné a zároveň aj menej významné úverové inštitúcie, ktoré sú členmi tej istej hybridnej IPS, predložia žiadosti o udelenie prudenciálnych povolení a výnimiek ECB v prípade významných úverových inštitúcií, a dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu v prípade menej významných úverových inštitúcií, ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán uplatnia koordinačný postup a ustanovenia týkajúce sa monitorovania uvedené v tomto usmernení, vrátane štandardnej monitorovacej činnosti súvisiacej s dotknutou IPS.

KAPITOLA II

KOORDINÁCIA HODNOTENIA IPS

Článok 4

Koordinované hodnotenie

Bez toho, aby tým bola dotknutá zodpovednosť ECB a príslušného vnútroštátneho orgánu za udeľovanie povolení a výnimiek uvedených v článku 1 ods. 1, ECB spoločne s dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom uskutočňujú hodnotenie žiadostí predložených súčasne významnými a menej významnými úverovými inštitúciami, ktoré sú členmi tej istej hybridnej IPS.

Článok 5

Preskúmavací tím

1.   Na účely koordinovania hodnotenia žiadostí predložených súčasne významnými a menej významnými inštitúciami, ktoré sú členmi tej istej hybridnej IPS, sa zriadi preskúmavací tím, ak ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán prijmú žiadosti o udelenie povolenia alebo výnimky podľa príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán vymenujú za členov preskúmavacieho tímu osoby zodpovedné za každodenný dohľad nad úverovými inštitúciami, ktoré predkladajú žiadosti podľa odseku 1, a zamestnancov vykonávajúcich všeobecný dohľad nad fungovaním systému. Zloženie preskúmavacieho tímu a počet jeho členov závisí od počtu členov IPS a významu príslušných významných inštitúcií.

3.   Preskúmavací tím sa zachová až dovtedy, kým príslušné orgány neprijmú rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o udelenie povolenia alebo výnimky.

Článok 6

Koordinátori preskúmavacieho tímu

1.   ECB a príslušný vnútroštátny orgán, ktorý je zodpovedný za priamy dohľad nad príslušnými členmi IPS, určia jedného koordinátora na riadenie postupu hodnotenia v súvislosti so žiadosťami.

2.   Ak významné inštitúcie, ktoré sú pod dohľadom rôznych spoločných dohliadacích tímov, podali žiadosť o udelenie rovnakého povolenia alebo výnimky spomedzi tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1, tieto spoločné dohliadacie tímy sa môžu rozhodnúť vymenovať spoločného koordinátora.

3.   Koordinátori sú zodpovední za odsúhlasenie časového harmonogramu a nevyhnutných opatrení na vytvorenie spoločného stanoviska v rámci preskúmavacieho tímu.

Článok 7

Informovanie o prijatí žiadosti a zriadenie preskúmavacieho tímu

1.   ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán sa navzájom informujú o prijatí akýchkoľvek žiadostí od významných a menej významných úverových inštitúcií, ktoré sú členmi hybridnej IPS.

2.   ECB a príslušný vnútroštátny orgán nominujú svojich členov preskúmavacieho tímu po prijatí súčasne predložených žiadostí.

Článok 8

Posudzovanie žiadostí

1.   ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán nezávisle posúdia úplnosť a primeranosť žiadostí. Ak sa na posúdenie špecifických žiadostí vyžadujú ďalšie informácie, príslušné orgány môžu žiadateľa požiadať, aby takéto informácie poskytol.

2.   ECB a príslušný vnútroštátny orgán uskutočňujú predbežné posúdenie príslušných žiadostí samostatne.

3.   Preskúmavací tím prediskutuje predbežný výsledok posúdenia žiadostí a dohodne sa na konečnom výsledku a v prípade potreby zohľadní akékoľvek lehoty uvedené vo vnútroštátnom správnom práve.

4.   Ak preskúmavací tím dospeje k záveru, že žiadosti a organizačný rámec IPS spĺňajú požiadavky ustanovení uvedených v článku 1 ods. 1, vypracuje správu, v ktorej opíše výsledok posúdenia a potvrdí, že požiadavky boli splnené. Posúdenie, ktoré uskutoční preskúmavací tím, zohľadnia ECB a príslušné vnútroštátne orgány pri prijímaní svojich príslušných rozhodnutí o tom, či udelia povolenia alebo výnimky.

5.   Ak v rámci preskúmavacieho tímu nie je možné dosiahnuť spoločné stanovisko v súvislosti s posúdením žiadostí, túto záležitosť možno predložiť Rade pre dohľad na prerokovanie. Výsledok rokovaní Rady pre dohľad nemá vplyv na úlohu ECB a príslušného vnútroštátneho orgánu rozhodnúť, či udeliť povolenie alebo výnimku.

Článok 9

Rozhodnutia

1.   Návrhy rozhodnutí vypracované ECB a príslušným vnútroštátnym orgánom založené na dohodnutých výsledkoch spoločného posúdenia sa predkladajú na schválenie príslušným rozhodovacím orgánom, t. j. Rade guvernérov ECB v prípade žiadostí, ktoré predložili významné úverové inštitúcie, a rozhodovacím orgánom dotknutých príslušných vnútroštátnych orgánov v prípade žiadostí, ktoré predložili menej významné úverové inštitúcie.

2.   V uvedených rozhodnutiach sa uvedú požiadavky na vykazovanie na účely priebežného monitorovania členov IPS bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek dodatočné povinnosti, ktoré môžu ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán uložiť úverovým inštitúciám počas monitorovania.

KAPITOLA III

MONITOROVANIE IPS

Článok 10

Koordinácia monitorovania

1.   ECB a príslušný vnútroštátny orgán, ktorí sú zodpovední za dohľad nad členom IPS, pravidelne monitorujú primeranosť systémov monitorovania a klasifikácie rizika v rámci IPS podľa článku 113 ods. 7 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a to, či IPS vykonáva svoje vlastné preskúmanie rizika podľa článku 113 ods. 7 písm. d) uvedeného nariadenia.

2.   ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán koordinujú svoje monitorovacie činnosti s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup k monitorovaniu a uplatňovaniu vysokej úrovne dohľadu. Na tento účel ECB a príslušný vnútroštátny orgán vypracujú aktualizované zoznamy zamestnancov.

3.   ECB a príslušný vnútroštátny orgán sa dohodnú na akýchkoľvek lehotách a opatreniach na účely monitorovania. Monitorovanie sa uskutoční aspoň raz ročne po tom, ako budú k dispozícii konsolidované alebo agregované finančné správy za predchádzajúci finančný rok vypracované podľa článku 113 ods. 7 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 11

Monitorovanie

1.   ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán vykonávajú vo všeobecnosti v rámci svojich príslušných právomocí monitorovanie prostredníctvom činností uskutočňovaných na diaľku. V prípade potreby sa ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán môžu v rámci svojich príslušných právomocí rozhodnúť vykonať kontroly na mieste zamerané na úverové inštitúcie, ktoré sú členmi IPS, s cieľom posúdiť ich nepretržité plnenie podmienok udelenia povolení alebo výnimiek uvedených v článku 1 ods. 1

2.   ECB a príslušný vnútroštátny orgán zohľadňujú na účely monitorovania IPS dostupné informácie z oblasti dohľadu týkajúce sa členov IPS, ako napríklad výsledky preskúmania orgánmi dohľadu a postupu hodnotenia a pravidelné vykazovanie na účely dohľadu.

3.   ECB a príslušný vnútroštátny orgán každoročne preskúmajú konsolidovanú/agregovanú správu požadovanú podľa článku 113 ods. 7 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pričom osobitnú pozornosť venujú dostupným finančným prostriedkom IPS.

Článok 12

Výsledky monitorovania

1.   ECB a dotknutý príslušný vnútroštátny orgán sa dohodnú na výsledkoch a záveroch monitorovania a v prípade potreby na akýchkoľvek nevyhnutných následných opatreniach, vrátane zintenzívnenia monitorovania.

2.   Ak medzi ECB a dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom nie je možné dosiahnuť spoločné stanovisko, túto záležitosť možno predložiť Rade pre dohľad na prerokovanie. Výsledkom rokovaní Rady pre dohľad nie sú dotknuté úlohy ECB a príslušného vnútroštátneho orgánu týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad príslušnými členmi IPS.

3.   Ak existujú skutočnosti, ktoré naznačujú, že požiadavky ustanovení uvedených v článku 1 ods. 1 sa už neplnia a že akceptovateľnosť IPS alebo niektorých jeho členov a/alebo udelené povolenie alebo výnimky bude potrebné prehodnotiť, ECB a príslušný vnútroštátny orgán koordinujú svoju činnosť, ktorá môže podľa potreby zahŕňať odňatie alebo neuplatnenie povolení a/alebo výnimiek.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Adresáti

Toto usmernenie je určené príslušným orgánom JMD.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia príslušným orgánom JMD.

2.   Príslušné orgány JMD zabezpečia súlad s týmto usmernením od 2. decembra 2016.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. novembra 2016

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1.

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(5)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1994 zo 4. novembra 2016 o postupe akceptácie systémov inštitucionálneho zabezpečenia na prudenciálne účely zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ([ECB/2016/38) (pozri stranu 37 tohto úradného vestníka).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).


Top